Etusivu » Arkistot 17.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 17.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.10.2019 klo 20.00

Omien osakkeiden hankinta 17.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 17.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 4481 osaketta
Keskihinta, eur 2,05 euroa
Kokonaiskustannus, eur 9186,05 euroa

Yhtiön hallussa on 17.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 104 783 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 171019

Next Gamesin menestyksekkään merkintäoikeusannin alustava tulos

NEXT GAMES OYJ SISÄPIIRITIETO, 17.10.2019 klo 19.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Next Games Oyj:n (“Next Games” tai “Yhtiö”) noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusannin (“Osakeanti”) merkintäaika päättyi eilen 16.10.2019. Osakeannissa tarjotut osakkeet merkittiin kokonaisuudessaan. Alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksilla yhteensä 3 928 234 osaketta ja ilman merkintäoikeuksia 430 100 osaketta, eli yhteensä 4 358 334 osaketta, joka vastaa noin 46,9 prosenttia tarjotuista 9 298 430 uudesta osakkeesta (“Tarjottavat osakkeet”). Alustavan tuloksen mukaan merkintäsitoumuksen antaneiden Jari Ovaskaisen ja AMC Networks Ventures LLC:n merkinnät kattavat heidän pro rata -osuuksiensa lisäksi 4 940 096 osaketta, joka vastaa noin 53,1 prosenttia Tarjottavista osakkeista.

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen: ”Olen erittäin tyytyväinen osakeannin alustavaan tulokseen. Osakeannilla vahvistamme tasettamme ja saatamme päätökseen suunnanmuutoksemme kolmannen ja viimeisen vaiheen. Menestyksekäs osakeanti on tärkeä askel strategiamme toteuttamisen kannalta ja mahdollistaa tulevat investointimme. Keskitymme kehittämään ja julkaisemaan pelejämme yhä nopeammalla, tehokkaammalla ja hallitummalla tavalla. Haluan kiittää kaikkia Next Gamesin nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen.”

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä Tarjottavia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) tänään 17.10.2019. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 23.10.2019, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 22.10.2019. Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 23.10.2019.

Next Games julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 22.10.2019 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) toimii Osakeannissa pääjärjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön ja Danske Bankin oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja

Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.

Tärkeitä tietoja

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan perustietoasiakirjaan ja ehtoihin sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.10.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 17.10.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 17.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 649 osaketta
Keskihinta/ osake 4.2600 EUR
Kokonaishinta 2,764.74 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 273 947 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_17.10_trades

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 17.10.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 17.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 6,500 osaketta
Keskihinta/ osake 13.0052 EUR
Kokonaishinta 84,533.80 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 506 025 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V FIN 23

AFARAK GROUP OYJ SIIRTÄÄ OSAVUOSIKATSAUKSEN Q3/2019 JULKAISUPÄIVÄÄ

09:00 Lontoo, 11:00 Helsinki, 17.10.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ SIIRTÄÄ OSAVUOSIKATSAUKSEN Q3/2019 JULKAISUPÄIVÄÄ

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj siirtää kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisupäivää. Osavuosikatsaus oli tarkoitus julkaista 15.11.2019. Uusi julkaisupäivä on 29.11.2019.

Helsingissä, 17.10.2019

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Harvia Oyj jakaa lisäosinkoa 0,19 euroa osaketta kohden

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 17.10.2019 klo 11.00

Harvia Oyj jakaa lisäosinkoa 0,19 euroa osaketta kohden

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2019 sille antaman valtuutuksen perusteella jakaa lisäosinkoa 0,19 euroa osakkeelta (yhteensä 3 551 904,84 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 21.10.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.10.2019.

Harvia Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa voidaan maksaa enintään 0,37 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Yhtiökokous päätti 0,18 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksettiin 15.4.2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta.

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
puh: +358 50 577 4200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Ari Vesterinen, talousjohtaja
puh: +358 40 505 0440
ari.vesterinen@harvia.fi

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää www.harvia.fi

Kokkolan kaupunki – Ilmoitus hakemuksen jättämisestä arvopaperin ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle

Kokkolan kaupunki

Ilmoitus hakemuksen jättämisestä arvopaperin ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle

Kokkolan kaupunki
Pörssitiedote
17.10.2019 klo 11:00

Kokkolan kaupunki on jättänyt hakemuksen alla mainitun arvopaperinsa (joukkovelkakirjalaina) ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle.

Lainan nimi: City of Kokkola Notes EUR 30.000.000 6/2019
ISIN-koodi: FI4000387758
Lainan määrä: 30.000.000 EUR

Laina laskettiin liikkeeseen 25.06.2019. Danske Bank toimi joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Lisätietoja antaa:
Kokkolan kaupunki
Jari Saarinen
Puh. 044 7809 426, Jari.Saarinen@kokkola.fi
www.kokkola.fi

Mash ja Domec tuovat yhteistyössä maksupääteratkaisun Italiaan

Mash ja Domec ovat tänään kertoneet Italian kauppiaille tarjottavan, innovatiivisen “maksa laskulla”-ratkaisun tarjoavan yhteisyrityksen muodostamisesta. Tämä maksuratkaisu kasvattaa kauppiaiden kokonaismyyntiä, lisää konversiota ja kasvattaa kertaostosten kokoa.

Joustava ratkaisu mahdollistaa uuden asiakkuuden luomisen maksupäätteellä, jolloin maksu voidaan hoitaa myöhemmin yksinkertaisesti valitsemalla Mash maksa laskulla-palvelu maksupäätteestä, jossa palvelu on käytössä. Kuluttajalla on tyypillisesti 14 päivää aikaa miettiä miten haluaa maksaa ostoksensa.

“Ekosysteemiimme kuuluville yhteistyökumppaneille yhteisyritys Mashin kanssa alleviivaa kykyämme tarjota laajan valikoiman maksutapoja ja lisäarvoa tuottavia palveluita sekä kauppiaille että rahoitusyhtiöille täysin integroidussa palvelussa. Palvelu mahdollistaa kauppiaalle liiketoiminnan käynnistämisen, ylläpidon ja kasvattamisen – paljon enemmän kuin vain maksujen vastaanottamisen,” sanoo Domec Spa:n toimitusjohtaja Antonio Sorrentino. ”Tämä yhteisyritys on konkreettinen esimerkki yhtiömme visiosta kehittyä Fintech-hubiksi lisäarvoa tuottaville palveluille.”

Mash Group Oyj:n toimitusjohtaja Gaëtan Van Wynsberghen mukaan palveluiden aloittaminen Italiassa yhteistyössä Domecin kanssa on rohkein liike fintech-konsernin historiassa, ja se vahvistaa yhtiön johtavaa asemaa Euroopassa. ”Olemme innoissamme yhteisyrityksen muodostamisesta Domecin kanssa. Molemmilla yhtiöillä on sama yhteistyötä korostava DNA. Mashin kehittyneet maksupalvelut yhdistettynä Domecin olemassa olevaan, Italian kattavaan ekosysteemiin tarjoavat massiivisen mahdollisuuden. Domec on jo valmiiksi yhteistyössä Italian suurimpien maksu- ja rahoituspalveluita tarjoavien pankkien kanssa ja hoitaa yli 200 000 maksupäätettä. Tämä tuo Mashin kymmenien miljoonien italialaisten kuluttajien ulottuville. Kauppiaat ja kuluttajat arvostavat yksinkertaisia, nopeita ja tehokkaita palveluita, jotka helpottavat kaikkien elämää. Strategiamme ja yhteistyöhön perustuvan toimintatapamme mukaisesti odotuksemme on, että palvelu käynnistyy Italiassa vuoden 2020 aikana. Tällä hetkellä Mash toimii Espanjassa, Puolassa, Suomessa ja Ruotsissa.”

Tietoa Domecista

Domec on yhteistyötä painottava fintech-yhtiö, joka toimii innovatiivisten maksuratkaisujen ja niihin liittyvien lisäarvopalveluiden alueilla. Domecin palvelut ovat toimineet vuodesta 2014 modulaarisella ja joustavalla Domec Tools™ pilvipohjaisella SaaS alustalla. Palvelut tukevat pankkeja, julkisyhteisöjä, rahoitusyhteisöjä, operaattoreita ja kuluttajakauppaa digitaalisessa transformatiossa ja avoimessa innovaatioprosessissa. Tällä hetkellä palvelualusta toimii yli 80 000 yrityksessä ja 200 000 pisteessä Italiassa ja Euroopassa, ja sen kautta tehdään transaktioita yli 100 miljoonan euron arvosta.

domecsolutions.com | press@domecsolutions.com | @DomecSolutions

Lisätiedot:
Simone Mariani
Domec Spa
Tel +39 02 479 51677
press@domecsolutions.com

Tietoa Mashista
Mash on ollut fintech-innovaatioiden etulinjassa jo vuodesta 2007. Hyödynnämme kehittyneitä algoritmejamme, koneoppimista ja automatisoitua alustaamme toimittaaksemme huippuluokan maksuratkaisuja sadoilletuhansille asiakkaille joka päivä. Rakennamme tulevaisuutta, jossa teknologia auttaa meitä jokaista, tehden maksamisesta sujuvaa ja joustavaa. Mash on yksi FinTech50 listatuista yrityksistä.
mash.fi | press@mash.com | investor@mash.com | @MashComOfficial

Lisätiedot:
Jonas Lindholm
Mash Group Oyj
Tel +358 10 217 1003
investor@mash.com
press@mash.com

Taaleri on Suomen paras varainhoitaja

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.10.2019

Taaleri on Suomen paras varainhoitaja

Taalerilla on Arvopaperissa lokakuussa 2019 julkaistun selvityksen mukaan Suomen tyytyväisimmät asiakkaat. Taaleri sai keskimääräistä paremmat pisteet kaikissa kysymyksissä ja Taaleria myös suositellaan eniten. Taaleri saa kiitettävät arviot mm. palvelutasosta ja tuotevalikoimasta.

Erinomainen varainhoito lähtee asiakkaan tarpeiden kuulemisesta

Taaleri syntyi vuonna 2007 erilaiseksi varainhoitotaloksi. Vahvat ja pitkät asiakassuhteemme ovat auttaneet meitä luomaan ratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaan omiin yksilöllisiin tarpeisiin. Toimintaamme on alusta lähtien ohjannut rohkea oman tien kulkeminen sekä ennakkoluuloton uusien sijoitusmahdollisuuksien etsiminen asiakkaillemme ja olemme jatkuvasti halunneet parantaa asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia näkemyksellisen sijoitustoiminnan ja vaikuttavien tekojen kautta.

Lisäksi olemme ainoa varainhoitaja Suomessa, joka kanssasijoittaa yhdessä asiakkaidensa kanssa ja mahdollistaa siten sijoittamisen kohteisiin, jotka muuten eivät olisi yksityissijoittajien saatavilla ja vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokka on ollut pitkään vahvasti edustettuna asiakkaidemme salkuissa.

”Kiitämme kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta. Matkamme jatkuu uusia sijoittamisen mahdollisuuksia innovoiden. Teemme joka päivä parhaamme, jotta ylittäisimme asiakkaidemme odotukset.”, sanoo Taalerin Varainhoito-liiketoiminnan johtaja Karri Haaparinne.

”Olemme alusta alkaen uskoneet, että taloudellinen kannattavuus ohjaa pääomia ympäristön ja yhteiskunnan kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Tätä me kutsumme impaktiksi.” Haaparinne jatkaa.

Jo lähes miljardi euroa impakti-sijoituksiin

Taalerin uusiutuvan energian rahastot (Tuuli I-IV, Aurinkotuuli I ja II), ovat hyvän taloudellisen tuoton lisäksi vähentäneet 1,2 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä. Rahastoperheen uusin jäsen Tuuli IV on myynnissä ja tavoittelee 7-9 % vuotuisen markkinatuoton lisäksi n. 820 000 tonnin CO2-päästövähenemää. Muita esimerkkejä Taalerin impakti-sijoituksista ovat Vuokrakoti-rahasto (kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja), Kiertotalousrahasto sekä Metsä I ja III -rahastot. Yhteensä nämä rahastot ovat jo tehneet lähes miljardin euron sijoitukset.

Arvopaperin varainhoitokysely toteutettiin 12.-22.9.2019, ja siihen vastasi yhteensä 3 620 Arvopaperin, Kauppalehden ja Talouselämän tilaajaa.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Taalerin Varainhoito-liiketoiminnan johtaja Karri Haaparinne, puh. 040 519 0441, karri.haaparinne@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

Outokumpu – Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tuloksen julkistaminen

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote
17.10.2019 klo 9.00

Outokumpu – Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tuloksen julkistaminen

Outokumpu julkistaa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tuloksen torstaina 31.10.2019 noin klo 9.00.

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään torstaina 31.10.2019 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 424 50 806. Tunnuskoodi 6589229.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/36iufb5j.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 31.10.2019 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors/materials.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288

Media: Konserniviestintä puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

facebook twitter