Etusivu » Sijoittaminen » Page 2

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Corporation

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 klo 17.15

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2015.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 0,30 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 30.3.2015 ja maksupäivä 8.4.2015. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000 euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja Panu Routila valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Alexander Ehrnrooth (s.1974), Johannes Gullichsen (s.1964) ja Jan Inborr (s.1948). Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja                                                 84 000 euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja                                          63 000 euroa / vuosi

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja             63 000 euroa / vuosi

Jäsenet                                                           42 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan  1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Kaj Waseniuksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Jan Inborrin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain valiokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Markus Rauramo (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen ja Panu Routila. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi valittiin Jan Inborr (puheenjohtaja), Lori J. Cross ja Anders Moberg.

Helsinki 26.3.2015

Ahlstrom Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Liisa Nyyssönen

Viestintäjohtaja

Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 16:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Ahlstrom+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1906621.html

Asiakastieto Group Oyj: Asiakastiedon osakemyynti toteutui menestyksekkäästi – lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 14,75 euroa osakkeelta

Asiakastieto Group Plc

Asiakastieto Group Oyj: Asiakastiedon osakemyynti toteutui menestyksekkäästi – lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 14,75 euroa osakkeelta

ASIAKASTIETO GROUP OYJ     PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015, KLO 14.45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista

Asiakastiedon osakemyynti toteutui menestyksekkäästi – lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 14,75 euroa osakkeelta

Asiakastieto Group Oyj:n (”Asiakastieto” tai ”Yhtiö”) ainoa osakkeenomistaja, AKT Holdings S.à r.l. (”Myyjä”), on päättänyt myydä enimmäismäärän osakemyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjotuista osakkeista. Myyjä myy 11 500 000 osaketta (”Osakemyynti”), mikä vastaa noin 76,7 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen jäljempänä määritellyn Henkilöstöannin toteuttamista. Osakkeiden lopulliseksi myyntihinnaksi Osakemyynnissä on asetettu 14,75 euroa osakkeelta, mikä vastaa Asiakastiedon noin 223 miljoonan euron markkina-arvoa.

Osakemyynnin kysyntä oli vahvaa kotimaassa ja kansainvälisesti, ja Osakemyynti ylimerkittiin moninkertaisesti. Myyjä päätti allokoida 10 456 409 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutiomyynti”) ja 1 043 591 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisömyynti”). Yleisömyynnin ehtojen mukaisesti annetut sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

Lisäksi Asiakastieto laskee liikkeeseen 102 178 uutta osaketta Yhtiön henkilöstölle Suomessa (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Osakemyynnin lopullinen myyntihinta, eli 13,275 euroa osakkeelta. Henkilöstöannissa tehdyt merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Yhtiön hallitus hyväksyy maksetut merkinnät arviolta 16.4.2015.

Myyjä saa Osakemyynnistä noin 170 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että jäljempänä määriteltyä Lisäosakeoptiota ei käytetä. Yhtiö saa Henkilöstöannista noin 1,4 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 15 102 178 osakkeeseen Henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen.

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen ja ennen mahdollista jäljempänä määritellyn Lisäosakeoption käyttämistä, Myyjä tulee omistamaan 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 23,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt ovat Henkilöstöannissa merkinneet ja tulevat omistamaan yhteensä 83 957 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Myyjä tulee omistamaan 1 775 000 osaketta, mikä vastaa noin 11,8 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Yleisömyynnissä tarjotut osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen 27.3.2015. Instituutiomyynnissä osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 31.3.2015 Euroclearin kautta. Henkilöstöannissa liikkeeseen lasketut osakkeet kirjataan hyväksytyn merkinnän tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 17.4.2015.

Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä sitoumuksista arviolta 31.3.2015. Ylimääräiset ostositoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 2.4.2014. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Asiakastiedon osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pre-listalla odotetaan alkavan arviolta 27.3.2015 ja pörssilistalla arviolta 31.3.2015.

Myyjä on antanut Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliikkeelle (”Danske Bank”) ja Pohjola Pankki Oyj:lle (”Pohjola”) (yhdessä ”Järjestäjät”) lisäosakeoption ostaa 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssissä, eli arviolta 27.3.2015-25.4.2015 välisenä ajanjaksona, enintään 1 725 000 osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan Osakemyynnin mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”).

Osakemyynnin jälkeen Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Danske Bank tulee solmimaan Lisäosakeoptioon ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Myyjän kanssa.

Danske Bank toimii pääjärjestäjänä, Pohjola toimii järjestäjänä ja N M Rothschild & Sons Limited toimii taloudellisena neuvonantajana Yhtiölle ja Myyjälle listautumisessa.

Listautumisen toteutumisen yhteydessä Anni Ronkainen liittyy Asiakastiedon hallitukseen, ja Jukka Ruuska ja Mikko Parjanne eivät enää toimi Asiakastiedon hallituksen jäseninä. Listautumisen jälkeen Asiakastiedon hallitukseen kuuluvat Daniel Lopez-Cruz (puheenjohtaja), Petri Carpén, Bo Harald, Gilbert Kamieniecky ja Anni Ronkainen.

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, Puh. +358 10 270 7111

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä ei ole esite vaan ilmoitus. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä mihinkään muuhun kuin Yhtiön laatimaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Esite tullaan julkaisemaan ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla tietyin rajoituksin.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj (”Järjestäjät”) ja N M Rothschild & Sons Limited (”Rothschild”), toimivat yksinomaan Yhtiön ja myyjien eikä minkään muun tahon puolesta suunnitellun listautumisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien tai Rohschildin asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua listautumista, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat suunnitellun listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla suunniteltuun listautumiseen liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät, Rothschild tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 13:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Asiakastieto+Group+Oyj+Asiakastiedon+osakemyynti+toteutui+menestyksekk%C3%A4%C3%A4sti+lopulliseksi+myyntihinnaksi+on+asetettu+14+75+euroa+osakkeelta+HUG1906529.html

Stora Enso Oyj : Lisää EU-ympäristömerkillä sertifioituja kartonkeja

Stora Enso Oyj

Stora Enso Oyj : Lisää EU-ympäristömerkillä sertifioituja kartonkeja

Stora Enso tarjoaa entistä suuremman valikoiman kartonkeja, joille on myönnetty graafisen alan tuotteiden EU-ympäristömerkki. Sertifikaatin ovat saaneet nyt Ensocoat 2S, Aurocard ja Performa Alto. Ensocoat, Chromocard, Performa White, Performa Bright ja Performa Cream -kartongeilla sertifikaatti on jo ennestään.

EU-ympäristömerkki osoittaa, että kartongit täyttävät Euroopan komission ympäristökriteerit kopiopapereille ja graafisille papereille. EU-merkillä sertifioitua kartonkia tarjotaan vain painotuotteisiin – pakkausloppukäytössä merkki ei ole käytössä. EU-ympäristömerkin kriteeristö sisältää kartongin tuotantoa, mm. sertifioidun kuidun käyttöä, haitallisten aineiden käyttöä ja päästöjä, energiankäyttöä sekä jätteiden hallintajärjestelmiä koskevia tiukkoja vaatimuksia.

”Kasvava joukko asiakkaitamme painoteollisuudessa haluaa ostaa EU-ympäristömerkillä sertifioituja kartonkilaatuja, joten vastaamme asiakkaiden toiveisiin kasvattamalla niiden valikoimaa. Toimme ensimmäisenä yrityksenä maailmassa markkinoille EU-ympäristömerkityt kartongit ja nyt tarjontamme vahvistuu entisestään. Uskomme tämän vahvistavan tuotteidemme jalansijaa graafisen kartongin markkinoilla”, sanoo graafisen segmentin kehittämisestä vastaava Eva Lundqvist Stora Ensolta.

Lataa kuva http://bmt.storaenso.com/?cart=1076-cfflgljmic&l=EN

Lisätietoja:

Sanna Heiskanen, Communications Manager, Stora Enso Consumer Board, puh. +358 40 773 9373, sähköposti sanna.heiskanen@storaenso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 13:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Stora+Enso+Oyj+Lis%C3%A4%C3%A4+EU+ymp%C3%A4rist%C3%B6merkill%C3%A4+sertifioituja+kartonkeja+HUG1906388.html

Asiakastieto Group Oyj: Asiakastiedon osakemyynti ylimerkittiin – instituutiomyynnin tarjousaika on keskeytetty

Asiakastieto Group Plc

Asiakastieto Group Oyj: Asiakastiedon osakemyynti ylimerkittiin – instituutiomyynnin tarjousaika on keskeytetty

ASIAKASTIETO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015, KLO 12.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista

Asiakastiedon osakemyynti ylimerkittiin – instituutiomyynnin tarjousaika on keskeytetty

Asiakastieto Group Oyj:n (”Asiakastieto” tai ”Yhtiö”) osakemyynti ylimerkittiin ja sen vuoksi myyjä on päättänyt instituutiomyynnin tarjousajan keskeyttämisestä osakemyynnin ehtojen mukaisesti.

Osakemyynnin tarjousaika yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä merkintäaika Yhtiön henkilöstölle Suomessa päättyi osakemyynnin ja henkilöstöannin ehtojen mukaisesti keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00. Tarjousaika institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti keskeytettiin tänään torstaina 26.3.2015 klo 12.00.

Osakemyynnin lopullinen myytävien osakkeiden määrä ja lopullinen myyntihinta julkistetaan myöhemmin tänään torstaina 26.3.2015. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pre-listalla arviolta perjantaina 27.3.2015.

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, Puh. +358 10 270 7111

Asiakastieto lyhyesti

Asiakastieto on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiö on näkemyksensä mukaan Suomessa markkinajohtaja luottotietopalveluissa liikevaihdolla mitattuna. Yhtiö toimii lisäksi yritys- ja kuluttajatietopalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluiden markkinoilla Suomessa. Yhtiöllä on noin 13 000 sopimusasiakasta, ja sen suurimpiin asiakkaisiin kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, teleoperaattoreita sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Vuonna 2014 Yhtiön liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa, eli 45,0 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2014 lopussa Yhtiöllä oli 148 työntekijää.

Lisätietoa Asiakastiedosta saa Yhtiön verkkosivuilta www.asiakastieto.fi.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä ei ole esite vaan ilmoitus. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä mihinkään muuhun kuin Yhtiön laatimaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Esite tullaan julkaisemaan ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla tietyin rajoituksin.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj (”Järjestäjät”) ja N M Rothschild & Sons Limited (”Rothschild”), toimivat yksinomaan Yhtiön ja myyjien eikä minkään muun tahon puolesta suunnitellun listautumisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien tai Rohschildin asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua listautumista, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat suunnitellun listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla suunniteltuun listautumiseen liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät, Rothschild tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 11:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Asiakastieto+Group+Oyj+Asiakastiedon+osakemyynti+ylimerkittiin+instituutiomyynnin+tarjousaika+on+keskeytetty+HUG1906401.html

Metso lisää huoltopalvelujaan avaamalla uuden palvelukeskuksen Meksikon Querétaroon

Metso Corporation

Metso lisää huoltopalvelujaan avaamalla uuden palvelukeskuksen Meksikon Querétaroon

Metso lisää huoltopalvelujaan avaamalla uuden palvelukeskuksen Meksikon Querétaroon

Metso Oyj:n lehdistötiedote 26.03.2015 klo 12:00 paikallista aikaa

Metso avaa uuden venttiili- ja kenttälaitepalvelukeskuksen Meksikon Querétaroon. Uusinta teknologiaa ja osaamista edustava keskus tarjoaa laadukkaita kunnossapito- ja huoltopalveluita niin Metson kuin muiden valmistajien laitteille, kuten venttiileille, toimilaitteille ja pumpuille. Keskus palvelee pääasiassa öljy- ja kaasu-, massa- ja paperi- sekä kaivosteollisuuden asiakkaita.

Metsolla on kymmenen venttiilipalvelukeskusta ja valtuutettua huoltokumppania Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on yhteensä yli 90 palvelukeskusta, joista yli 40 palvelee virtauksensäätöasiakkaita. Vuonna 2014 yhteensä 60 prosenttia Metson saaduista tilauksista tuli palveluliiketoiminnasta.

”Metson asennettu laitekanta Meksikossa on kasvanut jatkuvasti, ja haluamme vahvistaa venttiilien ja kenttälaitteiden huoltopalvelujamme petrokemian-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-, massa- ja paperi-, sekä kaivosteollisuudelle. Uusi keskus sijaitsee strategisesti tärkeällä teollisuusalueella Keski-Meksikossa lähellä palveluliiketoimintamme 35:tä suurinta asiakasta”, kertoo Cliff Smith, Metson Pohjois-Amerikan Virtauksensäätöliiketoiminnan palveluista vastaava johtaja.

Keskuksessa on tilat eniten tarvituille venttiilikomponenteille asiakkaan prosessin häiriötilanteita sekä suunniteltuja korjaus- ja kunnossapitotöitä varten. Korjaus-, varaosa- ja huoltopalveluiden lisäksi keskus tarjoaa päivitys-, koulutus-, kenttätuki- ja diagnostiikkapalveluita.

Venttiilihuollon asiantuntijat tekevät läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja auttavat heitä maksimoimaan Metson venttiilien käytettävyyden laitoksen prosesseissa. Venttiilien älykkäiden ominaisuuksien avulla asiakkaat pystyvät ennakoimaan laitteiden kunnossapitotarpeita tarkasti ja oikea-aikaisesti, lisäämään käytettävyyttä ja alentamaan käyttökustannuksia.

”Palvelukeskuksella on kyvykkyys vastata kasvavaan kysyntään niin tuotteiden kuin teknisten palvelujen osalta. Huolletuilla tuotteilla on sama takuu kuin Metson uusilla virtauksensäätötuotteilla. Uudessa ja modernissa keskuksessa pystymme testaamaan ja korjaamaan isojakin määriä venttiileitä ja siten vastaamaan asiakkaidemme nopeisiin korjaus- ja huoltotarpeisiin suunniteltujen laitosseisokkien aikana”, Smith toteaa.

Johtava virtauksensäätöteknologia parantaa turvallisuutta ja edistää kestävää kehitystä

Metso on jo pitkään lisännyt öljy- ja kaasuteollisuuden, massa- ja paperiteollisuuden sekä voimantuotannon suorituskykyä ja luotettavuutta johtavilla tuotemerkeillään, joihin kuuluvat Neles®, Jamesbury® ja Mapag®. Yhtiö on toimittanut miljoonia venttiilejä sekä säätö- ja sulkuventtiilejä ympäri maailmaa yli 90 vuoden ajan, ja siitä on tullut yksi älykkäiden venttiiliohjaimien johtavista toimittajista.

Metson laajaan virtauksensäätöpalvelutarjontaan kuuluu liiketoimintaratkaisuja ja palveluita, jotka optimoivat laitteiden käyttöä ja elinkaarikustannuksia. Yhtiön venttiiliteknologiakeskukset ja -tehtaat sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa ja Brasiliassa.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup 

Lisätietoja:

Cliff Smith, johtaja, palveluliiketoiminta, Pohjois-Amerikan markkina-alue, Virtauksensäätöratkaisut, Metso, puh. + 1 770 739 5978, sähköposti: cliff.smith(at)metso.com

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: jussi.ollila(at)metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 11:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Metso+lis%C3%A4%C3%A4+huoltopalvelujaan+avaamalla+uuden+palvelukeskuksen+Meksikon+Quer%C3%A9taroon+HUG1906410.html

Kesko avasi kuudennen K-ruoka-kaupan Pietarissa

Kesko Corporation

Kesko avasi kuudennen K-ruoka-kaupan Pietarissa

KESKO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.03.2015 KLO 11.00 1(1)

Kesko avasi kuudennen K-ruoka-kaupan Pietarissa

Kesko avasi tänään uuden K-ruoka-kaupan Pietarissa. Kauppa sijaitsee Keskon omistamassa kiinteistössä osoitteessa Shuvalovski Prospekt 45.

K-ruoka-kauppa on ketjun kuudes kauppa. Se sijaitsee nopeasti kasvavassa kaupungin pohjoisosassa entisessä K-raudan rakennuksessa, joka vapautui K-raudan siirryttyä isompiin tiloihin osoitteeseen Parashutanya Ulitsa 60.

Jo toimivat Pietarin K-ruoka-kaupat on otettu Ruokakeskon Venäjän maajohtajan Kari Heiskasen mukaan erinomaisesti vastaan.

– Asiakkaat ovat arvostaneet konseptia, jossa painotetaan tuoreutta, hyvää laatua ja suomalaisia tuotteita. Hyvien kokemusten pohjalta Kesko jatkaa investointeja Venäjällä taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä haasteista huolimatta. Jokainen uusi investointi harkitaan tarkasti. Seuraavat kaksi rakenteilla olevaa K-ruoka-kauppaa avataan touko- ja kesäkuun aikana.

Lisätietoja antaa Ruokakeskon Venäjän maajohtaja Kari Heiskanen, puh. +7 812 3317723.

Kesko (www.kesko.fi) on arvostettu kaupan alan pörssiyhtiö. Se johtaa asiakkaiden arvostamia vähittäiskauppaketjuja ja tuottaa tehokkaasti vähittäiskauppaketjujen ostotoiminnan, logistiikan, verkostokehityksen ja tiedonhallinnan palvelut. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rauta- ja erikoiskaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Sen toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti vuonna 2014 oli noin 11,3 mrd. euroa (alv 0 %). K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä.

Kesko hakee kotimaan lisäksi kasvua erityisesti Venäjän markkinoilta. Kuuden K-ruoka-kaupan lisäksi Keskolla on Venäjällä 13 K-rautaa ja 19 Intersport-urheilukauppaa. Lisäksi Konekesko vie Yamarin-veneitä Venäjälle.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 10:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Kesko+avasi+kuudennen+K+ruoka+kaupan+Pietarissa+HUG1906377.html

Nixu Oyj:n vuosikertomus on julkaistu

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Yhteistyösopimus Orionin ja HYKS Syöpäkeskuksen välille

Orion Corporation

Yhteistyösopimus Orionin ja HYKS Syöpäkeskuksen välille

Lehdistötiedote

26.3.2015 klo 9.00

Orion Oyj:n ja HYKS Syöpäkeskuksen kesken on sovittu laaja yhteistyösopimus. Sopimus tuo käytännössä kaikki Orionin aloittamat kliiniset syöpälääketutkimukset Hyksiin, ja mahdollistaa myös laajemman tutkimusyhteistyön lääkekandidaattien kehityksessä.

”Uusi yhteistyösopimus varmistaa potilaiden varhaisen pääsyn syöpälääketutkimuksiin. Sopimuksen avulla saadaan mahdollisuus kehittää syöpäpotilaan hoitoa yhä paremmaksi”, HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono sanoo.

”Panostus onkologiaan terapia-alueena on kasvanut merkittävästi Orionissa. Kuten kahdella uudella molekyylillä aloitetut kliiniset kokeet osoittavat, tarvitsemme onkologia-alueelle kokeneita yhteistyökumppaneita. Mielestäni yhteistyömme Helsingin yliopistosairaalan Syöpäkeskuksen kanssa yhdistää monta hyvää asiaa”, toteaa Orionin tutkimuksen ja kehityksen johtaja, Chief Medical Officer Reijo Salonen. ”Syövän perustutkimus ja kliininen tutkimus on Suomessa ja Helsingissä maailman huippua. Meillä Orionilla on puolestaan kokemusta innovatiivisten molekyylien keksimisestä. Uskon, että tämä yhteistyö parantaa mahdollisuuksia tutkia, keksiä ja kehittää Suomessa uusia syöpälääkkeitä niitä kipeästi tarvitseville potilaille.”

”Orionin lääkekehitys on edennyt viime aikoina vahvasti. Erinomainen esimerkki tästä on eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu ODM-201, jota Orion nyt yhdessä Bayerin kanssa kehittää eteenpäin. Nyt aukeava mahdollisuus kehittää syöpälääkkeitä molekyylin rakentelusta klinikkaan asti eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen on täsmälleen sitä, mitä Suomi tarvitsee”, arvioi Syöpäkeskuksen tutkimusjohtaja, professori Heikki Joensuu.

Yhteistyö avaa Orionille myös väylän saada jo kehitys- ja tutkimusvaiheeseen mukaan yhä enemmän potilasnäkökulmaa. Syöpälääkekehityksessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon potilaiden monimuotoinen kokonaishoito ja taudin hoidon lisäksi pyrkiä parantamaan myös potilaiden elämänlaatua.

ODM-201

ODM-201 on uudenlainen, kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään kastraatioresistentin eturauhassyövän eteneminen. ODM-201 sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan. Muista antiandrogeeneista poiketen ODM-201 ei kulkeudu aivoihin non-kliinisissä malleissa.

HYKS Syöpäkeskus

HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa. Keskus on osa Helsingin yliopistollista keskussairaalaa ja vastaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aikuisten syöpäpotilaiden onkologisesta hoidosta.

Syöpäkeskuksessa tehdään kliinisiä kokeita aina suppeista ensimmäisen vaiheen tutkimuksista laajoihin kolmannen ja neljännen vaiheen kokeisiin asti. Syöpäkeskuksessa tutkitaan syövän lääke- ja leikkaushoitoja, sädehoitoa, oireenmukaista hoitoa ja syövän psykososiaalisia tekijöitä. Vuosittain Syöpäkeskuksessa käy hoidossa noin 21 000 potilasta, joista noin 8 000 on uusia potilaita.

Lisätietoja:

Reijo Salonen, johtaja, Tutkimus ja kehitys, Orion Oyj , puh. 050 966 3647

Petri Bono, toimialajohtaja, HYKS Syöpäkeskus, puh. 050 427 0943

Heikki Joensuu, professori, tutkimusjohtaja, HYKS Syöpäkeskus, puh. 040 721 0438

Julkaisija:

Orion Oyj

http://www.orion.fi/

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 08:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Yhteisty%C3%B6sopimus+Orionin+ja+HYKS+Sy%C3%B6p%C3%A4keskuksen+v%C3%A4lille+HUG1906354.html

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

                                                                                                        

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2015 Kuopiossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 osinkoa maksetaan 5,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.5.2015.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Mammu Kaario, Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Hallituksen omasta pyynnöstään jättävän Hannu Isotalon tilalle ei valittu uutta jäsentä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Hakakarin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/talousraportit.

Kuopiossa 25.3.2015

ENFO OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Enfo Oyj, CEO Arto Herranen, + 358 44 719 3000, (etunimi.sukunimi@enfo.fi)Jakelu:
keskeiset tiedotusvälineet, www.enfo.fi   

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo ja tarjoamme IT-ulkoistusta, liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluja sekä IT-konsultointipalveluja asiakkaillemme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, jotta asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Vahvuutenamme on 50 vuoden kokemus toimivien tietotekniikkaratkaisujen ja -konseptien kehittämisestä sekä lähes 800 huippuluokan IT-ammattilaisen vankka osaaminen. Teemme liiketoimintaprosesseista yksinkertaisia, joustavia ja fiksuja. Enfon liikevaihto on 145 miljoonaa euroa. Lisätietoa Enfosta osoitteissa www.enfo.fi  ja www.enfo.se

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 08:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Enfo+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1906345.html

Savo-Solarin listautumisannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu

Savo-Solar Oy

Savo-Solarin listautumisannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu

Savo-Solar Oy

Lehdistötiedote                                25.3.2015 klo 18.20 (EET)


Savo-Solar Oy:n listautumisannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu

Savo-Solarin listautumisannissa merkittiin yhteensä 2.036.850 uutta A-sarjan osaketta. Koska maksujen saanti joiltakin merkitsijöiltä on viivästynyt, uusia osakkeita ei ole voitu viedä kaupparekisteriin esitteessä arvioidun aikataulun mukaisesti.

Uudet osakkeet viedään kaupparekisteriin arviolta maanantaina 30.3.2015 ja ne toimitetaan merkitsijöille arviolta tiistaina 31.3.2015.

SAVO-SOLAR OY

Lisätietoja:

Savo-Solar Oy

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä

Puh: +46 721 810 867

Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja:

Mangold Fondkommission AB

Puh: +46 (8) 5030 1550

Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä rakennusten, teollisten prosessien ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Savo-Solarin järjestelmät perustuvat maailman todennetusti tehokkaimpaan 2 m2:n keräimeen, jonka MPE-absorbereille on haettu useita patentteja.  Absorberit on pinnoitettu selektiivisellä nano-optisella pinnoitteella. Savo-Solar on tietojensa mukaan ainoa yritys, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. Yhtiö keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin kuten kaukolämpöön, teollisuuden prosessilämpöön ja isojen kerrostalojen energiaremontteihin. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella.  www.savosolar.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-25 17:20 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/25/Savo+Solarin+listautumisannissa+merkittyjen+uusien+osakkeiden+rekister%C3%B6intiaikataulu+HUG1906226.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!