Etusivu » KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Keskisuomalainen Oyj Puolivuosikatsaus 22.8.2019 klo 13.30

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Tammi-kesäkuu 2019:
– Liikevaihto 112,5 Me (83,0 Me), kasvua 35,6 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 7,1 Me (4,3 Me), kasvua 67,1 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 6,3 % (5,1 %) liikevaihdosta
– Tulos 6,1 Me (3,9 Me), kasvua 57,5 % edelliseen vuoteen
– Tulos/osake 0,55 euroa (0,38 euroa), kasvua 45,7 % edelliseen vuoteen

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

” Liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto ja operatiivinen tulos kasvoivat vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihdon kasvu oli seurausta yritysostoista sekä kasvaneesta digitaalisesta liiketoiminnasta. Kaakon Viestinnän sekä Suomen Suoramainonnan hankinnat kasvattivat liikevaihtoa mutta myös konsernin digitaalinen -liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Erityisesti digitaalinen ulkomainonta (DOOH, digital out of home) on kasvanut merkittävästi.

Liikevaihto kasvoi 35,6% ja kasvu oli kannattavaa, liikevoiton parantuessa 67,1% vastaavana aikana. Myös suhteellinen kannattavuus parani vertailujaksoon verrattuna. Kannattavuutemme ei ole vielä tavoitteidemme mukainen, mutta mahdollistaa yrityksen strategian mukaisen kehittämisen turvaten omistaja-arvoa. Yhtiön käyttökate kasvoi merkittävästi kuten myös yhtiön liiketoiminnan kassavirta. Yhtiön omavaraisuusaste on hallituksen määrittelemän tavoitetason (40%) yläpuolella ja yhtiön rahoitusasema on vahva. Yhtiön tulos per osake oli 0,55 €, jossa kasvua oli 45,7%. Yhtiön omavaraisuus ja tase mahdollistavat yhtiön strategian mukaisen kasvun sekä osinkopolitiikan myös tulevaisuudessa.

Yritysostojen myötä olemme kyenneet edelleen tehostamaan toimintaamme ja rakentamaan entistä toimivampia ja laajempia palvelukokonaisuuksia. Konsernin sisältö- ja mediatuotteet muodostavat Suomessa poikkeuksellisen kattavan ja monipuolisen kokonaisuuden. Perinteisen uutismedian rinnalle rakentuu vahvasti monipuolinen, kilpailijoista erottuva, digitaalinen kokonaisuus, jolla tavoitetaan sellaisia media-asiakkuuksia, joita perinteisen median on muutoin vaikea tavoittaa.

Toimintaympäristö on mediayhtiön näkökulmasta ollut edelleen haastava. Suomen talouden lievästi heikkenevä näkymä osaltaan lisää painetta tehostaa ja virtaviivaistaa toimintaamme, jotta pystymme säilyttämään tulostasomme riittävällä tasolla. Yhtiössä on meneillään useita tehostamiseen tähtääviä hankkeita, joiden uskomme kompensoivan mahdollisesti heikkenevää yleistä talouskehitystä.

Yhtiö jatkaa tuotteidensa uudistamista. Erityinen painopistealue ovat uudet digitaaliset tuotteet kuten digitaaliset näyttöpinnat joukkoliikennevälineissä.

Vuoden 2019 liikevaihto kasvaa aiemmin arvioidun mukaisesti ja yhtiön liikevaihto tulee olemaan sen historian korkein. Uskomme myös vertailukelpoisen operatiivisen tuloksen paranevan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihtoa ja operatiivista tulosta kasvattavat erityisesti onnistuneet yritysostot.”

Toimintaympäristö ja konsernin tuloksen kehitys

Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta kasvoi Suomessa vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta laski -5 %. Suurimmista toimialoista kosmetiikan mainonta kasvoi 13 % ja telepalvelut 10 %. Avoimien työpaikkojen mainonta laski -7 % ja elintarvikkeiden -3 %.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 35,6 % edellisestä vuodesta ja oli 112,5 Me, kun se oli edellisvuoden vastaavana aikana 83,0 Me. Liikevaihtoa kasvattaa ostetut liiketoiminnot yhteensä 26,8 Me. Mediamyynti kasvoi edellisestä vuodesta 18,6 %, paino- ja jakelutuotot 137,6 % ja tilaustuotot 19,2 %. Liikevaihdon muut tuotot kasvoivat 51,5 % edelliseen vuoteen. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 Me (0,1Me). Tammi-kesäkuun kulut olivat 105,7 Me (79,2 Me). Liikevoitto oli 7,1 Me (4,3 Me), mikä on 6,3 % (5,1 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat 0,4 Me (0,2 Me). Tulos ennen veroja oli 7,8 Me (4,8 Me) ja tulos verojen jälkeen 6,1 Me (3,9 Me). Kun huomioidaan liiketoimintojen hankinnoista syntyneet tilikauden poistot hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankinnat parantavat tilikauden tulosta yhteensä 0,8 Me.

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
(6 kk) (6 kk) (12 kk)
Liikevaihto, Me 112,5 83,0 166,1
Liikevoitto, Me 7,1 4,3 7,3
Liikevoitto % 6,3 5,1 4,4
Käyttökate, Me 13,8 8,3 20
Käyttökate % 12,2 10,1 12
Tilikauden tulos, Me 6,1 3,9 5,4
Tulos/osake, Eur 0,55 0,38 0,51
Oman pääoman tuotto % 7,6 4,8 6,6
Omavaraisuusaste % 40,3 46,5 49,6

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 18.12.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla Janton Holdings Oy:n konkurssipesältä Suomen Suoramainonta Oy:n koko osakekannan. Suomen Suoramainonta Oy on Suomen suurin osoitteettomien painotuotteiden jakelija. Sen valtakunnallinen verkosto tavoittaa noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Jakeluverkon läpi kulkee vuosittain noin 1,2 miljardia jakelukappaletta. Yritys työllistää lähes 4000 koko- tai osa-aikaista työntekijää.
Suomen Suoramainonta on yhdistelty konserniin 1.1.2019 alkaen.

Keskisuomalainen Oyj on ostanut 5.4.2019 Länsi-Savo-konserniin kuuluvien Kaakon Viestintä Oy:n ja ESV-Paikallismediat Oy:n sekä Kiinteistö Oy Lehtikaaren osakkeet. Kauppaan sisältyy sanomalehtien kustannustoiminnan lisäksi Kouvolassa sijaitseva sanomalehtipaino kiinteistöineen. Yhtiöt on yhdistelty konserniin 1.4.2019 alkaen.

Keskisuomalainen kasvatti omistustaan 41,2 %:iin Arena Partners Oy:stä kesäkuussa 2019. Aiempi omistus oli 37,86 %.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 2496 henkilöä (1324). Henkilömäärää kasvattaa tänä vuonna tehdyt yritysostot. Suomen Suoramainonnan osuus henkilömäärästä on 820 henkilöä ja Kaakon Viestintä Oy:n sekä ESV-Paikallismediat Oy:n 355 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 8,0 Me (5,0Me). Katsauskauden investoinneissa on ostettujen yritysten hankintamenoa vähennettynä hankittujen yritysten rahavaroilla 5,6 Me. Muutoin investoinnit ovat korvaus- ja ylläpitoinvestointeja. Yhtiön maksuvalmius on parantunut katsauskauden aikana.

Tase

Konsernitaseen loppusumma oli 223,3 Me (185,5 Me). Konsernitaseeseen on yhdistelty ostetut osakeyhtiöt. Osavuosikatsauksessa IFRS 16 mukainen käyttöomaisuuserän ja velan tasearvo on 6,9 Me.

Hallitus ja tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2019, jonka jälkeen hallitus järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat:
toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja Kalle Kautto
toimitusjohtaja Mikko Paananen
toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Tuija Korpelainen kesäkuun loppuun ja sen jälkeen KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei hallituksen palkkiota makseta, mikäli hallituksen jäsen on myös työsuhteessa yhtiöön.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana 13 muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 39 408 kappaletta. Muuntojen jälkeen K-osakkeiden määrä on 4.961.137 ja A-osakkeiden 5.775.566 kappaletta, yhteensä osakkeita on 10.736.703.

Keskisuomalainen Oyj:lla on hallussaan omia A-osakkeita 25.850 kappaletta. Osakkeet ovat 0,2 % koko osakemäärästä ja edustavat 0,02 % äänimäärästä.

Keskisuomalainen Oyj lunasti kesäkuussa 12 kappaletta lunastuslausekkeen alaisia K-osakkeita. Lunastuksesta on nostettu kanne käräjäoikeudessa ja asian käsittely on kesken. Keskisuomalaisen mielestä perusteet lunastukselle olivat olemassa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia A-sarjan osakkeita ja luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,63 euroa osakkeelle, mikä on yhteensä 6.747.837,39 euroa. Osinko on maksettu 8.5.2019.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Maailmantalouden kasvava epävarmuus voi heijastua Suomen taloustilanteeseen. Toteutuessaan se heikentää konsernin päätuotteiden markkinatilannetta.

Mediamainonnan nopeat muutokset ja siirtymät vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin.

Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digi-mainonnan euroista ja samalla poliittiset ja työmarkkinariskit kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun yllättävät muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille.

Konsernin tytäryhtiön Suomen Suoramainonnan soveltaman työehtosopimuksen laillisuus on käräjäoikeuden käsiteltävänä. Jos oikeuslaitos toteaa, ettei noudatettu työehtosopimus ole pätevä, voi siitä aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia.

Yle jatkaa panostuksiaan kirjoitettuun verkkouutistoimintaan. Tämä voi vähentää perinteisten painettujen sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien digitaalisten sisältöjen ansaintaa.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpailutilannetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu. Riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen. Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Loppuvuoden näkymät

Yritysostojen myötä konsernin vuoden 2019 liikevaihto ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto paranevat selvästi vuoteen 2018 verrattuna.

Laadintaperiaatteet

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Osavuosikatsauksessa on noudatettu kaikkia laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2018 ja lisäksi konserni on ottanut käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi IFRS 16 sisältää kaikille vuokrasopimukselle yhdenmukaisen arvostus- ja kirjaamismenettelyn. Aiemmin Keskisuomalainen on kirjannut aineellisiin hyödykkeisiin ja korollisiin velkoihin vain rahoitusleasing sopimukset. Yhtiö ei ottanut standardia käyttöön takautuvasti jolloin vertailukauden tietoja ei ole oikaistu IFRS 16- standardin mukaisesti.

IFRS 16 -standardin mukaisesti 1.1.2019 alkaen konserni on kirjannut varoja, jotka kuvaavat sen oikeutta käyttää vuokrattuja omaisuuseriä vuokrakauden aikana (käyttöoikeusomaisuuserä) ja velkoja vastaisten vuokrien suorittamisesta (leasingvelka). Käyttöoikeusomaisuus erästä kirjataan poisto ja leasingvelasta korko, mitkä korvaavat tuloslaskelman vuokrakulun.

Konserni ei erottele vuokrasopimuksistaan palvelukomponentteja niiden epäolennaisuuden vuoksi.

IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseeseen:

Me 31.12.2018 IFRS 16 1.1.2019
Aineelliset omaisuuserät
Maa-alueet 4,9 4,9
Rakennukset 19,3 2,1 21,4
Koneet ja kalusto 12,6 1,6 14,3
Muut aineelliset hyödykkeet 1,1 1,1
Keskeneräiset hankinnat 0,2 0,2
Yhteensä 38,1 3,7 41,8
Korolliset velat
Korolliset velat, pitkäaikaiset 0,3 1,5 1,8
Korolliset velat, lyhytaikaiset 0,4 2,2 2,6
Yhteensä 0,7 3,7 4,4

Rakennusten ryhmään kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat lähinnä operatiivisessa käytössä olevista toimistotiloista ja kiinteistöistä. Koneiden ja kaluston ryhmään kirjatut erät koostuvat autoista ja it-laitteista. Lyhytaikaisiksi vuokrasopimuksiksi katsotaan sopimukset, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta. Pääsääntöisesti kaikki lyhytaikaisten ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimukset on kirjattu taseeseen.

Taseen käyttöoikeusomaisuuserät on arvostettu leasingvelkaa vastaavaan määrään oikaistuna mahdollisten ennakkoon maksettujen vuokrien määrällä. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan sen vuokrakauden aikana. Leasingvelka arvostettiin jäljellä olevien vuokramaksujen suuruiseksi käyttäen diskonttokorkona 1,5 %:n lisäluoton korkoa. Konsernin kaikissa sopimuksissa on käytetty samaa diskonttokorkoa, koska konsernissa ei ole erilaisia yrityskohtaisia, maantieteellisiä tai valuuttariskejä.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa konsernin tuloslaskelmaan siten, että liikevoittoon sisältyneet vuokrakulut on korvattu liikevoittoon sisältyvillä käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja rahoituskuluihin sisältyvällä leasingvelan korkokululla.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa rahavirtalaskelmaan siten, että aiemmin liiketoiminnan rahavirrassa esitetyt maksetut vuokrakulut, esitetään nyt korkojen osalta liiketoiminnan rahavirrassa ja leasingvelan lyhennyksen osalta rahoituksen rahavirrassa.

Uudet laadintaperiaatteet
Käyttöoikeusomaisuuserät

Konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuuserän vuokrakauden alkaessa. Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon oikaistuna mahdollisella leasingvelan uudelleenarvostuksella. Käyttöoikeusomaisuuserän hankintameno koostuu kirjatun leasingvelan määrästä, välittömistä alkuvaiheen kustannuksista ja ennen vuokrakauden alkamista tai sen jälkeen suoritetuista maksuista sekä näistä vähennettävistä mahdollisista vuokrakannustimista. Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan tasapoistoina vuokrakauden aikana tai tätä lyhyemmän omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Leasingvelat

Konserni kirjaa vuokrakauden alkaessa leasingvelan, joka on määrältään vuokrakauden aikana maksettavien vuokrien nykyarvo. Konserni sisällyttää vuokrakauteen toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta vuokrasopimuksen irtisanomisajan vuokran. Vuokratut tilat ovat pääosin tavanomaisessa toimistokäytössä ja toisiin tiloihin siirtyminen on mahdollista irtisanomisajan puitteissa. Vuokramaksut sisältävät kiinteät maksut, indeksistä johtuvat muutokset sekä mahdolliset jäännösarvotakuut.
Tulevien vuokrien nykyarvoa laskettaessa konserni käyttää lisäluoton korkoa. Vuokrakauden alun jälkeen leasingvelan määrä kasvaa johtuen koron kertymisestä ja pienenee vuokrien maksun myötä. Leasingvelka arvostetaan uudelleen, mikäli vuokrakaudessa, vuokrien määrässä, arviossa osto-option käytössä tai arviossa jäännösarvotakuiden maksujen määrässä tapahtuu muutoksia.

Johdon harkintaa tarvitaan toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten keston arviointiin, osto-optioiden käytön arvioimiseen ja leasingmaksujen nykyarvon laskemisessa käytettävän lisäluoton koron määrittämisessä.

KESKISUOMALAINEN OYJ
HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. (014) 622 000.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
(6 kk) (6 kk) (12kk)
LIIKEVAIHTO 112,5 83,5 166,1
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varaston muutos 0,0 -0,2 -0,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1 0,2
Liiketoiminnan kulut -105,7 -79,2 -158,8
LIIKEVOITTO 7,1 4,3 7,3
Liikevoitto % liikevaihdosta 6,3 % 5,1 % 4,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,2 -0,2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,3 0,4 0,8
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 7,8 4,8 7,8
Verot -1,7 -1,0 -2,4
VOITTO/TAPPIO 6,1 3,9 5,4
TILIKAUDEN VOITON JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 5,9 4,1 5,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 -0,2 -0,1
Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,55 0,38 0,51
Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,55 0,38 0,51
KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
(6 kk) (6 kk) (12kk)
Tilikauden voitto 6,1 3,9 5,4
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,2
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,8 -0,8 -1,1
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteisiksi -0,2 0,2 0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,6 -0,6 -0,7
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6,7 3,2 4,7
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,5 3,4 4,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 -0,2 -0,1
SEGMENTTI-INFORMAATIO (Me) 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
LIIKEVAIHTO
Kustannustoiminta 82,9 69,9 138,0
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 49,7 32,2 63,4
Kohdistamaton 12,4 10,1 22,0
Segmenttien välinen liikevaihto -32,6 -29,2 -57,3
Tuloslaskelman liikevaihto 112,5 83,0 166,1
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta 9,2 5,7 12,5
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 1,3 1,0 -1,4
Kohdistamaton -2,5 -2,3 -3,5
Segmenttien välinen liikevoitto -0,9 -0,2 -0,3
Tuloslaskelman liikevoitto 7,1 4,3 7,3

*) 1-6/2018 ajanjakson vertailutietoja on muutettu

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN (Me)
1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Kustannustoiminta
Mainostuotot 45,0 38,3 74,6
Tilaustuotot 35,1 29,4 59,1
Paino- ja jakelutuotot 0,4 0,3 0,6
Muut tuotot 2,1 1,6 3,3
Kustannustoiminta yhteensä 82,6 69,6 137,6
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut
Paino- ja jakelutuotot 25,0 10,4 20,9
Muut tuotot 0,6 0,5 0,9
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut yhteensä 25,6 10,9 21,8
Kohdistamaton
Ilmoitustuotot 1,6 0,9 2,2
Muut tuotot 2,8 1,6 4,5
Kohdistamaton yhteensä 4,4 2,5 6,7
Tuloslaskelman liikevaihto 112,5 83,0 166,1

*) 1-6/2018 ajanjakson vertailutietoja on muutettu

Tuotanto- ja logistiikkapalveluiden paino- ja jakelutuottoihin sisältyy 16,0 Me 1.1.2019 ostetun Suomen Suoramainonnan liikevaihtoa.
Huhtikuun alusta yhdistellyt Kaakon Viestintä Oy ja ESV-Paikallismediat Oy vaikuttavat pääasiassa kustannustoimintaan, ilmoitustuottoihin on yhdistelty 6,1 Me ja tilaustuottoihin 6,6 Me.

KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 18,7 12,2 11,2
Liikearvo 74,6 69,9 65,5
Sijoituskiinteistöt 0,5 0,5 0,5
Aineelliset hyödykkeet 47,9 39,6 38,1
Osuudet osakkuusyhtiöissä 3,9 3,2 3,5
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 13,6 13,4 13,1
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,8 0,8
Laskennalliset verosaamiset 2,8 3,0 2,9
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 2,0 1,5 1,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20,7 18,8 16,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,6 0,8 0,8
Muut rahoitusvarat 4,0 3,8 3,7
Rahat ja pankkisaamiset 33,2 18,0 12,8
Varat yhteensä 223,4 185,5 170,9
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvan oman pääoman osuus 78,8 77,7 79,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,6 0,4 0,5
Oma pääoma yhteensä 79,4 78,1 79,5
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka 4,1 3,3 3,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 65,4 53,7 47,5
Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,0 0,1
Pitkäaikaiset varaukset 2,2 2,5 2,2
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 9,8 7,4 7,3
Saadut ennakot 26,4 18,0 10,8
Ostovelat ja muut velat 35,1 22,2 20,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,9 0,2 0,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 223,4 185,5 170,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
(6 kk) (6 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 118,6 90,3 164,6
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -94,8 -77,3 -146,6
Maksetut korot -0,3 -0,2 -1,1
Saadut korot 0,1 0,1 0,1
Maksetut verot -1,8 -2,2 -3,6
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 21,8 10,6 13,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -5,7 -3,6 -3,7
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2,0 -1,2 -2,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 0,0 -0,2 -0,4
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,7 0,2 0,2
Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynti 0,2
Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -0,4 -0,1
Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0
Saadut osingot 0,9 0,7 0,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -6,4 -4,1 -5,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 14,0
Lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,4 -6,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,7 -0,2
Määräysvallattomien osuuksien hankinta -0,1
Maksetut osingot -6,8 -7,6 -7,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT 5,1 -8,0 -14,4
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 20,5 -1,4 -6,6
Rahavarat tilikauden alussa 12,8 19,4 19,4
Rahavarat tilikauden lopussa 33,3 18,0 12,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys-
pääoma sidotut vapaat Omat voitto- vallatto-
rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä mien Yhteensä
omistajien
osuus
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 2257 270 5185 -357 74531 81886 687 82573
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista 35 35 35
Osinkojen palautuminen konsernille 0 0
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus -16 -16 -16
Virheen korjaus -26 -26 -26
Tytäryhtiön hankinta -100 -100 -100
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 4054 4054 44 4099
Muut laajan tuloksen erät:
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat -606 -606 -606
Tilikauden laaja tulos yht. -606 -606 -606
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -7498 -7498 -312 -7809
OMA PÄÄOMA 30.6.2018 2257 270 4579 -357 70981 77730 420 78150
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys-
pääoma sidotut vapaat Omat voitto- vallatto-
rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä mien Yhteensä
omistajien
osuus
OMA PÄÄOMA 31.12.2018 2257 270 4290 -357 72560 79020 489 79510
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -11 -11 -11
Tytäryhtiön hankinta 0 42 42
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 5906 5906 165 6071
Muut laajan tuloksen erät:
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat 637 637 637
Tilikauden laaja tulos yht. 637 637 637
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -6748 -6748 -67 -6815
OMA PÄÄOMA 30.6.2019 2257 270 4927 -357 71707 78804 629 79433

Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen osti 100 % Suomen Suoramainonta Oy:n osakkeista 1.1.2019.
Osakkeiden hankintahinta oli 2,0 Me, joka on maksettu rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankitun yhtiön liikevaihtoa 14,1 Me ja tappiota – 0,2 Me. Hankitusta liiketoiminnasta on arvostettu asiakkuuksiin 0,2 Me, joka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi 1,7 Me. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut.

Keskisuomalainen osti 100 % Kaakon Viestintä Oy:n, ESV-Paikallismediat Oy:n ja Kiinteistö Oy Lehtikaari 1:n osakkeista 5.4.2019. Osakkeiden hankintahinta on 14,2 Me ja se maksetaan rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankittujen yhtiöiden liikevaihtoa 12,9 Me ja tulosta 1,7 Me. Hankinnasta on arvostettu asiakkuuksiin 4,0 Me ja tuotemerkkiin 1,9 Me, jotka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi yhteensä 7,1 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat markkinaosuuden kasvattaminen kyseisellä alueella sekä hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut.

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2019 olisi ollut 124,5 Me ja tulos 6,6 Me, jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty konserniin tilikauden 2019 alusta lähtien. Tilikauden tulokseen sisältyy yhteensä 1,5 Me hankittujen yhtiöiden tulosta. Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,6 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan myös tilikauden poisto hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankintojen vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 0,8 Me.

Hankintamenolaskelmat ovat alustavia ja tarkentuvat seuraavilla katsauskausilla. Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot molempien hankintojen osalta yhteensä ovat seuraavat:

Me

Aineettomat hyödykkeet 8,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11,1
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,2
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,1
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,1
Laskennallinen verosaaminen 0,0
Vaihto-omaisuus 0,4
Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 7,9
Rahavarat 9,9
Varat yhteensä 38,5
Määräysvallattomien omistajien osuus nettovaroista 0,0
Laskennallinen verovelka 1,4
Pitkäaikaiset velat 4,4
Pitkäaikaiset varaukset 0,1
Ostovelat ja muut velat 25,2
Velat yhteensä 31,1
Nettovarat 7,3
Hankintameno 16,2
Liikearvo 8,9
Rahana maksettu kauppahinta 15,6
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 9,9
Rahavirtavaikutus 5,7

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet,
(Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä
Hankintameno 1.1.2019 10,1 3,0 13,1
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0 0,1 0,1
Lisäykset 0,0 0,0
Siirrot erien välillä 0,0 0,0
Käypään arvoon arvostaminen 0,4 0,4
Kirjanpitoarvo 30.6.2019 10,5 3,1 13,6

Muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista noteeratut osakkeet arvostetaan käypään arvoon (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1). Noteeraamattomat osakkeet on arvostettu käypään arvoon määritettävissä olevien verrokkikauppojen ja johdon arvioiden perusteella (hierarkiataso 3).

Korolliset velat

30.6.2019 30.6.2018
(Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat 60,9 61,9 53,3 53,9
Rahoitusleasingvelat 4,5 4,5 0,3 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 65,4 66,4 53,7 54,2
Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat 6,4 7,0 6,4 7,0
Rahoitusleasingvelat 3,0 3,0 0,4 0,4
Johdannaiset 0,4 0,4 0,6 0,6
Lyhytaikaiset korolliset velat 9,8 10,4 7,4 8,0

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.

Vuokrasopimukset

Leasingsopimuksiin liittyvät käyttöoikeusomaisuuserät, leasingvelat, poistot ja korkokulut olivat seuraavat:

30.6.2019 30.6.2019 30.6.2019
Käyttöoikeus- Leasingvelka Leasingvelka
Me omaisuuserät pitkäaikainen lyhytaikainen
Kohdistamaton 7,4 4,5 3,0
Yhteensä 7,4 4,5 3,0
1-6/2019 1-6/2019 1-6/2019
Vuokrakulun
Me peruutus Poistot Korkokulu
Kustannustoiminta 0,7 -0,7
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 0,8 -0,8
Kohdistamaton 0,3 -0,3 0,0
Yhteensä 1,8 -1,7 0,0

Käyttöoikeusomaisuuserät raportoidaan siinä taseryhmässä, joka vastaa vuokratun omaisuuserän omaisuuseräluokkaa. Leasingvelat sisältyvät korollisiin velkoihin. Käyttöoikeusomaisuuserän poisto sisältyy käyttötarkoituksen mukaisen segmentin kuluihin. Leasingvelan korkokulu sisältyy rahoituskuluihin.
Taseen eriä sekä rahoituseriä ei kohdenneta raportointisegmenteille.

IFRS 16 standardin käyttöönotto vaikutti tunnuslukuihin seuraavasti:

1-6/2019 1-6/2019
Ilman IFRS 16:n
Raportoitu vaikutusta
Käyttökate, Me 13,8 12,1
– % liikevaihdosta 12,2 10,8
Omavaraisuusaste % 40,3 41,9
Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Bruttoinvestoinnit; Me 8,0 5,0 7,9
Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 7,1 % 6,0 % 4,7 %
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
kokopäiväisinä 2496 hlöä 1324 hlöä 1330 hlöä
Tunnusluvut 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa 0,55 0,38 0,51
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 7,36 7,23 7,38
Omavaraisuusaste, % 40,3 46,5 49,6
Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Pantit, vastuut ja takaukset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat 67,3 59,8 53,7
Annetut kiinteistökiinnitykset 42,7 41,9 42,7
Annetut yrityskiinnitykset 30,1 50,1 30,1
Tytäryhtiöosakkeet 32,8 18,8 18,8
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,3 4,0 4,0
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
(1000 eur) 1-6/2019 1-6/2018
Tavaroiden myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 2
Palveluiden myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 4102 3680
Muu lähipiiri 7
Palveluiden ostot
Osakkuus- ja yhteisyritykset 1833 620
Muu lähipiiri 3

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 1-6/2019 1-6/2018
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1001 993
Lakisääteinen Tyel-maksu 163 163
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 70 69
Johdon kompensaatiot yhteensä 1234 1224

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)

Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot
Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot
Liikevaihto
Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100
(ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Liite

Keskisuomalainen puolivuosikatsaus 2019

Jätä kommentti

facebook twitter