Etusivu » Arkistot 21.5.2019

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset; hallitus päätti jakaa 0,05 euroa osakkeelta osingon ensimmäisenä eränä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
21.5.2019 klo 17.30

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset; hallitus päätti jakaa 0,05 euroa osakkeelta osingon ensimmäisenä eränä

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.5.2019. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Varojenjako
Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,20 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta voidaan käyttää varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Hallitus tekee erilliset päätökset kunkin jakoerän määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Alustava täsmäytyspäiväAlustava maksupäivä
23.5.2019 6.6.2019
30.7.2019 8.8.2019
29.10.2019 7.11.2019
4.2.2020 13.2.2020

Kukin erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Nokian hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla maksaa osinkona 0,05 euroa osakkeelta kertyneistä voittovaroista. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.5.2019 ja osingon arvioitu maksupäivä on 6.6.2019. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä. Nyt julkistetun varojenjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva valtuutus varojenjakoon on 0,15 euroa osakkeelta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. Lisäksi Søren Skou valittiin uutena jäsenenä hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Tiedot valittujen hallituksen jäsenten osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla osoitteessa http://www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Risto Siilasmaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sari Baldaufin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carla Smits-Nusteling ja jäseniksi Jeanette Horan, Edward Kozel, Elizabeth Nelson ja Olivier Piou. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja jäseniksi Sari Baldauf, Elizabeth Nelson, Søren Skou ja Kari Stadigh. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Sari Baldauf, Bruce Brown, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. Teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Edward Kozel ja jäseniksi Bruce Brown, Jeanette Horan, Olivier Piou ja Risto Siilasmaa.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 185 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi 30 000 euroa, teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka. Kokouspalkkio ja välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2019 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja tilikaudeksi 2020 tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikaudeksi 2019 ja tilikaudeksi 2020 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen muut päätökset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 21.11.2020 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 30.5.2018 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 21.11.2020 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 30.5.2018 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus ei päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015 Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa osakeantia koskevaa valtuutusta.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät “uskoa”, “odottaa”, “odotukset”, “sitoutua”, “ennakoida”, “ennustaa”, “nähdä”, “tavoitella”, “arvioida”, “on tarkoitettu”, “tähdätä”, “suunnitella”, “aikoa”, “vaikuttaa”, “oletus”, “keskittyä”, “jatkaa”, “arviomme mukaan”, “pitäisi”, “tulisi”, “tulee” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan kohdistamat huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon “Operating and financial review and prospects – Risk factors” alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.5.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote21.5.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.5.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä21.5.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä5 300osaketta
Keskihinta/ osake4,0200EUR
Kokonaishinta21 306,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 72 919 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_21.5_trades

Verkkokauppa.com Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.5.2019

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 21.5.2019
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.5.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 21.5.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VERK
Osakemäärä 5 000 osaketta
Keskihinta/osake 3,7790 EUR
Kokonaishinta 18 895,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 76 738 KPL.
Verkkokauppa.com Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
Jussi Tallgren
Talousjohtaja
Verkkokauppa.com
+358 – 40 351 4088

KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄÄN 10.6.2019

SSH Communications Security järjestää sijoittajille ja analyytikoille Capital Markets Day -tilaisuuden, jossa SSH kertoo osanottajille vahvasta pitkän aikavälin kasvutavoitteestaan ja strategisista toimenpiteistä sen saavuttamiseksi.

Tilaisuudessa annetaan myös katsaus yrityksen toimintaympäristön ja markkinoiden kehittymisestä, lisätietoja yrityksen päivitetystä missiosta ja visiosta sekä kerrotaan PrivX®-tuotteiden markkinanäkymistä ja kehityssuunnista.

Tilaisuudessa sijoittajilla on mahdollisuus tavata yrityksen hallituksen ja johtoryhmän jäseniä ja keskustella heidän kanssaan. Tilaisuudessa esiintyy myös SSH:n asiakkaita.

Tilaisuudessa tarjotaan lounas klo 12:00-13:00.

Tilaisuus on suunnattu sijoittajille ja analyytikoille. Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla SSH:n verkkosivuilta (www.ssh.com) tilaisuuden jälkeen.

Aika: maanantai 10.6.2019 klo 08:30-13:00.
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Espa-sali (Simonkatu 9, 00100 Helsinki)

Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan keskiviikkoon 5.6.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen esko.anttila@ssh.com.

Lisätietoja SSH.COM:ista:
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menestymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Gofore Oyj: Goforelle merkittävä sopimus Sofigaten ja Vantaan kaupungin kanssa

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 21.5.2019 KLO 10.00

Goforelle merkittävä sopimus Sofigaten ja Vantaan kaupungin kanssa

Vantaan kaupunki on valinnut liiketoimintateknologian asiantuntijayritys Sofigaten it-integraattoripalveluiden kehittäjäkumppanikseen ja palveluntarjoajakseen usealla eri ICT-palvelun osa-alueella. Gofore oli kilpailutuksessa, ja tulee olemaan tulevassa palveluntuotannossa, Sofigaten kumppani ja alihankkija. Yhtiöiden välillä on sopimus, jonka mukaan sopimuksen alainen työ jaetaan puoliksi. Tarjouskilpailun kohteena oli Vantaan kaupungin tietohallinnon toiminnan resurssointi sekä taktisen ja operatiivisen tason johtaminen.

Tarjouskilpailu käsitti muun muassa seuraavat osa-alueet:

Palveluiden haltuunottoLiikkeenluovutusToiminnan kehittäminenICT-kehittäminen ja siihen liittyvien projektien johtaminenPalveluiden johtaminen Lean EA -kehitysmallin strateginen ja hallinnollinen kehittäminen Hankinta- ja toimittajayhteistyö.

Sopimus kattaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tietohallinnon palvelut. Viisivuotisen sopimuksen arvo on 28 milj. euroa ilman sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tietohallinnon palveluja. Optioina lisäksi ICT-kehittämisen ja palveluntuotannon asiantuntijapalvelut.

Vantaan kaupunginhallitus teki asiasta päätöksen 20.5.2019. Virallinen hankintapäätös asiasta tehdään kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Lisätietoja:
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 550 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Cramon hallitus muuttaa ehdotuksiaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle koskien Adapteon hallituksen kokoonpanoa

logo.gif

Cramo Oyj Pörssitiedote 21.5.2019, klo 09.30

Cramon hallitus muuttaa ehdotuksiaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle koskien Adapteon hallituksen kokoonpanoa

Cramo Oyj:n (”Cramo”) hallitus on päättänyt muuttaa ehdotuksiaan Cramon 17.6.2019 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle (”Ylimääräinen yhtiökokous”) koskien hallituksen kokoonpanoa Adapteo Oyj:ssä (”Adapteo”), joka perustetaan Cramon ehdotetussa osittaisjakautumisessa, josta Ylimääräinen yhtiökokous päättää.

Muutettujen ehdotusten mukaan Cramon hallitus ehdottaa Ylimääräiselle yhtiökokoukselle, kuultuaan Cramon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Lisäksi Cramon hallitus ehdottaa, kuultuaan Cramon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa, että Adapteon hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson ja Joakim Rubin.

Muutoksen syynä on Cramon Nasdaq Tukholmalta saama ennakkopäätös, jonka mukaan Adapteon hallituksen kokoonpano täyttäisi Nasdaq Tukholman listalleottovaatimukset koskien riittävää itsenäisyyttä Cramosta, mikäli Adapteon hallitus koostuisi viidestä (5) jäsenestä yllä mainittujen muutettujen ehdotusten mukaisesti. Cramon hallitus oli alun perin ehdottanut, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6) ja että Leif Gustafsson olisi valittu Adapteon hallitukseen yllä mainittujen henkilöiden lisäksi.

2.5.2019 julkaistussa Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa kuvattuihin hallituksen ehdotuksiin ei ole tehty muita muutoksia.

CRAMO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com
Jaakko Liljeroos, päälakimies, puh: 040 162 2331, email: jaakko.liljeroos@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

facebook twitter