Etusivu » Puun luovutusmäärä jäi tavoitteesta, mikä näkyi myös liikevaihdossa

Puun luovutusmäärä jäi tavoitteesta, mikä näkyi myös liikevaihdossa

Tornator Oyj – Puolivuosikatsaus – Pörssitiedote 29.8.2019 klo 08.00

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2019 (1.1.–30.6.2018)

Liikevaihtoa kertyi 38,9 milj. euroa (52,1), josta puun luovutuksen* osuus oli 37,1 milj. euroa (49,9). Puuta luovutettiin yhteensä 1,2 milj. kuutiometriä (1,7). Raportoitu IFRS liikevoitto oli 31,1 milj. euroa (28,7). Operatiivinen liikevoitto heikkeni 38 prosenttia, 23,8 milj. euroon (38,2). Vertailukelpoinen nettotulos ilman käyvän arvon muutoksia oli +10,7 milj. euroa (+21,7) ja -20,8 milj. euroa (+13,4) käyvän arvon muutokset huomioiden. Pääsyinä eroihin olivat muutokset sekä metsien käyvissä arvoissa +7,3 milj. euroa (-9,5) että korkoinstrumenttien käyvissä arvoissa -46,8 milj. euroa (-0,9). Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 3,2 prosenttia (6,7) ja sijoitetun pääoman tuotto 3,7 prosenttia (6,1). Omavaraisuusaste oli 40,0 prosenttia (42,2). Biologisten hyödykkeiden (=puusto) käypä arvo oli 1.473,7 milj. euroa (31.12.2018: 1.451,0).Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa ja Virossa. Uusia metsiä hankittiin yli 5000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä yli 18 milj. euroa.Yhtiö neuvotteli uuden sitovan 250 milj. euron pankkirahoituksen (bridge loan), jolla maksetaan takaisin joulukuussa 2019 erääntyvä vakuudellinen joukkovelkakirjalainaVaratoimitusjohtaja Henrik Nieminen nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi

Tunnuslukuja (konserni)

H1/2019H1/2018Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa38,9 52,1 -25 %
Operatiivinen liikevoitto,
milj. euroa
23,8 38,2 -38 %
Operatiivinen
liikevoittoprosentti, %
61,1 73,3 -17 %
Liikevoitto (IFRS),
milj. euroa
31,1 28,7 8 %
Vertailukelpoinen nettotulos, milj. euroa10,7 21,7 -51 %
Tilikauden tulos (IFRS),
milj. euroa
-20,8 13,4 -256 %
Vertailukelpoinen oman
pääoman tuotto, %
3,2 6,7 -53 %
Oman pääoman tuotto, %-6,2 4,1 -250 %
Vertailukelpoinen sijoitetun
pääoman tuotto, %
3,7 6,1 -40 %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
4,8 4,6 5 %
Omavaraisuusaste, %40,0 42,2 -5 %
Henkilöstö keskimäärin175 183 -3 %
IFRS = International Financial Reporting Standards

* Puun luovutus = Asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle

Vertailukelpoiset tunnusluvut
Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto, IFRS31,1
– Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -7,3
= Operatiivinen liikevoitto23,8
Tilikauden tulos, IFRS-20,8
– Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -7,3
– Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos +46,8
– Verojen osuus yllä mainituista eristä -8,0
= Vertailukelpoinen nettotulos10,7

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:
”Tornatorin alkuvuosi oli haasteellinen. Pääliiketoiminnassa, eli puun luovutuksessa, jäimme selvästi tasaisen vauhdin tavoitteesta. Maailmantalouden kasvanut epävarmuus on alkanut näkyä myös metsäteollisuudessa varovaisuutena, ja näin ollen Tornatorinkin on vaikea ennustaa puun luovutuksen liikevaihdon kehitystä loppuvuonna. Puukaupan ennakkomaksujen ansiosta yhtiö tuottaa kuitenkin normaaliin tapaan vahvaa kassavirtaa, joten esimerkiksi lainavelvoitteiden hoidon osalta tilanne ja ennuste on täysin normaali. Isossa kuvassa puun kysyntä ja hinnat ovat kaikissa toimintamaissa edelleen hyvällä tasolla, eikä mitään romahdusta viime vuoden voimakkaan nousun jälkeen ole tapahtunut. Itämeren ympärillä 2018-19 tehdyt useat merkittävät metsätilakaupat ja niiden toteutunut hintataso ovat selkeä viesti siitä, että puun kysyntä on pitkällä aikavälillä edelleen kasvamassa. Useat megatrendit tukevat uusiutuvien raaka-aineiden, kuten puun, käytön lisäämistä. Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tärkein asia on fossiilisten raaka-aineiden ja tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla, ja tässä työssä Tornatorilla on merkittävä rooli vastuullisesti tuotetun kaksoissertifioidun puuraaka-aineen lähteenä.

Jatkoimme alkuvuonna kasvuinvestointeja Suomessa ja Virossa. Uutta metsämaata hankittiin yhteensä yli viisi tuhatta hehtaaria. Yhtiön hyvä maine luotettavana ja vastuullisena ostajana on lisännyt suoria kontakteja yksityisiltä metsänomistajilta. Ihmiset arvostavat kaupanteon helppoutta Tornatorin kokeneen henkilöstön kanssa. Luonnollisesti myös läpinäkyvä, kilpailukykyinen hinnoittelu ilman välityspalkkiota on iso tekijä onnistuneessa kaupanteossa. Uutena liiketoimintana Tornator tarjoaa nyt metsänomistajille myös mahdollisuuden vuokrata metsänsä Tornatorille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tämä on uusi tapa toisaalta säilyttää kontakti perittyyn omaisuuteensa ilman huolta metsien hoidosta ja toisaalta mahdollisuus saada tasaista vuokratuloa helposti ja luotettavasti.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti ennallistimme soita, teimme kulotuksia ja perustimme uusia luonnonsuojelualueita yhteensä yli 200 hehtaarilla yhtiön mailla.

Tornator solmi keväällä sitovan sopimuksen, jolla varmistetaan joulukuussa 2019 erääntyvän 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu eräpäivänä. Lisäksi Tornatorilla on mahdollisuus hyödyntää halutessaan samanaikaisesti sekä 100 miljoonan euron lainafasiliteettia (revolving credit facility) että 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa. Muutokset antoivat Tornatorille lisäkapasiteettia kasvustrategian toteuttamiseen.

Tornatorin uuden strategiakauden 2019-21 painopisteet ovat: kannattavasti kasvava, kilpailukykyisesti kehittyvä ja vastuullisesti vaikuttava. Näiden strategisten tavoitteiden ympärillä olemme tunnistaneet kolme muutosteemaa, joihin tulemme erityisesti panostamaan: digitalisaatio, palvelut ja brändi. Organisaatiota on vahvistettu ja koulutusta järjestetty juuri näiden teemojen paremman ymmärtämisen ja kehittämisen mahdollistamiseksi. Uuden strategian tehtävänä on viedä yhtiötä kohti visiotamme: ”Tornator – metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä”.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus jäi merkittävästi edellisvuoden ennätysmäärästä ollen noin 1,2 milj. kuutiometriä (1,7) eli 37,1 milj. euroa (49,9). Metsänhoitotöitä joudutaan tekemään jonkin verran normaalia enemmän vuoden 2018 lumituhojen aiheuttamien ylimääräisisten hakkuiden johdosta. Kaikki työt toteutettiin kuitenkin keväällä suunnitelman mukaisesti.

Kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 1,0 miljoonaa euroa (1,3). Metsäpalveluliiketoiminnan liikevaihtoa kertyi 0,8 miljoonaa euroa (0,9).

Markkinakorkojen voimakas lasku painoi yhtiön korkoinstrumenttien käypiä arvoja. Tulosvaikutus oli -46,8 milj. euroa (-0,9) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä -134,9 milj. euroa (31.12.2018: -90,9). Markkinakorot ovat jatkaneet laskuaan myös katsauskauden jälkeen. Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 1.473,7 milj. euroa (31.12.2018: 1.451,0).

Toimintaympäristö

Suomessa puukauppa kävi vilkkaana tammi-maaliskuussa, mutta tasaantui kevään aikana. Teollisuuspuuta hakattiin tammi-kesäkuussa noin 33,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 1,0 miljoonaa kuutiometriä (-3 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Puumarkkinan tasoittuminen on osittain näkynyt myös puun hinnoissa. Tukkipuun hinnat ovat tammi-kesäkuussa olleet keskimäärin hieman alhaisemmat ja kuitupuun hinnat keskimäärin hieman korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä oli vaatimatonta. Metsärahastojen ja muiden metsäsijoittajien kysyntä metsätiloista jatkui kovana ja tarjonta oli edelleen merkittävästi kysyntää pienempi.

Virossa puun kysyntä oli normaalia ja puun markkinahinnat laskivat hieman edellisvuoden huipputasoista. Metsätilamarkkinalla oli ylikuumentumisen merkkejä, kysyntä ylitti tarjonnan merkittävästi.

Romaniassa puun kysyntä oli normaalia ja myös siellä hintataso laski hieman edellisvuoden ennätystasoista. Metsätilamarkkina oli hiljainen.

Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli 10,0 milj. euroa (32,8). Suurin yksittäinen erä rahavirran muutoksessa on tuloverot, jotka katsauskaudella olivat -3,4 milj. euroa ja vertailukaudella +7,4 milj. euroa vuonna 2017 maksettujen ennakkoverojen palautusten takia. Konsernin nettorahoituskulut tammi-kesäkuun aikana olivat -57,7 miljoonaa euroa (-12,0). Tornatorin korolliset velat olivat 629,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 611,0), joista pitkäaikaisia velkoja oli 293,0 miljoonaa euroa (31.12.2018: 258,1) ja lyhytaikaisia velkoja 336,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 352,9).

Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Lainoihin ja johdannaisiin sisältyvä tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 46,8 milj. euroa negatiivinen (0,9 milj. euroa negatiivinen). Tästä johdannaisiin kohdistuva osuus oli -48,7 miljoonaa euroa (-2,8) ja lainoihin kohdistuva arvonmuutos +2,0 miljoonaa euroa (+2,0). Korkokuluihin kirjattu kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli +4,6 (+3,9) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -19,3 miljoonaa euroa (-19,9). Rahoituksen rahavirta oli +5,0 miljoonaa euroa (-13,5). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2019 olivat 10,7 miljoonaa euroa (31.12.2018: 15,0). Yhtiöllä on lisäksi yritystodistusohjelma ja valmiusluotto (revolving credit facility), joista on käytettävissä yhteensä 220 miljoonaa euroa sekä 10 miljoonan euron pankkitililimiitti.

Tornator sopi katsauskauden aikana sitovan 250 milj. euron pankkirahoituksen (bridge loan), jolla maksetaan takaisin joulukuussa 2019 erääntyvä vakuudellinen joukkovelkakirjalaina.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintaympäristön lisääntyneestä epävarmuudesta johtuen puun kysyntään ja hakkuisiin kohdistuu paineita loppuvuonna. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna. Tonttikauppa säilynee hiljaisena.

Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä säilyvän vakaana loppuvuonna.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2019 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 7,0 euroa osakkeelta, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi Deloitte Oy. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsenVarajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Erkko Ryynänen Ari Mäkinen
Jari Suominen Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 7.3.2019 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Erkko Ryynänen. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Erkko Ryynänen ja varajäseneksi Jari Suominen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat.

Muutokset yhtiön johdossa

Tornatorin uudeksi toimitusjohtajaksi (CEO) nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtaja KTM, eMBA Henrik Nieminen 17.6.2019 alkaen. Nieminen on toiminut yhtiön talous- ja rahoitusjohtajana yhtiön perustamisesta vuodesta 2002 lähtien. Tornatorin hallitus ja toimitusjohtaja Sixten Sunabacka sopivat yhteisymmärryksessä, että Sunabacka jättää toimitusjohtajan tehtävän ja jatkaa yhtiössä senior adviserina vuoden loppuun asti. Tornatorin talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin yhtiön rahoituscontroller KTM Antti Siirtola 1.7.2019 alkaen. Siirtola on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 lähtien ja aiemmin mm. KHT-tilintarkastajana EY:lla.

Tornatorin uutena kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloitti KTM Heikki Penttinen 14.3.2019. Penttisen vastuualueeseen kuuluvat kehitys ja digitalisaatio. Penttinen on työskennellyt aiemmin mm. CGI:llä virtuaali- ja mobiiliratkaisuja toimittavan yksikön johdossa. Maankäyttöjohtaja Antero Luhtio jäi omasta pyynnöstään pois yhtiön palveluksesta 31.3.2019.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.

Osakkeenomistajat 30.6.2019

Omistaja%
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 5,21 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 4,16 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä100,00 %

Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Taulukko-osa – Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma

1 000 euro1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1-31.12.2018
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Liikevaihto38 87252 096112 825
Liiketoiminnan muut tuotot 1 895 1 535 6 567
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-773 -576 -998
Materiaalit ja palvelut -7 143 -6 676 -16 975
Henkilöstökulut -4 366 -3 886 -8 447
Poistot ja arvonalentumiset -1 543 -1 673 -3 094
Liiketoiminnan muut kulut -3 171 -2 656 -5 979
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut
7 312 -9 458 32 576
Liikevoitto31 08528 706116 475
Rahoitustuotot 112 93 180
Rahoituskulut -11 057 -11 251 -22 726
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -46 752 -865 -1 613
Rahoituserät (netto)-57 697-12 023-24 159
Voitto/tappio ennen veroja-26 61216 68392 317
Tuloverot 7 546 -431 -3 062
Laskennallisten verojen muutos -1 744 -2 887 -10 373
Tilikauden tulos-20 81113 36578 881
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille-20 81113 36578 881
Konsernin laaja tuloslaskelma
Tilikauden tulos-20 81113 36578 881
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
0 0 21
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoero -581 -45 -49
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 0 1 1
Kauden laaja tulos yhteensä-21 39213 32178 853
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille-21 39213 32178 853

Konsernin lyhennetty tase

1 000 euro30.6.201930.6.201831.12.2018
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 703 1 995 1 944
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 107 100 99 919 103 734
Biologiset hyödykkeet 1 473 665 1 378 068 1 450 960
Johdannaiset 0 8 822 0
Muut sijoitukset 111 111 111
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 582 5801 488 9141 556 749
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 98 254 436
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26 232 12 792 15 534
Johdannaiset 5 597 0 3 285
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 1 221 2 608 1 042
Rahavarat 9 434 13 199 13 957
Lyhytaikaiset varat yhteensä42 58128 85334 255
VARAT YHTEENSÄ1 625 1611 517 7681 591 004
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 50 000 50 000 50 000
Muu oma pääoma 596 083 586 942 652 475
Oma pääoma yhteensä646 083636 942702 475
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 162 931 153 696 161 187
Rahoitusvelat 293 001 517 737 258 130
Johdannaiset 140 530 92 980 93 014
Vuokravastuuvelat 1 733 0 0
Muut pitkäaikaiset velat 229 265 229
Pitkäaikaiset velat yhteensä598 423764 678512 560
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 336 075 94 440 352 862
Johdannaiset 0 0 1 127
Vuokravastuuvelat 247 0 0
Ostovelat ja muut velat 44 333 21 708 21 981
Lyhytaikaiset velat yhteensä380 655116 148375 970
Velat yhteensä979 078880 826888 530
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ1 625 1611 517 7681 591 004

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euroOsake-pääomaYlikurssi-rahastoMuunto-eroKäyvän arvon rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201950 00029 995-8 5970631 076702 475
Laaja tulos
Tilikauden tulos -20 811 -20 811
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen):
Muuntoero -581 -581
Kauden laaja tulos00-5810-20 811-21 392
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -35 000 -35 000
Liiketoimet omistajien
kanssa yhteensä
0000-35 000-35 000
Oma pääoma 30.6.2019
(tilintarkastamaton)
50 00029 995-9 1780575 265646 083
Oma pääoma 1.1.201850 00029 995-8 547-157580 830652 121
Laaja tulos
Tilikauden tulos 13 365 13 365
Muut laajan tuloksen erät:
(verojen jälkeen)
Muuntoero -45 -45
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 1 1
Kauden laaja tulos00-45113 36513 321
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -28 500 -28 500
Liiketoimet omistajien
kanssa yhteensä
0000-28 500-28 500
Oma pääoma 30.6.201850 00029 995-8 592-156565 695636 942
Oma pääoma 1.1.201850 00029 995-8 547-157580 830652 121
Laaja tulos
Tilikauden tulos 78 881 78 881
Siirrot erien välillä 156 -156 0
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen):
Etuuspohjaisen nettovelan
(tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
21 21
Muuntoero -49 -49
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 1 1
Kauden laaja tulos00-4915778 74678 853
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -28 500 -28 500
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
-28 500-28 500
Oma pääoma 31.12.201850 00029 995-8 5970631 076702 475

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1 000 euro1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 38 679 47 232 102 690
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 980 1 336 3 547
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 931 1 792 6 753
Maksut liiketoiminnan kuluista -16 789 -13 976 -30 646
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
24 80136 38482 344
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-11 597 -11 261 -21 903
Saadut korot liiketoiminnasta 112 93 180
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
-3 364 7 565 7 470
Liiketoiminnan rahavirta9 95232 78268 092
Investointien rahavirta
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -16 280 -16 550 -47 882
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin,
metsämaapohja
-2 012 -2 045 -5 918
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-815 -681 -2 051
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin 0 -3 -3
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -179 -670 0
Luovutustulot myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnistä 0 0 896
Investointien rahavirta-19 286-19 948-54 958
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 35 000 25 000 25 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -38 -33 -4 575
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -15 000 -10 000 -5 000
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -124 0 0
Maksetut osingot -15 000 -28 500 -28 500
Rahoituksen rahavirta4 839-13 533-13 075
Rahavarojen muutos-4 495-70058
Rahavarat kauden alussa 13 957 13 901 13 901
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -29 -2 -2
Rahavarat kauden lopussa9 43413 19913 957

Liite

Tornator Oyj puolivuosikatsaus 30.6.2019

Jätä kommentti