Etusivu » Arkistot maaliskuu 2015

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Corporation

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj       Pörssitiedote             31.3.2015 klo 20.15

INCAP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 15 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 69,4:ää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio (2 677 306,56 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja tilikauden toimitusjohtajille.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja jäsenen 10 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Fredrik Berghelin, Olle Hultebergin ja Susanna Miekk-ojan sekä uusina jäseninä Rainer Toimisen ja Carl-Gustaf von Troilin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769,50 euron osakepääomaa 19.486.769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon seuraavasti:

31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katetaan alentamalla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoa 14.621.937,92 eurolla, ylikurssirahastoa 44.316,59 eurolla ja osakepääomaa 12.528.512,06 eurolla.

Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennetaan edelleen 6.958.257,44 eurolla siten, että varat siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1.000.000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6.958.257,44 euroa. Emoyhtiön oma pääoma ylittää näin ollen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan.

Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaa yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Järjestely edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Lisäksi pääoman jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettua osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.911.403 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olle Hulteberg. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 14.4.2015 alkaen.

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-31 19:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/31/Incap+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG1908083.html

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Group

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj                                                               
Pörssitiedote                               
31.3.2015 klo 19.30

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 31.3.2015. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16 368 132,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2015 ja maksupäivä 14.4.2015.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Petra Lundström, Mikko Niinivaara, Yrjö Neuvo, Maija Torkko, Pertti Torstila ja Raimo Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2016 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 31.3.2020 saakka.

Lahjoitukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Neuvo ja Maija Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 79-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi        www.twitter.com/VaisalaGroup

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-31 18:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/31/Vaisala+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1908057.html

CENCORP ON SOPINUT DANSKE BANKIN LUOTOLLISEN TILIN RAHOITUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA, VIENTIRAHOITUSLIMIITIN JA TAKAUSLIMIITIN PÄÄTTYMISESTÄ SEKÄ SAVCOR GROUP OY:N, SAVCOR INVEST BV:N JA SCI INVEST OY:N LAINOJEN ERÄPÄIVIEN SIIRRO

CENCORP ON SOPINUT DANSKE BANKIN LUOTOLLISEN TILIN RAHOITUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA, VIENTIRAHOITUSLIMIITIN JA TAKAUSLIMIITIN PÄÄTTYMISESTÄ SEKÄ SAVCOR GROUP OY:N, SAVCOR INVEST BV:N JA SCI INVEST OY:N LAINOJEN ERÄPÄIVIEN SIIRRO

Julkaistu: 2015-03-31 18:15:00 CEST
Cencorp
Pörssitiedote
CENCORP ON SOPINUT DANSKE BANKIN LUOTOLLISEN TILIN RAHOITUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA, VIENTIRAHOITUSLIMIITIN JA TAKAUSLIMIITIN PÄÄTTYMISESTÄ SEKÄ SAVCOR GROUP OY:N, SAVCOR INVEST BV:N JA SCI INVEST OY:N LAINOJEN ERÄPÄIVIEN SIIRRO

Cencorp Oyj Pörssitiedote 31.3.2015 klo 19.15

CENCORP ON SOPINUT DANSKE BANKIN LUOTOLLISEN TILIN RAHOITUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA, VIENTIRAHOITUSLIMIITIN JA TAKAUSLIMIITIN PÄÄTTYMISESTÄ SEKÄ SAVCOR GROUP OY:N, SAVCOR INVEST BV:N JA SCI INVEST OY:N LAINOJEN ERÄPÄIVIEN SIIRROSTA

Cencorp on sopinut Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva 0,95 miljoonan euron luotollisen tilin rahoitussopimusta jatketaan 30.9.2015 asti. Vientirahoituslimiittiä ja takauslimiittiä ei jatketa. Cencorpilla ei ole tällä hetkellä merkittävää määrää sellaisia projekteja, joiden toimittamiseen tarvittaisiin kyseisiä vienti- ja takauslimiittejä. Cencorp pyrkii jatkossa neuvottelemaan käyttöönsä tarvittavat vienti- ja takauslimiitit siinä vaiheessa, kun se on solminut uusia vientisopimuksia. Cencorp on 19.3.2015 tiedottanut, että se muuttaa ensimmäiseen valmistuspartnerisopimukseen liittyvien neuvotteluiden tavoiteaikataulua vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta toiselle vuosineljännekselle.

Cencorp on sopinut Savcor Group Oy:n n. 0,364 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan jatkamisesta 30.9.2015 asti, SCI Invest Oy:n noin 0,746 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan jatkamisesta 30.9.2015 asti ja Savcor Invest B.V:n 1,0 miljoonan euron lainan jatkamisesta 30.9.2015 asti.

Mikkelissä 31. päivänä maaliskuuta 2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskemien warranttien ehtoja muutetaan

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskemien warranttien ehtoja muutetaan

Julkaistu: 2015-03-31 18:11:17 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskemien warranttien ehtoja muutetaan

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskemien warranttien ehtoja muutetaan

Fortum Oyj:n yhtiökokous on tänään 31.3.2015 päättänyt ylimääräisestä osingosta 0.20 euroa osakkeelta, joten Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskemien warranttien, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake, ehtoja muutetaan.

Muutos tehdään NASDAQ OMX johdannaispörssin sääntöjen mukaisesti. Korjauskertoimen laskentatapa löytyy NASDAQ OMX johdannaispörssin säännöistä kohdasta 6.2.2.16.

Warranttien muutetut ehdot ovat voimassa 1.4.2015 lähtien.

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5F 20DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5F 19DANX

ISIN-koodi: DK0060617108

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 20.00 euroa

Uusi toteutushinta: 19.78 euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5F 22DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5F 21DANX

ISIN-koodi: DK0060627099

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 22.00 euroa

Uusi toteutushinta: 21.76 euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5I 22DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5I 21DANX

ISIN-koodi: DK0060617371

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 22.00 euroa

Uusi toteutushinta: 21.76 euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5I 25DAN

Uusi kaupankäyntitunnus:FUM5I 24DANX

ISIN-koodi: DK0060582138

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 25.00 euroa

Uusi toteutushinta: 24.73euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5L 25DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5L 24DANX

ISIN-koodi: DK0060627255

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 25.00 euroa

Uusi toteutushinta: 24.73 euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5R 18DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5R 17DANX

ISIN-koodi: DK0060617025

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 18.00 euroa

Uusi toteutushinta: 17.8 euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5R 19DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5R 18DANX

ISIN-koodi: DK0060626950

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 19.00 euroa

Uusi toteutushinta: 18.79 euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5U 16DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5U 15DANX

ISIN-koodi: DK0060617298

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 16.00 euroa

Uusi toteutushinta: 15.83 euroa

Vanha kaupankäyntitunnus: FUM5U 18DAN

Uusi kaupankäyntitunnus: FUM5U 17DANX

ISIN-koodi: DK0060627172

Vanha kerroin: 1 / 5

Uusi kerroin: 1 / 4.95

Vanha toteutushinta: 18.00 euroa

Uusi toteutushinta: 17.8 euroa

Helsingissä 31.3.2015

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Patrick Selenius

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat 2015

Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat 2015

Julkaistu: 2015-03-31 17:05:00 CEST
Fortum
Pörssitiedote
Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat 2015

Espoo, Suomi, 2015-03-31 17:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 KLO 18.05 EEST

Fortum Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Sari Baldauf (puheenjohtaja), Eva Hamilton, Tapio Kuula ja Petteri Taalas.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi valittiin Kim Ignatius (puheenjohtaja), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel ja Jyrki Talvitie.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

CENCORP ON HAKENUT FINANSSIVALVONNALTA POIKKEUSLUPAA LIITTYEN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMISEEN MÄÄRÄAJASSA

CENCORP ON HAKENUT FINANSSIVALVONNALTA POIKKEUSLUPAA LIITTYEN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMISEEN MÄÄRÄAJASSA

Julkaistu: 2015-03-31 17:00:00 CEST
Cencorp
Pörssitiedote
CENCORP ON HAKENUT FINANSSIVALVONNALTA POIKKEUSLUPAA LIITTYEN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMISEEN MÄÄRÄAJASSA

Cencorp Oyj Pörssitiedote 31.3.2015 klo 18.00

CENCORP ON HAKENUT FINANSSIVALVONNALTA POIKKEUSLUPAA LIITTYEN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMISEEN MÄÄRÄAJASSA

Cencorp on hakenut arvopaperimarkkinalain 7 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta siten, että yhtiö voisi julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta viimeistään 30.4.2015 arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n edellyttämän kolmen kuukauden aikarajan sijaan. Yhtiö tiedottaa erikseen Finanssivalvonnan päätöksen asiassa.

Mikkelissä 31. päivänä maaliskuuta 2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Julkaistu: 2015-03-31 16:25:00 CEST
Fortum
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Espoo, Suomi, 2015-03-31 16:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 klo 17.25 EEST

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta, eli kokonaisosinkona maksetaan 1,30 euroa osakkeelta mikä vastaa yhteensä 1 154 877 158,50 euroa, ja loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko maksetaan 14.4.2015.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2014 kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hyväksyä Suomen valtion ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi tulevalla toimikaudella seuraavasti:

puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa,
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa, sekä

tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kahdeksan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi Kim Ignatius ja jäseniksi Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Tapio Kuula, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin tämän tiedotteen liitteessä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 14.4.2015 lukien.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Liitteet:
Fortumin hallituksen jäsenet 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 140 HUONEISTOA

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 140 HUONEISTOA

Julkaistu: 2015-03-31 16:00:02 CEST
Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 140 HUONEISTOA

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 31.3.2015 klo 17.00

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 140 HUONEISTOA

Orava Asuntorahasto on tänään tehdyllä sitovalla sopimuksella hankkinut 53 huoneistoa Skanska Talonrakennus Oy:ltä 11,7 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla. Hankitut huoneistot ovat uusia ja sijaitsevat Tampereella, Turussa, Oulussa, Vaasassa, Rovaniemellä, Kokkolassa ja Savonlinnassa. Huoneistot ovat vuokraamattomia.

Orava Asuntorahasto on tänään tehdyllä kaupalla hankkinut yhteensä 87 huoneistoa Kaarinasta ja Raisiosta 3,4 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa rahoitettiin osin Osuusasunnot Oy:lle suunnatulla annilla, jossa Osuusasunnot Oy merkitsi 244 193 yhtiön liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, joista 128 461 osakkeella ei ole oikeutta vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin. Osakkeiden merkintähinta on kauppaa edeltävien viiden kaupankäyntipäivän painotettu keskihinta NASDAQ OMX Helsingin pörssikaupankäynnissä.

Tehty kauppa ja sitova sopimus parantavat yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta. Hankintojen ja tammi-helmikuun sijoitussalkun arvonmuutoksen yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan noin +2 miljoonaa euroa.

Orava Asuntorahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 302

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Julkaistu: 2015-03-31 15:45:00 CEST
Glaston Oyj Abp
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Helsinki, Suomi, 2015-03-31 15:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 31.3.2015 klo 16.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Jeppe Lahtisen osuus Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Glaston Oyj Abp:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Glaston Oyj Abp

2. Liputusilmoituksen peruste: osakkeiden hankinta

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Jeppe Lahtinen

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 9.3.2015

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 21 113 846 osaketta, eli yhteensä 10,9 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakemäärästä Jeppe Lahtinen omistaa 533 846 osaketta eli 0,28 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja hänen määräysvallassaan oleva Hymy Lahtinen Oy 20 580 000 osaketta eli 10,62 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä (Hymy Lahtinen Oy:n omistuksesta tiedotettu 10.3.2015).

6. Edellisessä liputusilmoituksessa 11.3.2013 ilmoitettu omistus- ja ääniosuus: Jeppe Lahtinen 0 osaketta. Määräysvallassaan oleva Hymy Lahtinen Oy 10 150 200 osaketta ja ääntä eli 5,24 % Glaston Oyj Abp:n osakekannasta.

Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä on 193.708.336 osaketta ja ääntä.

Tampere 31.3.2015
Jeppe Lahtinen

Helsingissä 31.3.2015
Glaston Oyj Abp
Sasu Koivumäki
Talousjohtaja ja toimitusjohtajan varamies

Lisätietoja: Sasu Koivumäki, talousjohtaja ja toimitusjohtajan varamies, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteitaarkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, aluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

MUUTOS NORVESTIAN TIEDOTUSKIELIIN

MUUTOS NORVESTIAN TIEDOTUSKIELIIN

Julkaistu: 2015-03-31 15:15:00 CEST
Norvestia
Pörssitiedote
MUUTOS NORVESTIAN TIEDOTUSKIELIIN

Helsinki, Suomi, 2015-03-31 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 31.3.2015 klo 16.15

MUUTOS NORVESTIAN TIEDOTUSKIELIIN

Norvestia ei enää julkaise pörssitiedotteita tai muuta taloudellista materiaalia ruotsin kielellä. Kaikki virallinen materiaali ja tiedotteet julkaistaan tästä lähtien vain suomen ja englannin kielellä hallinnon yksinkertaistamiseksi.

Aikaisemmin julkaistut ruotsinkieliset tiedotteet ja muu virallinen materiaali löytyvät edelleen Norvestian internet-sivuilta. Ruotsinkielisiä sivuja ei kuitenkaan enää jatkossa päivitetä.

Norvestia Oyj

Jonna Vaarnanen
talouspäällikkö

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter