Etusivu » Yleinen

Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

26.2.2021 10:00:00 EET | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
26.02.2021 kello 10.00

Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 lyhyesti:

 • Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 3,20 miljoonaa euroa (-1,01 milj. euroa 1-12/2019)
 • Tilikauden tulos oli -1,95 miljoonaa euroa (-10,98 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,63 euroa)
 • Loppuvuonna 2019 aloitettua strategista muutos- ja uudistusprojektia jatkettiin keskittämällä toimintaa ydinliiketoimintoihin ja yksinkertaistamalla organisaatiorakennetta
 • Yhtiö on päättänyt keskittyä alustapohjaiseen välitysliiketoimintaan ja pyrkii muuntamaan koko organisaation uutta strategiaa tukevaksi

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastettuja, luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä):

Privanet Group -konserni

1-12/2020

1-12/2019

Muutos

7-12/2020

7-12/2019

Muutos

(12kk)

(12kk)

(6 kk)

(6 kk)

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR

3 201

-1 008

417,7 %

1 231

-3 696

133,3 %

Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR

-1 949

-10 984

82,3 %

-1 518

-9 851

84,6 %

– % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

-60,9 %

1090,2 %

-105,6 %

-123,3 %

266,5 %

-146,3 %

Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR

-1 949

-10 807

82,0 %

-1 518

-9 681

83,4 %

– % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

-60,9 %

1072,6 %

-105,7 %

-123,3 %

261,9 %

-147,1 %

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,10

-0,63

84,2 %

-0,08

-0,48

83,4 %

Toimitusjohtaja Riku Lindströmin katsaus

Privanetin vuosi 2020 jatkui loppuvuonna 2019 aloitettujen muutosten viitoittamalla tiellä. Konsernin toimiluvallista liiketoimintaa harjoittavassa Privanet Securities Oy:ssä liiketoiminta keskittyi välitystoimintaan ja sen kasvattamiseen. Välitystoiminnan painopiste oli edellisiä vuosia enemmän arvoyhtiöiden osakkeissa, mikä otettiin markkinoilla vastaan positiivisesti ja kaupankäyntivolyymit kasvoivat selvästi. Vuoden 2020 vaihdetuimpia osakkeita ja osuuksia olivat Finda, Osuuskunta KPY sekä St1 Nordic. Myös muun muassa Virian, Julius Tallberg-Kiinteistöjen, syksyllä First North -markkinapaikalle listautuneen Partneran sekä Tracegrow’n osakkeissa nähtiin hyviä kaupankäyntivolyymejä. Myös uusasiakashankinnan merkitys korostui selvästi, ja uusien asiakkaiden rekisteröitymismäärät olivatkin selvässä kasvussa.

Operatiivisessa liiketoiminnassa toteutettiin useita kehitystoimenpiteitä vahvistamalla sekä toimivaa johtoa että organisaation toimintamalleja. Konsernin Compliance-toimintojen vetäjäksi nimitettiin Minna Kuusio, myynnin johtajaksi Kenneth Koivula ja varainhoidon liiketoimintaprojektia tuli vetämään Jaakko Soini. Mainitut henkilöt nimitettiin jäseniksi myös konsernin uudistettuun johtoryhmään. Myyntiorganisaation puolella etäkonttorit ajettiin alas ja toiminta keskitettiin Helsingin toimipisteeseen. Samalla luovuttiin myös sidonnaisasiamiesmallista, ja koko myyntihenkilöstö siirtyi Privanet Securities Oy:n työntekijöiksi. Toteutetuilla muutoksilla on ollut positiivinen vaikutus asiakkuuksien hallintaan ja myyntihenkilöstön sitoutumiseen.

Privanetin oli määrä laajentaa toimintaansa varainhoitopalveluihin toukokuussa allekirjoitetulla kauppakirjalla toteutetun Northern Star Partners Oy:n osakekannan hankinnan myötä. Kauppa tehtiin ehdollisena Finanssivalvonnan hyväksynnälle, jonka viivästymisen seurauksena Privanet päätti peruuttaa yritysjärjestelyn yhteistyössä Northern Star Partnersin osakkeenomistajien kanssa. Samalla yhtiöt aloittivat neuvottelut liiketoimintayhteistyön jatkamisesta uudessa muodossa.

Hallituksen helmikuussa tekemä päätös päivittää yhtiön strategiaa oli selkeä ja looginen askel uudelleenorganisoida liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita. Asiakkaiden aktiivisuus on kasvanut erityisesti digitaalisen alustan kautta tulleen liikenteen muodossa ja kiinnostus uusia sijoitustuotteita, kuten rahastoja, kohtaan on kasvanut. Laajentamalla välityspalveluiden tarjoamista Privanetilla on aiempaa parempi pohja jatkaa sekä aktiivisten asiakkaiden määrän että kaupankäyntivolyymien kasvattamista. Myös Northern Star Partnersin kanssa käytävät neuvottelut liiketoimintayhteistyöstä ovat osa strategista muutosprosessia.

Yhtiön toimiva johto, työntekijät sekä hallituksen jäsenet hankkivat vuoden aikana aktiivisesti yhtiön osakkeita nostaen omistuksensa yhteensä 51,66 prosenttiin.

Privanet Group Oyj:n omistama rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja Noweco Partners Oy sai maaliskuussa Finanssivalvonnalta Noweco Nordic Fund V -pääomasijoitusrahaston markkinointiluvan. Listaamattomiin kasvuyhtiöihin suunnitellun pääomarahaston varainhankinta kuitenkin kärsi covid-19-pandemiasta, minkä myötä myös strategia rahaston osalta on uudelleenarvioitavana.

Privanet-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Privanet-konserni jatkoi loppuvuonna 2019 aloitettua mittavaa strategista muutos- ja uudistusprojektia, jossa konsernin toimintaa on keskitetty ydinliiketoimintoihin ja ylimääräisiä toimintoja sekä yritysyhteyksiä on karsittu. Sijoituspalveluita on konsernissa vuoden 2020 aikana tarjonnut ainoastaan Privanet Securities Oy, ja konserniyhtiö PCM Holding Oy:n (ent. Privanet Capital Markets Oy) toimilupa peruttiin vuoden 2019 tehdyn hakemuksen mukaisesti lokakuussa 2020. Konserniyhtiö Noweco Management Oy sulautui emoyhtiöönsä Noweco Partners Oy:hyn, joka sai Finanssivalvonnalta luvan hallinnoimansa vaihtoehtorahaston markkinointiin, mutta sen liiketoiminta on toistaiseksi keskeytettynä. Lisäksi Yhtiö myi omistuksessaan olleet Iso-Roobertinkadulla sijaitsevan asuinhuoneiston sekä Rukalla sijaitsevan kiinteistön ja luopui omistusosuudestaan markkinointitoimisto Hansdotter Oy:ssä. Yhtiö poistettiin hakemuksensa perusteella Nordic Growth Market NGM AB:n ylläpitämältä Nordic SME -markkinapaikalta 13.3.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeella jatkuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Privanet Securities Oy:n organisaation rakenne muuttui tilikauden aikana siten, että yhtiö luopui sidonnaisasiamiesten käyttämisestä ja keskitti myyntitoimintonsa yhtiön pääkonttorissa Helsingissä työskenteleville yhtiön työntekijöille. Yhtiö päätti lakkauttaa myös Privanet Securities Oy:n Norjaan perustaman sivuliikkeen, jonka sulkemisprosessi on käynnissä, ja luopui omistusosuudestaan FundedByMe Finland Oy:ssä.

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 3,20 miljoonaa euroa (-1,01 miljoonaa euroa tilikaudella 2019). Sijoituspalvelutoiminnan tuotot muodostuivat ensisijaisesti Privanet Securities Oy:n jälkimarkkinapaikan välityspalkkiotuotoista, joiden määrä oli 1,24 miljoonaa euroa, arvopaperikaupan nettotuotoista, joiden määrä oli 0,56 miljoonaa euroa, sekä liiketoiminnan muista tuotoista, joiden määrä oli 0,99 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kuluista suurin osa oli hallintokuluja, joista henkilöstökulut olivat 1,78 miljoonaa euroa (2,68 miljoonaa euroa) ja muut hallintokulut 1,43 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut pienentyivät erityisesti markkinointi- ja IT-kuluissa saavutettujen säästöjen myötä, minkä lisäksi vertailukauden kuluissa näkyvät vuoden 2019 lopussa toteutetut kuluvaraukset. Muita keskeisiä kulueriä olivat myös konserniliikearvosta ja kehittämismenoista tehdyt poistot, joiden määrä oli 0,42 miljoonaa euroa, erityisesti erinäisistä vuokra- ja toimitilakustannuksista muodostuvat liiketoiminnan muut kulut, joiden määrä oli 0,53 miljoonaa euroa, sekä rahoitusvarojen arvonalentumiset, joiden määrä oli 0,55 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli yhteensä -1,95 miljoonaa euroa (-10,81 miljoonaa euroa). Erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tulosta rasittivat kertaluontoiset kuluerät, joita aiheutui esimerkiksi varainhoitoliiketoiminnan valmisteluun liittyvistä henkilöstö- ja konsultointikuluista sekä alaskirjauksista, joita jouduttiin tekemään koronaviruspandemian heikennettyä joidenkin Yhtiön taseessa olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaedellytyksiä.

Yhtiö on tilikauden aikana laskenut liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa sekä konsernin vakavaraisuuslaskennassa toissijaiseen pääomaan luettavan T2-lainan. Maaliskuussa liikkeelle lasketun kahden miljoonan euron joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 27 kuukautta, ja syyskuussa liikkeelle lasketun kolmen miljoonan euron lainan maturiteetti kolme vuotta. Lainojen kuponkikorko on 5 %. Syyskuussa liikkeelle laskettu T2-laina on 5-vuotinen kahden miljoonan euron laina, jonka kuponkikorko on 10 %. Yhtiö maksoi tilikauden aikana takaisin kesäkuussa ja lokakuussa erääntyneet joukkovelkakirjalainat, joiden nimellisarvo oli yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikaudella keskimäärin sekä tilikauden päättyessä oli 20 054 317, kun se tilikaudella 2019 oli keskimäärin 17 054 317 osaketta ja sen päättyessä 20 054 317 osaketta. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön osakepääoma 31.12.2020 oli 80 000 euroa ja oma pääoma 5,58 miljoonaa euroa.

Tilikauden lopussa Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö Mininvest Oy (omistusosuus 31,78 %), konsernin johtoryhmään kuuluva Jaakko Soini (omistusosuus 6,23 %) sekä Yhtiön toimitusjohtaja Riku Lindström määräysvaltayhteisöineen (omistusosuus yhteensä 6,11 %). Hallituksen ja johdon jäsenten osalta kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon kuuluivat myös hallituksen jäsen Sampsa Laineen ja johtoryhmän jäsen Kenneth Koivulan määräysvaltayhteisöt sekä talousjohtaja Mikael Westerlund. Konsernin johto, hallituksen jäsenet ja työntekijät omistivat tilikauden lopussa yhteensä 51,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit

Vuonna 2020 konsernin toimintaympäristöön kohdistuva markkinariski on ollut korostuneessa asemassa koronaviruspandemian myötä. Suurimmat pandemian vaikutukset ovat kohdistuneet joidenkin Yhtiön taseessa olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaedellytyksiin, joiden muuttuessa Yhtiö on joutunut tekemään kertaluontoisia alaskirjauksia. Päivittäisen liiketoiminnan kannalta vaikutukset ovat kuitenkin jääneet maltillisiksi. Toimintaympäristön muutos teki konsernin asiakkaista hetkellisesti aiempaa varovaisia, mutta pandemian operatiiviselle toiminnalle aiheuttamat riskit on kyetty hallitsemaan hyvin esimerkiksi henkilöstön hajauttamisen myötä, eivätkä poikkeusolot ole merkittävästi haitanneet henkilöstön päivittäistä työskentelyä.

Finanssivalvonta määräsi 1.7.2020 tekemällään päätöksellä Yhtiön tytäryhtiö PCM Holding Oy:lle 450 000 euron suuruisen seuraamusmaksun sekä julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta Lapis Rakennus -konsernin yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksen markkinoinnista ja myynnistä. PCM valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle ja vaatii sen muuttamista seuraamusmaksun määräämiseen vaikuttaneiden perusteiden osalta. Lapis Rakennus Oy:n velkakirjojen markkinointia koskevat, PCM:n lokakuussa 2018 saamat vahingonkorvauskanteet eivät ole tilikauden loppuun mennessä edenneet suulliseen käsittelyyn. Myös Lapis-konsernin yhtiöiden konkurssiprosessit ovat edelleen kesken.

Konsernin liiketoiminta keskitettiin vuoden 2019 lopussa Privanet Securities Oy:n toimiluvan alle, ja PCM:n toimiluvasta luopuminen tuli Finanssivalvonnan päätöksellä voimaan lokakuussa 2020. PCM:n taseeseen tehtiin tuolloin myös kuluvaraus, joka kattaa mahdollisen seuraamusmaksun. Tilikaudella 2020 tehtiin myös 4,7 miljoonan euron alaskirjaus emoyhtiön taseessa olevien PCM:n tytäryhtiöosakkeiden arvoon. Alaskirjauksella ei ole konsernitason tulosvaikutusta, mutta se pienentää emoyhtiön oman pääoman määrää. Kaiken kaikkiaan Yhtiö arvioi, ettei Lapis-konsernia koskevaan, aiempien johtohenkilöiden aikaiseen liiketoimintaan liittyvillä oikeusprosesseilla ole olennaista vaikutusta konsernin nykyiseen liiketoimintaan tai tulokseen, eivätkä ne vaaranna liiketoiminnan jatkuvuutta, sillä ne kohdistuvat konsernin liiketoimintaa harjoittamattomaan yhtiöön.

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta oli -5 746 956,45 euroa ja emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 5 504 766,18 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Privanet Group Oyj päätti yhteistyössä Northern Star Partners Oy:n osakkeenomistajien kanssa peruuttaa yritysjärjestelyn, jossa sen oli määrä hankkia Northern Star Partnersin osakekanta ja laajentaa toimintaansa varainhoitopalveluihin. Privanet ja Northern Star Partners neuvottelevat liiketoimintayhteistyön jatkamisesta uudessa muodossa. Privanet Securities Oy:n tarkoituksena on aloittaa Northern Star Partnersin hallinnoimien rahastojen välittäminen asiakkailleen ja keskittyä strategiansa keskiössä olevaan rahoitusvälineiden välitykseen sähköisellä kaupankäyntialustallaan. Yhtiöiden tarkoituksena on tehdä yhteistyötä myös Northern Star Partnersin muiden varainhoitopalveluiden markkinoinnissa.

Lisäksi Privanet Group Oyj:n hallitus päätti päivittää konsernin strategiaa ja keskittyä jatkossa alustapohjaiseen rahoitusvälineiden välitysliiketoimintaan. Muutoksen myötä yhtiö aloitti koko konsernin henkilöstöä koskevat lomautukset, joiden tarkoituksena on sopeuttaa liiketoiminta uutta strategiaa vastaavaksi. Yhtiö arvioi henkilöstöresurssejaan kriittisesti ja pyrkii muuntamaan koko organisaation uutta strategiaa tukevaksi. Toistaiseksi voimassa olevien osa- ja kokoaikaisten lomautusten kautta yhtiö pyrkii löytämään optimaalisen organisaatiorakenteen, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen kannattavasti. Alustapohjaisen toiminnan kautta yhtiöllä on aiempaa paremmat edellytykset tuoda uusia skaalautuvia lisäarvopalveluita sekä kohdeyhtiöiden että sijoittaja-asiakkaiden saataville valikoitujen yhteistyökumppaneiden kautta.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiön päivitetty strategia mahdollistaa sille selvästi aiempaa kustannustehokkaamman toimintapohjan. Digitaalisen asiakasrajapinnan tehostuminen ja skaalautuva toimintamalli antavat aiempaa paremmat edellytykset välitystoiminnan kannattavalle kasvattamiselle. Samalla rakenteelliset edellytykset tuotetarjonnan joustavaan laajentamiseen paranevat olennaisesti. Yhtiö uskoo muutosten antavan edellytykset positiivisen liiketuloksen saavuttamiselle vuonna 2021.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Privanet Group -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan 12.3.2021 osoitteessa http://privanet.fi/privanet-group/financial-data. Privanet Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 20.4.2021. Kutsu sekä ilmoittautumisohjeet yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 30.3.2021.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2021 perjantaina 20.8.2021.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)44 567 8964

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 – 31.12.2020

SAV-Rahoitus OyjTILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 – 31.12.2020

25.2.2021 15:00:01 EET | SAV-Rahoitus Oyj | Yhtiötiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 – 31.12.2020
Tilintarkastamaton

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 2 919 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 3 418 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku johtuu pääosin ajoneuvoa vastaan myönnettyjen luottojen määrän vähenemisestä.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 552 tuhatta euroa (355 tuhatta euroa). Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 441 tuhatta euroa (284 tuhatta euroa).

Kaikki keskeiset tulonlähteet jatkoivat kasvamistaan myönnettyjen laina- ja rahoitussopimusten määrän kasvettua. Kasvun mahdollistavan lisärahoituksen myötä, rahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta.

Tilikauden rahoitustoiminnan kate oli kaikkiaan 1 620 tuhatta euroa (ed. tilikausi 1 364 tuhatta euroa).

Yhtiön tilikauden tuloslaskelmaan sisältyy 254 tuhatta euroa kertaluonteisia strukturointikuluja, juridisia kuluja sekä muita kuluja liittyen joukkovelkakirjaemissioon 5.4.2019. Luottotappioita tilikaudella syntyi nettomääräisesti 339 tuhatta euroa.

Taseen loppusumma oli 32 844 tuhatta euroa (29 161 tuhatta euroa), josta omaa pääomaa oli yhteensä
3 507 tuhatta euroa (3 066 tuhatta euroa).

Yhtiöllä on pääomalainaa yhteensä 1 000 tuhatta euroa, jonka ovat myöntäneet Oma Säästöpankki Oyj sekä Elite Sijoitus Oy. Pääomalainat lasketaan omaan pääomaan kuuluviksi.

1-12/2020

1-12/2019

Liikevaihto (1000 €)

2 919

3 418

Liikevoitto (1000 €)

-299

-336

% Liikevaihdosta

-10,2 %

-9,8 %

Voitto ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja (1000 €)

552

355

Tilikauden tulos (1000 €)

441

284

% Liikevaihdosta

15,1 %

8,3 %

Omavaraisuusaste

10,7 %

10,5 %

(Oma pääoma+Pääomalainat

/Taseen loppusumma)


Toimitusjohtaja Timo Järvinen:

Käytetyillä autoilla voimakas kysyntä Covid 19 -viruksesta huolimatta

Keväällä 2020 Covid 19 -viruksen aiheuttaman pandemian puhkeaminen on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden kysyntään käytetyistä autoista, kun kuluttajat etsivät vaihtoehtoa julkiselle liikenteelle. SAV rahoittaa 6-20-vuotiaita käytettyjä ajoneuvoja työssäkäyville asiakkaille. Autot ovat välttämättömyys näiden asiakkaiden arjessa, mukaan lukien liikkuminen työpaikan ja kodin välillä.Yhtiön seuraava puolivuosikatsaus 1-6/2021 julkaistaan 25.8.2021.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Timo Järvinen, puh. +358 50 547 0007, timo.jarvinen@savrahoitus.fi

SAV-Rahoitus Oyj

1-12/2020

1-12/2019

Liikevaihto, tuhatta euroa

2 919

3 418

Liiketoiminnan muut tuotot

9

1

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

400, Ostot tilikauden aikana

-1 422

-2 174

440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

98

181

445, Ulkopuoliset palvelut

-58

-33

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-1 382

-2 026

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-391

-329

600, Eläkekulut

-52

-41

630, Muut henkilösivukulut

-13

-10

Henkilöstökulut yhteensä

-456

-380

Poistot ja arvonalentumiset

680, Suunnitelman mukaiset poistot

-39

-33

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-39

-33

Liiketoiminnan muut kulut

-1 349

-1 316

Liikevoitto (-tappio)

-299

-336

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

916, Muilta

2 295

1 729

Korkokulut ja muut rahoituskulut

944, Muille

-1 445

-1 038

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

850

691

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

552

355

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirrot yhteensä

0

0

Tuloverot

-110

-71

Tilikauden voitto (tappio)

441

284

30.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA, tuhatta euroa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

83

92

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

16

39

Sijoitukset yhteensä

0

6

Pysyvät vastaavat yhteensä

99

137

Vaihtuvat Vastaavat

Vaihto-omaisuus yhteensä

387

303

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

20 381

18 224

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

11 930

10 099

Saamiset yhteensä

30 933

28 323

Rahat ja pankkisaamiset

48

398

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

32 745

29 024

VASTAAVAA YHTEENSÄ

32 844

29 161

VASTATTAVAA, tuhatta euroa

Oma pääoma

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

100

100

Muut rahastot

1 388

1 388

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

578

294

Tilikauden tulos

441

284

Oma pääoma yhteensä

2 507

2 066

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

17 061

15 314

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

13 276

11 782

Vieras pääoma yhteensä

30 337

27 096

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

32 844

29 161

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta euroa

1-12/2020

1-12/2019

Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto/tappio

-299

-336

Oikaisut liikevoittoon

Suunnitelman mukaiset poistot

39

33

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-260

-303

Käyttöpääoman muutos

Pitkäaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-2 156

-7 049

Lyhytaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-1 831

-3 311

Vaihto-omaisuus, lisäys/vähennys

-84

-163

Korottomat lyhytaik. Velat, lisäys/vähennys

45

164

Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-4 286

-10 662

Maksetut korot

-1 445

-1 038

Saadut korot

2 295

1 729

Maksetut verot

-110

-71

Liiketoiminnan rahavirta

-3 546

-10 043

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

6

-101

Sijoituksiin liittyvät alaskirjaukset

-6

0

Investointien rahavirta

0

-101

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaiset lainat, lisäys

1 449

9 401

Lyhytaikaiset lainat, vähennys

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

1 747

1 202

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Maksetut osingot

0

-122

Rahoituksen rahavirta

3 196

10 481

Rahavarojen muutos

-350

337

Rahavarat kauden alussa

398

61

Rahavarat kauden lopussa

48

398

YHTIÖN OMAN PÄÄOMAN

1-12/2020

1-12/2019

MUUTOKSET, tuhatta euroa

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa

100

100

Osakepääoman muutos

0

0

Osakepääoma tilikauden lopussa

100

100

Sidottu oma pääoma yhteensä

100

100

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa

1 388

1 388

Sijoitetukset vapaan oman pääoman rahastoon

0

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

1 388

1 388

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa

294

0

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa

578

294

Tilikauden voitto (tappio)

441

284

Pääomalainat

1 000

1 000

Vapaa oma pääoma yhteensä

3 407

2 966

Oma pääoma yhteensä

3 507

3 066

Yhteyshenkilöt

Timo Järvinen

toimitusjohtaja

Puh:

+358 50 547 0007

timo.jarvinen@savrahoitus.fi

Tietoja julkaisijasta SAV-Rahoitus Oyj

SAV-Rahoitus Oyj palvelee sekä yksityisiä kuluttajia että autokauppaa. Yksityishenkilöille myönnämme lainaa ajoneuvoa vastaan sekä rahoitusta käytettyjen ajoneuvojen ostamiseen. Yhtiöllä on noin 400 yhteistyöautoliikettä ympäri Suomea. SAV-Rahoitus Oyj sijaitsee Helsingin keskustassa, jossa palvelemme asiakkaitamme sopimuksiin ja niiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Sähköisen asioinnin avulla voimme palvella kuluttaja- ja autoliikeasiakkaita kaikkialla Suomessa. SAV-Rahoitus Oyj on suomalainen ja suomalaisomisteinen julkinen osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli viimeisen tilinpäätöksen (1.1.2019 -31.12.2019) mukaan 3,42 miljoona euroa ja taseen loppusumma 29,16 miljoonaa euroa. Omavaraisuusasteemme on 10,5 %. Elite Sijoitus Oy sekä Oma Säästöpankki Oyj omistavat 99,49 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista. Elite Sijoituksen osuus osakkeista on 48,75 % ja Oma Säästöpankin osuus 50,74 %.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote

Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

Reka Industrial OyjReka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

25.2.2021 09:00:01 EET | Reka Industrial Oyj | Tilinpäätöstiedote

Tammi–joulukuussa 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 120,4 miljoonaa euroa (97,5 miljoonaa)
 • Käyttökate oli 9,4 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa)
 • Liiketulos oli 4,5 (0,4) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 1,0 (-1,4) miljoonaa euroa

Lähiajan näkymät: Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi selvästi viime vuodesta, vaikka COVID-19 pandemia rajoitti toisella vuosineljänneksellä kasvua.

COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut kaapelitoimialan markkinakysyntään.

Kaapelitoimialan käyttökate parani merkittävästi, vaikka COVID-19 pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla alumiinin ja kuparin hintavaihtelut rasittivat liiketulosta. Toisella vuosipuoliskolla metallien hinnat lähtivät kasvuun ja tasaantuivat. Vuositasolla metallit tukivat käyttökatetta 0,6 miljoonalla eurolla.

Kaapelitoimialan voimakas kasvu ja varautuminen hankintaketjun häiriöihin sitoivat käyttöpääomaa ja vaikuttivat liiketoiminnan kassavirtaan. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli silti positiivinen.

Kesäkuussa toteutetun Reka Kumin hankinnan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi. Reka Kumin yhdistelyssä ei syntynyt liikearvoa. COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin, mutta asiakaskysyntä on elpymässä.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön nimen vaihtamisen Neo Industrialista Reka Industrialiksi marraskuussa 2020.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Ensimmäinen Green Bond joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa 2020. Seuraava sijoittajakirje julkaistaan maaliskuussa 2021.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2020

2019

Liikevaihto, miljoonaa euroa

120,4

97,5

Käyttökate, miljoonaa euroa

9,4

4,8

Liiketulos, % liikevaihdosta

3,8

0,4

Tilikauden tulos

1,0

-1,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

10,8

2,4

IAS 19 oikaistu oman pääoman tuotto, %

16,1

-14,3

IAS 19 oikaistu velkaantuneisuusaste, %

219,1

188,2

IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %

19,3

16,8

Tulos/osake, euroa

0,16

-0,24

Konserni liittyi eläkekassaan vuonna 2015. Reka Industrial esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja siten, että IAS 19 etuuspohjaisten eläkevastuiden kirjausten vaikutukset eliminoidaan tunnuslukujen tase-eristä toiminnan kehittymisen seuraamiseksi paremmin. Tuloslaskelman liiketulokseen sisältyviä eriä on muutettu vuoden 2020 raportoinnissa ja vertailutieto on muutettu vastaavalla tavalla. IAS 19 etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjaukset tuloslaskelmassa esitetään liiketuloksen alapuolella omana eränään ennen osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Näin Reka Industrialin liiketoiminnan kehittymistä voi seurata paremmin.

31.12.2020 Reka Industrial – konsernin yhtiöt aloittivat järjestelyn IAS 19 mukaisen etuuspohjaisen eläkejärjestelyn poistamiseksi solmimalla Reka Oy:n kanssa sopimuksen, jossa Reka Industrial – konsernin yhtiöt maksavat kiinnitettyä (24 %) tyel-maksua eivätkä ole vastuussa Reka eläkekassan toiminnan, vastuiden tai taloudellisen tilanteen aiheuttamista muista velvoitteista. Reka Industrial – konsernin johdon mukaan kyseessä on maksuperusteinen järjestely, jolloin muutos tehdään 2021 IFRS raportoinnissa.

Yhtiö seuraa itse käyttökate -tunnuslukua ja siten se on lisätty vuonna 2020 raportoitaviin vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin ja vertailutiedot on lisätty vastaavasti.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Reka Industrial -konsernin (Reka Industrial) liikevaihto 2020 oli 120,4 miljoonaa euroa (97,5). Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (-1,4).

Tase ja rahoitus

Tilikauden lopussa konsernin korolliset velat olivat 33,5 (25,0) miljoonaa euroa, josta muita kuin leasing -velkoja oli 25,6 (15,6) miljoonaa euroa. Osaan korollisista veloista liittyy taloudellisia kovenantteja, jotka kaikki täyttyivät tilinpäätöshetkellä. Taloudellisista kovenanteista on kerrottu lisää konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 73,2 miljoonaa euroa (58,9).

Yhtiö osti kesäkuussa Reka Kumin koko osakekannan. Kauppasumma 7,5 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä. Kauppa rahoitettiin 7,5 miljoonan euron pankkilainalla. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

Konserni järjesteli Keuruulla sijaitsevan, konsernin ulkopuolisessa omistuksessa olleen, kiinteistön omistusta. Reka Industrial Oyj osti kyseisen kiinteistön 1,0 miljoonan euron kauppahinnalla käyttäen aikaisemmassa vuokrasopimuksessa ollutta osto-optiota ja myi sen edelleen Reka Eläkekassalle kiinteistölle määritettyyn käypään arvoon, 2,3 miljoonaa euroa. Reka Eläkekassan kanssa tehtiin 10 vuoden vuokrasopimus. Kiinteistön käyvän arvon määrittelivät ulkopuoliset arvioitsijat. Järjestelyssä syntyneellä rahoituksella Reka Industrial Oyj maksoi pois lyhytaikaisen lainansa 1,2 miljoonaa. Järjestelyllä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta.

Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy teki 2,3 miljoonan euron takuupääomasijoituksen Reka Eläkekassaan. Järjestelystä on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen lähipiiritapahtumat-liitetiedossa.

Keskeiset tapahtumat tilikaudella

Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020 – 2022.

Yhtiö osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallituksen riippumattoman komitean yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan fairness opinion -lausunnon mukaan osakkeista maksettava vastike on ostajan kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen (fair from financial point of view).

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020, sillä kaupan toteutuspäivän ja kesäkuun lopun luvuissa ei ollut olennaista eroa. Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui tilikaudelle 0,4 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi.

Uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, toimialojen eri sesongeista ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Toimialojen eri sesongit pienentävät kausivaihteluiden vaikutusta yhtiön tulokseen.

Marraskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiön nimen muutoksesta. Yhtiön nimeksi päätettiin Reka Industrial Oyj ja vanha toiminimi Neo Industrial jäi aputoiminimeksi.

COVID-19

Kaapelitoimialalla COVID-19 pandemia ei ole näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. COVID-19 pandemia rajoitti kuitenkin kasvua toisella vuosineljänneksellä. Ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä on pandemiasta kertynyt henkilöstön oltua herkemmin sairaslomalla mahdollisen tartuntariskin eliminoimiseksi. COVID-19 pandemian lisäkustannusten vaikutuksen liiketulokseen kaapelitoimialalla arvioidaan olevan tilikaudella 0,6 – 0,9 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset ovat syntyneet kasvaneista sairaspoissaoloista, niiden paikkaamiseen käytetyistä ylitöistä ja lisähenkilöistä sekä kasvaneista rahtikuluista, joita on aiheutunut siitä, että sairaspoissaoloista johtuvia myöhästymisiä on pyritty minimoimaan pien- ja pikatoimituksilla.

Kumitoimialalla COVID-19 on näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. Osalla asiakkaista volyymit ovat tavanomaisia alhaisempia johtuen joko asiakkaan omasta kysynnästä, muiden toimittajien toimitusongelmista, tehtaiden väliaikaisesta sulkemisesta tai näiden yhdistelmistä.

COVID-19 ei ole merkittävästi vaikuttanut kummankaan toimialan materiaalihankintaan. COVID-19 ei myöskään ole toistaiseksi vaikuttanut asiakkaiden maksukäyttäytymiseen.

Hankitut liiketoiminnot

Reka Industrial Oyj osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan Reka Industrialin suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020, sillä kaupan toteutuspäivän ja kesäkuun lopun luvuissa ei ollut olennaista eroa. Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui 0,4 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa.

Reka Kumi on Euroopan johtavia pienten ja keskisuurten kumikomponenttien valmistajia raskaalle ajoneuvoteollisuudelle ja koneenrakennusteollisuudelle. Reka Kumilla on omat tuotantoyksiköt Suomessa (Aura) ja Puolassa (tytäryhtiö Dopiewossa). Lisäksi kumituotteita valmistetaan Reka Kumin hallinnoiman alihankintaverkoston kautta Aasiassa.

Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle.

Segmentit

Reka Industrialin teollisina toimialoina ovat kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus.

Kaapelitoimiala

H2/2020

H2/2019

Muutos

2020

2019

Muutos

Liikevaihto, milj. euroa

55,5

48,0

15,6 %

111,2

97,4

14,2 %

Käyttökate, milj. euroa

6,3

2,0

215,0 %

10,0

5,1

94,9 %

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 111,2 miljoonaa euroa (97,4). Käyttökate oli 10,0 miljoonaa euroa (5,1).

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit kasvoivat.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Katsauskaudella kuparin ja alumiinin hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä.

Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 481 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 603 euroa. Joulukuun 2020 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 6 308 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 612 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan joulukuussa, jolloin se oli 6 499 euroa tonnilta, ja alimmillaan maaliskuussa, jolloin se kävi 4 283 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan joulukuussa, jolloin se oli 1 709 euroa tonnilta, ja alimmillaan huhtikuussa, jolloin se kävi 1 308 eurossa tonnilta.

Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla.

Tehdyt investoinnit, 4,9 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa vuonna 2019), kohdistuivat uusien tuotteiden kehittämiseen sekä tuottavuuden, materiaali- ja energiatehokkuuden tehostamiseen.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto 2020 oli 32,0 miljoonaa euroa (31,5). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,4 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin tuloksessa sekä osakkuusyhtiöosuuden tasearvossa.

Kumitoimiala

Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. Kumitoimialan liikevaihto konsernissa oli 9,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa. Käyttökatetta rasittaa Reka Kumin hankintaan liittyviä eriä 0,1 miljoonaa euroa.

COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin. Asiakkaiden tuotantolaitokset ovat nyt pääosin avautuneet.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Reka Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä. COVID-19 pandemia on kaapelitoimialalla näkynyt lisäkustannuksina ja toimitusviiveinä. Pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. Lisäkustannusten odotetaan jatkuvan vuonna 2021.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Reka Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. COVID-19 on vaikuttanut asiakkaiden hankintamääriin ja pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. COVID-19 pandemian odotetaan vaikuttavan asiakkaiden hankintamääriin myös vuonna 2021. COVID-19 pandemian vuoksi kumitoimiala sai Business Finlandilta 100 tuhannen euron avustuksen tuotteidensa, markkinoinnin ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Kehittämistoimet ovat käynnissä.

USA:n kauppapakotteiden ja tuotetullien nosto sekä Brexit saattavat vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden tuotevolyymeihin negatiivisesti. Myös aasialaisten toimijoiden lisääntynyt kilpailu Euroalueella voi vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista sulautumisilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiösulautumisen veroneutraaliuden. Reka Industrial Oyj on valittanut veropäätöksestä. Reka Industrial Oyj:n näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa.

Lähiajan näkymät

Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Osinkopolitiikka
Reka Industrial Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2021 klo 14.00 Hyvinkäällä. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan maaliskuussa.

Julkistamismenettely

Reka Industrial Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen liitetiedostona. Tiedote on nähtävissä kokonaisuudessaan Reka Industrial Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi

Hyvinkäällä 25.2.2021
Reka Industrial Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Jukka Poutanen

Toimitusjohtaja

Puh:

+358 40 833 9007

jukka.poutanen@reka.fi

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote

Admicom Oyj – Johdon liiketoimet

Admicom Oyj – Johdon liiketoimet

Admicom Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Arttu Ruotsalainen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Admicom Oyj
LEI: 743700T7K2K149J4GB17

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700T7K2K149J4GB17_20210224091323_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-02-23
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000251830
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 103,1193 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 5 000 Keskihinta: 103,1193 EUR

Alkuperäinen artikkeli

Hiab toimittaa MV Commercialille 100 HIAB-kuormausnosturia

Hiab_logo

Hiab toimittaa MV Commercialille 100 HIAB-kuormausnosturia

Multiple HIAB loader cranes

Multiple HIAB loader cranes

Multiple HIAB loader cranes

HIAB X-HiPro 658

HIAB X-HiPro 658

HIAB X-HiPro 658

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 24. HELMIKUUTA 2021 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab toimittaa MV Commercialille Isossa-Britanniassa 100 kevyen, keskitason ja raskaan nostokapasiteetin HIAB-kuormausnosturia varustettuna HiConnect™-palvelulla. Kaupan arvo on yli 5,7 miljoonaa euroa sisältäen 60 nosturin asennuksen. Kaupan on määrä toteutua vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

MV Commercial harjoittaa hyötyajoneuvojen myyntiä ja leasingia, ja siitä on tullut yksi suurimmista kansallisista ammattikäyttöön tarkoitettujen kuormausnostureiden toimittajista. Vuonna 2001 perustettu yritys nimettiin viime vuonna UK Independent Dealer of the Year 2020 -jälleenmyyjäksi.

”Tämä sopimus on osoitus erinomaisesta työsuhteestamme Hiabin tiimin kanssa. MV Commercialin ammattikäyttöön tarkoitettu nosturiyksikkökalusto on yksi Ison-Britannian parhaista, ja tarjoomaamme kuuluu satoja ammattikäyttöön tarkoitettuja kuorma-autoja. On siis liiketoiminallemme elintärkeää, että pystymme tarjoamaan riittävästi korkealaatuisia laitteita asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tämä kauppa vahvistaa yrityksemme johtavaa asemaa toimialallamme ja laajentaa kalustoamme laadukkailla, asiakkaidemme tarpeisiin vastaavilla laitteilla”, kertoo MV Commercialin toimitusjohtaja Steven Cairns.
”Yhteistyö Hiabin kanssa antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme huippuluokan laitteita, joihin me kaikki voimme luottaa. Palvelupaketit tuovat asiakkaillemme mielenrauhaa riippumatta siitä, missä päin Isoa-Britanniaa he toimivatkin”, jatkaa Steven Cairns.

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä MV Commercialin kanssa strategisen kumppanuutemme kehittämisen merkeissä, ja se on ollut ratkaisevan tärkeää koko Britanniaa koskevien kasvusuunnitelmiemme kannalta. Uskon kuorma-autoihin asennettujen nostureiden vuokraamisen lisääntyvän, kun yritykset toipuvat COVID-19:n ja Brexitin vaikutuksista. Olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä yhden Ison-Britannian johtavan leasing-yrityksen kanssa. Tällä tavoin pystymme tarjoamaan yrityksille enemmän valinnanvaraa”, sanoo Hiabin Ison-Britannian ja Irlannin myynti- ja palvelujohtaja Ian Mitchell.

Tällä hetkellä 60 prosenttia nostureista on sovittu asennettavaksi Hiabin omissa asennuspaikoissa Isossa-Britanniassa. MV Commercial ja sen asiakkaat saavat käyttöönsä Hiabin laajan huoltoverkoston ja jälkimarkkinoinnin palvelut Isossa-Britanniassa ja Irlannissa laitteiden koko käyttöiän ajan.

”Tämä on Hiabille merkittävä kauppa, joka työllistää meitä niin osien, huoltopalvelujen kuin korjaustenkin osalta jopa kymmenen vuoden ajan”, Ian Mitchell lisää.

HiConnect™ parantaa Hiabin asiakkaiden liiketoiminnan tuottavuutta liitettyjen Hiab-laitteiden avulla. Teknologia tarjoaa reaaliaikaista tietoa laitteiden käytöstä, toiminnasta ja kunnosta. Tietojen avulla voidaan aktiivisesti optimoida suorituskykyä ja turvallisuutta sekä välttää tarpeettomia seisokkeja. Verkkopohjaisten koontinäyttöjen selkeät ja yksinkertaiset yleisnäkymät mahdollistavat laitteiden tilan seurannan ja huoltojen suunnittelun, ja ne auttavat parantamaan kunkin yksikön ja käyttäjän toimintaa.

Lisätietoja:

Ian Mitchell, myynti- ja palvelujohtaja, Iso-Britannia ja Irlanti, Hiab, puh.: +44 7967 337 436, ian.mitchell@hiab.com

Nils Gjerstad, viestintäpäällikkö, Hiab, puh: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com

Hiab lyhyesti
Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 3400 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com
Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liitteet

Alkuperäinen artikkeli

Efecte Oyj: Osakkeita merkitty optioilla

Efecte Oyj: Osakkeita merkitty optioilla

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 24.2.2021 KLO 9.45

Efecte Oyj: Osakkeita merkitty optioilla

Efecte Oyj:n 2011- optio-oikeuksilla on merkitty 28.500 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 24.2.2021, minkä jälkeen ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth-markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 25.2.2021.

Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 16.530,00 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muutu. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Efecten osakkeiden lukumäärä nousee 6.085.123 osakkeeseen.

Lisätietoja optio-ohjelmista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efecte.com

Lisätietoja:

Taru Mäkinen
Talousjohtaja
Efecte Oyj
taru.makinen@efecte.com
040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

www.efecte.com

Alkuperäinen artikkeli

Cargotec aloittaa omien osakkeiden ostot

Cargotec aloittaa omien osakkeiden ostot

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 24. HELMIKUUTA 2021 KLO 9.45

Cargotec aloittaa omien osakkeiden ostot

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 75 691 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 25.2.2021. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Alkuperäinen artikkeli

Elecster -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020

Elecster -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 24.2.2021 KLO 8:45

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2020

Elecsterin tulos parani reilusti, liikevaihto edellisen vuoden tasolla

Yhteenveto luvuista

Loka-joulukuu:

 • Liikevaihto 10,3 MEUR (10–12/2019: 9,3 MEUR)
 • Liikevoitto 0,6 MEUR (0,2 MEUR)
 • Tulos ennen veroja 0,3 MEUR (0,1 MEUR)
 • Tulos/osake 0,02 EUR (-0,01 EUR)

Tammi-joulukuu:

 • Liikevaihto 39,4 MEUR (1-12/2019: 39,4 MEUR)
 • Liikevoitto 3,9 MEUR (2,2 MEUR)
 • Tulos ennen veroja 3,8 MEUR (1,5 MEUR)
 • Tulos/osake 0,73 EUR (0,26 EUR)
 • Oma pääoma/osake 6,68 euroa (7,06)
 • Omavaraisuusaste 52,8 % (53,3 %)
 • Osinkoehdotus 0,28 euroa (0,23 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n vuoden 2020 viimeisessä talouskatsauksessa todettiin, että vaikka uutiset koronavirusrokotteisiin liittyvästä kehityksestä ovat herättäneet rahoitusmarkkinoilla toiveikkuutta, lyhyen aikavälin talousnäkymät ovat edelleen pandemian varjostamat. Uusien tartuntojen määrän merkittävää kasvua erityisesti kehittyneissä talouksissa on ryhdytty jälleen hillitsemään, joskin nykyisiä toimenpiteitä pidetään talouden kannalta vähemmän haitallisina kuin ensimmäisen aallon aikaisia sulkutoimia. Eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2020 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan maailmantalouden BKT ilman euroaluetta supistui vuonna 2020 3,0 %. Maailmankauppa (ilman euroaluetta) supistui vuonna 2020 BKT:tä enemmän,mutta myös sen elpymisestä vuonna 2021 odotetaan vastaavasti voimakkaampaa.
Maailmantalouden näkymiin liittyviä riskejä pidetään nyt kokonaisuutena tarkastellen vähemmän negatiivisina, koska uutiset useiden rokotteiden tehokkuudesta tekevät eurojärjestelmän asiantuntijoiden ankaran skenaarion toteutumisesta entistä epätodennäköisenpää.

Elecsterin viimeinen vuosineljännes oli liikevaihdon osalta vertailukautta parempi. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden
10,7 %, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena olosuhteet huomioon ottaen. Koko vuoden liikevaihdon osalta emme kuitenkaan aivan yltäneet tavoitteeseen liikevaihdon kasvusta, vaan koko vuoden osalta liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle. Konsernin kokonaisliikevaihtoon vaikutti konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävien valuuttojen heikentyminen euroon nähden.
Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli vertailuvuotta parempi huolimatta konsernin tulokseen tehdystä Kiinan liiketoimintaan kohdistuvasta noin 300 tuhannen euron alaskirjauksesta. Alaskirjauksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli noin 8 eurosenttiä. Osakekohtaisen tuloksen osalta saavutimme koko vuoden kasvutavoitteen poikkeusolosuhteista huolimatta.

Elecsterin toiminta on hyvin kansainvälistä. Pandemiasta johtuvat voimakkaat rajoitukset ympäri maailmaa vaikeuttivat huomattavasti toimintaamme olennaisesti liittyvää matkustamista. Matkustamisen ollessa hankalaa panostimme toiminnassamme digitaaliseen viestintään ja kehitimme virtuaalisia keinoja viestiä ja esitellä tuotteitamme potentiaalisille asiakkaille.

Tuotannontekijöiden saatavuuteen liittyviä ongelmia kohtasimme yllättävänkin vähän. Ajoittaisia vaikeuksia joidenkin raaka-aineiden saatavuuden osalta esiintyi ja kuljetuksissa ilmeni muun muassa konttipulasta, Brexitistä ja hirmumyrskyistä johtuvia viivästyksiä. Voimme kuitenkin olla suhteellisen tyytyväisiä vuoden 2020 suoritukseemme. Tärkeimpänä tekijänä tässä on ollut henkilöstömme säilyminen pääosin terveenä kaikissa toimipaikoissamme.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Loka-joulukuu
Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 10,3 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 10,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Tammi-joulukuu
Konsernin koko vuoden liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna ollen 39,4 milj. euroa (39,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 9,9 % (5,6 %). Tulos ennen veroja oli 3,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS
Teollisuustuotesegmentin liikevaihto kasvoi 1,0 % ja oli 32,4 milj. euroa (32,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 11,9 % (7,2 % ).

Teollisuustuotesegmentissä maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä kasvoi vertailuvuodesta sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuotena. Muovikalvojen osalta toimitusmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna Kenian yksikkömme kasvattaessa edelleen myyntiään merkittävästi.
Kuluttajatuotesegmentissä vuoden 2020 liikevaihto oli 4,2 milj. euroa ollen vertailuvuoden tasolla. Positiivista kehitystä kuluttajatuotteisssa oli mattotuotteiden liikevaihdon kasvu sekä segmentin tuloksen kääntyminen voitolliseksi. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.
Alihankintapalveluja tarjoavan muut toiminnot-segmentin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta ja oli 3,2 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Segmentin liikevoitto oli niukasti positiivinen. Segmentin ongelmana on epätasainen kuormitus, joka tekee tuloksekkaan liiketoiminnan tekemisen haastavaksi.

SEGMENTTIEN TULOS

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-12/2020 1-12/2019
Teollisuustuotteet 32.450 32.143
Kuluttajatuotteet 4.216 4.255
Muut 3.159 3.367
Segmenttien välinen -423 -379
Konserni yhteensä 39.401 39.385

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2020 1-12/2019
Teollisuustuotteet 3.876 2.318
Kuluttajatuotteet 9 -116
Muut 16 -5
Segmenttien välinen 19 19
Konserni yhteensä 3.920 2.215

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2020 1-12/2019
Teollisuustuotteet 32.215 35.771
Kuluttajatuotteet 4.407 4.522
Muut 3.385 3.144
Eliminoinnit -113 -54
Kohdistamaton 7.913 6.729
Konserni yhteensä 47.806 50.112

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,9).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 292 (302), josta ulkomailla 164 (171). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 284 (296). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 46 vuotta.

YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2020. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 23.4.2020 päivätyssä pörssitiedotteessa.
OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2020 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 12,30 euroa ja alin 4,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 11,30 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 329 493 kpl (18,1 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2020 oli 6.774.550 euroa,
josta tilikauden voitto oli 2.006.953 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 27.4.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,28 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 1.049.472 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EKP:n asiantuntijoiden kokonaistaloudellisiin arvioihin perustuva ennuste globaalin BKT:n (ilman euroaluetta) kasvusta vuonna 2021 on 5,8 %. Vuoden 2021 ennusteeseen sisältyy oletus rajoitusten asteittaisesta helpottamisesta sitä mukaa, kun lääketieteellisiä ratkaisuja, kuten tehokkaita rokotteita, tulee laajemmin saataville ja otetaan käyttöön väestölle. Elpymisen nopeus kuitenkin vaihtelee alueittain, ja kehittyvien markkinatalouksien ennakoidaan myötävaikuttavan voimakkaimmin globaalin BKT:n kasvuun ennustejakson aikana.

Uskomme, että maailmanlaajuinen epävarmuus on saanut asiakkaamme lykkäämään lopullisten investointipäätösten tekemistä. Samoin epävarmuudesta johtuva rahoittajien tiukka luottopolitiikka on myös vaikeuttanut kauppojen syntymistä. Lähtökohdat alkaneelle vuodelle ovat samankaltaiset kuin edellisenä vuonna. Aivan viime aikoina on alkanut viime vuoden tapaan näkyä merkkejä koneiden kysynnän vilkastumisesta ja uskomme tilauskannan kehittyvän positiivisesti loppuvuotta kohden. Pakkausmateriaalien osalta odotamme myynnin volyymin olevan edellisen vuoden tasolla, mutta kohonneista raaka-ainekustannuksista johtuen kannattavuus ei ole vertailuvuoden tasolla.

Koronaviruksella oli vaikutusta konsernin liiketoimintaan vuonna 2020. Erityisesti uusiin projekteihin kytkeytyvät henkilökohtaiset tapaamiset vaikeutuivat huomattavasti maailmanlaajuisten matkustusrajoitusten vuoksi. Odotamme, että tilanne ei tule helpottumaan ennen vuoden 2021 jälkimmäistä vuosipuoliskoa ja näin ollen tilanne tulee heijastumaan liiketoimintaamme myös vuonna 2021. Merkittävä osa liikevaihdostamme kertyy kehittyviltä markkinoilta, joissa taudin kukistamiseen käytettävissä olevat resurssit ovat selkeästi vähäisemmät kuin kehittyneissä talouksissa. Rokotteiden tuoman helpotuksen epämääräinen aikataulu aiheuttaa näkymiimme huomattavaa epävarmuutta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa katsomme, että vertailuvuoden liikevaihdon ja osakekohtaiseen tuloksen saavuttamista voidaan pitää realistisena tavoitteena vuodelle 2021.

Taloudellinen ohjeistus

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
LIIKEVAIHTO 10.349 9.346 39.401 39.385
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -658 116 -872 -170
Valmistus omaan käyttöön 0 57 65 85
Liiketoiminnan muut tuotot 40 85 417 504
Materiaalit ja palvelut -4.799 -4.694 -18.266 -19.252
Henkilöstökulut -2.354 -2.614 -8.978 -9.462
Poistot ja arvonalentumiset -434 -493 -2.138 -1.960
Liiketoiminnan muut kulut -1.508 -1.587 -5.710 -6.915
LIIKEVOITTO 635 217 3.920 2.215
Rahoitustuotot ja – kulut -306 -157 -120 -736
TULOS ENNEN VEROJA 329 60 3.801 1.479
Tuloverot -275 -146 -1.050 -507
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 54 -86 2.750 972
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 67 -22 2.748 985
Määräysvallattomille omistajille -14 -64 3 -13
Tulos/osake 0,02 -0,01 0,73 0,26

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 54 -86 2.750 972
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 44 130 -3.311 1.579
Rahavirran suojaus 0 0 0 2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 97 44 -561 2.553
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 111 108 -561 2.564
Määräysvallattomille omistajille -14 -64 0 -12

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet 163 166
Aineelliset hyödykkeet 13.117 15.158
Muut osakkeet ja osuudet 420 420
Pitkäaikaiset saamiset 1.866 1.941
Laskennalliset verosaamiset 433 409
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15.998 18.094
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 16.565 16.637
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.754 9.047
Tuloverosaaminen 151 55
Rahavarat 7.339 6.279
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31.809 32.018
VASTAAVAA 47.806 50.112
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.152 3.152
Ylikurssirahasto 4.239 4.239
Arvonmuutosrahasto 0
Muut rahastot 90 95
Muuntoerot -209 169
Kertyneet voittovarat 16.749 17.792
Määräysvallattomat omistajat 1.023 1.022
Oma pääoma yhteensä 25.044 26.468
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 372 381
Pitkäaikainen vieras pääoma 11.671 12.029
Lyhytaikainen vieras pääoma 10.719 11.234
VASTATTAVAA 47.806 50.112

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-12/2020 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2.750 972
Oikaisut tilikauden tulokseen 3.396 3.297
Käyttöpääoman muutos 413 462
Maksetut korot ja muut rahoituserät -499 -449
Saadut korot 59 51
Maksetut verot -1.007 -437
Liiketoiminnan rahavirta 5.112 3.896
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1.521 -2.799
Käyttöomaisuuden myynti 58 198
Pitkäaikaisten saamisten muutos 15 -2
Investointien rahavirta yhteensä -1.448 -2.603
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -162 167
Lyhytaikaisten lainojen muutos -905 -1.435
Maksetut osingot -861 -1.285
Rahoituksen rahavirta -1.928 -2.553
Rahavarojen muutos 1.736 -1.261
Rahavarat kauden alussa 6.279 7.140
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 400
Rahavarat kauden lopussa 7.339 6.279

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 1. Osakepääoma
 2. Ylikurssirahasto
 3. Arvonmuutosrahasto
 4. Muut rahastot
 5. Muuntoerot
 6. Voittovarat
 7. Yhteensä
 8. Vähemmistöosuus
 9. Yhteensä
Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468
Osingonjako -862 -862 -862
Kokonaistulos 0 -3 -377 -181 -561 0 -561
Muut muutokset -1 -1 -1
OMA PÄÄOMA
31.12.2020
3.152 4.239 0 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 3.152 4.239 -2 93 49 16.587 24.118 1.084 25.202
Osingonjako -1.237 -1.237 -50 -1.287
Kokonaistulos 2 1 120 2.441 2.564 -12 2.553
OMA PÄÄOMA
31.12.2019
3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 5.013 5.013
Yrityskiinnitykset 11.301 11.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 39.401 39.385
Liikevaihdon kasvu, % 0,04 -6,6
Liikevoitto 3.920 2.215
% liikevaihdosta 9,9 5,6
Tulos ennen veroja 3.801 1.479
% liikevaihdosta 9,6 3,8
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 2.748 985
% liikevaihdosta 7,0 2,5
Oman pääoman tuotto, % 10,7 3,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,4 5,0
Korollinen vieras pääoma 17.832 18.842
Rahavarat 7.339 6.279
Nettovelkaantumisaste, % 41,9 47,5
Omavaraisuusaste, % 52,8 53,3
Taseen loppusumma 47.806 50.112
Bruttoinvestoinnit 1.754 2.904
Tilauskanta 5.197 5.875
Tulos/osake, euroa 0,73 0,26
Oma Pääoma/osake, euroa 6,68 7,06
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116
Konsernin vastuusitoumukset 16.314 16.146

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 10.349 8.925 10.892 9.236 9.346 9.176 10.975 9.889
Liikevoitto 635 1.169 1.340 776 217 673 783 543
Liikevoitto, % 6,1 13,1 12,3 8,4 2,3 7,3 7,1 5,5
Kauden tulos 67 998 718 964 -22 469 376 162
Tulos/osake, euroa 0,02 0,27 0,19 0,26 -0,01 0,13 0,10 0,04

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja
– tilikauden verot
—————————————————- * 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +
korko- ja muut rahoituskulut
—————————————————- * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus
———————————- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
————————————————————— *100
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus
——————————————————————
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden
aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma
———————————————————
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi
———————————————————-
Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake
———————————————————- * 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilintarkastuskertomus on annettu 23.2.2021.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.
Varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2021.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2021 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 6.5.2021.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2021 julkaistaan
12.5.2021.

Vuosikooste vuoden 2020 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi. Vuoden 2020 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980
ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi

Alkuperäinen artikkeli

Incap Oyj: Incap-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihdon kasvu ja hyvä kannattavuus jatkuivat

Incap Oyj: Incap-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihdon kasvu ja hyvä kannattavuus jatkuivat

Incap Oyj
Tilinpäätöstiedote 2020 24.2.2021 kello 8.30

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihdon kasvu ja hyvä kannattavuus jatkuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin tilinpäätöstiedotteesta tammi–joulukuulta 2020. Koko raportti löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Loka–joulukuun 2020 kohokohdat

 • Vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,5 milj. euroa (10–12/2019:16,3 milj. euroa). Kasvu oli 94 %.
 • Tammikuussa 2020 hankitun AWS Electronics Groupin liikevaihto pois lukien liikevaihto kasvoi orgaanisesti 45 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,6 milj. euroa (2,7 milj. euroa) eli 17,7 % liikevaihdosta (16,3 %).
 • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,4 milj. euroa (0 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 139 % ja oli 5,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 16,2 % liikevaihdosta (13,0 %).
 • Katsauskauden tulos oli 4,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Incapin merkintäetuoikeusanti toteutettiin onnistuneesti marraskuussa 2020, ja annilla kerättiin noin 10,9 miljoonan euron bruttovarat.

Tammi–joulukuun 2020 kohokohdat

 • AWS Electronics Groupin hankinta, johon sisältyivät Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa sijaitsevat tuotantolaitokset, saatiin päätökseen tammikuussa 2020.
 • Intian tehtaan sulkeminen ja COVID-19-pandemia vaikuttivat huhti–kesäkuussa 2020 negatiivisesti liikevaihdon orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuteen.
 • Incap-konsernin liikevaihto oli 106,5 milj. euroa; kasvu viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 50 % (tammi–joulukuu 2019: 71,0 milj. euroa).
 • AWS Electronics Groupin liikevaihto pois lukien liikevaihto kasvoi orgaanisesti 0,5 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 14,6 milj. euroa (10,8 milj. euroa) eli 13,7 % liikevaihdosta (15,2 %).
 • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 1,9 milj. euroa (0 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 25 % vertailukaudesta ja oli 12,6 milj. euroa (10,1 milj. euroa) eli 11,8 % liikevaihdosta (14,2 %).
 • Katsauskauden tulos oli 9,2 milj. euroa (6,3 milj. euroa); kasvua vertailukaudesta oli 47 %.
 • Osinkoehdotus: Kasvustrategiansa mukaisesti Incap Oyj:n hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta vuosien 2019 ja 2020 tuloksesta.

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Liikevaihto 31,5 16,3 94 % 106,5 71,0 50 %
Kertaluonteiset erät 0,0 0,5 -96 % 0,1 0,7 -89 %
Liikevoitto (EBIT) 5,1 2,1 139 % 12,6 10,1 25 %
EBIT, % liikevaihdosta 16,2 % 13,0 % 11,8 % 14,2 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 5,6 2,7 110 % 14,6 10,8 35 %
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 17,7 % 16,3 % 13,7 % 15,2 %
Katsauskauden tulos 4,2 0,2 9,2 6,3 47 %

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot.

Vuoden 2021 näkymät

Incap arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto (EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2020.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei COVID-19-pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehityksestä.

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

”Meille kaikille, niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin, 2020 oli haastava vuosi koronaviruspandemian puhkeamisen takia. Incapille toimintaympäristö aiheutti jonkin aikaa merkittävää epävarmuutta. Vuoden aikana toimintamme keskittyi henkilöstömme turvallisuuden ja asiakastoimitusten varmistamiseen. Pandemiasta johtuva liikkumiskielto ja siitä seuranneet tehtaiden sulkemiset olivat haaste, joka olisi saattanut hidastaa suunnitelmiemme toteutumista, mutta yleisesti voin tyytyväisenä todeta, että onnistuimme löytämään ratkaisut haasteisiin ja pysymään kasvustrategiamme mukaisella polulla.

Vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi 50 prosenttia edellisvuodesta, ja oikaistu liikevoittomme kasvoi 35 prosenttia. Tämä johtui etupäässä AWS Electronics Groupin ostosta, mutta toisella vuosipuoliskolla kasvoimme myös vahvasti orgaanisesti. Kannattavuuden parantuminen johtui ennen kaikkea Intian tehtaan positiivisesta kehityksestä ja osaltaan myös AWS:n onnistuneen integraation tuomista synergiavaikutuksista. Intian tehtaan pandemiasta johtuneen sulkemisen jälkeen saimme tilausruuhkan nopeasti purettua, ja toiminta kasvoi aiemmin arvioitua voimakkaammin nykyisten asiakkaiden kysynnän kasvun ansiosta.

Vuonna 2020 kasvustrategiamme pääetapit olivat AWS Electronics Groupin osto ja menestyksekäs integrointi, ylimerkitty osakeanti ja vahva orgaaninen kasvu sekä ilmoituksemme kapasiteettilisäyksistä tehtaillamme, ennen kaikkea Intiassa.

Tammikuussa Isosta-Britanniasta ostamamme AWS Electronics Groupin integrointi toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

Marraskuussa toteutimme onnistuneesti 10,9 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusantimme. Annin avulla pystyimme vahvistamaan pääomarakennettamme, tasettamme ja rahoitusasemaamme ja näin luomaan edellytykset kasvustrategiamme toteuttamiselle. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta kasvustrategiaamme. Elektroniikan sopimusvalmistus on edelleen erittäin fragmentoitunut ala, jolla haluamme olla aktiivinen toimija.

Yritysostojen avulla tapahtuvan kasvun mahdollisuuksien lisäksi olemassa olevien ja uusien asiakkaidemme kysyntä jatkuu erityisesti Intiassa hyvänä. Elokuussa ilmoitimme Intian tehtaamme lisälaajennuksesta. Laajennus etenee hyvin. Arvioimme alkuperäisen laajennuksen valmistuvan alkuvuodesta 2021. Lisälaajennuksen arvioimme valmistuvan loppuvuodesta 2021, jolloin kokonaispinta-ala kasvaa 16 000 neliömetriin. Vuoden 2020 aikana investoimme myös Slovakiassa uusiin laitteistoihin ja Virossa uusiin kokoonpanolinjoihin.

Koska olemme globaalisti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio, toimintamme on oltava kestävää, jotta saavutamme tavoitteemme. Siksi aloitimme vuonna 2020 yritysvastuuohjelman. Haluamme ottaa sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset entistäkin paremmin huomioon, ja tavoitteenamme on maksimoida toimintamme positiiviset vaikutukset sekä minimoida negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Ohjelman tuloksena otimme käyttöön myös päivitetyn eettisen ohjeistuksen, ja aiomme vuoden 2021 aikana tarjota siihen liittyvää koulutusta kaikille Incapin työntekijöille. Yritysvastuuohjelma toimi myös ostettujen tehtaiden integraation apuna ja pohjana yhteisten prosessien luomiselle. Olen varma, että ohjelmasta on apua meille myös tulevaisuudessa edistäessämme ainutlaatuista yrityskulttuuriamme. Vastuunkanto on olennainen osa yrittäjähenkistä kulttuuriamme ja päivittäisen toimintamme perusta.

AWS Electronics Groupin oston ja Intian sekä Viron rekrytointien ansiosta Incapin henkilöstön määrä on kasvanut 834:sta 1 902:een. On hienoa nähdä, kuinka Incap-perhe kasvaa, ja toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan. Haluan myös kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän suurenmoisesta sitkeydestään ja joustavuudestaan tämän vaikean vuoden aikana sekä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme heidän Incapia kohtaan osoittamastaan luottamuksesta.

Aloitamme vuoden 2021 vahvan tilauskannan turvin, mikä tukee kasvutavoitteitamme. Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia ostaa yrityksiä, joiden yrityskulttuuri sopisi omaamme, ja jotka tarjoaisivat mahdollisuuden maantieteelliselle laajentumiselle. Merkintäetuoikeusantimme ja sitä seuranneen lainojen takaisinmaksun jälkeen taloudellinen asemamme on vahva, mikä valmistaa meitä kasvustrategiamme toteuttamiseen ja investoimiseen sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun.”

Helsingissä 24.2.2021

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimisvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

(LIITE: INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020)

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Sievi Capitalin vuoden 2020 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti julkaistu:

logo_new.jpg

Sievi Capitalin vuoden 2020 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti julkaistu:

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 24.2.2021 klo 8.05

Sievi Capitalin vuoden 2020 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti julkaistu

Sievi Capital Oyj:n vuoden 2020 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä yhtiön verkkosivuilla www.sievicapital.fi/sijoittajat.

Yhtiön vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistaan viikolla 10.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Liitteet

Alkuperäinen artikkeli

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!