Etusivu » Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
03.04.2020 kello 17.30

Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group Oyj:n 3.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous:

vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudeltapäätti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoapäätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajallepäätti yhtiön hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka maksettavista palkkioistapäätti valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentäpäätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet Mika Lehtimäki ja Kim Wiio uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, sekä uusina jäseninä Juha Kasanen ja Sampsa Laine toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakkapäätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaanpäätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojen jaoksi. Tilintarkastaja valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Tapio Raappana toimii päävastuullisena tilintarkastajana.valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Lisätiedot hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannuksetHallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset

Lisätiedot osakeantivaltuutuksesta

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä. Valtuutus korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset, mutta ei ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.11.2019 annettua valtuutusta päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Kokouspöytäkirjan julkaiseminen
Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/yhtion-hallinto/yhtiokokouskutsut-ja-poytakirjat/ viimeistään 17.4.2020.

Hallituksen järjestäytyminen
Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt valita hallituksen puheenjohtajaksi Kim Wiion.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen toimivasta johdosta. Hallituksen jäsenistä Juha Kasanen, Sampsa Laine ja Mika Lehtimäki ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä, yli 10 % osakkeista ja äänistä omistavista osakkeenomistajista. Lisätietoa hallituksen jäsenistä on saatavilla osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/yritys/hallitus.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Kim Wiio, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)44 567 8964
kim.wiio@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Riku Lindström, toimitusjohtaja
+358 (0)40 864 4483
riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Jätä kommentti

facebook twitter