Etusivu » Arkistot 2.12.2019

Herantis Pharma Oyj:n suunnattu osakeanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja toteutetaan suunnitellusti

Herantis Pharma Oyj:n suunnattu osakeanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja toteutetaan suunnitellusti

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 2.12.2019 kello 20:00

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Herantis Pharma Oyj:n (“Herantis” tai “Yhtiö”) Osakeanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeannin toteuttamisesta.

Osakeannissa Yhtiö laskee liikkeeseen yhteensä 618.018 Yhtiön uutta osaketta (“Tarjottavat Osakkeet”) suunnatulla osakeannilla (“Osakeanti”) edellyttäen, että kaikki merkityt Tarjottavat Osakkeet maksetaan Osakeannin ehtojen mukaisesti. Koska Osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti, Yhtiön hallitus päätti käyttää Osakeannin ehtojen mukaista lisäosake-erää Suunnatussa annissa (määritelty jäljempänä) ja lisäsi siten Tarjottavien Osakkeiden määrää Suunnatussa annissa 258.018 Tarjottavalla Osakkeella. Merkintähinta oli 71 Ruotsin kruunua Tarjottavalta Osakkeelta. Yhtiö saa Osakeannista noin 43,9 miljoonan kruunun bruttovarat.

Tarjottavat Osakkeet allokoidaan Osakeannin ehtojen mukaisesti seuraavasti: 341.680 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja muille yhteisöille kuin kokeneille sijoittajille Ruotsissa (“Ruotsin Yleisöanti”), 18.320 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja muille yhteisöille kuin kokeneille sijoittajille Tanskassa (“Tanskan Yleisöanti”) ja 258.018 Tarjottavaa Osaketta rajoitetulle määrälle kokeneita sijoittajia sekä eräille muille sijoittajille Euroopan talousalueella (“Suunnattu anti”). Koska Osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti, Yhtiön hallitus päätti leikata merkintöjä seuraavasti: (i) Ruotsin Yleisöannissa ja Tanskan Yleisöannissa uusien osakkeenomistajien lukumäärän ja Yhtiön osakkeen likviditeetin optimoimiseksi Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla; sekä (ii) Suunnatussa annissa pro rata -perusteisesti, mutta etupäässä Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille.

Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 3.12.2019 merkintälomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Osakeannissa hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 5.12.2019 pääjärjestäjän hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 5.12.2019 kello 15:00 (Ruotsin aikaa).

Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun ne on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, arviolta 9.12.2019. Tarjottavat Osakkeet toimitetaan Euroclear Sweden AB:n kautta sijoittajille Ruotsin Yleisöannissa ja Tanskan Yleisöannissa arviolta 10.12.2019. Suunnatussa annissa Tarjottavat Osakkeet toimitetaan sijoittajille arviolta 10.12.2019 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Yhtiö aikoo lisäksi jättää hakemuksen Nasdaq Stockholm AB:lle: (i) Suunnatussa annissa tarjottavien ja Euroclear Finland Oy:n kautta toimitettavien Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North Growth Market Finlandiin; ja (ii) Ruotsin Yleisöannissa ja Tanskan Yleisöannissa tarjottavien ja Euroclear Sweden AB:n kautta toimitettavien Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North Growth Market Swedeniin. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa arviolta 16.12.2019.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 9,25 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Osakeannin jälkeen. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on Osakeannin jälkeen yhteensä 6.680.305.

Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula kommentoi:

“Aiottu rinnakkaislistautuminen Ruotsissa sekä siihen liittynyt rahoituskierros on merkittävä virstanpylväs Herantiksen kehityksessä. Se varmistaa vahvan pohjan innovatiivisten kehityshankkeidemme etenemiselle CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudissa ja Lymfactin-lääkeaihiolla lymfaturvotuksen hoidossa. Arvostamme ruotsalaisten sijoittajien kiinnostusta ja tukea lääkekehityksellemme, joka tähtää läpimurtoihin vaikeiden sairauksien hoidossa. Odotamme innolla, että pääsemme lähitulevaisuudessa kertomaan kaikille osakkeenomistajillemme mahdollisesti merkittävistä tuloksista vuonna 2020.”

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy. Merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lain osalta.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj lyhyesti

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland-listalla.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

Tärkeä huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä arvopapereita koskeva tarjous. Mahdollista tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä, eikä missään sellaisessa maassa, jossa tarjous edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita vastaavia toimenpiteitä. Pääjärjestäjä toimii mahdollisessa osakeannissa yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta. Pääjärjestäjä ei kohtele asiakkaanaan eikä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai tässä tiedotteessa mainittua mahdollista transaktiota.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (B) (i) joiden asuinvaltio on Ruotsi tai Tanska; tai (ii) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen muussa jäsenvaltiossa kuin Ruotsissa tai Tanskassa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (asetuksen (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) artiklan 2(1)(e) mukaan); ja (C) Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (ii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity); ja (iii) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki mahdollisessa osakeannissa tarjottavat osakkeet tai tällaisten osakkeiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella.

Yleisöanti on strukturoitu siten, ettei siihen sovelleta vaatimusta julkistaa Tanskan finanssivalvontaviranomaisen (tanskaksi: Finanstilsynet) tai Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen (ruotsiksi: Finansinspektionen) hyväksymää esitettä. Yleisöannin yhteenlasketun kokonaisvastikkeen ollessa alle 2,5 miljoonaa euroa, on Yleisöannin yhteenlaskettu kokonaisvastike alle Esiteasetuksen mukaisen yleisölle arvopapereita tarjottaessa soveltuvan esitteen julkistamisvelvollisuuden rajan siten kuin se on täytäntöönpantu Tanskan arvopaperimarkkinalain 10 kohdassa ja Ruotsissa Esiteasetusta täydentävän lain 2019:414 2 luvun 1 §:ssä (ruotsiksi: lag med kompletterande bestämmelser till EU prospektförordning), eikä Yleisöantiin siten sovelleta vaatimusta julkistaa Tanskan finanssivalvontaviranomaisen (tanskaksi: Finanstilsynet) tai Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen (ruotsiksi: Finansinspektionen) hyväksymää esitettä. Lisäksi Suunnatussa annissa kaikki Ruotsissa ja Tanskassa tehtävät Tarjottavia Osakkeita koskevat tarjoukset tehdään Esiteasetuksen mukaisen esitteen julkistamista koskevan poikkeuksen nojalla. Tanskan finanssivalvontaviranomainen (tanskaksi: Finanstilsynet), Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (ruotsiksi: Finansinspektionen) tai mikään muu Esiteasetuksen mukaan toimivaltainen viranomainen ei ole tarkistanut, hyväksynyt tai rekisteröinyt, eikä tule tarkistamaan, hyväksymään tai rekisteröimään tätä tiedotetta tai sijoitusmuistiota.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa olevat lausumat, joissa käytetään ilmauksia “harkitsee”, “tähtää”, “arvioi”, “olettaa”, “uskoo”, “arvioi”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, “pitäisi”, ja muut Yhtiöön tai osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat esimerkkejä tällaisista tulevaisuutta koskevista lausumista. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa on tietoa tulevaisuuden tuloksista, suunnitelmista tai odotuksista koskien Yhtiön liiketoimintaa, mukaan lukien sen strategiset suunnitelmat ja kasvua koskevat suunnitelmat ja kannattavuus, ja yleistä taloudellista tilannetta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat kuitenkin osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti siitä liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Näiden tekijöiden puuttuminen tai toteutuminen saattaa aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema poikkeavat merkittävästi siitä, mitä on esitetty tai kuvattu suoraan tai epäsuorasti niissä kohdissa, jotka sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitettyjen riskien, epävarmuustekijöiden, olettamusten ja muiden tekijöiden valossa tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät välttämättä toteudu. Näin ollen tässä tiedotteessa esitettyjen tulevaisuutta koskevien lausumien paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä tai ennustettujen tapahtumien toteutumista ei voida taata.

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 02.12.2019

Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 02.12.2019

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 02.12.2019 klo 18.45

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 02.12.2019
Pörssikauppa Osto

Osakelaji ROVIO
Osakemäärä 50022 osaketta
Keskihinta/osake 4,134850 euroa
Kokonaiskustannus 206833,47 euroa

Yhtiön hallussa on 02.12.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 1 050 929 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj:n puolesta

OP Yrityspankki Oyj

Marko Niemi Igor Kilpeläinen

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 02122019

Tulosvaroitus: Teleste laskee taloudellista ohjeistusta vuodelle 2019

TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2019 klo 18:45

TULOSVAROITUS: TELESTE LASKEE TALOUDELLISTA OHJEISTUSTA VUODELLE 2019

Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat edelleen viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista teknologiamurroksen seurauksena. Tilaajaverkkotuotteiden tilauskanta on laskenut kuluvan vuosineljänneksen aikana ja tuoreimman ennusteemme mukaan tilaajaverkkotuotteiden toimitukset jäävät aikaisempaa ennustettamme alemmiksi vuonna 2019. Lisäksi palveluliiketoiminnan liikevaihto- ja liiketulosennusteet loppuvuodelle 2019 ovat laskeneet aikaisemmista ennusteista. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa olemme edenneet asettamiemme kasvutavoitteiden mukaisesti, mutta kasvu ei riitä kompensoimaan kaapelioperaattoreiden kysynnän laskua vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liiketoiminnan näkymät ovat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä edelleen suotuisat. Teleste jatkaa määrätietoisesti strategian toteuttamista. Strategiset päätavoitteemme ovat johtava asema hajautetun verkkoarkkitehtuurin tilaajaverkkotuotteissa Euroopassa sekä merkittävä asema Pohjois-Amerikan markkinoilla. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2020 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja vauhdittuvan vuoden toisella puoliskolla. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen osalta tavoittelemme edelleen merkittävää kasvua ja tulosparannusta sekä johtavaa asemaa julkisen liikenteen informaatio- ja turvaratkaisuissa. Palveluliiketoiminta-alueella päätavoitteet ovat operatiivisen toiminnan kehittäminen ja kasvu korkeamman lisäarvon palveluissa.

Uusi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä

Teleste arvioi yhtiön liikevaihdon jäävän vuoden 2018 liikevaihtoa alemmaksi (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2018 liiketulosta alemmaksi (9,7 M€).

Aikaisempi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut kotiisi, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2018 Telesten liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1400 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.12.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Pörssitiedote 2.12.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.12.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 2.12.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji OVARO
Osakemäärä 3,200 osaketta
Keskihinta/ osake 4.2169 EUR
Kokonaishinta 13,494.08 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.12.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 270 628 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_2.12_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.12.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

02.12.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.12.2019

Päivämäärä 02.12.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 100 kpl
Keskihinta/osake 8,3500 EUR
Ylin hinta/osake 8,3500 EUR
Alin hinta/osake 8,3500 EUR
Kokonaishinta 835,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 02.12.2019:

UNIAV 37 361 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 02122019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Julkaisupäivä: 2.12.2019
luokka: Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Pörssitiedote, 2.12.2019 klo 16.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on vastaanottanut tänään 2.12.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Jorma J. Nieminen ja hänen yhdessä aviopuolisonsa kanssa hallinnoima Osuusasunnot Oy ovat 29.11.2019 mennessä hankkineet yhteensä 534 000 osaketta niin, että ne ovat 5,56 % Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeista.
Ilmoituksen mukaan Jorma J. Nieminen ja Osuusasunnot Oy:n yhteenlaskettu osuus ylitti 29.11.2019 viiden (5) prosentin rajan osakkeista.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n osakekanta koostuu yhteensä 9.598.910 osakkeesta ja äänestä.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot: hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761669
Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

José Basso Valoen johtoryhmään ja vetämään yhtiön liiketoimintaa Liettuassa

Valoe Oyj Pörssitiedote 2.12.2019 klo 16.10

José Basso, syntynyt 1965, on nimitetty Valoe Oyj:n johtoryhmän jäseneksi.

Lisäksi José Basso on nimitetty Valoen Liettuan liiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi. José Basso vastaa Vilnassa sijaitsevan aurinkokennotehtaan toiminnasta ja työskentelee Vilnassa joulukuun 2019 alusta alkaen.

José Bassolla on mittava kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta. Vuodesta 2006 alkaen hän on toiminut Savcor Face Ltd:n ja Savcor Mexicon toimitusjohtajana vastuualueenaan Pohjois-Amerikan markkinat. José Basson johdossa yhtiön toiminta ja kannattavuus paranivat merkittävästi vuosittaisen kasvun ollessa keskimäärin noin 85 prosenttia 10 vuoden ajan ja käyttökatteen noustessa vuosittain keskimäärin noin 28 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

José Bassolla on elektroniikka-alan tutkinto, University of Coimbra, Portugali, sekä MBA-tutkinto, INDEG/ISCTE, Lissabon, Portugali.

Mikkelissä 2. päivänä joulukuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

MacGregor ja Kongsberg Digital yhteistyöhön laadukkaan, standardoidun ja turvallisen digitaalisen palveluratkaisun etujen todentamiseksi

CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 2. JOULUKUUTA 2019 KLO 16

Cargoteciin kuuluva MacGregor ja KONGSBERGiin kuuluva Kongsberg Digital ovat sopineet yhteistyöstä. Ne testaavat MacGregorin olosuhteita seuraavaa ja huoltotarpeita ennakoivaa OnWatch Scout -palvelua Kongsberg Digitalin Vessel Insight -ratkaisun avulla.

Vessel Insight -ratkaisu mahdollistaa korkealaatuisen datan keräämisen ja siirtämisen kustannustehokkaasti ja turvallisesti Kongsberg Digitalin Kognifai-alustaan.
Yhteistyön käynnistää OnWatch Scout -palvelun testaaminen ja data-analyysin hyödyntäminen MacGregorin lastinkäsittelynostureissa, jotka ovat asennettuina pilottihankkeessa mukana olevilla aluksilla.

“Olemme tyytyväisiä, että suhteemme KONGSBERGin kanssa laajenee ja teemme läheistä yhteistyötä Kongsberg Digitalin kanssa nopeuttaaksemme digitaalisten palveluiden testaamista ja voimme näin entisestään vahvistaa järjestelmämme turvallisuutta, saatavuutta, tehokkuutta ja yhteensopivuutta kestävän kehityksen periaatteiden kanssa”, sanoo Dennis Mol, Vice President, Digital and Business Transformation, MacGregor.

“Maailmanluokan yhteistyökumppanit ovat KONGSBERGille keskeisiä, ja olemmekin iloisia yhteistyöstä MacGregorin kanssa. Haluamme molemmat nopeuttaa digiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia tukea merenkulkualan kehitystä turvallisemmaksi, tehokkaammaksi ja ympäristön kannalta kestävämmäksi”, toteaa Vigleik Takle, Senior Vice President, Maritime Digital Solutions, Kongsberg Digital.

Lisätietoja:
Dennis Mol, Vice President, Digital and Business Transformation, MacGregor
Puh: +31 6 15905213, sähköposti: dennis.mol@macgregor.com

Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor
Puh: +65 9730 4301, sähköposti: robin.thuillier@macgregor.com

Mathilde Vik Magnussen, Vice President, Communications and Marketing, Kongsberg Digital
Puh: +47 45678255, sähköposti: mathilde.magnussen@kdi.kongsberg.com

MacGregor on älykkään merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahvat MacGregor-, Hatlapa-, NMF-, Porsgrunn-, Pusnes-, Rapp-, Triplex- ja TTS-tuotteet, -palvelut ja -ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävän kehityksen koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 13 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Kongsberg Digital toimittaa seuraavan sukupolven ohjelmistoja ja digitaalisia palveluita asiakkailleen merenkulkualalla, öljy- ja kaasuteollisuudessa, uusiutuvan energian alalla sekä yleishyödyllisille palveluille. Yhtiön palveluksessa on yli 500 ohjelmistoasiantuntijaa, joilla on on alan johtavaa osaamista esineiden internetiin, älykkääseen dataan, tekoälyyn, merenkulkualaan liittyviin simulaatioihin sekä autonomisiin toimintoihin liittyen. www.kongsbergdigital.com

Kongsberg Digital kuuluu KONGSBERGiin (OSE: KOG), kansainväliseen konserniin, joka tuottaa korkean teknologian järjestelmiä ja ratkaisuja asiakkailleen öljy- ja kaasuteollisuudessa, merenalaisiin toimintoihin, kaupallisen merenkäynnin, sekä puolustuksen ja ilmailun alalla. KONGSBERGillä on 11 000 työntekijää yli 40 maassa.

Kauko Oy:n lämpöpumppuliiketoiminta Panasonicille

Kauko Oy
Lehdistötiedote
2.12.2019

Kauko Oy:n lämpöpumppuliiketoiminta Panasonicille

Aspo-konserniin kuuluva Kauko Oy ja kansainvälinen elektroniikkalaitteiden valmistaja Panasonic ovat sopineet, että Panasonic-lämpöpumppujen jakelu siirtyy 1.1.2020 alkaen Kaukolta Panasonicille. Kaukon lämpöpumpuista vastaava henkilökunta siirtyy Panasonicin palvelukseen, ja myynnin lisäksi kaikki jälkimarkkinointiin kuten huoltoon sekä korjauksiin liittyvät asiat siirtyvät Panasonicin hoidettavaksi.

Kauko on ollut vuodesta 1988 lähtien Panasonic-ilmalämpöpumppujen jakelija Suomessa. Muualla Euroopassa Panasonic on järjestänyt jakelun suoraan omalla organisaatiollaan, ja nyt julkistetun liiketoimintakaupan myötä Panasonicin oma jakelutoiminta kattaa koko Euroopan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä liiketoimintakauppaan. Uskomme, että tänään julkistetulla järjestelyllä voidaan varmistaa asiakkaiden, jälleenmyyjien, Kaukon henkilökunnan sekä Panasonicin toiveet jakelun osalta. Tämä on hyvä ja looginen järjestely myös Aspon näkökulmasta. Kauko voi nyt entistäkin paremmin keskittyä ydinliiketoimintoihinsa”, sanoo Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja Kauko Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.

Kaukon ja Panasonicin yli 50 vuotta kestänyt yhteistyö jatkuu liiketoimintakaupan jälkeenkin vahvana. Kauko jatkaa yhä Panasonicin muiden b-to-b-tuotteiden ja -ratkaisujen jakelijana Suomessa.

Lisätietoja:
Aki Ojanen
Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja Kaukon hallituksen puheenjohtaja
aki.ojanen@aspo.com
0400 106 592

Juha Rytkönen
Kauko Oy:n toimitusjohtaja
juha.rytkonen@kauko.com
040 922 9128

Kauko
Kun tietotyötä on tehtävä ajasta ja paikasta riippumatta, Kauko innovoi ja luo saumattomasti toimivat laitteet ja ohjelmistot huippuammattilaisille. Olemme erikoistuneet vaativiin kenttäolosuhteisiin ja yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin räätälöityihin ratkaisuihin. Palvelemme terveydenhuoltoalalla, kaupan ja logistiikan tehtävissä, kenttätyössä ja teollisuudessa sekä turvallisuus- ja viranomaistehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. Yhtiö on myös energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen johtava toimittaja. Kauko on osa monialayhtiö Aspoa. http://www.kauko.com

Orion esittää suun kautta annosteltavan levosimendaanin tutkimustuloksia kansainvälisessä ALS/MND symposiumissa.

Orion esittää suun kautta annosteltavan levosimendaanin tutkimustuloksia kansainvälisessä ALS/MND symposiumissa.

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.12.2019 klo 13.00

Orion esittää neljä posteria kansainvälisessä ALS/MND symposiumissa, joka järjestetään 4.–6. joulukuuta 2019 Perthissä, Australiassa. Posterit sisältävät uusia tuloksia aiemmista levosimendaanilla tehdyistä tutkimuksista kuten faasi 2 LEVALS -tutkimuksesta, katsauksen potentiaalisista vaikutusmekanismeista sekä tilannekatsauksen käynnissä olevan faasi 3 REFALS -tutkimuksen etenemisestä.

Suun kautta annosteltavan levosimendaanin vaikutuksella pallealihaksen toimintaan voi olla kliinistä hyötyä potilailla, jotka sairastavat amyotrofista lateraaliskleroosia eli ALS-tautia. Orion on tutkinut suun kautta annosteltavan levosimendaanin vaikutusta ALS-potilaiden hengitystoimintaan.

Heikko hengitystoiminta on ALS-taudin aiheuttaman toimintakyvyn heikkenemisen, uupumuksen, sairastuvuuden ja kuolleisuuden merkittävin syy. Tällä hetkellä hengitysvaikeuksiin ei ole tehokasta lääkkeellistä hoitoa, ja potilaat joutuvat turvautumaan hengitystä tukeviin laitteisiin oireiden vaikeutuessa. Toisen vaiheen kliinisen tutkimuksen (LEVALS) tulokset suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla olivat lupaavia: 66 potilaan tutkimuspopulaatiossa levosimendaanin todettiin parantavan hengitystoimintaa (hidas vitaalikapasiteetti makuuasennossa) verrattuna lumelääkkeeseen.

Seuraavat posterit esitetään 5.12.2019 kansainvälisessä ALS/MND symposiumissa (the 30th International Symposium on ALS/MND).

·Sydänlääkkeenä käytetyn levosimendaanin mahdolliset vaikutusmekanismit ALS-taudin hoidossa (abstrakti TST-43, englanniksi)1

Sessio: Prekliiniset terapeuttiset strategiat | 10:30-11:30 | Kira M. Holmström

·REFALS tutkimukseen rekrytoitujen potilaiden lähtötilanne ja tutkimuksen eteneminen: faasi 3 vaiheen tutkimus levosimendaanin vaikutuksista ALS-potilailla (abstrakti CLT-18, englanniksi)2

Sessio: Kliiniset kokeet ja tutkimusasetelmat | 10:30-11:30 | Chris Garratt

·Suun kautta annosteltava levosimendaani ALS-taudin hoidossa: farmakokineettinen tarkastelu (abstrakti CLT-26, englanniksi) 2

Sessio: Kliiniset kokeet ja tutkimusasetelmat | 10:30-11:30 | Valtteri Aho

·Suun kautta annosteltavan levosimendaanin faasi 2 LEVALS tutkimuksen biomarkkerianalyysit (abstrakti BIO-11, englanniksi) 3

Sessio: Biomarkkerit | 11:30-12:30 | Kira M. Holmström

Levosimendaani
Suonensisäisesti annosteltava levosimendaani on inodilaattori, jota on vuodesta 2000 alkaen käytetty sydämen akuutin vajaatoiminnan hoitoon ja joka on hyväksytty lähes 60 maassa. Levosimendaani kehitettiin Orionilla 1990-luvulla. Käynnissä oleva REFALS faasi 3 –tutkimus selvittää suun kautta annosteltavan levosimendaanin vaikutuksia ALS-potilailla. Lisätietoa tutkimuksesta: www.clinicaltrials.gov, tunniste: NCT03505021.

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
Lisätietoja www.orion.fi.

Yhteyshenkilöt:

Taru Blom, MD, Johtaja, T&K, Terapia-alueet keskushermostosairaudet, Easyhaler® ja eläinlääkkeet, Orion Oyj
Puh. +358 10 426 7836
taru.blom@orion.fi

Yhteyshenkilö medialle:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Viitteet:

Abstract TST-43: (2019) Theme 7 Pre-clinical therapeutic strategies, Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, 20:sup1, 217-245, DOI: 10.1080/21678421.2019.1646995Abstracts CLT-18 ja CLT-26 (2019) Theme 9 Clinical trials and trial design, Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, 20:sup1, 262-288, DOI: 10.1080/21678421.2019.1646997Abstract BIO-11: (2019) Theme 6 Tissue biomarkers, Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, 20:sup1, 206-216, DOI: 10.1080/21678421.2019.1646994

Julkaisija:
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

facebook twitter