Etusivu » Arkistot 9.4.2015

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2015-04-09 16:15:00 CEST
Teleste
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Finland, 2015-04-09 16:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2015 KLO 17:15

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2014 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2015 ja osinko maksetaan 20.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.

Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan eli palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Marjo Miettisen.

Teleste Oyj

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 9.4.2015 kello 17:00

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 9.4.2015.

1 Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 ja, että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous päätti, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävässään: Pekka Mattila, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1.000 euroa kuukaudessa, poislukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman 2014 I piiriin, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun ohjelman mukaisia optioita kultakin täydeltä 12 kuukauden jaksolta hallituksen jäseninä.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell.

2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen nykyiset 4 § koskien hallitusta ja 7 § koskien arvo-osuusjärjestelmää muutetaan kuulumaan seuraavasti:

“4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallituksen jäsenelle voidaan nimetä henkilökohtainen varajäsen.”

—————————————————

“7 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen lisätään uudet 5 § koskien yhtiökokousta ja 6 § koskien kutsua yhtiökokoukseen ja ennakkoilmoittautumista seuraavan sisältöisinä sekä muutetaan yhtiöjärjestyksen numerointi juoksevaksi:

“5 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikassa.

Kokouksessa on päätettävä:

tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
tarvittaessa hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä:

muut kokouskutsussa mainitut asiat”

—————————————————

“6 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, julkaistaan yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

3 Valtuutus osakeannista päättämiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhtiön pääomarakenteen ja käyttörahoitustarpeen turvaamiseksi ja tarvittaessa käytettäväksi yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien yhteydessä päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Ehdotettu valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 29.4.2014 päätetyn ja 1.5.2014 rekisteröidyn valtuutuksen, jonka perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta. Nyt ehdotettu valtuutus ei kuitenkaan kumoa 29.4.2014 yhtiökokouksessa päätettyä ja 1.5.2014 rekisteröityä osakeantivaltuutusta, joka on annettu tiettyä nimenomaisesta käyttötarkoitusta varten ja jonka perusteella hallitus on ollut oikeutettu päättämään enintään 32.311 osakkeen antamisesta eikä 29.4.2014 yhtiökokouksessa päätettyä ja 13.5.2014 rekisteröityä valtuutusta koskien optio-oikeuksien antamista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HERANTIS PHARMA OYJ

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ Helsinki Oy:n First North -listalla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-09 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/09/Herantis+Pharma+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1909884.html

Aspo Oyj: Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Aspo Plc

Aspo Oyj: Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO Oyj   PÖRSSITIEDOTE     9.4.2015 klo 17.00

ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspo Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,40 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 13.4.2015 ja maksupäivä 20.4.2015.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen insinööri, kauppaneuvos Matti Arteva, VT, MBA Mammu Kaario, OTK Roberto Lencioni, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nyberg, KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel ja DI Risto Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi Mammu Kaarion ja Kristina Pentti-von Walzelin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 15 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta. Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, puh. 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-09 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/09/Aspo+Oyj+Aspon+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1909670.html

Björn Wahlroos jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

Björn Wahlroos jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

Julkaistu: 2015-04-09 15:48:00 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Pörssitiedote
Björn Wahlroos jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 9.4.2015 klo 16.48

Björn Wahlroos jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

Björn Wahlroos valittiin uudelleen UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Berndt Brunow varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Piia-Noora Kauppi ja muiksi valiokunnan jäseniksi Wendy E. Lane ja Kim Wahl.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja muiksi valiokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth ja Suzanne Thoma.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Björn Wahlroos ja muiksi valiokunnan jäseniksi Berndt Brunow ja Ari Puheloinen.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-09 15:33:00 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 9.4.2015 klo 16.33

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 9. huhtikuuta 2015, Helsingissä. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Johan Aalto. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,70 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 23.4.2015. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous hyväksyi myös kaikki muut hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumäärä nousi yhdeksästä kymmeneen ja hallitukseen valittiin uudelleen Berndt Brunow, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Suzanne Thoma ja Henrik Ehrnrooth valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi.

UPM:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 lähtien toiminut Matti Alahuhta jäi pois hallituksesta keskittyäkseen muihin tehtäviinsä. Yhtiö ja yhtiön hallitus kiittävät Matti Alahuhtaa hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön toiminnan kehittämisessä viimeisten seitsemän vuoden aikana.

Hallituksen jäsenten palkkiot säilyivät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 175 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 95 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiota ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiö on antanut osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon, jonka mukaan osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.–31.3.2015 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Tilintarkastaja

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Merja Lindh. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2014 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Valtuutus päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 607 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 274 201 283 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Suomisen suunnitteleman uuden märkärainauslinjan sijainti päätetty – investointia valmistellaan Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin

Suomisen suunnitteleman uuden märkärainauslinjan sijainti päätetty – investointia valmistellaan Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin

Julkaistu: 2015-04-09 15:00:01 CEST
Suominen Oyj
Lehdistötiedote
Suomisen suunnitteleman uuden märkärainauslinjan sijainti päätetty – investointia valmistellaan Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin

Helsinki, Suomi, 2015-04-09 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Suominen Oyj Lehdistötiedote 9.4.2015 klo 16.00

SUOMISEN SUUNNITTELEMAN UUDEN MÄRKÄRAINAUSLINJAN SIJAINTI PÄÄTETTY – INVESTOINTIA VALMISTELLAAN BETHUNEN TEHTAALLE YHDYSVALTOIHIN

Maailmanlaajuisesti johtava kuitukangasvalmistaja Suominen ilmoitti tammikuussa suunnittelevansa investointia uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Pohjois-Amerikassa. Nyt Suominen on päättänyt, että uusi tuotantolinja rakennetaan yhtiön tehtaalle Bethuneen, Yhdysvaltoihin, olettaen että hankkeen suunnittelu etenee odotetusti.

Kuten tammikuussa ilmoitettiin, suunniteltu investointi on merkittävin yksittäinen hanke Suomisen 30–50 miljoonan euron investointiohjelmassa ja tukee yhtiön kasvutavoitetta strategiakaudelle 2015–2017.

“Suunnitteilla oleva tuotantolinja olisi merkittävä osa Suomisen kasvustrategian toteutusta. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Suomisen liikevaihto kasvaa vuoden 2017 loppuun mennessä noin 500 miljoonan euroon, mikäli onnistumme strategiamme toteuttamisessa. Lisäksi investointi tukisi tavoitettamme lisätä korkeamman lisäarvon tuotteiden määrää portfoliossamme”, kertoo Suomisen markkinointi- ja tuotehallintajohtaja Saara Söderberg, joka toimii myös investointihankkeen projektipäällikkönä.

”Valitsimme Bethunen tehtaan mahdolliseksi investointikohteeksi useista strategisista ja taloudellisista syistä. Bethune sijaitsee Yhdysvalloissa Etelä-Carolinan osavaltiossa, alueella, joka on kuitukangasalan solmukohta Pohjois-Amerikassa. Asiakkaiden palvelemisen ja raaka-aineiden hallinnan näkökulmasta sijainti on ihanteellinen. Myös Bethunen tehtaan nykyinen toiminta, osaava henkilöstö ja laajentamista tukeva infrastruktuuri vaikuttivat päätökseen”, sanoo Larry L. Kinn, Suomisen Pohjois- ja Etelä-Amerikan tuotantolaitoksista vastaava johtaja.

Suominen jatkaa investointihankkeen valmistelua. Lopullinen päätös investoinnista tehdään myöhemmin, joten Suominen ei vielä julkista arviotaan hankkeen kokonaiskustannuksesta.

Lisätietoja:
Saara Söderberg, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja sekä investointihankkeen projektipäällikkö, p. 010 214 5223
Larry L. Kinn, johtaja, tuotantolaitokset, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, p. +1 860 292 4314 (aikavyöhyke GMT -5)

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2015-04-09 15:00:00 CEST
Marimekko Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 9.4.2015 klo 16.00

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous ja sen yhteydessä pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa.

A. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Marimekko Oyj:n vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2014 osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2015.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2014.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille jäsenille 22 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2015 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi päätettiin, ettei yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota. Siten Mika Ihamuotilalle ei makseta hallituksen puheenjohtajuudesta vuosipalkkiota.

Edelleen päätettiin, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Mikko-Heikki Inkeroinen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

B. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Joakim Karskeen ja Catharina Stackelberg-Hammarénin. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista riippumattomia.

C. YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous viimeistään 23.4.2015.

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Asta Halme
Puh. 09 7587 233
asta.halme@marimekko.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2014 tuotteiden brändimyynti oli 187 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 94 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on yli 140 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metso julkistaa tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksensa 23.4.2015

Metso Corporation

Metso julkistaa tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksensa 23.4.2015

Metso julkistaa tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksensa 23.4.2015

Metso Oyj:n lehdistötiedote 9.4.2015 klo 15:30 paikallista aikaa

Metson tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus julkistetaan torstaina 23.4.2015 noin klo 12.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja osavuosikatsauksen esitysmateriaalit sekä suomeksi että englanniksi ovat tällöin saatavilla osotteessa www.metso.com/sijoittajat.

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tuloksen julkistuspäivänä 23.4. klo 15:00 ja sitä voin seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Kirjallisia kysymyksiä voi jättää tilaisuuden aikana chat-ikkunan kautta.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa viimeistään tiistaina 28.4.2015.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 2310 1621 ja syöttämällä vahvistuskoodin 6107586.

Metso ei järjestä erillistä tilaisuutta analyytikoille, sijoittajille tai medialle pääkonttorillaan tuloksen julkistuspäivänä. Mahdolliset haastattelu- ja lisätietopyynnöt pyydetään osoittamaan alla mainituille yhteyshenkilöille.

Metso Oyj

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 020 484 3253

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot: Seija Fabritius, sijoittajasuhdekoordinaattori, Metso Oyj, puh. 020 484 3117

Media: Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-09 14:31 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/09/Metso+julkistaa+tammi+maaliskuun+2015+osavuosikatsauksensa+23+4+2015+HUG1909852.html

Valmetin sijoittajasivut Suomen parhaat suurista yhtiöistä

Valmet Corporation

Valmetin sijoittajasivut Suomen parhaat suurista yhtiöistä

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 9.4.2015 klo 15.15

Valmetin sijoittajasivut voittivat ensimmäisen palkinnon Parhaat sijoittajasivut verkossa -kilpailun suurten yhtiöiden sarjassa. Kilpailun järjestivät Pörssisäätiö ja Suomen Sijoitusanalyytikot ry, ja siinä arvioitiin kaikkien Helsingin Pörssin yhtiöiden suomenkieliset verkkosivut. Suurten yhtiöiden sarjassa toiseksi tuli Wärtsilä ja kolmanneksi Kone.

Kilpailusarjoja oli kolme yritysten markkina-arvon mukaan: suuret pörssiyhtiöt, keskisuuret pörssiyhtiöt ja pienet pörssiyhtiöt. Professori Jarmo Leppiniemen johtaman kilpailulautakunnan jäsenet edustivat eri käyttäjäryhmiä, jotka etsivät tietoa sijoittajasivuilta sijoituspäätöstensä tueksi. Arvioinnissa keskityttiin tänä vuonna muun muassa sivujen käytettävyyteen, toimialan kuvaukseen ja kasvustrategian sekä kannattavuutta edistävien tekijöiden esittelyyn.

“Olemme kiitollisia saamastamme tunnustuksesta. Valmetin sijoittajasivusto on vain 16 kuukautta vanha, ja kehitämme sitä aktiivisesti. Pyrimme löytämään myös uusia tapoja jakaa sijoittajia kiinnostavaa tietoa tasapuolisesti. Esimerkkinä tästä on IR-blogi, jossa esitellään sijoittajia kiinnostavia ajankohtaisia teemoja. Lisäksi jatkossa tavoitteenamme on tarjota enemmän taustoittavaa tietoa videoiden muodossa,” kertoo Valmetin sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen.  

Valmetin sijoittajasivustoon pääsee tutustumaan osoitteessa: http://www.valmet.com/sijoittajat.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-09 14:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/09/Valmetin+sijoittajasivut+Suomen+parhaat+suurista+yhti%C3%B6ist%C3%A4+HUG1909829.html

WULFF-YHTIÖT OYJ JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAA

WULFF-YHTIÖT OYJ JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAA

Julkaistu: 2015-04-09 14:05:00 CEST
Wulff
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
WULFF-YHTIÖT OYJ JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaiselta yhtiökokoukselta 9.4.2015 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus on päättänyt omien osakkeiden hankinnan jatkamisesta. Tällä hetkellä yhtiön hallussa on 79 000 omaa osaketta ja omia osakkeita voidaan hankkia lisää enintään 300 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta jatkuu aikaisintaan tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen julkaisupäivän 7.5.2015 jälkeen.

Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken markkinahintaan omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti.

Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka.

Helsingissä 9.4.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Asiakkaita palvelee henkilökohtaisesti noin 300 B2B-myynnin ammattilaista. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti myös Wulffin myymälöistä Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Verkossa konserni palvelee monipuolisten asiakaskohtaisten palvelujen lisäksi kaikille avoimella verkkokaupalla Wulffinkulma.fi.

Liitteet:
WUFF 2015-04-09 Omat osakkeet.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company