Etusivu » Arkistot 21.8.2019

PRIVANET GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019: Oma pääoma vahvistunut ja liiketoiminnan kannattavuus parantunut merkittävästi toisen kvartaalin aikana

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
21.08.2019 kello 18.50

PRIVANET GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019: Oma pääoma vahvistunut ja liiketoiminnan kannattavuus parantunut merkittävästi toisen kvartaalin aikana

Privanet Group Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa aiemmin ilmoitettua ajankohtaa aiemmin katsauksen valmistuttua ennakoitua nopeammin. Aiemmin tulosjulkistus oli aikataulutettu tapahtuvaksi 29.8.2019. Yhtiöllä on myös käynnissä sijoittajien kanssa sen liikkeeseenlaskemaa joukkovelkakirjalainaa koskevia neuvotteluja, ja Yhtiö haluaa varmistaa, että sijoittajilla on mahdollisuus tutustua tuoreimpaan taloudelliseen informaatioon ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Konsernin tulos parani toisella kvartaalilla olennaisesti ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna ja konsernin kustannusrakenne on merkittävästi keventynyt suhteessa ensimmäiseen kvartaaliinKonsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat katsauskaudella 2,69 miljoonaa euroa (1-6/2018: 4,25 milj. euroa).Konsernin liiketulos oli -1,13 miljoonaa euroa (-1,72 milj. euroa)Konsernin oma pääoma ja taserakenne ovat merkittävästi vahvistuneet, mikä mahdollistaa liiketoiminnan systemaattisen ja pitkän tähtäimen kehittämisen jatkossaYhtiö näkee, että sen tuloksentekokyky on vahvistunut, ja tavoittelee koko vuodelta merkittävästi parempaa tulosta kuin edellisellä tilikaudella

Keskeiset tunnusluvut (luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

Privanet Group Oyj -konserni1-6/2019
6kk
1-6/2018
6kk
Muutos1-12/2018
12kk
Liikevaihto, 1000 EUR2 6894 250-36,74 %8 292
Liikevoitto/-tappio, 1000 EUR-1 134-1 72334,22 %-3 368
osuus liikevaihdosta %-42,16 %-40,55 %-1,61-40,62%
Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR-1 126-1 73034,91 %-3 382
osuus liikevaihdosta %-41,88 %-40,70 %-1,18-40,79
Osakekohtainen tulos, EUR-0,06-0,1254,38 %-0,24

Toimitusjohtaja Karri Salmen katsaus

Privanetin alkuvuosi on ollut murroksen ja uudelleenjärjestelyiden aikaa. Yhtiötä on pääomitettu merkittävästi, sen hallitus on vaihtunut lähes kokonaan ja se on käynyt läpi huomattavan kustannusrakenteen muutoksen. Toimenpiteiden seurauksena konsernin tulos kääntyi puolivuotiskauden toisella kvartaalilla selvästi positiiviseksi, kun se vielä ensimmäisellä kvartaalilla oli merkittävästi negatiivinen. Seuraavana askeleena on panostaa konsernin operatiivisen toiminnan kehittämiseen, minkä yhtiön vahvistettu ja selkeästi parantunut taserakenne mahdollistaa.

Yhtiön uudelleenstrukturoinnissa olennaisena osana on ollut yhtiön oman pääoman merkittävä vahvistaminen. Tämän toteuttamiseksi Privanet suuntasi Kim Wiion määräysvaltayhteisö Mininvest Oy:lle kaksi osakeantia, joissa se sai uutta pääomaa 5,2 miljoonaa euroa. Mininvest maksoi annit St1 Nordic Oy:n osakkeilla apporttiomaisuutena. Osakkeiden jälleenmyynti sijoittajille on ja tulee olemaan tärkeä osa konsernin likviditeetin parantamista. Samanaikaisesti saimme Privanetin Premarket-jälkimarkkinapaikalle yhden mielenkiintoisimmista suomalaisista listaamattomista yhtiöistä. Kaupankäynti St1:n osakkeilla on ollut vilkasta ja sitä ehti vaihtua katsauskauden loppuun mennessä jo lähes kahdella miljoonalla eurolla.

Yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui lähes kokonaan kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vanhoista hallituksen jäsenistä ainoastaan Timo T. Laitinen jatkoi hallituksen puheenjohtajana. Uusia jäseniä tuli lisäksi kolme, Tommi Lindfors, Mika Lehtimäki ja Jonas Lindholm. Kesäkuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitusta vahvistettiin vielä yhdellä henkilöllä, kun Kim Wiio valittiin yhtiön hallitukseen. Privanetin uusi hallitus on ollut hyvin aktiivinen ja sillä on ollut merkittävä rooli yhtiön uuden strategian luomisessa ja pääomittamisessa.

Kulurakenteen muutosta ryhdyttiin valmistelemaan jo viime tilikauden aikana konsernin tuloksen käännyttyä merkittävästi tappiolliseksi. 7.1.2019 tiedotimme yhteistoimintaneuvotteluiden alkamisesta. Neuvotteluiden seurauksena koko yhtiön myynti, myynnin johtoa lukuun ottamatta, ulkoistettiin sidonnaisasiamiehille. Myös konsernin hallinnossa tehtiin merkittäviä kululeikkauksia niin henkilöstön kuin muidenkin hallintokulujen osalta. Kulurakenne on leikkausten myötä muuttunut siten, että kulut muuttuvat entistä enemmän myynnin volyymien mukaisesti.

Privanetin henkilöstölle alkuvuosi on ollut kululeikkausten myötä rankkaa aikaa. Henkilöstöä on 59 % vähemmän kuin vuoden alussa, minkä lisäksi leikkaukset vaikuttavat myös jäljelle jääneiden työntekijöiden päivittäiseen tekemiseen. Työntekijämme ovat jaksaneet hienosti kantaa suurempaa vastuuta ja hoitaneet myös niiden työt, jotka eivät enää toimi yhtiön palveluksessa. Tästä suuri kiitos koko henkilökunnalle. Meille kaikille on tärkeää saada tästä kovasta työstä palkinnoksi se, että yhtiön kurssi kääntyy ja yhtiö palaa kannattavaksi sijoituspalveluyhtiöksi.

Rahoituskierroksia järjestettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vähemmän kuin vertailukaudella. Merkittävin syy tähän oli yhtiön restrukturointi, jota toteutettaessa konsernin myyntiyksikön toimintakyky oli varsin heikko erityisesti ensimmäisen kvartaalin aikana. Around- ja Realinvest alustoilla toteutettiin kummassakin neljä rahoituskierrosta, joilla kerättiin pääomia kummankin alustan osalta 3,1 miljoonaa euroa. Premarketin volyymit kehittyivät suotuisasti kasvaen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 12 %.

Helmikuun alkupuolella toteutui jo pitkään valmisteltu Privanetin rinnakkaislistautuminen Nordic Growth Market AB:n ylläpitämälle NGM Finland -markkinapaikalle. Listautumisen tarkoituksena on lisätä yhtiön näkyvyyttä pääomamarkkinoilla ja laajentaa sen omistajapohjaa. Ehkä merkittävin uutinen oli kuitenkin Noweco Partners Oy:n osakekannan hankkiminen helmikuun lopussa. Nowecon hankinnalla tavoittelemme pääomasijoitusrahastoista merkittävää tukijalkaa tulevaisuuden liiketoiminnalle. Odotamme saavamme rahastoliiketoiminnan kautta jatkossa myös jatkuvia, pitkän aikavälin tuottoja, mikä on olennainen osa keskittymistä niin pitkäjänteiseen liiketoimintaan kuin sijoitustoimintaankin.

Privanet Group -konsernin liiketoiminta kaudella tammi–kesäkuu 2019

Konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 2,69 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostui pääasiassa taseen kautta käytävästä arvopaperikaupan nettotuotoista 1,46 miljoonaa euroa ja palkkiotuotoista, jotka olivat 1,09 miljoonaa euroa tarkasteluperiodilla. Palkkiotuotot tulevat AROUND-joukkorahoitusalustan rahoitusjärjestelypalkkioista, Premarket-jälkimarkkinapaikan välityspalkkioista ja muista saaduista palkkioista. Liiketoiminnan kuluista suurin osa oli hallintokuluja, joista noin puolet ovat henkilöstökuluja ja toinen puoli muita hallintokuluja. Henkilöstökulut olivat 1,37 miljoonaa euroa. Muut hallintokulut olivat 1,44 miljoonaa euroa sisältäen muun muassa laki- ja konsultointipalveluihin ja markkinointiin liittyviä kuluja sekä IT-hallinnon ohjelmisto- ja ylläpitokustannuksia. Alkuvuoden yhteistoimintaneuvottelujen myötä kulurakenne on oleellisesti muuttunut vähentäen etenkin henkilöstökulujen määrää, joka oli 43,08 % vähemmän kuin vertailukautena. Konsernin kulurakenne oli muiltakin osin tasapainoisempi erityisesti toisen kvartaalin aikana. Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,32 miljoonaa euroa sisältäen toimitiloihin liittyviä kustannuksia. Liiketappio oli 1,13 miljoonaa euroa.

Yhtiö laski toisella kvartaalilla liikkeelle vuoden mittaisen kolmen miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Laina merkittiin lähes kokonaan Yhtiön omaan taseeseen. Katsauskauden jälkeen sitä on myyty jälkimarkkinoilla asiakkaille. Konsernin likvidien varojen määrä 30.6.2019 oli 0,53 miljoonaa euroa, kun vuoden 2018 lopussa määrä oli 0,46 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos katsauskauden aikana oli näin 0,07 miljoonaa euroa.

Toimintaympäristö

Makrotaloudelliset odotukset ovat alkuvuodesta hieman laantuneet. Ennakoivat indikaattorit viittaavat talouskasvun melko rajuun jarrutukseen, jota keskuspankit tullevat oikaisemaan keventävällä rahapolitiikalla. Nähtäväksi jää, ohjaako kehitystä säännellyillä markkinoilla heikkenevä talouskehitys vai kevenevä rahapolitiikka. Tällä voi olla vaikutusta myös Privanetin tuotteiden kysyntään. Historiassa listaamattomien arvopapereiden tuotot ovat kuitenkin korreloineet varsin heikosti perinteiseen markkinaan, ja ne voidaan nähdä myös hajautusmahdollisuutena pörssiosakkeille.

Listaamattomien arvopapereiden joukossa erityisesti startup-yhtiöiden ja varhaisen vaiheen kasvuyhtiöiden rahoitukseen on alettu suhtautua aikaisempaa varovaisemmin. Joukkorahoituksella on kerätty Suomessa viimeisen kolmen vuoden aikana kansakunnan kokoon nähden merkittäviä pääomia lukuisiin eri yhtiöihin, eikä arvonnousu ole useinkaan realisoitunut vielä tällä aikavälillä. Yhtiön näkemyksen mukaan markkinoilla on kuitenkin kysyntää runsaasti vaihtoehtoisille sijoituksille, minkä myötä myös listaamattomiin yhtiöihin kokonaisuudessaan kohdistuvan kiinnostuksen odotetaan säilyvän korkeana.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 24 henkilöä (30.6.2018: 61 henkilöä). Työntekijöitä oli konsernin suomalaisissa yhtiöissä Privanet Group Oyj, Privanet Capital Markets Oy, Privanet Securities Oy, Noweco Partners Oy ja Crowhow Oy sekä Privanet Securities Oy:n sivuliikkeen palveluksessa Norjassa. Lisäksi Privanet Capital Markets Oy:n lukuun ja vastuulla toimi sopimussuhteessa 13 oman yrityksensä kautta toimivaa sidonnaisasiamiestä.

Katsauskauden alkupuolella Privanet Group Oyj:n hallitus koostui viidestä varsinaisesta jäsenestä, jotka olivat Timo T. Laitinen, Jorma Vanhanen, Sami Järvinen, Sakari Tainio ja Karri Salmi. Jäsenten toimikausi päättyi 27. maaliskuuta, jolloin pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin neljä varsinaista jäsentä: Timo T. Laitinen, Mika Lehtimäki, Tommi Lindfors ja Jonas Lindholm. 14. kesäkuuta pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi valittiin edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Kim Wiio, minkä jälkeen hallitus jatkoi toimintaansa viisijäsenisenä. Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Katsauskaudella hallituksen jäseninä toimineista ainoastaan Karri Salmi on ollut työ- tai toimisuhteessa Privanet-konserniin kuuluvaan yhtiöön. Privanet Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi koko katsauskauden ajan Timo T. Laitinen ja toimitusjohtajana Karri Salmi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana ja Hyväksyttynä Neuvonantajana Valkia Advisors Oy.

Osake ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 20 054 317 (14 054 317). Osakemäärässä on huomioitu myös hallituksen 19.6.2019 tekemällä osakeantipäätöksellä Kim Wiion määräysvaltayhteistö Mininvest Oy:lle suunnatut osakkeet, jotka rekisteröitiin kuitenkin vasta katsauskauden päättymisen jälkeen. Mininvest Oy nousi osakeannin myötä Yhtiön suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Katsauskauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä oli 17 054 317 osaketta, kun se tilikaudella 2018 oli 14 054 317 osaketta. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön osakepääoma 30.6.2019 oli 80 000 euroa ja oma pääoma 11 774 230 euroa.

Privanet Group Oyj:llä oli 30.6.2019 yhteensä 1904 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia olivat Mininvest Oy:n ohella Mash Group Oyj ja Finactu Oy. Konsernin johto, hallituksen jäsenet ja muu henkilöstö, mukaan lukien sidonnaisasiamiehet, omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 35,15 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiökokousten päätökset

Katsauskaudella järjestettiin kaksi Privanet Group Oyj:n yhtiökokousta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27. maaliskuuta vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, päätettiin, että tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa sekä myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka palkkioita siten, että hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1500 euroa per kalenterikuukausi, ja hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3000 euroa per kalenterikuukausi. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan myös kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, Timo T. Laitinen, Mika Lehtimäki, Tommi Lindfors ja Jonas Lindholm, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jota päätettiin pyytää lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojen jaoksi. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Tapio Raappana toimii päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 400 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14. kesäkuuta päätettiin täydentää varsinaisessa yhtiökokouksessa valittua hallitusta siten, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi jäsentä ja hallitukseen valittiin uutena jäsenenä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Kim Wiio. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetystä osakeantivaltuutuksesta oli katsauskauden lopussa käyttämättä 1 400 000 osaketta. Valtuutus korvasi myös kaikki aiemmissa yhtiökokouksissa annetut osakeantivaltuutukset.

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit

Yhtiö seuraa säännöllisesti sen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä sekä ylläpitää menettelyjä, joilla riskejä pyritään minimoimaan. Yhtiön riskienhallinnan organisointia sekä liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on selostettu tarkemmin tilikautta 2018 koskevassa vuosikertomuksessa, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/.

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kohdeyhtiöihin kuuluvan Lapis-konsernin osalta Privanet Capital Markets Oy toimitti helmikuussa 2019 käräjäoikeudelle vastaukset sen lokakuussa 2018 saamiin vahingonkorvauskanteisiin. Privanet Capital Markets Oy kiistää vahingonkorvauskanteissa esitetyt perusteet. Kanteiden käsittely sekä Lapis-konsernin yhtiöihin kohdistuvat konkurssiprosessit ovat edelleen kesken.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen Privanet Securities Oy:n toimitusjohtajana toiminut ja Privanet Capital Markets Oy:n vt. toimitusjohtajan tehtävää hoitanut Kimmo Lönnmark vapautettiin tehtävistään Privanet-konsernissa. Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Karri Salmi toimii oman toimensa ohella Privanet Securities Oy:n ja Privanet Capital Markets Oy:n toimitusjohtajana.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö tavoittelee, että sen liiketoiminnan kannattavuus paranee merkittävästi toisella vuosipuoliskolla. Around- ja Realinvest-kierroksia järjestetään todennäköisesti aiempaa harvemmin. Pyrkimyksenä on järjestää kierroksia, joiden houkuttelevuus markkinoilla kohdeyhtiöiden kiinnostavuuden ja rahoituskierroksen valuaation osalta on pystytty varmistamaan. Premarketin osalta kasvuodotukset ovat korkealla ja sen volyymien uskotaan kasvavan edellisistä kausista. Kaupankäynnin kohteeksi pyritään saamaan loppuvuoden aikana myös uusia mielenkiintoisia yhtiöitä. Noweco Nordic Fund V -pääomasijoitusrahaston markkinointilupaa tavoitellaan saatavaksi alkusyksystä, ja rahaston toimintaa alkavaksi loppuvuoden aikana. Tämän jälkeen konsernin odotetaan saavan myös jatkuvia, pitkän aikavälin, tuottoja rahastoliiketoiminnasta.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 28. helmikuuta 2020.

Helsingissä 21.8.2019
Privanet Group Oyj
Hallitus

LIITE: Konsernin keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentaperiaatteet, konsernin tuloslaskelma, konsernin tase, konsernin rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista, puolivuosikatsauksen laskentaperiaatteet, lähipiiritapahtumat

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Karri Salmi, toimitusjohtaja
+358 (0)50 67 540
karri.salmi@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liitteet

Attachment to half-yearly report 2019Half-yearly report 2019Puolivuosikatsausliite 2019

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS21.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä21.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä134osaketta
Keskihinta/ osake4.0900EUR
Kokonaishinta548.06EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 961 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_21.8_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote21.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä21.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 600osaketta
Keskihinta/ osake3.9950EUR
Kokonaishinta6 392.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 191 312 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_21.8_trades

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ             PÖRSSITIEDOTE 21.8.2019 KLO 18:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.8.2019 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.
Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 15.7.2019.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.577.419 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 61,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 4 kuulumaan seuraavasti:

”4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. ”

Hallitukseen päätettiin valita kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen 4. kohdan muutoksesta alkavalle toimikaudelle uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad, hallituksen jäseninä jatkavat Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Espoossa, 21. päivänä elokuuta 2019

Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja

Jakelu:         Helsingin pörssi,  keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi     

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen
puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Ramirent Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Ramirent Oyj

Pörssitiedote

21.8.2019 klo 14:30 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Ramirent Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Loxam S.A.S. (“Loxam”) on 29.7.2019 käynnistänyt Ramirent Oyj:n (“Ramirent”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Ramirentin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Loxamin edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Ramirentin vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Helsingin käräjäoikeus on 13.8.2019 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Kari Hopun.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Loxamin ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu yhtiön internet-sivuilla.

Lisätietoja:

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +358 50 355 3757
jukka.havia@ramirent.com

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 3 000 työntekijää ja 300 konevuokraamoa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Loxam S.A.S. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Ramirent – Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Liite

Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusvaatimus

Muutos Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuun

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Muutos Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuun

Pörssitiedote 21.8.2019 klo 15.00

Muutokset koskevat Yhtiökokouskutsun seuraavia päivämääriä

Muutetaan kahta kokouskutsussa olevaa päivämäärää:

Muutos yhtiökokouskutsun kohdan C”Ohjeita kokouksen osallistujille” alakohtaan 1 ”Osakeluetteloon

merkitty osakkeenomistaja”

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 6.9.2019 klo 17.00.

Muutos yhtiökokouskutsun kohdan C”Ohjeita kokoukseen osallistujille” alakohtaan 2 ”Hallinto-rekisteröidyn osakkeen omistaja”

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.9.2019 klo 10.00 mennessä.

Muutoin tiedot ovat samat kuin 20.8.2019 klo 15 julkaistussa pörssikutsussa.

Muutettu kutsu on nähtävissä kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla www.ovaro.fi

Helsingissä 21.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669

Lakiasiainjohtaja Jouko Kiesi, puh. 040 532 1919

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Konecranes auttaa DP World -yhtiön Liègen konttiterminaalia parantamaan ekotehokkuuttaan

Konecranesin Satamahuolto jälkiasentaa sähköistyksen DP World -yhtiön Liègen konttiterminaalissa Belgiassa sijaitsevaan Konecranesin siirrettävään Model 2 Gottwald -satamanosturiin. Jälkiasennus vähentää terminaalin paikallisia päästöjä ja laskee melutasoa.

Strategisesti Meuse-joen varrella Belgiassa sijaitseva Port of Liège on Euroopan kolmanneksi suurin jokisatama, ja se on suoraan yhteydessä Antwerpeniin ja Rotterdamiin. DP World -yhtiön Liègen konttiterminaali (DPW LCT) on Wallonian ainoa monimuototerminaali. Se toimittaa neljä proomua Antwerpeniin joka viikko.

Konecranesin siirrettävä Gottwald Model 2 -satamanosturi ostettiin vuonna 2016, ja se on ollut käytössä DPW LCT:n eteläterminaalissa. Nosturi siirretään eteläterminaalista pohjoisterminaaliin vastaamaan tämän alueen kasvaneita kannattavuusodotuksia syyskuussa 2019. Yleensä Konecranesin siirrettävät Gottwald-satamanosturit on helppo kuljettaa proomulla, mutta tässä tapauksessa siltaverkosto estää proomukuljetuksen. Tämän vuoksi Konecranesin Satamahuolto purkaa nosturin eteläterminaalissa ja kokoaa sen uudessa sijainnissa.

Siirron yhteydessä Konecranesin siirrettävään Gottwald Model 2 -satamanosturiin jälkiasennetaan sähköistys. Näin se voidaan yhdistää sähköverkkoon, mikä vähentää päästöjä ja laskee melutasoa. Toimenpide auttaa terminaalia vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Jälkiasennukseen kuuluu kaapelikelajärjestelmä, jonka avulla nosturi voi liikkua 150 metrin päähän liitäntäpisteestä. Jos nosturin sähköjärjestelmä edellyttää kunnossapitoa tai jos virransyöttö katkeaa, valmiusajan takaa dieselmoottori, joka alkaa toimia nosturin varateholähteenä.

”DPW LCT pyrkii jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutuksiaan paikallisessa yhteisössään. Kovassa käytössä olevan siirrettävän satamanosturin sähköistäminen tekee nosturista hiljaisemman ja vähentää sen paikallisia päästöjä. Tämä on esimerkki sitoutumisestamme yhteiskuntavastuuseen ja ekotehokkaisiin toimintoihin. Meillä on ilo työskennellä jälleen Konecranesin kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että viime kädessä asiakkaamme ja yhteisömme hyötyvät tästä”, sanoo DP World -yhtiön Liegen konttiterminaalin johtaja Olivier Hia.

Sopimus vahvistaa Konecranesin sitoutumista asiakkaiden laitteiden elinkaariarvon maksimointiin. Sopimus tukee myös Konecranesin uskoa kiertotalouden tuomiin mahdollisuuksiin. Yritys on sitoutunut tuottamaan asiakkaille säästöjä korjaamalla, modernisoimalla, uudelleen käyttämällä ja kierrättämällä tuotteita.

Lisätietoja:
Tom Cerpentier, Regional Director Port Services, Konecranes
Sähköposti: tom.cerpentier@konecranes.com tai puhelin +3235464500.

Tämä lehdistötiedote ja mahdollinen ladattava kuva ovat saatavissa verkkosivuiltamme osoitteessa
konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2019  –  SaaS kasvoi 25%

EFECTE OYJ — PUOLIVUOTISKATSAUS — 21.8.2019 klo 14.00

Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2019 – SaaS kasvoi 25%

SaaS-liikevaihto kasvoi 25%, kansainvälinen SaaS-liikevaihto 57%Liikevaihto kokonaisuudessaan oli 6,9 miljoonaa euroa, kasvu 15%SaaS-liikevaihto muodosti 50%, palvelut 39% kokonaisliikevaihdostaKäyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto -1,0 miljoonaa euroaLiikevoittoprosentti parani -21%:sta -14%:iin

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR1-6/20191-6/20182018
Liikevaihto6 8845 98312 224
Käyttökate (EBITDA)-806-1 038-1 988
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)-975-1 025-2 339
Liikevoitto-984-1 239– 2 382
Katsauskauden tulos-958-1 256-2 419
Tulos/osake, euroa-0,16-0,22-0,42
Oikaistu tulos/osake, euroa-0,16-0,22-0,42
Oma pääoma/osake, euroa0,430,790,59
SaaS MRR587483523

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Kauden 1-6/2019 aikana Efecten liiketoiminta kehittyi odotustemme ja strategiamme mukaisesti. Kauden alkupuolella päivitimme strategiaamme, ja sen jälkeen olemme keskittyneet työskentelemään valittujen painopistealueiden mukaisesti. Vahva 25 % SaaS-kasvu, kansainvälinen SaaS-kasvu 57% ja kannattavuuden paraneminen suunnitelmien mukaisesti olivat meille tärkeitä osoituksia siitä, että olemme oikealla tiellä.

Strategiapäivityksessä kerroimme jatkavamme panostuksia pilvipohjaisiin palvelunhallinnan ratkaisuihin ja nostavamme paikalliset palveluntarjoajat uudeksi kohdeasiakasryhmäksemme. Lisäksi mainitsimme jatkavamme kansainvälistymistä Euroopan markkinoilla eurooppalaisena vaihtoehtona globaaleille toimijoille sekä keskittyvämme liiketoiminnassamme entistäkin vahvemmin SaaS-liikevaihdon kasvattamiseen tyytyväisten asiakkaiden kautta.

Pilvipohjaisten palvelunhallinnan ratkaisujen osalta jatkoimme tuotekehitystä painottaen erityisesti ominaisuuksia, jotka auttavat asiakkaitamme olemaan entistä ketterämpiä (agile). Syyskuun asiakastilaisuudessa tulemme julkaisemaan asiakkaille tämän kehitystyön tulokset. Identiteetinhallinnan alueella eriytimme raskaan sarjan identiteetinhallinnan tarpeisiin soveltuvan Efecte Identity Management -tuotteen (EIM) ja sen ympärillä tehtävän palveluliiketoiminnan omaksi yksikökseen, jotta pystymme huomioimaan paremmin kyseisen liiketoiminnan erityistarpeet kuten palveluiden suuremman roolin ja projektien pitkäaikaisuuden. Palvelunhallinta-alustaamme nojautuva ja sitä liiketoimintaa tukeva Identity Governance and Administration -ratkaisun (IGA) kehitystä jatketaan osana pääliiketoimintaa. IGA mahdollistaa asiakkaille käyttövaltuuksien joustavan hallinnan.

Paikalliset palveluntarjoajat, esimerkiksi hallittuja IT-palveluita tai taloushallinnon palveluita tarjoavat yritykset, osoittautuivat meille hedelmälliseksi kohderyhmäksi tarkastelukaudella. Panostimme strategian mukaisesti tähän segmenttiin aiempaa enemmän myynnissä ja markkinoinnissa, ja sen tuloksena saimme kaudella peräti kuusi uutta palveluntarjoaja-asiakasta. Palveluntarjoajille Efecte on usein strategisemmassa roolissa kuin perinteisemmille asiakkaille, jotka käyttävät Efecteä liiketoimintaa tukevien palveluiden tehostamiseen.

Panostukset kansainvälistymiseen jatkuivat, ja olin hyvin tyytyväinen kansainväliseen SaaS-kasvuun erityisesti Saksan vetämänä. Myös ensimmäinen voitettu asiakkuus Sveitsissä (matkailualan yritys Hotelplan) oli tärkeä virstanpylväs DACH-alueen strategiamme toteuttamisessa. Ruotsin kehitys ei ole vastannut tavoitteitamme, ja jatkoimme toimenpiteitä kurssin kääntämiseksi. Tarkastelukauden loppua kohti näimme ensimmäiset positiiviset merkit, kun kesäkuussa saimme solmittua sopimukset kahden Ruotsin liiketoiminnallemme merkittävän uuden asiakkaan kanssa.

SaaS-liikevaihdon kasvuun keskittyminen tyytyväisten asiakkaiden kautta näkyy käytännön toiminnassamme mm. asiakastyytyväisyyden tarkempana seurantana sekä käyttöönottoprojektien virtaviivaistamisena, mikä mahdollistaa SaaS-laskutuksen nopeamman aloituksen. Palveluliiketoimintamme kasvaa tarpeen mukaan SaaS-liiketoiminnan tukemiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon SaaS-liikevaihdon 25% kasvu ja palveluiden 16% kasvu ovat vahvoja lukuja ja heijastavat strategiamme mukaista etenemistä.

Toisen vuosipuoliskon SaaS-kasvuun tulee vaikuttamaan kahden suurehkon Suomesta hoidetun asiakkaan SaaS-laskutuksen päättyminen. Molemmissa tapauksissa on kyse monikansallisista IT-palveluntarjoajista ja heidän useampi vuosi sitten tekemistä teknologiavalinnoista. Päättyvän kuukausittaisen SaaS-laskutuksen (MRR) määrä on yhteensä n. 20 tuhatta euroa.

Olemme luottavaisin mielin aloittaneet vuoden toisen puoliskon ja tulemme jatkamaan strategiamme mukaista etenemistä.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2019 – 2022. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Näkymät vuodelle 2019

Vuonna 2019 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20% ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Efecten liikevaihto kaudella 1-6/2019 oli 6,9 miljoonaa euroa (1-6/2018: 6,0 miljoonaa euroa). Liikevaihdon jakauma: SaaS 3,4 MEUR (2,7 MEUR), palvelut 2,7 MEUR (2,3 MEUR), kertalisenssit 0,1 MEUR (0,3 MEUR) ja ylläpito 0,6 MEUR (0,6 MEUR).

Pilvipalveluna toimitettavien ratkaisuiden liikevaihto kasvoi merkittävästi. SaaS-liikevaihto kasvoi 25% ja kansainvälinen SaaS 57%. Palveluiden kasvu oli 16%. Kertalisenssien liikevaihto laski 52% ja perinteisen ylläpidon liikevaihdossa ei ollut muutosta vuoden takaiseen verrattuna. Liikevaihdon kokonaiskasvu oli 15%.

Ulkomainen liikevaihto kasvoi Suomea nopeammin ja liikevaihtoa ulkomaisista tytäryhtiöistä kertyi 1,1 MEUR (0,9 MEUR) eli noin 16% kokonaisliikevaihdosta.

Luonteeltaan jatkuvista liiketoiminnoista (SaaS, ylläpito) kertyi 4,1 MEUR (3,4 MEUR) eli noin 59% liikevaihdosta (56%).

Efecten käyttökate oli -0,8 MEUR (-1,0 MEUR) ja liikevoitto -1,0 MEUR (-1,2 MEUR). Etupainotteiset panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Kannattavuus kuitenkin parani selvästi vertailukaudesta liikevoittoprosentin muuttuessa -21%:sta -14%:iin.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt.

Katsauskauden tulos oli -1,0 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna -1,3 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 8,2 MEUR (6/2018: 9,2 MEUR). Omavaraisuusaste oli 49% (6/2018: 69%) ja nettovelkaantumisaste -195% (6/2018: -124%).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa korollista lainaa (6/2018: – MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 5,0 MEUR (6/2018: 5,7 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,8 MEUR (-0,5 MEUR) ja investointien rahavirta -1,0 MEUR (-0,8 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,2 MEUR (0,2 MEUR) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Alkuvuoden 2019 aikana etenimme suunnitelmamme mukaisesti. Pilvipalveluliiketoimintamme kehittyi myönteisesti, SaaS-liikevaihdon kasvun yltäessä 25%:iin ja palveluliiketoiminnan kasvaessa 16%. Strategiamme mukaisesti palveluliiketoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa asiakkaitamme onnistumaan ja sitä kautta tukea SaaS-liikevaihdon kasvua. Perinteisten lisenssien liikevaihto aleni odotetusti.

Efecte tavoittelee voimakasta kasvua ulkomailta ja erityisesti Saksan ja Ruotsin yhtiöiden kehittämiseen on panostettu paljon. Olemme saaneet Saksassa hyviä tuloksia aikaan, ja osoituksena tästä kansainvälinen SaaS-liikevaihto on lähtenyt hyvään kasvuun. Ruotsi ei ole kehittynyt odotustemme mukaisesti, mutta tarkastelukauden loppua kohden aloimme nähdä ensimmäisiä merkkejä tilanteen kohentumisesta. Saimme Ruotsissa kesäkuussa kaksi uutta asiakasta ja jatkammekin loppuvuonna toiminnan kehittämistä kasvun vauhdittamiseksi.

Oikeat kumppanuudet ovat tärkeitä ainesosia Efecten kasvusuunnitelmissa. Saksassa solmimme tarkastelukaudella sopimuksen Bechtle Hamburgin kanssa. Bechtle Hamburg on myös asiakkaamme, mikä lisää entisestään kumppanuuden painoarvoa saksalaisten asiakkaiden näkökulmasta. Suomessa kehitimme myös kumppanitoimintaa tavoitteellisempaan suuntaan.

Yhtiön henkilöstön määrän kasvu tasaantui, ja onnistuimmekin luomaan merkittävää kasvua vain hieman vertailukautta suuremmalla henkilömäärällä. Tämä onnistui kehittämällä toimintatapoja ja prosesseja, sekä parantamalla henkilöstön tyytyväisyyttä, joka näkyi henkilöstön pienempänä vaihtuvuutena. Jatkamme loppuvuoden ajan toiminnan skaalautuvuuden kehittämistä.

Kansainvälisen kasvun arvioidaan olevan lähivuosien aikana vaiheittaista, koska tyypilliset uudet asiakassopimukset etenkin Saksassa ovat suhteellisen suuria verrattuna paikallisen liiketoiminnan nykyiseen laajuuteen.

Myyntityössä on keskitytty uusien asiakkaiden hankinnan lisäksi myös Efecten koko ratkaisuvalikoiman levittämiseen nykyisille asiakkaille. Nykyisiin asiakkaisiin arvioidaan sisältyvän merkittävää kasvupotentiaalia, koska tyypillisesti uusi asiakas ottaa alkuvaiheessa käyttöön vain osan Efecten ratkaisuista laajentaen näitä ajan kuluessa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 106 henkilöä (103 henkilöä). Henkilöstöstä 84 oli Suomessa (79), 9 Ruotsissa (11), 0 Tanskassa (3) sekä 13 Saksassa (10). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 105 (102).

Kauden aikana Taru Mäkinen nimitettiin väliaikaiseksi talousjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi ja DACH-alueen maajohtaja Christian Frauen nostettiin johtoryhmän jäseneksi. Talousjohtaja Hannu Nyman ja myynnin johtaja Johannes Niemi siirtyivät pois yhtiön palveluksesta.

MARKKINANÄKYMÄT

Globaalin pilvipohjaisen IT-palvelunhallinnan (ITSM) markkinan odotetaan kasvavan lähivuosina tutkimuslaitosten arvioiden mukaan noin 15% vuosittain. Myös identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) ratkaisujen markkina on voimakkaassa kasvussa. Globaalin IAM-ratkaisujen markkinan arvioidaan kasvavan 12 – 15% vuosittain.

Yleinen markkinakasvu antaa hyvän selkänojan kasvusuunnitelmille, mutta vielä tärkeämpi tekijä on kykymme voittaa kilpailijat kohdeasiakasryhmässämme. Efecten markkinaosuus Suomen ulkopuolella on hyvin pieni, ja se avaa onnistuessamme mahdollisuuden markkinoita nopeampaan kasvuun.

Keväällä 2019 Efecte otti strategiassaan erityisfokukseen IT- ja liiketoimintaprosessien ulkoistuksia tuottavat paikalliset palveluntarjoajat. Analyytikoiden mukaan tämän segmentin kasvuvauhti on palvelualueesta riippuen keskimäärin noin viisi prosenttia vuosittain. Kohderyhmän liiketoiminnan kasvu yhdistettynä pilvipohjaisen palvelunhallinnan kysynnän kasvuun tarjoaa Efecten tuoreelle palveluntarjoajastrategialle hyvän lähtötilanteen.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksessä keskityimme tarkastelukaudella erityisesti kehittämään ominaisuuksia, jotka auttavat Efecteä käyttäviä organisaatioita olemaan ketterämpiä (agile). Kehityspanostuksia on tehty Kanban Board -toiminnallisuuteen, joka auttaa organisaatioita yhdistämään Kanban Boardin visuaalisuuden ja työnkulkujen automatisoinnin hyödyt mille tahansa prosessille. Julkaisemme toiminnallisuuden asiakkaillemme syyskuun asiakastilaisuudessa, ja uskomme sen olevan ainoa laatuaan ITSM ja yrityspalveluiden hallinnan markkinassa. Olemme myös jatkaneet tuotteen käytettävyyteen panostamista mm. joustavien syötelomakkeiden muodossa.

Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu Efecte Finland Oy:ssä. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta myös alihankkijoita käytetään tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tuotteiden ja merkittävien lisäominaisuuksien suunnittelusta, aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana.

Hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä, Päivi Rekonen ja Hannu Vaajoensuu. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

SUUNNATTU OSAKEANTI

Yhtiö toteutti maaliskuussa 2019 suunnatun maksuttoman osakeannin itselleen. Annissa annettiin vastikkeetta 40 000 uutta osaketta, jotta yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 5 943 988 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 36 133 omaa osaketta, noin 0,6% kaikista osakkeista.

Kauden aikana Efecte Oyj:n osakemäärä kasvoi 130 000 osakkeella suunnatun maksuttoman osakeannin ja optiomerkintöjen seurauksena.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 5,26 euroa, alin kurssi 3,86 euroa ja päätöskurssi 4,92 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 29,1 MEUR ilman omia osakkeita.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.6.2019 yhteensä 1 398 omistajaa. Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 30.6.2019:

OsakasKpl%
1First Fellow Oy1 010 49917,0
2Oy Fincorp Ab751 30712,6
3Stadigh Kari334 5465,6
4Innovestor Kasvurahasto I Ky298 9925,0
5Ilmarinen290 9094,9
6Montonen Markku263 5714,4
7Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap254 5454,3
8Op Suomi Mikroyhtiöt Erikoissijoitusrahasto173 6112,9
9Sarkkinen Jussi-Pekka144 0152,4
10Havacment Oy121 1072,0

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 5,0%. Lisäksi toimitusjohtajalla on optioita noin 2,5%:n edestä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous 4.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 450 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous 4.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastasi antohetkellä noin 17,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2011

Optio-ohjelmaan 2011 kuuluu 130 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 390 000 uutta osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 31.12.2020. Osakkeen merkintähinta on 0,58 euroa. Optio-oikeuksien perusteella on 30.6.2019 mennessä merkitty 338 895 osaketta. Käyttämättömiä optio-oikeuksia on 17 035 kappaletta, joilla voidaan merkitä 51 105 osaketta.

Optio-ohjelma 2015

Optio-ohjelmaan kuuluu 135 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 405 000 osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat neljään sarjaan: A-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 25 500 on jaettu), B-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 25 500 on jaettu), C-optio-oikeudet: 30 000 optio-oikeutta (joista 26 500 on jaettu), ja D-optio-oikeudet: 15 000 optio-oikeutta (joista kaikki on jaettu). Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.4.2017-31.12.2020. Oikeus merkitä osakkeita alkaa seuraavan aikataulun mukaisesti: A-optio-oikeudet vestautuivat 30.4.2017, B-optio-oikeudet 30.4.2018 ja C-optio-oikeudet 30.4.2019. D-optio-oikeudet vestautuvat 30.4.2020 hallituksen asettamien vestautumisehtojen täyttyessä.

Osakkeen merkintähinnat ovat seuraavat: A-optio-oikeudet: 1,50 euroa/osake, B-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, C-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, ja D-optio-oikeudet: 3,34 euroa/osake. Optio-oikeuksien perusteella on 30.6.2019 mennessä merkitty 109 500 osakkeita.

Optio-ohjelma 2018

Optio-ohjelmaan kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A optio-oikeudet: 170 000 kpl, joiden merkintähinta on 5,75 eur/osake ja merkintäaika 2.5.2021-31.5.2022; B optio-oikeudet: 140 000 kpl, joiden merkintähinta on 5 päivän keskihinta Q1/2019 tulosjulkistuksen jälkeen ja merkintäaika 2.5.2022-31.5.2023; sekä C-optio-oikeudet: 140 000 kpl, joiden merkintähinta on 5 päivän keskihinta Q1/2020 tulosjulkistuksen jälkeen ja merkintäaika 2.5.2023-31.5.2024. A-sarjan optio-oikeudet on jaettu vuonna 2018, B-sarjan jaetaan vuonna 2019 ja C-sarjan vuonna 2020. 2018 optio-ohjelmaan liittyy hallituksen määrittelemä osakkeiden omistusvelvoite optionhaltijoille.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Pilvipalveluliiketoiminnassa oleellista on palvelun luotettava toimittaminen asiakkaille. Riskejä liittyy esimerkiksi ohjelmistotuotteen ominaisuuksiin, tietoturvaan, omaan palvelun operointiin sekä ulkoistettuun konesaliin ja verkkoyhteyksiin. Mahdolliset häiriöt palvelussa tai tietoturvaloukkaukset voivat johtaa korvausvelvoitteisiin ja asiakastyytyväisyyden laskuun, jotka voivat jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai ylimääräistä työtä. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Etenkin pitkäaikaisiin identiteetin- ja pääsynhallinnan projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmaksi.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit ovat merkittäviä yhtiön kannalta. Riskinä on sekä oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille että kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella evaluoinnilla.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on tuonut mukanaan uusia riskejä. Asiakkaat edellyttävät tyypillisesti pilvipalveluiden toimittajaa tekemään sopimuksen henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Efectellä on asiakkaidensa kanssa tällaisia sopimuksia, ja niissä sovitut velvoitteet voivat tietosuoja-asetuksen vastaisen toiminnan ilmetessä johtaa merkittäviin korvausvelvoitteisiin.

Yhtiön tuotekehitys ja palveluliiketoiminta perustuvat osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistuu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta. Osa tuotekehityksestä ja palveluliiketoiminnasta tapahtuu alihankintana. Alihankkijayritysten toiminnan tai alihankintasuhteen häiriintyessä vaikutus on vastaava kuin osaavan henkilöstön puuttuessa.

Panostaminen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen lisää kiinteitä kustannuksia esim. etupainotteisen rekrytoinnin kautta ja voi alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2019 – 2022. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2019 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20% ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta.

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa 30.10.2019 liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-9/2019.

Efecte Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Taru Mäkinen, 040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus torstaina 22.8.2018 klo 9.00 osoitteessa Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki.

Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen puhelimitse 040 507 1085 tai sähköpostitse: taru.makinen@efecte.com

www.efecte.com

—–

Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR)1-6/191-6/182018
Liikevaihto6 8845 98312 224
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
0
-648

-520
2
-1 151
Henkilöstökulut-5 139-4 639-9 356
Liiketoiminnan muut kulut-1 902-1 862-3 706
Käyttökate (EBITDA)-806-1 038-1 987
Muut poistot-169-168-351
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja
(EBITA)
-975-1 205-2 339
Liikearvon poistot-9-9-19
Konserniliikearvon poistot-24-24
Liikevoitto-984-1 239-2 382
Rahoitustuotot ja -kulut26-17-32
Voitto ennen veroja-958-1 256-2 414
Tuloverot-5
Katsauskauden tulos-958-1 256-2 419
Katsauskauden oikaistu tulos-958-1 256-2 419

KONSERNIN TASE

(1 000 EUR)6/20196/201812/2018
Pysyvät vastaavat
Kehittämismenot1 023933991
Aineettomat oikeudet261111
Liikearvo527161
Koneet ja kalusto294239
Vaihtuvat vastaavat
Keskeneräiset työt1532
Pitkäaikaiset saamiset556353
Lyhytaikaiset saamiset1 9872 3722 276
Rahoitusarvopaperit3 0233 5892 182
Rahavarat1 9522 0742 027
Varat yhteensä8 1639 1577 643
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma808080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto10 68610 58610 588
Kertyneet voittovarat-8 211-6 101-7 249
Oma pääoma yhteensä2 5544 5663 419
Lyhytaikaiset velat
Saadut ennakot2 9042 5501 858
Ostovelat429449467
Muut velat681558750
Siirtovelat1 5931 0351 150
Velat yhteensä5 6084 5924 224
Oma pääoma ja velat yhteensä8 1639 1577 643

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR)1-6/20191-6/20182018
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos ennen veroja-958-1 256-2 415
Oikaisut tilikauden tulokseen149196419
Käyttöpääoman muutos1 657593331
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-6-6-15
Saadut korot ja muut rahoitustuotot05
Maksetut verot-5
Liiketoiminnan nettorahavirta843-4741 680
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin

-206

-180

-419
Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin-1 300-600-1 600
Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista4912 396
Investointien nettorahavirta-1 016-780377
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannit98230231
Rahoituksen nettorahavirta98230231
Rahavarojen (vähennys)/lisäys-75-1 024-1 071
Rahavarat tilikauden alussa2 0273 0983 098
Rahavarat tilikauden lopussa1 9522 0742 027

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 eur30.6.201930.6.2018
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.8080
Osakepääoma 30.6.8080
Sidottu oma pääoma yhteensä8080
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1.10 58810 356
Osakeanti98230
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 30.6.10 68610 586
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.-7 249-4 822
Muuntoerot-3-22
Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6.-7 253-4 844
Tilikauden voitto (tappio)-958-1 256
Vapaa oma pääoma yhteensä2 4744 486
Oma pääoma yhteensä2 5544 566

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR)1-6/191-6/182018
SaaS3 4082 7305 754
Kertalisenssit147304487
Tuki ja ylläpito6466451 292
Palvelut2 6842 3054 691
Konserni yhteensä6 8845 98312 224

2.3. Osakemäärän kehitys

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm
1.1.20185 524 101
Osakemerkintä optioilla286 887
30.6.20185 810 988
Osakemerkintä optioilla3 000
31.12.20185 813 988
1.1.20195 813 988
Suunnattu maksuton osakeanti yhtiölle itselleen40 000
Osakemerkintä optioilla90 000
30.6.20195 943 988

30.6.2019 Efecte Oyj:n hallussa on 36 133 omaa osaketta, noin 0,6% osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Muut omasta puolesta annetut vakuudet30.6.201930.6.201831.12.2018
(tuhatta euroa)
Vuokranmaksun vakuudet455942
Yrityskiinnitykset1 0001 0001 000
Yhteensä1 0451 0591 042
Leasingsopimuksista maksettavat määrät30.6.201930.6.201831.12.2018
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat121145146
Myöhemmin maksettavat136201206
Yhteensä256346352

Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2–5 prosentin jäännösarvoon.

Muut vastuusitoumukset30.6.201930.6.201831.12.2018
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat308327314
Myöhemmin maksettavat5812763
Yhteensä366454377

Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloistaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkoi 1.7.2017, ja sopimus voidaan irtisanoa yhdeksän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jolloin kertakorvauksena tulee lisäksi maksaa kuuden kuukauden vuokra. Kuukausivuokra on noin 19 tuhatta euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu Yhtiölle on noin 290 tuhatta euroa.

3. Tunnusluvut

1000 eur1-6/20191-6/201820182017
Liikevaihto6 8845 98312 22410 615
SaaS3 4082 7305 7544 645
Kertalisenssit147304487615
Ylläpito6466451 2921 453
Palvelut2 6842 3054 6913 901
Liikevaihto Suomesta5 7655 02510 3749 102
Liikevaihto ulkomailta1 1189581 8491 513
Kotimaisen liikevaihdon osuus84 %84 %85 %86 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus16 %16 %15 %14 %
Toistuva liikevaihto
(recurring revenue)
4 0533 3757 0456 099
Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta %59 %56 %58 %57 %
SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa587483523425
Liikevaihdon kasvu %15,0 %18,8 %15,2 %27,5 %
Käyttökate-806-1 038-1 988305
Käyttökate %-11,7 %-17,3 %-16,3 %2,9 %
EBITA-975-1 205-2 33941
EBITA %-14,2 %-20,1 %-19,1 %0,4 %
Liikevoitto-984-1 239-2 382-110
Liikevoitto %-14,3 %-20,7 %-19,5 %1,0 %
Tilikauden tulos-958-1 256-2 419-841
Oikaistu tilikauden tulos-958-1 256-2 419-122
Tulos/osake (EPS), euroa-0,16-0,22-0,42-0,19
Oma pääoma/osake, euroa0,430,790,591,02
Oikaistu tulos/osake (EPS), euroa-0,16-0,22-0,42-0,03
Taseen loppusumma8 1639 1577 6439 344
Oma pääoma2 5544 5663 4195 614
Korollinen nettovelka-4 975-5 664-4 209-6 098
Sijoitetun pääoman tuotto %-64 %-49 %-53 %-3 %
Omavaraisuusaste %49 %69%59 %71 %
Nettovelkaantumisaste %-195 %-124 %-123 %-109 %
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 7861 0071 9441 624
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta11 %17 %16 %15 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana10510210377
Henkilöstö kauden lopussa10610310496
Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana)5 815 7205 599 8895 704 0254 516 679
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa5 907 8755 806 2355 809 2355 510 541

Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä lokakuussa 2017 toteutetun maksuttoman osakeannin (split 1:3) johdosta oikaistua osakemäärää

Lisätietoja:

Taru Mäkinen
Vt. talousjohtaja
Efecte Plc
taru.makinen@efecte.com
040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla.Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com

Metso lopettaa valimotoimintansa Isithebessä, Etelä-Afrikassa

Metso lopettaa valimotoimintansa Isithebessä, Etelä-Afrikassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 21. elokuuta 2019 klo 13:00 EEST

Metso jatkaa Minerals Consumables -liiketoiminta-alueensa maailmanlaajuisen tuotantoverkoston kehittämistä. Hankkeeseen liittyvät neuvottelut Etelä-Afrikassa sijaitsevan Isitheben valimon sulkemista tai muita mahdollisia jatkotoimenpiteitä koskien on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena Metso on päättänyt lopettaa valimotoiminnan Isithebessä syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös koskee noin 200 työntekijää. Toimintojen lopettamisella on pieni negatiivinen vaikutus Metson kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

“Strategianamme on hyödyntää tehokkaimpia tuotanto- ja hankintalokaatioita maailmanlaajuisesti. Kehitämme jatkuvasti toimitusketjuamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista arvoa, laatua ja toimitusvarmuutta. Olemme arvioineet tarkkaan kaikki mahdolliset jatkotoimenpiteet, joista valimotoiminnan lopettaminen Isithebessä on osoittautunut ainoaksi toteutettavissa olevaksi ratkaisuksi”, kertoo Minerals Consumables -liiketoiminta-alueen johtaja Sami Takaluoma. ”Toimenpide on hyvin ikävä mutta tarpeellinen. Keskitymme nyt varmistamaan siirtymäajan toiminnot Isithebessä kestävällä tavalla ja palvelemaan asiakkaitamme keskeytyksettä.”

Metson valimot valmistavat metallisia kulutusosia kaivos- ja kivenmurskausalan tarpeisiin. Isitheben lisäksi Metsolla on viisi omaa valimoa Brasiliassa, Kiinassa, Tšekissä ja Intiassa, sekä laaja ulkoisten toimittajien verkosto.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Sami Takaluoma, johtaja, Minerals Consumables -liiketoiminta-alue, Metso, puh. +358 50 359 5106, sähköposti: sami.takaluoma@metso.com

Helena Marjaranta, johtaja, Viestintä- ja sidosryhmäsuhteet, Metso, puh. +358 20 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

DNA Oyj: Telenorista DNA:n enemmistöosakkeenomistaja

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2019 klo 10.55

Norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ASA kertoi 9.4.2019 ostavansa 54 prosenttia DNA:n osakkeista kahdelta DNA:n pääomistajalta, Finda Telecoms Oy:ltä ja PHP Holding Oy:ltä käteisellä hintaan 20,90 euroa per osake. Tänään Telenor tiedotti toteuttaneensa osakekaupan, minkä johdosta Telenorista on tullut DNA:n enemmistöosakkeenomistaja 54 prosentin osuudella osakkeista ja äänistä.

Kaupan ehtona olivat Telenorille osakkeet myyneiden Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n, yhtiökokouksen hyväksynnät sekä Euroopan komission ja Suomen viranomaisten hyväksynnät.

Telenorin DNA-osakkeiden kaupan toteutumisesta seuraa Telenorille velvollisuus tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous DNA:n jäljelle jäävistä ulkona olevista osakkeista. Telenor tiedotti tänään, että tulee julkistamaan ostotarjouksen 29.8.2019.

DNA jatkaa liiketoimintaansa normaalisti ja eikä järjestelyllä ole vaikutusta DNA:n asiakkaiden palveluihin.

Lisätietoja:
Head of IR, Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

facebook twitter