Etusivu » Arkistot 24.5.2019

SATO Oyj tiedottaa 350 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta

SATO Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2019 klo 18.35

SATO Oyj julkistaa tänään 350 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Laina on tarjottu eurooppalaisille sijoittajille ja sen arvioitu liikkeellelaskupäivämäärä on 31.5.2019.

Vakuudettoman lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 1,375 prosentin vuotuista korkoa. Lainasta saadut varat käytetään erääntyvien velkojen jälleenrahoitukseen, mukaan lukien vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset vuosina 2016 ja 2015 liikkeeseenlasketuista 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainoista, sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Tänään julkistettu joukkovelkakirjalaina on ensimmäinen transaktio SATOn 17.5.2019 julkistaman 1 500 000 000 euron EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa.

– Laaja joukko kotimaisia, muita pohjoismaisia ja eurooppalaisia sijoittajia oli kiinnostunut transaktiosta ja laina ylimerkittiin selvästi, minkä johdosta päätimme kasvattaa lainan kokoa suunnitellusta 300 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon, SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo toteaa.

– Saimme sijoittajatapaamisissa hyvää palautetta sekä operatiivisten että rahoitukseen liittyvien tunnuslukujemme positiivisesta kehityksestä. Uuden joukkovelkakirjan liikkeeseenlasku parantaa likviditeettiasemaamme, pidentää lainojen keskimaturiteettia ja samalla tukee kasvutavoitteitamme laajan ja joustavan rahoituspohjan kautta, Markku Honkasalo jatkaa.

SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Lainan odotetaan saavan Moody’silta saman luottoluokituksen kuin sen liikkeeseenlaskijalla, Baa3 (vakain näkymin).

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Nordea, OP Yrityspankki ja Swedbank.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Talousjohtaja Markku Honkasalo, puh. +358 201 34 4226

Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 201 34 4009

Huomautus:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 25 900 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo oli noin 3,9 miljardia euroa.

Verkkokauppa.com Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.5.2019

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 24.5.2019

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.5.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä24.5.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiVERK
Osakemäärä5 100osaketta
Keskihinta/osake3,7502EUR
Kokonaishinta19 126,02EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.5.2019

tehtyjen kauppojen jälkeen: 90 838 KPL.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolesta

Nordea Pankki Oyj

Janne Sarvikivi Ilari Isomäki

Lisätietoja:

Jussi Tallgren

Talousjohtaja

Verkkokauppa.com

+358 – 40 351 4088

www.verkkokauppa.com

Liite

Verkkokauppa_24.5_trades

Privanet Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
24.05.2019 kello 18.20

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Privanet Group Oyj:n (Y-tunnus: 2393685-6) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 14.6.2019 klo 13.00 alkaen Hotel Lilla Robertsissa, Pieni Roobertinkatu 1-3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen täydentäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2019 valittua hallitusta täydennettäisiin seuraavasti:

hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5) jäsentä; jahallitukseen valittaisiin nykyisten jäsenten lisäksi uutena jäsenenä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Kim Wiio.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus ehdotetaan olevaksi voimassa viisi vuotta päätöksestä.

8. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Privanet Group Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi viimeistään 7.6.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.6.2019 alkaen.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.6.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.6.2019 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a. Internet-sivujen kautta https://tapahtumat.privanet.fi/yhtiokokous-privanet; tai
b. puhelimitse numeroon +358 (0)44 7382 272 arkisin kello 10-16 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Privanet Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.6.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.6.2019 kello 16.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Privanet Group Oyj, Gabriela Haarala, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Privanet Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.5.2019 yhteensä 15 454 317 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä. Kokouskutsun päivänä Privanet Capital Markets Oy:llä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 404 kappaletta.

Helsinki 24.5.2019

PRIVANET GROUP OYJ

Hallitus

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdeksällä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement_24052019

Valoen ja Winacen välisen rahoitusjärjestelyn mukaisten vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi

Valoe Oyj Pörssitiedote 24.5.2019 klo 16.20

VALOE OYJ:N JA WINANCEN VÄLISEN RAHOITUSJÄRJESTELYN MUKAISTEN VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN VAIHTAMINEN OSAKKEIKSI

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on 20.12.2018 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 10.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,25 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 40.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 1.640.963 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 24. päivänä toukokuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Teleste Oyj: Johdon liiketoimet, Esa Harju

TELESTE OYJ     JOHDON LIIKETOIMET     24.5.2019  Klo 14:30

Teleste Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Esa Harju
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Teleste Oyj
LEI: 743700CJRQRU0007GN59

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700CJRQRU0007GN59_20190524134023_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007728
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 5,48 EUR
(2): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 5,5 EUR
(3): Volyymi: 2 320 Yksikköhinta: 5,5 EUR
(4): Volyymi: 1 506 Yksikköhinta: 5,5 EUR
(5): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 5,5 EUR
(6): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 5,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 4 400 Keskihinta: 5,49911 EUR

TELESTE OYJ

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.teleste.com

UPM myy Voikkaan kiinteistöt Redeve Oy:lle

(UPM, Helsinki, 24.05.2019 klo 11.00 EET) – UPM myy Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan Voikkaan tehdasalueen kiinteistöineen sekä kolme Kuusankosken keskustassa sijaitsevaa kiinteistöä kiinteistökehitysprojekteihin erikoistuneelle Redeve Oy:lle.

Voikkaan yritysalueena nykyisin tunnetulla entisen paperitehtaan tontilla on kymmeniä rakennuksia. Tehdaskiinteistöjen lisäksi omistajaa vaihtavat myös Kymin ammattikoulu, Griffin House eli entinen Kymin pääkonttori sekä Voikkaan klubi. Kauppakirja allekirjoitettiin tänään, jolloin kiinteistöjen hallinta siirtyi ostajalle.

UPM sulki Voikkaan paperitehtaan vuonna 2006. Tehdasalueelle on siitä lähtien etsitty jatkokäyttöä.

“Olemme kehittäneet aluetta ja hankkineet vuokralaisia herättääksemme kiinnostusta. Nyt olen hyvin tyytyväinen, että yhteistyö Redeve Oy:n kanssa sai jatkoa. Aiempien näyttöjen ansiosta voimme olla luottavaisia sen suhteen, että myytyjen kiinteistöjen hyvä kehitys jatkuu”, kiinteistöjohtaja Samuli Eerolainen UPM:ltä sanoo.

UPM ja Redeve Oy tekivät ensimmäiset kaupat vuosi sitten huhtikuussa, jolloin Redeve osti UPM:n Myllykosken tehdasalueen kiinteistöineen.

“Saimme loistavan tilaisuuden jatkaa kiinteistökauppoja UPM:n kanssa. Tämä kiinteistökokonaisuus on edellistä kehittyneemmässä vaiheessa ja täydentää hyvin portfoliotamme. Vuokralaiskanta on Voikkaalla hyvä ja kiinteistöt hyväkuntoisia, joten tämä on meille paitsi kehitys- myös sijoituskohde. On hienoa saada omistaa Kuusankosken historiallisia ja kauniita rakennuksia”, sanoo toimitusjohtaja Jari Lahtinen Redeve Oy:stä.

Redeve Oy on tehnyt sopimuksen Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kanssa Voikkaan tehdasalueen perusparannus- ja uudishankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä.

Lisätietoja antavat:
DI Jari Lahtinen, toimitusjohtaja, Redeve Oy, jari.lahtinen@htj.fi, puh. +38 50 327 4890
Mika Anttila, kiinteistöhallintajohtaja, UPM, mika.anttila@upm.com, puh. +358 204 16 2244

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Redeve Oy on vantaalainen kiinteistökehitysprojekteihin erikoistunut perheyhtiö.

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Ovaro aloittaa uuden omien osakkeiden osto-ohjelman

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Pörssitiedote 24.5.2019 klo 11.00

Ovaro aloittaa uuden omien osakkeiden osto-ohjelman

Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n hallitus on 24.5.2019 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa.

Ovaro hankkii omia osakkeita enintään 25 000 kappaletta, eli enintään noin 0,26% koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 29.5.2019 ja lopetetaan 30.6.2019 tai kun määrä on tullut täyteen.

Ovaro Kiinteistösijoituksen osakekohtainen EPRA NAV 31.3.2019 oli 8,45 euroa, kun Ovaron osakekurssi on kuluvan vuoden 2019 vaihdellut 3,97-4,92 euron välillä. Ovaro-konsernin rahavarat olivat n. 4,8 miljoonaa euroa 31.3.2019.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 10.9.2018 hallituksen päättämään enintään 900 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on 9 598 910 osaketta, joista yhtiöllä itsellään 80.000 kpl, jotka hankittiin ajalla 11.12.2018- 23.5.2019.

Lisätiedot:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj: Tilintarkastuskertomus

Company announcement

Danske Mortgage Bank Plc

May 24, 2019

Danske Mortgage Bank Plc Auditor’s Report

Attached Danske Mortgage Bank Plc’s Auditors Report. Annual Report 2018 and Auditor’s Report can be found from company’s webpages (https://danskebank.com/investor-relations/debt/danske-mortgage-bank).

Danske Mortgage Bank Plc

Pekka Toivonen, CEO in Danske Mortgage Bank Plc, tel. +358 (0)10 546 7718

Liite

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj – Tilintarkastuskertomus 2018

facebook twitter