Etusivu » Arkistot 4.9.2019

KUTSU NEXT GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Next Games Oyj Yhtiötiedote 4.9.2019 klo 20:20

Next Games Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.9.2019 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen kokoonpanosta päättäminen

Joakim Achrén on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen Joakim Achrénin tilalle Nicholas Seibertin toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tämän jälkeen hallituksen kokoonpano on seuraava: Petri Niemi (puheenjohtaja), Elina Anckar, Nicholas Seibert, Xenophin Lategan, Peter Levin ja Jari Ovaskainen.

Nicholas Seibertin henkilötiedot ja luottamustehtävät on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 10 000 000 osaketta, joka vastaa noin 53,9 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti eli uudet osakkeet annetaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 8,1 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja/tai optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 25.9.2024 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sisältäen edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nextgames.com/fi/ng/egm_fi2019/. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 9.10.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.9.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.9.2019 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta: https://www.nextgames.com/fi/ng/egm_fi2019/; tai
b) kirjeitse osoitteeseen: Next Games Oyj, CFO Annina Salvén, Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.9.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.9.2019 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee pyytää hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Next Games Oyj, CFO Annina Salvén, Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.9.2019 kello 16.00.

4. Muut ohjeet

Yhtiökokous pidetään suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouskutsun päivänä Next Games Oyj:llä on yhteensä 18 538 710 rekisteröityä osaketta, jotka edustavat 18 538 710 ääntä. Yhtiöllä on hallussaan 13 410 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiön kannustinjärjestelmän perusteella on annettu 71 560 yhtiön uutta osaketta, jotka on merkitty ja maksettu, mutta joita ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin.

Helsingissä 4.9.2019

Next Games Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Annina Salvén, CFO, agm@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 10 546 7938

Next Games suunnittelee noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusantia jatkaakseen yhtiön strategian toteuttamista

4.9.2019

Yhtiötiedote

Next Games Oyj Sisäpiiritieto 4.9.2019 klo 19.35

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Next Games Oyj (”Next Games”) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut pelialan yritys. Yhtiön hallitus suunnittelee noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusantia (”Osakeanti”).

Osakeannissa saatavilla varoilla on tarkoitus vahvistaa yhtiön tasetta, mahdollistaa yhtiön strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden markkinointiin sekä käyttää varoja yhtiön muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin. Yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Osakeannilla Yhtiö voi myös laajentaa omistuspohjaansa ja parantaa osakkeen likviditeettiä.

Next Games on vastaanottanut nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä 8 miljoonan euron merkintäsitoumukset. Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista Jari Ovaskainen ja AMC Networks Ventures LLC ovat molemmat antaneet tietyin ehdoin sitoumukset osakkeiden merkitsemiseksi Osakeannissa enintään 4 miljoonaan euroon, yhteensä 8 miljoonaan euroon, asti siinä tapauksessa, että Osakeannissa ei merkitä kaikkia osakkeita Osakeannin merkintäaikana.

Osakeannin toteutuminen edellyttää, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 25.9.2019. Jos Osakeanti toteutuu, se järjestetään myöhemmin tiedotettava ajankohtana, kuitenkin pian ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen: ”Next Games on uudistanut vahvasti toimintaansa kuluneen vuoden aikana vakauttaen perusliiketoimintansa ja uudistaen tuotekehitysputkensa. Suunnanmuutoksen kolmas ja viimeinen vaihe on rahoitusaseman turvaaminen. Mahdollinen merkintäoikeusanti olisi toteutuessaan tärkeä askel yhtiön strategian toteuttamisen kannalta ja mahdollistaisi investoinnit tulevaisuuteen. Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen nykyisten omistajiemme sitoutumisesta yhtiön kehittämiseen ja tähän asti saamastamme yhteensä 8 miljoonan euron sitoumuksesta Jari Ovaskaiselta ja AMC Networks Ventures LLC:ltä.”

Lisätietoja:

Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 04.09.2019

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 4.9.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 04.09.2019

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 04.09.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji TNOM
Osakemäärä, kpl 580
Keskihinta/osake, euroa 34,0578
Kokonaiskustannus, euroa 19 753,52

Yhtiön hallussa on 04.09.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 16 561 omaa osaketta (TNOM).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Talenom Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Liite

Talenom 4.9

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.9.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote4.9.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.9.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä4.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä2 000osaketta
Keskihinta/ osake4.0772EUR
Kokonaishinta8 154.40EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 208 349 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_4.9_trades

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.9.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS4.9.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.9.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä4.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä4 250osaketta
Keskihinta/ osake4.0883EUR
Kokonaishinta17 375.28EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 45 050 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_4.9_trades

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy aloittaa pakollisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista 5.9.2019

Coronaria Oy aloittaa pakollisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista 5.9.2019

Silmäasema Oyj
Julkinen ostotarjous 4.9.2019 klo 18:00

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle on syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Coronaria ilmoitti tänään käynnistävänsä ostotarjouksen torstaina 5.9.2019. Tarjousaika päättyy 26.9.2019. Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja on saatavilla 5.9.2019 alkaen Coronarian pääkonttorissa, Saaristonkatu 22, 3. kerros, 90100 Oulu, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorissa, Eteläesplanadi 22 A, 7. kerros, 00130 Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla suomenkielisenä 5.9.2019 alkaen internetissä osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous sekä englanniksi 5.9.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.coronaria.fi/tender-offer ja www.carnegie.se/tenderoffer.

Suomen arvopaperimarkkinalakiin perustuen Silmäaseman hallitus julkistaa lausuntonsa ostotarjouksesta. Lausuntoon sisällytetään perusteltu arvio ostotarjouksesta Silmäaseman ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta sekä Coronarian tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Silmäaseman toimintaan ja työllisyyteen. Lausunto julkistetaan erikseen.

Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön ja muiden soveltuvien lakien tai säännösten sallimissa rajoissa ostaa Silmäaseman osakkeita myös Ostotarjouksen ulkopuolella Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muuten ennen Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan tai jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä Tarjousvastiketta.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Soprano: Tieturi valittiin Google Digital Garagen koulutuskumppaniksi

Soprano Oyj sijoittajauutiset 4.9.2019 klo 11.15

Soprano: Tieturi valittiin Google Digital Garagen koulutuskumppaniksi

Soprano konserniin kuuluva Tieturi on valittu Googlen koulutuskumppaniksi Suomessa. Googlen tavoitteena on kouluttaa Suomessa 10 000 uutta digimarkkinoinnin osaajaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Syyskuun alussa käynnistyvät koulutukset tapahtuvat verkossa ja tänään 4.9.2019 avatussa Google Digital Garage –koulutustilassa Helsingin keskustassa. Tieturi on Pohjoismaiden johtava ICT-kouluttaja, jolla oli viime vuonna 19 900 koulutettavaa.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: “Google Digital Garage yhteistyössä Tieturin kouluttajien kanssa tarjoaa ilmaista koulutusta, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä kehittämään sellaisia taitoja, joiden avulla he voivat löytää työtä, edistää uraansa tai kasvattaa yritystään. Koulutukset ovat avoimia kaikille.”

Osana yhteistyötä Google ja Helsingin kaupunki järjestävät Tieturin kouluttajien kanssa Digikoordinaattori –koulutusohjelman. Osallistujat ovat Helsingin kaupungin valitsemia työnhakijoita, joita kiinnostaa työllistää itsensä jatkossa pk-yrityksiin, freelancereiksi tai yrittäjiksi. Koulutettavia ja digimarkkinoinnin osaajia etsiviä kasvuhaluisia yrityksiä yhytetään tutustumaan toisiinsa työvoimapulan helpottamiseksi. Koulutetut saavat Googlen sertifikaatin sekä Googlen ja Helsingin yhdessä myöntämän Digikoordinaattori-diplomin. Kurssille voi hakea osoitteessa: www.hel.fi/digimarkkinoija

Liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi: “Olemme todella ylpeitä siitä, että Google valitsi kokeneen Tieturin kumppanikseen. Digiosaajista on juuri nyt yhteiskunnassa kova tarve, johon vastaamme lisäämällä nopeasti koulutustarjontaa. Olemme innoissamme uudesta haasteesta. Tieturin kannalta haaste ei ole kouluttaminen tai oppiminen, sen osaamme. Yhteiskunnan kannalta suurin haaste on saada osaavat ihmiset ja työnantajat kohtaamaan.”

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Tieturi Oy, liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi, 050 351 6277, pauliina.lautanen-nissi@tieturi.fi
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi

Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals
Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2018 koulutuksiimme osallistui 25905 henkilöä 2250 organisaatiosta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Kuuden businesskoulumme 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot perinteisesti luokkahuonekoulutuksena, verkon yli remote-koulutuksena ja tekoälyavusteisena online-koulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa.

Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:
Soprano Oyj
www.soprano.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi
www.fintra.fi

DNA Oyj: Telenor Finland Holding Oy julkistaa pakollista julkista ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan täydennyksen

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.9.2019 klo 10.50

DNA Oyj tiedotti 9.4.2019, että norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ASA oli ilmoittanut ostavansa 54 prosenttia DNA:n osakkeista käteisellä hintaan 20,90 euroa per osake Finda Telecoms Oy:ltä ja PHP Holding Oy:ltä. Telenor kertoi 21.8.2019 DNA-osakekaupan toteutumisesta, ja tämä aiheutti Telenorille velvollisuuden pakollisen julkisen ostotarjouksen tekemiseen DNA:n jäljelle jäävistä ulkona olevista osakkeista.

Telenorin täysin omistama tytäryhtiö Telenor Finland Holding Oy julkisti 28.8.2019 tarjousasiakirjan ja ilmoitti käynnistävänsä ostotarjouksen 29.8.2019. Ostotarjous päättyy arviolta 26.9.2019.

Telenor Finland Holding tiedotti tänään täydentävänsä Ostotarjouksen tarjousasiakirjaa DNA:n hallituksen lausunnolla. Tarjouksentekijän julkistama tarjousasiakirjan täydennys tulee saataville internetissä osoitteeseen www.telenor.com/telenor-ostotarjous-dna ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin konttoreihin. Tarjousasiakirjan täydennys tulee saataville englanninkielisenä internetissä osoitteessa www.telenor.com/telenor-offer-for-dna.

DNA jatkaa liiketoimintaansa normaalisti ja eikä järjestelyllä ole vaikutusta DNA:n asiakkaiden palveluihin.

Lisätietoja:
Marja Mäkinen, Head of IR, DNA Oyj, +358 44 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place to Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste elokuussa

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 4.9.2019 klo 09.50

Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste elokuussa

Ovaron strategiana on omistaa ja kehittää vuokraukseen hyvin sopivia kiinteistöjä (Ydintoiminta) sekä 2019 – 2021 aikana luopua omistusasumiseen soveltuvista asunnoista (Muu toiminta). Kuvatakseen yhtiön kehitystä muutostilanteessa, se julkaisee kuukausittain Muun toiminnan myyntitiedot ja Ydintoiminnan vuokrausasteen.

Elokuussa 2019 yhtiö myi yhdeksän asuntoa velattomilta hinnoiltaan yhteensä 2,1 M€. Yhtiö on 1-8/2019 myynyt asuntoja velattomin hinnoin yhteensä 20,1 M€:lla.

Ydintoiminnan vuokrausasteeseen vaikutti elokuussa sekä asuntojen aktiivinen vuokraustoiminta että tiettyjen huoneistojen siirtäminen kiinteistökehitykseen pois vuokrattavista huoneistoista. Ilman huoneistojen siirtoa kiinteistökehitykseen vuokrausaste olisi myös parantunut elokuussa joskaan ei yhtä voimakkaasti kuin raportoitu 89,0 %.

Neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.8.2019 31.7.2019 31.12.2018
89,0 % 85,6 % 83,8 %

Helsinki 4.9.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 96 69

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

United Bankers Oyj:n henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantien sekä niihin liittyvien lisäosakejärjestelmien ehdot

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 4.9.2019 kello 09:00

United Bankers Oyj:n henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantien sekä niihin liittyvien lisäosakejärjestelmien ehdot

United Bankers Oyj:n hallitus päätti 21.8.2019 suunnatun osakeannin järjestämisestä konsernin henkilöstölle (henkilöstöanti) ja suunnatun osakeannin järjestämisestä konsernin sidonnaisasiamiehille (sidonnaisasiamiesanti). Osakeanteihin liittyy lisäosakejärjestelmät. Päätöksestä tiedotettiin 22.8.2019. Hallitus katsoo, että henkilöstölle ja sidonnaisasiamiehille suunnatut osakeannit ovat yhtiön edun mukaiset ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus on päättänyt henkilöstöannin ja sidonnaisasiamiehille suunnatun osakeannin sekä niihin liittyvien lisäosakejärjestelmien ehdoista 3.9.2019. Henkilöstöannissa ja sidonnaisasiamiehille suunnatuissa osakeanneissa tarjotaan yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta A-osaketta. Hallitus päättää merkintäajan päättyessä tarjottavien osakkeiden lopullisesta allokaatiosta henkilöstöannin ja sidonnaisasiamiehille suunnattavan osakeannin välillä, riippuen muun muassa tarjottavien osakkeiden kysynnän jakautumisesta näiden antien välillä.

Henkilöstöannissa osakkeen merkintähinta on 6,84 euroa osakkeelta. Merkintähinta vastaa yhtiön A-osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.—31.8.2019, eli 7,60 euroa osakkeelta, vähennettynä 10 prosentilla.

Sidonnaisasiamiesannissa osakkeen merkintähinta on yhtiön A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.—31.8.2019, eli 7,60 euroa osakkeelta.

Osakkeiden merkintäaika on molemmissa osakeanneissa 4.—25.9.2019. Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 11.10.2019. Merkinnän vähimmäismäärä on molemmissa anneissa 130 osaketta ja enimmäismäärä 40 000 osaketta. Merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisäosakejärjestelmät

Osakeanteihin liittyen hallitus on päättänyt kahdesta uudesta osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä konsernin henkilöstölle, johdolle ja yhtiön hallituksen jäsenille sekä sidonnaisasiamiehille, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö. Molemmissa järjestelmissä on yksi sitouttamisjakso, joka alkaa 1.10.2019 ja päättyy 15.12.2022. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja merkitsee yhtiön osakkeita henkilöstöannissa tai sidonnaisasiamiesannissa hallituksen vahvistaman vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa sekä omistaa osakeomistusedellytyksen alaiset osakkeet sitouttamisjakson ajan. Jos osallistujan osakeomistusedellytys on täyttynyt, ja hänen työ- tai toimisuhteensa tai asiamiessuhteensa on voimassa konserniin kuuluvassa yhtiössä sitouttamisjakson päättymiseen asti, osallistuja saa yhtiöltä palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita.

Henkilöstöannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona yhden (1) lisäosakkeen vastikkeetta. Sidonnaisasiamiesannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona 1,25 lisäosaketta vastikkeetta.

Palkkio maksetaan yhtiön A-osakkeina sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmän palkkio maksetaan osallistujille sitouttamisjakson päättymisen jälkeen niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin tammikuun 2023 loppuun mennessä. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde, toimikausi tai asiamiessopimus päättyy sitouttamisjaksolla, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Henkilöstön lisäosakejärjestelmässä palkkioon kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia, voimassaolevan lainsäädännön mukaan palkkion maksun yhteydessä pidätettäviä veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkio voidaan maksaa myös kokonaan rahana. Henkilöstön lisäosakejärjestelmässä otetaan huomioon kulloinkin voimassa oleva finanssialan palkitsemista koskeva sääntely ja ohjeistus, joka tietyissä tapauksissa voi edellyttää palkkion maksun lykkäämistä.

Lisäosakejärjestelmien perusteella tarjottavien osakkeiden arvo on enintään 1,9 miljoonaa euroa, perustuen laskelmaan, jossa on käytetty yhtiön A-osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.—31.8.2019, eli 7,60 euroa osakkeelta. Yhtiön hallituksen jäsenen oikeus osallistua henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään sekä saada järjestelmästä palkkiota perustuu varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen, joka tiedotettiin 20.3.2019.

Hallitus päättää kaikista järjestelmään liittyvistä seikoista. Hallitus voi harkintansa mukaan muuttaa järjestelmän ehtoja sitouttamisjakson aikana, ja lykätä tai peruuttaa palkkioiden maksun osittain tai kokonaan tietyissä tapauksissa tai lakkauttaa järjestelmän. Lisäosakejärjestelmään liittyy myös ehdot palkkioiden maksusta ja järjestelmän lakkaamisesta yritysjärjestelyihin liittyvissä tilanteissa.

Henkilöstöannin ja sidonnaisasiamies annin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä. Osakeantien lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta viikolla 42.

Hallituksen päätös osakeanneista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antamaan osakeantivaltuutukseen.

UNITED BANKERS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Liite

Henkilöstöannin ehdot
Sidonnaisasiamiehille suunnatun osakeannin ehdot

Liitteet

United Bankers Henkilöstöanti 2019 Ehdot 04092019United Bankers Osakeanti Sidonnaisasiamiehet 2019 Ehdot 04092019

facebook twitter