Etusivu » Arkistot 16.5.2019

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa vuonna 2016 liikkeeseenlasketun hybridilainan sekä maaliskuussa 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjousten lopulliset tulokset

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.5.2019, KLO 18.35

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa vuonna 2016 liikkeeseenlasketun hybridilainan sekä maaliskuussa 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjousten lopulliset tulokset

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) julkistaa 22.3.2016 liikkeeseen laskemiensa 45 miljoonan euron 8,750 prosentin hybridilainojen (ISIN: FI4000198114) (”2016 Hybridilainat”) sekä 23.3.2021 erääntyvien 100 miljoonan euron 6,875 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000198122) (”2021 Velkakirjat” ja yhdessä 2016 Hybridilainojen kanssa ”Velkakirjat”) vapaaehtoisten takaisinostotarjousten (”Takaisinostotarjous”) lopulliset tulokset 2.5.2019 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) kuvatun prosessin mukaisesti.

Velkakirjojen haltijoiden päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu samalla tai alemmalla hinnalla kuin lopulliset takaisinostohinnat 2016 Hybridilainojen osalta nimellisarvoltaan yhteensä 30 300 000 euroa ja 2021 Velkakirjojen osalta nimellisarvoltaan yhteensä 39 680 000 euroa.

SRV tiedottaa, että uusien velkakirjojen (”Uudet velkakirjat”) hinnoitteluehto on toteutunut ehdollisena sille, että liikkeeseenlaskusopimus pysyy voimassa selvityspäivään asti Tarjousmuistiossa kuvatusti. Takaisinostotarjouksen kautta ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen lopullinen määrä (lopullinen hyväksyntämäärä) on 20 500 000 euroa 2016 Hybridilainojen osalta ja 37 904 000 euroa 2021 Velkakirjojen osalta. Täten 2016 Hybridilainojen kaikkiin päteviin tarjousilmoituksiin sovelletaan 56,0 prosentin pro rata -kerrointa pyöristettynä alaspäin lähimpään 100 000 euroon 2.5.2019 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) kuvatun prosessin mukaisesti. Kuitenkin kukin 100 000 euron hyväksytty takaisinostotarjous 2016 Hybridilainoille hyväksytään takaisinostettavaksi kokonaisuudessaan. 2021 Velkakirjojen päteviin tarjousilmoituksiin sovelletaan 95,7 prosentin pro rata -kerrointa pyöristettynä alaspäin lähimpään 1 000 euroon.

Takaisinostohinta 2016 Hybridilainoille on 102 500 euroa kutakin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruista velkakirjaa kohti. Takaisinostohinta 2021 Velkakirjoille on 1 005 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000 euron suuruista velkakirjaa kohti. SRV maksaa myös takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2016 Hybridilainoille ja 2021 Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot (yhteensä 1,482 prosenttia 2016 Hybridilainojen osalta ja 1,146 prosenttia 2021 Velkakirjojen osalta).

Takaisinoston selvityspäivä on 23.5.2019. Kaikki yhtiön hankkimat 2016 Hybridilainat ja 2021 Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

OP Yrityspankki Oyj toimii takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja takaisinostotarjouksesta on saatavilla takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankki:
OP Yrityspankki Oyj, +358 10 252 1668, liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tarjousmuistio on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä ainoastaan määrätyille Velkakirjojen haltijoille. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka määrättyjen Velkakirjojen haltijoiden tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittäjältään, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan. SRV tai Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankki eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

SRV tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät vastaa tähän tiedotteeseen tai Tarjousmuistioon sisältyvien SRV:tä, Velkakirjoja tai Takaisinostotarjousta koskevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. SRV tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät toimi Velkakirjojen haltijoiden puolesta tai ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen tarjottua suojaa Velkakirjojen haltijoille tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Takaisinostotarjouksen yhteydessä.

MiFID II ‑tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina

Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, Uusille velkakirjoille määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

1) Uusien velkakirjojen kohderyhmään kuuluvat:

(a) hyväksytyt vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”);

(b) perehtyneet sijoittajat, joilla on keskitason tiedot kyseisistä rahoitustuotteista (perehtynyt sijoittaja pystyy tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen säänneltyjen ja toimintaluvan puitteissa annettujen tarjousasiakirjojen pohjalta ja pystyy ymmärtämään sijoitukseen liittyvät erityiset tekijät/riskit pelkästään heille annettujen tietojen pohjalta) ja kokeneet sijoittajat, joilla on yksi tai useampia seuraavista: (i) hyvät tiedot kyseisistä rahoitustuotteista ja transaktioista ja/tai (ii) rahoitusalan kokemusta, tai he toimivat yhdessä ammattimaisen sijoitusneuvojan kanssa tai käyttävät täyden valtakirjan salkunhoitopalvelua.

(c) asiakkaat, jotka pystyvät ja ovat valmiita ottamaan riskin koko sijoitetun summan menettämisestä ja joilla on korkea riskinsietokyky ja jotka eivät siksi tarvitse varmaa tuottoa tai tuottoprofiilia.

(d) asiakkaat, joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa ja joilla on keskipitkä tai pitkäaikainen sijoitushorisontti.

2) kaikki jakelukanavat Uusien velkakirjojen jakelemiseksi hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille ovat asianmukaisia; ja

3) seuraavat jakelukanavat ovat asianmukaisia Uusien velkakirjojen jakelemiseksi ei-ammattimaisille asiakkaille: sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito, neuvontaa sisältämättömät kaupat tai toimeksiantojen toteuttaminen asianmukaisuusarvioinnin perusteella, edellyttäen, että jakelijan MiFID II:n mukaisia soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia koskevia velvollisuuksia noudatetaan.

Uusi velkakirjoja myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Uusille velkakirjoille oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat. OP Yrityspankki Oyj on MiFID II:n tuotevalvontaa koskevien määräysten mukainen Uusien velkakirjojen kehittäjä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita kutsuksi osallistua Takaisinostotarjoukseen tai tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. SRV ja OP Yrityspankki Oyj tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisien henkilöiden tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat SRV:n arvopapereihin, sisältäen Uudet velkakirjat, liittyvää sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia rajoituksista.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Takaisinostotarjousta voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloista, tai postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään sellaisella tavalla tai välineellä tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaiset henkilöt tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivat henkilöt. Vastaavasti Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai henkilöille, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaisille henkilöille, eivätkä Tarjousmuistion vastaanottavat henkilöt saa postittaa, lähettää, jakaa tai välittää sitä tai mitään Takaisinostotarjoukseen liittyvää muuta asiakirjaa tai materiaalia Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan SRV:lle, että kyseisen henkilö noudattaa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta tai rajoitusten vastaisesti toimimisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö tai Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Takaisinostotarjoukseen osallistuva Velkakirjan haltija vakuuttaa, että se ei ole yhdysvaltalainen henkilö, että se ei ole Yhdysvalloissa ja että se ei osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että se toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), muutoksineen, pykälän 21 tarkoittamalla tavalla. Lisäksi tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei siten jaeta, eikä saa välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten asiakirjojen ja/tai materiaalien viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Euroopan talousalue (sisältäen Suomen)

Tämän tiedotteen perustana on, että kaikki Uusien velkakirjojen mahdolliset tarjoukset ETA-jäsenvaltioissa tehdään direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen) (”Esitedirektiivi”) mukaisten, esitteen laatimista arvopapereita tarjottaessa koskevan velvollisuuden poikkeusten nojalla, siten kuin poikkeukset on pantu täytäntöön ETA-jäsenvaltioissa. Uusi velkakirjoja koskevat tarjoukset tehdään Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältämän poikkeuksen nojalla (Suomessa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:n sisältämien poikkeusten nojalla). Näin ollen henkilön, joka tarjoaa tai aikoo tarjota Uusi velkakirjoja ETA-alueella, tulee tehdä tarjous ainoastaan, jos tästä ei aiheudu SRV:n tai OP Yrityspankki Oyj:n velvollisuutta julkaista Esitedirektiivin mukainen tarjousta koskeva esite. SRV tai OP Yrityspankki Oyj eivät ole valtuuttaneet eivätkä aio valtuuttaa arvopapereiden tarjoamista rahoituksenvälittäjien kautta.

Esitedirektiivin täytäntöön panneissa ETA-jäsenvaltioissa (kukin erikseen ”Relevantti Jäsenvaltio”) Uusia velkakirjoja ei ole sallittua tarjota yleisölle, paitsi että Uusien velkakirjojen tarjoaminen yleisölle kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa voidaan toteuttaa milloin tahansa seuraavien Esitedirektiivin poikkeusten nojalla, jos niitä sovelletaan kyseisessä Relevantissa Jäsenvaltiossa:

1. mille tahansa oikeushenkilölle, joka on Esitedirektiivin mukainen kokenut sijoittaja;

2. sijoittajille, jotka hankkivat Uusia velkakirjoja yhteensä vähintään 100 000 euron arvosta sijoittajaa kohti; ja/tai

3. muissa Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan tarkoittamissa olosuhteissa,

kaikissa näissä tapauksissa edellyttäen, että tällainen Uusia velkakirjoja koskeva tarjous ei aiheuta SRV:lle tai OP Yrityspankki Oyj:lle Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esite eikä PRIIPs-asetuksen mukaista velvollisuutta laatia avaintietoasiakirja muulla kuin suomen kielellä.

Tässä yhteydessä ilmaisulla ”yleisölle tarjoaminen” tarkoitetaan Uusien velkakirjojen osalta Relevanteissa Jäsenvaltioissa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta tapahtuvaa Uusia velkakirjoja koskevaa tarjousta koskevaa viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen Uusien velkakirjojen ostamisesta (siten kuin edellä mainittua on saatettu mukauttaa kyseisessä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin täytäntöönpanevissa säädöksissä).

Verkkokauppa.com Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.5.2019

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 16.5.2019

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.5.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 16.5.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VERK
Osakemäärä 4 600 osaketta
Keskihinta/osake 3,7949 EUR
Kokonaishinta 17 456,54 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 62 138 KPL.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolesta

Nordea Pankki Oyj

Janne Sarvikivi Ilari Isomäki

Lisätietoja:
Jussi Tallgren
Talousjohtaja
Verkkokauppa.com
+358 – 40 351 4088

www.verkkokauppa.com

Liite

Verkkokauppa_16.5_trades.xlsx

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.5.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote16.5.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.5.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä16.5.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä4 300osaketta
Keskihinta/ osake4,0584EUR
Kokonaishinta17 451,12EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 57 819 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_16.5_trades

SRV Yhtiöt Oyj laskee liikkeeseen 58,4 miljoonan euron hybridilainan

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.5.2019, KLO 18.00

SRV Yhtiöt Oyj laskee liikkeeseen 58,4 miljoonan euron hybridilainan

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 58,4 miljoonan euron hybridilainan. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 12 prosenttia tarkistuspäivään saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan neljän (4) vuoden välein hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Lainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta SRV:llä on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa neljän (4) vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä sekä tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 23.5.2019. Hybridilaina vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja taloudellista asemaa.

Hybridilainalla kerättävät nettovarat käytetään 45 miljoonan euron 8,750 prosentin hybridilainojen (ISIN: FI4000198114) sekä 23.3.2021 erääntyvien 100 miljoonan euron 6,875 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000198122) takaisinostoon (”Velkakirjat”) (”Takaisinostotarjous”).

”Rahoitusaseman vahvistaminen edesauttaa yhtiön operatiivisen toiminnan kehittämistä, tuloksentekokykyä sekä yhtiön muun rahoituksen hoitamista. Järjestely parantaa yhtiön vertailukelpoista omavaraisuusastetta noin 5 prosenttiyksiköllä (31.3.2019 oli 29,7 %) ja alentaa nettovelkaantumisastetta noin 32 prosenttiyksiköllä (31.3.2019 oli 132,7 %)”, sanoo SRV:n talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään SRV:n IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirja ei anna haltijalleen osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

SRV:n hallituksen jäsenten, Ilpo Kokkilan ja Timo Kokkilan, lähipiiriyhteisölle AS Pontos Balticille (Pontos Oy:n täysin omistama tytäryhtiö) allokoitiin sen tekemän merkinnän mukaisesti 22,5 miljoonan euron arvosta hybridilainan velkakirjoja.

Hybridilainaa koskeva, PRIIPs-asetuksen ((EU) 1286/2014, muutoksineen) mukainen avaintietoasiakirja päivitetään lopullisilla hinnoittelutiedoilla ja asetetaan saataville SRV:n verkkosivustolle mahdollisimman pian.

OP Yrityspankki Oyj toimii hybridilainan liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjänä. White & Case Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana hybridilainan liikkeeseenlaskussa.

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä 2.5.2019 päivätyn englanninkielisen tarjousmuistion (”Tarjousmuistio”) kanssa. Tarjousmuistio on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä ainoastaan määrätyille Velkakirjojen haltijoille. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka määrättyjen Velkakirjojen haltijoiden tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittäjältään, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan. OP Yrityspankki Oyj tai SRV eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

SRV tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät vastaa tähän tiedotteeseen tai Tarjousmuistioon sisältyvien SRV:tä, Velkakirjoja tai Takaisinostotarjousta koskevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. SRV tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät toimi Velkakirjojen haltijoiden puolesta tai ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen tarjottua suojaa Velkakirjojen haltijoille tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Takaisinostotarjouksen yhteydessä.

MiFID II ‑tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina

Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, hybridilainan velkakirjoille määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

1) hybridilainan velkakirjojen kohderyhmään kuuluvat:

(a) hyväksytyt vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”);

(b) perehtyneet sijoittajat, joilla on keskitason tiedot kyseisistä rahoitustuotteista (perehtynyt sijoittaja pystyy tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen säänneltyjen ja toimintaluvan puitteissa annettujen tarjousasiakirjojen pohjalta ja pystyy ymmärtämään sijoitukseen liittyvät erityiset tekijät/riskit pelkästään heille annettujen tietojen pohjalta) ja kokeneet sijoittajat, joilla on yksi tai useampia seuraavista: (i) hyvät tiedot kyseisistä rahoitustuotteista ja transaktioista ja/tai (ii) rahoitusalan kokemusta, tai he toimivat yhdessä ammattimaisen sijoitusneuvojan kanssa tai käyttävät täyden valtakirjan salkunhoitopalvelua.

(c) asiakkaat, jotka pystyvät ja ovat valmiita ottamaan riskin koko sijoitetun summan menettämisestä ja joilla on korkea riskinsietokyky ja jotka eivät siksi tarvitse varmaa tuottoa tai tuottoprofiilia.

(d) asiakkaat, joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa ja joilla on keskipitkä tai pitkäaikainen sijoitushorisontti.

2) kaikki jakelukanavat hybridilainan velkakirjojen jakelemiseksi hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille ovat asianmukaisia; ja

3) seuraavat jakelukanavat ovat asianmukaisia hybridilainan velkakirjojen jakelemiseksi ei-ammattimaisille asiakkaille: sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito, neuvontaa sisältämättömät kaupat tai toimeksiantojen toteuttaminen asianmukaisuusarvioinnin perusteella, edellyttäen, että jakelijan MiFID II:n mukaisia soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia koskevia velvollisuuksia noudatetaan.

Hybridilainan velkakirjoja myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää hybridilainan velkakirjoille oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat. OP Yrityspankki Oyj on MiFID II:n tuotevalvontaa koskevien määräysten mukainen hybridilainan velkakirjojen kehittäjä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita kutsuksi osallistua Takaisinostotarjoukseen tai tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa hybridilainan velkakirjoja, eikä hybridilainan velkakirjoja myydä maissa, joissa hybridilainan velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. SRV ja OP Yrityspankki Oyj tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisien henkilöiden tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat SRV:n arvopapereihin, sisältäen hybridilainan velkakirjat, liittyvää sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia rajoituksista.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Takaisinostotarjousta voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloista, tai postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään sellaisella tavalla tai välineellä tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaiset henkilöt tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivat henkilöt. Vastaavasti Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai henkilöille, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaisille henkilöille, eivätkä Tarjousmuistion vastaanottavat henkilöt saa postittaa, lähettää, jakaa tai välittää sitä tai mitään Takaisinostotarjoukseen liittyvää muuta asiakirjaa tai materiaalia Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan SRV:lle, että kyseisen henkilö noudattaa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta tai rajoitusten vastaisesti toimimisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö tai Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Takaisinostotarjoukseen osallistuva Velkakirjan haltija vakuuttaa, että se ei ole yhdysvaltalainen henkilö, että se ei ole Yhdysvalloissa ja että se ei osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että se toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Hybridilainan velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), muutoksineen, pykälän 21 tarkoittamalla tavalla. Lisäksi tämä tiedote ei ole tarjous hybridilainan velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hybridilainan velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei siten jaeta, eikä saa välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten asiakirjojen ja/tai materiaalien viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Euroopan talousalue (sisältäen Suomen)

Tämän tiedotteen perustana on, että kaikki hybridilainan velkakirjojen mahdolliset tarjoukset ETA-jäsenvaltioissa tehdään direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen) (”Esitedirektiivi”) mukaisten, esitteen laatimista arvopapereita tarjottaessa koskevan velvollisuuden poikkeusten nojalla, siten kuin poikkeukset on pantu täytäntöön ETA-jäsenvaltioissa. Hybridilainan velkakirjoja koskevat tarjoukset tehdään Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältämän poikkeuksen nojalla (Suomessa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:n sisältämien poikkeusten nojalla). Näin ollen henkilön, joka tarjoaa tai aikoo tarjota hybridilainan velkakirjoja ETA-alueella, tulee tehdä tarjous ainoastaan, jos tästä ei aiheudu SRV:n tai OP Yrityspankki Oyj:n velvollisuutta julkaista Esitedirektiivin mukainen tarjousta koskeva esite. SRV tai OP Yrityspankki Oyj eivät ole valtuuttaneet eivätkä aio valtuuttaa arvopapereiden tarjoamista rahoituksenvälittäjien kautta.

Esitedirektiivin täytäntöön panneissa ETA-jäsenvaltioissa (kukin erikseen ”Relevantti Jäsenvaltio”) hybridilainan velkakirjoja ei ole sallittua tarjota yleisölle, paitsi että hybridilainan velkakirjojen tarjoaminen yleisölle kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa voidaan toteuttaa milloin tahansa seuraavien Esitedirektiivin poikkeusten nojalla, jos niitä sovelletaan kyseisessä Relevantissa Jäsenvaltiossa:

1. mille tahansa oikeushenkilölle, joka on Esitedirektiivin mukainen kokenut sijoittaja;

2. sijoittajille, jotka hankkivat hybridilainan velkakirjoja yhteensä vähintään 100 000 euron arvosta sijoittajaa kohti; ja/tai

3. muissa Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan tarkoittamissa olosuhteissa,

kaikissa näissä tapauksissa edellyttäen, että tällainen hybridilainan velkakirjoja koskeva tarjous ei aiheuta SRV:lle tai OP Yrityspankki Oyj:lle Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esite eikä PRIIPs-asetuksen mukaista velvollisuutta laatia avaintietoasiakirja muulla kuin suomen kielellä.

Tässä yhteydessä ilmaisulla ”yleisölle tarjoaminen” tarkoitetaan hybridilainan velkakirjojen osalta Relevanteissa Jäsenvaltioissa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta tapahtuvaa hybridilainan velkakirjoja koskevaa tarjousta koskevaa viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen hybridilainan velkakirjojen ostamisesta (siten kuin edellä mainittua on saatettu mukauttaa kyseisessä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin täytäntöönpanevissa säädöksissä).

BBS vahvistaa johtoryhmää nimittämällä Paul Watkinsin kaupalliseksi johtajaksi (CCO)

BBS – Bioactive Bone Substitutes, ortobiologian innovaattori, nimittää tänään Paul Watkinsin uuteen kaupallisen johtajan tehtävään, Chief Commercial Officer (CCO). Hänellä on yli 30 vuoden kokemus myynnin ja markkinoinnin onnistuneesta kehittämisestä ja toteuttamisesta useissa life science -yrityksissä kotimaassaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa. CCO: na Paul Watkins keskittyy ensisijaisesti jatkamaan yhtiön myynti- ja markkinointitoimintojen rakentamista ja valmistamaan BBS: n ensimmäistä tuotelanseerausta, Artebone®-tahna, vuoden 2020 aikana.

Paul Watkinsilla on kandidaatin tutkinto mikrobiologiasta Michiganin Yliopistosta ja maisterin tutkinto molekyyligenetiikasta Massachusetts Institute of Technologista (MIT) ja yli 30 vuoden kokemus pohjoismaisten ja Yhdysvaltojen lääketeollisuuden ja biotekniikan aloista. Uransa aikana Paul on toiminut itsenäisenä konsulttina johtavissa asemissa liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa, mutta aloitti uransa tutkijana. Hän on myötävaikuttanut useiden Yhdysvaltojen markkinoiden uusien yritysten ja kasvavien yritysten, kuten Neurotar, BC Platforms ja BioMarker Pharmaceuticals, kaupallistamiseen ja myynnin onnistuneeseen kehittämiseen. Lisäksi Paul oli BBS: n ensimmäinen varatoimitusjohtaja vuosina 2008–2010, jolloin hän tuki BBS: n siirtymistä tutkimus- ja kehitystoiminnasta lääketieteellistä laitetta valmistavaksi yhtiöksi. Siitä asti hän on tukenut BBS:ää roolissaan yhtiön Scientific Advisory Boardissa.

BBS: n toimitusjohtaja Pekka Jalovaara kommentoi: ”On mukavaa toivottaa Paul tervetulleeksi takaisin BBS:ään käytännön rooliin. Olemme parhaillaan tärkeässä vaiheessa valmistelemassa yritystä tuotteen markkinoille saattamiseen. Paulin aiemman BBS-työn ansiosta hänellä on jo hyvä käsitys yrityksestämme, tuotteistamme ja markkinoistamme. Luotamme täysin hänen kykyynsä johtaa Artebone®-tahnan kaupallistamistoimintaa. ”

”Yhdeksän vuotta myöhemmin tuntuu hyvältä palata BBS: ään ja nähdä, kuinka pitkälle yritys on päässyt. Viime vuosina yritys ja sen takana oleva tiimi ovat kasvaneet merkittävästi, kun taas tärkeä tutkimus on vahvistanut Artebone®-tuoteperhettä. Kokemukseni mukaan yritys on nyt saavuttanut vaiheen, jossa se on valmis siirtymään myyntiorganisaatioksi, ja innolla olen mukana tässä kehityksessä, sanoi Paul Watkins, BBS:n CCO.

BBS: n tuoteperhe Artebone® on luun siirteen korvike, joka sisältää poron luusta peräisin olevia luonnollisia kasvutekijöitä. Yhtiö on parhaillaan hankkimassa CE-merkintää ensimmäiselle Artebone®-tuotteelle, käyttövalmiille ruiskulle, joka mahdollistaa kaupallistamisen. CE-merkinnän hakumenettelyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Lisätietoja
Pekka Jalovaara, CEO
Phone: +358 505 52 92 75
E-mail: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Paul Watkins, CCO
Phone: +358 404 856 034
E-mail: paul.watkins@bbs-artebone.fi

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi.

Asiakastieto Groupin talousjohtaja (CFO) vaihtuu

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.5.2019 KLO 12.00

Asiakastieto Groupin talousjohtaja (CFO) vaihtuu

Asiakastieto Groupin talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Elina Stråhlman. Hän aloittaa tehtävässään 16. syyskuuta 2019.

Elina Stråhlmanilla on laaja kokemus taloushallinnon tehtävistä pörssilistatuissa yhtiöissä. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien Finnairilla erilaisissa talouden johtotehtävissä, vastaten konsernin kirjanpidosta, verotuksesta, talouden raportoinnista ja palvelukeskuksesta. Ennen Finnairia hän on työskennellyt muun muassa Fortumilla ja Ernst & Youngilla.

Yhtiön nykyinen talousjohtaja Antti Kauppila jatkaa tehtävässään sekä Asiakastiedon johtoryhmässä 16. syyskuuta 2019 asti, ja tämän jälkeen yhtiön Head of Financial Planning & Analysis -tehtävässä. Muutoksen myötä Elina Stråhlman korvaa Antti Kauppilan Asiakastiedon johtoryhmässä.

“Antti on talousjohtajana ollut avainroolissa viemässä menestyksekkäästi läpi yhtiömme kannalta erittäin mittavaa UC-yrityskauppaa ja -integraatiota. Kunnioitan hänen päätöstään siirtyä tässä vaiheessa organisaatiossamme rooliin, joka paremmin sallii hänen nykyisessä elämäntilanteessaan jouston työn ja perheen välillä. Olen erittäin tyytyväinen, että hän jatkaa Asiakastiedossa yhtenä avainhenkilönämme.

Toivotan Elinan tervetulleeksi yhtiöömme. Hän on talouden ammattilainen, jolla on kokemusta useammalta toimialalta globaaleista yrityksistä sekä pörssiyhtiöistä samoin kuin asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Elina on osallistunut useisiin erilaisiin kehityshankkeisiin ja hänen osaamisensa tukee merkittävällä tavalla työtämme Asiakastieto Groupin kehitystyössä”, kommentoi Asiakastieto Groupin toimitusjohtaja Jukka Ruuska.

“Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisen yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista, jonka viime vuosien kasvu ja kansainvälistyminen on ollut vakuuttavaa. Olen erittäin innostunut päästessäni mukaan yhtiöön tässä mielenkiintoisessa vaiheessa. Odotan, että pääsen pohjoismaisen tiimini kanssa rakentamaan yhteistä tulevaisuutta ja kehittämään yritystä yhdessä liiketoiminnan kanssa”, sanoo Elina Stråhlman.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa vuonna 2016 liikkeeseenlasketun hybridilainan sekä maaliskuussa 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjousten alustavat tulokset

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.5.2019, KLO 11.10

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa vuonna 2016 liikkeeseenlasketun hybridilainan sekä maaliskuussa 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjousten alustavat tulokset

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) julkistaa 22.3.2016 liikkeeseen laskemiensa 45 miljoonan euron 8,750 prosentin hybridilainojen (ISIN: FI4000198114) (”2016 Hybridilainat”) sekä 23.3.2021 erääntyvien 100 miljoonan euron 6,875 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000198122) (”2021 Velkakirjat” ja yhdessä 2016 Hybridilainojen kanssa ”Velkakirjat”) vapaaehtoisten takaisinostotarjousten (”Takaisinostotarjous”) alustavat tulokset.

Takaisinostotarjouksen tarjousajan päätöshetkellä 15.5.2019 klo 16.00 Takaisinostotarjouksen mukaisia 2016 Hybridilainojen ja 2021 Velkakirjojen päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu samalla tai alemmalla hinnalla kuin alustavat takaisinostohinnat nimellisarvoltaan yhteensä 30 300 000 euroa 2016 Hybridilainojen osalta ja 39 680 000 euroa 2021 Velkakirjojen osalta. Indikatiivinen lopullinen takaisinostohinta 2016 Hybridilainoille on 102,5 prosenttia ja 2021 Velkakirjoille 100,5 prosenttia.

Takaisinostotarjouksen kautta ostettavaksi hyväksyttyjen 2016 Hybridilainojen indikatiivisen määrän odotetaan olevan 20 500 000 euroa. 2021 Velkakirjojen takaisin ostettava määrä on riippuvainen Uusien velkakirjojen (kuten määritelty alla) liikkeeseenlaskumäärästä.

Täten kaikkiin päteviin tarjousilmoituksiin tullaan indikatiivisesti soveltamaan 56 prosentin pro rata -kerrointa 2016 Hybridilainoille pyöristettynä alaspäin lähimpään 100 000 euroon 2.5.2019 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) kuvatun prosessin mukaisesti. Kuitenkin kukin 100 000 euron hyväksytty takaisinostotarjous 2016 Hybridilainoille hyväksytään takaisinostettavaksi kokonaisuudessaan. Mahdollinen pro rata -kerroin 2021 Velkakirjoille määritetään sen jälkeen kun Uusemission toteuttamisehto (kuten määritelty alla) on täyttynyt ja pätevät tarjousilmoitukset pyöristetään alaspäin lähimpään 1 000 euroon.

SRV on pidättänyt itsellään oikeuden harkintansa mukaan päättää takaisinostettavien Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa takaisinostettavaksi. Velkakirjojen takaisinoston edellytyksenä on, rajoituksetta, uuden euromääräisen hybridilainan (”Uudet velkakirjat”) liikkeeseenlaskun hinnoittelu ja toteuttaminen Tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti (”Uusemission toteuttamisehto”).

Tämän tiedotteen päivämääränä Uusemission toteuttamisehto ei ole vielä täyttynyt. SRV tiedottaa mahdollisimman pian Takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista ja samalla siitä, onko Uusemission toteuttamisehto täytetty vai ei, kuitenkin viimeistään 23.5.2019.

OP Yrityspankki toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla yhteystiedoilla sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / puh. +358 10 252 1668.

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tarjousmuistio on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä ainoastaan määrätyille Velkakirjojen haltijoille. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka määrättyjen Velkakirjojen haltijoiden tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittäjältään, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan. SRV tai Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankki eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

SRV tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät vastaa tähän tiedotteeseen tai Tarjousmuistioon sisältyvien SRV:tä, Velkakirjoja tai Takaisinostotarjousta koskevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. SRV tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät toimi Velkakirjojen haltijoiden puolesta tai ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen tarjottua suojaa Velkakirjojen haltijoille tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Takaisinostotarjouksen yhteydessä.

MiFID II ‑tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina

Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, Uusille velkakirjoille määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

1) Uusien velkakirjojen kohderyhmään kuuluvat:

(a) hyväksytyt vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”);

(b) perehtyneet sijoittajat, joilla on keskitason tiedot kyseisistä rahoitustuotteista (perehtynyt sijoittaja pystyy tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen säänneltyjen ja toimintaluvan puitteissa annettujen tarjousasiakirjojen pohjalta ja pystyy ymmärtämään sijoitukseen liittyvät erityiset tekijät/riskit pelkästään heille annettujen tietojen pohjalta) ja kokeneet sijoittajat, joilla on yksi tai useampia seuraavista: (i) hyvät tiedot kyseisistä rahoitustuotteista ja transaktioista ja/tai (ii) rahoitusalan kokemusta, tai he toimivat yhdessä ammattimaisen sijoitusneuvojan kanssa tai käyttävät täyden valtakirjan salkunhoitopalvelua.

(c) asiakkaat, jotka pystyvät ja ovat valmiita ottamaan riskin koko sijoitetun summan menettämisestä ja joilla on korkea riskinsietokyky ja jotka eivät siksi tarvitse varmaa tuottoa tai tuottoprofiilia.

(d) asiakkaat, joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa ja joilla on keskipitkä tai pitkäaikainen sijoitushorisontti.

2) kaikki jakelukanavat Uusien velkakirjojen jakelemiseksi hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille ovat asianmukaisia; ja

3) seuraavat jakelukanavat ovat asianmukaisia Uusien velkakirjojen jakelemiseksi ei-ammattimaisille asiakkaille: sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito, neuvontaa sisältämättömät kaupat tai toimeksiantojen toteuttaminen asianmukaisuusarvioinnin perusteella, edellyttäen, että jakelijan MiFID II:n mukaisia soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia koskevia velvollisuuksia noudatetaan.

Uusi velkakirjoja myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Uusille velkakirjoille oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat. OP Yrityspankki Oyj on MiFID II:n tuotevalvontaa koskevien määräysten mukainen Uusien velkakirjojen kehittäjä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita kutsuksi osallistua Takaisinostotarjoukseen tai tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. SRV ja OP Yrityspankki Oyj tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisien henkilöiden tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat SRV:n arvopapereihin, sisältäen Uudet velkakirjat, liittyvää sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia rajoituksista.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Takaisinostotarjousta voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloista, tai postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään sellaisella tavalla tai välineellä tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaiset henkilöt tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivat henkilöt. Vastaavasti Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai henkilöille, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaisille henkilöille, eivätkä Tarjousmuistion vastaanottavat henkilöt saa postittaa, lähettää, jakaa tai välittää sitä tai mitään Takaisinostotarjoukseen liittyvää muuta asiakirjaa tai materiaalia Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan SRV:lle, että kyseisen henkilö noudattaa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta tai rajoitusten vastaisesti toimimisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö tai Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Takaisinostotarjoukseen osallistuva Velkakirjan haltija vakuuttaa, että se ei ole yhdysvaltalainen henkilö, että se ei ole Yhdysvalloissa ja että se ei osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että se toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), muutoksineen, pykälän 21 tarkoittamalla tavalla. Lisäksi tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei siten jaeta, eikä saa välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten asiakirjojen ja/tai materiaalien viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Euroopan talousalue (sisältäen Suomen)

Tämän tiedotteen perustana on, että kaikki Uusien velkakirjojen mahdolliset tarjoukset ETA-jäsenvaltioissa tehdään direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen) (”Esitedirektiivi”) mukaisten, esitteen laatimista arvopapereita tarjottaessa koskevan velvollisuuden poikkeusten nojalla, siten kuin poikkeukset on pantu täytäntöön ETA-jäsenvaltioissa. Uusi velkakirjoja koskevat tarjoukset tehdään Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältämän poikkeuksen nojalla (Suomessa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:n sisältämien poikkeusten nojalla). Näin ollen henkilön, joka tarjoaa tai aikoo tarjota Uusi velkakirjoja ETA-alueella, tulee tehdä tarjous ainoastaan, jos tästä ei aiheudu SRV:n tai OP Yrityspankki Oyj:n velvollisuutta julkaista Esitedirektiivin mukainen tarjousta koskeva esite. SRV tai OP Yrityspankki Oyj eivät ole valtuuttaneet eivätkä aio valtuuttaa arvopapereiden tarjoamista rahoituksenvälittäjien kautta.

Esitedirektiivin täytäntöön panneissa ETA-jäsenvaltioissa (kukin erikseen ”Relevantti Jäsenvaltio”) Uusia velkakirjoja ei ole sallittua tarjota yleisölle, paitsi että Uusien velkakirjojen tarjoaminen yleisölle kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa voidaan toteuttaa milloin tahansa seuraavien Esitedirektiivin poikkeusten nojalla, jos niitä sovelletaan kyseisessä Relevantissa Jäsenvaltiossa:

1. mille tahansa oikeushenkilölle, joka on Esitedirektiivin mukainen kokenut sijoittaja;

2. sijoittajille, jotka hankkivat Uusia velkakirjoja yhteensä vähintään 100 000 euron arvosta sijoittajaa kohti; ja/tai

3. muissa Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan tarkoittamissa olosuhteissa,

kaikissa näissä tapauksissa edellyttäen, että tällainen Uusia velkakirjoja koskeva tarjous ei aiheuta SRV:lle tai OP Yrityspankki Oyj:lle Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esite eikä PRIIPs-asetuksen mukaista velvollisuutta laatia avaintietoasiakirja muulla kuin suomen kielellä.

Tässä yhteydessä ilmaisulla ”yleisölle tarjoaminen” tarkoitetaan Uusien velkakirjojen osalta Relevanteissa Jäsenvaltioissa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta tapahtuvaa Uusia velkakirjoja koskevaa tarjousta koskevaa viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen Uusien velkakirjojen ostamisesta (siten kuin edellä mainittua on saatettu mukauttaa kyseisessä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin täytäntöönpanevissa säädöksissä).

Verlan tehdasmuseoalueella avautuu UPM Biofore -kesänäyttely

(UPM, Helsinki, 16.5.2019 klo 9.30 EET) – UNESCON maailmanperintökohde Verlan tehdasmuseoalueella avautuu tänään UPM Biofore -kesänäyttely. UPM:n omistaman ja ylläpitämän Verlan tehdasmuseon kollamakasiinissa esitellään kesän ajan yhtiön innovaatioita, jotka muovaavat suuntaa fossiilisesta biotalouteen.

Näyttelyn yksi vetonaula on Biofore-auto, jossa perinteisiä öljypohjaisia materiaaleja on korvattu uusiutuvilla biomateriaaleilla. Auto kertoo metsäteollisuuden uudistumisesta ja biopohjaisten innovaatioiden valjastamisesta käytännön tarkoituksiin. Autoa oli suunnittelemassa ja rakentamassa Metropolian auto- ja kuljetustekniikan sekä teollisen muotoilun opiskelijoita. Se on kiertänyt jo seitsemässä maassa, viimeksi syksyllä Kiinassa.

Näyttelyvieraat voivat käydä tutustumassa myös Biofore-teetaloon. Ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävillä olevan teetalon on suunnitellut kuusi Shanghaissa toimivan Tongji University College of Design and Innovation -yliopiston opiskelijaa. Biofore-teetalo on taidonnäyte puupohjaisten materiaalien innovatiivisesta käytöstä ja kunnianosoitus kiinalaiselle teekulttuurille.

Yksi näyttelyn erikoisuuksista on UPM Formi -tuoli. Virtaviivainen ja näyttävä puutuoli on esimerkki robotiikkaan ja biomateriaaleihin perustuvasta 3D-tulostamisesta. Tulosteiden materiaalina toimii uudenlainen biokomposiitti, UPM Formi 3D, joka on kehitelty erityisesti 3D-tulostamiseen. Biokomposiitista valmistettu tuoli on myös hyvin kevyt ja sataprosenttisesti kierrätettävä.

UPM Timberin kotimaisesta sahatavarasta on rakennettu Verlan rantapuistoon ainutlaatuinen Aitta. Se on vaikuttavan näköinen kahdeksan metriä korkea puumonoliitti, jota voi ihastella ulkoapäin jo pitkän etäisyyden päästä. Mutta Aitan sisällä voi myös vierailla, sillä Aitta toimii 420 000 männynsiemenen väliaikaisena varastona. Tästä määrästä siemeniä kasvaa noin 320 jalkapallokentän kokoinen metsä.

“Tänä kesänä kulttuurihistoriallisesti merkittävässä Verlan tehdasmuseossa menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Siinä missä Verlan 1800-luvun tehdasympäristö kuvastaa puunjalostusteollisuuden varhaista vaihetta ja suurta merkitystä Suomen historiassa, näyttely osoittaa suuntaa kohti tulevaisuutta, jossa uusiutuvilla materiaaleilla on merkittävämpi rooli kuin koskaan”, Verlan museojohtaja VilleMajuri sanoo.

“UPM rakentaa kestävää tulevaisuutta tarjoamalla uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja globaalien megatrendien luomiin haasteisiin. Biometsäteollisuuden edelläkävijänä haluamme tuoda innovatiiviset biomateriaalit nyt myös Verlan idylliseen ympäristöön. Näyttelyssä haluamme erityisesti korostaa, miten materiaalit ja tuoteratkaisut, kuten biolääketieteen tuotteet tai autossa käytettävät materiaalit, tuovat kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin”, UPM:n brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson toteaa.

Verla-päivää vietetään lauantaina 8.6. Luvassa on silloin mm. koskinäytös, veneretkiä sekä paperintekoa. Verla on myös 12.7. alkavien Kouvolan Asuntomessujen virallinen oheiskohde.

Lisätietoja antavat:
Museojohtaja Ville Majuri, UPM, puh. 040 5428050
Brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson, UPM, puh. 040 5003150

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Toimituksille:
Näyttelyn valokuvat, taustamateriaali ja tiedot näyttelyssäesillä olevista tuotteita löytyy tästä linkistä.

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ääTwitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

VERLA
Verlan alue on ainutlaatuinen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä teollisuusmiljöö. Tuotanto pahvitehtaalla ja puuhiomossa päättyi vuonna 1964 ja vuonna 1972 niistä muodostettiin Suomen ensimmäinen tehdasmuseo. Verla nimettiin UNESCON maailmanperintökohteeksi vuonna 1996. Alueeseen kuuluu puuhiomon ja tehtaan lisäksi muun muassa Patruunan pytinki, puisto ja hyötypuutarha, pahvikuivaamo sekä noin 7000 vuotta vanha kalliomaalausten kokonaisuus Verlankoskella. Museon omistaa ja sen ylläpidosta vastaa UPM. Yksi UPM:n edeltäjäyhtiöistä, Kymi Osakeyhtiö, hankki Verlan omistukseensa vuonna 1922. www.verla.fi

Verlan tehdasmuseo on avoinna 2.5.-30.9. tiistaista sunnuntaihin klo 11-16 ja 23.6.-31.8. joka päivä klo 10-18. Suomenkieliset opastukset alkavat tasatunnein, muut kielet sopimuksen mukaan. Päivän viimeinen opastus alkaa klo 16/18.

Terveystalon työterveyspalvelujen verkosto laajenee: Terveystalo ostaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n

Lehdistötiedote 16.5.2019

Terveystalo ostaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n toiminnan 15.5.2019 allekirjoitetulla sopimuksella ja vanha asiakassuhde säilyy ennallaan.

Etelä-Karjalan Työkunto Oy on alueensa suurin, kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluja tuottava yritys. Työkunto Oy tarjoaa monipuolisia työterveyspalveluita Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluille (Eksote), Lappeenrannan kaupungille ja Eksoten muille omistajakunnille. Lisäksi yhtiö tuottaa työterveyspalveluita yrityksille, yrittäjille ja maanviljelijöille. Yhtiön palveluksessa työskentelee 58 työntekijää. Yhtiöllä on noin 890 työnantaja-asiakasta ja 15 000 työterveyden loppuasiakasta. Liikevaihto vuonna 2018 oli noin 5 miljoonaa euroa. Työkunto Oy:llä on 8 toimipistettä kuuden kunnan alueella.

“Yhdistymisessä Työkunto Oy liittyy osaksi valtakunnallista Terveystaloa. Terveystalo on Suomen johtava työterveyspalveluiden tarjoaja ja laadun ja kehittämisen asiantuntija joka tarjoaa digitaalisesti tuettuja, vaikuttavia palveluita työntekijöiden, työyhteisöjen sekä johtamisen tueksi”, sanoo Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n toimitusjohtaja Riitta Piironen.

”Olemme erittäin iloisia saadessamme toivottaa osaavan Etelä-Karjalan Työkunnon henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Terveystaloon. Yrityskaupan myötä olemme entistä vahvempia Etelä-Karjalassa, mikä on Terveystalolle hyvin tärkeä alue. Tämä yrityskauppa mahdollistaa Terveystalon merkittävän kasvun Etelä-Karjalassa. Lähdemme innokkaasti yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistymistä sekä palveluita ja tarjontaa”, sanoo Terveystalon muutosjohtaja, Mari Varjonen.

Kaupalla ei ole vaikutuksia asiakassopimuksiin ja yhtiön työntekijät siirtyvät Terveystaloon vanhoina työntekijöinä. Toiminta jatkuu entisissä tiloissa.

Lisätietoja:
Terveystalo, Mari Varjonen, Muutosjohtaja, Puh. +358 46 923 4653 mari.varjonen@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2018 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019: Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto kaksinkertaistui tukkutoimitusten ajoituksen ja Suomen-vähittäismyynnin tukemana

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 16.5.2019 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019: Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto kaksinkertaistui tukkutoimitusten ajoituksen ja Suomen-vähittäismyynnin tukemana

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

Liikevaihto nousi 13 prosenttia 27,1 miljoonaan euroon (Q1/2018: 24,1). Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Suomessa myynti nousi 7 prosenttia ja kansainvälinen myynti 18 prosenttia.Liikevaihdon kasvu kertyi pääosin tukkumyynnistä Aasian-Tyynenmeren alueella ja vähittäismyynnistä Suomessa. Myyntiä Aasian-Tyynenmeren alueella tukivat merkittävästi vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä katsauskaudelle siirtyneet tukkutoimitukset. Lisäksi myynti EMEA:n alueella veti hyvin.Liikevoitto nousi 2,6 miljoonaan euroon (1,2). Vertailukelpoinen liikevoitto oli niin ikään 2,6 miljoonaa euroa (1,2). Vahvan tuloksen taustalla olivat myynnin kasvu sekä parempi suhteellinen myyntikate. Suhteellisen myyntikatteen paranemiseen vaikutti normaalihintaisen myynnin hyvä kehitys.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2019

Marimekko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Avainluvut

(Milj. euroa) 1–3/2019

1–3/2018 Muutos, % 1–12/2018
Liikevaihto27,124,113111,9
Kansainvälinen myynti14,312,21848,3
osuus liikevaihdosta, %535143
Käyttökate (EBITDA)5,71,919620,2
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)5,71,919614,7
Liikevoitto2,61,212517,7
Vertailukelpoinen liikevoitto2,61,212512,2
Liikevoittomarginaali, %9,64,815,8
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %9,64,810,9
Kauden tulos1,90,613,7
Tulos/osake, euroa0,240,081,70
Liiketoiminnan rahavirta3,0-1,912,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %18,020,947,6
Omavaraisuusaste, %43,466,970,0
Bruttoinvestoinnit0,50,4341,3
Henkilöstö kauden lopussa4264162445
joista Suomen ulkopuolella94103-9102
Brändimyynti*59,657,64248,4
josta Suomen ulkopuolella40,141,1-3167,2
kansainvälisen myynnin osuus, %677167
Myymälöiden lukumäärä148158-6153

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.

Vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) muutokseen, liiketoiminnan rahavirtaan ja omavaraisuusasteeseen vaikutti myös IFRS 16.

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

“Vuosi alkoi varsin hyvin. Ensimmäisen neljänneksen vahvojen lukujen taustalla olivat tukkutoimitusten ajoitusmuutos ja Suomen-vähittäismyynnin hyvä kehitys.

Tammi-maaliskuussa 2019 liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia ja oli 27,1 miljoonaa euroa (24,1). Kasvua kertyi kaikilla markkina-alueilla. Suomessa myynti nousi 7 prosenttia. Brändimme uuden suunnan ja mallistojemme uudistustyön tulokset näkyvät nopeammin vahvalla kotimarkkinallemme. Kansainvälinen myynti kasvoi 18 prosenttia; sitä tukivat merkittävästi vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä katsauskaudelle siirtyneet tukkutoimitukset Aasian-Tyynenmeren alueella.

Vertailukelpoinen liikevoittomme kaksinkertaistui 2,6 miljoonaan euroon (1,2) myynnin kasvun ja suhteellisen myyntikatteen vahvistumisen ansiosta. Myyntikatteen paranemiseen vaikutti normaalihintaisen myynnin hyvä kehitys. Kaiken kaikkiaan voimme mielestäni olla tyytyväisiä ensimmäiseen neljännekseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että vuoden 2018 kotimaan tukkumyyntiimme vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, eikä vastaavansuuruisia toimituksia tänä vuonna ole. Suurimmat kampanjatoimitukset ajoittuivat viime vuonna toiselle ja viimeiselle neljännekselle.

Verkkomyynnin laajentamisella on tärkeä rooli yhtenä kasvumme vetureista. Olemme tänä keväänä jatkaneet panostuksiamme bränditunnettuuden kasvattamiseen ja verkkomyyntiin Kiinassa. Koska Kiinan-verkkomyynti on vielä hyvin alkuvaiheessa, syntyy siitä meille kustannuksia tänä vuonna. Oman verkkokaupan lisäksi haemme kasvua myös muiden verkkomyyntikanavien kautta. Helmikuussa verkkokauppa Zalando aloitti tuotteidemme myynnin Suomessa ja Saksassa. Zalando tavoittaa erittäin suuren määrän kuluttajia ja parantaa tuotteidemme saatavuutta sekä kasvattaa tunnettuuttamme.

Haluamme haastaa perinteisen tavan tehdä vähittäiskauppaa ja yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman inspiroivaksi ja helpoksi asiakaskokemukseksi. Pilotoimme Milanon designviikon yhteydessä aivan uudenlaista palvelua: veimme kaupungin sydämeen ostovalmiin Marimekko-kodin, jossa asiakas saattoi ostaa yksittäisiä tuotteita tai halutessaan vaikka koko sisustuksen huonekalut mukaan lukien digitaalista palvelua käyttäen.

Kerroimme aiemmin henkilöstöllemme ja freelancesuunnittelijoillemme suunnatusta osakeannista Suomessa. Henkilöstöanti toteutettiin katsauskaudella, ja siihen osallistui puolet merkintään oikeutetuista. Mielestäni on hienoa, että suuri osa marimekkolaisista on yhtiön osakkeenomistajia ja osallistuu näin tulevaisuutemme rakentamiseen myös omistajan roolissa. Vuoteen 2022 ulottuvan strategiakauden päätavoitteemme on aiempaa laajemman asiakaskunnan puhutteleminen ja vahvempi kasvu ja kannattavuus. Olemme nyt strategiakautemme alkutaipaleella. Henkilöstöannin ajankohta oli mielestäni luonteva, sillä sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen voimavara menestyksemme rakentamisessa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2019

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuoden 2018 tukkumyyntiin vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset; kampanjatoimituksia oli jokaisella neljänneksellä, ja suurimmat toimitukset ajoittuivat toiselle ja viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2019 vastaavansuuruisia kampanjatoimituksia ei ole.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisessa vaiheessa Japaniin verrattuna. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Kuluvana vuonna liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon on tullut harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella saattaa olla heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Yhtiön kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Tavoitteena on avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2019.

Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2019 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2018 (6,3 miljoonaa euroa*). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisvuodesta (1,3 miljoonaa euroa). Pääosa investoinneista kohdistuu myymäläverkoston ja pääkonttorin toimitilojen uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi. Henkilöstöannin kustannusten sekä johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennallisten vaikutusten ennakoidaan heikentävän yhtiön tulosta. Vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle, ja näin arvioidaan olevan myös vuonna 2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistuminen vaikuttaa koko vuoden tulokseen.

*Markkinointikustannusten luokittelutapa vuodelle 2019 on muuttunut; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2018 lukuihin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
piia.kumpulainen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2018 tuotteiden brändimyynti oli 248 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 112 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Marimekko_osavuosikatsaus_tammi-maaliskuu_2019

facebook twitter