Etusivu » Arkistot 31.3.2020

Huhtamäki on hankkinut brasilialaisen yhteisyrityksensä Laminorin kokonaan omistukseensa

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 31.3.2020 KLO 21.15

Huhtamäki on hankkinut brasilialaisen yhteisyrityksensä Laminorin kokonaan omistukseensa

Huhtamäki on hankkinut Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen. Se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria.

Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Osakkeista maksettava kauppahinta oli noin 30 milj. euroa.

Kaupan myötä Laminor liitetään tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se raportoidaan osana Huhtamäen Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä 1.4.2020 alkaen.

Kaupan seurauksena kauppahinnan mukaisen uudelleenarvostuksen ja aiemman oman pääoman ehtoisen osuuden välinen positiivinen erotus noin 20 milj. euroa on tuloutettu ja kirjattu Q1/2020 tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Lisätietoja:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Keskitymme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. 18 600 työntekijäämme tuottavat älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja tavoitteestamme osoitteessa www.huhtamaki.com.

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSENSA

17:30 Lontoo, 19:30 Helsinki, 31.3.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSENSA

Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2019. Vuosikertomus on saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com.

Vuosikertomus sisältää strategisen katsauksen, jossa analysoidaan Yhtiön toiminnallista ja taloudellista suoritusta ja riskienhallintaa. Strategisessa katsauksessa on myös kestävän kehityksen katsaus, jossa keskitytään terveyteen ja turvallisuuteen, paikallisyhteisöihin ja ympäristöön liittyviin hankkeisiin. Hallinnollinen katsaus kertoo Yhtiön hallituksen työstä vuonna 2019 ja hallinto- ja ohjausjärjestelmiin liittyvistä hankkeista. Vuosikertomus sisältää myös päivitetyn lausunnon vuoden 2019 kaivostoiminnan myötä muuttuneista mineraalivaroista ja -varannoista Etelä-Afrikassa ja Turkissa.

Afarakin toimitusjohtaja Guy Konsbruck: ”2019 oli huono vuosi koko ferrokromiteollisuudelle erityisesti Etelä-Afrikassa. Samalla kun Afarakin erikoismetallisegmentti on suoriutunut erittäin hyvin ja Yhtiön sopeutumisstrategiat ovat tasapainottaneet laskevien markkinahintojen vaikutusta, ferrokromisegmentillä on ollut vaikeaa. Neljännes toisensa jälkeen laskeva sopimushinta, randin ja dollarin epäsuotuisat vaihtokurssit, hyvin kallis sähkö ja jatkuvat häiriöt sähkönjakelussa tekivät Etelä-Afrikassa toimimisen erittäin vaikeaksi. Jäljellä olevista tuottajista pienimpänä Afarak kesti tilanteen paremmin kuin muut, mutta isoja tappioita on tullut mittavista kustannusten vähennystoimenpiteistä kuten irtisanomisista ja kapasiteetin supistamisesta huolimatta. Olemme tilapäisesti keskeyttäneet kaivostoiminnan kaikissa kaivoksissa. Joissain kohteissa kuten Stellitella ja Zeerustilla jatketaan rikastusjätteen käsittelyä joko omaan lukuun ja/tai kolmansien toimeksiannosta.”

Kopio vuoden 2019 vuosikertomuksesta on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism) ja on pian saatavilla osoitteessa www.hemscott.com/nsm.do.

Afarakin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain edellyttämässä määräajassa.

Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

AFARAK FINNISH ANNUAL REPORT 2019

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2020 KLO 19.15

RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 PÄÄTÖKSET

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2020 Lahdessa. Koronavirusepidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhtiö teki merkittäviä varotoimenpiteitä osallistujien terveyden turvaamiseksi. Samalla turvattiin osakkeenomistajien oikeudet. Suurin osa kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista osallistui asiamiesten välityksellä siten, että kokouksessa oli edustettuna yli 80 prosenttia kaikista äänistä. Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan kahdeksan henkilöä. Yhtiö haluaa kiittää kaikkia yhtiökokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia heidän osoittamastaan joustavuudesta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,45 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 9.4.2020 ja vastaava täsmäytyspäivä 2.4.2020. Yhtiön hallitus tarkasteli yhtiökokousta edeltäneessä kokouksessaan yhtiön taloudellista tilaa, näkymiä ja muita seikkoja sekä arvioi koronavirusepidemian aiheuttamia muutoksia niissä. Tämän arvion perusteella hallitus ei muuttanut osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen TkL Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 24.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Valtuutus korvaa 2.4.2019 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on 14.4.2020 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2020.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

VALOE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

Valoe Oyj Tilinpäätöstiedote 31.3.2020 klo 19.00

VALOE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2019 LYHYESTI

Vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä, 18.10.2019 päättyi Valoen osakeanti, jonka tavoitteena oli kerätä rahoitusta yhtiön käyttöpääomavajauksen kattamiseksi, yhtiön strategisten investointien mm. IBC-kennoteknologiaan rahoittamiseksi ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja yhtiön velkaisuus väheni noin 3,70 miljoonalla eurolla.Osakeannin käteisosuuden tavoitetta ei kuitenkaan kokonaan saavutettu, ja yhtiö laski marraskuussa 2019 liikkeelle enintään 3,5 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi ja kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseksi. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 38.888.888 yhtiön uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaikaa on jatkettu 5.5.2020 asti.Viimeisellä vuosineljänneksellä Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto pieneni 63,9 %. Liikevaihto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa), kauden tulos -1,7 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,02 euroa (-0,06 euroa) ja käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

VUOSI 2019 LYHYESTI

Valoe sopi helmikuussa 2019 ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan ja Liettuassa sijaitsevan kennotehtaan. Kauppa tuli voimaan ja kennotehtaan omistus siirtyi Valoelle lokakuussa 2019. Valoe maksoi kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalla. Kauppahinnasta on tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä vielä maksamatta 2.12.2019 tiedotetun mukaisesti 1,1 miljoonaa euroa. Valoe kiihdytti vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä aiemmin vuonna 2019 aloittamiaan muutostöitä Liettuan kennotehtaalla. Yhtiö rakentaa uutta IBC-aurinkokennotehdasta yhdistämällä Vilnan tehtaalla olevaan kennolinjaan Valoen vuonna 2018 Italiasta ostetun kennolinjan laitteistot. IBC-kennojen tuotannon arvioidaan aiemmasta poiketen alkavan noin kolme kuukautta myöhässä, kesällä 2020. Elokuussa 2019 Valoe allekirjoitti toimitussopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Valoen tarkoituksena on valmistaa IBC-kennot Liettuan tehtaallaan.Kotimaassa myyntiyhteistyö ForUs Capital Oy:n (”ForUs Capital”) kanssa jatkui tiiviinä. Heinäkuussa 2019 Valoe sai ForUs Capitalilta ensin noin 1,2 miljoonan euron tilauksen ja sen jälkeen toisen noin 0,4 miljoonan euron tilauksen aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Merkittävä osa toimitussopimuksista koski Valoen uutta Chrystal-aurinkopaneelia, jossa käytetään IBC-kennoja. Chrystal-sarjan paneelien toimitukset alkavat tilikauden 2020 aikana, kun Liettuan tehdas on aloittanut kaupallisen toimintansa.Marraskuun alussa yhtiö tiedotti toimittavansa seinäasenteisen aurinkovoimalan Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden noin 2000-paikkaisen pysäköintitalon julkisivuille. Valoe toimittaa aurinkosähköjärjestelmän käyttökuntoisena ja asentaa Mikkelissä valmistamansa paneelit pysäköintitalon seinille vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kohde on Valoelle seinälle asennettavana voimalana tärkeä referenssikohde. Kun kohteena on pysäköintitalo ja voimalan aurinkosähköä käytetään sähköautojen lataukseen, lisääntyy toimituksen kiinnostavuus entisestään.Valoen rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne olivat vuoden 2019 lopulla erittäin tiukkoja. Tilanne tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa jatkumaan erittäin tiukkana vielä huhtikuun 2020 ajan, kunnes Valoelle tärkeät rahoitusneuvottelut sekä Liettuan kennotehtaan vielä tarvitsemasta rahoituksesta että Mikkelin tehtaan modernisoinnista saadaan päätökseen.31.3.2020 erikseen tiedotetun mukaisesti Valoe luokittelee uudelleen aiemmin virheellisesti taseen tuotekehitysmenoihin sisältyneen aineellisen omaisuuden. Tilinpäätöksessä 2019 yhtiön hallussa oleva aineellinen omaisuus esitetään taseen kohdassa koneet ja kalusto. Korjauksella ei ole vaikutusta yhtiön kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto pieneni tilikaudella 75,3 %. Liikevaihto oli 0,3 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liiketulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa), kauden tulos -5,8 miljoonaa euroa (-4,2 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,14 euroa (-0,28 euroa) ja käyttökate oli -2,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa).Katsauskauden ja sen päättymisen jälkeisistä tapahtumista on kerrottu enemmän pörssitiedotteissa, jotka on julkaistu Valoen internet-sivuilla www.valoe.com. Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Valoe on soveltanut tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018. Tämän lisäksi Valoe on soveltanut IRFS 16 -standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää siirtymähetkestä 1.1.2019 alkaen. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 2020

Valoe arvioi, että Valoe-konsernin kassavirta kääntyy positiiviseksi jo Liettuan tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana edellyttäen, että yhtiö onnistuu keräämään riittävän rahoituksen Liettuan kennotehdasinvestoinnin loppuun viemiseksi, ja että yhtiön solmimat IBC-teknologian toimittamiseen liittyvät sopimukset toteutuvat suunnitellusti ja saavuttavat niille arvioidun kannattavuuden. Edelleen Yhtiö arvioi liikevaihtonsa vuonna 2020 olevan moninkertainen tilikauden 2018 liikevaihtoon (1.3M€) verrattuna.

Yhtiö ei vielä pysty arvioimaan, muuttaako COVID-19 pandemia viranomaismääräyksineen ja -ohjeistuksineen suoraan tai epäsuorasti yhtiön tällä hetkellä voimassa olevia arvioita esimerkiksi Liettuan kennotehtaan valmistumisajankohdasta. Jos valmistuminen lykkääntyisi olennaisesti, vaikuttaisi se sekä kennotoimitusten alkamisajankohtaan että IBC-kennoihin perustuvien voimaloiden toimittamisen aikatauluun. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta ohjeistuksensa muuttamisesta tilanteen selkiydyttyä.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT VUODELLE 2020

Valoe pyrkii vuoden 2020 aikana tuomaan markkinoille useita uusia tuotteita, joiden menestys on olennaisen tärkeää yhtiön tulevaisuuden mahdollisuuksia arvioitaessa. IBC-kennoihin perustuvien Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien myynti on jo alkanut, ja niitä on sovittu toimitettavaksi useisiin Forus Capitalin kohteisiin kotimaassa. Nämä toimitukset alkavat tuottaa kassavirtaa vuoden 2020 toisen neljänneksen lopulla.

Valoe on jo yli vuoden ajan kehittänyt taustajohdintekniikkaansa perustuvia paneeleita, joka soveltuvat käytettäväksi sovellutuksissa, joissa tavanomaista aurinkopaneelia ei voi käyttää. Nämä vapaasti muotoiltavat, komposiiteista tehtävät paneelit ja niiden käyttösovellutukset voivat liittyä esimerkiksi liikennevälineisiin tai rakennusintegraatioon. Valoe kutsuu näitä epätavanomaisia paneeleitaan nimellä Valoe Odd Form -paneeli.

Valoe kehittää näitä sovellutuksia yhdessä asiakkaittensa kanssa. Kehitystyön onnistuessa Valoe voi toimittaa asiakkaalleen sekä Valoe Odd Form -paneelit että niiden valmistukseen tarvittavat laitteet tai valmistuspalvelut. Esimerkki tällaisesta yhteistyöstä voisi olla esimerkiksi Valoen 25.2.2020 julkaisema yhteistyö muncheniläisen sähköautovalmistajan, Sono Motors GmbH:n kanssa. Valoen Odd Form -paneelitekniikasta ovat kiinnostuneet myös monet muut asiakasryhmät.

Odd Form -paneelien myynnin uskotaan pääsevän vauhtiin tilikauden 2020 toisella vuosipuoliskolla. Valoe arvioi tarvitsevansa merkittäviä muutoksia ja laajennuksia Mikkelin paneelitehtaaseensa ja on vuoden 2020 alussa aloittanut tulevien investointiensa teknisen suunnittelun ja neuvottelee investointien rahoituksesta.

Valoen Liettuan kennotehtaan IBC-aurinkokennoja on myyty komponenttikauppana jo ennen tehtaan valmistumista: Kesällä 2019 amerikkalaisen asiakkaan kanssa solmittiin toimitussopimus, jonka vuosittaiseksi arvoksi yhtiö on arvioinut noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Liettuan tehtaan myyjän, Global BOD Groupin, syyskuun 2019 hintatasolla noin neljän miljoonan euron arvoisen sitoumuksen lisäksi useat muutkin merkittävät yhtiöt ovat ilmaisseet halunsa ostaa Valoen IBC-kennoja ja niistä tehtyjä tavanomaisia tai Odd Form -paneeleita.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Valoe alkaa vihdoinkin olla valmis kasvu–uralle. Vilnan tehdasprojektin valmistuttua yhtiön start-up – vaihe on ohi.

Tilikausi 2019 oli numeroiden valossa vaatimaton. Valoe toimitti vain muutaman voimalaitoksen Suomeen ja yhtiön liikevaihto jäi hyvin pieneksi. Tämä johtui alkuvuoden 2019 tilausten lykkääntymisestä. Muut vuoden 2019 tilaukset kohdistuivat IBC-kennoilla valmistettaviin Chrystal- ja Chrystal Twin -paneeleihin, jotka saadaan markkinoille vasta vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon aikana.

Valoen tuotekehitys toimi koko tilikauden ajan täydellä kapasiteetilla ja saavutti tuloksia, joihin perustuen yhtiö uskoo merkittävään kasvuun vuodesta 2020 alkaen. Valoe esitteli katsauskaudella useita prototyyppejä, joiden kaupallistaminen alkoi tuote tuotteelta tilikauden 2019 aikana. Tällaisia tuotteita ovat jo ennakkomyynnissä olevien Chrystal- ja Chrystal Twin IBC-paneelien lisäksi ensi vaiheessa ajoneuvoteollisuuden ja logistiikan tarpeisiin ja rakennusintegraatioon kehitetyt epätavanomaiset Valoe Odd Form -paneelit.

Valoe on tilikaudella 2019 ja myös alkuvuonna 2020 lisännyt suunnittelunsa henkilökapasiteettia ja saanut Mikkelin paneelitehtaan modernisointiin ja laajentamiseen liittyvät tila- sekä kone- ja laitesuunnitelmansa lähes valmiiksi. Kun rahoitus on kunnossa, ja markkinoilta saadaan riittävän positiivista viestiä, voidaan Mikkelin tehdasprojekti käynnistää lyhyellä varoitusajalla.

Vaikka Valoen syys-lokakuun 2019 vaihteessa järjestämän osakeannin noin 3,45 miljoonan euron käteisosuus riittikin Vilnan kennotehtaan omistusoikeuden siirtymiseen Valoelle, jäi kennotehdasinvestoinnin vaatima rahoitus noin 3,5 miljoonaa euroa alle suunnitellun. Tämä hidasti kennotehtaan muutostöiden edistymistä ja on siirtänyt tehtaan käynnistymistä tämän hetkisen arvion mukaan noin kolmella kuukaudella. Asiakkaiden kanssa käydystä jatkuvasta ja tiiviistä yhteydenpidosta on käynyt ilmi, ettei viivästys kuitenkaan vaikuta solmittujen IBC-kennojen toimitussopimusten toteutumiseen.

Rahoituksen viivästymisestä huolimatta kennotehtaan muutosinvestointi on edennyt hyvin ja suunniteltua halvemmalla. Yhtiö on pystynyt hyödyntämään omaa kokemustaan ja osaamistaan sekä kehittänyt uusia tapoja ratkaista projektin ja prosessien edetessä syntyviä haasteita.

Katsauksen julkistamispäivänä Valoe omistaa laitekannan sekä tarvittavan infrastruktuurin tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmiensa toteuttamista varten.

COVID-19-pandemian vaikutukset Valoen toimintoihin

Katsauskauden jälkeen on COVID-19-virus aiheuttanut epävarmuuden, joka yhdessä pandemian torjuntaan pyrkivien viranomaistoimien kanssa ravistelee koko maailmantaloutta. Myös rahoitusmarkkinoiden oletetaan kehittyvän negatiivisesti. Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä yhtiö arvioi kuitenkin saavansa koko Liettuan kennotehtaan investoinnin vielä vaatiman rahoituksen järjestettyä.

Muuten COVID-19 vaikuttaa Valoen liiketoimintaan ja odotettavissa oleviin kassavirtoihin lähinnä myyntiprojektien hidastumisena. Lisäksi eri maiden asettamat matkustus- ja kokoontumisrajoitukset saattavat heikentää kansainvälisiin asiantuntija- ja teknologiaverkostoihin tukeutuvan Valoen kykyä ratkaista yllättäviä teknologiaan liittyviä ongelmatilanteita. Tämä saattaa lisätä yhtiön uusien tuotteitten markkinoille saamiseen liittyvää aikatauluriskiä.

Valoe pyrkii käyttämään COVID-19 pandemian mahdollisesti liiketoimintaan aiheuttamat hidastukset kehityssuunnitelmiensa ja niihin liittyvän tekniikan valmiiksi saattamiseen. Mikäli esimerkiksi Mikkelin paneelitehtaan modernisointi ja laajennus onnistutaan rahoittamaan, niin kuin yhtiö tällä hetkellä uskoo, Valoe tulee aikaistamaan tehtaan laajennuksen aloittamista.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä Valoe toteutti osakeannin, jonka tavoitteena oli kerätä rahoitusta yhtiön käyttöpääomavajauksen kattamiseksi, yhtiön strategisten investointien mm. IBC-kennoteknologiaan rahoittamiseksi ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja yhtiön velkaisuus väheni noin 3,7 miljoonalla eurolla.

Osakeannin käteisosuuden tavoitetta ei saavutettu, ja yhtiö laski marraskuussa liikkeelle enintään 3,5 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi ja kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseksi. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 38.888.888 yhtiön uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaikaa on jatkettu 5.5.2020 asti.

Valoen ja liettualaisen Global BOD Group SIA:n (”BOD”) välinen JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoimintaa ja Liettuassa sijaitsevaa kennotehdasta koskeva kauppa tuli voimaan ja kennotehtaan omistus siirtyi Valoelle lokakuussa 2019. Tiedotetun mukaisesti kauppaan liittyi järjestely, jossa ennen kaupan päättämistä tehtaan myyjä oli siirtänyt edellä mainitun aurinkokennoliiketoiminnan mukaan lukien kennotehtaan ja kaiken aurinkokennoliiketoimintaan liittyvän tietotaidon sekä aineettomat oikeudet uuteen liettualaiseen yhtiöön, jonka osakkeet Valoe osti. Yhtiön nimi on UAB Saules Elementu Gamyba. Kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa Valoe maksoi BOD:lle vaihtovelkakirjalla marraskuussa 2019. Kauppahinnasta on tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä vielä maksamatta 2.12.2019 tiedotetun mukaisesti 1,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne olivat vuonna 2019 erittäin tiukat. Tilanne tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa jatkumaan erittäin tiukkana vielä huhtikuun 2020 ajan, kunnes Valoelle tärkeät rahoitusneuvottelut saadaan päätökseen.

Valoen rahoitustilanteesta kerrotaan enemmän jäljempänä kohdassa RAHOITUS. 31.3.2020 erikseen tiedotetun mukaisesti Valoe luokittelee uudelleen aiemmin virheellisesti taseen tuotekehitysmenoihin sisältyneen aineellisen omaisuuden. Tilinpäätöksessä 2019 yhtiön hallussa oleva aineellinen omaisuus esitetään taseen kohdassa koneet ja kalusto. Korjauksella ei ole vaikutusta yhtiön kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.

Taloudellinen kehitys vuonna 2019

Myyntiyhteistyö ForUs Capitalin kanssa jatkui tiiviinä, ja heinäkuun 2019 alussa Valoe sai ForUs Capitalilta ensin noin 1,2 miljoonan euron tilauksen ja sen jälkeen toisen noin 0,4 miljoonan euron tilauksen aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Voimalat toimitetaan vuosina 2019 ja 2020.

Elokuussa 2019 Valoe allekirjoitti toimitussopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Valoen ja liettualaisen Global BOD Group SIA:n (”BOD”) välinen JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoimintaa ja Liettuassa sijaitsevaa kennotehdasta koskeva kauppa tuli voimaan ja kennotehtaan omistus siirtyi Valoelle lokakuussa 2019. Tiedotetun mukaisesti kauppaan liittyi järjestely, jossa ennen kaupan päättämistä tehtaan myyjä oli siirtänyt edellä mainitun aurinkokennoliiketoiminnan mukaan lukien kennotehtaan ja kaiken aurinkokennoliiketoimintaan liittyvän tietotaidon sekä aineettomat oikeudet uuteen liettualaiseen yhtiöön, jonka osakkeet Valoe osti. Yhtiön nimi on UAB Saules Elementu Gamyba. Kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa Valoe maksoi BOD:lle vaihtovelkakirjalla marraskuussa 2019. Kauppahinnasta on tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä vielä maksamatta 2.12.2019 tiedotetun mukaisesti 1,1 miljoonaa euroa.

Etiopian tehdastoimitusprojektin taloudellinen vaikutus poistettiin Valoen kirjanpidosta tilikaudella 2016. Operatiivisesti Etiopian projektia jatketaan ja osatuloutukseen palataan, kun IAS-standardin mukainen riittävä näyttö tuottojen kotiutumisesta on saatu. Tärkeimpänä tällaisena edellytyksenä Valoe pitää asiakkaan tilauksen mukaisen noin 9,5 miljoonan euron peruuttamattoman remburssin avaamista yhtiön hyväksymässä pankissa tai merkittävän käteismaksun saamista asiakkaalta. Yhtiö saattaa tarvita maksun saamiseksi vientikaupassa tavanomaiset vastavakuudet. Kaikki Valoen vuoden 2019 rahoitustapahtumat on kuvattu jäljempänä kohdassa RAHOITUS.

Taloudellinen tulos

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2018, jollei toisin mainita.

Lokakuu – joulukuu 2019:

– Valoe-konsernin liikevaihto väheni 63,9 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (vuonna 2018: 0,3 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,02 euroa (-0,06 euroa)

Tammikuu – joulukuu 2019:

– Valoe-konsernin liikevaihto väheni 75,3 prosenttia 0,3 miljoonaan euroon (vuonna 2018: 1,3 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -2,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -5,8 miljoonaa euroa (-4,2 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -5,8 miljoonaa euroa (-4,2 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,14 euroa (-0,28 euroa)

VALOEN STRATEGIA

Valoe on määritellyt strategiansa perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman kaiken energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energiantuottomuoto. Aurinkosähköliiketoiminnan volyymi on ilman tuotetun sähkön hintaa maailmassa noin 100 miljardia euroa vuodessa ja liiketoiminta kasvaa noin 20 % vuosittain (Lähde: ITRPV 2019). Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Valoe on aktiivisesti aurinkosähkön käytön edistäjänä mukana alussa käyttö- ja myöhemmin myös varastointisovellutusten globaalisessa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Valoen toiminta niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemuksen ja monipuoliseen käyttöön sekä maailmanlaajuiseen kokemukseen automaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana.

Valoella on strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia:

1. AURINKOSÄHKÖPANEELIEN JA -JÄRJESTELMIEN MYYNTI JA TOIMITUKSET (PANEELIT)

Aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti on Valoen näkyvin tuoteryhmä. Kaikki Valoen aurinkosähköpaneelit valmistetaan toistaiseksi yhtiön paneelitehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan yhtiön jakelijoille tai valmistuspartnereille. Lisäksi yhtiö myy ja toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä suoraan koti- ja ulkomaisille asiakkaille.

PANEELIT-strategiakonseptin nykytilanne:

Valoe on tehostanut paneeleittensa ja aurinkosähköjärjestelmiensä myyntiä Suomessa rakentamalla järjestelmällisesti jälleenmyyntikanavia tuotteilleen. Vuonna 2019 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön myyntiin erikoistunut ForUs Capital on edelleen ollut Valoen tärkein asiakas ja Valoe on käyttänyt suuren osan myyntiresursseistaan ForUs Capitalin myynnin tukemiseen suomalaisille kiinteistöjen omistajille, tuotantoyrityksille ja yhteisöille.

Valoen strategian kulmakivenä on IBC-teknologia ja siihen perustuvat aurinkokennot ja -paneelit. Yhtiön on tarkoitus korvata nykyisin myymänsä ja hyvin toimiva Chrome II –lasi-lasi-paneeli uudella IBC-kennoon perustuvalla Chrystal IBC–paneeliperheellä, johon kuuluu nimellisteholtaan yli 400 kW:n molemmilta puoliltaan sähköä tuottava Chrystal Twin -versio. Mikäli tarvittava rahoitus järjestyy, Mikkelin tehtaan koneet ja laitteet on tarkoitus uudistaa vuonna 2020 Chrystal-aurinkopaneeliperheen valmistukseen sopiviksi. Investointien jälkeen Mikkelin tehdas käyttää paneeleihinsa vain Valoen tehtaalla Liettuassa valmistettuja IBC-kennoja.

PANEELIT-strategiakonseptin näkymät:

Yhtiön tavoitteena on tuoda uusille aurinkopaneelimarkkinoille polymeeri- ja komposiittirakenteisia kevyitä, joustavia ja tehokkaita epätavanomaisia Valoe Odd Form -paneeleita, joita se yhdessä asiakkaittensa kanssa alkoi kehittää vuonna 2018. Tällaisia paneeleita voi käyttää esimerkiksi kulkuneuvoissa, logistiikkaketjujen paikasta riippumattomiin energiatarpeisiin tai ilmailu- ja avaruussovelluksissa. Näissä ympäristöissä energian saatavuusongelmat on yleensä jouduttu ratkaisemaan kalliilla ja vähemmän ympäristöystävällisillä tavoilla, eikä markkinoilla ole tavanomaista kilpailutilannetta. Edellytyksenä onnistumiselle tällaisissa sovellutuksissa on aurinkosähköjärjestelmän erittäin korkea hyötysuhde yhdistettynä tehokkaaseen tilankäyttöön. Valoe uskoo, että sen kehittämä taustavirtajohdeteknologia ja IBC-kennot yhdessä tarjoavat yhtiölle hyvät edellytykset kehittää aurinkosähkösovellutuksia näille markkinoille.

Pitkällä aikavälillä Valoe tulee lisäämään tarjontaansa myös energiavarastoihin ja polttokennoihin liittyviä sekä yleisemminkin aurinkosähkön käyttöä edistäviä teknologioita. Näiden teknologioiden ydinosaamisessa Valoe tukeutuu teknologiapartnereihinsa.

2. TUOTANTOLINJOJEN JA NIIDEN OSIEN KEHITTÄMINEN JA MYYNTI (TUOTANTOLINJAT)

Tyypillisesti uusiin aurinkopaneelien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla toimivat valmistajat. Nämä Valoen potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin pintajohdotettuja aurinkosähköpaneeleja. Valoella olevan tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä valmistamaan seuraavan sukupolven taustajohdinpaneeleita. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma paneelireseptiikkansa ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta taustajohdinpaneelien tuotantokoneille tai valmistuslinjalle on Valoen arvion mukaan noin 4–8 miljoonaa euroa. Yksittäisten tuotantokoneiden tai tuotantolinjojen osien hinnat vaihtelevat 0,3–1,0 miljoonan euron välillä.

TUOTANTOLINJAT-strategiakonseptin näkymät:

Valoe jatkaa kehitystyötään taustajohdinpaneelien valmistustekniikan tehokkuuden lisäämiseksi. Valoe on tehostanut paneelien tuotantotekniikan myyntiään ja lupaavia yhteyksiä potentiaalisiin asiakkaisiin on luotu. Valoe uskoo tulevaisuudessa pääsevänsä toimittamaan tuotantolinjoja myös sen omien epätavanomaisten paneelien käyttöönottajille.

3. VALMISTUSPARTNERIVERKOSTON RAKENTAMINEN (PARTNERIT)

Valoen strategisena tavoitteena on solmia valmistuspartnerisopimuksia tai teknologian lisenssisopimuksia, joissa alalle pyrkivät, uudet aurinkopaneelien valmistajat sitoutuvat sekä Valoen tuotantoteknologiaan että käyttämään Valoen taustavirtajohdintekniikkaan kuuluvia komponentteja. Valoe toimittaa partnerille paneelitehtaan avaimet käteen –periaatteella, takaa partnerinsa komponenttien saatavuuden valmistamalla ne itse tai hankkimalla tekniikkaan sopivat osat muualta ja sitoutuu asiakkaansa teknologiapartneriksi jäämällä valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Tavoitellut valmistuspartneriyritykset voivat esimerkiksi toimia kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähköpaneeleja paikallisille sekä lähialueittensa markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen -toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa.

PARTNERIT-strategiakonseptin nykytilanne:

Valoe solmi ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksensa etiopialaisen LS Corpin kanssa vuonna 2016. Partnerisopimuksen mukaista teknologiatoimitusta ei kuitenkaan ole tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä vielä toteutettu.

Valoelle on Etiopian projektin alkuvaiheen perusteella muodostunut käsitys tulevien tehdastoimitustensa kustannuksista ja projektien kannattavuudesta. Valoen tehdaskonsepti, koneet, tekniikka ja toimitustapa ovat aina samanlaisia ja siten ensimmäisen toimituksen kokemusten jälkeen seuraavien projektien kannattavuuden voidaan olettaa olevan hyvä. Lisäksi jokainen toimitettu tehdas tai tuotantolinja tuottaa Valoelle jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa komponenttimyynnin muodossa. Tavoitteena on, että Valoen toimittamissa tehtaissa tai tuotantolinjoissa käytetään vain Yhtiön komponentteja. Valoen asiakkaan puolesta anomat tuotesertifikaatit ovat voimassa ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Valoen hyväksymiä komponentteja. Valoen kasvustrategia edellyttää valmistuspartnerisopimusten solmimista.

Valoe ilmoitti 25.2.2020 solmineensa partnerisopimuksen Sono Motors GmbH:n kanssa. Kyseessä on toinen Valoen solmima merkittävä yhteistyösopimus. Mikäli Sono Motors menestyy Valoe odottaa yhteistyön johtavan myös merkittäviin kassavirtoihin. Tilikaudella 2020 kassavirta on vielä pieni ja se liittyy yhteiseen tuotekehitykseen ja teknologiakonseptien todentamiseen.

PARTNERIT-strategiakonseptin näkymät:

Valoen tavoitteena on solmia 10 tällaista sopimusta. Tämän tason saavutettuaan Valoen partneriverkosto on kooltaan sen suuruinen, etteivät suurimmatkaan aurinkosähköpaneelien valmistajat saa enää merkittävää mittakaavahyötyä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissaan Valoen verkostoon verrattuna.

Kiinnostus Valoen partnerikonseptia kohtaan on hyvä. Neuvotteluja partnerisopimuksista käydään säännöllisesti. Valoe arvioi kokemuksiensa pohjalta, miten partnerisopimusten ehtoja tulisi muokata ja myyntiä kohdentaa niin, että sopimuksia todellista kaupallista potentiaalia omaavien tahojen kanssa syntyisi.

4. PANEELIEN KOMPONENTTIEN MYYNTI LÄHINNÄ VALMISTUSPARTNEREILLE (KOMPONENTIT)

Valoen strategian liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset. Ensimmäinen Valoen tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty paneelin taustavirtajohdin. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohtimia noin 5–11 miljoonan euron arvosta vuosittain.

Valoe tarjoaa partnereilleen ja muille asiakkailleen myös valmistamansa IBC-tekniikkaan perustuvat aurinkokennot sekä mahdollisesti muita erikoiskomponentteja. Täysimittainen paneelitehdas saattaisi yhtiön arvion mukaan ostaa Valoelta kennoja n. 18-25 miljoonalla eurolla vuosittain.

KOMPONENTIT-strategiakonseptin nykytilanne:

Valoe on aiemmin tiedotetun mukaisesti saanut ensimmäisen, vuosittain n. 12 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisen komponenttitilauksen Vilnassa valmistettavista IBC-kennoista. Tilaus vahvistaa Valoen ymmärrystä IBC-kennon hintatasosta.

KOMPONENTIT-strategiakonseptin näkymät:

Ottaen huomioon Valoen omiin sekä tavanomaisiin että epätyypillisiin paneeleihinsa tarvitsemat kennot ja kennoista ulkopuolisilta saadut tilaukset Valoe arvioi, että sen Liettuassa tuottamien IBC-kennojen kysyntä voi tulevaisuudessa ylittää Valoen tuotantokapasiteetin edellyttäen, että tuotanto käynnistyy odotetusti. Valoen on harkittava ja päätettävä, minkälainen liiketoimintamalli soveltuisi sille parhaiten, jos kysyntä ylittää yhtiön tuotantokyvyn.

MARKKINATILANNE

Aurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleen kiihtyvällä vauhdilla parantumaan. Jo vuonna 2018 auringolla tuotetun sähkön tuotantokustannus alitti useilla maantieteellisillä alueilla perinteisillä tavoilla tuotetun sähkön hinnan. ITRPV 2019 -raportin mukaan nyt, ilman sähkönmyyntituloja, n. 100 miljardin euron arvoisen vuotuisen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain n. 20 % seuraavan 30 vuoden ajan. Taustajohdinpaneelien markkinaosuuden ennustetaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä nykyisestä muutamasta prosentista n. kolmasosaan kokonaismarkkinasta, noin 150 miljardiin euroon vuosittain.

Koko Valoen strategian tavoitteet perustuvat kasvavien markkinoiden tehokkaimpiin kuuluvaan kennoon ja sen yhdistämiseen Valoen käyttämään ja markkinaosuuttaan kasvattavaan taustavirtajohdintekniikkaan.

Ennusteiden mukaan aurinkosähkön osuus liikenteen käyttämästä energiasta kasvaa merkittävästi. Esimerkiksi autoon tullaan integroimaan aurinkopaneeleita. Valoe kehittää IBC-kennoihin perustuvia epätavanomaisia paneeleita mm. juuri tämän tyyppisiin kohteisiin.

Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen kilpailijat tuovat markkinoille omia taustajohdinpaneeleitaan sekä muita innovaatioita. Hintakilpailussa menestyvät yritykset tulevat jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen ja jatkavat pudotuspeliä maailmanlaajuisesti.

COVID-19 pandemia on jo muuttanut perinteisesti kiinalaisten suurtuottajien hallitsemaa markkinaa. Viruksen aiheuttamat häiriöt kiinalaisten yhtiöiden toimituksissa saattavat muuttaa toimitusketjuja pysyvämminkin. Valoe arvioi mahdollisuuksiensa täysin eurooppalaisena valmistajana ja eurooppalaisia pääkomponentteja käyttävänä yhtiönä tällaisissa markkinamuutoksissa kehittyvän positiivisesti

Valoe pitää alimman hintaluokan paneelien hintojen uutta nousua epätodennäköisenä. Valoe tähtää kuitenkin uuden sukupolven kennojen ja paneelien valmistusteknologian kehittämiseen. Korkeimmissa hintaluokissa ei hinnanlasku ole ainakaan tähän mennessä ollut yhtä merkittävä. Valoe arvioi itselleen edullisimpien markkinoiden olevan sellaisia, joilla syntyvä liikevaihto ei kiinnosta suuria valmistajia ja joilla teknisillä innovaatioilla on hintaa suurempi merkitys. Yleisesti Valoen liiketoimintamallit perustuvat aina aurinkosähkön tuottamiseen käyttöpaikoillaan, olipa sitten kysymyksessä maantieteellinen alue tai sähkökäyttöinen laite. Näin Valoen luontaisia maantieteellisiä markkinoita ovat maat ja alueet, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Tällaisia alueita on ennen kaikkea Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Toisaalta Valoe pyrkii soveltamaan tekniikkaansa niin, että paneeli integroidaan sähköä tarvitsevaan laiteeseen tai vaikkapa vaatetukseen.

Yhtiö tarjoaa tuotantoteknologiaansa kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat ja/tai OEM-valmistajat, joissa hintakilpailun kovuus saattaa vaikeuttaa Valoen kokoisen yhtiön menestymistä laadusta tai teknisistä eduista huolimatta.

Yhtiö uskoo hajautuneen paikallisen valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Valoe ei kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen itse, vaan päättäessään pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueelle hakee aurinkosähköpaneeleja valmistavalle tehdashankkeelle aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että Valoe vastaa valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

RAHOITUS

Joulukuussa 2018 Valoe allekirjoitti Winancen kanssa enintään 2.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Vuoden 2019 loppuun mennessä yhtiö oli nostanut rahoituksesta yhteensä 1.500.000 euroa. Winancen rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi Valoe päätti toukokuussa 2019 yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsi nämä kaikki osakkeet. Lisäksi Valoe päätti heinäkuussa 2019 rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä enintään 10.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 15.7.2019 ja päättyy 15.7.2020. Yhtiö merkitsi 15.7.2019 yhteensä 2.050.000 osaketta ja 9.8.2019 yhteensä 3.065.000 osaketta. Annissa merkittyjä uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winance Investmentille edellä sanotun mukaisesti, yhtiö mitätöi ne.

Tammikuussa 2019 yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Valoe laski liikkeelle pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan, josta merkittiin merkintäaikana yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana 0,7 miljoonaa euroa. Merkinnöistä noin 2,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan.

Heinäkuussa 2019 Valoe tiedotti yhtiön vaihtovelkakirjalainaan 1/2019 perustuvasta vaihtovelkakirjalainan osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä. Vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät yhteensä 11.565.864 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 pääomaa vaihdettiin osakemerkinnässä uusiksi osakkeiksi yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla ja vaihtovelkakirjalaina 1/2019 pieneni siten 1,7 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 perusteella voidaan lainaosuuksia vaihtamalla merkitä vielä enintään yhteensä 7.747.112 yhtiön osaketta.

Kesällä 2019 yhtiö aloitti osakeannin valmistelut tavoitteenaan kerätä rahoitusta yhtiön käyttöpääomavajauksen kattamiseksi, yhtiön strategisten investointien mm. IBC-kennoteknologiaan rahoittamiseksi ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi. 24.9.2019 yhtiö julkaisi arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen 111.111.111 uuden osakkeen tarjoamiseen ja listalleottoon sekä yhteensä 3.700.000 uuden osakkeen listalleottoon Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Lisäksi yhtiö päätti yhtiökokouksen 5.9.2019 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa merkittiin hyväksytysti yhteensä 79.403.553 uutta osaketta. Osakeannissa merkityistä uusista osakkeista yhteensä 38.337.744 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin rahana ja yhteensä 41.065.809 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin kuittaamalla velkoja. Näin ollen yhtiö keräsi osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja yhtiön velkaisuus väheni yhteensä noin 3,70 miljoonalla eurolla.

Osakeannin käteisosuuden tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu, ja yhtiö laski marraskuussa 2019 liikkeelle enintään 3,5 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi ja kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseksi. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 38.888.888 yhtiön uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaikaa on jatkettu 5.5.2020 asti.Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta vuoden 2019 lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä lainasta on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa.

Valoe on mukana Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa noin 15 miljoonan euron HighLite-tuotekehityshankkeessa ainoana kennoteknologian kehittäjänä. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan Unionin avustus on noin 1,4 miljoonaa euroa. Valoe sai avustuksesta käyttöönsä noin 0,5 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa 2020. Lisäksi HighLite-hankkeeseen kuuluu Liettuassa tehtävä projektiosuus, joka siirtyi Valoelle Solitekin liiketoimintakaupan myötä. Tästä Liettuassa tehtävästä kehitystyöstä EU maksaa avustuksena arviolta noin 0,6 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne olivat vuoden 2019 lopulla erittäin tiukkoja. Tilanne tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa jatkumaan erittäin tiukkana vielä huhtikuun 2020 ajan, kunnes Valoelle tärkeät rahoitusneuvottelut sekä Liettuan kennotehtaan vielä tarvitsemasta pääomasta että Mikkelin tehtaan modernisoinnista saadaan päätökseen.

Helmikuussa 2020 rahoitustilannetta helpotti Valoen Winancen kanssa sopima, yhteensä 0,6 miljoonan euron lyhytaikainen”siltarahoitus” sekä maaliskuun viimeisinä päivinä EU:n Horisontti 2020 HighLite-projektin maksama n. 0,5 miljoonan euron suuruinen, ensimmäinen maksuerä. Koko Valoelle myönnetty HighLite-avustus on 1,4 miljoonaa euroa ja Valoen Liettuan tytäryhtiölle 0,6 miljoonaa euroa, joiden loppuosan maksatus on sidottu koko kansainvälisen projektin etenemiseen.

Toisella vuosineljänneksellä 2020 Valoe saa Business Finlandilta hyväksyttyä loppuraporttia ja -tilitystä vastaan noin 0,8 miljoonaa euroa viimeisenä maksueränä yhteensä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslainasta Valoen kennojen kehittämiseen suunnattuun projektiin, joka päättyi 31.12.2019.

Katsauksen päivämääränä Yhtiö arvioi saavansa koko Liettuan kennotehtaan investoinnin vielä vaatiman rahoituksen järjestettyä. Neuvoteltavat rahoitussopimukset sisältävät myös Liettuan kennotehtaasta avoinna olevan kauppahinnan maksun rahoituksen. Neuvottelujen onnistuessa IBC-kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseen olisi tarvittavat varat ja kennotehdas valmistuisi tuotantokuntoon riittävän ajoissa, kesällä 2020.

Valoen rahoitusneuvottelut myös Mikkelin paneelitehtaan kehitysinvestointien varmistamiseksi ovat pitkällä.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – joulukuussa -2,2 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,04 miljoonaa euroa (0,03 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -21,1 prosenttia (-61,5 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,08 euroa (-0,47 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 4,7 prosenttia (-7,9 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,007 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän osavuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Valoe panostaa voimakkaasti tuotekehitykseensä. Valoen tuotekehityksen tavoite on, että yhtiön teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Lisäksi Valoen tavoitteena on valmistaa aurinkopaneeleita, joiden materiaalien valinta tähtää paneelin taloudellisen käyttöiän pidentämiseen yli 100 vuoden.

Valoen tuotekehityksen pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Vuonna 2019 tuotekehityksen resursseja lisättiin edelleen epätavanomaisten Valoe Odd Form- paneelien tuomiseksi nopeasti markkinoille. Valoe kehittää joustavia ja keveitä komposiittipaneeleita muun muassa auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin. Kun tällainen uusi sovellutus otetaan käyttöön, Valoelle tarjoutuu mahdollisuus päästä tiiviiseen tuotekehitys- ja teollistamisyhteistyöhön asiakkaansa kanssa. Asiakas sitoutuu ja Valoe saa pitkäaikaisen asiakkaan esimerkiksi robotisoiduille kokoonpanolinjoilleen. Valoe on varautunut tarjoamaan asiakkailleen myös kehittämiensä tuotteitten tai komponenttien sopimusvalmistusta.

Sono Motors GmbH:n kanssa tehty onnistunut yhteistyö on merkittävästi nostanut ja määrätietoistanut myös Valoen tuotekehityksen tasoa aurinkosähkön käyttösovellutuksien kehittämiseksi autoihin ja muuhun liikkuvaan kalustoon.

Valoen tuotekehityksen päähaasteeksi muodostui 2019 uudentyyppisen aurinkokennotehtaan suunnittelu ja rakentaminen Vilnaan ensimmäisenä ja toistaiseksi Valoen tietojen mukaan ainoana yhtiönä Euroopassa. Vuonna 2019 Valoe osti liettualaisen aurinkokennovalmistajan, JCS SoliTek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan mukaan lukien Solitekin kennotehtaan. Valoe on rakentanut Vilnassa, Liettuassa uutta IBC-aurinkokennotehdasta yhdistämällä Solitekin Vilnassa toimineeseen tavanomaisia kennoja valmistaneeseen kennolinjaan Valoen vuonna 2018 Italiasta ostetun kennolinjan laitteistot. Asennustyöt ovat lähes valmiit. Valoe uskoo prosessin toimivan ja IBC-kennojen tuotannon alkavan noin kolme kuukautta aikataulusta myöhässä, kesällä 2020.

Maaliskuussa 2019 hyväksyttiin EU:n Horisontti 2020 ohjelmaan kuuluva noin 15 miljoonan euron HighLite-tuotekehitysprojekti, jossa Valoella on tärkeä rooli. Projektin tavoitteena on nostaa Eurooppa jälleen johtoasemaan aurinkosähköteknologiassa. Tämä projekti täydentää erinomaisesti yllä mainittua Valoen IBC-kennotehdasprojektia. Valoe on mukana projektissa tehtävänään kehittää aurinkokennojen suorituskykyä. Projekti käynnistyi lokakuun 2019 alussa.

Valoe on viimeisen kolmen vuoden aikana luonut oman tuotekehityksensä tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa Valoe kehittää tuotteitaan ja teknologiaansa yhtiön kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tilikaudella 2019 Valoe solmi tuotekehitysyhteistyö- ja teknologian siirtosopimuksen ISC Konstanzin kanssa.

Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horisontti HighLite projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Valoe panostaa tuotekehityksessään myös tuotantolinjakonseptinsa kehitykseen. Paneelien automatisoidussa valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet perustuvat yhtiön omille innovaatioille ja Valoe suunnittelee ne itse.

Valoe pyrkii suojaamaan keksintöjään kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi-joulukuu olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 4,8 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat sekä katsauskaudella että vertailukaudella pääosin kehittämismenoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2019 lopussa 32 (25) henkilöä, joista 8 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 31.12.2019 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 118.324.388 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 31.12.2019 sen omia osakkeita 6.803 kappaletta.

Yhtiöllä oli joulukuun 2019 lopussa yhteensä 9 256 osakkeenomistajaa ja osakkeista 1,6 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2019 yhteensä 52,9 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 31.12.2019

osakkeitaprosentteja
1SAVCOR TECHNOLOGIES OY13 822 76611,7
2GASELLI CAPITAL OY13 098 97911,1
3SAVISALO IIKKA6 216 7095,2
4APTEEKKIEN ELÄKEKASSA5 550 0004,7
5SCI-FINANCE OY5 406 7224,6
6OLLILA JORMA4 525 6403,8
7SAVCOR OY4 384 4493,7
8HISINGER-JÄGERSKIÖLD EVA CONSTANCE3 750 0003,2
9PUURTINEN JUKKA3 019 4112,5
10SAVISALO ULLA2 828 6612,4
MUUT55 721 05147,1
YHTEENSÄ118 324 388100,00

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2020 yhteensä 32.881.311 osaketta, mikä oli noin 27,8 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Lisäksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 116.270 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 32.613.633 yhtiön osaketta ja 40.810 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-joulukuussa 0,07 euron ja 0,80 euron välillä. Keskikurssi oli 0,15 euroa ja päätöskurssi joulukuun lopussa 0,10 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-joulukuussa 6,5 miljoonaa euroa ja 43,8 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 11,4 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Yhtiössä on voimassa yhtiön 24.5.2019 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen yhtiön hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka nojalla yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 50.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 25.000.000 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiössä on voimassa lisäksi yhtiön 5.9.2019 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen yhtiön hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka nojalla yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 150.000.000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Tämän osavuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 123.847.997 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

8.1.2020 Valoe tiedotti yhtiön omien osakkeiden merkinnästä liittyen yhtiön ja Winancen välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti.

23.1.2020 Valoe julkaisi kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään vastuullisen tilintarkastajan valinnasta edellisen päävastuullisen tilintarkastajan siirryttyä muihin tehtäviin.

6.2.2020 Valoe tiedotti sopineensa 500.000 euron lyhytaikaisesta lainasta Winancen kanssa.
13.2.2020 Valoe tiedotti saaneensa tietoonsa PRH:n tilintarkastusvalvonnan päätöksen koskien mm. Valoen päävastuullisena tilintarkastajana toiminutta KHT tilintarkastajaa. Samalla yhtiö tiedotti lykkäävänsä tilinpäätöstiedotteensa 2019 julkistamista.

17.2.2020 Valoe tiedotti 17.2.2020 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen valinneen yhtiön tilintarkastajaksi Auditus Tilintarkastus Oy:n, jonka uusi y-tunnus on 0727888-1, ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Riihenmäen.

25.2.2020 Valoe tiedotti yhtiön allekirjoittaneen muncheniläisen Sono Motors GmbH:in kanssa partnerisopimuksen itselataavan sähköauton, Sionin, autoon integroitujen aurinkosähkökomponentteihin liittyvästä teknologiayhteistyöstä.

25.2.2020 Valoe tiedotti päättäneensä merkitä yhteensä 11.000.000 uutta osaketta yhtiön 24.9.2019 päättämän yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia koskevan antipäätöksen nojalla. Osakkeiden merkintä liittyy yhtiön rahoitusjärjestelyjen osittaiseen toteuttamiseen sen investointien rahoittamiseksi.

12.3.2020 Valoe tiedotti päättäneensä jatkaa vaihtovelkakirjalainan 4/2019 merkintäaikaa 5.5.2020 kello 18:00 asti. Muilta osin vaihtovelkakirjalainan 4/2019 ehdot säilyvät ennallaan.

31.3.2020 Valoe tiedotti korjauksesta käyttöomaisuuden luokitteluun, siirtäneensä taseessaan koneita tuotekehitysmenoista kohtaan Koneet ja kalusto, ja siitä, että tehdyllä korjauksella ei ole vaikutusta yhtiön kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2020 edelleen tiukkoja. Yhtiö tulee tarvitsemaan lisärahoitusta SoliTekin aurinkokennoliiketoimintakaupan jäljellä olevan kauppahinnan maksamiseen, IBC-kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseen sekä Mikkelin paneelitehtaan modernisoimiseen varmistamiseen. Yhtiö neuvottelee merkittävistä rahoitussopimuksista eri tahojen kanssa, mutta vaikka yhtiö uskookin pääsevänsä rahoituksesta sopimukseen, ei rahoituksen järjestymisestä ei ole varmuutta.

Mikäli Valoe ei saa Liettuan kennotehdastaan tai sen prosesseja kunnolla käyntiin, eikä IBC-kennojen laatu- ja määrävaatimuksia saavutettaisi, saattaisi se vaikuttaa IBC-kennoteknologiaan liittyviin toimituksiin. Näitä ovat mm. Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien sekä Valoe Odd Form -paneelien toimitukset sisältäen myös alla mainitut suunnitellut kennotoimitukset yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Kennotehtaan rakentamistöiden ollessa jo pitkällä yhtiö arvioi riskin kuitenkin pieneksi. Valoe on 15.8.2019 tiedottanut solmineensa IBC-kennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen toteutumiseen liittyy riskejä. Edellä mainitun rahoituksen hankintaan liittyvän riskin lisäksi toimitukseen liittyy sekä aikataulu että laaturiskejä. Mikäli Valoe ei saa kennotehdastaan tai sen prosesseja kunnolla käyntiin, saattaa kennojen laatu olla riittämätön, eikä asiakas hyväksy toimituksia kannattavuustason takaavin hinnoin. Valoe on pitänyt asiakkaaseen jatkuva yhteyttä ja vieraillut asiakastehtaalla USA:ssa, Valoen johto on vakuuttunut, että asiakas on valmis auttamaan Valoeta kaikin tavoin yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

Yhtiö ei vielä pysty arvioimaan, muuttaako COVID-19 pandemia viranomaismääräyksineen ja -ohjeistuksineen suoraan tai epäsuorasti yhtiön tällä hetkellä voimassa olevia arvioita esimerkiksi Liettuan kennotehtaan valmistumisajankohdasta. Jos valmistuminen lykkääntyisi olennaisesti, vaikuttaisi se sekä kennotoimitusten alkamisajankohtaan että IBC-kennoihin perustuvien voimaloiden toimittamisen aikatauluun. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta ohjeistuksensa muuttamisesta tilanteen selkiydyttyä.

Valoen tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille aurinkopaneelien valmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Valoen automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksi käyttäen Valoen teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähköpaneeleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako Valoe asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Valoen tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähköpaneelien markkinoilla sekä yhtiön rahoituksesta.

Valoe on tiedottanut 24.3.2017, että sen aasialainen asiakas käy neuvotteluja noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä. Vaikka paikallisia rahoitusneuvotteluja edelleen käydään, niin neuvottelujen pitkittyessä Valoe arvioi riskin siitä, että asiakas ei saa rahoitusratkaisua neuvoteltua olevan merkittävä. Valoe tiedottaa erikseen, mikäli kauppa toteutuu.

Etiopian paneelitehdastilaukseen liittyy normaaleja kansainvälisen laitekaupan liiketoiminta-, rahoitus- aikataulu- ja maariskejä. Maariskeihin on luettava myös projektin rahoitusjärjestelyjen hitaus. Tehdastoimituksen maksut Valoelle eivät vieläkään sitovista rahoitussopimuksista huolimatta ole käynnistyneet. Valoen asiakas LSCorp on kuitenkin aloittanut paikallisvaluuttamääräiset nostot edellä mainituista rahoitussitoumuksista ja rakentaa parhaillaan paneelitehtaalle tehdasrakennusta. Yhtiö seuraa tarkasti tilannetta Etiopiassa ja pyrkii tukemaan asiakastaan tämän neuvotteluissa olemalla mahdollisimman paljon paikan päällä.

ForUs Capital Oy:n kanssa allekirjoitettuun puitesopimukseen sisältyy riskejä, joista merkittävin on, onnistuuko ForUs Capital järjestämään riittävän rahoituksen kaikille puitesopimukseen sisältyville projekteille.

Tämän tilinpäätöstiedotteen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

EHDOTUS OSINGONJAOSTA JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 7.5.2020.

Mikkelissä, 31.3.2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR10-12/201910-12/20181-12/20191-12/2018
Liikevaihto1183273281 328
Myytyjen suoritteiden hankintameno-535-546-1 147-1 657
Bruttokate-417-219-818-329
Liiketoiminnan muut tuotot37543177562
Tuotekehityskulut-695-388-1 873-1 322
Myynnin ja markkinoinnin kulut-137-177-467-697
Hallinnon kulut-168-180-649-682
Liiketoiminnan muut kulut-450-450
Liikevoitto-1 425-420-3 674-2 468
Rahoitustuotot0000
Rahoituskulut-300-484-2 097-1 743
Tulos ennen veroja-1 725-904-5 771-4 210
Tuloverot0000
Kauden tulos-1 725-904-5 771-4 210
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille-1 725-904-5 771-4 210
Tulos/osake (laimentamaton), eur-0,02-0,06-0,14-0,28
Tulos/osake (laimennettu), eur-0,02-0,06-0,14-0,28
Kauden laaja tulos yhteensä-1 725-904-5 771-4 210
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille-1 725-904-5 771-4 210
Valoe on soveltanut IFRS 16 -standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää eikä siksi oikaise vertailulukujaan. Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimus-velkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.

Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
OikaistuOikaistu
1 000 EUR31.12.201931.12.201831.12.2017
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet8 9963 7551 336
Liikearvo441441441
Muut aineettomat hyödykkeet4 3255 2905 654
Myytävissä olevat sijoitukset999
Pitkäaikaiset varat yhteensä13 7719 4957 441
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus833659582
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset1 1011 2741 256
Rahavarat722350
Lyhytaikaiset varat yhteensä1 9411 9552 188
Varat yhteensä15 71211 4519 629
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma808080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto21 24311 80410 542
Kertyneet voittovarat-24 607-18 927-15 166
Oma pääoma yhteensä-3 284-7 044-4 544
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat4 9344 8603 293
Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat4 0136 1354 581
Pitkäaikaiset muut velat68600
Pitkäaikaiset velat yhteensä9 63210 9957 874
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat3 7232 7792 004
Ostovelat ja muut velat5 3914 3393 773
Lyhytaikaiset varaukset249307215
Lyhytaikaiset velat yhteensä9 3637 4255 992
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat075306
Velat yhteensä18 99518 49514 172
Oma pääoma ja velat yhteensä15 71211 4519 629
Valoe luokittelee uudelleen aiemmin virheellisesti taseen tuotekehitysmenoihin sisältyneen aineellisen omaisuuden. Virhe on korjattu vertailukauden 2018 lukuihin ja pienentää tuotekehitysmenoja 3,7 miljoonalla ja kasvattaa vastaavasti koneiden ja kaluston arvoa 3,7 miljoolla eurolla. Oikaisun kumulatiivinen vaikutus tilikaudella 2019 on 4,1 miljoonaa eurolla.

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR1-12/20191-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja-5 771-4 210
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset +1 6991 232
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/-25
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/--130-526
Varausten muutos +/--5887
Rahoitustuotot ja -kulut +/-2 0951 737
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta-2 163-1 676
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-56-78
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)17-53
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-13659
Käyttöpääoman muutos-174-72
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot-223195
Muut rahoituserät30247
Rahoituserät ja verot193-442
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA-2 144-2 190
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin3 0902 613
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-3 090-2 613
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut +3 15959
Winance / Bracknor Investment rahoitusjärjestely +1 000918
Pitkäaikaisten lainojen nostot +1 0102 421
Lyhytaaikaisten lainojen nostot +2 1122 829
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut2 0621 751
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA5 2194 476
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)-15-327

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20188011 804-18 927-7 044
Kauden voitto/tappio-5 771-5 771
Muuntoero, laaja tulos00
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor ja Winance01 18601 186
Osakeannit08 25408 254
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti09191
31.12.20198021 243-24 607-3 284
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20178010 542-15 166-4 544
Kauden voitto/tappio-4 210-4 210
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor966966
Osakeanti295295
Osakkeina toteutettavat optiot003232
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti00416416
31.12.20188011 804-18 927-7 044

Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR10-12/201910-12/20181-12/20191-12/2018
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto1183273281 328
Liiketulos-1 425-420-3 674-2 468
% liikevaihdosta-1203,1 %-128,3 %-1118,9 %-185,8 %
Käyttökate-860-113-1 975-1 236
% liikevaihdosta-725,9 %-34,5 %-601,4 %-93,1 %
Tulos ennen veroja-1 725-904-5 771-4 210
% liikevaihdosta-1456,8 %-276,1 %-1757,4 %-316,9 %
Taseen loppusumma15 71211 45115 71211 451
Omavaraisuusaste %-21,1 %-61,5 %-21,1 %-61,5 %
Nettovelkaantumisaste %neg.neg.neg.neg.
Bruttoinvestoinnit4 215474 7673 286
% liikevaihdosta3559,9 %14,2 %1451,8 %247,4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot6953881 8731 322
% liikevaihdosta587,2 %118,3 %570,3 %99,5 %
Tilauskanta17 18715 94017 18715 940
josta Etiopia15 83415 83415 83415 834
Henkilöstö, keskimäärin29252621
Henkilöstö, kauden lopussa32253225
Koroton vieras pääoma5 3914 4145 3914 414
Korollinen vieras pääoma13 35513 77413 35513 774
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimentamaton)-0,02-0,06-0,14-0,28
Tulos/osake (laimennettu)-0,02-0,06-0,14-0,28
Oma pääoma/osake-0,08-0,47-0,08-0,47
Hinta/voitto-suhde (P/E)-5,43-2,42-0,69-0,48
Ylin kurssi0,160,380,801,35
Alin kurssi0,070,100,070,10
Keskikurssi0,100,190,150,53
Osakkeen kurssi kauden lopussa0,100,140,100,14
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR11,42,311,42,3
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%)Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%):Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%):Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Tulos/osake (EPS):Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake:Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
P/E-lukuOsakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR1-12/20191-12/2018
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor Face Ltd – aurinkopaneleita / suunnittelupalveluja022
Savcor Oy – tuotannon palveluja312
Yhteensä335
Tavaroiden ja palveluiden ostot
SCI Invest Oy – vuokra4824
Savcor Face Ltd – markkinointipalveluja08
SCI-Finance Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja5966
Savcor Technologies Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja6188
Savcor Oy – taloushallinnon palveluja810
Oy Marville Ab – lakipalveluja84
Yhteensä183199
Korkokulut ja muut rahoituskulut
SCI-Finance Oy11255
Savcor Technologies Oy292283
Savcor Oy2824
Muut137119
Yhteensä569481
1 000 EUR1-12/20191-12/2018
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä4151 882
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä1 1602 011
Pitkäaikainen vaihdettava laina lähipiiriltä0114
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille565630
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille429820
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille468547
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä1422
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy ja Savcor Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
SCI-Finance Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Oy Marville Ab on Valoen hallituksen varapuheenjohtaja Ville Parpolan määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR1-12/20191-12/2018
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot491490
Optio-ohjelma 2015 / laskennallinen IFRS 2 kirjaus025

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvoKäypä arvo
1 000 EUR31.12.201931.12.2019
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset99
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 1011 101
Rahavarat77
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen4 9344 934
Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset4 0134 013
Muut pitkäaikaiset velat686686
Vaihtovelkakirjalaina, lyhytaikainen540540
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset900900
Tuotekehityslaina, lyhytaikainen495495
Muut lainat, lyhytaikaiset835835
Muut lyhytaikaiset velat953953
Ostovelat ja muut korottomat velat3 2293 229
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 3,6 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt 0,04 miljoonan euron VVK-laina.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR31.12.201931.12.2018
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa10 3817 431
Poistot ja arvonalentumiset-1 699-1 232
Tytäryhtiön hankinta3 4330
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin9983 286
Uuden standardin käyttöönotto (IFRS 16)6490
Kirjanpitoarvo kauden lopussa13 7629 486
Valoe on soveltanut IFRS 16 -standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää eikä siksi oikaise vertailulukujaan. Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mikaiseet vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.

Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR31.12.201931.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta450525
Muut velat281281
Annetut yrityskiinnitykset4 7003 355
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät500216
Myöhemmin erääntyvät1 000514

Korjaus Valoen pitkäaikaisten varojen luokitteluun. Valoe siirtää taseessaan osan kehitysmenoista kohtaan Koneet ja kalusto ja korjaa vertailutietoja vuodelta 2018. Korjauksella ei vaikutusta kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.  

Valoe Oyj Pörssitiedote 31.3.2020 klo 18.55

Valoe Oyj (”Valoe” tai ”Yhtiö”) luokittelee uudelleen aiemmin virheellisesti taseen tuotekehitysmenoihin sisältyneen aineellisen käyttöomaisuuden. Tilinpäätöksessä 2019 yhtiön käytössä olevat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet esitetään taseen pitkäaikaisissa varoissa kohdassa koneet ja kalusto. Yhtiö korjaa vertailutiedot vuodelta 2018 vastaamaan uutta luokittelua.

Valoe tiedotti 13.2.2020 nimittävänsä ulkopuolisen asiantuntijan käymään läpi Yhtiön tilinpäätöksen 2018 liittyen Patentti- ja Rekisterihallituksen yhtiön tuolloiselle tilintarkastajalle annettuun huomautukseen, vaikka huomautus ei suoranaisesti liittynyt Valoen tilinpäätöksen sisältöön, vaan Valoen tilinpäätöksen tilintarkastukseen. Ulkopuolisen asiantuntijan ja Valoen johdon näkemyksen mukaan tilinpäätökset vuosilta 2012 – 2018 ovat antaneet oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta sijoittajille, koska omaisuuserät ovat olleet luonteensa mukaisesti pitkävaikutteisissa varoissa ja erään liittyvistä riskeistä on ollut kuvaus tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksessa.

Tilinpäätöksissä 2012 – 2018 yhtiö on kirjannut kehitysmenoihin myös aineellista käyttöomaisuutta, kuten tuotanto- ja tuotekehityskoneita, jotka eivät yhtiön tuolloisen näkemyksen mukaan ilman onnistunutta tuotekehitystä kykenisi tuottamaan merkittävää kassavirtaa.

Valoen johto on tilinpäätöstä 2019 valmistellessaan ja keskusteltuaan asiasta tilintarkastajan ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa päättänyt korjata vuoden 2019 tilinpäätöstä sekä sen vertailulukuja siten, että yhtiön käytössä olevaa aineellista käyttöomaisuutta ei esitetä osana yhtiön kehitysmenoja, vaan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden erässä koneet ja kalusto. Valoe on keskustellut asiasta myös Finanssivalvonnan kanssa.

Virhe on korjattu vertailukauden 2018 lukuihin ja pienentää tuotekehitysmenoja 3,7 miljoonalla ja kasvattaa vastaavasti koneiden ja kaluston arvoa 3,7 miljoonalla eurolla. Oikaisun kumulatiivinen vaikutus tilikaudella 2019 on 4,1 miljoonaa euroa.

Korjauksella ei ole vaikutusta kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.

Mikkelissä 31. päivänä maaliskuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 31.03.2020

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.03.2020 klo 18.45
Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 31.03.2020
Rovio Entertainment Oyj
Helsingin Pörssi
Päivämäärä31.3.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiROVIO
Määrä64118
Keskihinta4,182843
Kokonaiskustannus268195,50
Yhtiön hallussa on 31.03.2020 tehtyjen kauppojen jälkeen 4 303 502 osaketta
Rovio Entertainment Oyj:n puolesta
OP Yrityspankki Oyj
Marko Niemi
Ville Orava

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 31032020

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.03.2020

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS31.3.2020
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.03.2020
Helsingin Pörssi
Päivämäärä31.3.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä3,202osaketta
Keskihinta/ osake4.1943EUR
Kokonaishinta13,430.15EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.03.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 389 192 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_31.3_trades

GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.03.2020

GOFORE OYJPÖRSSI-ILMOITUS31.3.2020
GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.03.2020
Helsingin Pörssi
Päivämäärä31.3.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiGOFORE
Osakemäärä3,200osaketta
Keskihinta/ osake6.0375EUR
Kokonaishinta19,320.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.03.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 143 kpl.
Gofore Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 080 5487
petteri.venola@gofore.com
www.gofore.com

Liite

GOFORE_31.3_trades

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.3.2020

Investors House OyjPörssitiedote3/31/2020
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.3.2020
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä3/31/20
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä1,392osaketta
Keskihinta/ osake4.8715EUR
Kokonaishinta6,781.13EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.3.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 189 115 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_31.3_trades

UPM:n taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2021

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Tulosjulkistamisajankohdat) 31.3.2020 klo 17.00 EET

UPM:n taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2021

Vuonna 2021 UPM julkaisee taloudellisia raportteja seuraavan aikataulun mukaisesti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan 28.1.2021 arviolta klo 9:30-10:00Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta (Q1) julkaistaan 27.4.2021 arviolta klo 9:30-10:00Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta (Q1-Q2) julkaistaan 22.7.2021 arviolta klo 9:30-10:00Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta (Q1-Q3) julkaistaan 26.10.2021 arviolta klo 9:30-10:00.

Vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, julkaistaan englannin- ja suomenkielisenä pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.upm.fi ja www.upm.com viikolla 9, 2021.

UPM:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2021 klo 14:00 alkaen Helsingissä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

facebook twitter