Etusivu » Arkistot 28.8.2019

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019 – 30.6.2019

Valoe Oyj Osavuosikatsaus 28.8.2019

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019 – 30.6.2019

YHTEENVETO

Katsauskaudella myyntiyhteistyö ForUs Capital Oy:n (”ForUs Capital”) kanssa jatkui tiiviinä. Heti katsauskauden päätyttyä heinäkuun alussa Valoe sai ForUs Capitalilta ensin noin 1,2 miljoonan euron tilauksen ja sen jälkeen toisen noin 0,4 miljoonan euron tilauksen aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Voimalat toimitetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Valoen panostus kennoteknologiaan jatkui katsauskaudella ja yhtiö aloitti muutostyöt helmikuussa 2019 ostamansa Liettuan tehtaan muuttamiseksi IBC (Interdigitated Back Contact) -kennotuotantoon sopivaksi. Valoen ja Global BOD Group SIA:n (”BOD”) välistä JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoimintaa ja Liettuan tehdasta koskevaa kauppaa ei saatu vielä katsauskaudella päätökseen. 19.7.2019 tiedotetun mukaisesti Valoe on sopinut BOD:n kanssa kauppahinnan maksua ja kaupan voimaantuloa koskevien ehtojen muuttamisesta siten, että maksamatta oleva kauppahinnan loppuosa 3,2 miljoonaa euroa maksetaan Valoen 2019 toisella vuosipuoliskolla järjestettäväksi suunnitellulla osakeannilla kerättävillä varoilla syyskuun loppuun 2019 mennessä. Yhtiö tiedotti osakeannin valmistelujen aloittamisesta 19.7.2019. Annin järjestämisen edellytyksenä on, että Valoen 5.9.2019 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhtiökokouskutsun ehdotuksen mukaisesti ja että Finanssivalvonta hyväksyy Valoen laatiman ja 27.8.2019 Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jättämän osakeantia koskevan esitteen. Anti on tarkoitus toteuttaa syyskuussa 2019.Katsauskauden jälkeen elokuussa 2019 Valoe allekirjoitti toimitussopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista. Valoen tarkoituksena on valmistaa IBC-kennot Liettuan tehtaalla. Edellyttäen, että Valoen tiedottama osakeanti onnistuu, toimitussopimuksen arvioidaan kääntävän Valoe-konsernin kassavirran positiiviseksi jo tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana. Osakeannin onnistuminen on välttämätön edellytys edellä mainitun sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamiselle ja samalla Valoen strategian toteutumiselle.Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen erittäin tiukkoja siihen asti kunnes suunnitteilla oleva osakeanti on saatu toteutettua onnistuneesti.9.5.2019 Valoe tiedotti mitätöineensä yhteensä 314.367 yhtiön hallussa ollutta osaketta, jotka oli annettu yksinomaan yhtiön ja Bracknor Investmentin välistä 19.4.2017 allekirjoitettua rahoitussopimusta varten. Yhtiön ja Bracknor Investmentin välinen rahoitussopimus päättyi 19.10.2018.Toukokuussa 2019 Valoe päätti sen ja Winance Investmentin välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsi kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 1.718.000 osaketta. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa 2019 Valoe päätti toisesta Winance Investmentin rahoitusjärjestelyyn liittyvästä yhteensä enintään 10.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 15.7.2019 ja päättyy 15.7.2020. Yhtiö merkitsi 15.7.2019 yhteensä 2.050.000 osaketta ja 9.8.2019 yhteensä 3.065.000 osaketta. Anneissa merkittyjä uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winance Investmentille edellä sanotun mukaisesti, yhtiö mitätöi ne.18.7.2019 Valoe tiedotti yhtiön vaihtovelkakirjalainaan 1/2019 perustuvasta vaihtovelkakirjalainan osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta yhtiön uusien osakkeiden (Uudet Osakkeet) merkinnästä. Vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät yhteensä 11.565.864 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 pääomaa vaihdettiin osakemerkinnässä Uusiksi Osakkeiksi yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla ja vaihtovelkakirjalaina 1/2019 pieneni siten 1,7 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 perusteella voidaan lainaosuuksia vaihtamalla merkitä vielä enintään yhteensä 7.747.112 yhtiön osaketta.Yhtiö julkaisi 19.7.2019 arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen 15.7.2019 maksuttomassa suunnatussa osakeannissa yhtiölle itselleen merkittyjen 2.050.000 osakkeen ja 18.7.2019 vaihtovelkakirjalainan 1/2019 lainaosuuksien perusteella merkittyjen yhteensä 11.565.864 osakkeen hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto pieneni katsauskaudella 77,1 %. Liikevaihto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), kauden tulos -2,6 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,15 euroa (-0,15 euroa) ja käyttökate oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).Valoe ei anna markkinaohjeistusta tulevaisuudennäkymistään tilikaudelle 2019.Katsauskauden ja sen päättymisen jälkeisistä tapahtumista on kerrottu enemmän pörssitiedotteissa, jotka on julkaistu Valoen internet-sivuilla www.valoe.com. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Valoe on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Toukokuussa 2019 Valoe päätti sen ja Winance Investmentin välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsi kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 1.718.000 osaketta. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa 2019 Valoe päätti toisesta Winance Investmentin rahoitusjärjestelyyn liittyvästä yhteensä enintään 10.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 15.7.2019 ja päättyy 15.7.2020. Yhtiö merkitsi 15.7.2019 yhteensä 2.050.000 osaketta ja 9.8.2019 yhteensä 3.065.000 osaketta. Anneissa merkittyjä uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winance Investmentille edellä sanotun mukaisesti, Yhtiö mitätöi ne. Valoe on nostanut tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä Winance Investmentin rahoitusjärjestelystä yhteensä 750.000 euroa.

9.5.2019 Valoe tiedotti mitätöineensä yhteensä 314.367 yhtiön hallussa ollutta osaketta, jotka oli annettu yksinomaan yhtiön ja Bracknor Investmentin välistä 19.4.2017 allekirjoitettua rahoitussopimusta varten. Yhtiön ja Bracknor Investmentin välinen rahoitussopimus päättyi 19.10.2018.

Katsauskauden jälkeen 18.7.2019 Valoe tiedotti yhtiön vaihtovelkakirjalainaan 1/2019 perustuvasta vaihtovelkakirjalainan osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta yhtiön Uusien Osakkeiden merkinnästä. Vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät yhtiölle esitettyjen vaihtovaatimusten perusteella yhteensä 11.565.864 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 pääomaa vaihdettiin osakemerkinnässä Uusiksi Osakkeiksi yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla ja vaihtovelkakirjalaina 1/2019 pieneni siten 1,7 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 perusteella voidaan lainaosuuksia vaihtamalla merkitä vielä enintään yhteensä 7.747.112 yhtiön osaketta.

Tuotekehityksen osalta Valoen panostus kennoteknologiaan jatkui katsauskaudella ja yhtiö aloitti muutostyöt helmikuussa 2019 ostamansa Liettuan tehtaan muuttamiseksi IBC (Interdigitated Back Contact) -kennotuotantoon sopivaksi. Valoen ja Global BOD Group SIA:n (”BOD”) välistä JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoimintaa ja tehdasta koskevaa kauppaa ei saatu vielä katsauskaudella päätökseen. 19.7.2019 tiedotetun mukaisesti Valoe on sopinut BOD:n kanssa kauppahinnan maksua ja kaupan voimaantuloa koskevien ehtojen muuttamisesta siten, että maksamatta oleva kauppahinnan loppuosa 3,2 miljoonaa euroa maksetaan Valoen 2019 toisella vuosipuoliskolla järjestettäväksi suunnitellulla osakeannilla kerättävillä varoilla syyskuun loppuun 2019 mennessä. Yhtiö tiedotti osakeannin valmistelujen aloittamisesta 19.7.2019. Annin järjestämisen edellytyksenä on, että Valoen 5.9.2019 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhtiökokouskutsun ehdotuksen mukaisesti ja että Finanssivalvonta hyväksyy Valoen laatiman ja 27.8.2019 Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jättämän osakeantia koskevan esitteen. Anti on tarkoitus toteuttaa syyskuussa 2019.

Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta katsauskauden lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Tämän osavuosikatsauksen päivämääränä lainasta on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa.

Valoe julkisti 27.3.2019 saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan HighLite-tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus on noin 1,4 miljoonaa euroa. Valoe arvioi saavansa avustuksesta käyttöönsä noin 0,6 miljoonaa euroa etukäteen projektin alkaessa lokakuussa 2019 ja noin 0,3 miljoonaa euroa maaliskuussa 2020.

Katsauskaudella myyntiyhteistyö ForUs Capitalin kanssa jatkui tiiviinä. Heti katsauskauden päätyttyä heinäkuun alussa Valoe sai ForUs Capitalilta ensin noin 1,2 miljoonan euron tilauksen ja sen jälkeen toisen noin 0,4 miljoonan euron tilauksen aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Voimalat toimitetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Katsauskauden jälkeen elokuussa 2019 Valoe allekirjoitti toimitussopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista. Valoen tarkoituksena on valmistaa IBC-kennot Liettuan tehtaalla. Edellyttäen, että Valoen tiedottama osakeanti onnistuu, toimitussopimuksen arvioidaan kääntävän Liettuan tehtaan kassavirran positiiviseksi jo tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana. Osakeannin onnistuminen on välttämätön edellytys edellä mainitun sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamiselle ja samalla Valoen strategian toteutumiselle.

Etiopian tehdastoimitusprojektin taloudellinen vaikutus poistettiin Valoen kirjanpidosta tilikaudella 2016. Operatiivisesti Etiopian projektia jatketaan ja osatuloutukseen palataan, kun IAS-standardin mukainen riittävä näyttö tuottojen kotiutumisesta on saatu. Tärkeimpänä tällaisena edellytyksenä Valoe pitää asiakkaan tilauksen mukaisen noin 9,5 miljoonan euron peruuttamattoman remburssin avaamista yhtiön hyväksymässä pankissa tai merkittävän käteismaksun saamista asiakkaalta. Yhtiö saattaa tarvita maksun saamiseksi vientikaupassa tavanomaiset vastavakuudet.

Valoen aasialainen asiakas käy neuvotteluja noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä. Valoe sisällyttää tilauksen tilauskantaansa vasta asiakkaan tehdasprojektin rahoituksen varmistuttua. Kaupan rahoitukseen liittyvät neuvottelut ovat kuitenkin edelleen kesken, eikä niiden toteutumisesta ole vielä varmuutta. Valoe neuvottelee aktiivisesti myös useasta muusta tehdaskaupasta.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2018, jollei toisin mainita. Tilikausilla 2017 ja 2018 lopetettuja toimintoja ei ole enää ollut tuloslaskelmassa, mutta tase-erät sisältävät edelleen lopetettuihin toimintoihin kohdistuvia velkoja.

Huhtikuu – kesäkuu 2019:

– Valoe-konsernin liikevaihto väheni 82,2 prosenttia 0,08 miljoonaan euroon (vuonna 2018: 0,5 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,07 euroa (-0,07 euroa)

Tammikuu – kesäkuu 2019:

– Valoe-konsernin liikevaihto väheni 77,1 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (vuonna 2018: 0,5 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -2,6 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -2,6 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,15 euroa (-0,15 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Valoen toinen vuosineljännes oli toimitusten osalta erittäin hiljainen. Tämä johtui pääasiassa ForUs Capitalin kanssa käytyjen voimalaitoskauppojen neuvottelujen pitkittymisestä. Neuvottelut johtivat kuitenkin lopulta hyvään lopputulokseen, ja ForUs Capital tilasi heinäkuussa 2019 Valoelta voimaloita 1,6 miljoonan euron arvosta. Suurin osa tilatuista voimalaitoksista rakennetaan tilikauden 2020 aikana käyttäen Valoen kehittämiä, molemmilta puoliltaan auringon energiaa kerääviä Chrystal Twin -paneeleita, joissa on uudet n-tyypin puolijohteisiin perustuvat IBC-kennot. Yhtiön tuotekehitys toimi koko vuosineljänneksen ajan täydellä kapasiteetilla. IBC-kennon kehitys ISC Konstanzin kanssa on alkanut ja Liettuan Vilnaan valmistuvan kennotehtaan laitteistojen yhteensovittaminen IBC-kennotuotantoa varten on edennyt katsauskaudella hyvin, mutta hieman aikataulusta jäljessä. Valoen tavoitteena on saada ensimmäinen IBC-kenno valmistettua uudessa Liettuan tehtaassa jo vuoden 2019 aikana. Myös uusi Chrystal Twin (IBC) -paneeliperhe on tarkoitus tuoda markkinoille samanaikaisesti IBC–kennon kanssa.

Chrystal-paneelin ennakkomyynti on alkanut hyvin. Valoen ja ForUs Capitalin asiakkaat ovat tilanneet uutta paneelia jo ennen sen lopullista kaupallista esittelyä ja valmistuksen aloittamista. Tämä kertoo nähdäkseni asiakkaiden luottavan Valoen kilpailukykyyn ja sen IBC-kennoon perustuvan kaksipuoleisen paneelin suorituskykyyn tulevaisuudessa.

Valoen kaksipuoleiseen IBC-kennoon perustuva teknologia kiinnostaa myös kansainvälisiä asiakkaita. Yhtiö tiedotti katsauskauden jälkeen 15.8.2019 allekirjoittaneensa toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria edellyttäen, että sovitut tekniset määrittelyt ja kaupalliset ehdot toteutuvat. Lisäksi Valoen osakeannin onnistuminen on välttämätön edellytys sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamiselle.

Tämän toimitussopimuksen onnistuessa Valoe arvioi konsernin liikevaihdon moninkertaistuvan ja Valoe-konsernin liiketoiminnan kassavirran kääntyvän positiiviseksi jo vuonna 2020.

Valoe käy lisäksi neuvotteluja sekä Vilnan kennotehtaan kapasiteetin varaamisesta että IBC-kennoihin perustuvien uusien sovellutusten kehittämisestä ja toimituksista eräiden auto- ja avaruusteollisuuden yhtiöiden kanssa.

Käynnissä oleviin neuvotteluihin perustuen olen vakuuttunut, että strategiset valintamme ovat osoittautumassa oikeiksi ja teknologia-alustamme on uusien tuotteiden valmistuttua valmis. Tämä luo hyvät edellytykset yhtiön kasvulle.

Valoe tarvitsee merkittävää lisärahoitusta. Yhtiön käyttöpääomatilanne on erittäin tiukka. Rahoitusta tarvitaan aiemmin tiedotetun mukaisesti strategisiin investointeihin: Liettuan tehtaan loppukauppahinnan maksamiseen, kennotehtaan muuntostöiden saattamiseen loppuun niin, että tehdas soveltuu IBC-kennojen valmistukseen sekä myöhemmin vuonna 2019 muiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoituksen hankkimiseksi Valoe suunnittelee 15.8. 2019 tiedottamansa mukaisesti korkeintaan noin 10 miljoonan euron osakeantia jo syyskuuksi 2019.

VALOEN STRATEGIA

Yhtiö toimii puhtaan energian toimialalla ja tarjoaa tuotteitaan, ratkaisujaan ja palveluitaan maailmanlaajuisesti. Valoella on strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia:

1. AURINKOSÄHKÖPANEELIEN JA -JÄRJESTELMIEN MYYNTI JA TOIMITUKSET

Aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti on Valoen näkyvin tuoteryhmä. Kaikki Valoen aurinkosähköpaneelit valmistetaan toistaiseksi Yhtiön tehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan pääasiallisesti Yhtiön jakelijoille tai tuleville valmistuspartnereille. Lisäksi Yhtiö myy ja toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä suoraan koti- ja ulkomaisille asiakkaille. Valoe on tehostanut paneeleittensa ja aurinkosähköjärjestelmiensä myyntiä Suomessa rakentamalla järjestelmällisesti jälleenmyyntikanavia tuotteilleen. Vuonna 2018 uusiutuvilla enrgialähteillä tuotetun sähkön myyntiin erikoistunut ForUs Capital on ollut Valoen tärkein asiakas ja Valoe on käyttänyt suuren osan myyntiresursseistaan ForUs Capitalin myynnin tukemiseen suomalaisille kiinteistöjen omistajille, tuotantoyrityksille ja yhteisöille.

Yhtiön Mikkelin tehtaan nykyinen kapasiteetti on suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 6–8 miljoonan euron arvosta aurinkosähköpaneeleita tämän hetkisin maailmanmarkkinahinnoin. Hyvien myyntinäkymien rohkaisemana Valoe on ryhtynyt toimenpiteisiin tuotantokapasiteettinsa lisäämiseksi Mikkelissä.

Vuoden 2018 aikana Valoe alkoi kehittää joustavia ja erittäin kevyitä epätavanomaisia, ns. Odd Form -paneeleita. Valoe näkee tällaisissa paneeleissa merkittävää markkinapotentiaalia. Tällaisten paneelien käyttötarkoitus voi liittyä esimerkiksi kulkuneuvoihin, logistiikkaketjujen paikasta riippumattomiin energiatarpeisiin tai ilmailu- ja avaruussovelluksiin. Näissä ympäristöissä energian saatavuusongelmat on yleensä jouduttu ratkaisemaan erittäin kalliilla ja vähemmän ympäristöystävällisillä tavoilla, eikä markkinoilla ole tavanomaista kilpailutilannetta. Edellytyksenä onnistumiselle on aurinkosähköjärjestelmän erittäin korkea hyötysuhde yhdistettynä tehokkaaseen tilankäyttöön. Valoe uskoo, että sen kehittämä taustavirtajohdeteknologia ja IBC-kennot tarjoavat Valoelle hyvät edellytykset kehittää aurinkosähkösovellutuksia näille markinoille.

2. TUOTANTOLINJOJEN JA NIIDEN OSIEN KEHITTÄMINEN JA MYYNTI

Tyypillisesti uusiin aurinkopaneelien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla toimivat valmistajat. Nämä Valoen potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin pintajohdotettuja aurinkosähköpaneeleja. Valoella olevan tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä valmistamaan seuraavan sukupolven taustajohdinpaneeleita. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma paneelireseptiikkansa ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta taustajohdinpaneelien tuotantokoneille tai valmistuslinjalle on Valoen arvion mukaan noin 4–8 miljoonaa euroa. Yksittäisten tuotantokoneiden tai tuotantolinjojen osien hinnat vaihtelevat 0,3–1,0 miljoonan euron välillä.

3. VALMISTUSPARTNERIVERKOSTON RAKENTAMINEN

Valoen strategian kulmakivi on solmia valmistuspartnerisopimuksia tai teknologian lisenssisopimuksia, joissa alalle pyrkivät, uudet aurinkopaneelien valmistajat sitoutuvat sekä Valoen tuotantoteknologiaan että käyttämään Valoen taustavirtajohdintekniikkaan kuuluvia komponentteja. Valoe toimittaa partnerille paneelitehtaan avaimet käteen –periaatteella, takaa partnerinsa komponenttien saatavuuden valmistamalla ne itse tai hankkimalla tekniikkaan sopivat osat muualta ja sitoutuu asiakkaansa teknologiapartneriksi jäämällä valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Tavoitellut valmistuspartneriyritykset toimivat pääasiassa kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähköpaneeleja paikallisille sekä lähialueittensa markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen -toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Valoe solmi ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksensa etiopialaisen LS Corpin kanssa vuonna 2016. Partnerisopimuksen mukaista teknologiatoimitusta ei kuitenkaan ole tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä vielä toteutettu.

Valoelle on Etiopian projektin alkuvaiheen perusteella jo muodostunut käsitys tulevien tehdastoimitustensa kustannuksista ja projektien kannattavuudesta. Valoen tehdaskonsepti, koneet, tekniikka ja toimitustapa ovat aina samanlaisia ja siten ensimmäisen toimituksen kokemusten jälkeen seuraavien projektien kannattavuuden voidaan olettaa olevan hyvä. Lisäksi jokainen toimitettu tehdas tai tuotantolinja tuottaa Valoelle jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa komponenttimyynnin muodossa. Tavoitteena on, että Valoen toimittamissa tehtaissa tai tuotantolinjoissa käytetään vain Yhtiön komponentteja. Valoen asiakkaan puolesta anomat tuotesertifikaatit ovat voimassa ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Valoen hyväksymiä komponentteja. Yhtiön kokemusten mukaan komponenttien saatavuus muualta on tällä hetkellä rajallinen. Valoen kasvustrategia edellyttää uusien valmistuspartnerisopimusten solmimista. Valoen tavoitteena on solmia 10 tällaista sopimusta. Tämän tason saavutettuaan Valoen partneriverkosto on kooltaan sen suuruinen, etteivät suurimmatkaan aurinkosähköpaneelien valmistajat saa enää merkittävää mittakaavahyötyä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissaan Valoen verkostoon verrattuna.

4. PANEELIEN KOMPONENTTIEN MYYNTI LÄHINNÄ VALMISTUSPARTNEREILLE

Valoen strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset lähinnä valmistuspartnereille. Ensimmäinen Valoen tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty, jokaiseen paneeliin yhtenä sen tärkeimmistä komponenteista kuuluva taustavirtajohde. Yksi normaalikokoinen taustavirtajohdetekniikkaa soveltava paneelitehdas tarvitsee täydellä teholla toimiessaan noin 300.000 – 500.000 taustavirtajohdetta vuodessa. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohteita noin 5–11 miljoonan euron arvosta vuosittain. Tyypillisesti komponenttitoimitukset valmistuspartnerille voivat alkaa aikaisintaan noin 12 kuukautta valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Valoe tarjoaa partnereilleen myös valmistamansa IBC-tekniikkaan perustuvat aurinkokennot sekä muita erikoiskomponentteja. Täysimittainen paneelitehdas saattaisi yhtiön arvion mukaan ostaa Valoelta kennoja n. 18-25 miljoonalla eurolla vuosittain. Muita komponentteja voivat olla esimerkiksi muiden valmistajien erilaiset älykomponentit ja energian varastointiin liittyvät komponentit sekä virran hallintaan ja sähkön laskutukseen liittyvät ohjelmistot.

Pitkällä aikavälillä Valoe tulee lisäämään tarjontaansa myös energiavarastoihin ja polttokennoihin liittyviä sekä yleisemminkin aurinkosähkön käyttöä edistäviä teknologioita. Näiden teknologioiden ydinosaamisessa Valoe tukeutuu teknologiapartnereihinsa.

MARKKINATILANNE

Aurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleen kiihtyvällä vauhdilla parantumaan. Jo vuonna 2018 auringolla tuotetun sähkön tuotantokustannus alitti joillakin maantieteellisillä alueilla perinteisillä tavoilla tuotetun sähkön hinnan. Taustavirtajohteeseen perustuvan paneeliteknologian tällä hetkellä pienen markkinaosuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen kilpailijat tuovat markkinoille omia taustajohdinpaneeleitaan sekä muita innovaatioita. Hintakilpailussa menestyvät yritykset tulevat jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen ja jatkavat pudotuspeliä maailmanlaajuisesti

Valoe pitää alimman hintaluokan paneelien hintojen uutta nousua epätodennäköisenä. Valoe tähtää kuitenkin uuden sukupolven kennojen ja paneelien valmistusteknologian kehittämiseen. Korkeimmissa hintaluokissa ei hinnanlasku ole ainakaan tähän mennessä ollut merkittävä. Valoe arvioi itselleen edullisimpien markkinoiden olevan sellaisia, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Tällaisia alueita on ennen kaikkea Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Yhtiö tarjoaa tuotantoteknologiaansa kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat ja/tai OEM-valmistajat. Yhtiö uskoo paikallisen valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Valoe ei kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen itse, vaan hakee aurinkosähkömoduulien tehdashankkeeseen aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että Valoe vastaa valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

RAHOITUS

Valoe jatkanut panostuksiaan tuotekehitykseensä katsauskaudella. Edetäkseen kehityshankkeissaan suunnitellusti yhtiö tulee tarvitsemaan lisärahoitusta. Valoen tämän hetkinen investointisuunnitelma edellyttää toteutuakseen vähintään noin seitsemän miljoonaa euroa uutta rahoitusta, jonka hankkimiseksi yhtiö on aloittanut osakeannin valmistelut. Anti on tarkoitus järjestää syyskuussa 2019.

Maaliskuussa 2019 Valoe julkisti saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja ympäristöystävällisten mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus o noin 1,4 miljoonaa euroa. Projekti käynnistyy lokakuussa 2019.n

Valoella on käytössään Business Finlandin myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta katsauskauden lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Tämän osavuosikatsauksen päivämääränä lainasta on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa, jonka yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan loppuvuodesta 2019.

Yhtiöllä on sen kassavaratilanteen parantamiseksi Winance Investmentilta tällä hetkellä enintään 1,25 miljoonan euron suuruinen rahoitussitoumus, jonka Yhtiö arvioi nostavansa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Valoen hallituksen käsityksen mukaan huomioiden yhtiön käytössä olevat rahoitussitoumukset sekä olettaen, että yhtiön suunnittelemasta osakeannista saadaan kerättyä vähintään noin seitsemän miljoonaa euroa, yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa strategiansa mukaiseen liiketoimintaan ja investointeihin vähintään seuraavan 12 kuukauden ajaksi.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – kesäkuussa -1,3 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,03 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -71,2 prosenttia (-55,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,40 euroa (-0,43 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -16,1 prosenttia (-3,2 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,002 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän osavuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Valoe panostaa voimakkaasti tuotekehitykseensä. Valoen tuotekehityksen tavoite on, että yhtiön teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Lisäksi Valoen tavoitteena on valmistaa aurinkopaneeli, jonka käyttöikä ylittää sata vuotta.

Valoen tuotekehityksen pääpaino on viime aikoina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä.

Valoe sopi helmikuussa 2019 ostavansa liettualaisen aurinkokennovalmistajan, JCS SoliTek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan mukaan lukien Solitekin kennotehtaan. Valoen tavoitteena on aloittaa kennotehtaan muutostöiden jälkeen n-tyypin puolijohteeseen perustuva IBC -taustajohdekennon valmistus Vilnassa.

Maaliskuussa 2019 hyväksyttiin Horizon 2020 ohjelmaan kuuluva n. 15 miljoonan euron HighLite-tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on viedä Eurooppa jälleen johtoasemaan aurinkosähköteknologiassa. Tämä projekti täydentää erinomaisesti yllämainittua Valoen IBC-kennotehdasprojektia. Valoe on mukana projektissa tehtävänään kehittää aurinkokennojen suorituskykyä. Valoe saa n. kahden miljoonan euron kehitysbudjettiinsa n. 1,4 miljoonan euron avustuksen.

Valoen tuotekehitys ja myynti painottuvat aiempaa selvemmin aurinkosähkön uusiin sovellutuksiin. Valoe kehittää joustavia ja keveitä komposiittipaneeleita muun muassa auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin. Aina, kun tällainen uusi sovellutus otetaan käyttöön, Valoelle tarjoutuu myös mahdollisuus päästä tiiviiseen tuotekehitys- ja teollistamisyhteistyöhön asiakkaansa kanssa. Valoen arvion mukaan Valoe voi hyvinkin päästä näissä tilanteissa tarjoamaan suunnittelemiaan automaatiolinjoja ja mahdollisesti komposiittipaneeleitten kokoonpanoa valmistuspartnerina.

Kennokehityksen lisäksi Valoen vakiopaneeleitten rakennetta myös muutettava siten, että kaksipuoleisen IBC-kennon ominaisuudet saadaan tehokkaimmin hyödynnettyä. Uusien paneeleitten ja niiden valmistusprosessien kehittäminen sekä tuotantolaitteitten suunnittelu ja testaus pitävät Valoen tuotekehitystiimin kiireisenä.

Valoe panostaa tuotekehitykseen ja yhteistyöhön aurinkosähköteknologian globaalin kärkijoukon kanssa ja on viimeisen kolmen vuoden aikana luonut yhteistyökumppaniverkoston, jonka kanssa se kehittää tuotteitaan ja teknologiaansa yhtiön kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Viime tilikaudella Valoe solmi tuotekehitysyhteistyö- ja teknologian siirtosopimuksen ISC Konstanzin kanssa.

Muita merkittäviä teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon HighLite projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös muiden muassa belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Valoe panostaa myös tuotantolinjakonseptin kehitykseen. Paneelien automatisoidussa valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet perustuvat yhtiön omille innovaatioille ja Valoe suunnittelee ne itse. Valoe pyrkii suojaamaan keksintöjään kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.

Valoen Mikkelin paneelitehtaalla on keskeinen rooli yhtiön tuotekehityksessä. Valoen tavoitteena on lisätä Mikkelin tehtaan kapasiteettia ja muuttaa tehdasta IBC-kennoihin perustuvan Chrystal-aurinkopaneelituoteperheen valmistukseen sopivaksi siten, että Mikkelin tehdas tuottaa paneeleita markkinoille riittävän määrän, että Valoe pääsee hyödyntämään kenttäkokemukset teknologiansa kehittämiseksi ja kilpailukykynsä varmistamiseksi.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi-kesäkuu olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Valoe on saanut merkittävää rahoitusta tuotekehitykseensä Business Finlandilta sekä nyt alkavassa HighLite-projektissa Euroopan unionilta.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat sekä katsauskaudella että vertailukaudella pääosin kehittämismenoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2019 lopussa 24 (21) henkilöä, jotka kaikki työskentelivät Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 30.6.2019 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 18.539.971 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2019 sen omia osakkeita 738.885 kappaletta.

Yhtiöllä oli kesäkuun 2019 lopussa yhteensä 7 663 osakkeenomistajaa ja osakkeista 7,7 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2019 yhteensä 55,4 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 30.6.2019

osakkeitaprosentteja
1OY HERTTAÄSSÄ AB1 659 8708,9
2SAVCOR COMMUNICATIONS LTD PTY1 459 2357,9
3GASELLI CAPITAL OY1 356 4637,3
4SAVCOR INVEST B.V.1 323 7527,1
5SAVCOR TECHNOLOGIES OY1 284 7016,9
6SAVCOR GROUP OY1 071 5115,8
7OLLILA JORMA JAAKKO919 5285,0
8VALOE OYJ738 8854,0
9SALMELA VEIJO ENSIO260 7151,4
10KOPONEN HARRI EERIK200 5851,1
MUUT8 264 72644,6
YHTEENSÄ18 539 971100,00

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2019 yhteensä 4.103.700 osaketta, mikä oli noin 22,1 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Lisäksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 232.540 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 4.067.688 yhtiön osaketta ja 81.620 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,13 euron ja 0,80 euron välillä. Keskikurssi oli 0,29 euroa ja päätöskurssi kesäkuun lopussa 0,18 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 2,8 miljoonaa euroa ja 9,7 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 3,2 miljoonaa euroa.

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Yhtiössä on voimassa yhtiön 24.5.2019 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen yhtiön hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka nojalla yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 50.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.

KATSAUSKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

26.4.2019: VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoe Oyj:n tilintarkastaja on antanut 25.4.2019 yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2018 tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon liittyen yhtiön kehittämismenojen arvostukseen.

Tilintarkastuskertomus on julkaistu kokonaisuudessaan 25.4.2019 pörssitiedotteella.

9.5.2019: VALOEN OMIEN OSAKKEIDEN MITÄTÖINTI JA MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN

Valoen omien osakkeiden mitätöinti

Valoe Oyj:n ja Bracknor Investmentin 19.4.2017 allekirjoittamaan rahoitussopimukseen liittyen Valoe on aiemmin päättänyt maksuttomista osakeanneista yhtiölle itselleen. Päätösten mukaisesti osakeanneissa yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita voidaan käyttää vain Bracknor Investmentin rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja niiltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Bracknor Investmentille, yhtiö mitätöi ne. Yhtiön ja Bracknor Investmentin välinen rahoitussopimus on päättynyt 19.10.2018. Rahoitussopimusta varten annetuista ja yhtiön merkitsemistä osakkeista yhtiön hallussa on edelleen 314.367 yhtiön osaketta.

Yhtiön hallitus on päättänyt mitätöidä yhtiön hallussa olevat Bracknor Investmentin rahoitusjärjestelyä varten annetut osakkeet, yhteensä 314.367 osaketta. Osakkeiden mitätöinnin merkintä kaupparekisteriin tapahtuu arviolta 15.5.2019. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 16.821.971 osaketta.

Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Valoen hallitus on päättänyt yhtiön ja Winancen välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja yhtiö on merkinnyt kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 1.718.000 osaketta.

Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen edellä mainitun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että yhtiön hallussa olevia uusia osakkeita annetaan Winancelle sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winancelle edellä sanotun mukaisesti, yhtiö mitätöi ne.

Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen (huomioiden yllä mainittu osakkeiden mitätöinti) yhtiöllä on kaikkiaan 18.539.971 osaketta, joista yhteensä 1.718.000 on yhtiön hallussa.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 15.5.2019 ja yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 16.5.2019.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

1.7.2019: VALOE OYJ:LLE NOIN 1,2 MILJOONAN EURON AURINKOVOIMALATILAUS

Valoe Oyj (”Valoe”) sai ForUs Capital Oy:lta (”ForUs Capital”) tilauksen yhteensä noin 1,2 miljoonan euron arvoisten aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Voimalat toimitetaan pääosin vuonna 2020, ja niihin toimitettavat paneelit ovat Valoe Chrystal Twin -paneeleita, jotka ovat IBC-kennoilla varustettuja kaksipuoleisia lasi-lasi -paneeleita.

ForUs Capital myy Valoen toimittamien voimaloiden sähkön suurelle kansainväliselle kiinteistöomistajalle sekä SE Mäkinen Logistics Oy:lle. Kaikki kohteet sijaitsevat Suomessa.

SE Mäkinen Logistics Oy:n toimitusjohtaja Iiro Mäkinen: ”SE Mäkinen on alallaan edelläkävijä ja haluaa olla myös ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön Suomessa suunniteltua ja valmistettua tulevaisuuden aurinkosähkötekniikkaa.”

ForUs Capital Oy:n toimitusjohtaja Eero Oksanen: ”Odotamme kiinnostuneina, kuinka paljon kaksipuoleiset paneelit ja IBC-kennot parantavat voimaloiden suorituskykyä perinteisiin monikidepaneeleihin verrattuna!”

8.7.2019: VALOE OYJ:LLE NOIN 0,4 MILJOONAN EURON AURINKOVOIMALATILAUS

Valoe Oyj (”Valoe”) sai ForUs Capital Oy:lta (”ForUs Capital”) tilauksen yhteensä noin 0,4 miljoonan euron arvoisten aurinkovoimaloiden toimittamisesta Osuuskauppa Suur-Savon omistamiin kiinteistöihin Itä-Suomessa. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön Osuuskauppa Suur-Savolle. Voimalat toimitetaan pääosin vuoden 2019 aikana.

15.7.2019: VALOE OYJ:N MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on päättänyt Yhtiön ja Winance Investmentin välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä enintään 10.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 15.7.2019 ja päättyy 15.7.2020. Uusia osakkeita voidaan merkitä milloin tahansa merkintäajan kuluessa Yhtiön hallituksen päättämissä erissä kuitenkin siten, että Yhtiön hallussa tai pantattuna kulloinkin olevien omien osakkeiden lukumäärä (kulloinkin merkittävät uudet osakkeet mukaan lukien) ei milloinkaan ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen edellä mainitun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että Yhtiön hallussa olevia uusia osakkeita annetaan Winance Investmentille sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia Yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winance Investmentille edellä sanotun mukaisesti, Yhtiö mitätöi ne.

Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet. Yhtiö on 15.7.2019 merkinnyt yhteensä 2.050.000 kappaletta sille annissa suunnattuja uusia osakkeita (“Merkityt Osakkeet”).

Merkittyjen Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 20.589.971 osaketta, joista yhteensä 2.055.553 on yhtiön hallussa. Merkityt Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 22.7.2019 ja Yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta heinäkuun 2019 loppuun mennessä.

18.7.2019: VALOE OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ VAIHTOVELKAKIRJALAINA 1/2019 LAINAOSUUKSIA VAIHTAMALLA

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt Yhtiön vaihtovelkakirjalainaan 1/2019 perustuvasta yaihtovelkakirjalainan osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta Yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä, jossa vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät Yhtiölle esitettyjen vaihtovaatimusten perusteella yhteensä 11.565.864 Yhtiön uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”) vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla (“Osakemerkintä”).

Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 18.1.2019. Vaihtovelkakirjan mukainen yksi 50.000 euron lainaosuus oikeutti sen vaihtajan merkitsemään yhteensä 333.333 Yhtiön uutta osaketta. Merkintähinta per Uusi Osake oli Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 ehtojen mukaisesti 0,15 euroa. Merkintähinta oli asetettu tasolle, joka vastaa Yhtiön osakkeen päätöskurssia 16.1.2019 vähennettynä 15 prosentilla. Merkintähinta maksettiin kuittaamalla sitä vastaava osuus vaihtovelkakirjalainan 1/2019 maksamatonta lainapääomaa vastaan.

Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei korotettu Osakemerkinnän yhteydessä. Uudet Osakkeet ovat samanlajisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet ja tuottavat yhtäläiset oikeudet olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin viipymättä. Yhtiö odottaa, että Osakemerkinnässä merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.7.2019.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensin Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (Väliaikaiset Osakkeet).Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006951, kaupankäyntitunnus VALOE), kun Uudet Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta heinäkuun loppuun 2019 mennessä ja Väliaikaisten Osakkeiden yhdistäminen Yhtiön nykyiseen osakelajiin tapahtuu siten arviolta heinäkuun loppuun 2019 mennessä.

Yhtiö julkaisee erikseen arviolta 19.7.2019 arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen Uusien Osakkeiden sekä 15.7.2019 tiedotetussa maksuttomassa suunnatussa osakeannissa Yhtiölle itselleen merkittyjen 2.050.000 osakkeen hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 30.105.835 osaketta, joista 5.553 on Yhtiön itsensä hallussa, ja huomioiden vielä rekisteröimättömät Yhtiön sille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 15.7.2019 merkitsemät osakkeet Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 32.155.835 osaketta.

Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 pääomaa vaihdettiin Osakemerkinnässä Uusiksi Osakkeiksiyhteensä 1,7 miljoonalla eurolla ja Vaihtovelkakirjalaina 1/2019 pieneni siten 1,7 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 perusteella voidaan lainaosuuksia vaihtamalla merkitä vielä enintään yhteensä 7.747.112 Yhtiön osaketta.

19.7.2019: VALOE OYJ ON SOPINUT GLOBAL BOD GROUPIN KANSSA LIETTUAN AURINKOKENNOTEHTAAN KAUPAN EHTOJEN MUUTTAMISESTA JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

Valoe Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan.

Yhtiö arvioi 19.2.2019 kaupan tulevan voimaan loppukauppahinnan suorittamisen yhteydessä arviolta toukokuussa 2019. Yhtiö on kuitenkin toistaiseksi suorittanut kauppahinnasta vain sen etumaksun 0,3 miljoonaa euroa eikä kauppa ole vielä tullut voimaan. Osana kaupan voimaantulon valmistelua SoliTekin aurinkokennoliiketoiminta on eriytetty jakautumisella uuteen liettualaiseen yhtiöön aiemmin tiedotetun mukaisesti.

Yhtiö ja BOD ovat nyt sopineet kauppahinnan maksua ja kaupan voimaantuloa koskevien ehtojen muuttamisesta siten, että maksamatta oleva kauppahinnan loppuosa 3,2 miljoonaa euroa maksetaan Yhtiön 2019 toisella vuosipuoliskolla järjestettäväksi suunnitellulla osakeannilla kerättävillä varoilla syyskuun loppuun 2019 mennessä. Kauppa tulee voimaan kauppahinnan loppuosan maksamisen yhteydessä.

Mikäli Yhtiö ei ole suorittanut syyskuun loppuun 2019 mennessä koko maksamatta olevaa kauppahintaa, mutta on kuitenkin suorittanut kauppahinnasta vähintään 2,8 miljoonaa euroa syyskuun loppuun 2019 mennessä, omistusoikeus jakautumisella syntyneen uuden liettualaisen yhtiön osakkeisiin, jonne SoliTek on siirtänyt nykyiseen aurinkokennoliiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät, tietotaidon sekä avainhenkilöstön, siirtyy Yhtiölle suoritetun kauppahinnan suhteessa siten, että mikäli kauppahinnasta on suoritettu 2,8 miljoonaa euroa, Yhtiölle siirtyy 70 % liettualaisen yhtiön osakkeista. Yhtiöllä on 12 kuukautta aikaa hankkia loput yhtiön osakkeet itselleen suorittamalla loppukauppahinta lisättynä 10 % vuosittaisella korolla. Mikäli Yhtiö ei ole suorittanut kauppahinnasta vähintään 2,8 miljoonaa euroa syyskuun 2019 loppuun mennessä, kauppa peruuntuu ja kennotehtaaseen liittyvät omaisuuserät myydään.

Kennotehtaan loppukauppahinnan rahoittamisen lisäksi Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta muun muassa Liettuan uuden kennotehtaan rakentamiseen valmiiksi. Yhtiö on helmikuusta 2019 alkaen rakentanut uutta aurinkokennotehdasta yhdistämällä aiemmin Italiasta ostamansa kennotehtaan ja SoliTekin tehtaan yhdeksi uudenaikaiseksi tuotantolaitokseksi, joka alkaa valmistaa kaksipuoleisia ja suuritehoisia IBC-aurinkokennoja.

Kennotehtaan loppukauppahinnan, muiden strategisten investointiensa ja käyttöpääomatarpeensa rahoittamiseksi Yhtiö on päättänyt aloittaa yleisölle suunnattavan vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon aikana toteutettavaksi suunnitellun osakeannin valmistelut. Osakeannissa on tavoitteena kerätä Yhtiölle uutta pääomaa noin 7,0 miljoonaa euroa.

19.7.2019: VALOE OYJ:N 13.615.864 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTOON LIITTYVÄ ESITE HYVÄKSYTTY

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) yhteensä 13.615.864 uuden osakkeen listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen esitteen (“Esite”). Yhtiön 18.7.2019 julkistamassa tiedotteessa todetusti Esite koskee Yhtiön 15.7.2019 maksuttomassa suunnatussa osakeannissa sille itselleen merkitsemän yhteensä 2.050.000 uuden osakkeen sekä Yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2019 haltijoiden vaihtovelkakirjalainaosuuksien vaihtamisen perusteella 18.7.2019 merkitsemien yhteensä 11.565.864 uuden osakkeen listalleottamista.

Yhtiö julkistaa tällä tiedotteella eräitä tietoja Yhtiön taloudellisesta asemasta ja rahoituksen tarpeesta siten kuin niitä on kuvattu Esitteessä.

Esitteessä kuvatusti Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiöllä ei ole käytettävissään riittävästi käyttöpääomaa sen laajentumiseen perustuvan strategian mukaisen liiketoiminnan toteuttamiseen seuraavan 12 kuukauden ajaksi (sisältäen strategian mukaiset investoinnit). Yhtiön strategiaan kuuluvat laajentuminen IBC-aurinkokennoteknologiaan, ko. teknologian jatkokehittäminen sekä IBC-aurinkokennojen valmistuksen aloittaminen ja siihen liittyvien muiden investointien toteuttaminen.

Yhtiö arvioi liiketoimintansa kumulatiivisen kassavirran seuraavan 12 kuukauden aikana olevan noin 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Yhtiön erääntynyt ostovelka Esitteen päivämääränä noin 1,6 miljoonaa euroa. Yhtiön muut kuin oman pääoman ehtoiset lyhytaikaiset lainat muille kuin lähipiirille ovat noin 1,0 miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset velat noin 0,9 miljoonaa euroa. Yhtiön investointisuunnitelman mukaiset investoinnit tuotekehitykseen, mm. kennoteknologiaan, ovat 6,0 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiö tarvitsee strategiansa mukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen vähintään noin 8,0 miljoonan euron lisärahoituksen seuraavan 12 kuukauden ajaksi Esitteen päivämäärästä olemassa olevien noin 3,0 miljoonan euron arvoisten rahoitussitoumusten täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi.

Yhtiöllä on sen kassavaratilanteen parantamiseksi 1,5 miljoonan euron rahoitussitoumus Winance Investmentilta, josta Yhtiö arvioi nostavansa seuraavan 12 kuukauden aikana uutta pääomaa yhteensä noin 1,5 miljoonan euron arvosta.

Yhtiöllä on lisäksi käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä Yhtiön käynnissä oleviin aurinkokennokehityksen tuotekehityshankkeisiin liittyvä tuotekehityslaina, josta Yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan loput 0,8 miljoonaa euroa loppuvuodesta 2019. Yhtiö on lisäksi osana Euroopan laajuista konsortiota mukana Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa tutkimusprojektissa, josta Yhtiö arvioi saavansa käyttöönsä noin 0,7 miljoonaa euroa rahoitusta arviolta lokakuussa 2019.

Lisäksi Yhtiö on neuvottelut avainosakkaidensa kanssa lisärahoituksesta, josta se arvioi voivansa nostaa 0,5 miljoonaa euroa elokuun 2019 loppuun mennessä. Yhtiö uskoo, että se pystyy neuvottelemaan olemassa olevien yhteensä 5,0 miljoonan euron suuruisten lyhytaikaisten velkojen ja vastuiden osalta yhteensä 0,5 miljoonan euron arvoisten vastuiden maksuajan pidentämisestä siten, että ko. velvoitteita ei ole tarpeen suorittaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Strategisten investointiensa toteuttamiseksi ja käyttöpääomavajauksen kattamiseksi Yhtiö suunnittelee lisäksi vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana järjestävänsä osakeannin tai keräävänsä uutta pääomaa muulla tavoin tavoitteenaan kerätä yhteensä noin 7,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Mikäli Yhtiö ei saisi kerättyä riittäviä varoja investointiensa toteuttamiseksi, Yhtiö joutuisi luopumaan voimakkaaseen laajentumiseen tähtäävästä strategiastaan.

Yhtiö voisi kuitenkin jatkaa pelkkää perusliiketoimintaansa uuden sukupolven paneeli- ja kennoteknologiaa myyvänä ja kehittävänä yhtiönä edellyttäen, että se saa rahoitettua perustoimintojensa negatiivisen kassavirran. Mikäli Yhtiö luopuu kaikista investoinneistaan ja saa hyödynnettyä olemassa olevat rahoitussitoumukset täysimääräisesti, Yhtiö arvioi pystyvänsä rahoittamaan perustoimintojen negatiivisen kassavirran seuraavan 12 kuukauden ajaksi.

Sijoittajia pyydetään tutustumaan Esitteen koko sisältöön ja etenkin sen riskejä koskevaan kuvaukseen.

Esite on saatavilla suomenkielisenä 19.7.2019 alkaen Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan vastaanotosta osoitteesta Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli arkisin normaalina toimistoaikana ja sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta internetosoitteesta www.valoe.fi/sijoittajattiedotteet.

9.8.2019: VALOE OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on päättänyt merkitä yhteensä 3.065.000 uutta osaketta (“Merkityt Osakkeet”) Yhtiön 15.7.2019 päättämässä sille itselleen suunnatussa maksuttomassa osakeannissa.

Osakkeiden merkintä liittyy Yhtiön ja Winancen välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että Yhtiön hallussa olevia uusia osakkeita annetaan Winancelle sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia Yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winancelle edellä sanotun mukaisesti, Yhtiö mitätöi ne.

Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet.

Merkittyjen Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 35.220.835 osaketta, joista yhteensä 3.443.815 osaketta on yhtiön hallussa.

Merkityt Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 14.8.2019 ja Yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 15.8.2019.

15.8.219: VALOELLE 12 MILJOONAN DOLLARIN IBC-KENNOTOIMITUSSOPIMUS

Valoe Oyj (“Yhtiö”) on allekirjoittanut toimitussopimuksen IBC (Interdigitated Back Contact) -kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista.

Valoen tarkoituksena on valmistaa kaksipuoleiset ja suuritehoiset IBC-kennot Liettuassa olevalla aurinkokennotehtaalla, jonka muunnostyö IBC-kennojen valmistamiseen sopivaksi on käynnissä. Valoe tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan, jonka kauppahinnasta 3,2 miljoonaa euroa on maksamatta. Valoen tarkoituksena on rahoittaa loppukauppahinnan maksu ja tehtaan modernisoinnin vaatimat kustannukset syyskuussa 2019 toteutettavaksi suunnitellulla yleisölle suunnattavalla osakeannilla, jonka valmisteluiden aloittamisesta se tiedotti 19.7.2019.

Edellyttäen, että Valoen tiedottama osakeanti onnistuu, nyt tehdyn toimitussopimuksen arvioidaan kääntävän Liettuan tehtaan kassavirran positiiviseksi jo tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana.

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen tällaisissa sopimuksissa esiintyvien tavanomaisten syiden lisäksi, jollei kaksissa perättäisissä, neljännesvuosittain käytävissä hintaneuvotteluissa päästä sopimukseen, tai jollei Valoe pysty täyttämään yhteisesti sovittuja laatu- tai toimitustavoitteita.

Nyt tehdyn sopimuksen mukaisesti Valoen on tarkoitus toimittaa asiakkaalleen IBC-kennoja Liettuan tehtaaltaan alkuvuodesta 2020 alkaen. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen osapuolet sopivat mahdollisesta jatkosta. Toimitussopimuksessa kennojen hinta perustuu markkinahintoihin, ja osapuolet ovat sopineet aloitushintatasosta. Hintaa tarkastetaan ylös- tai alaspäin kolmen kuukauden välein riippuen IBC-kennojen maailman markkinahinnan kehityksestä.

Valoe arvioi sopimuksen voivan johtaa pitkäaikaiseen ja laajenevaan yhteistyöhön asiakassuhteen syventyessä.

Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: ”Tämä ensimmäinen IBC-kennojen toimitussopimus on Valoelle tärkeä. Merkittävä ja hyvin alaa tunteva asiakas valitsi Valoen yhteistyökumppanikseen jo ennen kuin Valoen Liettuan kennotehdas on valmistunut tai edes siirtynyt Valoen omistukseen. Tämä osoittaa asiakkaan luottavan Valoen kykyihin ja sen, että IBC-kennoilla on maailman kennomarkkinoilla kysyntää. Nyt on erityisen tärkeää saada Liettuan tehtaan muutostyöt suunnitellusti päätökseen ja päästä vakuuttamaan uudet kumppanimme Valoen osaamisesta ja yhteistyökyvyistä”.

15.8.2019: VALOE OYJ:N OSAKEANNIN VALMISTELUT ETENEVÄT: HALLITUS HAKEE YLIMÄÄRÄISELTÄ YHTIÖKOKOUKSELTA VALTUUTUSTA MUUN MUASSA YLEISÖLLE SUUNNATTAVAN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISEKSI

Valoe Oyj:n (”Valoe”) hallitus hakee ylimääräiseltä yhtiökokoukselta osakeantivaltuutusta muun muassa yleisölle suunnattavan osakeannin järjestämiseksi, jonka valmisteluiden aloittamisesta se tiedotti 19.7.2019. Yleisölle suunnattavan osakeannin tavoitteena on kerätä Valoelle uutta pääomaa yhteensä noin seitsemän miljoonaa euroa yhtiön strategian mukaisesti laajentuvan toiminnan rahoittamiseksi. Lisäksi Yhtiö suunnittelee tarjoavansa olemassa oleville velkojilleen mahdollisuutta vaihtaa saamisiaan osakkeiksi noin kolmen miljoonan euron arvosta.

Annin järjestämisen edellytyksenä on, että Valoen 5.9.2019 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhtiökokouskutsun ehdotuksen mukaisesti ja että Valoe laatii ja Finanssivalvonta hyväksyy osakeantia koskevan arvopaperiliitteen. Anti on tarkoitus toteuttaa syyskuussa 2019.

Osakeannilla on tarkoitus muun muassa rahoittaa Valoen 19.2.2019 tiedottaman Liettuan aurinkokennotehtaan kaupan maksamatta oleva kauppahinta ja kennotehtaan modernisoinnin kustannukset. Näin IBC-kennojen tuotanto käynnistyisi Liettuan tehtaalla vuoden 2020 alussa. Lisäksi osakeannilla kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää Mikkelin tehtaan modernisointiin ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen sekä Valoen käyttöpääomavajauksen korjaamiseen ja yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen.

Valoe on aiemmin tänään, 15.8.2019, tiedottanut solmineensa IBC-kennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.Valoen hallitus korostaa, että osakeannin onnistuminen on välttämätön edellytys edellä mainitun sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamiselle ja samalla Valoen strategian toteutumiselle.

15.8.2019: KUTSU VALOE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Valoe Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.9.2019 klo 11.30 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 150.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 asti.

7. Kokouksen päättäminen

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen tiukkoja.

Toteuttaakseen investointisuunnitelmansa Valoe on aloittanut osakeannin valmistelut, joka on tarkoitus toteuttaa syyskuussa 2019. Annin järjestämisen edellytyksenä on mm., että Valoen 5.9.2019 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhtiökokouskutsun ehdotuksen mukaisesti ja että Finanssivalvonta hyväksyy Valoen laatiman ja 27.8.2019 Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jättämän osakeantia koskevan esitteen.

Valoen hallituksen käsityksen mukaan huomioiden yhtiön käytössä olevat rahoitussitoumukset sekä olettaen, että yhtiön suunnittelemasta osakeannista saadaan kerättyä vähintään noin seitsemän miljoonaa euroa, yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa strategiansa mukaiseen liiketoimintaan ja investointeihin vähintään seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Osakeannin onnistumisesta ei ole varmuutta.

Aurinkokennotehtaan osto Liettuassa edellyttää Valoen strategian mukaisesti uudenlaisen IBC-kennotehtaan rakentamista. Tämän lisäksi Valoe tarvitsee rahoitusta voidakseen rahoittaa strategiset investoinnit tuotekehitykseen, lähinnä IBC-tuotteen kilpailutekijöiden varmistamiseen ja parantamiseen, uusien taustavirranjohdinpaneeleitten IBC-sovellutusten kehittämiseen sekä laajentuneen toiminnan käyttöpääomaksi.

Valoe on 15.8.2019 tiedottanut solmineensa IBC-kennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen toteutumiseen liittyy riskejä. Valoen hallitus korostaa, että osakeannin onnistuminen on välttämätön edellytys edellä mainitun sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamiselle ja samalla Valoen strategian toteutumiselle.

Valoen tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille aurinkopaneelien valmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Valoen automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksi käyttäen Valoen teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähköpaneeleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako Valoe asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Valoen tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähköpaneelien markkinoilla sekä yhtiön rahoituksesta.

Valoen asiakkaalla on käynnissä neuvottelut noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä Aasiaan. Projektin toteutumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä. Neuvottelut ovat kesken eikä projektin toteutumisesta kokonaan tai edes osittain ole vielä varmuutta.

Etiopian paneelitehdastilaukseen liittyy normaaleja kansainvälisen laitekaupan liiketoiminta-, rahoitus- aikataulu- ja maariskejä. Maariskeihin on luettava myös projektin rahoitusjärjestelyjen hitaus. Tehdastoimituksen maksut Valoelle eivät vieläkään sitovista rahoitussopimuksista huolimatta ole käynnistyneet. Valoen asiakas LSCorp on kuitenkin aloittanut paikallisvaluuttamääräiset nostot edellä mainituista rahoitussitoumuksista ja rakentaa parhaillaan paneelitehtaalle tehdasrakennusta. Yhtiö seuraa tarkasti tilannetta Etiopiassa ja pyrkii tukemaan asiakastaan tämän neuvotteluissa olemalla mahdollisimman paljon paikan päällä.

ForUs Capital Oy:n kanssa allekirjoitettuun puitesopimukseen sisältyy riskejä, joista merkittävin on, onnistuuko ForUs Capital järjestämään riittävän rahoituksen kaikille puitesopimukseen sisältyvistä projekteista.

Kehittyvät markkinat toimivat arvaamattomasti ja niissä toimimiseen sisältyy yllättäviä riskejä. Yhtiötä arvioitaessa sijoittajan tulee tiedostaa, että merkittävä osa yhtiön toiminnasta tapahtuu riskialttiissa toimintaympäristössä ja arvioida huolellisesti riskin vaikutus sijoitusstrategiaansa.

Tämän osavuosikatsauksen tietyt lausunnot ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Valoe ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2019.

Mikkelissä, 28.8.2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR4-6/20194-6/20181-6/20191-6/20181-12/2018
Liikevaihto814551245421 328
Myytyjen suoritteiden hankintameno-221-379-421-586-1 657
Bruttokate-14076-297-44-329
Liiketoiminnan muut tuotot1331813318562
Tuotekehityskulut-440-290-822-566-1 322
Myynnin ja markkinoinnin kulut-112-188-234-353-697
Hallinnon kulut-150-175-328-354-682
Liiketoiminnan muut kulut00000
Liikevoitto-709-560-1 548-1 298-2 468
Rahoitustuotot0-1000
Rahoituskulut-561-459-1 060-820-1 743
Tulos ennen veroja-1 270-1 020-2 608-2 117-4 210
Tuloverot0000
Kauden tulos-1 270-1 020-2 608-2 117-4 210
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille-1 270-1 020-2 608-2 117-4 210
Tulos/osake (laimentamaton), eur-0,07-0,07-0,15-0,15-0,28
Tulos/osake (laimennettu), eur-0,07-0,07-0,15-0,15-0,28
Kauden laaja tulos yhteensä-1 270-1 020-2 608-2 117-4 210
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille-1 270-1 020-2 608-2 117-4 210

Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet7541129
Liikearvo441441441
Muut aineettomat hyödykkeet8 7428 3499 016
Myytävissä olevat sijoitukset999
Pitkäaikaiset varat yhteensä9 9468 8109 495
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus739615659
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset1 3401 5261 234
Rahavarat2922
Muut rahavarat0041
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 0812 1501 955
Varat yhteensä12 02710 96011 451
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma808080
Muuntoerot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto12 08111 38611 804
Kertyneet voittovarat-20 726-17 484-18 927
Oma pääoma yhteensä-8 566-6 018-7 044
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat12 32210 70910 995
Pitkäaikaiset velat yhteensä12 32210 70910 995
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat3 2851 4952 779
Ostovelat ja muut velat4 7874 3294 339
Lyhytaikaiset varaukset123158307
Lyhytaikaiset velat yhteensä8 1955 9817 425
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat7528875
Velat yhteensä20 59316 97818 495
Oma pääoma ja velat yhteensä12 02710 96011 451

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja-2 608-2 117-4 210
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset +8316161 232
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/-015
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/--333-2-526
Varausten muutos +/--184-6387
Rahoitustuotot ja -kulut +/-1 0608181 737
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta-1 235-746-1 676
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-80-33-78
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)-106-270-12
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)270-1259
Käyttöpääoman muutos85-315-31
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot115127195
Muut rahoituserät885247
Rahoituserät ja verot-123-212-442
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA-1 273-1 274-2 149
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin3061 6552 613
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-306-1 655-2 613
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut +05959
Winance / Bracknor Investment rahoitusjärjestely +0500918
Pitkäaikaisten lainojen nostot +9601 9902 421
Lyhytaaikaisten lainojen nostot +9407762 829
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut3817371 751
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA1 5192 5884 476
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)-60-341-287

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20188011 804-18 927-7 044
Kauden voitto/tappio-2 608-2 608
Muuntoero, laaja tulos00
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor ja Winance02770277
Osakeanti0000
Osakkeina toteutettavat optiot0000
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti00810810
30.6.20198012 081-20 726-8 566
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20178010 542-15 166-4 544
Kauden voitto/tappio-2 117-2 117
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor548548
Osakeanti295295
Osakkeina toteutettavat optiot001616
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti00-217-217
30.6.20188011 386-17 484-6 018

Lopetetut liiketoiminnot
(tilintarkastamaton)
Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Edelleen FTTK käytti 17.12.2014 oikeutensa lunastaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet allekirjoittivat osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Valoe raportoi Q3/2014 alkaen elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.
Tilikaudesta 2018 alkaen yhtiö ei enää raportoi erikseen jatkuvia ja lopetettuja toimintoja tuloslaskelmassaan, sillä lopetettuja toimintoja ei ole enää ollut. Tase-erät sisältävät vielä lopetettuihin toimintoihin kohdistuvia velkoja.
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan tasetiedot:
1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
Velat
Ostovelat ja muut velat7528875
Varaukset000
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat7528875
Myytävänä olevat nettovarat-75-288-75
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan nettorahavirta:
1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta0-5-12
Investointien rahavirta000

Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR4-6/20194-6/20181-6/20191-6/20181-12/2018
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto814551245421 328
Liiketulos-709-560-1 548-1 298-2 468
% liikevaihdosta-876,8 %-123,1 %-1252,3 %-239,4 %-185,8 %
Käyttökate-307-252-717-682-1 637
% liikevaihdosta-379,4 %-55,4 %-580,1 %-125,8 %-123,2 %
Tulos ennen veroja-1 270-1 020-2 608-2 117-4 210
% liikevaihdosta-1569,6 %-224,3 %-2109,7 %-390,6 %-316,9 %
Taseen loppusumma12 02710 96012 02710 96011 451
Omavaraisuusaste %-71,2 %-55,0 %-71,2 %-55,0 %-61,5 %
Nettovelkaantumisaste %neg.neg.neg.neg.neg.
Bruttoinvestoinnit2521 8363861 9853 286
% liikevaihdosta311,7 %403,6 %312,5 %366,1 %247,4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot4402908225661 322
% liikevaihdosta544,3 %63,8 %664,7 %104,3 %99,5 %
Tilauskanta17 06417 00217 06417 00215 940
josta Etiopia15 83415 83415 83415 83415 834
Henkilöstö, keskimäärin2420251921
Henkilöstö, kauden lopussa2421242125
Koroton vieras pääoma4 8624 6174 8624 6174 414
Korollinen vieras pääoma15 60812 20415 60812 20413 774
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimentamaton)-0,07-0,07-0,15-0,15-0,28
Tulos/osake (laimennettu)-0,07-0,07-0,15-0,15-0,28
Oma pääoma/osake-0,48-0,40-0,40-0,43-0,47
Hinta/voitto-suhde (P/E)-2,48-8,92-1,18-3,93-0,48
Ylin kurssi0,431,050,801,351,35
Alin kurssi0,170,510,130,510,10
Keskikurssi0,270,650,290,780,53
Osakkeen kurssi kauden lopussa0,180,600,180,600,14
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR3,29,33,29,32,3
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%)Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%):Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%):Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Tulos/osake (EPS):Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
lukumäärä
Oma pääoma/osake:Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
P/E-lukuOsakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor Face Ltd – aurinkopaneleita / suunnittelupalveluja0622
Savcor Oy – tuotannon palveluja31212
Yhteensä31835
Tavaroiden ja palveluiden ostot
SCI Invest Oy – vuokra24024
Savcor Face Ltd – markkinointipalveluja008
SCI-Finance Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja282266
Savcor Technologies Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja394688
Savcor Oy – taloushallinnon palveluja4510
Oy Marville Ab – lakipalveluja604
Yhteensä10173199
Korkokulut ja muut rahoituskulut
SCI-Finance Oy351255
Savcor Technologies Oy166129283
Savcor Oy161224
Muut8558119
Yhteensä302210481
1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä2 4611 2821 882
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä2 0112 2612 011
Pitkäaikainen vaihdettava laina lähipiiriltä0464114
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille1 032265630
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille764587820
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille642644547
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä223922
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Communications Pty Ltd ja Savcor Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
SCI-Finance Oy on Valoen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Oy Marville Ab on Valoen hallituksen varapuheenjohtaja Ville Parpolan määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot240241490
Optio-ohjelma 2015 / laskennallinen IFRS 2 kirjaus01225

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvoKäypä arvo
1 000 EUR30.6.201930.6.2019
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset99
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 3401 340
Rahavarat22
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen5 2995 299
Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset6 6286 628
Muut pitkäaikaiset velat396396
Vaihtovelkakirjalaina, lyhytaikainen136136
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset780780
Muut lainat, lyhytaikaiset1 6091 609
Muut lyhytaikaiset velat760760
Ostovelat ja muut korottomat velat2 0032 003
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Muut pitkäaikaiset ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt 0,1 miljoonan euron VVK-laina.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa9 4867 4317 431
Poistot ja arvonalentumiset-831-616-1 232
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin1 2821 9853 286
Kirjanpitoarvo kauden lopussa9 9368 8009 486

Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta475525525
Muut velat281281281
Annetut yrityskiinnitykset4 7003 3553 355
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät29962216
Myöhemmin erääntyvät4380514

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 28.08.2019

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 28.8.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 28.08.2019

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 28.08.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji TNOM
Osakemäärä, kpl 1 000
Keskihinta/osake, euroa 32,8332
Kokonaiskustannus, euroa 32 833,20

Yhtiön hallussa on 28.08.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 12 609 omaa osaketta (TNOM).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Talenom Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Liite

Talenom 28.8

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS28.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä28.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä3 900osaketta
Keskihinta/ osake4.0897EUR
Kokonaishinta15 949.83EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 24 440 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_28.8_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote28.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä28.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 800osaketta
Keskihinta/ osake4.0000EUR
Kokonaishinta7 200.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 199 452 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_28.8_trades

Telenor Finland Holding Oy julkistaa pakollista julkista ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan; tarjousaika alkaa 29.8.2019

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.8.2019 klo 15.30

Telenorista tuli 21.8.2019 DNA:n enemmistöosakkeenomistaja 54 prosentin osuudella osakkeista ja äänistä. Osakekaupan toteutumisen seurauksena Telenorille muodostui velvollisuus tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous DNA:n jäljelle jäävistä ulkona olevista osakkeista. Telenor ilmoitti tänään käynnistävänsä ostotarjouksen torstaina 29.8.2019 ja se päättyy arviolta 26.9.2019.

Telenorin julkistama tarjousesite on 28.8.2019 alkaen saatavilla suomenkielisenä yhtiön internetsivuilla: www.telenor.com/telenor-ostotarjous-dna. Englanninkielinen tarjousasiakirja on saatavilla osoitteesta www.telenor.com/telenor-offer-for-dna.

Suomen arvopaperimarkkinalain mukaan DNA:n hallituksen on julkistettava lausunto ostotarjouksesta. Lausuntoon on sisällytettävä perusteltu arvio ostotarjouksesta DNA:n ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta sekä Telenorin tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista DNA:n toimintaan ja työllisyyteen DNA:ssa. Lausunto julkistetaan erikseen.

Telenor osti DNA:n kahden pääomistajan, Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n, DNA-osakkeet käteisellä hintaan 20,90 euroa per osake.

DNA jatkaa liiketoimintaansa normaalisti ja eikä järjestelyllä ole vaikutusta DNA:n asiakkaiden palveluihin.

Lisätietoja:
Head of IR, Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Raute tehostaa strategiansa toimeenpanoa – muutoksia johtoryhmässä

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.8.2019 KLO 14.30

RAUTE TEHOSTAA STRATEGIANSA TOIMEENPANOA – MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Raute uudistaa johtamismalliaan konsernin johtoryhmän vastuualueiden osalta. Uusi organisaatio ottaa aikaisempaa organisaatiomallia paremmin huomioon strategian toteuttamisen vaatimukset, yhtiön kasvutavoitteet ja erilaiset asiakastarpeet.

Tavoitteemme on kasvaa ensisijaiseksi toimittajaksi yhä useammalle asiakkaallemme, yhä useammalla markkina-alueella, eritysesti kehittyvillä markkinoilla.

Konsernin myynnistä kokonaisuutena vastaa edelleen toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

Johtoryhmämme vastuualuejaossa liiketoimintamme kasvu ja kehittäminen jakaantuvat neljään, erilaisiin asiakastarpeisiin perustuvaan vastuualueeseen:

Tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme alamme kehityksen kärjessä ja teknologiajohtajana (Power-markkina). Power-markkinasta vastaavaksi johtajaksi on 1.9.2019 alkaen nimitetty teknikko, EMBA Timo Kangas (54). Lisäksi Kankaan vastuualueeseen kuuluvat markkinointi ja muut customer excellence -toiminnot. Timo Kangas on toiminut Raute-konsernin palveluksessa vuodesta 2004 alkaen ja konsernin johtoryhmässä vuodesta 2004, viimeksi EMEA-markkina-alueesta vastaavana johtajana.
Haluamme myös kasvattaa merkittävästi osuuttamme perusteknologiassa ja kehittyvillä markkinoilla kehittämällä ratkaisujamme, jotka parantavat asiakkaan tuotannon resurssitehokkuutta ja puulevytuotteiden laatua (Grow-markkina). Grow-markkinasta vastaavaksi johtajaksi on 1.9.2019 alkaen nimitetty diplomi-insinööri Jukka Siiriäinen (57). Siiriäinen on ollut Raute-konsernin palveluksessa vuodesta 1987. Hän on aikaisemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin tehtävissä Aasiassa, viimeksi Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueesta vastaavana johtajana.
Täydennämme myös perinteistä palvelutarjontaamme ja vahvistamme asemaamme digitaalisten palveluiden edelläkävijänä (Basic Services) alallamme. Basic Services -markkinasta vastaavaksi johtajaksi on 1.9.2019 alkaen nimitetty teknikko Kurt Bossuyt (44). Bossuyt on ollut Raute-konsernin palveluksessa vuodesta 2016 ja toiminut teknologiapalveluiden globaalin tuotehallinnan ja myynnin tehtävissä, viimeksi Basic Service -yksikön johtajana.
Hyödynnämme uusissa ratkaisuissamme erityisesti digitaalisuutta sekä Mecano ja Metriguard -tuotteidemme uusinta mittausteknologiaa viilujen, vanerin ja LVL:n lajittelussa (Metrix). Metrix -markkinasta vastaavaksi johtajaksi on 1.9.2019 alkaen nimitetty insinööri (AMK) Jani Roivainen (44). Roivainen on ollut Raute-konsernin palveluksessa vuodesta 2011. Hän on toiminut Mecano-yksikön vetäjänä Kajaanissa ja vuodesta 2017 alkaen Metriguard Technologies, Inc.:n toimitusjohtajana Pullmanissa Yhdysvalloissa.

Tavoitteenamme on myös parantaa globaalin organisaatiomme suorituskykyä eri kysyntätilanteissa kasvun ja kannattavuuden suhteen. Johtoryhmässämme työnjaossa tämä jakaantuu neljään vastuualueeseen:

Innovaatiot, tuotteet ja palvelut, tuotekehitys (CTO, Innovations, products and services, R&D), josta vastaa edelleen insinööri Mika Hyysti (54). Hyysti on toiminut Raute-konsernin palveluksessa vuodesta 1990 ja konsernin johtoryhmässä vuodesta 2013 alkaen.
Toimitusketju ja laatu (COO, Supply Chain, Quality), josta vastaa edelleen diplomi-insinööri Petri Strengell (56). Strengell on toiminut Raute-konsernin palveluksessa vuodesta 1987 ja konsernin johtoryhmässä vuodesta 2004 alkaen.
Henkilöstön kehittäminen ja työturvallisuus (CHRO, People excellence, Safety), josta vastaa edelleen kasvatustieteen maisteri Marko Hjelt (50). Hjelt on toiminut Raute-konsernin palveluksessa vuodesta 2013 ja konsernin johtoryhmässä vuodesta 2013 alkaen.
Talous, rahoitus ja liiketoiminnan tuki (CFO, Finance, ICT, Other business support), josta vastaa konsernin talousjohtaja kauppatieteiden maisteri Tarja Järvinen (56). Järvinen on toiminut Raute-konsernin palveluksessa ja konsernin johtoryhmässä helmikuusta 2019 alkaen.

Raute-konsernin johtoryhmä ja sen jäsenten vastuualueet ovat 1.9.2019 alkaen:

Tapani Kiiski, President and CEO, puheenjohtaja – myynti,Kurt Bossuyt, Group Vice President, Basic Services – Basic Services -markkina,Marko Hjelt, Group Vice President, CHRO – henkilöstön kehittäminen ja työturvallisuus,Mika Hyysti, Group Vice President, CTO – innovaatiot, tuotteet ja palvelut, tuotekehitys,Tarja Järvinen, Group Vice President, CFO – talous, rahoitus ja liiketoiminnan tuki,Timo Kangas, Group Vice President, Power – Power-markkina, customer excellence -toiminnot,Jani Roivainen, Group Vice President, Metrix – Metrix-markkina,Jukka Siiriäinen, Group Vice President, Grow – Grow-markkina,Petri Strengell, Group Vice President, COO – toimitusketju ja laatu.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin sijaisena toimii 1.9.2019 alkaen talousjohtaja Tarja Järvinen.

Yhtiön johtoryhmässä vuodesta 2001 toiminut KTM Arja Hakala jatkaa yhtiön palveluksessa kehitystehtävissä.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja, matkapuhelin 0400 814 148

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

VMP:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin, suurimmat omistajat Smile-kaupan jälkeen

VMP OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 28.8.2019 KLO 10:40

VMP:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin, suurimmat omistajat Smile-kaupan jälkeen

VMP Oyj:n uudet osakkeet (10 050 177 kpl), jotka annettiin Smile-yritysoston toteuttamisen yhteydessä, on merkitty kaupparekisteriin 27.8.2019 ja otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla 28.8.2019.

VMP Oyj:n osakkeiden uusi kokonaismäärä on 24 849 375 osaketta.

VMP Oyj:n suurimmat omistajat 27.8.2019 tilanteen mukaan:

OsakkeenomistajaOsakkeet% osakkeista
1. NoHo Partners Oyj7 520 91030,27
2. Sentica Buyout V Ky5 523 07222,23
3. Meissa-Capital Oy2 852 30711,48
4. Eteläaho Pasi627 9462,53
5. Asikainen Sami404 3501,63
6. Odin Finland397 0001,60
7. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt385 0001,55
8. Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka380 0001,53
9. Eteläaho Anu-Maria279 3441,12
10. Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö274 2611,10
11. Oy Jobinvest Ltd259 8351,05
12. Sentica Buyout V Co-investment Ky228 9280,92
13. Laine Capital Oy186 7850,75
14. Pajuharju Tapio182 0770,73
15. Viitala Teemu158 3880,64
15 suurinta yhteensä19 660 20379,12
Hallintarekisteröidyt1 801 5187,25
Muut3 387 65413,63
Yhteensä24 849 375100,00

Lisätietoja:

Hannu Nyman
talousjohtaja, VMP Oyj
hannu.nyman@vmp.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

PunaMusta Media -konserni aloittaa yt-neuvottelut

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 28.8.2019 KLO 10.00

Kilpailukyvyn parantamiseen ja toimintojen tehostamiseen liittyen PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yt-neuvottelut koskevat konsernin painotoimialan pienpainamisen ja medialogistiikan liiketoimintoja PunaMusta Oy:ssä, Erweko Oy:ssä ja Faktor Oy:ssä. Neuvottelut eivät koske konsernin emoyhtiötä, lehtitoimialan yhtiöitä, Hämeen Kirjapaino Oy:tä ja painotoimialan rullapainamisen liiketoimintoja.

Neuvottelujen tavoitteena on parantaa painotoimialan kilpailukykyä ja pystyä vastaamaan muuttuvaan markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Suunnitelluilla toimilla haetaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Uudelleenjärjestelyt voivat johtaa työntekijöiden vähennyksiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin, joiden määrä vastaa alustavan arvion mukaan enintään 50 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 150 työntekijää.

Joensuussa 28. elokuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj:n painotoimialan johtaja Jari Avellan,
puh. 050 323 3885

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).

SOLIDIUMIN VUOSIKERTOMUS 2018-2019 ON JULKAISTU

logo.gif

Solidiumin vuosikertomus 2018-2019 on julkaistu 28.8.2019 klo 9.30 PDF-muodossa osoitteessa https://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus/

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,6 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 ja tilinpäätös:

logo.gif

Solidium jatkoi 30.6.2019 päättyneellä tilikaudella aktiivisen omistajuuden strategiaansa. Yhtiön kymmenettä tilikautta leimasivat suuret vaihtelut tilikauden ensimmäisen ja toisen puoliskon välillä. Globaalissa osakemarkkinassa tapahtui jyrkkä pudotus syksyllä 2018. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla markkinoilla oli vahva kehitys, mikä näkyi erinomaisena tuottona tilikauden toisella periodilla.

Solidiumin salkun suurin muutos oli sijoitus Nokian Renkaisiin. Myös salkkuyhtiöissä tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyjä, kun Tieto ja norjalainen EVRY sekä Metso ja Outotec ilmoittivat yhdistymisistään.

Kuuden kuukauden jakso 1.1.–30.6.2019

Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli 16,7 prosenttiaSolidium hankki 5,1 prosentin omistusosuuden 205 miljoonalla eurolla Nokian
RenkaissaSalkkuyhtiöt olivat osallisina merkittävissä yritysjärjestelyissä, kun Tieto ja norjalainen EVRY sekä Metso ja Outotec ilmoittivat yhdistymisistään

Tilikausi 1.7.2018–30.6.2019

Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -3,0 prosenttiaSolidiumin tilikauden tulos oli 298 miljoonaa euroaSolidium luovutti valtio-omistajalle osakkeita yhteisarvoltaan 155 miljoona euroa
pääoman palautuksenaSolidiumin hallitus ehdottaa, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 338
miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi:

”Teimme kuluneella tilikaudella vähemmän transaktioita kuin edellisellä kaudella. Uutena yhtiönä ostimme Nokian Renkaita, jota olemme seuranneet pidempään. Yhtiö täyttää kaikki Solidiumin sijoituskriteerit. Nokian Renkaat on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Se on tekemässä merkittäviä investointeja Yhdysvaltoihin, testikeskukseen Espanjaan ja raskaiden renkaiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen Nokialla.

Tilikausi oli kahtiajakoinen: Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli ensimmäisen puoliskon aikana -16,9 prosenttia ja toisen puoliskon aikana 16,7 prosenttia. Parhaiten tuotti Valmet (36 % kokonaistuotolla), jonka saadut tilaukset kasvoivat läpi vuoden ja tilauskanta ylsi ennätyskorkealle tasolle.

Toimiohjeensa mukaan Solidium tulouttaa valtiolle täysmääräisenä omistusyhtiöstä saamansa osingot. Tilikauden aikana maksoimme valtiolle osinkoina 351 miljoonaa euroa. Normaalin osingonjaon lisäksi luovutimme pääomanpalautuksena valtiolle osakkeita 155 miljoonan euron arvosta. Lisäksi Solidium maksoi veroja 36,5 miljoonaa euroa.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 8 193 miljoonaa euroa 30.6.2019 (6 995 miljoonaa euroa 31.12.2018 ja 9 093 miljoonaa euroa 30.6.2018). Kaikkien omistusten tuotto oli 16,4 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja -2,9 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 742 miljoonaa euroa 30.6.2019 (6 842 miljoonaa
euroa 31.12.2018 ja 8 108 miljoonaa euroa 30.6.2018). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 16,7 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta -3,0 prosenttia. Tilikauden aikana parhaiten tuottivat Valmet (36 %), Metso (23 %) ja Kemira (19 %).

Rahamarkkinasijoitukset
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 452 miljoonaa euroa 30.6.2019 (152 miljoonaa euroa 31.12.2018 ja 985 miljoonaa euroa 30.6.2018). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,3 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 0,5 prosenttia.

Solidiumin saama voitonjako

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 337 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2017–30.6.2018: 362 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 300 miljoonaa euroa (351 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 4,4 prosenttia
suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2019. Lisäksi Nokia ja Metso jakavat osinkoa jo päättyneeltä tilikaudelta useassa erässä, joista suurimman osan Solidium tulee saamaan vasta alkaneen tilikauden aikana.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on
muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin valittiin tilikauden aikana yhteensä 15 uutta jäsentä, joista naisia oli 40 %.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metson, Outokummun, Outotecin ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, SSAB:n, Stora Enson ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat
valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2019.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Kevään 2019 yhtiökokouskaudella Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin uudelleen Metson, Stora Enson ja Sammon
hallituksiin. Tämän lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell on Valmetin hallituksessa ja Timo Ahopelto Tiedon hallituksessa. Eija Ailasmaa jäi pois Outotecin hallituksesta.

Osaketransaktiot

Solidium hankki joulukuun ja helmikuun välisenä aikana markkinoilta 5,1 prosenttia Nokian Renkaat Oyj:n osakkeista noin 205 miljoonalla eurolla osakekohtaisen hankintahinnan ollessa 29,3 euroa. Nokian Renkaat on toteuttanut jo pitkään menestyksekästä niche-strategiaansa maailman rengasmarkkinoilla. Yhdysvaltojen Daytoniin rakennettavan yhtiön kolmannen tuotantolaitoksen ja Nokian tehtaan laajennusinvestoinnin myötä yhtiöllä on lupaavia kasvumahdollisuuksia edessään 2020-luvulla. Nokian Renkailla on erinomaiset edellytykset tuottaa arvoa osakkeenomistajilleen, ja Solidiumin sijoitus Nokian Renkaisiin vahvistaa ja vakauttaa yhtiön kotimaista omistajuutta.

Syksyn 2018 aikana Solidium hankki Konecranes osakkeita 29 miljoonalla eurolla ja Nokian osakkeita 95 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Konecranesissa nousi 6,2 prosentista 7,4 prosenttiin, ja Nokiassa 3,3 prosentista 3,7 prosenttiin.

Suomen valtiolle keväällä 2019 jaetun pääoman palautuksen jälkeen Solidium osti markkinalta Nokian osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Nokiassa nousi takaisin 3,7 prosenttiin.

Yritysjärjestelyt

Tieto Oyj ja EVRY ASA ilmoittivat kesäkuussa 2019 järjestelystä yhdistyä rajat ylittävällä sulautumisella TietoEVRYksi. Samalla Solidium solmi ehdollisen sopimuksen ostaa noin 4,4 miljoonaa Tiedon osaketta EVRY:n suurimmalta osakkeenomistajalta eli Apax Partners LLP:n hallinnoimilta rahastoilta. Suunniteltu osakekauppa on ehdollinen mm. Tiedon ja EVRY:n välisen sulautumisen täytäntöönpanolle ja se sisältää tyypillisiä ennakkoedellytyksiä. Solidiumin omistusosuus Tiedossa on tällä hetkellä 10,0 %. Tiedon ja EVRY:n rajanylittävän sulautumisen jälkeen Solidiumin omistusosuus liudentuisi 6,3 prosenttiin, kun EVRY:n omistajat tulevat omistamaan 37,5 % yhdistyneestä TietoEVRY:stä. Solidiumin ja Apaxin välisen osakekaupan toteutuessa Solidiumin omistusosuus säilyisi 10 prosentissa.

Metso Oyj ja Outotec Oyj ilmoittivat heinäkuussa 2019 järjestelystä yhdistää Metson Minerals-liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Metso Outotec Oyj. Metso Mineralsin Outoteciin yhdistymisen myötä Metso nimetään uudelleen Neles Oyj:ksi.
Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisessä on selvä teollinen logiikka ja synergia-hyötyjen arvo on merkittävä. Arviomme mukaan yhdistyminen tulee olemaan omistaja-arvoa kasvattava molempien yhtiöiden omistajille. Lisäksi Neleksellä on itsenäisenä yhtiönä hyvät edellytykset kasvaa kannattavasti.

Solidium on sitoutunut äänestämään järjestelyjen toteuttamisen puolesta yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Ylimääräiset yhtiökokoukset

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.1.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena 15 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n osakkeita Suomen valtiolle. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus Kemirassa laski 16,7 prosentista 15,8 prosenttiin.

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2019. Kokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Kimmo Viertola, joka toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkönä. Valtiosihteeri Paula Lehtomäki oli ilmoittanut eroavansa Solidium Oy:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi Pohjoismaiden ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi.

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 60 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Outokumpu Oyj:n ja SSAB AB:n B- osakkeita Suomen valtiolle. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus Kemirassa laski 15,8 prosentista 14,9 prosenttiin, Outokummussa 22,8 prosentista 21,7 prosenttiin ja SSAB:ssa 13,5 prosentista osakkeista 12,6 prosenttiin (10,0 prosentista äänistä 9,8 prosenttiin).

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 2.4.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 80 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Nokia Oyj:n ja Sampo Oyj:n A-osakkeita Suomen valtiolle. Pääoman palautuksen seurauksena Solidiumin omistusosuus Kemirassa laski 14,9 prosentista 14,0 prosenttiin, Nokiassa 3,7 prosentista 3,5 prosenttiin ja Sammossa 10,1 prosentista osakkeista 10,0 prosenttiin.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 298 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 3,9 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten 0,05 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo pieneni osakesijoitusten arvonmuutosten ja voitonjaon johdosta katsauskauden
aikana 0,67 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7,3 miljardia euroa.

1.7.2018-30.6.20191.7.2017-30.6.2018
Liikevoitto, milj. €-3,9-4,6
Tilikauden voitto, milj. €297,2349,6
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %-2,98,3
Toiminnan hallinnointikulusuhde, %0,050,06
Substanssiarvo, milj. €7 340,88 009,9
Rahoitusvelat, milj. €205,0350,0
Omavaraisuusaste, %9088
Voitonjako, milj. €338,0*506,0
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä1211

Solidiumin vuosikertomus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla https://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus/.

Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Liite: Solidiumin omistukset 30.6.2019

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,6 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Liite

Solidiumin omistukset 30.6.2019

facebook twitter