Etusivu » Arkistot 3.5.2019

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.05.2019

Orion Oyj ILMOITUS

03.05.2019 klo 18:30

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.05.2019

Päivämäärä 03.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ORNBV
Osakemäärä 40 000 kpl
Keskihinta/osake 29,6834 EUR
Ylin hinta/osake 29,7600 EUR
Alin hinta/osake 29,3000 EUR
Kokonaishinta 1 187 336,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 03.05.2019:

ORNBV 601 161 kpl

Orion Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054

Liite

ORION SBB 03052019.xlsx

Korjaus Valoe Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Valoe Oyj Pörssitiedote 3.5.2019 klo 18.25

KORJAUS VALOE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

Valoen 3.5.2019 klo 9.20 julkaisemassa yhtiökokouskutsussa oli päivämäärävirhe yhtiökokouksen ilmoittautumisajassa. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.5.2019 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.5.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.5.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

VALOE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Valoe Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.5.2019 klo 11.30 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 50.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 asti.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valoe Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.valoe.com.

Valoe Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.6.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.5.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.5.2019 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@valoe.com

b) puhelimitse numeroon 040 5600 530 (Minna Wilkman) maanantaista perjantaihin klo 09.00 -16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Valoe Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valoe Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.5.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.5.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Valoe Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli tai sähköpostitse minna.wilkman@valoe.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Valoe Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.5.2019 yhteensä 17.136.338 osaketta.

Mikkelissä, 3. päivänä toukokuuta 2019

VALOE OYJ

HALLITUS

Minna Yrjönmäki on nimitetty Uponorin talousjohtajaksi

Uponor Oyj Pörssitiedote 3.5.2019 15.30

Minna Yrjönmäki on nimitetty Uponorin talousjohtajaksi

KTM Minna Yrjönmäki (51) on nimitetty talousjohtajaksi ja Uponorin johtoryhmän jäseneksi 3.8.2019 alkaen. Minnalla on laaja kokemus eri talouden tehtävistä pörssilistatuissa yhtiöissä Outokummussa, Ahlstromissa ja Huhtamäellä. Ennen Uponoria hän on työskennellyt Outokummussa Group Financial Controlling -toiminnoista vastaavana johtajana.

”Toivotan Minnan tervetulleeksi tiimiimme. Hän on kokenut talouden ammattilainen, jolla on kokemusta useammalta toimialalta globaaleista yrityksistä. Minna on osallistunut useisiin sisäisiin kehityshankkeisiin ja hänen osaamisensa on meille arvokas lisä Uponorin muutostyön aikana”, kommentoi Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

Uponor lyhyesti

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Liite

CV_Minna_Yrjonmaki_fi

EAB Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listasiirron jälkeen

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 3.5.2019 klo 15.30

EAB Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listasiirron jälkeen

Alla olevassa taulukossa esitetään EAB Group Oyj:n (”Yhtiö”) kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen sen jälkeen, kun Yhtiö siirtyi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Yhtiö siirtyi pörssilistalle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2019 tekemän päätöksen mukaisesti Yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistettiin ennen listasiirtoa muuntosuhteella 1:1, minkä seurauksena Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhtäläiset oikeudet. Osakkeiden lukumäärä pysyi samana, mutta niiden tuottama äänimäärä muuttui osakkeiden lukumäärää vastaavaksi, kun muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2019. Yhtiöllä on nyt 13 843 272 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon (tilannepäivä 2.5.2019).

OsakkeenomistajaOsakkeiden lukumääräOsuus osakkeista ja
äänistä %
BNP Paribas Asset Management Holding2 440 22217,6
Juurakko Kari2 186 01015,8
Umo Invest Oy1 389 92110,0
Nieminen Janne1 112 0318,0
Kaaria Jouni1 066 0307,7
Pasternack Daniel991 1017,2
Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö857 2006,2
Niemi Rami487 8203,5
Kiikka Hannu484 1823,5
Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy300 0002,2
Kymmenen suurinta, yhteensä11 314 51781,7
Muut osakkeenomistajat2 528 75518,3
Yhteensä13 843 272100,0

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Pia Hidén, laki ja compliance -johtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@eabgroup.fi

Roman Cherkasov, talousjohtaja
+358 40 847 5959
roman.cherkasov@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Rinnevaara, Jukka

logo.jpg

Vaisala Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
3.5.2019 klo 14.30

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Rinnevaara, Jukka

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rinnevaara, Jukka
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj
LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20190503115627_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-04-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900682
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 720 Yksikköhinta: NaN

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 720 Keskihinta:

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Syrjänen, Tuomas

logo.jpg

Vaisala Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
3.5.2019 klo 14.30

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Syrjänen, Tuomas

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Syrjänen, Tuomas
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj
LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20190503094616_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-04-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900682
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 720 Yksikköhinta:

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 720 Keskihinta:

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Kutsu Vaisalan pääomamarkkinapäivään 2019

logo.jpg

Vaisala Oyj
Lehdistötiedote
3.5.2019 klo 13.30

Kutsu Vaisalan pääomamarkkinapäivään 2019

Vaisala kutsuu analyytikot ja sijoittajat pääomamarkkinapäivään perjantaina 14.6.2019 klo 9.00–14.00 Vaisalan pääkonttorille, Vanha Nurmijärventie 21, Vantaa. Tilaisuudessa Vaisalan ylin johto kertoo yrityksen liiketoiminnasta, kehitysprojekteista ja lähiajan liiketoiminnan prioriteeteista.

Pääomamarkkinapäivä alkaa aamukahvilla klo 8.30 ja esitykset alkavat klo 9.00. Esitysosuus päättyy noin klo 11.45, minkä jälkeen on tarjolla lounasta ja mahdollisuus osallistua tehdaskierrokselle. Tilaisuuden tarkempi aikataulu lähetetään ilmoittautuneille 3.6.2019 mennessä.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua 29.5.2019 mennessä Elina Karille joko sähköpostilla elina.kari@vaisala.com tai puhelimitse 050 382 0131. Tilaisuuden esitysmateriaalit julkaistaan englannin kielellä pääomamarkkinapäivän aikana Vaisalan verkkosivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lisätietoja
Paula Liimatta, Business Controller ja Head of Investor Relations
paula.liimatta@vaisala.com
Puh. 040 580 3521

Jakelu
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 2020

Työllisyysrahasto          Pörssitiedote          3.5.2019 klo 13.00

Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan arviossa, että työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismaksutaso vuonna 2020 olisi korkeintaan 3,00 %, tai sitä voitaisiin alentaa enintään 0,6 prosenttiyksikköä. Kokonaismaksutaso olisi tällöin 2,4 – 3,0 prosenttia palkkasummasta. 

Kokonaismaksutasoa alennettiin 0,8 prosenttiyksikköä vuodelle 2019 ja on nykyisellään 3,00 %.

Työllisyysrahaston arvion mukaan vuoden 2020 ansioturvamenot ja valtionosuus yhteensä olisivat 2 769 miljoonaa euroa, jossa on nousua vuoteen 2019 verrattuna noin 100 miljoonaa euroa.

Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Työllisyysrahasto jätti rahaston hallituksen hyväksymän arvion sosiaali- ja terveysministeriölle 2.5.2019.

Lopullista maksuesitystä valmistellaan kesän aikana, jolloin otetaan huomioon viimeisimmät ennusteet talouden ja työllisyyden kehityksestä vuonna 2020. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2020 maksuprosenteista kokouksessaan 29.8.2019.

Talouden ennustamiseen muutaman vuoden päähän sisältyy tällä hetkellä keskimääräistä enemmän riskejä ja epävarmuutta. Rahaston arvion mukaan talouden kasvu jatkuu kohtuullisena vielä ensi vuonna, mutta työttömyyden aleneminen vähintäänkin hidastuu ja voi jopa kääntyä pieneen nousuun.

Työttömyysvakuutusmaksujen määrien arviointi on tavanomaista vaikeampaa myös sen vuoksi, että suhdannepuskuria koskeva lainsäädäntö on määräaikaisena voimassa vuoden 2019 loppuun. Kilpailukykysopimuksen mukaan työmarkkinajärjestöt valmistelevat tämän vuoden keväällä valtiovallalle esityksen suhdannepuskurin enimmäismäärästä vuoden 2020 alusta lukien.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2018 lopussa positiivinen 969 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan ylijäämää syntyisi kuluvana vuonna noin 500 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 2019

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Osavuosikatsaus 1-3/2019: Liikevaihto laski, mutta uusien tuotteiden myynti kasvoi, 3.5.2019 klo 13.00

Tulikivi Oyj
Osavuosikatsaus 1-3/2019: Liikevaihto laski, mutta uusien tuotteiden myynti kasvoi
3.5.2019 klo 13.00

– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5,8 Me (6,1 Me 1-3/2018). Liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,7 (-0,6) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-0,8) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,1 (0,1) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,5 (4,1) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke etenee suunnitellusti
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Avainluvut
1-3/19 1-3/18Muutos, % 1-12/18
Liikevaihto, Me5,86,1-4,128,6
Liiketulos, Me-0,7-0,6-15,6-1,0
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me-0,7-0,6-15,6-0,5
Tulos ennen veroja, Me-0,9-0,8-5,7-1,8
Katsauskauden laaja tulos, Me-0,9-0,8-6,3-1,8
Osakekohtainen tulos, e-0,01-0,01-0,03
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me-0,10,11,6
Omavaraisuusaste, %24,228,127,4
Nettovelkaantumisaste, %174,5146,7156,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %-10,9-9-3,8

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Uusien Karelia- ja Pielinen-mallistojen myynnin kasvu jatkui hyvänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viennissä uusien mallistojen ansiosta Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi Keski-Euroopan ja Skandinavian markkinoilla. Saksan myönteisesti kehittynyt markkinatilanne on heijastunut Tulikivi-tuotteiden lisäksi kamiinanverhouskivien kysyntään alkuvuonna. Myönteisen kehityksen ansiosta Saksa nousi suurimmaksi vientimaaksi. Venäjän euromääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Suomen tulisijamyynti laski, koska Suomeen ennustettu pientalorakentamisen kasvu ei ole toteutunut aiemmin arvioidulla tavalla. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi. Saunojen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sisustuskivien toimitukset laskivat, johtuen vähäisemmästä määrästä projektikohteita.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,5 (4,1) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,2 (7,2) miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski noin 4 prosenttia johtuen pääosin toimitusten ajoittumisesta toiselle vuosineljännekselle edellisvuotta enemmän. Alhaisemman liikevaihdon johdosta myyntikate jäi katsauskaudella edellisvuotta heikommaksi. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti alkuvuonna. Lisäksi yhtiö pyrkii toteuttamaan 0,6 Me lisäsäästöt kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja. Mallistojen myötä Tulikiven markkinaosuus on kasvanut Keski-Euroopassa.

Karelia-mallisto täydentyi uudella vaakaluukkuisella Saramo-mallilla sekä digitaalisella Senso-takkaohjaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää jo entisestään matalia päästöjä. Pielinen-mallistoon lanseerattavien kolmen uuden luukkutyypin toimitukset käynnistyvät toisella vuosineljänneksellä.

Suomussalmen talkkihankkeen yhteydessä toteutettava JORC-selvitystyö on edennyt alkuvuoden aikana. Viimeisten selvitystyöhön kuuluvien laboratoriotestien arvioidaan valmistuvan lähiviikkoina, minkä jälkeen esiintymän geologinen malli voidaan viimeistellä ja malmiarvion mukainen kannattavuusarviointi toteuttaa. Hanke herätti mahdollisissa ostajakandidaateissa siinä määrin mielenkiintoa, että yhtiö palkkasi Initia Oy:n taloudelliseksi neuvonantajaksi esiintymän myyntiin syyskuussa 2018. Esiintymän myyntiprosessi etenee JORC-selvitystyön viivästymisestä huolimatta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Liite

Osavuosikatsaus 1-3 2019

Silmäasema Oyj: Silmäasema Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

Silmäasema Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

Silmäasema Oyj
Lehdistötiedote
3.5.2019 klo 12.00

Silmäasema Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2019 julkistetaan perjantaina 17.5.2019 noin klo 8.00. Osavuosikatsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali ovat saatavilla julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla https://company.silmaasema.fi/fi/raportit-ja-esitykset.

Audiocast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään perjantaina 17.5.2019 klo 10.30 suorana audiocast-lähetyksenä yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Tilaisuudessa Silmäaseman tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Salminen ja talousjohtaja Anu Kankkunen.

Audiocast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://silmaasema.videosync.fi/2019-q1-results

Konferenssipuhelun numerot ovat:

Suomi09 817 103 10
Iso-Britannia+44 333 300 0804
Yhdysvallat+1 631 9131 422
Ruotsi+46 856 642 651

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 38780004#

Audiocastin ja puhelinkonferenssin nauhoitus sekä suomenkielinen audiocast-esitys tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille.

Lisätietoja antaa

Mikko Merisaari, väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, p. 050 521 4055

SILMÄASEMA OYJ

Viestintä

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

facebook twitter