Etusivu » DIGITALIST GROUP -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

DIGITALIST GROUP -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 28.8.2019 klo: 9:00

Digitalist H1/2019 – Muutos jatkuu

YHTEENVETO

Huhtikuu – kesäkuu 2019 (vuoden 2018 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 7,3 milj. euroa (6,2 milj. euroa), kasvua 17,5%. Käyttökate (EBITDA)* -0,6 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), -8,1% liikevaihdosta (-18,5%).Liiketulos* -1,4 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), -19,8% liikevaihdosta (-24,6%). Nettotulos -2,3 milj. euroa (-1,2 milj. euroa), -31,2% liikevaihdosta (-19,6 %).Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Katsauskausi tammikuu – kesäkuu 2019 (vuoden 2018 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 14,9 milj. euroa (11,5 milj. euroa), kasvua 29,8 %. Käyttökate (EBITDA)* -1,0 milj. euroa (-3,2 milj.euroa), -6,6% liikevaihdosta, (-28,0%). Liiketulos* -2,7 milj. euroa (-3,9 milj.euroa), -18,0% liikevaihdosta (-34,4%). Nettotulos -3,4 milj. euroa (-3,9 milj.euroa), -22,6% liikevaihdosta ( -34,4%). Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,01) euroa. Liiketoiminnan rahavirta -0,7 milj.euroa (-3,9 milj. euroa). Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 260 (280), vähennystä 7%.

*IFRS 16 vaikutus oli huhtikuun – kesäkuun käyttökatteeseen (EBITDA) 0,4 milj. euroa ja liiketulokseen -0,05 milj.euroa ja katsauskauden aikana käyttökatteeseen (EBITDA) 0,7 milj. euroa ja liiketulokseen -0,1 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan ja liiketuloksen parantuvan vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. (Muuttumaton).

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olemme jatkaneet kasvun, kannattavuuden parantamisen, toiminnan tehostamisen sekä kulttuurin ja toimintamallien yhtenäistämisen tiellä. Nämä tulevat säilymään fokuksessa myös vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Olemme jatkaneet strategiamme toimeenpanoa, jonka mukaisesti haluamme olla ’The CX Innovation Company’ yhdistelemällä ainutlaatuisella tavalla branding-, design ja teknologiaosaamista. Uskomme, että innovatiiviset palvelumme tarjoavat Digitalist Groupille kilpailuetua markkinoilla, jossa yhä useammat yritykset ovat tunnistaneet positiivisesti erottautuvan asiakaskokemuksen olevan keskeisimpiä kilpailukeinoja ja että yrityksen brändi rakentuu asiakaskokemuksen kautta.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla olemme onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoamme ja parantamaan vertailukelpoista käyttökatettamme (EBITDA) sekä liiketulostamme verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2019. Tämä viestii, että olemme oikealla tiellä, vaikka liiketoimintamme onkin ollut edelleen tappiollista. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella +29,8% vertailukauteen nähden. Kasvua on kiihdyttänyt erityisesti vuonna 2018 tehty Grow Holding AB:n yrityskauppa. Katsauskauden liikevaihdosta noin 74% tuli Suomen ulkopuolelta. Toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli 17,5% vertailukauteen nähden.

Käynnistimme konsernissa toisella vuosineljänneksellä tehostamisohjelman ja kävimme Suomessa yhteistoimintaneuvottelut, jotka kohdistuivat konsernijohtoon, myyntiin, tukitoimintoihin, projektijohtoon sekä esimiestehtävissä oleviin henkilöihin. Samalla ajanjaksolla myös uudistimme organisaatiotamme ja johtoryhmäämme siirtymällä regioonamalliin. Maantieteelliset regioonamme ovat: Suomi/UK, Ruotsi ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi aloitimme yhteisen järjestelmäalustan rakentamisen koko konserniin. Kutsumme hanketta nimellä ”One Digitalist Platform”, jonka uskomme mahdollistavan entistä yhtenäisemmän ja tehokkaamman toimintatavan jatkossa.

Yhtiö tiedotti katsauskauden jälkeen uuden toimitusjohtajan valinnasta. Petteri Poutiainen aloittaa Digitalist Groupin toimitusjohtajana virallisesti syyskuun alussa. Hän siirtyi Yhtiömme palvelukseen Salesforcen Suomen maajohtajan tehtävästä. Haluankin toivottaa Petterin sydämellisesti tervetulleeksi ja omalta osaltani kiittää koko Yhtiön henkilökuntaa, hallitusta, asiakkaitamme sekä kumppaneitamme saamastani tuesta väliaikaisen toimitusjohtajakauteni aikana.

/Toimitusjohtaja Hans Parvikoski

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 7,3 milj. euroa (6,2 milj. euroa), mikä on 17,5% enemmän kuin edellisvuonna.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 14,9 milj.euroa (11,5 milj. euroa), mikä oli 29,8% enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvua on kiihdyttänyt vuonna 2018 tehty Grow Holding AB:n yrityskauppa. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus muodosti katsauskaudella 74% (54%) liikevaihdosta.

TULOS

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,6 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), liiketulos oli -1,4 milj. euroa (-1,5 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -2,3 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen nettotulos oli
-2,3 milj. euroa (-1,2 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa). Nettotulokseen vaikuttivat negatiivisesti toisen vuosineljänneksen nettorahoituskulut
-0,9 milj.euroa (0,2 milj. euroa).

Katsauskaudella käyttökate (EBITDA) oli -1,0 milj. euroa (-3,2 milj. euroa), liiketulos -2,7 milj. euroa (-3,9 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -3,5 milj. euroa (-4,1 milj. euroa). Katsauskauden nettotulos oli -3,4 milj. euroa (-3,9 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa). Nettotulokseen vaikuttivat negatiivisesti katsauskauden nettorahoituskulut -0,8 milj.euroa (-0,1 milj. euroa).

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli 3,3 (9,8) milj. euroa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen (negatiivinen). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -23,8 (-36,0) prosenttia.

INVESTOINNIT

Katsauskaudella investoinnit olivat 0,6 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Pääasiassa investoinnit olivat tuotekehityskustannuksiin liittyviä. Katsauskauden päättyessä taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,1 milj.euroa (0,1 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 34,2 milj. euroa (32,2 milj. euroa). Muutokseen vaikutti pääasiassa IFRS16 standardin käyttöönotto. Oma pääoma oli 3,3 milj. euroa (9,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta oli 9,7% (30,4%). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 0,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa 8,6 milj. euroa (5,4 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajaltaan. Korolliset velat 30.6.2019 olivat 22,1 milj. euroa (14,5 milj. euroa) kasvuun vaikutti pääsiaissa IFRS16 standardin käytöönotto. Lähipiiriyhtiölainoja on 10,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa katsauskauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,7 milj. euroa (-3,9 milj. euroa), muutosta 82,3%. Liikevaihdon rahavirtaan on positiivisesti vaikuttanut liiketuloksen paraneminen sekä myyntisaamisten vähentyminen.

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan myyntisaatavistaan. Toisella vuosineljänneksellä myytiin myyntisaamisia 2,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa), sisältäen erikseen tiedotetun myyntisaamisten myynnin Turret Oy:lle.

LIIKEARVOT

Konsernin taseessa oli 30.6.2019 liikearvoa 17,9 milj. euroa (17,9 milj. euroa).

Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:
– Tarkastelujakson pituus 4 vuotta
– WACC diskonttokorko 9 prosenttia
– Kasvuolettama (”terminal value”) 1 prosentti.

Liikearvon testauksessa 30.6.2019 ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta. Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 17,6 milj. eurolla.

Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 42,6 milj. euroa on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 22,1 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 31,9 milj. euroa summa 30.6.2019.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskaudella aikana keskimäärin 268 (245) ja kauden lopussa 260 (280). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 102 henkeä (137) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 158 henkeä (143) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 10 henkilöllä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,08 euroa ( 2018: 0,10 euroa), alin 0,05 euroa (2018: 0,06 euroa) ja päätöskurssi 28.06.2019 oli 0,05 euroa (2018: 0,07 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 0,05 euroa (2018: 0,07 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 6 259 768 kappaletta (2018: 7 415 831 kappaletta), mikä vastaa 0,96 % (2018: 1,34 %) osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 28.06.2019 oli 31 900 115 euroa (2018: 38 767 704 euroa).

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746.

Optio-ohjelma 2016

Digitalist Group Oyj:llä on voimassa 2016-optio-ohjelma, jolla yhteensä merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 24 749 592 yhtiön uutta osaketta. Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 28.6.2019 oli 4 028 (2018: 3 963). Yksityishenkilöt omistivat 8,5 % (2018: 9,98 %), yhteisöt 91,20 (2018: 90,00 %) ja ulkomaalaiset 0,3 % (0,02 %) sekä hallintarekisterissä olevat 4,8 % (5,61 %) osakkeista.

Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n omistusosuus on 72,13 %. Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa 72,20 %:iin.

Lähipiiritapahtumat

21.3.2019 Digitalist Group Oyj sopi Nordea Pankki Oyj:n kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,5 miljoonalla eurolla yhteensä 5,5 miljoonaan euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta muun muassa Nordea Pankki Oyj:lle antama omavelkainen takaus. Digitalist Group on antanut yhdessä Digitalist Finland Oy:n kanssa Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vastasitoumuksen, jossa Digitalist Group on muun ohessa sitoutunut maksamaan markkinaehtoista takausprovisiota.

27.5.2019 Turret Oy Ab sopi ostavansa Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiöiltä Digitalist Sweden AB:ltä, Grow AB:ltä ja Grow Nine AB:ltä tiettyjä niiden saatavia, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron arvosta markkinaehtoisin ehdoin.

24.6.2019 Digitalist Group Oyj sopi Tremoko Oy Ab:n kanssa Tremoko Oy Ab:n merkitsemän vaihtovelkakirjalainan 30.6.2019 maksettavaksi erääntyvien korkojen, noin 258.000 euroa, muuntamisesta erilliseksi lainaksi. Laina on sovittu markkaehtoisin ehdoin ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2019.

MUITA TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Yhtiökokous 2.4.2019

Yhtiö piti 2.4.2019 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinnointi/yhtiökokous

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Pekka Pylkäksen, Peter Erikssonin, Jaana Rosendahlin, Anders Liljebladin sekä Ville Tolvasen.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen.

Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pylkäs ja jäseniksi Anders Liljeblad ja Esa Matikainen. Anders Liljeblad ja Esa Matikainen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Jaana Rosendahl ja Peter Eriksson. Esa Matikainen ja Jaana Rosendahl ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://digitalist.global/investors/releases

Yhteistoimintaneuvottelut

Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finland Oy:n kävi konsernijohdon, myynnin, tukitoimintojen, projektijohdossa ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 11.4.2019 ja päättyivät 3.5.2019.

Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena Digitalist Finland Oy:ssä irtisanottiin 7 henkilöä. Yhtiö arvioi saavansa uudelleenjärjestelyiden ja organisaatiota koskevien tehostamistoimenpiteiden kautta 1,7 miljoonan euron vuotuiset säästöt konsernitasolla.

Uusi johtoryhmä

Digitalist Groupin uusi johtoryhmä 15.5.2019 alkaen on seuraava
• Hans Parvikoski, Interim CEO / CFO
• Peter Eriksson, Interim COO
• Johan Almquist, Managing Partner, Sweden
• Magnus Leijonborg, Managing Partner, North America
• Esa Nettamo, Managing Partner, Finland & UK

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Petteri Poutiainen nimettiin Digitalist Group Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti Yhtiön palveluksessa 5.8.2019 ja aloittaa virallisesti toimitusjohtajan tehtävässään 2.9.2019. Ennen toimitusjohtajaksi nimitystään Petteri Poutiainen on toiminut vuodesta 2016 lähtien Salesforcen Suomen maajohtajana. Poutiaisella on yli 20 vuoden kokemus menestyvien kansainvälisten organisaatioiden johtamisesta. Poutiainen tulee osaksi yhtiön voimassa olevaa ylimmän johdon insentiiviohjelmaa.

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Hans Parvikoski jatkaa Digitalist Groupin palveluksessa talousjohtajan tehtävässä ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Yhtiön hallituksen jäsen ja väliaikainen operatiivinen johtaja Peter Eriksson lopettaa operatiivisen johtajan tehtävässään 31.8.2019 jatkaen Yhtiön hallituksen jäsenenä.

Digitalist Group Oyj sopi 16.8.2019 Turret Oy Ab:n kanssa 1.500.000 euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina on sovittu markkinaehtoisin ehdoin ja se erääntyy maksettavaksi 30.11.2019. Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.

Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosien 2019 ja 2018 katsauskausilla ei ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on arvioitu olevan vähäinen.

Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan vuosineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-9/2019 julkaistaan keskiviikkona 06.11.2019.

DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja, Talousjohtaja Hans Parvikoski, puh. 040 5866154, hans.parvikoski@digitalistgroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digitalist.global

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

PUOLIVUOSI KATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.6.2019

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA,1000 EUR

01.04.2019 – 30.06.201901.04.2018 – 30.06.2018Muutos %01.01.2019 – 30.06.201901.01.2018 – 30.06.2018Muutos %01.01.2018 – 31.12.2018
LIIKEVAIHTO7 2726 18817,514 89411 47229,824 737
Liiketoiminnan kulut-8 715-7 707-13,1-17 569-15 414-14,0-31 168
LIIKETULOS-1 443-1 5194,8-2 675-3 94132,9-6 432
Rahoitustuotot ja-kulut-892249-458,2-828-115-620,3-631
TULOS ENNEN VEROJA-2 335-1 270-83,8-3 504-4 05613,6-7 063
Tuloverot685523,313611024,0235
TILIKAUDEN TULOS-2 267-1 216-86,5-3 367-3 94614,7-6 828
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille-2 267-1 216-86,5-3 367-3 94614,7-6 828
Määräysvallattomille omistajille0,000,000,000,000,00
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, perus0,000,00-0,01-0,01-0,01
Osakekohtainen tulos, laimennettu0,000,00-0,01-0,01-0,01

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

01.04.2019 – 30.06.201901.04.2018 – 30.06.2018Muutos %01.01.2019 – 30.06.201901.01.2018 – 30.06.2018Muutos %01.01.2018 – 31.12.2018
TILIKAUDEN TULOS-2 267-1 216-86,5-3 367-3 94614,7-6 828
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä259-371169,8-359-50929,5-344
LAAJA TULOS YHTEENSÄ-2 008-1 586-26,6-3 726-4 45516,4-7 172

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

30.06.201930.06.201831.12.2018
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet3 9915 2645 209
Liikearvo17 87817 94118 059
Aineelliset hyödykkeet4 879585626
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat292
PITKÄAIKAISET VARAT26 75023 79923 896
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset7 0437 5988 012
Rahavarat381772314
LYHYTAIKAISET VARAT7 4248 3708 326
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIK. OMAISUUSERÄT
VARAT34 17432 16932 222
30.06.201930.06.201831.12.2018
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajat
Osakepääoma585585585
Ylikurssirahasto219219219
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto73 18671 88073 186
Ed.tilikausien tulos-67 321-58 971-60 134
Tilikauden tulos-3 367-3 946-6 828
Emoyhtiön omistajat3 3029 7677 028
OMA PÄÄOMA3 3029 7677 027
Pitkäaikaiset velat14 24112 64112 646
Lyhytaikaiset velat16 6309 76212 549
VELAT YHTEENSÄ30 87222 40325 195
OMA PÄÄOMA JA VELAT34 17432 16932 222

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Osakeanti
D: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
E: Muuntoero
F: Kertyneet voittovarat
G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
H: Oma pääoma yhteensä

ABCDEFGH
Oma pääoma 1.1.2018 585 219 064 457 757-60 5455 4735 473
Muut muutokset
Tilikauden tulos-3 946-3 946-3 946
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoeron muutos-507-507-507
Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa:
Suunnattu osakeanti
2 0002 0002 000
Osakeanti1 3245 4246 7486 748
Oma pääoma 30.6.20185852191 32471 880250-64 4919 7679 767
Oma pääoma 1.1.2019 585 219 073 186 412-67 3757 0277 027
Tilikauden tulos-3 367-3 367-3 367
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoeron muutos-359-359-359
Oma pääoma 30.6.2019585219073 18654-70 7423 3023 302

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

01.01.2019-30.06.201901.01.2018-30.06.201801.01.2018-31.12.2018
TILIKAUDEN TULOS-3 367-3 946-6 828
Poistot ja arvonalentumiset1 6967341 588
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot033
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot-65-149-133
Rahoitustuotot ja -kulut868263751
Tuloverot-136-110-235
Muut oikaisut0381190
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos1 406-446-2 628
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos-862-2021 285
Maksetut korot liiketoiminnasta-157-79-16
Saadut korot liiketoiminnasta-207
Muut rahoituserät liiketoiminnasta-116-207-315
Maksetut verot liiketoiminnasta47-123-27
Liiketoiminnan rahavirta-688-3 880-6 359
000
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-706-330-848
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot-6-3-1
Ostetut tytäryhtiöosakkeet0197198
Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys100
Maksetut verot investoinneista700
Investointien rahavirta-704-137-650
Maksullinen osakeanti00381
Lyhytaikaisten lainojen nostot1 1882 7264 400
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut3-127-2 550
Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys1 046-2370
Pitkäaikaisten lainojen nostot01 1333 827
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut-761-44-84
Rahoituksen rahavirta1 4763 4525 974
Rahavarojen muutos84-566-1 035
000
Rahavarat, avaava tase3141 3661 366
Rahavarojen muutos84-566-1 035
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-11-28-16
Rahavarat381772314

Vuoden 2019 ja 2018 luvut eivät ole vertailukelpoisia IFRS 16 standardin käyttöönotosta johtuen.

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedoite on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä, alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta.

Tilinpäätöstiedoteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Puolivuosi katsaus on tilintarkastamaton.

Uuden ja uudistetun IFRS -normiston soveltaminen

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Digitalist Group Oyj otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 –standardin. Huomattavin vaikutus on, että Digitalist kirjaa taseeseen uusia varoja ja velkoja jotka ovat pääosin nykyisten muiden vuokrasopimusten sisältämiä toimitiloja. Lisäksi kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyvien kulujen luonne muuttuu IFRS 16:n korvatessa vuokrakulun käyttöoikeusomaisuuserän poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla, joka raportoidaan osana rahoituskuluja. Digitalist Group käyttää kumulatiivista siirtymää, jolloin vertailutietoja ei oikaista. Muutoksen vaikutus taseeseen 1.1.2019 on noin 3,6 milj. euroa.

Toiminnan jatkuvuus

Tämä puolivuosi on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat rahoitusjärjestelyt vuoden 2019 aikana sekä liiketoimintaennuste vuoden 2019 osalta. Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen ja rahoitusratkaisujen osalta.

Puolivuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

Liikearvon arvonalentumistestaus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2019. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 17,6 milj. euroa, eikä näin ollen alaskirjaustarvetta ollut. Liikearvoa on katsauskauden lopun taseessa 17,9 milj. euroa. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 42,6 milj. euroa on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 22,2 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 31,9 milj. euroa summa 30.6.2019.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 30.06.2019 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalla Q3 2019 – Q2 2023.

Ennusteperiodilla Q3 2019 – Q2 2023 uskotaan päästävän keskimäärin 13 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan keskimäärin 5 prosenttiin.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 9 prosenttia p.a. korkokantaa sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena 1 prosenttia p.a. korkoa. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.

Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi terminaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty -8,0 prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 14,6 prosenttia 9 prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 1,1 prosenttia 5 prosentin sijaan käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää.

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Q2/2019Q1/2019Q4/2018Q3/2018Q2/2018Q1/2018
01.04.-30.06.1901.01.-31.03.1901.10.-31.12.1801.07.-30.09.1801.04.-30.06.1801.01.-31.03.18
Liikevaihto7 2727 6217 4615 8036 1885 285
Liiketoiminnan kulut-8 715-6 388-8 741-7 014-7 708-7 706
LIIKETULOS-1 443-1 233-1 280-1 211-1 520-2 422
Rahoitustuotot ja kulut-892-64-313-203249-364
Tulos ennen veroja-2 335-1 169-1 593-1 414-1 270-2 786
Tuloverot686961645555
VERTAILUJAKSON TULOS-2 267-1 100-1 532-1 350-1 215-2 731

Vuoden 2019 ja 2018 luvut eivät ole vertailukelpoisia IFRS 16 standardin käyttöönotosta johtuen.

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

LiikearvoAineettomat hyödykkeetAineelliset käyttöomaisuushyödykkeetMuut sijoituksetRakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeusEnnakkomaksut ja keskeneräiset hankinnatYhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.201812 7555 02440170018 187
Lisäykset5 2951 0912746006 666
Vähennykset000-400-4
Valuuttakurssimuutokset-109-206-1000-316
Katsauskauden poistot0-645-89000-734
Kirjanpitoarvo 30.6.201817 9415 26458590023 799
Kirjanpitoarvo 1.1.201918 0595 209553207323 896
IFRS 16 stand. käyttöönotto3 8173 817
Lisäykset01547902884921 013
Vähennykset0000000
Siirrot erien välillä0-5310005310
Valuuttakurssimuutokset-181-1031003-280
Katsauskauden poistot0-738-1310-8270-1 696
Kirjanpitoarvo 30.6.201917 8783 99150223 2781 09826 750

TUNNUSLUKUJA

VARAT1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
Tulos/osake, EUR laimennettu-0,01-0,01-0,01
Tulos/osake, EUR-0,01-0,01-0,01
Omapääoma/osake, EUR0,010,020,01
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu-0,00-0,01-0,01
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR-0,00-0,01-0,01
Sijoitetun pääoman tuotto, %-23,8-36,0-31,7
Oman pääoman tuotto, %negnegneg
Liikevoitto/liikevaihto, %-22,6-34,4-26,0
Gearing koko omasta pääomasta, % *657,8140,3227,2
Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % *9,730,421,8
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR-979-3 207-4 845

*) IFRS 16 standardin käyttöönotto on vaikuttanut tunnuslukuun.

MUITA TIETOJA

1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
HENKILÖSTÖ, keskimäärin268245258
Henkilöstö kauden lopussa260280270
VASTUUT, 1000 EUR
Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset23 50023 50023 500
Leasing-ja muut vuokravastuut
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 1011 5461 492
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 692 6882 296
Erääntyy 5 vuoden kuluttua000
Yhteensä 1704 2343 788
Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0127 0
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa2 0002 0002 000
Erääntyy 5 vuoden kuluttua000
Yhteensä2 0002 1272 000
Käypä arvo -24-20-15
Korolliset velat yhteensä
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta2 8712 8613 025
Muut pitkäaikaiset velat

10 558 8 664 8 639
Lyhytaikaiset korolliset velat 8 672 2 949 4 620
Yhteensä 22 101 14 47516 284

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite

Digitalist Group osavuosikatsaus Q2 2019

Jätä kommentti