Etusivu » Arkistot 26.2.2015

ORAVA ASUNTORAHASTON VUOSIKERTOMUS 2014

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Vuosikertomus

ORAVA ASUNTORAHASTON VUOSIKERTOMUS 2014

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote 26.2.2015 klo 23.55

ORAVA ASUNTORAHASTON VUOSIKERTOMUS 2014

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n (Orava Asuntorahasto) vuosikertomus vuodelta 2014, konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 liitteineen sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on julkaistu ja saatavilla yhtiön kotisivuilta www.oravaasuntorahasto.fi/talousinformaatio.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- jahallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.2.2015

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.2.2015

Rapala VMC Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                     26.2.2015

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.2.2015

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 26.2.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 8 000 osaketta
Kokonaishinta 41 729,60 EUR
Keskihinta/ osake 5,2162 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 5,25 EUR
Alin hankintahinta/ osake 5,18 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.2.2015

tehtyjen kauppojen jälkeen: 619 407 KPL.

Rapala VMC Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-26 17:50 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/26/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+26+2+2015+HUG1897801.html

KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Yhtiökokouskutsu

KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Yhtiökokouskutsu 26.2.2015 kello 17.45

KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään TORSTAINA 19. maaliskuuta 2015 kello 13.00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään vuoden 2014 voitonjaosta 31.12.2015 mennessä seuraavasti. Osinkona jaetaan enintään 1,20 euroa per osake niille osakkeille (ISIN-koodi FI4000068614), jotka eivät ole yhtiön hallussa ja jotka on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä viimeistään 19.3.2015 seuraavan taulukon mukaisesti.

ISIN-koodi Osinko-oikeus Osakkeita kpl Osinko €/v Yhteensä €/v

FI4000068614 100 % 5 984 262 enintään 1,20 7 181 114,40

Lisäksi yhtiökokouksen 19.3.2015 tämän kutsun kohdan 15 mukaisesti mahdollisesti antamaan valtuutuksen nojalla yhtiö voi laskea liikkeeseen suunnatuilla osakeanneilla myös osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon 1.4.2015 alkaen enintään seuraavasti.

ISIN-koodi Osinko-oikeus Osakkeita kpl Osinko €/v Yhteensä €/v

FI4000068614 100 % 1.4.2015 alkaen 1 500 000 enintään 0,90 1 350 000,00

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 8 531 114,40 euroa. Osinko maksetaan neljässä erässä ja kussakin erässä enintään 0,30 euroa/osake. Osingon maksupäivät ovat 31.3.2015, 30.6.2015, 30.9.2015 ja 30.12.2015. Hallitus valtuutetaan päättämään osingon määrästä ja maksusta vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa.

Hallitus on velvoitettu osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla valvomaan yhtiön maksukykyä ennen kunkin osinkoerän maksua ja tarvittaessa pienentämään vuosineljänneksittäin maksettavaa osinkoa, mikäli yhtiön maksukykyisyys osingonjaon seurauksena vaarantuisi. Hallitus valtuutetaan päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivät, jotka ovat kaksi pankkipäivää hallituksen päätöksestä ja vähintään viisi pankkipäivää ennen kutakin osingonmaksupäivää.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 2 000 euroa ja jäsenet 1 200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa hallituksen kokouksista.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka sekä uutena jäsenenä Patrik Hertsberg.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Ahlström on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen Patrik Hertsbergin ansioluettelo on saatavilla Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero Suomela.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja optio- ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa enintään 6 000 000 yhtiön hallussa olevaa tai uutta osaketta (joista enintään 1 500 000 osaketta tuottavat oikeuden osinkoon 1.4.2015 alkaen ja 4 500 000 osaketta eivät tuota lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2015 aikana). Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus kumoaa edellisen 18.3.2014 annetun valtuutuksen.

16. Sijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n sijoitustoiminnan sääntöjen 14 § mukaisesti yhtiökokous päättää sijoitustoiminnan sääntöjen muuttamisesta hallituksen sille tekemän ehdotuksen perusteella.

Hallitus ehdottaa, että sijoitustoiminnan sääntöjen hallinnointipalvelua ja siitä maksettavia palkkioita koskevan 11 §:n kolmanteen kappaleeseen tehdään tulossidonnaisen hallinnointipalkkion määräytymistä koskeva täsmennys siten, että hallinnointipalkkion laskennassa käytetään osakkeen pörssikurssia, jos se on alhaisempi kuin osakekohtainen nettovarallisuus. Muutettu 11 §:n kolmas kappale kuuluu seuraavasti (muutos lihavoitu).

Tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle kaksikymmentä prosenttia (20%) Rahaston vuotuisesta kuuden prosentin (6%) aitakoron ylittävästä tuotosta. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän perusteella. Tilikauden osakekohtainen tuotto lasketaan ennen listautumista tilikauden päättävän ja avaavan osakekohtaisen nettovarallisuuden ja tilikauden aikana osakkeelle maksettujen osinkojen perusteella. Listautumisen jälkeen osakekohtaisen nettovarallisuuden sijaan laskennassa käytetään osakkeen pörssikurssia, jos osakkeen pörssikurssi on alhaisempi kuin osakekohtainen nettovarallisuus. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä pörssikurssi osinko, osakeanti- ja splittikorjattuna.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on suomeksi Orava Asuntorahasto Oyj, ruotsiksi Orava Bostadsfond Abp ja englanniksi Orava Residential REIT plc.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n internetsivuilla osoitteessa ww.oravaasuntorahasto.fi. Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.2.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 2.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.3.2015 klo 17.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@oravarahastot.fi

b) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj, Yhtiökokous, Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj, Osakerekisteri, Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2015 yhteensä 6 510 045 osaketta, jotka edustavat 6 510 045 ääntä.

Helsingissä 26.2.2015

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102

Tecnotree lykkää tilinpäätöksensä julkistamista

Tecnotree Oyj

Pörssitiedote

Tecnotree lykkää tilinpäätöksensä julkistamista

Tecnotree Oyj

Pörssitiedote

26.2.2015 klo 15.20

Vuoden 2015 taloudellista tiedottamista koskevassa tiedotteessaan Tecnotree ilmoitti, että se julkistaa virallisen tilinpäätöksensä vuodelta 2014 perjantaina 27.2.2015 ja että vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.3.2015. Tecnotreen hallitus on päättänyt lykätä tilinpäätöksensä julkistamista. Tilinpäätös on julkistettava 31.3.2015 mennessä. Yhtiön 30.1.2015 julkistamassa tilinpäätöstiedotteessa todettiin, että emoyhtiön oman pääoman arvo oli 31.12.2014 alle puolet osakepääomasta. Tähän liittyen yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseen liittyvät toimenpiteet. Näiden seikkojen huomioiminen tilinpäätöksessä halutaan varmistaa ennen virallisen tilinpäätöksen julkistamista. Tässä on kysymys asian selvittämistä mutta tilinpäätöslukujen ei arvioida muuttuvan 30.1.2015 tiedotetuista. Varsinainen yhtiökokous kutsutaan koolle tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen. On mahdollista, että suunniteltu yhtiökokouksen ajankohta lykkääntyy. Yhtiökokouskutsu on julkistettava vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.


TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA

Ilkka Raiskinen

toimitusjohtaja

+358 (0)45 311 3113

Ilkka.raiskinen@tecnotree.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V.
Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Taaleritehdas Oyj:n hallitus on päättänyt osakeannista

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehdas Oyj:n hallitus on päättänyt osakeannista

Helsinki, 2015-02-26 14:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Osakeanti lyhyesti:

 • Osakeanti järjestetään Taaleritehdas Oyj:n joulukuussa 2014 tiedottaman vakuutusosakeyhtiö Garantian kaupan osittaiseksi rahoittamiseksi
 • Uusia B-osakkeita tarjotaan merkittäväksi enintään 3 200 000 kappaletta
 • Merkintähinta on 7,25 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta
 • Merkintäaika alkaa 2.3.2015 klo 9.30 ja päättyy viimeistään 13.3.2015 klo 16.30
 • Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta yhtiökokouksessa 20.3.2015 päätettävään osinkoon

Taaleritehdas Oyj:n hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen 12.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla alustavasti osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla enintään 3 200 000 uutta B-osaketta yleisölle Suomessa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää vakuutusosakeyhtiö Garantian yritysoston rahoittamiseen. Siten merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeanti on kuvattu tarkemmin esitteessä, joka on saatavilla Taaleritehdas Oyj:n toimipaikoista sekä osoitteesta www.taaleritehdas.fi/anti2015 .

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 7,25 euroa osakkeelta. Osakeannin merkintähinta vastaa yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia kahden kuukauden ajalta ennen osakeantipäätöstä 29.12.2014 – 25.2.2015. Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2015 mahdollisesti päätettävään, tilikauden 2014 perusteella jaettavaan osinkoon.

Osakeannin merkintäaika alkaa 2.3.2015 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 13.3.2015 kello 16.30. Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 13 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 1 % prosenttia niiden tuottamista äänistä ennen osakeantia sekä noin 11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 1 % prosenttia niiden tuottamista äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Taaleritehtaan B-sarjan osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland-markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella TAALB. Tarjottavien osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 18.3.2015 erilaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella TAALBN0115. Tarjottavat osakkeet yhdistetään jo yhtiön liikkeeseen laskemien ja kaupankäynnin kohteena olevien yhtiön B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 24.3.2015, kun tarjottavien osakkeiden osinko-oikeudet ovat tulleet yhteneviksi yhtiön muiden B-sarjan osakkeiden kanssa.

Taaleritehdas Oyj julkistaa osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 16.3.2015.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Taaleritehtaan Varainhoito Oy. Taaleritehdas Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy.

Lisätietoja:

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehdas Oyj

puh. 040-7789020

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129 670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Metsäliitto Osuuskunnan osallistuminen Metsä Boardin osakeantiin

Metsäliitto Osuuskunta

Pörssitiedote

Metsäliitto Osuuskunnan osallistuminen Metsä Boardin osakeantiin

Metsä Group pörssitiedote 26.2.2015 klo 14.45


Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board Oyj on tänään kertonut pörssitiedotteella yhtiön hallituksen päättämästä noin 100 miljoonan euron osakeannista. Osakeannista saatavat varat käytetään Metsä Boardin rakennemuutoksen loppuun saattamisen rahoittamiseen.

Metsä Boardin pääomistajana Metsäliitto Osuuskunta on antanut peruuttamattoman merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet osallistumaan antiin merkitsemällä osakkeita pro rata -osuutensa mukaisesti noin 43 miljoonalla eurolla.

Metsäliitto Osuuskunta ja sen tytäryhtiöt omistavat 42,53 prosenttia Metsä Boardin kaikista osakkeista ja kontrolloivat 62,25 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä.


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260

Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541, 050 522 0924


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

Metsä Boardin hallitus on päättänyt noin 100 miljoonan euron osakeannista

Metsä Board Oyj

Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)

Metsä Boardin hallitus on päättänyt noin 100 miljoonan euron osakeannista

** EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA **

Metsä Board Oyj pörssitiedote 26.2.2015 klo 14.45

Osakeanti lyhyesti

 • Metsä Board Oyj (”Metsä Board” tai ”Yhtiö”) tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 27.347.134 uutta B-sarjan osaketta (”Uudet Osakkeet”) heidän olemassa olevien A-sarjan ja/tai B-sarjan osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 3,66 euroa Uudelta Osakkeelta (”Osakeanti”).
 • Osakeannista saatavat bruttovarat noin 100 miljoonaa euroa käytetään Yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattamisen rahoittamiseksi.
 • Yhtiö myöntää osakkeenomistajilleen yhden (1) merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä 2.3.2015 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua A-sarjan ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeuksia 27.2.2015 alkaen.
 • Merkintäaika alkaa 5.3.2015 ja päättyy 23.3.2015.
 • Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa 5.3.2015 ja päättyy 17.3.2015.
 • Metsäliitto Osuuskunta on yhdessä tytäryhtiönsä kanssa sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.

Metsä Boardin hallitus on tänään päättänyt noin 100 miljoonan euron Osakeannista 28.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla. Osakeannista saatavat nettovarat Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 98 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Osakeannista saatavat varat käytetään 10.12.2014 julkistettujen Yhtiön rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen liittyvien toimenpiteiden rahoittamiseksi.

Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta 27.2.2015 alkaen. Merkintäaika alkaa 5.3.2015 ja päättyy 23.3.2015. Merkintähinta on 3,66 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa yhden (1) Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä 2.3.2015 omistamaansa A-sarjan ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Jokaisella 12 Merkintäoikeudella on oikeus merkitä yksi (1) Uusi Osake (”Ensisijainen Merkintäoikeus”). Lisäksi Yhtiön osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on merkinnyt Uusia Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, on oikeutettu merkitsemään Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 5.3.2015 ja 17.3.2015 välisenä aikana.

Metsä Board tarjoaa merkittäväksi enintään 27.347.134 uutta B-sarjan osaketta. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat yhteensä enintään noin 8,3 prosenttia Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeista ja noin 2,7 prosenttia Yhtiön äänimäärästä ennen Osakeantia ja enintään noin 7,7 prosenttia Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeista ja noin 2,6 prosenttia Yhtiön äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Metsäliitto Osuuskunta ja sen tytäryhtiö, jotka omistavat yhdessä noin 42,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja kontrolloivat noin 62,3 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.

Osakeannissa merkittävät Uudet Osakkeet eivät oikeuta ehdotettuun osinkoon tilikaudelta 2014, koska osingonjaon täsmäytyspäivä 27.3.2015 on ennen Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin (arviolta 31.3.2015). Kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen Uudet Osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopulliset tulokset arviolta 30.3.2015. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Metsä Board on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin liittyvän suomenkielisen listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta 3.3.2015. Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Metsä Boardin internetsivuilla www.metsaboard.com/sijoittajat/osakeanti arviolta 3.3.2015, ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa sekä Helsingin Pörssissä 2.3.2015 alkavalla viikolla.

Tärkeät päivämäärät

· Hallituksen päätös Osakeannin ehdoista26.2.2015
· Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta27.2.2015
· Täsmäytyspäivä2.3.2015
· Listalleottoesitteen julkaisu (arviolta)3.3.2015
· Merkintäaika ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkavat5.3.2015
· Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy17.3.2015
· Merkintäaika päättyy23.3.2015
· Kaupankäynti Uusia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa24.3.2015
· Osakeannin alustavat tulokset julkistetaan (arviolta)25.3.2015
· Osakeannin lopulliset tulokset julkistetaan (arviolta)30.3.2015
· Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) 31.3.2015
· Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa (arviolta)1.4.2015

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Osakeannin yhteydessä Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

LIITE: Osakeannin ehdot

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913

Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335

Huomautus

Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla rekisteröimään eikä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) (”arvopaperimarkkinalaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden tai muun lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, lukuun ottamatta tilanteita ja transaktioita, joissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki sisältää soveltuvan poikkeuksen rekisteröintivaatimuksista, ja edellyttäen että kaikkia soveltuvia arvopaperimarkkinalakeja missä tahansa osavaltiossa tai muulla lainkäyttöalueella Yhdysvalloissa noudatetaan. Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa olevalle henkilölle Merkintäoikeuksien toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Merkintäoikeuksista tai Uusista Osakkeista ei olisi sallittua. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus arvopapereiden merkitsemiseksi tai ostamiseksi.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta osakeannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Caverion ostaa norjalaisen energiapalveluita tarjoavan Esco Norwayn

Caverion Oyj

Sijoittajauutiset

Caverion ostaa norjalaisen energiapalveluita tarjoavan Esco Norwayn

Helsinki, 2015-02-26 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 26.2.2015 KLO 14.15

Caverion ostaanorjalaisen energiapalveluita tarjoavan Esco Norwayn

Caverion Oyj on 26.2.2015 allekirjoittanut sopimuksen Eneas Holding AS:n kanssa norjalaisen Esco Norway AS -yhtiön ostosta. Esco Norway on energiapalveluyhtiö, jolla on erityisosaamista EPC-sopimuksista (Energy Performance Contracting), rakennuksiin ja energiakäyttöön liittyvistä hallintajärjestelmistä (BMS ja EMS), energiankäyttöön liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä hankekehityksestä.

Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 4,8 milj. euroa. Yhtiö palveluksessa on 17 työntekijää. Esco Norway AS perustettiin vuoden 2014 lopussa Eneas Holdingin yhtiöittäessä energiansäästöpalveluiden liiketoimintansa Norjassa.

Kauppahintaa ei julkisteta.

“Visiomme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Esco Norwayn osto on osa Caverionin strategiaa, jossa haemme kasvua tasapainottamalla liiketoimintajakaumaa kasvattamalla erityisesti huollon ja kunnossapidon osuutta liiketoiminnassamme sekä tarjoamalla entistä laajempia elinkaaripalveluita. Yritysosto vahvistaa Caverionin tarjoamaa energiatehokkuuspalveluissa ja elinkaariratkaisuissa”, sanoo Knut Gaaserud, Caverion Norjan divisioonajohtaja. Caverion on tällä hetkellä suurin toimija Norjan kiinteistöteknisten ratkaisujen markkinoilla ja yhtiön liikevaihto Norjassa oli 458,3 milj. euroa vuonna 2014.

“Olemme iloisia tullessamme osaksi suurta kiinteistötekniikan ja teollisuuden ratkaisuja tarjoavaa yhtiötä ja voidessamme täydentää sen tarjontaa omalla osaamisellamme. Kustannus- ja energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelu ja hankekehitys ja suurten EPC-sopimusten ammattimainen toteuttaminen vaativat laaja-alaista osaamista sekä kaikkien teknisten osa-alueiden hallintaa. Osana Caverionia saamme mahdollisuuden toimittaa kattavia ratkaisuja energiatehokkuutta entistä enemmän painottaville markkinoille”, sanoo Peter Kildal, Esco Norwayn toimitusjohtaja.

Yritysosto ei muuta Caverion-konsernin nykyisten toimintojen tulosohjeistusta vuodelle 2015.

Lisätietoja antavat:

Caverion Norja: Knut Gaaserud, divisioonajohtaja, +47 918 15 318, knut.gaaserud@caverion.no

Esco Norway: Peter Kildal, toimitusjohtaja, +47 90 85 07 82, peter.kildal@eneas.no

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Tietoa Caverionista

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Tietoa Esco Norway AS:stä

Esco Norway AS on norjalainen energiapalveluyhtiö. Yhtiöllä on maankattavaa toimintaa Norjassa ja sen pääkonttori on Drammenin kaupungissa. Esco Norway:lla on erityisosaamista EPC-sopimuksista (Energy Performance Contracting), rakennuksiin ja energiakäyttöön liittyvistä hallintajärjestelmistä (BMS ja EMS), energiankäyttöön liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä hankekehityksestä. Esco Norway AS:n liikevaihto oli 4,8 milj. euroa vuonna 2014. Yhtiö palveluksessa on 17 työntekijää.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 ON JULKAISTU

SSH Communications Security Oyj

Vuosikertomus

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 ON JULKAISTU

Helsinki, Suomi, 2015-02-26 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2015 KLO 14:15

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 ON JULKAISTU

SSH Communications Security Oyj:n vuosikertomus (annual report) vuodelta 2014 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssh.com/investors/financial-information/financial-reports.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

SSH on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja se on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.ssh.com/investors/corporate-governance/governance-statements.

PDF-tiedostot vuosikertomuksesta ja yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetusta selvityksestä ovat tämän tiedotteen liitteenä.


Helsingissä 26.2.2015

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Jyrki Lalla

Talousjohtaja

Lisätietoja:

Jyrki Lalla, talousjohtaja, +358 45 340 4641

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com

SSH Communications Security (perustettu 1995) on SSH-tietoliikenneprotokollan alkuperäinen kehittäjä. SSH-protokolla on siirrettävän datan suojaamiseen liittyvien ratkaisujen de facto -standardi. Nykyään yli 3000 asiakasta ympäri maailman, mukaan lukien seitsemän Fortune 10 -yrityksestä, luottaa yrityksemme tietoturvaratkaisuihin suojatakseen pääsyn tietovarantoihinsa. Tarjoamamme SSH-teknologia-, avaintenhallinta- sekä auditointiratkaisut mahdollistavat ja vahvistavat tuhansien asiakkaidemme liiketoimintaa eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Toimimme Amerikassa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu

OP Mortgage Bank plc

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Pörssitiedote

26.2.2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu.

Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat pdf-muodossa liitteenä ja osoitteessa op.fi > OP Ryhmä  >  Media  >  Aineistopalvelu.

Helsingissä 26.2.2015

OP-Asuntoluottopankki Oyj  
Hallitus  
   
Lisätietoja: toimitusjohtaja Lauri Iloniemi, puh +358 10 252 3541
   
JAKELU  
LSE London Stock Exchange  
Kansallinen tiedotevarasto (Offically Appointed Mechanism, OAM)
Keskeiset tiedotusvälineet  
op.fi  
   

 

 

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-26 13:14 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/26/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+vuodelta+2014+on+julkaistu+HUG1897154.html

facebook twitter