Etusivu » Viking Linen puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.2019 – 30.6.2019

Viking Linen puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.2019 – 30.6.2019

Viking Line Abp PUOLIVUOTISKATSAUS AJALTA 20.8.2019, klo. 09.00

VIKING LINEN PUOLIVUOTISKATSAUS AJALTA 1.1.2019 – 30.6.2019

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019 227,0 miljoonaa euroa (225,7 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2018). Liiketulos oli -8,8 miljoonaa euroa (-13,5 Meur).

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Kolmannen kvartaalin tuloksella on ratkaiseva merkitys koko vuoden tulokseen. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos on vuoden 2018 liiketuloksen tasolla tai sitä parempi. Edellä mainitut epävarmuustekijät voivat vaikuttaa ennusteeseen.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019 227,0 miljoonaa euroa (225,7 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2018). Liiketulos oli -8,8 miljoonaa euroa (-13,5 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 201,7 miljoonaa euroa (201,7 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 24,0 miljoonaa euroa (22,9 Meur). Myyntikate oli 165,8 miljoonaa euroa (163,3 Meur).

Käyttökulut vähenivät 1,5 prosentilla 162,3 miljoonaan euroon (164,7 Meur). Polttoainekulut vähenivät 2,5 prosentilla 23,5 miljoonaan euroon (24,1 Meur). Heikko ruotsin kruunu vaikuttaa konsernin tulokseen negatiivisesti.

Toisella kvartaalilla 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli 5,4 miljoonaa euroa (0,0 Meur). Liiketuloksen parannus johtuu sekä paremmasta matkustajatoiminnasta että rahtitoiminnasta. Pääsiäinen oli vuonna 2019 huhtikuussa kun taas 2018 huhtikuussa kapasiteetti oli alempi Gabriellan telakoinnin johdosta.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2018.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 2 772 427 matkustajaa (2 844 433). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 31,4 % (31,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 69 030 yksikkökuormaa (65 544). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 19,0 % (17,9 %). Kuljetettujen henkilöautojen määrä oli 300 543 yksikköä (295 246).

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 27,0 miljoonaa euroa (9,5 Meur), mistä 22,2 miljoonaa euroa (1,7 Meur) koskee pääasiassa ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 11,9 prosenttia liikevaihdosta (4,2 %).

30. kesäkuuta 2019 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 111,8 miljoonaa euroa (115,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,3 %, kun se oli 43,8 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 51,3 miljoonaa euroa (56,7 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2019 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 Meur). Investointien nettorahavirta oli -25,0 miljoonaa euroa (-7,1 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (-13,9 Meur).

Raportointi ja muuttuneet laadintaperiaatteet

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia sovelletaan tilikaudesta 2019 alkaen. Konsernin kaikki vuokrasopimukset on aiemmin luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. 1. tammikuuta 2019 alkaen konserni esittää vuokrasopimusvelan, joka on arvostettu jäljellä olevien vuokrasopimuksen sisäisellä korolla tai muuten konsernin lisäluoton korolla diskontattujen vuokrien nykyarvoon standardin ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien. Samalla esitetään käyttöoikeusomaisuuserä vuokrasopimuksista, jonka suuruus vastaa vuokrasopimusvelkaa. Vertailulukuja ei ole oikaistu. Alla oleva taulukko havainnollistaa IFRS 16 standardin soveltamisen vaikutuksen konsernitaseeseen 1.1.2019.

IFRS 16
KONSERNITASE (MEUR) 31/12/2018 vaikutus 01/01/2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat 358.0 7.2 365.2
Lyhytaikaiset varat 109.2 109.2
VARAT YHTEENSÄ 467.2 7.2 474.4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 230.7 230.7
Pitkäaikaiset velat 141.0 5.3 146.3
Lyhytaikaiset velat 95.5 1.9 97.4
Velat yhteensä 236.5 7.2 243.7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 467.2 7.2 474.4

IFRS 16:n soveltaminen merkitsee suurempaa konsernitaseen loppusummaa ja konsernin tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman erien uudelleenjakoa. Vaikutus näkyy myös tunnusluvuissa. Vaikutuksen konsernin tulokseen ei arvioida olevan merkittävä. IFRS 16:n vaikutus vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon tulokseen oli -0,04 Meur.

Konsernin 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa on yksityiskohtaisempi selostus IFRS 16 standardin soveltamisesta.

Puolivuotiskatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Puolivuotiskatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 572 henkilöä (2 603), joista emoyhtiössä 1 943 (1 951). Maissa työskenteli 592 henkilöä (630) ja merellä 1 980 henkilöä (1 973).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 238 (238) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Riskitekijöitä

Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä.

Näkymät koko toimintavuodelle 2019

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Kolmannen kvartaalin tuloksella on ratkaiseva merkitys koko vuoden tulokseen. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos on vuoden 2018 liiketuloksen tasolla tai sitä parempi. Edellä mainitut epävarmuustekijät voivat vaikuttaa ennusteeseen.

Konsernin tuloslaskelma
2019 2018 2019 2018 2018
MEUR 1.4.–30.6. 1.4.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12.
LIIKEVAIHTO 131,1 125,5 227,0 225,7 497,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Kulut
Tavarat ja palvelut 35,5 34,5 61,2 62,5 135,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 30,7 30,2 58,9 58,7 117,3
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 6,3 12,4 12,3 23,8
Liiketoiminnan muut kulut 53,5 54,5 103,4 106,0 211,8
125,7 125,6 235,9 239,5 488,8
LIIKETULOS 5,4 0,0 -8,8 -13,5 9,3
Rahoitustuotot 0,4 2,3 0,4 2,3 2,4
Rahoituskulut -1,4 -1,4 -2,7 -4,0 -5,2
TULOS ENNEN VEROJA 4,4 0,9 -11,0 -15,2 6,5
Tuloverot -0,8 0,2 2,3 3,4 -1,0
TILIKAUDEN TULOS 3,6 1,1 -8,7 -11,8 5,5
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3,6 1,1 -8,7 -11,8 5,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,33 0,11 -0,81 -1,09 0,51
Konsernin laaja tuloslaskelma
2019 2018 2019 2018 2018
MEUR 1.4.–30.6. 1.4.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12.
TILIKAUDEN TULOS 3,6 1,1 -8,7 -11,8 5,5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,3 -0,3 -0,6 -1,1 -0,8
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 0,0 0,0 4,1
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,3 -0,3 -0,6 -1,1 3,3
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 3,3 0,8 -9,3 -12,9 8,8
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3,3 0,8 -9,3 -12,9 8,8
Konsernitase
MEUR 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,0 3,2
Maa-alueet 0,6 0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 7,5 8,0 7,7
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 2,3 2,7 2,5
Alukset 274,2 287,9 281,2
Koneet ja kalusto 4,4 5,1 4,9
Käyttöoikeusomaisuus 6,2
Ennakkomaksut 46,6 23,3 25,9
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat 32,0 27,9 32,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 377,1 358,3 358,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 18,0 17,9 16,3
Tuloverosaamiset 2,6 3,6 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 43,8 40,3 30,7
Rahavarat 51,3 56,7 61,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 115,7 118,5 109,2
VARAT YHTEENSÄ 492,8 476,8 467,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 5,8 1,7 5,8
Muuntoerot -2,6 -2,5 -2,3
Kertyneet voittovarat 214,3 208,0 225,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 219,2 209,0 230,7
Oma pääoma yhteensä 219,2 209,0 230,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 37,4 37,0 37,5
Korolliset velat 111,8 115,3 103,5
Vuokrasopimusvelat 4,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 153,6 152,3 141,0
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 23,5 23,5 23,5
Vuokrasopimusvelat 1,8
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,3
Ostovelat ja muut velat 94,6 92,1 71,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 120,0 115,6 95,5
Velat yhteensä 273,5 267,8 236,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 492,8 476,8 467,2
Konsernin rahavirtalaskelma
2019 2018 2018
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -8,7 -11,8 5,5
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 12,4 12,3 23,8
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot 0,0 -0,1 -0,1
Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa 0,5 1,2 0,9
Korkokulut ja muut rahoituskulut 1,9 2,1 4,0
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 0,0 -0,1
Osinkotuotot -0,4 -2,3 -2,3
Tuloverot -2,3 -3,4 1,0
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -13,1 -6,0 3,6
Vaihto-omaisuuden muutos -1,7 -0,6 1,0
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 23,0 19,2 -1,1
Maksetut korot -1,7 -1,9 -3,6
Maksetut muut rahoituskulut -0,3 -0,3 -0,6
Saadut korot 0,0
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1
Maksetut verot -0,2 1,4 1,0
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 9,4 9,7 33,0
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -4,2 -6,4 -9,2
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -0,6 -1,4 -2,3
Ennakkomaksut -20,7 -1,7 -4,3
Investoinnit käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattaviin rahoitusvaroihin 0,0
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,1
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen myynti 0,0 0,0
Saadut osingot 0,4 2,3 2,3
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -25,0 -7,1 -13,5
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen nostot 20,0
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -11,7 -11,7 -23,5
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -1,0
Maksetut osingot -2,2 -2,2 -2,2
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 5,1 -13,9 -25,7
RAHAVAROJEN MUUTOS -10,5 -11,3 -6,2
Rahavarat tilikauden alussa 61,8 68,0 68,0
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 51,3 56,7 61,8
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksia
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7
Tilikauden tulos -8,7 -8,7
Muuntoerot 0,0 -0,4 -0,2 -0,6
Tilikauden laaja tulos 0,0 -0,4 -8,9 -9,3
Osingonjako -2,2 -2,2
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa -2,2 -2,2
OMA PÄÄOMA 30.6.2019 1,8 5,8 -2,6 214,3 219,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 1,8 1,7 -1,7 222,2 224,1
Tilikauden tulos -11,8 -11,8
Muuntoerot 0,0 -0,9 -0,2 -1,1
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen myynti 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos 0,0 -0,9 -12,0 -12,9
Osingonjako -2,2 -2,2
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa -2,2 -2,2
OMA PÄÄOMA 30.6.2018 1,8 1,7 -2,5 208,0 209,0
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2019 2019 2018 2018
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3
LIIKEVAIHTO 131,1 95,8 119,8 152,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,1
Kulut
Tavarat ja palvelut 35,5 25,7 33,2 40,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 30,7 28,2 28,5 30,1
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 6,3 5,9 5,7
Liiketoiminnan muut kulut 53,5 49,9 50,6 55,2
125,7 110,1 118,2 131,1
LIIKETULOS 5,4 -14,2 1,6 21,3
Rahoitustuotot 0,4 0,0 0,1 0,0
Rahoituskulut -1,4 -1,2 -0,8 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 4,4 -15,4 0,9 20,9
Tuloverot -0,8 3,1 -0,2 -4,2
TILIKAUDEN TULOS 3,6 -12,3 0,7 16,6
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3,6 -12,3 0,7 16,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,33 -1,14 0,06 1,54
Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2019 2019 2018 2018
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3
TILIKAUDEN TULOS 3,6 -12,3 0,7 16,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,3 -0,3 0,2 0,2
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat 4,1
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,3 -0,3 4,2 0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 3,3 -12,6 4,9 16,8
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3,3 -12,6 4,9 16,8
Segmenttitiedot konserni
2019 2018 2018
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
Liikevaihto
Alukset 222,9 221,9 489,5
Jakamaton 4,1 3,9 8,5
Toimintasegmentit yhteensä 227,0 225,8 498,0
Eliminoinnit 0,0 -0,1 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä 227,0 225,7 497,8
Liiketulos
Alukset 14,2 10,2 55,2
Jakamaton -22,9 -23,8 -45,9
Konsernin liiketulos yhteensä -8,8 -13,5 9,3
LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot 201,7 201,7 450,3
Rahtitoiminnan tuotot 24,0 22,9 45,3
Muut tuotot 1,3 1,2 2,3
Yhteensä 227,0 225,7 497,8
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
MEUR 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
Vastuusitoumukset 135,3 138,8 142,2
Omasta puolesta annetut vakuudet 225,5 301,0 301,0
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 155,3 174,3 175,3
– kokonaisarvo 195,4 194,6 195,8
Tunnusluvut ja tilastot
2019 2018 2018
1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
Oma pääoma per osake, euroa 20,30 19,35 21,36
Omavaraisuusaste 46,3 % 43,8 % 49,4 %
Investoinnit, Meur 25,4 9,5 15,9
– % liikevaihdosta 11,2 % 4,2 % 3,2 %
Matkustajat 2 772 427 2 844 433 6 411 537
Yksikkökuormat 69 030 64 544 128 549
Henkilöstö, keskimäärin 2 572 2 603 2 671
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Toimintakatsaus ajalta tammikuu – syyskuu 2019 julkaistaan 25. lokakuuta 2019.

Maarianhamina 19. elokuuta 2019

VIKING LINE ABP
Hallitus

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com / 018 270 00

Liite

Lehdistotiedote 190820 puolivuotiskatsaus

Jätä kommentti

facebook twitter