Etusivu » Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2019

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2019

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.4.2019 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2019

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

– Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 198,8 miljoonaa euroa (196,5)
– Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (3,7)
– Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,06)
– Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.
Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Yhtiö on 12.4.2019 allekirjoittanut sopimuksen L&T Korjausrakentaminen Oy:n myymisestä. Myynnillä tulee toteutuessaan olemaan kertaluontoinen noin 4,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön liikevoittoon 2019. Kauppa tullaan saattamaan päätökseen ennen toisen vuosineljänneksen loppua. L&T Korjausrakentaminen Oy:n vuoden 2018 liikevaihto oli 35,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 198,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa ja jäi selvästi vertailukaudesta (3,7).

Ympäristöpalveluissa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat hyvän kysynnän johdosta etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Teollisuuspalveluiden ja Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisen vuoden tasolla.

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoittoa rasittivat kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyvät ongelmat, jotka saatiin pääosin korjattua helmikuun loppuun mennessä. Kiinteistöhuollossa runsasluminen talvi kasvatti liikevaihtoa mutta heikensi liikevoittoa.

Jatkamme konsernissa tuotannon ja prosessien tehostamista sekä kannattavuuden parantamista.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 198,8 miljoonaa euroa (196,5) ja se kasvoi edellisvuodesta 1,2 %. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (3,7), mikä oli 0,4 % (1,9) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,06).

Liikevoitto jäi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta etenkin Kiinteistöpalvelut Suomessa.

Avainlukuja

1-3/20191-3/2018Muutos% 1-12/2018
Liikevaihto, MEUR198,8196,51,2802,2
Liikevoitto, MEUR0,73,7-80,147,6
Liikevoitto,%0,41,95,9
EBITDA, MEUR14,414,390,1
EBITDA, %7,27,311,2
Voitto ennen veroja, MEUR0,42,8-86,542,7
Osakekohtainen tulos, EUR0,010,06-78,60,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,580,3758,12,35
EVA, MEUR-5,3-2,2143,524,0

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Tammi-maaliskuu

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,4 % 79,6 miljoonaan euroon (77,0). Liikevoitto kasvoi 3,3 % vertailukaudesta 4,6 miljoonaan euroon (4,5).

Kysyntä säilyi hyvänä etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Kuljettajapula sekä haastavat sääolosuhteet nostivat työvoima- ja alihankintakustannuksia, ja polttoainekustannukset olivat vertailukautta korkeammalla tasolla.

Uusiutuvissa energialähteissä puun toimitusmäärät olivat hyvällä tasolla, mikä nosti palvelulinjan liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa (19,2), Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4).

Kysyntä pysyi hyvällä tasolla varsinkin projektiliiketoiminnassa. Haastavat sääolosuhteet siirsivät projekteja erityisesti Pohjois-Suomessa, mikä heikensi katsauskauden liikevoittoa.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia 69,5 miljoonaan euroon (68,6). Liikevoitto oli -3,5 miljoonaa euroa (-0,6).

Vertailukautta selvästi heikompaan liikevoittoon vaikuttivat pääasiassa ongelmat kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönotossa. Kiinteistöhuollossa runsasluminen talvi kasvatti liikevaihtoa mutta heikensi liikevoittoa. Lisäksi siivousliiketoiminnan vertailukautta alhaisempi sopimussalkku laski sekä liikevaihtoa että liikevoittoa.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 32,1 miljoonaa euroa (33,3). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,7).

Ruotsissa kiinteistötekniikan kysyntä kasvoi kunnallisella puolella, mutta työvoiman saatavuusongelma hidasti myynnin kasvua.

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-maaliskuussa 22,4 miljoona euroa (14,1). Rahavirran käyttöpääomaa vapautui 12,4 miljoonaa euroa (3,1). L&T Korjausrakentaminen Oy:n käsitteleminen IFRS 5:n mukaan yhtenä omaisuuseränä taseessa pienensi taseen käyttöpääomaa 2,8 miljoonaa euroa. Omaisuuserä esitetään taseessa yhtenä kokonaisuutena myytävänä oleva pitkäaikainen omaisuuserä -rivillä.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 214,6 miljoonaa euroa (177,8).

Korolliset nettovelat olivat 169,3 miljoonaa euroa (141,8). Ne nousivat 71,5 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 27,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,9). Nettorahoituskulut olivat 1,0 % (0,4 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,1 % (1,1 %). Vuonna 2019 lainoja erääntyy yhteensä 13,9 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaiset yritystodistukset. Pitkäaikaiset lainat eivät sisällä IFRS 16:n mukaisesti raportoituja velkoja.

Omavaraisuusaste oli 30,1 % (33,5 %) ja nettovelkaantumisaste 95,5 % (78,5%). Likvidit varat olivat kauden lopussa 45,4 miljoonaa euroa (36,0). Omavaraisuusasteeseen vaikutti heikentävästi IFRS 16 standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta.

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 10 miljoonaa euroa (30,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

IFRS 16 -standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta kasvatti taseen korollisia velkoja noin 53,8 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti korollisten velkojen kasvuun sekä nettovelkaantumis- ja omavaraisuusasteen tunnuslukujen heikentymiseen. Yhtiö antoi erillisen tiedotteen siirtymän vaikutuksista 25.4.2019.

VAROJENJAKO

14.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 25.3.2019.

INVESTOINNIT

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa (8,2), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 234 (7 497). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 728 (8 513) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 995 (6 883) ja muissa maissa 1 733 (1 630) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli tammi-maaliskuussa 1 885 071 kappaletta, mikä on 4,9 % (4,1) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 28,7 miljoonaa euroa (33,3). Korkein hinta oli 16,40 euroa ja alin 14,20 euroa. Päätöskurssi oli 14,30 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 549,3 miljoonaa euroa (647,4).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 382 763 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 416 111 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 408 893 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 14 506 (12 793) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,4 % (19,4) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 25.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 6 §:n, 13 §, 4 §:n ja 12 §:n osalta. Yhtiöjärjestyksen 6 § kuuluu yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen seuraavasti: ”Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävät päättyvät vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” Varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemiä asioita koskevan 13 §:n kohta 9 muutettiin samalla vastaamaan 6 §:n uutta sanamuotoa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muokattiin siten, että siitä poistettiin seuraava hallituksen jäsenen yläikärajaa koskeva määräys: ”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta” ja 12 §:ää muokattiin siten, että siitä poistettiin seuraava äänileikkuria koskeva määräys: ”Yhtiökokouksessa älköön kukaan osakkeenomistaja äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.”

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 14.3.2019.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

26.2. yhtiö kertoi selkeyttävänsä segmenttirakennettaan 1.1.2019 alkaen. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on neljä raportointisegmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Yhtiö kertoi myös muutoksista johtoryhmässä: Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi nimitettiin 26.2.2019 alkaen Tuomas Mäkipeska. Ruotsin Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Erik Sundström. Konsernin vt. talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Juha Jaatinen. Johtoryhmän jäseneksi nimitettiin myös konsernin lakiasianjohtaja Sirpa Huopalainen. Kiinteistöpalvelut-toimialaa johtanut Tutu Wegelius-Lehtosen kerrottiin jättäneen yhtiön 25.2.2019.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

15.4. yhtiö tiedotti, että se on päättänyt luopua L&T Korjausrakentaminen Oy:n omistuksesta. Vahinkosaneeraukseen ja korjausrakentamiseen keskittyvän tytäryhtiön uusi omistaja on Recover Nordic Group. Kauppasopimus allekirjoitettiin 12.4.2019.

25.4. yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2018 sekä IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksilla oikaistun avaavan taseen.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Rakennusteollisuuden volyymin lasku ja investointien kasvun hidastuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun sekä johtaa kannattavuuden heikkenemiseen. Lisäksi päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaympäristöön.

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän toimintamallin vakiinnuttamisesta johtuvat väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2018 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalvelut Suomea lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Aikaisempi, 30.1.2019 julkaistu näkymä oli:

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalveluita lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalveluiden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. – 31.3.2019

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihto198,8196,5802,2
Liiketoiminnan muut tuotot0,81,15,2
Varaston muutos-1,8-1,8-2,4
Materiaalit ja palvelut-74,2-72,2-282,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-84,5-81,5-324,2
Liiketoiminnan muut kulut-24,7-27,8-108,7
Poistot ja arvonalentumiset-13,6-10,6-42,5
Liikevoitto0,73,747,6
Rahoitustuotot ja -kulut-0,4-0,9-4,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta0,0-0,1-0,4
Voitto ennen veroja0,42,842,7
Tuloverot0,1-0,6-8,7
Tilikauden voitto0,52,234,1
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille0,52,234,1
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR0,010,060,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,010,060,89
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Tilikauden voitto0,52,234,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,00,00,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,00,00,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos-0,30,0-0,1
Muuntoerot0,0-3,6-2,7
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille0,00,00,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä-0,3-3,6-2,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen0,2-1,431,3
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille0,2-1,431,3
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,0
KONSERNITASE
MEUR3/20193/20181-12/2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo151,9146,9151,5
Hankittu sopimuskanta18,421,119,2
Kilpailukieltosopimukset0,00,00,0
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista0,50,50,5
Muut aineettomat hyödykkeet21,523,222,4
192,3191,8193,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Maa-alueet5,15,25,1
Rakennukset ja rakennelmat36,038,935,5
Koneet ja kalusto85,0112,6110,9
Käyttöoikeusomaisuuserä76,0
Muut aineelliset hyödykkeet0,10,10,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat4,31,55,2
206,5158,3156,8
Muut pitkäaikaiset varat
Rahoitusleasingsaamiset0,00,10,1
Laskennalliset verosaamiset3,66,93,6
Muut saamiset1,73,11,9
5,410,25,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä404,2360,3356,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus19,121,821,0
Myyntisaamiset74,882,988,1
Sopimukseen perustuvat omaisuuserät34,136,231,9
Muut saamiset14,715,812,2
Myytävänä oleva pitkäaikainen omaisuuserä10,7
Rahavarat45,336,054,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä198,8192,7207,5
Varat yhteensä603,0552,9563,5
MEUR3/20193/20181-12/2018
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma19,419,419,4
Muut rahastot-9,8-9,5-9,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto0,60,60,6
Kertyneet voittovarat166,4167,7167,7
Tilikauden voitto0,52,234,1
177,2180,4212,2
Määräysvallattomien omistajien osuus0,20,20,2
Oma pääoma yhteensä177,3180,6212,4
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat28,228,229,3
Eläkevelvoitteet1,31,41,4
Varaukset4,65,04,6
Rahoitusvelat187,0122,5144,8
Muut velat0,60,30,5
221,7157,4180,6
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat27,655,37,4
Ostovelat ja muut velat169,1158,5162,4
Myytävänä oleva pitkäaikainen omaisuuserä6,5
Varaukset0,71,20,7
204,0215,0170,5
Velat yhteensä425,6372,4351,1
Oma pääoma ja velat yhteensä603,0552,9563,5
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto0,52,234,1
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut
Verot-0,10,68,7
Poistot ja arvonalentumiset13,610,642,5
Rahoitustuotot ja -kulut0,40,94,5
Muut-0,6-0,40,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta13,813,889,6
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos1,22,31,5
Vaihto-omaisuuden muutos1,92,13,0
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos9,3-1,35,4
Käyttöpääoman muutos12,43,19,9
Maksetut korot-1,0-0,6-3,4
Saadut korot0,00,10,4
Maksetut verot-2,8-2,3-6,4
Liiketoiminnan nettorahavirta22,414,190,1
Investointien rahavirta
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla/ kauppahinnan oikaisu-0,22,31,2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-7,1-7,2-29,0
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit0,20,52,2
Investoinnit osakkuusyrityksiin0,00,00,0
Muiden pitkäaikaisten saamisten ja sijoitusten muutos0,20,10,8
Investointien nettorahavirta-6,9-4,4-24,7
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos10,010,0-22,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot49,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-47,7
Rahoitusleasingvelkojen lyhennys-3,8-0,7-2,9
Maksetut osingot-30,8-30,9-35,3
Rahoituksen nettorahavirta-24,5-21,5-58,9
Likvidien varojen nettomuutos-9,0-11,86,6
Likvidit varat tilikauden alussa54,348,148,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,0-0,3-0,3
Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa45,336,054,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUROsake-pääomaMuunto-erotSuojaus-rahastoSijoitetun vapaan pääoman rahastoKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaMääräysvallat-tomien omistajien osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201819,4-5,7-0,20,6202,8216,90,2217,1
Laaja tulos
Katsauskauden tulos2,22,20,02,2
Muut laajan tuloksen erät-3,60,00,00,0-3,60,0-3,6
Laaja tulos yhteensä-3,60,02,2-1,40,0-1,4
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeperusteiset etuudet0,00,10,20,2
Maksetut osingot-35,3-35,3-35,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä0,0-35,2-35,2-35,2
Muut muutokset0,10,10,1
Oma pääoma 31.3.201819,4-9,4-0,20,6169,9180,40,2180,5
Katsauskauden tulos31,931,90,031,9
Muut laajan tuloksen erät0,2-0,20,00,00,00,00,0
Laaja tulos yhteensä0,2-0,20,031,831,80,031,8
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeperusteiset etuudet0,00,00,0
Muut muutokset0,00,00,0
Oma pääoma 31.12.201819,4-9,1-0,40,6201,7212,20,2212,4
Laaja tulos
Katsauskauden tulos0,50,50,00,5
Muut laajan tuloksen erät0,0-0,30,0-0,30,0-0,3
Laaja tulos yhteensä0,0-0,30,50,20,00,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeperusteiset etuudet0,00,10,20,2
Maksetut osingot-35,3-35,3-35,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä0,0-35,2-35,2-35,2
Muut muutokset-0,1-0,1-0,1
Oma pääoma 31.3.201919,4-9,1-0,70,6166,9177,10,2177,3
TUNNUSLUVUT
1-3/20191-3/20181-12/2018
Osakekohtainen tulos, EUR0,010,060,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,010,060,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,580,372,35
EVA, MEUR*-5,3-2,224,0
Bruttoinvestoinnit, MEUR9,38,237,8
Poistot ja arvonalentumiset, MEUR13,610,642,5
Oma pääoma/osake, EUR4,624,705,53
Oman pääoman tuotto, %1,04,415,8
Sijoitettu pääoma, MEUR392,0358,3364,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %1,54,012,7
Omavaraisuusaste, %30,133,538,6
Nettovelkaantumisaste, %95,578,546,1
Korolliset nettovelat, MEUR169,3141,897,8
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin7 2347 4977 566
Henkilöstö, koko- ja osa-aikaiset yhteensä kauden lopussa8 7288 5138 600
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1000 kpl
keskimäärin kauden aikana38 40838 40238 405
kauden lopussa38 41638 40638 406
keskimäärin kauden aikana, laimennettu38 42238 41638 419
* EVA = liikevoitto – sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus. WACC: 2019 6,55 %, 2018 6,60 %

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu 31.12.2018 voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja sekä 1.1.2019 voimaan tulleita uusia ja muutettuja säännöksiä.

Tarkempaa tietoa laskentaperiaatteista löytyy Lassila & Tikanoja Oyj:n konsernitilinpäätöksestä 31.12.2018.

Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat EVA, liiketoiminnan rahavirta/osake ja EBITDA.
Yhtiö raportoi 1.1.2019 alkaen EBITDA tunnuslukua. Tunnusluku kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta ottamatta kantaa kasvuun tai liiketoiminnan ylläpitämiseen vaadittaviin investointeihin, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. Oikaistun liikevoiton raportoiminen on lopetettu koska tällä ei ole merkittävää eroa liikevoittoon.

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat osavuosikatsauksen lopussa.

Osavuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Segmenttiraportoinnin muutokset

Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti 26.2.2019 muutoksesta segmenttiraportoinnissa 1.1.2019 alkaen. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on neljä raportointisegmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Muutoksen avulla pyritään hyödyntämään paremmin materiaalivirtoihin perustuvien liiketoimintojen keskinäiset synergiat sekä kiinteistöihin liittyvien liiketoimintojen keskinäiset synergiat ja kasvumahdollisuudet maakohtaisesti.
Suomen osalta nykyiseen Kiinteistöpalvelut-segmenttiin liitetään Suomen kiinteistötekniset palvelut. Ruotsin kiinteistötekniikkaliiketoiminta ja siivousliiketoiminta yhdistetään omaksi raportointisegmentiksi. Uusiutuvat Energialähteet yhdistetään Ympäristöpalvelut-segmenttiin. Vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2018 julkaistiin erillisellä tiedotteella 25.4.2019.

Uusien ja uudistettujen standardien käyttöönotto: IFRS 16 Vuokrasopimukset

Käyttöönoton vaikutukset raportointiin

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi astui voimaan 1.1.2019. Standardi sisältää periaatteet vuokrasopimusten kirjaamiselle, arvostamiselle, esittämistavalle ja annettaville tilinpäätöstiedoille. Uusi standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. L&T soveltaa IFRS 16 -standardia käyttäen yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jossa käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus esitetään 1.1.2019 avaavassa taseessa ja käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei oikaista. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely on säilynyt suurelta osin vanhan IAS 17 -standardin mukaisena.

L&T on antanut erillisen pörssitiedotteen siirtymän vaikutuksista avaavaan taseeseen 1.1.2019 sisältäen kuvauksen käytetyistä helpotuksista ja laadinta- ja laskentaperiaatteista 25.4.2019. Tämä osavuosikatsaus sisältää tiivistelmän tärkeimmistä laadintaperiaatteista ja siirtymän aiheuttamista muutoksista L&T:n raportointiin.

L&T vuokraa tuotanto- ja toimistotiloja, niihin liittyviä maa-alueita, raskaan kaluston ajoneuvoja sekä autoja. L&T:n vuokrasopimukset ovat pääosin operatiivisia vuokrasopimuksia, joista aiheutuvat menot on kirjattu aikaisemmilla tilikausilla IAS 17 -standardin mukaisesti tuloslaskelmaan vuokrakuluiksi. IFRS 16 muuttaa näiden sopimusten kirjanpitokäsittelyä. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta lähtökohtaisesti kaikkien vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Taseeseen merkitään sopimuksen alkamisajankohtana käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka, joiden arvo on määritetty perustuen tulevien vuokrien nykyarvoon. Tuloslaskelmaan kirjataan vuokrakulujen sijaan käyttöoikeusomaisuuserän poistot ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvat korkokulut.

L&T on kirjannut IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä aikaisemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokitelluista vuokrasopimuksista velan, joka perustuu 1.1.2019 voimassa olevien vuokrasopimusten jäljellä olevien maksamattomien vuokrien nykyarvoon. Käyttöoikeusomaisuuseräksi kirjataan määrä, joka on yhtä suuri kuin vuokrasopimusvelka standardin käyttöönottohetkellä, jolloin käyttöönotolla ei ole vaikutusta L&T:n omaan pääomaan.

Käyttöönoton seurauksena kirjattiin 1.1.2019 taseen varoihin käyttöoikeusomaisuuseriin ja velkoihin vuokrasopimusvelaksi 53,8 miljoonaa euroa. Standardin käyttöönotto heikensi L&T:n omavaraisuusastetta 3,4 prosenttiyksikköä, nettovelkaantumisastetta 25,3 prosenttiyksikköä ja korolliset nettovelat kasvoivat 55,0 prosenttia. Tasevaikutuksen lisäksi standardin käyttöönotolla tulee olemaan vaikutusta L&T:n tuloslaskelmaan. Vuoden 2019 alusta alkaen vuokrakulujen sijaan tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserästä aiheutuva poisto, joka vaikuttaa liikevoittoon ja vuokrasopimusvelasta aiheutuva korkokulu, joka kasvattaa rahoituskulujen määrää. Muutoksen johdosta L&T:n liikevoitto paranee.

IFRS 16-standardin käyttöönotto muuttaa myös kassavirran esittämistä, sillä aikaisemmin vuokranmaksut sisältyivät kokonaisuudessaan liiketoiminnan rahavirtaan ja jatkossa liiketoiminnan rahavirrassa esitetään vain vuokrasopimuksiin liittyvät korot. Loppuosa vuokranmaksusta merkitään taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osalta vuokravelan maksuksi, jotka esitetään lainan lyhennyksinä rahoituksen kassavirtaa. Vertailutietoja ei ole oikaistu myöskään kassavirran osalta.

IFRS 16 -mukaiset laskentaperiaatteet

L&T arvostaa sopimuksen alkamisajankohtana vuokrasopimusvelan niiden vuokrien nykyarvoon. Vuokrasopimusvelan arvoon sisällytettävät vuokrat koostuvat kohdeomaisuuserän käyttöoikeudesta vuokra-aikana suoritettavista maksuista, joita ei sopimuksen alkamisajankohtana ole suoritettu. Vuokrat diskontataan vuokrasopimuksen sisäisellä korolla, jos kyseinen korko on helposti määriteltävissä. Pääosa L&T:n vuokrasopimusten sisäisistä koroista ei ole helposti määritettävissä, joten tulevat vähimmäisvuokrat diskontataan käyttäen L&T:n lisäluoton korkoa. L&T on määrittänyt lisäluoton koron vuokrasopimuksille perustuen sopimusten kohdeomaisuuserien luokkiin, maturiteettiin ja taloudelliseen ympäristöön.

L&T kirjaa vuokrasopimuksesta aiheutuvan käyttöoikeusomaisuuserän sopimuksen alkamisajankohtana eli päivänä, jolloin vuokralle antaja antaa kohdeomaisuuserän L&T:n käytettäväksi. L&T arvostaa käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoon, josta vähennetään kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot ja jota oikaistaan vuokrasopimusvelan uudelleen määrittämisestä johtuvilla erillä.

L&T soveltaa kahta standardin sisältämää kirjaamista koskevaa helpotusta. L&T ei kirjaa IFRS 16:n mukaisia vähäarvoisia kohdeomaisuuseriä sisältäviä sopimuksia taseelle, vaan L&T kirjaa nämä vuokrasopimukset ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan vuokrakuluksi. L&T ei kirjaa alle 12 kuukauden pituisia eli IFRS 16:n määrittämiä lyhytaikaisia vuokrasopimuksia taseeseen. L&T kirjaa nämä vuokrasopimukset ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan vuokrakuluksi.

Vuokralle ottajan on IFRS 16 -standardin mukaan määritettävä vuokra-aika siten, että se on ajanjakso, jona vuokrasopimus ei ole purettavissa ottaen huomioon myös mahdolliset jatko- tai päättämisoptiot, jos niiden käyttäminen on arvioitu kohtuullisen varmaksi. L&T on arvioinut sopimuskohtaisesti jatko-optioiden huomioimisen osana vuokrakautta. L&T:llä on toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia erityisesti kiinteistöihin ja maa-alueisiin liittyen. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta vuokrakauden pituus perustuu L&T:n johdon arvioon vuokrakauden pituudesta ottaen huomioon muun muassa vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvät menot sekä kohdeomaisuuserän tärkeys L&T:n toimintojen kannalta.

Yksinkertaistetun käyttöönoton mukaisesti vuoden 2018 vertailutietoja ei ole oikaistu. Vertailutietojen laskentaperiaatteet noudattavat IAS 17 Vuokrasopimukset-standardin mukaisia laadintaperiaatteita. Periaatteet on esitetty L&T:n vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

SEGMENTTITIEDOT
LIIKEVAIHTO
1-3/20191-3/2018
MEURUlkoinenToimialojen välinenYhteensäUlkoinenToimialojen välinenYhteensäLiikevaihto yhteensä, muutos %
Ympäristöpalvelut79,40,279,676,60,477,03,4
Teollisuuspalvelut18,60,419,018,70,519,2-0,9
Kiinteistöpalvelut Suomi68,70,869,567,90,768,61,2
Kiinteistöpalvelut Ruotsi32,10,032,133,30,033,3-3,4
Eliminoinnit-1,4-1,4-1,6-1,6
Yhteensä198,8198,8196,5196,51,2
1-12/2018
MEURUlkoinenToimialojen välinenYhteensä
Ympäristöpalvelut307,51,9309,4
Teollisuuspalvelut93,72,996,5
Kiinteistöpalvelut Suomi267,02,6269,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi134,00,0134,0
Eliminoinnit-7,3-7,3
Yhteensä802,2802,2
LIIKEVOITTO
MEUR1-3/2019%1-3/2018%1-12/2018%
Ympäristöpalvelut4,65,84,55,831,610,2
Teollisuuspalvelut0,31,80,42,210,010,4
Kiinteistöpalvelut Suomi-3,5-5,1-0,6-0,85,21,9
Kiinteistöpalvelut Ruotsi0,72,10,72,24,23,1
Konsernihallinto ja muut-1,4-1,3-3,5
Yhteensä0,70,43,71,947,65,9
EBITDA
MEUR1-3/2019%1-3/2018%1-12/2018%
Ympäristöpalvelut10,813,59,612,052,116,8
Teollisuuspalvelut2,613,52,211,817,518,2
Kiinteistöpalvelut Suomi0,10,22,43,517,26,4
Kiinteistöpalvelut Ruotsi2,26,71,44,36,85,1
Konsernihallinto ja muut-1,2-1,3-3,5
Yhteensä14,47,214,37,290,111,2
MUUT SEGMENTTITIEDOT
MEUR3/20193/20181-12/2018
Varat
Ympäristöpalvelut259,7241,3237,6
Teollisuuspalvelut80,471,272,8
Kiinteistöpalvelut Suomi111,499,594,3
Kiinteistöpalvelut Ruotsi93,992,596,4
Konsernihallinto ja muut3,31,40,6
Kohdistamattomat varat54,247,061,8
L&T yhteensä603,0552,9563,5
Velat
Ympäristöpalvelut70,165,467,6
Teollisuuspalvelut29,726,329,9
Kiinteistöpalvelut Suomi57,149,348,5
Kiinteistöpalvelut Ruotsi16,516,017,7
Konsernihallinto ja muut8,08,24,7
Kohdistamattomat velat244,3207,1182,8
L&T yhteensä425,6372,4351,1
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Investoinnit
Ympäristöpalvelut6,05,320,7
Teollisuuspalvelut2,41,28,4
Kiinteistöpalvelut Suomi0,91,67,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi0,20,21,1
Konsernihallinto ja muut-0,1-0,10,0
L&T yhteensä9,38,237,8
Poistot
Ympäristöpalvelut6,15,120,4
Teollisuuspalvelut2,21,87,5
Kiinteistöpalvelut Suomi3,73,012,0
Kiinteistöpalvelut Ruotsi1,50,72,6
Konsernihallinto ja muut0,10,00,0
L&T yhteensä13,610,642,5
TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR1-3/201910-12/20187-9/20184-6/20181-3/2018
Liikevaihto
Ympäristöpalvelut79,680,374,777,477,0
Teollisuuspalvelut19,025,225,926,319,2
Kiinteistöpalvelut Suomi69,566,465,968,768,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi32,136,631,632,433,3
Toimialojen välinen liikevaihto-1,4-2,1-1,8-1,8-1,6
Yhteensä198,8206,5196,3203,0196,5
Liikevoitto
Ympäristöpalvelut4,68,310,78,14,5
Teollisuuspalvelut0,32,63,73,30,4
Kiinteistöpalvelut Suomi-3,50,04,41,4-0,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi0,71,61,30,60,7
Toimialojen välinen liikevaihto-1,4-0,9-0,6-0,7-1,3
Yhteensä0,711,719,612,63,7
EBITDA
Ympäristöpalvelut10,813,415,813,39,6
Teollisuuspalvelut2,64,65,65,12,2
Kiinteistöpalvelut Suomi0,13,07,44,42,4
Kiinteistöpalvelut Ruotsi2,22,21,91,21,4
Konsernihallinto ja muut-1,2-0,9-0,6-0,7-1,3
Yhteensä14,422,430,123,314,3
Liikevoittoprosentti
Ympäristöpalvelut5,810,414,310,55,8
Teollisuuspalvelut1,810,414,412,42,2
Kiinteistöpalvelut Suomi-5,10,06,72,0-0,8
Kiinteistöpalvelut Ruotsi2,14,34,01,92,2
Yhteensä0,45,710,06,21,9
EBITDA prosentti
Ympäristöpalvelut13,516,721,117,112,4
Teollisuuspalvelut13,518,321,519,511,7
Kiinteistöpalvelut Suomi0,24,511,26,43,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi6,76,16,03,84,2
Yhteensä7,210,815,311,57,3
Rahoitustuotot ja -kulut, netto-0,4-1,0-1,4-1,1-0,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta0,00,00,0-0,3-0,1
Voitto ennen veroja0,410,618,211,12,8
MYYNTITUOTTOJEN JAKAUMA
1-3/2019, MEURAjan kuluessa tuloutettavat palvelutYhtenä ajanhetkenä tuloutettavat tuotteetVuokratLiikevaihto yhteensä
Pitkäkestoiset palvelu- sopimuksetErikseen tilattavat palvelutProjekti- liiketoimintaLaite- ja materiaalimyyntiVuokratuotot
Ympäristöpalvelut47,829,82,079,6
Teollisuuspalvelut9,47,90,71,019,0
Kiinteistöpalvelut Suomi41,915,612,069,5
Kiinteistöpalvelut Ruotsi14,716,11,432,1
Yhteensä113,839,614,030,82,0200,2
Toimialojen välinen-1,4
Ulkoinen liikevaihto yhteensä198,8
1-3/2018, MEURAjan kuluessa tuloutettavat palvelutYhtenä ajanhetkenä tuloutettavat tuotteetVuokratLiikevaihto yhteensä
Pitkäkestoiset palvelu- sopimuksetErikseen tilattavat palvelutProjekti- liiketoimintaLaite- ja materiaalimyyntiVuokratuotot
Ympäristöpalvelut47,728,90,377,0
Teollisuuspalvelut9,38,50,31,119,2
Kiinteistöpalvelut Suomi44,614,19,968,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi14,717,51,133,3
Yhteensä116,440,111,230,00,3198,0
Toimialojen välinen-1,6
Ulkoinen liikevaihto yhteensä196,5
1-12/2018, MEURAjan kuluessa tuloutettavat palvelutYhtenä ajanhetkenä tuloutettavat tuotteetVuokratLiikevaihto yhteensä
Pitkäkestoiset palvelu- sopimuksetErikseen tilattavat palvelutProjekti- liiketoimintaLaite- ja materiaalimyyntiVuokratuotot
Ympäristöpalvelut209,098,52,0309,4
Teollisuuspalvelut44,541,55,45,196,5
Kiinteistöpalvelut Suomi168,661,539,5269,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi58,769,26,1134,0
Yhteensä480,8172,251,0103,62,0809,5
Toimialojen välinen-7,3
Ulkoinen liikevaihto yhteensä802,2
VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS
EVA-TULOKSEN TÄSMÄYTYS LIIKEVOITTOON
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevoitto0,73,747,6
Sijoitettu pääoma (rullava 12 kk vuosineljännesten keskiarvo)367,8356,5357,7
Sijoitetulle pääomalle laskettu kustannus-6,0-5,9-23,6
EVA-5,3-2,224,0
HANKITUT LIIKETOIMINNOT
L&T FM AB
L&T FM AB:n hankinta saatiin päätökseen 31.8.2017.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kauppahintaa palautettiin 2,2 miljoonaa euroa, josta investointien rahavirtaan vaikuttaa 1,6 miljoonaa euroa. Tämä on rivillä Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla netotettuna vuoden 2018 liiketoiminnon hankinnan kanssa. Lisäksi vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä hankittujen tase-erien arvoa oikaistiin 34,5 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Muutokset on esitetty käyttöomaisuudessa lisäyksenä. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 esitetty IFRS:n mukainen hankintamenolaskelma on lopullinen.

MUUT HANKITUT LIIKETOIMINNOT YHTEENLASKETTUNA
Käypä arvo yhteensä
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Aineettomat hyödykkeet0,10,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet0,10,1
Sijoitukset
Saamiset
Rahavarat
Varat yhteensä0,20,2
Muut velat
Laskennallinen verovelka
Velat yhteensä
Hankittu nettovarallisuus0,20,2
Kokonaisvastike0,20,4
Liikearvo0,00,2
Vaikutus rahavirtaan
Rahana maksettu vastike-0,2-0,4
Hankitun yrityksen rahavarat
Maksamatta0,00,1
Investointien rahavirta-0,2-0,3
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Kirjanpitoarvo kauden alussa193,6196,3196,3
Hankitut liiketoiminnat0,10,03,1
Muut investoinnit0,71,65,3
Vähennykset1,0-1,60,0
Poistot ja arvonalentumiset-2,3-2,0-8,6
Siirrot erien välillä0,00,00,1
Kurssierot-0,8-2,5-2,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa192,3191,8193,6
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Kirjanpitoarvo kauden alussa156,8160,5160,5
Käyttöoikeusomaisuuserä IFRS 1653,8
Hankitut liiketoiminnat0,10,00,1
Muut investoinnit8,56,632,2
Vähennykset-1,5-0,2-1,5
Poistot ja arvonalentumiset-11,3-8,6-33,9
Siirrot erien välillä0,00,0-0,1
Kurssierot0,3-0,1-0,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa206,5158,3156,8
IFRS 16 standardin voimaantulon myötä käyttöleasing- ja muut vuokravastuut
sisältyvät jatkossa taseen korollisiin nettovelkoihin kasvattaen niitä 53,8 miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset käyttöleasing- ja muut vuokravastuut olivat vertailukautena yhteensä 36,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 lopussa 39,0 miljoonaa euroa.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvo sisältää IFRS 16 -eriä 76,0 miljoonaa euroa ja poistoa 4,0 miljoonaa euroa.

INVESTOINTISITOUMUKSET
MEUR3/20193/201812/2018
Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset0,27,70,2
Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset16,80,28,9
Yhteensä17,07,89,1
RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN
MEUR 31.3.2019Jaksotettuun hankintamenoonSuojaus-
laskennan alaiset johdannaiset
Tase-erien kirjanpitoarvotKäyvän arvon hierarkiataso
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Rahoitusleasingsaamiset0,00,02
Muut saamiset1,71,7
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset109,5109,5
Rahoitusleasingsaamiset0,10,1
Johdannaissaamiset0,00,0
Rahavarat45,345,3
Rahoitusvarat yhteensä156,80,0156,8
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat124,5124,52
Rahoitusleasingvelat62,562,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat13,913,9
Rahoitusleasingvelat13,813,8
Ostovelat ja muut velat84,484,4
Johdannaisvelat0,80,82
Rahoitusvelat yhteensä299,00,8299,9
Tase-erien käyvät arvot eivät eroa merkittävästi tase-erien kirjanpitoarvoista.
MEUR 31.3.2018Jaksotettuun hankintamenoonSuojaus-
laskennan alaiset johdannaiset
Tase-erien kirjanpitoarvotKäyvän arvon hierarkiataso
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Rahoitusleasingsaamiset0,10,12
Muut saamiset2,32,3
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset119,8119,8
Rahoitusleasingsaamiset0,50,5
Johdannaissaamiset0,10,1
Rahavarat36,036,0
Rahoitusvarat yhteensä158,80,1158,9
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat105,6105,62
Rahoitusleasingvelat16,916,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat52,652,6
Rahoitusleasingvelat2,72,7
Ostovelat ja muut velat78,778,7
Johdannaisvelat0,20,22
Rahoitusvelat yhteensä256,50,2256,7
Tase-erien käyvät arvot eivät eroa merkittävästi tase-erien kirjanpitoarvoista.
VASTUUSITOUMUKSET
MEUR3/20193/20181-12/2018
Omista sitoumuksista annetut vakuudet
Kiinnitykset maanvuokraoikeuteen0,10,10,1
Muut vakuudet0,10,10,1
Ympäristölupien edellyttämät pankkitakaukset12,711,210,2
Muut vakuudet ovat vakuustalletuksia.
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
Koronvaihtosopimukset
MEUR3/20193/20181-12/2018
Koronvaihtosopimusten nimellisarvot
Erääntyy 1 vuoden kuluessa0,91,80,9
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa0,9
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua30,030,030,0
Yhteensä30,932,730,9
Käypä arvo-0,9-0,2-0,6
Koronvaihtosopimukset, jotka on tehty vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvien rahavirtojen suojauksiksi ja joihin on sovellettu IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa. Suojaukset ovat olleet tehokkaita ja niiden käyvän arvon muutokset on esitetty kauden laajassa tuloslaskelmassa. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinatietoihin.
Hyödykejohdannaiset
MEUR3/20193/20181-12/2018
Diesel-swapsopimusten nimellisarvot
Erääntyy 1 vuoden kuluessa1,91,31,6
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa0,0
Yhteensä1,91,31,6
Käypä arvo0,00,10,0
Hyödykejohdannaiset on tehty tulevien diesel-ostojen suojaamiseksi. Sopimuksiin sovelletaan IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa ja käyvän arvon muutos kirjataan tehokkaalta osaltaan oman pääoman suojausrahastoon. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksiin.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu
laimentamaton lukumäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu
laimennettu lukumäärä keskimäärin

Liiketoiminnan rahavirta / osake:
liiketoiminnan nettorahavirta rahoituslaskelmasta / osakkeiden osakeantioikaistu
laimentamaton lukumäärä keskimäärin

EVA:
liikevoitto – sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus
WACC 2019: 6,55 % ja 2018: 6,60 %

EBITDA: liikevoitto + poistot + arvonalentumiset

Oma pääoma / osake:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton
lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto, %:
(tilikauden voitto / oma pääoma (keskiarvo)) x 100

Sijoitettu pääoma: oma pääoma + korolliset rahoitusvelat

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut) / Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo) x 100

Omavaraisuusaste, %:
oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100

Nettovelkaantumisaste, %:
korolliset nettovelat / oma pääoma x 100

Korolliset nettovelat:
korollinen vieras pääoma – likvidit varat

Helsinki 26.4.2019

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi. puh. 010 636 2810
vt. talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa. Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite

LT-osavuosikatsaus-Q1-2019

Jätä kommentti

facebook twitter