Etusivu » Arkistot 6.3.2020

Rovio Entertainment Oyj: KUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 6.3.2020 klo 16.00

KUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu Rovio Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Rovio Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2020 kello 13.00 alkaen Ravintola Palacessa, osoitteessa Eteläranta 10 (10. krs), 00130 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 12.00. Kahvitarjoilu ennen kokousta kello 12.00 alkaen.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 165 584 072,51 euroa sisältäen tilikauden 2019 voiton 20 693 929,04 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Rovio Entertainment Oyj jakaa vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella osinkona 0,09 euroa osaketta kohti.

6.3.2020 ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona jaettaisiin yhteensä 7 007 139,63 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.4.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen hyväksymän yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen sekä yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä. Palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä (liite 1).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukselle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, ja että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti; hallituksen puheenjohtajalle 9 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 7 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 5 000 euroa kuukaudessa sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 2 500 euroa kuukaudessa. Jos tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hänelle ei makseta lisäpalkkiota.

Yhtiö korvaa hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtäviin liittyvät kohtuulliset matkakulut.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius, Fredrik Löving ja Jeferson Valadares ja uusina jäseninä Björn Jeffery ja Leemon Wu;

Björn Jeffery, syntynyt 1981, yksi Toca Bocan perustajaosakkaista, toimii digitaalistrategiaan ja kuluttajakulttuuriin keskittyvänä neuvonantajana, jolla on yli 15 vuoden kokemus media- ja teknologia-alalta. Hänen koulutustaustansa on valtiotieteestä, käyttäytymistieteestä ja TV-mediasta Lundin yliopistossa. Hän on kokenut yrittäjä ja teknologiajohtaja, joka on erikoistunut kompleksisten tulevaisuuden skenaarioiden strategiaan, analyysiin ja tuotekehitykseen.

Leemon Wu, syntynyt 1975, on Moor Holding AB:n sijoituspäällikkö ja toimii useiden teknologia- ja rahoitusyhtiöiden hallituksessa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus rahoitusalan analyytikko- ja salkunhoitotehtävistä sekä kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta.

Mika Ihamuotila ja Jenny Wolfram ovat ilmoittaneet hallitukselle, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiön hallituksen jäseniksi.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen ja varapuheenjohtajaksi Kaj Hedin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Uusien jäsenehdokkaiden esittelyt ja arvio heidän riippumattomuudestaan ovat saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020. Muiden ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelyt ja arvio heidän riippumattomuudestaan ovat saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla https://investors.rovio.com/fi/hallinnointi/hallitus.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkisen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 8 126 811 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai pitää panttina enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 126 811 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Tämän lisäksi hallitus voi päättää yhteensä enintään 8 126 811 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020. Rovio Entertainment Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään tiistaina 14.4.2020.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 19.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 26.3.2020 kello 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Rovio Entertainment Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020puhelimitse numeroon 020 788 8300 maanantaista perjantaihin kello 9-16.00; taikirjeitse yhtiön osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous 2020, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen yhteydessä Rovio Entertainment Oyj:lle luovutettuja henkilötietoja käytetään varsinaisen yhtiökokouksen tietosuojaselosteen mukaisesti varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon torstaina 19.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 26.3.2020 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle joko alkuperäisinä osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous 2020, Keilaranta 7, 02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen rovio.agm@rovio.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Rovio Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 81 268 111 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 3 411 004. Yhtiön omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 19.3.2020 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Espoossa 6.3.2020

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Minna Raitanen, lakiasiainjohtaja, minna.raitanen@rovio.com, puh. 0207 888 300 (vaihde)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.investors.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

LIITTEET

Liite 1: Palkitsemispolitiikka

Liitteet

Liite 1 Rovio Palkitsemispolitiikka FIKUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ_YHTIÖKOKOUS 2020

KUTSU HARVIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PÖRSSITIEDOTE

6.3.2020 klo 14.30

Harvia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.4.2020 klo 10.00 Musiikkitalon Harjoitussali Paavossa osoitteessa Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella maksetaan
osinkoa enintään 0,38 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa, että osinko jaetaan kahteen osaan niin, että yhtiökokous päättäisi 0,19 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osinko maksetaan 15.4.2020.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta.

Hallitus odottaa päättävänsä 0,19 euron lisäosingosta sekä osingon täsmäytyspäivästä ja osingonmaksupäivästä suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti arviolta 16.10.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingosta.

Toinen erä, enintään 0,19 euroa/osake maksetaan arviolta lokakuussa 2020 osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nykyisten hallituksen jäsenten Olli Liitolan, Ia Adlercreutzin ja Ari Hiltusen valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Sanna Suvanto-Harsaaen ja Kalle Kekkosen valitsemista uusiksi hallituksen jäseniksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely ja osakeomistukset ovat nähtävissä Harvia Oyj:n internetsivuilla www.harviagroup.com.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Markku Launis toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 934 711 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 4.4.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy kokouskutsun liitteenä 2 olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeämisoikeuden mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet eikä ole mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajaa nimitystoimikuntaan, oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan päätetään arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päätä. Siinä tapauksessa, että yhden suurimman osakkeenomistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia osakkeenomistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikunnan tulee pitää ehdotukset luottamuksellisina, kunnes yhtiö on ne julkistanut. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Harvia Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.harviagroup.com. Harvia Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 12.3.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 16.4.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2020 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.3.2020 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa: https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2020/sähköpostitse osoitteeseen: ir@harvia.fi
puhelimitse numeroon 020 746 4082 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana)

Osakkeenomistajien Harvia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 23.3.2020 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2020, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean sellaisen asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Harvia Oyj, Katariina Vuorela, PL 12, 40951 Muurame ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Harvia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 18 694 236 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Muurame 6.3.2020

HARVIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 505 774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 405 050 440

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.harviagroup.com

Liitteet
Liite 1: Harvia Oyj:n palkitsemispolitiikka 2020
Liite 2: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Liitteet

Liite 1 – Harvia Oyjn palkitsemispolitiikka 2020Liite 2 – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Martela Oyj:n vuosikertomus 2019 on julkaistu

Martela Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä.

Katsaus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu yhtiön kotisivuilla www.martela.fi sekä tämä tiedotteen liitteenä.

Martela Oyj
Kalle Lehtonen
CFO

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Liite

Martela_Vuosikertomus 2019

Harvia Oyj:n vuosikertomus sisältäen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 on julkaistu

Harvia Oyj:n pörssitiedote 6.3.2020 klo 14:00

Harvia Oyj:n vuosikertomus 2019 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja virallisen tilinpäätöksen, johon kuuluu konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös. Lisäksi Harvia julkaisi vuosikertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2019.

Kaikki asiakirjat löytyvät tämän tiedotteen liitteistä PDF-tiedostona ja ovat saatavilla suomeksi sekä englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, tapio.pajuharju@harvia.fi, puh. +358 505 774 200
Talousjohtaja Ari Vesterinen, ari.vesterinen@harvia.fi, puh. +358 405 050 440

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Liitteet

Harvia Oyj_Vuosikertomus_2019Harvia Oyj_Toimintakertomus ja tilinpäätös_2019Harvia Oyj_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä_2019Harvia Oyj_Palkka- ja palkkioselvitys_2019

Rovio Entertainment Oyj: Vastuullisuusraportti 2019 on julkaistu

Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 6.3.2020

Rovio Entertainment Oyj: Vastuullisuusraportti 2019 on julkaistu

Rovio Entertainment Oyj on tänään julkaissut yhtiön vastuullisuusraportin vuodelta 2019. Raportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla suomenkielisenä ja englanninkielisenä: https://investors.rovio.com/fi/vastuullisuus

Rovion keskeinen yritysvastuun alue on turvallinen ja vastuullinen pelaaminen. Muut yritysvastuun painopisteet ovat Angry Birds -lisenssituotteiden vastuullisuus, henkilöstön hyvinvointi ja monimuotoisuus, vastuulliset toimintatavat ja sekä oman toiminnan ympäristövaikutukset. Vastuullisuusraportissa keskitytään myös sosiaaliseen vastuuseen sekä ihmisoikeuksiin ja korruption ja lahjonnan torjuntaan.

Rovion Vastuullisuusraportti 2019 on myös tämän tiedotteen liitteenä.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:
Veli-Pekka Puolakanaho, johtaja sijoittajasuhteet
RovioIR@rovio.com
050-430 0936

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio vastuullisuuraportti 2019

Rovio Entertainment Oyj: VUOSIKERTOMUS 2019 JULKAISTU

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 6.3.2020 klo 12.30

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2019 JULKAISTU

Rovio Entertainment Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu suomenkielisenä ja englanninkielisenä tänään 6.3.2020 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/raportit-ja-esitykset/year/2020. Vuosikertomus ilmestyy ainoastaan digitaalisessa muodossa.

Vuosikertomuksen osana on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys ja tilinpäätös vuodelta 2019, ja ne ovat saatavilla myös erillisinä tiedostoina yhtiön verkkosivuilla.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat myös tämän tiedotteen liitteinä.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:
Veli-Pekka Puolakanaho, johtaja sijoittajasuhteet
RovioIR@rovio.com
050-430 0936

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.investors.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liitteet

Rovio_Vuosikertomus_2019 (1)Rovio_palkka_ja_palkkioselvitys_2019Rovio_ selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2019

Cramo Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

logo.gif

Cramo Oyj Pörssitiedote 6.3.2020 klo 12:00 EET

Cramo Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Boels Topholding B.V.:ltä (“Boels”) saadun tiedon mukaan Boels on 14.2.2020 käynnistänyt Cramo Oyj:n (“Cramo”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Cramon liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Boelsin edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Cramon vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 5.3.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Kari Hopun.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Boelsin ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Cramon internet-sivuilla.

CRAMO OYJ

Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, e-mail: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

TIETOA CRAMOSTA

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet

Ilmoitus Cramo Oyjn vähemmistöosakkeenomistajille

Liite

Ilmoitus Cramo Oyjn vähemmistöosakkeenomistajille

Silmäasema Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevan välimiesmenettelyn välimiehet on määrätty

Silmäasema Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevan välimiesmenettelyn välimiehet on määrätty

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote – sisäpiiritieto
6.3.2020 klo 11.40

Silmäasema Oyj (“Silmäasema”) tiedotti aiemmin, että Coronaria Oy (“Coronaria”) on 26.11.2019 käynnistänyt Silmäaseman vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Silmäaseman liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Coronaria on 5.3.2020 saanut tiedon, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt kolmijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin Coronarian omistuksessa olevien Silmäaseman ulkona olevien osakkeiden lunastamista koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostavat välimiesoikeuden puheenjohtaja Mika Savola, asianajaja Niina Rosenlund ja professori Raimo Immonen.

SILMÄASEMA OYJ

Lisätietoja antaa
Toimitusjohtaja Teppo Lindén, p. 0400 684 119
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng, p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Sievi Capitalin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät avainhenkilöille

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 6.3.2020 klo 9.55

Sievi Capitalin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät avainhenkilöille

Sievi Capital Oyj:n (“Sievi Capital”) hallitus on päättänyt lisäosakeohjelman sekä suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ensimmäisen ohjelman (LTI 2020–2022) käynnistämisestä. Nämä ohjelmat korvaavat kaikki aikaisemmat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Ohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista. Kannustinjärjestelmiin on ohjelmien käynnistyessä oikeutettu osallistumaan neljä yhtiön avainhenkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta kannustinjärjestelmien piiriin.

Lisäosakeohjelma (Matching plan)

Lisäosakeohjelma koostuu alkusijoituksesta yhtiön osakkeisiin erikseen tänään tiedotetussa suunnatussa osakeannissa yhtiön henkilöstölle sekä oikeudesta saada 31.3.2021 päättyvän odotusjakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä “Lisäosakkeet”) kutakin osakeannissa merkittyä odotusjakson päättyessä osallistujan hallussa olevaa yhtiön osaketta kohti lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti.

Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Sievi Capitalin päättämällä tavalla.

Lisäosakeohjelman alla osallistujille annettavia Lisäosakkeita koskee kolmen vuoden mittainen luovutusrajoitus, jonka aikana Lisäosakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai niihin liittyviä oikeuksia muutoin luovuttaa.

Lisäosakeohjelman enimmäisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perustella on noin 0,2 miljoonaa euroa.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä sekä LTI 2020–2022

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä ohjelmasta. Kukin ohjelma sisältää kolmen vuoden mittaisen ansaintajakson alkaen aina 1.1. sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen ansaintajakson päättyessä palkkion maksamisen edellytysten täyttyessä. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä hyväksyntää.

Kaikkien suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien ohjelmien perusteella maksettavan vuositasolla ansaittavan enimmäispalkkion määrä on rajattu toimitusjohtajan ja muun johdon osalta 50 prosenttiin ja muiden avainhenkilöiden osalta 20–40 prosenttiin ko. osallistujan kiinteästä vuosipalkasta.

Hallitus on hyväksynyt ensimmäisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2020–2022), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2020 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Sievi Capitalin osakkeina.

Ensimmäiseen LTI 2020–2022 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE).

Jos LTI 2020–2022 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,4 miljoonaa osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja). LTI 2020–2022 -ohjelman kokonaisarvo arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella on noin 0,4 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Sievi Capitaliin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Sievi Capitalin toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa koskee lisäksi osakeomistusvelvoite, jonka mukaisesti toimitusjohtajan ja talousjohtajan tulee säilyttää vähintään 50 prosenttia kannustinjärjestelmien alla saamistaan yhtiön osakkeista, kunnes ko. avainhenkilön osakeomistuksen arvo Sievi Capitalissa vastaa hänen edellisen kalenterivuoden kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää. Hallitus voi päättää muiden avainhenkilöiden ottamisesta osakeomistusvelvoitteen piiriin.

SIEVI CAPITAL OYJ

Tuomo Lähdesmäki
hallituksen puheenjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Sievi Capitalin suunnattu osakeanti henkilöstölle (Osakeanti 1/2020)

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 6.3.2020 klo 9.50

Sievi Capitalin suunnattu osakeanti henkilöstölle (Osakeanti 1/2020)

Sievi Capital Oyj:n (“Sievi Capital”) hallitus on tänään päättänyt hyväksyä suunnatun osakeannin 1/2020 yhtiön henkilöstölle (“Osakeanti”) sekä sitä koskevat osakeannin ehdot 29.1.2020 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa tarjotaan yhtiön henkilöstön merkittäväksi yhteensä enintään 218 404 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”). Osakeannissa merkittäväksi tarjottavien Uusien Osakkeiden kokonaismäärä muodostaa noin 0,4 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Uudet Osakkeet tarjotaan Sievi Capitalin henkilöstön merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannin tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa yhtiön henkilöstöä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön henkilöstön, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Uusien Osakkeiden merkintähinta on 1,06 euroa per osake. Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.2.–1.3.2020 välisenä aikana vähennettynä 10 prosentilla. Uusien Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Sievi Capitalin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 9.3.2020 klo 9:00 EET ja päättyy 11.3.2020 klo 16:00 EET. Hallitus voi pidentää merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Edellä mainittujen rekisteröintien jälkeen Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä Sievi Capitalin muiden osakkeiden kanssa (kaupankäyntitunnus: SIEVI ja ISIN-tunnus FI0009008924.).

SIEVI CAPITAL OYJ

Tuomo Lähdesmäki
hallituksen puheenjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Liite

Sievi Capital osakeannin 1_2020 ehdot

facebook twitter