Etusivu » Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Pörssitiedote 23.8.2019

Viennin rahoituksen kysyntä kasvoi alkuvuonna – kotimaassa kasvuyritysten osuus rahoituksesta nousi

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Finnvera myönsi alkuvuonna vientitakuita ja erityistakauksia edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän, ja uusien takuiden ja takausten kysyntä jatkoi trendinomaista kasvuaan. Myös vientiluottojen kysyntä nousi, vaikka alkuvuonna ei vielä myönnetty uusia luottoja yhtä paljon kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Myönnetty rahoitus keskittyi alussektorin ohella tele- ja metsäteollisuuteen. Maailman suurimpien risteilyvarustamojen investointibuumi alusten uudistamiseksi näkyy telakkakapasiteetin varauksina vuosiksi eteenpäin. Suomi on yksi harvoista maailman maista, joissa kyetään rakentamaan vaativimpia risteilyaluksia, ja tämä tuo tutkitusti merkittävän arvonlisän kansantaloudelle.

Rahoituksen volyymien vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen, mutta on tärkeää, että hallitusohjelmassa varmistetaan Finnveran valtuuksien riittävyys ottaen huomioon riskien hallinnan tarpeet. Viennin rahoituksen vaikuttavuus ulottuu laajalle alihankintaverkostojen ja työpaikkojen myötä, mikä vahvistaa sen merkitystä kansantaloudelle. Alkuvuosi on sujunut monella talouden mittarilla hyvin, mutta suurvaltojen kauppakiista on heikentänyt erityisesti kehittyvien markkinoiden kasvunäkymiä.

Finnveran kasvaneen kysynnän rinnalla kaupallinen rahoitusmarkkina on aktivoitunut viennin rahoituksessa, ja joitakin Finnveran vastuita on maksettu ennenaikaisesti pois. Sama ilmiö on näkynyt myös kotimaan rahoituksessa. Finnveran alkuvuonna myöntämä pk- ja midcap-rahoitus laski hieman vuodentakaisesta. Kasvuyrityksille suunnatun rahoituksen suhteellinen osuus myönnetystä rahoituksesta kuitenkin nousi. Investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli 40 prosenttia ja edellisvuoden tasolla. Myönnetty rahoitus kohdentui 85-prosenttisesti aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin strategian mukaisesti.

Konsernin alkuvuoden tulos oli 72 miljoonaa euroa, joka oli 47 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Positiivinen tulos lisää Finnveran taloudellisia puskureita tulevaisuutta varten. Finnveralle asetetun itsekannattavuustavoitteen mukaisesti odotamme, että yhtiön toiminnan menot pystytään pitkällä aikavälillä kattamaan toiminnasta saaduilla tuloilla.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys

H1/2019 (H1/2018)

Myönnetyt lainat ja takaukset: 430 Me (442), muutos -3 %Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 2 259 Me (1 411), muutos 60 %Myönnetyt vientiluotot: 132 Me (1 124), muutos -88 % Vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiön vientitakuuKatsauskausien vientitakuiden ja -luottojen määrään vaikuttavat yksittäiset isot alus- ja teletoimialalle annetut tarjoukset

30.6.2019 (30.6.2018)

Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten lainat ja takaukset: 1 949 Me (1 974), muutos -1 %Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset, sis. pk- ja midcap-vientitakuut: 23 665 Me (23 631), muutos 0 % josta nostetut vastuut 11 056 Me (10 275), muutos 8 %Sisältää vientitakuuvastuut, jotka kattavat vientiluottojen luottoriskinVastuukanta, vientiluotot: 6 992 Me (5 981 Me), muutos 17 %

Finnvera-konserni, H1/2019 (vs. H1/2018)

Tulos
H1/2019
72 Me
(49), muutos 47 %

Taseen loppusumma
30.6.2019
12,2 Mrd. e
(11,0), muutos 10 %

Henkilöstö
keskimäärin
H1/2019
363 hlöä
(376 hlöä), muutos -3 %

Vapaa oma pääoma ja
valtiontakuurahasto
30.6.2019
1,9 Mrd. e
(1,8), muutos 4 %

Kulu-tuotto-suhde
H1/2019
24,6 %
(29,3), muutos -4,7 %-yks.

Omavaraisuus
30.6.2019
11,8 %
(12,3), muutos -0,5 %-yks.

Rahoituksen
kohdentaminen
85 %*
(86), muutos -1 %-yks.

NPS-indeksi
(net promoter score)
H1/2019
64
(70), muutos -6 pistettä

* Pk- ja midcap-rahoituksesta kohdistui aloittaviin, kasvaviin,
kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin.

Konsernin tammi–kesäkuun tulos oli 72 miljoonaa euroa (49), joka oli 47 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Tulosparannukseen vaikuttivat erityisesti velkojen ja johdannaisten positiiviset käyvän arvon muutokset sekä edellisvuotta selvästi pienemmät toteutuneet ja odotettavissa olevat tappiot. Myös palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärän kasvu paransi tulosta edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys
H1/2019
Me
H1/2018
Me
Muutos
Me
Muutos
%
2018
Me
Korkokate1923-4-17 %42
Palkkiotuotot ja -kulut (netto)686535 %135
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot
170,117-9
Hallintokulut-23-23-0,3-1 %-46
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot-9-27-19-68 %-45
Luottotappiokorvaus valtiolta713-5-43 %24
Liikevoitto77512650 %100
Tilikauden tulos72492347 %98

Rahoituksen näkymät

Suomen talouden kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019. Suomen Pankki laski kesäkuussa kasvuennustettaan, ja ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia.

Finnveran tavoitteena on kohdentaa pk- ja midcap-rahoitusta erityisesti aloittaviiin, kasvaviin, kansainvälistyviiin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin. Talouskasvun hidastuminen saattaa kiristää pankkien rahoitustarjontaa, jolloin Finnveran tehtävää rahoitusmarkkinoiden täydentäjänä korostuu. Finnvera ottaa käyttöön syksyllä uuden rahoitustuotteen, jonka avulla pystymme aiempaa paremmin vastaamaan pienten kasvuyritysten rahoitustarpeisiin. Strategian mukaisesti tavoitteena on kasvattaa viennin rahoitusta käyttävien pk-yritysten määrää sekä tarjota edelleen vientikauppojen rahoituksen ja riskeihin varautumisen neuvontapalveluja. Tämän odotetaan lisäävän viennin rahoituksen kysyntää tänä vuonna. Yritysten omistajanvaihdosten vauhdittaminen jatkuu, ja niihin liittyvän rahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla.

Viennin rahoituksen kysyntä on kasvanut alkuvuonna. Vientitakuiden ja -luottojen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana vuonna 2019 ja keskittyvän edelleen alus- ja telakka-, tele- ja metsäsektoreille. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Alueellisesti vahvinta kysynnän oletetaan olevan Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä enenevässä määrin myös muilla kehittyvillä markkinoilla. Vientitakuulaitosten rooli vientikauppojen rahoittamisessa kasvaa tyypillisesti taloudellisten ja poliittisten epävarmuustekijöiden noustessa.

Lisätiedot:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400

Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 (PDF)

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Puolivuosikatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit

Liite

Finnvera_konserni_Puolivuosikatsaus_H1_2019_FI

Jätä kommentti