Etusivu » Arkistot helmikuu 2020

Privanet Group Oyj laskee liikkeelle joukkovelkakirja- ja hybridilainan

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
28.02.2020 kello 17.00

Privanet Group Oyj laskee liikkeelle joukkovelkakirja- ja hybridilainan

Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen nimellisarvoltaan kolmen miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jota tarjotaan rajatulle määrälle suomalaisia sijoittajia. Privanet Group Oyj 1/2020 -joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 27 kuukautta ja sille maksetaan viiden prosentin vuotuista korkoa. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 10.3.2020. Lainasta kertyvät varat käytetään Yhtiön vuonna 2020 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin liiketoimintatarpeisiin. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Lisäksi Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen oman pääoman ehtoisen hybridilainan. Lainan koko on miljoona euroa ja sille maksetaan seitsemän prosentin vuotuista korkoa. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 1.4.2020. Laina on eräpäivätön, mutta Yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin yhden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen vuosittain koronmaksupäivänä. Laina käsitellään Yhtiön IFRS 9 standardin mukaisessa tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan omana pääomana eikä se laimenna yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistusta.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Riku Lindström, toimitusjohtaja
+358 (0)40 864 4483
riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Annoucement280220

PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2020 klo 16.00

PunaMusta Media Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2019.

Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.punamustamedia.fi/Sijoittajat.

PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 13.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Raimo Puustinen
puhelin 0500 975 873

Tiedotteen jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

LIITTEET

PunaMusta Media Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 2019.pdf
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 28.2.2020.pdf
Palkka- ja palkkioselvitys 28.2.2020.pdf

Liitteet

PunaMusta Media Oyjn tilinpäätös ja toimintakertomus 2019Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019Palkka- ja palkkioselvitys 28.2.2020

Kutsu PunaMusta Media Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2020 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27.3.2020 klo 10.00 yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
PunaMusta Media Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,25 euroa osakkeelle. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Merja Laakkonen.

13. Toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Mahdolliset muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla PunaMusta Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi. PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 2.3.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi.

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille, ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
17.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 24.3.2020 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautua voi seuraavasti:
– Sähköpostitse riitta.moilanen@punamustamedia.fi
– Kirjeitse PunaMusta Media Oyj, PL 99, 80141 Joensuu tai
– Puhelimitse 010 230 8002.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2020 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2020. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

3. Muut ohjeet/tiedot
Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävää päivätty valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 24.3.2020.

Osakkeiden ja äänien määrä
PunaMusta Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2020 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 28. päivänä helmikuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2020 KLO 14.10

PunaMusta Media Oyj:n hallitus on 28.2.2020 päättänyt hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2020. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä

Järjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden ansaita ansaintajaksolta rahapalkkiota yhtiön osakkeen arvonnousun perusteella. Järjestelmässä yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden yhtiön osakkeen arvonnousuun. Osakeyksikön arvonnousu lasketaan vähentämällä osakeyksikön lähtöarvo sen loppuarvosta. Ansaintajakson aikana maksetut osingot ja mahdollinen muu varojenjako vähennetään osakeyksikön lähtöarvosta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 1.2.2020—31.1.2023 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2020—2023 jaetaan yhteensä 132 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 6,39 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2019–31.1.2020. Osakeyksikön loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2022–31.1.2023.

Nyt hyväksytty kannustinjärjestelmä vuodelle 2020 on toinen hallituksen 1.3.2019 tekemän kannustinjärjestelmän perustamista koskevan päätöksen nojalla hyväksytty kannustinjärjestelmä.

Joensuussa 28. helmikuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, digitaalisista näyttöratkaisuista, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

Talenom Oyj ostaa Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan

Talenom Oyj, lehdistötiedote 28.2.2020 kello 14:00

Talenom Oyj ostaa Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan

Talenom Oyj on 28.2.2020 sopinut tilitoimisto Addvalue Advisors Oy:n omistajien kanssa ostavansa yhtiön liiketoiminnan.

Addvalue Advisors Oy on vuonna 2010 perustettu vantaalainen tilitoimisto, jonka siirtyvä kahdentoista kuukauden liikevaihto on yhteensä 0,5 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 0,05 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on kuusi työntekijää, jotka siirtyvät kaupan myötä Talenomin palvelukseen.

Kauppahinta on yhteensä 268 000 euroa, josta 134 000 euroa maksetaan suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan Talenom Oyj:n käteisvaroilla sekä ottamalla vastattavaksi ostettavien liiketoimintojen lomapalkkavelat.

Liiketoimintakaupalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. Ostettava liiketoiminta tukee Talenomin ydinliiketoimintaa. Yrityskaupan myötä Talenomilla on mahdollisuus lisätä liiketoimintansa skaalautuvuutta ja parantaa merkittävästi ostetun liiketoiminnan kannattavuutta.

“Tilitoimistoala elää murrostaan, jossa yhä useampi yrittäjä pohtii, kuinka selvitä jatkuvan muutoksen keskellä ja minkä ohjelmistoalustan päälle tulevaisuutensa rakentaa. Haluamme olla ratkaisijan roolissa tilitoimistoalan murroksessa. Olemme iloisia, että Addvalue Advisors Oy näki Talenomin voittavana toimijana ja halusi lähteä mukaan osaksi Talenomin kasvutarinaa “, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Pohtiessani henkilöstömme ja asiakkaidemme kannalta parasta ratkaisua nopeasti kehittyvässä tilitoimistomarkkinassa, oli yhteinen taival Talenomin kanssa houkuttelevin vaihtoehto. Talenomin omat järjestelmäratkaisut niin asiakkaille kuin työntekijöille edustavat toimialan kärkeä. Olen myös vaikuttunut siitä, että Talenom on jo vuosia ollut Great Place to Work -tutkimuksessa yksi Suomen parhaista työpaikoista. Itselleni merkityksellistä on myös se, että voin jatkaa Talenomin palveluksessa kaupan jälkeen”, kertoo Addvalue Advisors Oy:n toimitusjohtaja Tatu Pätiälä.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 7038 554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 28.2.2020 klo 13.30 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 28.2.2020 klo 13.30

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate
Governance Statement) vuodelta 2019 on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä
sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi ->Konserni->Konsernin
hallinto ja johto.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

– Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100 , www.tulikivi.com

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Liite

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

PunaMusta Media -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2020 KLO 13.30 1(16)

PUNAMUSTA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2019

LOKA-JOULUKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 29,8 miljoonaa euroa (28,8 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,0 (1,4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,5 (-0,7) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,10) euroa.

TAMMI-JOULUKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 22,6 % ja oli 107,4 miljoonaa euroa (87,6 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 2,0 (2,4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 11,8 (1,4) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 45,3 % (52,3 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 3,0 % (4,0 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 4,7 % (3,7 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,15) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 41,0 (30,1) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Vuosi 2019 oli konsernin liikevaihdon kasvun aikaa. Liikevaihto kohosi historiallisen korkealle kasvaen 22,6 prosenttia ollen 107,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi painotoimialalla, jossa kasvun ajureina toimivat tehdyt yrityskaupat. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski hieman vaalivuodesta huolimatta. Kasvun puolella etenimme isoin askelin mutta samalla kohtasimme haasteita kannattavuuden kehityksessä. Tehdyt yrityskaupat näkyivät myös kasvaneina kustannuksina ja ylikapasiteettina, jotka yhdistettynä ennakoitua heikompaan orgaaniseen kasvuun sekä vuoden viimeisen neljänneksen uudelleenjärjestelyihin liittyviin kustannuksiin johtivat liiketuloksen jäämiseen viime vuoden tasolle. Erityisen positiivista oli kuitenkin tilikauden liiketoiminnan nettorahavirran yli 10 miljoonan euron kasvu, jota selittää käyttökatteen kasvun lisäksi arvopaperikaupan edellistä vuotta selkeästi parempi kassavirta.

Konserni julkisti vuoden loppupuolella uuden strategian, jonka päätavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Osana strategian mukaisia tavoitteita painotoimialalla käytiin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena painotoimialalla toteutettiin uudelleenjärjestelyjä, joiden kustannussäästöt alkavat toteutua asteittain tilikauden 2020 aikana. Samalla jatkamme investointeja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, joiden uskomme vahvistavan kilpailukykyämme. Painotoimialan rakennemuutos tuo myös vuonna 2020 mukanaan haasteita. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että tehdyt toimenpiteet ja ratkaisukeskeisen uusiin palveluihin keskittyvän myynnin korostaminen antaa meille erinomaiset edellytykset selkeästi parempaan tulokselliseen vuoteen 2020.

TALOUDELLINEN KEHITYS LOKA-JOULUKUUSSA

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,6 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 1,0 miljoonaa euroa ja oli 29,8 miljoonaa euroa (28,8 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden tulosta paransi osakkeiden hankintamenoihin liittyvä negatiivinen liikearvo 0,9 miljoonaa euroa.

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 3,3 % ollen 5,4 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Lehtitoimialan liiketulos pysyi viime vuoden tasolla 0,5 miljoonassa eurossa (0,5 miljoonaa euroa).

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi 5,3 % (1,2 miljoonaa euroa) ollen 24,4 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
Liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi ollen 6,5 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -0,0 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -1,3 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2019

Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 22,6 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 19,8 miljoonaa euroa ja oli 107,4 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 87,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 ja 2019 toteutuneet yrityskaupat kasvattivat vertailukelpoista liikevaihtoa 24,8 miljoonaa euroa.

Painotoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 93,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 71,0 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 21,6 miljoonaa euroa (21,7 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa).

Tilikauden kulut konsernissa olivat 101,2 miljoonaa euroa (83,5 miljoonaa euroa vuonna 2018). Materiaalit ja palvelut olivat 52,1 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 43,1 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 33,0 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tilikauden poistot olivat 8,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna poistot 5,1 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti vuoden 2019 poistoja 2,1 miljoonaa euroa ja pienensi kuluja 2,2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 16,1 miljoonaa euroa (14,0 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Tilikauden liiketulos konsernissa oli 0,7 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut olivat 0,7 miljoonaa euroa ja 0,8 prosenttia. Lehtitoimialan liiketulos kasvoi 2,2 miljoonaan euroon, edellisvuonna liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos heikkeni ollen tappiollinen 0,8 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin tappiollinen 0,7 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja -kulut (netto) esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoituskulut. Tilikaudella 2019 konsernin rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa voitollinen (1,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Tilikauden välittömät verot olivat 0,3 miljoonaa euroa negatiiviset (0,5 miljoonaa euroa).
Konsernin tilikauden tulos oli 2,3 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 2,3 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos oli 1,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,15 euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 41,0 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 30,1 miljoonaa euroa. IFRS 16-standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 5,0 miljoonaa euroa. Vertailuluku ei sisällä IFRS 16-standardin vaikutusta koska konserni ei sovella standardia takautuvasti. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 14,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 korottomia velkoja oli 12,7 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski 3,0 prosenttiin (edellisvuonna 4,0 prosenttia).

PAINOTOIMIALA

Vuosi 2019 jatkoi PunaMusta Media -konsernin painotoimialan kasvua. Alkuvuodesta PunaMusta Oy osti Oululaisen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan, jolla vahvistettiin mm. konsernin suurkuvatuotantoa. Pienpainamisen kasvustrategian mukaiset hankinnat jatkuivat kesällä, jolloin konserni hankki Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Hämeen Kirjapaino Oy:n kaupan yhteydessä konserni hankki samalla enemmistön Smart Files Oy:n omistuksesta. Hankinnat vahvistivat merkittävästi konsernin palvelutarjontaa ja osaamista. Painotoimialan panostukset liittyivät digitaalisten liiketoimintojen ja ratkaisumyynnin kehittämiseen, joiden avulla konserni vastaa yleiseen mediamarkkinan laskuun.

Tehtyihin hankintoihin ja alalla vallitsevaan rakennemuutokseen liittyen konsernin painotoimialalla käytiin vuoden loppupuolella yhteistoimintaneuvottelut, joiden avulla pienpainamisen liiketoiminnot organisoitiin uudelleen. Toimintoja keskitetään ja tuotannosta haetaan tehokkuusetuja kapasiteetin käyttöasteiden paranemisen myötä. Vuoden 2019 lopussa painotoimialan yhtiörakennetta yksinkertaistettiin ja painotoimialan medialogistiikkapalveluita tarjoava yhtiö Faktor Oy sekä painoyhtiö Erweko Oy sulautuivat PunaMusta Oy:öön. Samalla Forssa Print-brändistä luovuttiin ja kaikki painotoimialan toiminnot keskitettiin PunaMusta-brändin alle. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta PunaMusta Media Oyj pystyy tarjoamaan entistä laadukkaampia ja monipuolisempia kokonaispalveluita asiakkaillemme.

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi 30,3 % (20,0 miljoonaa euroa) ollen 85,8 miljoonaa euroa (vuonna 2018 ulkoinen liikevaihto oli 65,9 miljoonaa euroa). Kasvusta 24,8 miljoonaa euroa tuli tehtyjen yrityskauppojen myötä. Liiketulos painui negatiiviseksi tappion ollessa tilikaudella 0,8 miljoonaa euroa (vuoden 2018 liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen). Painotoimialan liiketulosta pienensi mediamarkkinan yleisen heikon kehityksen myötä yritysostoilla oikaistun liikevaihdon lasku sekä kasvaneet poistot. Lisäksi tehtyjen yrityshankintojen myötä konsernin painotoimialalla oli selkeää ylikapasiteettia, joka näkyi kasvaneina kustannuksina. Vuoden loppupuolella käydyt yhteistoimintaneuvottelut ja niihin liittyvät uudelleenjärjestelyerät vaikuttivat negatiivisesti tuloskehitykseen.

Vuonna 2020 Konsernin painotoimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tehtyjen hankintojen sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen uskotaan tehostavan toimintaa ja vaikuttavan positiivisesti tuloskehitykseen.

LEHTITOIMIALA

Kansantalouden kasvu ei vuonna 2019 heijastunut Suomen perinteisille mediamarkkinoille. Kustannustoiminnan liikevaihto on Suomessa eriytynyt bkt:n kehityksestä vuodesta 2012 alkaen, ja sanomalehtien mediamarkkinat olivat myös vuonna 2019 laskusuhdanteessa. Huhtikuussa 2019 pidettyjen eduskuntavaalien mainostuotot loivensivat päättyneenä vuonna sanomalehtien mediamyynnin laskua.

Kantar TNS Oy:n mukaan mediamainonnan määrä kasvoi Suomessa 1,2 prosenttia vuonna 2019. Nousu jatkui toista vuotta mutta lähes puolittui edellisvuodesta ja tämä kasvu kohdistui erityisesti muuhun sähköiseen mainontaan kuin sanoma- ja kaupunkilehtien alustoille. Mainonta sosiaalisessa mediassa kasvoi edellisvuodesta 19,3 prosenttia ja hakusanamainonta 9,4 prosenttia. Radiomainonta kasvoi 6,1 prosenttia, kun taas televisiomainonta väheni 4,7 prosenttia. Kaikkinensa mainonta sähköisessä mediassa kasvoi tarkasteluvuonna 4,4 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten, 19,2 prosenttia, kasvoi ulko- ja liikennemainonta.

Sanoma- ja kaupunkilehdissä mediamainonta väheni vuonna 2019 yhteensä 4,6 prosenttia. Painetuissa sanomalehdissä pudotus oli 8,5 prosenttia ja painetuissa kaupunkilehdissä 4,0 prosenttia, kun taas sanoma- ja kaupunkilehtien digitaalinen mainonta kasvoi edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Aikakauslehdissä mainonta laski edellisvuodesta yhteensä 6,5 prosenttia.

Perinteisellä mediaryhmäjaottelulla tarkasteltuna verkkomediamainonnan osuus oli päättyneenä vuonna 37 prosenttia ja painettujen sanomalehtien mainonnan osuus 20 prosenttia. Kun mediaryhmiin sisällytetään myös niiden verkkomainonta, sanomalehtien osuus oli yhä suurin, 31 prosenttia, ja televisiomainonnan osuus toiseksi suurin (20 %). Seuraavina tulivat hakumainonta (12 %), mainonta sosiaalisessa mediassa (9 %) sekä radio, aikakauslehdet ja ulkomainonta (kukin 6 %).

Konsernin lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto mediamyynnin osalta laski hieman ollen 10,4 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 10,5 miljoonaa euroa). Painetun mediamyynnin laskua paikkasi kasvanut verkkomainonta. Myös konsernin lehtien tilausmyynti laski hieman edellisen vuoden tasosta ollen 11,1 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 11,2 miljoonaa euroa). Digitilausten kasvu kompensoi painetun lehden lehtimyyntitulojen laskua. Sähköisten lehtien arvonlisäveron alennus 1.7.2019 alkaen 24 prosentista 10:een sekä sen myötä toteutetut tilaushinnanalennukset digitilauksissa samoin kuin digitaalisten tilaajasisältöjen merkittävä lisääminen vuoden 2019 aikana edesauttoivat merkittävästi digitilausten myyntiä.

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski -0,7 % (0,2 miljoonaa euroa) ollen 21,5 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liiketulos kasvoi 2,2 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 1,6 miljoonaa euroa). Liiketulosta paransivat tehdyt sopeutustoimenpiteet sekä pienentyneet valmistus- ja jakelukustannukset.

Toukokuussa 2019 käytiin Sanomalehti Karjalainen Oy:n myyntiä ja markkinointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena sopeutettiin yhtiön toimintoja ja kuluja vastaamaan mediamarkkinoilla vallitsevaa kysyntää. Myynnin ja markkinoinnin henkilöstön määrä väheni toimenpiteiden jälkeen viidellä henkilötyövuodella, ja myynti organisoitiin uudelleen jakaen se kuluttaja- ja yritysasiakasmyyntiin, joista vastaavat kaksi myyntipäällikköä ovat toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa.

Vuonna 2019 lehtitoimialalla toteutettiin lukuisia digihankkeita niin sisällön tekemisessä kuin myynnissä. Tilaajapolkua yksinkertaistettiin, ja markkinointiautomatiikka otettiin aktiiviseen käyttöön. Verkkoon tuotiin osin uutena tilaajasisältönä runsaasti videoita, kuvia, striimattuja livelähetyksiä, podcasteja ja luettuja artikkeleita. Käyttöön otettiin uusi digisovellus ja näköislehti. Karjalaisen lehtiarkiston digitalisointi saatiin päätökseen, ja vuoden 2019 lopulla lanseerattiin Karjalaisen Kaiku-arkisto tuoden se uudeksi tilaustuotteeksi Karjalaisen kestotilaajille.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2019 ennakkomaksuineen olivat 11,8 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia liikevaihdosta (8,0 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta edellisenä vuonna). Merkittävin vuoden 2019 investointi oli Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan hankinta.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 11,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Investointien rahavirta oli -8,6 miljoonaa euroa (-7,3 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Rahoituksen rahavirta oli -2,2 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 1,9 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 41,0 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 30,1 miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 5,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella maksettiin osinkoja 3,1 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 7,5 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Konsernin omavaraisuusaste oli 45,3 prosenttia (edellisenä vuonna 52,3 prosenttia).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 13,9 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 15,1 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,18 %) eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 9,1 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 617 henkilöä (456 henkilöä vuonna 2018), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 14 (6). Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 651 henkilöä (588 henkilöä vuotta aiemmin), joista osa-aikaisia 16 (7 vuotta aiemmin).

Konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat tilikaudella 33,0 miljoonaa euroa eli 30,8 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 26,4 miljoonaa euroa eli 30,1 prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Työtaisteluihin liittyvät riskit vaarantavat sekä tuotannon valmistumista että materiaalien saantia ja kuljetusten toteutumista. Verotuksen epätasapaino kotimaan ja tuonnin välillä lisää kysyntäriskin toteutumista. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehtimainonnan määrä heijastelee yleistä talouskehitystä, yritysten luottamusta tulevaan, valtakunnallisia mainostrendejä sekä lehden ilmestymisalueen taloudellista vireyttä.
Lähiajan riskejä ovat ennakoidun hidastuvan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Mainonnan hajaantuminen sanomalehdistä muihin julkaisuihin ja etenkin kilpaileville digitaalisille alustoille on merkittävä riskitekijä.
Lähiajan riskeihin sisältyy myös tulehtunut työmarkkinatilanne, siitä mahdollisesti seuraavat työtaistelut sekä henkilöstökustannusten nousu alan kilpailukykyä heikentävillä palkankorotuksilla. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos ja siinä viime vuosina tapahtuneen murroksen vauhdittuminen entisestään sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja kustannusten kohoaminen. Lehtitoimialalla lehden jakelupalvelut ostetaan pääsääntöisesti Posti Oy:ltä.

Konsernin lehtitoimialalla toimivat yhtiöt ostavat lehtien painotyön PunaMusta Oy:ltä. Painamisen laadulla ja varmuudella on merkittävä vaikutus niiden tilaus- ja mediamyyntituloihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Yhtiön laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. Suuri osa asiakaskunnastamme on erittäin kiinnostuneita näistä asioista.

Konsernissa arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

Konsernin painotoimialan yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakausilehtien sekä mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine, on peräisen kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen metsistä n. 85%, mutta maailman metsistä vain noin 10% on sertifioituja. Painotoimialan yhtiöillä on Avainlippu-merkin käyttöoikeus, merkki kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin koko painotuotannon hiilijalanjälki on laskettu sertifioidulla Climate Calc-menettelyllä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten painotuotteiden hiilijalanjäljen laskennan. Konserni on asettanut tavoitteet ja tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuonna 2020 konserni pystyy tarjoamaan painotuotteet tuotekohtaisen päästöhyvitysmenettelyn myötä myös täysin hiilineutraalina. Tällöin tuote voidaan merkitä Hiilineutraali painotuote -merkinnällä.

Konsernin yleisen liiketoiminta-, ympäristö- ja vahinkoriskienhallintamenettelyn lisäksi PunaMusta Oy:n digipainolla on erityinen sertifioitu Katakri-turvallisuusluokitus, joka on edellytyksenä kansallista turvallisuutta koskevan materiaalin painamiseen.

Lisää vastuullisuustietoa luettavissa vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistavassa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Medialiiton ekonomistin 16.1.2020 julkistetun arvion mukaan luvassa on hidastuvan kasvun vuosi, jona media- ja painotoimialan kokonaisliikevaihdon ei odoteta kasvavan. Kasvunäkymiä hillitsee se, että viime vuosina koettu talouden korkeasuhdannekaan ei kääntänyt media- ja painoalan liikevaihtoa kasvu-uralle ja printtitulojen trendinomainen lasku jatkui euromääräisesti digin kasvua nopeammin. Suhdanteiden jäähtyminen vaimentaa etenkin painoalan näkymiä. Mediayrityksille helpotusta tuo se, että digitulojen odotetaan kasvavan aiempaa nopeammin erityisesti viime vuonna toteutetun digi-alv:n alennuksen myötä.

Konsernin painotoimialan positiiviset kasvunäkymät vuodelle 2020 perustuvat vuonna 2019 tehtyihin yrityshankintoihin, tarjonnan laajentamiseen ja uudelleen järjestelyjen myötä saavutettaviin kustannushyötyihin. Lehtitoimialalla näkymät perustuvat oletukseen, että kuluttajien ja yritysten luottamus sekä mainosmarkkinoiden kehitys ovat edellisvuoden kaltaisella tasolla. Toiminnan laajentamisella paikallisradiotoimintaan sekä uusilla, digitaalisen arkiston ja maaliskuussa lanseerattavan, erillisen erikoisteemajulkaisujen kaltaisilla uusilla myytävillä tuotteilla kompensoidaan perinteisen liiketoiminnan odotettavissa olevaa liikevaihdon laskua. Painetun lehden jakelun tehostamisesta koituvia tilaustulojen menetyksiä kompensoidaan puolestaan säästöillä jakelukustannuksista sekä digitilauksista tavoiteltavilla lisätuloilla. Lehtitoimialan tilaustulojen ennakoidaan uusien tilaustuotteiden sekä osin myös toteutettujen hinnankorotusten myötä pysyvän edellisen vuoden tasolla. Mainostulojen ennakoidaan laskevan vähintään edellisvuoden eduskuntavaaleista saatujen mainostulojen verran muttei kuitenkaan samassa määrin kuin alalla keskimäärin.

Kokonaisuutena konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2019 liikevaihto oli 107,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

YHTIÖKOKOUS JA VOITONJAKOESITYS

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2020.

PunaMusta Media Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa
0,25 euroa osakkeelle, yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 26 356 142,42 euroa.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2020 ja osingon maksupäivä 7.4.2020.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin painotoimialaan kuuluu kirjapaino PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy ja tilikauden 2019 aikana hankitut Hämeen Kirjapaino Oy ja Smart Files Oy. Konsernin painotoimialaan aiemmin kuuluneet Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, Faktor Oy ja Erweko Oy sulautuivat tilikauden aikana PunaMusta Oy:öön. Painotoimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Juha Mäkihonko.

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut ‑toimialaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl ja osakepääoma on 1 052 634 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeen kaupankäyntikurssi tilikauden lopussa oli 6,50 euroa, osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 81,4 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 75 734 kappaletta eli noin 0,61 % osakemäärästä.

Valtiovarainministeriön asetuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa luetellut tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Hallitus päätti 1.3.2019 perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. Ohjelmaa on kuvattu tarkemmin 1.3.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön palkka- ja palkkioselvityksessä vuodelta 2019.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-JOULUKUU 2019

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

PunaMusta Media otti käyttöön 1.1.2019 alkaen uuden IFRS 16 -standardin Vuokrasopimukset, joka korvaa aikaisemman IAS 17 -standardin. Konserni soveltaa standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa soveltamisen kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa. Käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei oikaista. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Käyttöoikeusomaisuuseristä tehdyt poistot ja vuokrasopimusvelan korot kirjataan tuloslaskelmaan. Standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä varten laaditut vapaaehtoiset helpotukset, joita konserni soveltaa. Näihin liittyvät maksut kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia.

IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutuksesta konserni on kirjannut taseeseen uusia varoja ja velkoja, lähinnä leasingkoneiden, toimitilojen ja autojen vuokrasopimuksista. Vuokrasopimukset on jaettu konsernissa kolmeen eri komponenttiin: koneisiin ja kalustoon, autoleasingsopimuksiin ja rakennuksiin ja maa-alueisiin.

IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan:

Miljoonaa euroa1.1.201931.12.2019
Käyttöoikeusomaisuus
Aineelliset hyödykkeet4,74,8
YHTEENSÄ4,74,8
Vuokrasopimusvelat
pitkäaikaiset3,03,0
lyhytaikaiset1,62,0
YHTEENSÄ4,75,0
Vaikutukset tuloslaskelmaan (miljoonaa euroa)1-12/2019
Vuokraoikaisut2,0
Käyttöoikeusomaisuuden poistot-2,1
Liikevoitto-0,1
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut-0,1
Tulos ennen veroja-0,2
Laskennalliset verot0,0
Tulos-0,1
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA7-12/7-12/MuutosMuutos
(miljoonaa euroa)20192018MEUR20192018MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto55,647,08,6107,487,619,8
Liiketoiminnan muut tuotot1,70,90,82,81,71,1
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos0,00,00,00,2-0,10,3
Valmistus omaan käyttöön0,20,10,10,30,20,1
Materiaalit ja palvelut-27,2-23,2-4,0-52,1-43,1-8,9
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut-17,2-14,4-2,8-33,0-26,4-6,6
Poistot-4,9-2,7-2,2-8,8-5,1-3,7
Liiketoiminnan muut kulut-8,4-7,4-1,0-16,1-14,0-2,1
Liikevoitto-0,20,3-0,50,70,7-0,1
Arvopaperikaupan nettotulos0,80,60,21,71,10,6
Muut rahoitustuotot ja –kulut-0,20,7-0,9-0,40,6-1,0
Voitto ennen veroja0,31,6-1,32,02,4-0,4
Tuloverot0,6-0,30,90,3-0,50,8
Tilikauden voitto0,91,3-0,32,31,90,4
Tilikauden tulos yhteensä0,91,3-0,32,31,90,4
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos0,91,3-0,32,31,90,4
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille0,91,3-0,32,31,90,4
Määräysvallattomille
omistajille0,00,00,00,00,00,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR)0,070,10-0,030,180,150,03
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE12/1912/18MEUR
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet53,152,90,2
Aineettomat hyödykkeet7,81,95,9
Sijoituskiinteistöt0,10,10,0
Myytävissä olevat
sijoitukset0,50,6-0,1
Muut pitkäaikaiset saamiset1,61,50,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus4,54,10,4
Saamiset13,812,61,2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat13,915,1-1,1
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset1,00,70,3
Rahavarat7,56,51,0
VARAT YHTEENSÄ108,796,012,8
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma48,349,3-1,0
Määräysvallattomat omistajat0,10,00,1
Oma pääoma yhteensä48,449,3-0,9
Velat
Laskennalliset verovelat4,53,80,7
Pitkäaikainen vieras pääoma20,511,09,5
Lyhytaikainen vieras pääoma35,331,93,5
Velat yhteensä60,346,613,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.108,796,012,8
RAHAVIRTALASKELMA12/1912/18
(miljoonaa euroa)12 kk12 kk
Liiketoiminnan rahavirta11,81,4
Investointien rahavirta-8,6-7,3
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot60,858,0
Lainojen takaisinmaksut-57,9-45,7
Vuokrasopimusvelkojen lyh.-1,9
Maksetut osingot-3,1-5,0
Lainasaamisten maksut0,00,0
Rahoituksen rahavirta yht.-2,27,4
Likvidien varojen muutos1,01,5
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutosOsake-Yli-KäyvänVoitto-Määräys-Yht.
1-12/2019pääomakurssi-arvonvaratvallattomat
rahastorahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA1,17,7040,60,049,3
Kauden laaja tulos2,30,02,3
Voitonjako / Osingonjako-3,1-3,1
Muut muutokset-0,10,0-0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/20191,17,7039,60,148,4
Oman pääoman muutosOsake-Yli-KäyvänVoitto-Määräys-Yht.
1-12/2018pääomakurssi-arvonvaratvallattomat
rahastorahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA1,17,7043,80,352,8
Kauden laaja tulos1,91,9
Voitonjako / Osingonjako-5,0-5,0
Muut muutokset-0,1-0,3-0,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/20181,17,7040,6049,3

TOIMINTASEGMENTIT

L=Lehtitoimiala

P=Painotoimiala
M=Muut
elimi-
7-12/2019 (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot10,345,20,00,055,6
Sisäiset tuotot0,04,31,0-5,30,0
LIIKEVAIHTO10,449,51,1-5,355,6
LIIKEVOITTO0,8-0,4-0,5-0,1-0,2
Rahoitustuotot ja –kulut0,0-0,20,70,00,5
Voitto ennen tuloveroja0,8-0,60,2-0,10,3
elimi-
7-12/2018 (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot10,736,20,00,047,0
Sisäiset tuotot0,02,50,9-3,50,0
LIIKEVAIHTO10,838,70,9-3,547,0
LIIKEVOITTO0,9-0,60,00,00,3
Rahoitustuotot ja –kulut0,00,70,60,01,3
Voitto ennen tuloveroja0,90,20,60,01,6
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot-0,49,00,00,08,6
Sisäiset tuotot0,01,70,1-1,90,0
LIIKEVAIHTO-0,410,80,1-1,98,6
LIIKEVOITTO-0,10,1-0,50,0-0,5
Rahoitustuotot ja –kulut0,0-1,00,20,0-0,8
Voitto ennen tuloveroja-0,1-0,8-0,30,0-1,3
elimi-
LPMnointiyht.
1-12/2019 (miljoonaa euroa)
Ulkoiset tuotot21,585,80,00,0107,4
Sisäiset tuotot0,17,32,0-9,50,0
LIIKEVAIHTO21,693,22,1-9,5107,4
LIIKEVOITTO2,2-0,8-0,70,00,7
Rahoitustuotot ja -kulut0,0-0,31,60,01,3
Voitto ennen tuloveroja2,2-1,10,90,02,0
elimi-
LPMnointiyht.
1-12/2018 (miljoonaa euroa)
Ulkoiset tuotot21,665,90,10,087,6
Sisäiset tuotot0,15,11,8-7,00,0
LIIKEVAIHTO21,771,01,9-7,087,6
LIIKEVOITTO1,6-0,8-0,10,00,7
Rahoitustuotot ja -kulut0,00,61,3-0,21,7
Voitto ennen tuloveroja1,6-0,11,2-0,22,4
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot-0,219,90,00,019,8
Sisäiset tuotot0,02,20,2-2,50,0
LIIKEVAIHTO-0,122,20,2-2,519,8
LIIKEVOITTO0,60,0-0,6-0,1-0,1
Rahoitustuotot ja –kulut0,0-1,00,40,2-0,4
Voitto ennen tuloveroja0,6-1,0-0,20,2-0,4

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.

(miljoonaa euroa)7-12/20197-12/2018muutos12/201912/2018muutos
Kustannustoiminta
Sisältötuotot5,65,60,011,111,2-0,1
Mediamyynnin tuotot4,85,1-0,310,410,5-0,1
Muu myynti0,00,00,00,00,00,0
Kustannustoiminta yhteensä10,310,7-0,421,521,6-0,2
Painotoiminta
Painamisen tuotot39,531,87,774,158,915,2
Palvelutuotot5,74,41,311,77,04,7
Painotoiminta yhteensä45,236,29,085,865,919,9
Muu toiminta0,00,00,00,00,10,0
Konserni yhteensä55,647,08,6107,487,619,8

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Vuoden 2019 maaliskuussa konserni osti Satavision Oy:n print-liiketoiminnan. Print-liiketoiminta tuli osaksi painotoimiala-segmenttiä. Hankinnasta suoritettu vastike oli 0,4 miljoonaa euroa ja kirjatut varat olivat 0,2 miljoonaa euroa. Hankinnalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilikauden liikevaihtoon. Hankinnalla konserni laajensi suurkuvapainamisen liiketoimintoja sekä palveluvalikoimaa digitaalisiin ratkaisuihin ja autoteippauksiin. Kauppahintaan ei sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä.
Heinäkuussa 2019 konserni osti Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Hankinta tuli osaksi painotoimiala-segmenttiä. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin painotoimialan asemaa ja kasvua. Samalla konserni sai valikoimaansa uusia digiviestinnän palveluja mahdollistaen entistä kokonaisvaltaisemman myynnin tarjoamisen. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahintaan ei sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Satavision Oy:n print-liiketoiminnasta ja Hämeen Kirjapaino Oy:stä maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksista sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Satavision OyHämeen Kirjapaino Oy
VastikeMEURMEUR
Hankintameno0,49,2
Kokonaishankintameno0,49,2
Yrityshankinnan rahavirtavaikutusMEURMEUR
Maksettu hankinta0,49,2
Hankitut rahavarat0,02,4
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä0,46,8
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
MEURMEUR
Aineettomat hyödykkeet0,00,1
Asiakassuhteet (sis.muihin aineettomiin hyödykkeisiin)0,21,8
Teknologia (sis.muihin aineettomiin hyödykkeisiin)0,00,7
Aineelliset hyödykkeet0,07,2
Sijoitukset0,00,0
Vaihto-omaisuus0,10,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset0,01,6
Rahavarat0,02,4
Varat yhteensä0,414,3
Rahoitusvelat0,05,3
Ostovelat ja muut velat0,03,0
Varaukset ja velat yhteensä0,08,3
Nettovarallisuus yhteensä0,45,9
Liikearvo0,13,3

Aineettomien hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä hankintojen osalta. Satavision Oy:n hankinnasta syntyi 0,1 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu pääasiassa liiketoimintaa osaavaan henkilöstön arvoon. Hämeen Kirjapaino Oy:n hankinnasta syntynyt 3,3 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavissa olevista tuotto- ja kulusynergioista, henkilöstöstä sekä kohdistamattomasta teknologiaosaamisesta.

Hankittujen yhtiöiden konsernissa oloajan liikevaihdot n. 6,1 miljoonaa euroa ja tulos n. -0,8 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin vuoden 2019 laajaan tuloslaskelmaan. Jos tilikauden aikana hankitut liiketoiminnat olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2019 alusta lähtien, olisi konsernin liikevaihto kasvanut arviolta 5,6 miljoonaa euroa ja tulos parantunut arviolta 0,5 miljoonaa euroa.

TUNNUSLUKUJA

1-12/

1-12/

20192018
Liikevoitto (%)0,60,8
Tulos/osake EUR0,180,15
Oma pääoma/osake EUR3,873,94
Bruttoinvestoinnit
(milj. EUR)11,88,0
Osuus liikevaihdosta (%)11,09,2
Oman pääoman tuotto (%)4,73,7
Sij. pääoman tuotto (%)3,04,0
Omavaraisuusaste (%)45,352,3
Henkilöstö keskimäärin,617455
josta osa-aikaisia146

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(miljoonaa euroa)
EHDOLLISET VELAT JA VARAT
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

12/19

12/18

Pantatut osakkeet10,00,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin15,614,1
Muut vastuut ja sitoumukset
Yrityskiinnitykset

YHTEENSÄ

2,9
1,2

29,8

4,4
0,3

19,7

Muiden puolesta annetut
vakuudet
0,90,8

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiön veloista.

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSVARAT JA -VELAT12/1912/18
(miljoonaa euroa)kirjanpito-arvokäypä arvokirjanpito-arvokäypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 30,10,10,10,1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 113,913,915,115,1
Rahoitusvelat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Niiden käypä arvo on lähellä niiden kirjanpitoarvoa.
Euromääräiset pankkilainat36,036,030,130,1

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-12/2019 1-12/2018
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,6 0,6
Palvelujen myynnit 0,9 1,0

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastettuja.

Yhtiön täydellinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla 2.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2020. Konserni julkaisee vastuullisuusraportin viikolla 13 vuosikertomuksen yhteydessä.

Joensuussa 28. helmikuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

Liite

PunaMusta Media Oyj tilinpäätöstiedote 28_2_2020 klo 13_30

AFARAK GROUP OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

12:30 Lontoo, 13:30 Helsinki, 28.2.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

Q4/19Q4/1820192018
Liikevaihto MEUR 28,6 47,0 144,9 194,0
Käyttökate MEUR -6,3 1,0 -23,8 -1,0
Liikevoitto MEUR -15,4 -7,0 -63,2 -14,1
Tulos ennen veroja MEUR -14,7 -8,7 -60,6 -18,5
Tulos MEUR -13,9 -11,1 -58,9 -18,6
Osakekohtainen tulos EUR -0,06 -0,04 -0,23 -0,07
Käyttökate-% % -22,1 2,1 -16,4 -0,5
Liikevoitto-% % -53,8 -14,9 -43,6 -7,3
Tulos-% % -49,6 -18,5 -41,8 -9,6
Henkilöstö (kauden lopussa) 905 942 905 942

VUODEN 2019 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN YHTEENVETO

Liikevaihto laski 39,2 prosenttia 28,6 miljoonaan euroon (Q4/2018 47,0) alhaisempien myyntivolyymien ja alhaisempien myyntihintojen takia;Jalostettujen tuotteiden myynti laski 34,5 prosenttia 16 914 tonniin (Q4/2018 25 833 tonnia);Louhittu tonnimäärä laski 28,8 prosenttia 73 021 tonniin (Q4/2018: 102 562) Etelä-Afrikan kaivoksilla väliaikaisesti keskeytetyn kaivostoiminnan takia; Konsernin käyttökate laski -6,3 miljoonaan euroon (Q4/2018: 1,0) ja käyttökateprosentti oli -22,1 (Q4/2018: 2,1);Liikevoitto oli -15,4 miljoonaa euroa (Q4/2018: -7,0) ja liikevoittoprosentti -53,8 (Q4/2018: -14,9);Mogalen liiketoimintoihin liittyvistä muista pitkäaikaisista varoista tehty alaskirjaus oli 7,4 miljoonaa euroa (Q4/2018: 6,5);Kauden tulos oli -13,9 MEUR (Q4/2018: -11,1);Liiketoiminnan rahavirta oli 4,4 miljoonaa euroa (Q4/2018: 4,3). Nettovelka kasvoi 54,7 miljoonaan euroon (31.12.2018: 12,3) (30.9.2019: 52,7); Rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2019 5,4 miljoonaa euroa (31.12.2018: 12,1) (30.9.2019: 8,8).

KOKO VUODEN 2019 YHTEENVETO

Vuonna 2019 liikevaihto laski 25,3 prosenttia alhaisempien myyntivolyymien sekä Erikoismetalliseos- että Rautametalliseossegmentin alhaisempien myyntihintojen takia;Jalostettujen materiaalien myynti laski 18,7 prosenttia 81 802 tonniin (2018: 100 567 tonnia);Louhittu tonnimäärä laski 34,9 prosenttia 357 557 tonniin (2018: 549 411 tonnia) Etelä-Afrikan kaivoksilla väliaikaisesti keskeytetyn kaivostoiminnan takia;Molempien segmenttien alhaiset katteet sekä korkeammat tuotantoon kohdistamattomat kiinteät kulut alhaisemman tuotannon takia johtivat siihen, että käyttökate laski -23,8 miljoonaan euroon (2018: -1,0); Mogalen liiketoimintoihin liittyvistä muista pitkäaikaisista varoista tehty alaskirjaus oli 32,0 miljoonaa euroa (2018: 6,5).Tilikauden tulos laski -58,9 miljoonaan euroon (2018: -18,6).

MARKKINANÄKYMÄT VUODEN 2020 ENSIMMÄISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Toimialan yleinen odotus on, että hinnat toipuvat vuoden 2020 aikana. Makroekonomiset tapahtumat, kuten käsillä oleva koronavirusepidemia, joka on jo alkanut häiritä tuotannon tehoa Kiinassa ja joka voi levitä muihin maailman osiin, voivat kuitenkin vaikuttaa hintojen toipumiseen.

Konserni on ottanut konservatiivisen näkemyksen vuodelle 2020 ja valmistautunut heikkoihin markkinaolosuhteisiin. Samalla konserni kuitenkin odottaa kuluvalta vuodelta pienempää tappioita vuoteen 2019 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

“Vuoden 2019 neljännen neljänneksen aikana kromiteollisuuden liiketoimintaolosuhteet heikkenivät entisestään erityisesti Etelä-Afrikassa, jossa energian hinta ja saatavuus säilyivät edelleen suurina haasteina. Tämän seurauksena monet tuottajat ilmoittivat lomautuksista ja tuotannon leikkauksista eikä Afarak ollut poikkeus. Onneksi näyttää siltä, että Etelä-Afrikan valtio on samanaikaisesti ymmärtänyt hätätilan, joten nopeat ja konkreettiset vastatoimenpiteet voivat käynnistyä todella pian. Teollisuuden toimijat ja viralliset toimielimet ovat yhdessä tekemässä yksityiskohtaisia suunnitelmia teollisuustoiminnan suojaamisesta ja elvyttämisestä.

Olosuhteet huomioon ottaen erikoismetalliseossegmenttimme jatkoi tyydyttävää suoriutumistaan. Matalahiilisen ferrokromin hinta on ollut paineen alla ja toimenpiteemme tuotannon sopeuttamiseksi todellista kysyntää vastaavaan määrään on johtanut pienempään tuotantoon kohdistuvien kiinteiden kulujen kohdistamiseen ja tämän seurauksena korkeampiin tuotantokustannuksiin. Tästä huolimatta erikoismetalliseossegmentin suoriutuminen oli kokonaisuudessaan hyvä, joka osoittaa vakautta ja jatkuvuutta tässä segmentissä.

Vuonna 2019 Afarak hankki täyden määräysvallan Etelä-Afrikan kaivoksiinsa. Tällä oli positiivinen tulosvaikutus toisella neljänneksellä.

Afarakin vuoden 2020 tärkeimmät prioriteetit ovat liiketoiminnallisen ja taloudellisen suoriutumisen vakaus ja jatkuvuus.”

Helsingissä, 28.2.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Liite

Afarak_Quarterly_2019_Q4_FI_FINAL

Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2019: Vertailukelpoinen liiketulos kääntyi voitolliseksi 28.2.2020 klo 13.00

Tulikivi Oyj
Tilinpäätöstiedote 1-12/2019: Vertailukelpoinen liiketulos kääntyi voitolliseksi
28.2.2020 klo 13.00

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,8 Me (8,7 Me 10-12/2018) ja vuonna 2019 liikevaihto oli 28,7 Me (28,6 Me 1-12/2018).
– Vertailukelpoinen liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,4 (0,0) Me ja vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2019 oli 0,0 (-0,5) Me.
– Kermansaven liikearvoon tehtiin arvonalennus 0,8 (0,5) Me.
– Liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,5 (-0,5) Me ja tulos ennen veroja -0,7 (-0,7) Me, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,8 (-0,5) Me.
– Liiketulos vuonna 2019 oli -0,8 (-1,0) Me ja tulos ennen veroja -1,5 (-1,8) Me, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,8 (-0,5) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,1 (0,5) Me ja tilikaudella 1,6 (1,6) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 2,9 (3,0) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynti kasvoi 16 %.
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke jatkuu.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Avainluvut
1-12/19 1-12/18Muutos, %10-12/1910-12/18Muutos, %
Liikevaihto, Me28,728,60,38,88,70,6
Liiketulos, Me-0,8-1,024,7-0,5-0,57,2
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me0,0-0,524,70,40,01660,0
Tulos ennen veroja, Me-1,5-1,812,0-0,7-0,72,9
Katsauskauden laaja tulos, Me-1,6-1,811,7-0,7-0,74,6
Osakekohtainen tulos, e-0,03-0,03-0,01-0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me1,61,61,10,5
Omavaraisuusaste, %23,027,4
Nettovelkaantumisaste, %200,1156,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %-3,0-3,8-1,9-1,9

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Vuonna 2019 onnistuimme kääntämään Tulikiven liikevaihdon pieneen kasvuun ja vertailukelpoisen liiketuloksen voitolliseksi. Liikevaihtoa kasvattaneiden uudistuneiden mallistojen ohella sen mahdollisti kannattavuuden parantuminen Suomessa, Saksassa ja Venäjällä.

Vuonna 2019 Suomen tulisijamyynnin liikevaihtoa kasvatti lisääntynyt saneerausmyynti. Tulisijojen myynti uudismarkkinaan oli hieman edellisvuotta alhaisempaa. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi edelleen. Saunojen myynti kehittyi myönteisesti. Sisustuskivien toimitukset laskivat, johtuen vähäisemmästä määrästä projektitoimituksia.

Saksan liikevaihtoon vaikutti uusien Pielinen malliston tuotteiden hyvä vastaanotto asiakaskunnassa. Uudistuneet mallistot ovat mahdollistaneet Venäjän myyntitoimien suuntaamisen aiempaa vahvemmin premium-markkinaan.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä suurimmissa vientimaissa Saksassa ja Venäjällä.

Neljännellä vuosineljänneksellä myyntikate parantui hinnankorotusten ja tuottavuuden parannustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti katsauskaudella.

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 2,9 (3,0) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,6 (8,4) miljoonaa euroa.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja. Mallistojen myötä Tulikiven markkina-asema on vahvistunut viennissä.

Suomussalmen talkkihankkeen yhteydessä toteutettava JORC-selvitystyö valmistui elokuussa 2019. Mineraalivarantoarvio osoittaa esiintymän olevan merkittävä Euroopan mittakaavassa. Haaposen esiintymä on laajuutensa ja muotonsa vuoksi tehokkaasti hyödynnettävissä avolouhoksena. Mineraalivarantoarvioon perustuva avolouhosoptimointi ja tehdyt kassavirtamallit osoittavat, että esiintymä on hyödynnettävissä kannattavasti.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Liite

Tilinpäätöstiedote 1-12 2019

Joka kolmas perhe kierrättää enemmän lasten ansiosta – Arla ja UPM innostavat kierrättämään uudella pelillä

(UPM, Helsinki, 28.2.2020 klo 12.00 EET) – Lapsilla on iso merkitys siinä, miten paljon perhe kierrättää, selviää tuoreesta Arla Suomen ja UPM:n teettämästä kyselystä. Lähes joka kolmannessa suomalaisessa perheessä on alettu kierrättää enemmän lasten ansiosta. Arla ja UPM haluavat innostaa perheitä kierrätyksen pariin lisätyn todellisuuden Kierrätyskamut-pelillä.

Arlan ja UPM:n helmikuussa teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaisissa perheissä suhtaudutaan kiertotalouteen ja ruokapakkausten kierrättämiseen. Neljä viidestä uskoo, että arjen pienillä teoilla, kuten ruokapakkausten kierrättämisellä, on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tuore kyselytutkimus paljastaa, että lähes joka kolmannessa suomalaisessa perheessä kierrätetään enemmän lasten ansiosta. Vaikka lapsilla on tärkeä rooli, innostusta kaivataan lisää. Oppeja kierrätykseen toivotaan yrityksiltä, ja jopa 92 % on sitä mieltä, että yritysten tulee opastaa ja kannustaa käyttämiensä pakkausten kierrättämiseen.

Kierrätys tutuksi Kierrätyskamut-pelin keinoin

Arla ja UPM haluavat yhdessä edistää kiertotaloutta ja parantaa perheiden kierrätystaitoja entisestään. Yritykset lanseeraavat lapsille suunnatun Kierrätyskamut-pelin, jossa Aamu-kissa ja Arla Luonto+-tuotesarjasta tutut linnut seikkailevat kierrätysteemojen ympärillä lisätyssä todellisuudessa ja opettavat arjen pieniä tekoja erilaisten tehtävien kautta. Pelin voi skannata Arlan puupohjaisista materiaaleista tehdyistä maito- ja Luonto+-jogurttipurkeista älypuhelimeen ladattavan Arilyn-sovelluksen avulla.

Arlan tavoitteena on, että jokainen pakkaus pääsee uuteen käyttöön kierrätyksen kautta. ”Se, mitä me kutsumme arjessa roskaksi, on usein arvokasta raaka-ainetta. Esimerkiksi tyhjä jogurttipurkki voi jatkaa elämäänsä muussa muodossa, kun se on kierrätetty oikein. Arla Luonto+-brändin kautta voimme kertoa näistä tärkeistä asioista”, sanoo Arlan Brand & Category Manager Kati Janhunen.

Ilmastonmuutosta hillitään yhteistyöllä ja innovaatioilla

Arla ja UPM tekevät yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kun suuret yritykset toimivat yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi, vaikutukset ovat merkittäviä. Kierrätyskamut on uusin esimerkki Arlan ja UPM:n kiertotalousinnovaatioista ja jatkoa viime vuonna tehdylle mittavalle pakkausuudistukselle. Uudistuksessa kaikki Arlan maitojen, jogurttien ja ruoanvalmistustuotteiden harjakattoiset pakkaukset vaihdettiin kokonaan uusiutuviin materiaaleihin, ja parempia pakkauksia tehdään yli 40 miljoonaa vuosittain.

Tölkkien sisäpinnalla oleva muovi on nyt 100-prosenttisesti puupohjaista. Sen raaka-aine on UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla tuotettava suomalainen innovaatio UPM BioVerno, joka valmistetaan selluntuotannon tähteenä syntyvästä mäntyöljystä.

”Arlan tavoite on olla hiilineutraali meijeri. Siksi olemme avanneet maitoketjumme vaiheet, tunnistaneet ilmastovaikutukset ja vähennämme maidon hiilijalanjälkeä askel askeleelta”, sanoo Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllström. ”Kumppanien kanssa tehtävät innovaatiot ovat elintärkeitä kestävän kehityksen edistämisessä. Muutos ei tapahdu, jos kaikki tehdään kuten ennenkin”, Kai Gyllström toteaa.

UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Sen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda pitkän aikavälin lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla.

”UPM korvaa fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla materiaaleilla, ja pakkausyhteistyö Arlan kanssa on tästä erinomainen esimerkki. Hienoa, että edistämme yhdessä nyt myös kierrätystä ja kiertotaloutta innovatiivisella Kierrätyskamut-pelillä”, sanoo UPM Biopolttoaineiden liiketoimintajohtaja Panu Routasalo.

Tutkimus kiertotaloutta koskevista mielipiteistä ja kiertotaloudesta osana perheen arkea

Tutkimus teetettiin Kantar TNS:n sähköisellä vastaajapaneelilla 12.–21.2.2020. Tutkimus kohdistettiin alakouluikäisten lasten vanhemmille. Kyselyyn vastasi 1 099 kohderyhmään kuuluvaa. Keskeisiä tuloksia:

Kolme neljästä (76 %) kertoo, että kiertotalous näyttäytyy perhearjessa päivittäin, usein kierrätyksenä. Noin 83 % vastaajista kertoo, että kotona on erilliset kierrätysastiat eri pakkausmateriaaleille, kuten kartongille, lasille, muoville tai metallille.Lähes joka kolmannessa (29 %) suomalaisessa perheessä kierrätetään enemmän lasten ansiosta. 27 prosentissa vastaajien perheistä lapset ovat innokkaampia kierrättäjiä kuin aikuiset.Neljä viidestä (80 %) kyselyyn vastanneesta uskoo, että arjen pienillä teoilla, kuten ruokapakkausten kierrättämisellä, on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.75 % vastaajista kertoo, että perheessä kierrätetään lähes kaikki maito- ja jogurttipurkit. 92 % on sitä mieltä, että yritysten tulee opastaa ja kannustaa niiden käyttämien pakkausten, kuten maitopurkkien kierrättämiseen.

Kyselyn tulokset: katso liite.

Lisätietoja antavat:

Panu Routasalo, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet
Puh. 040 836 2781
panu.routasalo@upm.com

Kati Janhunen, Brand & Category Manager, Arla Oy
Puh. 050 502 8351
kati.janhunen@arlafoods.com

Sirpa Rinne, viestintäjohtaja, Arla Oy
Puh. 0400 685 975
sirpa.rinne@arlafoods.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Arla
Arla Oy on paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä ja osa kansainvälistä Arla Foods -konsernia, jossa työskentelee kaikkiaan 19 000 henkeä ja jonka vuotuinen liikevaihto on 10,5 miljardia euroa. Konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Arla Oy:n tavoite on päästä tavoitteeseen etuajassa. Arla Suomi -yhteistyöryhmässä on 10 yhteistyömeijeriä ja 500 maidontuottajaa, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Olemme reilu ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme kuluttajille luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen.

Liite

Lapsiperheet ja kiertotalous_UPM_Arla

facebook twitter