Etusivu » Arkistot 18.4.2019

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavat uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut ja lisätiedot vuodelta 2018

Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.4.2019 klo 9.00

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavat uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut ja lisätiedot vuodelta 2018

Espoo – Johtuen aiemmin julkistetuista organisaatiomuutoksista strategian vauhdittamiseksi Nokia julkisti tänään uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut ja lisätiedot vuoden 2018 kaikkien neljännesten osalta sekä koko vuodelta 2018.

Nokia julkistaa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 25.4.2019 noin klo 8.00 uuden raportointirakenteensa mukaisesti. Sijoittajapuhelun tiedot löytyvät alta.

Muutoksia raportointirakenteessa 1.1.2019 alkaen

Nokia ilmoitti strategian toteuttamisen nopeuttamiseksi tehtävistä organisaatiomuutoksista 25. lokakuuta, 22. marraskuuta ja 31. joulukuuta 2018. Näiden muutosten seurauksena Nokia on muuttanut taloudellista raportointirakennettaan vastaamaan paremmin yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja tapaa, jolla se arvioi toimintansa tulosta ja kohdistaa resursseja.

1.1.2019 alkaen Nokialla on kolme raportoitavaa segmenttiä: (i) Networks, (ii) Nokia Software ja (iii) Nokia Technologies. Lisäksi Nokia julkistaa segmenttikohtaisia tietoja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Nokia julkistaa liikevaihdon seuraavien liiketoimintojen osalta: (i) Mobile Access, (ii) Fixed Access, (iii) IP Routing ja (iv) Optical Networks, jotka yhdessä muodostavat uuden raportoitavan Networks-segmentin.

Nokia on tehnyt joitakin uudelleenryhmittelyjä vastaamaan uutta organisaatiorakennettaan. Näistä merkittävimpiä ovat: (i) pilvipohjaisiin runkoverkkoratkaisuihin liittyvien toimintojen uudelleenryhmittely aiemmista Mobile Networks -liiketoimintaryhmästä ja raportoitavasta Global Services -segmentistä uuteen raportoitavaan Nokia Software -segmenttiin ja (ii) aiempiin Mobile Networks -liiketoimintaryhmään ja raportoitavaan Global Services -segmenttiin liittyneet toiminnot, joita ei ole uudelleenryhmitelty uuteen raportoitavaan Nokia Software -segmenttiin, raportoidaan nyt osana uutta Mobile Access -liiketoimintaa.

Nokia julkistaa myös erikseen liikevaihtoa koskevat tiedot eri asiakasryhmiensä osalta: (i) Viestintäpalvelujen tarjoajat, (ii) Yritykset ja (iii) Lisenssinsaajat.

Lisäksi Nokia julkistaa oikaistua taloudellista tietoa raportoitavista Networks- ja Nokia Software -segmenteistä. Lisensointiliiketoimintaan ja Nokia Bell Labsiin liittyvistä luvuista 85 % on kohdennettu Networks-segmentille ja 15 % Nokia Software -segmentille, mikä vastaa niiden arvioitua osuutta arvonmuodostuksesta.

Uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2018

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään Nokian uudelleenryhmitelty segmenttikohtainen tilintarkastamaton taloudellinen tulos erikseen vuoden 2018 kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuodelta 2018.

Taulukot ovat myös saatavilla Excel-muodossa osoitteessa http://nokia.com/luvut.

1-12/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-
ware
Nokia Tech-nolo-
gies
Kon-
ser-
nin yh-
tei-set toi-
min-not ja Muut
Eli-
mi-
noin-nit
Ei-
IF-
RS yh-
teen-sä
Ei
IF-
RS-oi-
kai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
17
404
2
713
1
501
1
024
-63 22 580 -17 22 563
Han-
kin-
nan
ja
val-
mis-
tuk-
sen
kulut
-11 369 -1 346 -22 -870 63 -13 545 -572 -14 117
Brutto-
kate
6
035
1
367
1
479
154 0 9
035
-590 8
446
%
liike-
vaih-
dosta
34,7
%
50,4 %98,5 %15,0 %40,0
%
37,4 %
Tutki-
mus
ja
kehi-
tys-
kulut
-3 091 -486 -145 -293 0 -4 014 -606 -4
620
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-2 140 -429 -127 -201 0 -2
896
-567 -3
463
Liike-
toi-
min-
nan
muut
tuo-
tot
ja
kulut
-31 -3 -5 93 0 55 -477 -422
Liike-
voitto/
-tappio
773 450 1
203
-246 0 2
180
-2 239 -59
%
liike-
vaih-
dosta
4,4
%
16,6 %80,1 %-24,0 %9,7 %-0,3 %
Pois-
tot
yh-
teen-
-384-65-21-460-515-940-1
455
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yhteis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
12000012012
EBIT-
DA
1
169
5151
224
-20002
708
-1 3001
408
1 Mobile Access -liikevaihto 11 273 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 1 980 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 2 545 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 1 606 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.
1-3/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-
works1
Nokia Soft-
ware
Nokia Tech-
nolo-gies
Kon-ser-
nin yh-tei-set toi-min-not ja Muut
Eli-mi-noin-nit Ei-
IF-
RS yh-
teen-sä
Ei-
IF-
RS-
oi-
k
ai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
3
783
541 365 252 -12 4
929
-5 4
924
Hankin-
nan
ja
val-
mis-
tuk-
sen
kulut
-2 466 -308 -10 -216 12 -2
988
-131 -3 119
Brutto-
kate
1
317
233 355 36 0 1 941 -135 1
805
%
liike-
vaih-
dosta
34,8 %43,1 %97,3 %14,3 %39,4
%
36,7 %
Tutki-
mus-
ja
kehi-
tyskulut
-766 -128 -43 -74 0 -1
011
-156 -1 167
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-532 -111 -39 -52 0 -732 -116 -847
Liike-
toi-
min-
nan
muut
tuotot
ja
kulut
27 8 0 7 0 41 -168 -127
Liike-
voitto/
-tappio
46 1 274 -83 0 239 -575 -336
%
liike-
vaih-
dosta
1,2 %0,2 %75,1 %-32,9 %4,8
%
-6,8 %
Pois-
tot
yh-
teen-
nsä
-96-17-5-120-130-242-372
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yh-
teis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
-40100-40-4
EBIT-
DA
13719279-710365-33332
1 Mobile Access -liikevaihto 2 426 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 445 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 550 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 363 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.
4-6/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-ware Nokia Tech-nolo-gies Kon-ser-
nin
yh-
teis-
et toi-min-
not ja Muut
Eli-
mi-
noin-
nit
Ei-
IF-
RS yh-
teen-
Ei-
IF-
RS-
oi-
kai-
sut2
Nokia yhteen
EUR
milj.
Liike-
vaihto
4
081
612 361 280 -15 5
318
-5 5
313
Hankin-
nan
ja
valmis-
tuk-
sen
kulut
-2 731 -330 -7 -228 15 -3
279
-173 -3 453
Brutto-
kate
1
350
282 354 52 0 2
038
-178 1
860
%
liike-
vaih-
dosta
33,1 %46,1 %98,1 %18,6 %38,3
%
35,0 %
Tutki-
mus-
ja
kehi-
tys-
kulut
-784 -123 -36 -73 0 -1
016
-149 -1 165
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-516 -104 -25 -50 0 -695 -117 -813
Liike-
toimin-
nan
muut
tuo-
tot
ja
ku-
lut
-16 -14 -1 38 0 7 -110 -103
Liike-
voitto/
-tappio
34 40 292 -33 0 334 -555 -221
%
liike-
vaih-
dosta
0,8 %6,5 %80,9 %-11,8 %6,3
%
-4,2 %
Pois-
tot
yh-
teen-
-96-19-5-80-128-232-360
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yhteis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
-30000-40-4
EBIT-
DA
12759297-240458-323135
1 Mobile Access -liikevaihto 2 634 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 490 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 592 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 365 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.
7-9/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-ware Nokia Tech-nolo-
gies
Kon-ser-
nin
yh-tei-
set toi-min-
not ja Muut
Eli-mi-noin-nit Ei-
IF-
RS yh-teen-
Ei-
IF-
RS-
oi-
kai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
4 265 623 351 236 -14 5
461
-4 5 458
Hankin-
nan
ja
valmis-
tuk-
sen
kulut
-2 811 -322 -2 -200 14 -3
320
-118 -3 439
Brutto-
kate
1 454 301 350 36 0 2
141
-122 2
019
%
liike-
vaih-
dosta
34,1 %48,3 %99,7 %15,3 %39,2
%
37,0 %
Tutki-
mus
ja
kehi-
tyskulut
-755 -117 -28 -71 0 -971 -152 -1 123
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-518 -110 -30 -52 0 -710 -160 -870
Liike-
toimin-
nan
muut
tuo-
tot
ja
ku-
lut
-2 0 -1 32 0 28 -108 -80
Liike-
voitto/
-tappio
178 75 290 -56 0 487 -541 -54
%
liike-
vaih-
dosta
4,2 %12,0 %82,6 %-23,7 %8,9
%
-1,0 %
Pois-
tot
yhteen-
-92-14-5-130-124-232-356
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yh-
teis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
20000202
EBIT-
DA
27288295-430613-309304
1 Mobile Access -liikevaihto 2 741 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 503 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 610 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 412 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.
10-12/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-ware Nokia Tech-nolo-gies Kon-ser-
nin
yh-tei-set
toi-min-not ja Muut
Eli-mi-noin-nit Ei-
IF-
RS yh-teen-sä
Ei-
IF-
RS-
oi-kai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
5 276 938 423 257 -21 6
872
-3 6
869
Hankin-
nan
ja
valmis-
tuk-
sen
kulut
-3 362 -386 -3 -228 21 -3 957 -151 -4 108
Brutto-
kate
1 914 552 420 29 0 2
915
-154 2
761
%
liike-
vaih-
dosta
36,3 %58,8 %99,3 %11,3 %42,4
%
40,2 %
Tutki-
mus- ja
kehi-
tyskulut
-786 -117 -38 -75 0 -1
016
-149 -1 165
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
ku-
lut
-575 -105 -32 -46 0 -758 -174 -933
Liike-
toi-
min-
nan
muut
tuo-
tot
ja
kulut
-39 3 -3 17 0 -21 -90 -111
Liike-
voitto/
-tappio
515 333 347 -74 0 1
120
-568 552
%
liike-
vaih-
dosta
9,8 %35,5 %82,0 %-28,8 %16,3
%
8,0 %
Pois-
tot
yh-
teen-
-100-16-6-120-133-234-367
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yhteis-
yri-
tys-
ten
tulok-
sesta
18000018018
EBIT-
DA
633349353-6201 272-335937
1 Mobile Access -liikevaihto 3 472 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 542 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 794 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 467 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.

Uutta taloudellista tietoa

Seuraavassa taulukossa esitetään liikevaihtoa koskevat tiedot Nokian eri asiakasryhmien osalta.

EUR milj. (tilintarkastamaton)1-3/
2018
4-6/
2018
7-9/
2018
10-12/
2018
1-12/
2018
Viestintäpalvelujen tarjoajat 4 080 4 398 4 632 5 845 18 955
Yritykset 244 295 256 371 1 167
Lisenssinsaajat 349 352 351 423 1 476
Muut1 251 268 219 230 965
Yhteensä4 9245 3135 4586 86922 563
1Sisältää Alcatel-Lucent Submarine Networks (ASN) sekä Radio Frequency Systems (RFS) -liiketoiminnot, jotka toimivat erillisinä yksikköinä, sekä tiettyjä muita eriä kuten Digital Health -liiketoiminnan liikevaihdon, segmenttien välisten tuottojen eliminoinnit ja tiettyjä yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä. ASN:n ja RFS:n liikevaihto sisältää myös tuotot viestintäpalvelun tarjoajilta ja yritysasiakkailta.

Seuraavissa taulukoissa esitetään oikaistua taloudellista informaatiota raportoitavista Networks- ja Nokia Software -segmenteistä. Lisensointiliiketoimintaan ja Nokia Bell Labsiin liittyvistä luvuista 85 % on kohdennettu Networks-segmentille ja 15 % Nokia Software -segmentille.

1-12/2018 (tilintarkastamaton)Ennen allokointejaAllo-
koinnit
Allo-
kointien jälkeen
LisensointiliiketoimintaNokia Bell Labs
Liikevaihto (EUR milj.)
Networks 17 404 1 255 6 18 665
Nokia Software 2 713 221 1 2 935
Nokia Technologies 1 501 -1 476 25
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 1 024 -7 1 017
Eliminoinnit -63 -63
Ei-IFRS yhteensä 22 580 0 0 22 580
Liikevoitto (EUR milj.)
Networks 773 1 046 -162 1 657
Nokia Software 450 185 -29 606
Nokia Technologies 1 203 -1 231 -28
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -246 191 -55
Ei-IFRS yhteensä 2 180 0 0 2 180
Liikevoittoprosentti
Networks 4,4 % 8,9 %
Nokia Software 16,6 % 20,6 %
Nokia Technologies 80,1 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -24,0 % -5,4 %
Ei-IFRS yhteensä 9,7 % 9,7 %
1-3/2018 (tilintarkastamaton)Ennen allokointejaAllo-
koinnit
Allo-
kointien jälkeen
LisensointiliiketoimintaNokia Bell Labs
Liikevaihto (EUR milj.)
Networks 3 783 297 1 4 081
Nokia Software 541 52 0 594
Nokia Technologies 365 -349 16
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 252 -1 251
Eliminoinnit -12 -12
Ei-IFRS yhteensä 4 929 0 0 4 929
Liikevoitto (EUR milj.)
Networks 46 252 -43 255
Nokia Software 1 45 -8 38
Nokia Technologies 274 -297 -23
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -83 51 -32
Ei-IFRS yhteensä 239 0 0 239
Liikevoittoprosentti
Networks 1,2 % 6,2 %
Nokia Software 0,2 % 6,4 %
Nokia Technologies 75,1 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -32,9 % -12,7 %
Ei-IFRS yhteensä 4,8 % 4,8 %
4-6/2018 (tilintarkastamaton)Ennen allokointejaAllo-
koinnit
Allo-
kointien jälkeen
LisensointiliiketoimintaNokia Bell Labs
Liikevaihto (EUR milj.)
Networks 4 081 299 2 4 382
Nokia Software 612 53 0 665
Nokia Technologies 361 -352 9
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 280 -2 278
Eliminoinnit -15 -15
Ei-IFRS yhteensä 5 318 0 0 5 318
Liikevoitto (EUR milj.)
Networks 34 252 -43 244
Nokia Software 40 45 -8 77
Nokia Technologies 292 -297 -5
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -33 50 17
Ei-IFRS yhteensä 334 0 0 334
Liikevoittoprosentti
Networks 0,8 % 5,6 %
Nokia Software 6,5 % 11,6 %
Nokia Technologies 80,9 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -11,8 % 6,1 %
Ei-IFRS yhteensä 6,3 % 6,3 %
7-9/2018 (tilintarkastamaton)Ennen allokointejaAllo-
koinnit
Allo-
kointien jälkeen
LisensointiliiketoimintaNokia Bell Labs
Liikevaihto (EUR milj.)
Networks 4 265 298 2 4 565
Nokia Software 623 53 0 676
Nokia Technologies 351 -351 0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 236 -2 234
Eliminoinnit -14 -14
Ei-IFRS yhteensä 5 461 0 0 5 461
Liikevoitto (EUR milj.)
Networks 178 247 -41 384
Nokia Software 75 44 -7 111
Nokia Technologies 290 -290 0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -56 48 -8
Ei-IFRS yhteensä 487 0 0 487
Liikevoittoprosentti
Networks 4,2 % 8,4 %
Nokia Software 12,0 % 16,4 %
Nokia Technologies 82,6 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -23,7 % -3,4 %
Ei-IFRS yhteensä 8,9 % 8,9 %
10-12/2018 (tilintarkastamaton)Ennen allokointejaAllo-
koinnit
Allo-
kointien jälkeen
LisensointiliiketoimintaNokia Bell Labs
Liikevaihto (EUR milj.)
Networks 5 276 360 2 5 637
Nokia Software 938 63 0 1 002
Nokia Technologies 423 -423 0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 257 -2 255
Eliminoinnit -21 -21
Ei-IFRS yhteensä 6 872 0 0 6 872
Liikevoitto (EUR milj.)
Networks 515 295 -36 774
Nokia Software 333 52 -6 379
Nokia Technologies 347 -347 0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -74 42 -32
Ei-IFRS yhteensä 1 120 0 0 1 120
Liikevoittoprosentti
Networks 9,8 % 13,7 %
Nokia Software 35,5 % 37,8 %
Nokia Technologies 82,0 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -28,8 % -12,5 %
Ei-IFRS yhteensä 16,3 % 16,3 %

Nokia julkistaa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 25.4.2019

Nokia julkistaa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 25.4.2019 noin kello 8.00. Osavuosikatsaus on nähtävissä Nokian internetsivuilla heti julkistamisen jälkeen.

Nokia julkistaa pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy taloudellisiin tietoihin Nokia-konsernin tasolla sekä Nokian näkymiin.

Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ja niiden tarkastelu ovat saatavilla vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen täydellisessä osavuosikatsauksessa osoitteessa http://nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen katsaukseen.

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 25.4.2019 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa http://nokia.com/luvut. Lehdistön edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 317 5210.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä yleisesti ottaen 5G ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien 2019-2020 kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät “uskoa”, “odottaa”, “odotukset”, “sitoutua”, “ennakoida”, “ennustaa”, “nähdä”, “tavoitella”, “arvioida”, “on tarkoitettu”, “tähdätä”, “suunnitella”, “aikoa”, “vaikuttaa”, “oletus”, “keskittyä”, “jatkaa”, “arviomme mukaan”, “pitäisi”, “tulisi”, “tulee” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon “Operating and financial review and prospects-Risk factors” alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia

Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä.

nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. 040 80 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.4.2019

Investors House OyjPörssitiedote18.4.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.4.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä18.4.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä200osaketta
Keskihinta/ osake6.5000EUR
Kokonaishinta1 300.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.4.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 173 185 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_18.4_trades

Incap Oyj: Incap nostaa vuoden 2019 tulosennustettaan

Incap Oyj
Pörssitiedote 18.4.2019 klo 17.00 (EEST)

Incap nostaa vuoden 2019 tulosennustettaan

Incap arvioi 13.2. julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan, että konsernin vuoden 2019 liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) ovat samalla tasolla tai hieman suurempia kuin vuonna 2018. Uusi arvio on, että liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan suurempia kuin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2018. Arviot perustuvat oletukseen, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Vuonna 2018 Incapin liikevaihto oli 59,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa.

Uusi arvio perustuu näkyvyyden paranemiseen uusien asiakasprojektien osalta ja kysynnän jatkumiseen vahvana nykyisiltä asiakkailta.

Incapin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019 julkistetaan 8.5.2019.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi)
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 770 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

RAPALA VMC OYJ LUNASTAA TAKAISIN 25 MILJ. EURON HYBRIDILAINANSA JA ON ALLEKIRJOITTANUT UUSIA RAHOITUSSOPIMUKSIA

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
18.4.2019 klo 16.30

RAPALA VMC OYJ LUNASTAA TAKAISIN 25 MILJ. EURON HYBRIDILAINANSA JA ON ALLEKIRJOITTANUT UUSIA RAHOITUSSOPIMUKSIA

Rapala VMC Oyj (”konserni”) lunastaa takaisin 31.5.2017 liikkeelle lasketun 25 miljoonan euron hybridilainansa (ISIN: FI4000261375). Takaisinlunastus tehdään 31.5.2019 lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta. Hybridilainan velkakirjanhaltijoiden ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin lunastuksen johdosta.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna osakkeenomistajien omistuksia.

Rapala VMC Oyj on allekirjoittanut uusia kahdenvälisiä rahoitussopimuksia Nordea Bank Oyj:n sekä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa yhteensä 51 miljoonan euron arvosta. Uusilla rahoitussopimuksilla korvataan ja uudelleenrahoitetaan nykyisiä ja erääntyviä lainasopimuksia. Uudet lainasopimukset ovat vakuudettomia ja niihin sisältyy nettovelkaan, käyttökatteeseen sekä omaan pääomaan perustuvat taloudelliset kovenantit.

Rahoitussopimusten uudelleenjärjestelyn seurauksena Rapala VMC Oyj:n pitkäaikaiset pankkilainat sekä nostetut ja sitovat nostamattomat valmiusluottosopimukset erääntyvät seuraavasti: 2020: 35 MEUR, 2021: 25 MEUR, 2022: 26 MEUR, 2023: 20 MEUR, 2024: 5 MEUR.

Konsernin rahoitusstrategiana on jatkuvasti arvioida eri rahoitusvaihtoehtoja ylläpitääkseen taserakennetta, joka optimoi rahoituksen kokonaiskustannuksen sekä tarjoaa tarvittavaa joustavuutta konsernin strategian toteuttamiselle.

RAPALA VMC OYJ

Jussi Ristimäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (”konserni”) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite

Pörssitiedote, Rapala VMC Oyj, 18.4.2019

Kutsu: Next Games Oyj:n Q1/2019 liiketoimintakatsaus

Lehdistötiedote 18.4.2019 klo 12:00

Next Games Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019 julkaistaan perjantaina 26. huhtikuuta 2019 klo 08:00. Raportti on julkaisemisen jälkeen nähtävillä osoitteessa http://www.nextgames.com/fi/ng/raportit/

Järjestämme tulosjulkistuspäivänä audiocastin ja puhelinkonferenssin sekä suomeksi että englanniksi. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen tilaisuus alkaa klo 9:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2019_0426_q1_fi/

Suomenkieliseen puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon, vahvistuskoodi: 502354

SijaintiPuhelinnumero
Austria, Vienna+43 (0)1 9289 265
Denmark, Copenhagen+45 35 15 80 48
Finland, Helsinki+358 (0)9 7479 0360
France, Paris+33 (0)1 76 77 22 73
Germany, Frankfurt+49 (0)69 2222 13426
Ireland, Dublin+353 (0)1 246 5637
Italy, Rome+39 06 8750 0722
Luxembourg, Luxembourg+352 2088 0403
Netherlands, Amsterdam+31 (0) 20 721 9250
Norway, Oslo+47 2100 2613
Sweden, Stockholm+46 (0)8 5033 6573
Switzerland, Zurich+41 (0)44 580 7230
United Kingdom, Local+44 (0)330 336 9104
United States, Los Angeles+1 323-794-2558

Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 10:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2019_0426_q1/

Englanninkieliseen puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon, vahvistuskoodi: 934643

SijaintiPuhelinnumero
Austria, Vienna+43 (0)1 9289 265
Denmark, Copenhagen+45 35 15 80 48
Finland, Helsinki+358 (0)9 7479 0360
France, Paris+33 (0)1 76 77 22 73
Germany, Frankfurt+49 (0)69 2222 13426
Ireland, Dublin+353 (0)1 246 5637
Italy, Rome+39 06 8750 0722
Luxembourg, Luxembourg+352 2088 0403
Netherlands, Amsterdam+31 (0) 20 721 9250
Norway, Oslo+47 2100 2613
Sweden, Stockholm+46 (0)8 5033 6573
Switzerland, Geneva+41 (0)22 567 5728
Switzerland, Zurich+41 (0)44 580 7230
United Kingdom, Local+44 (0)330 336 9104
United States, Los Angeles+1 323-794-2095

Tilaisuuksien tallenteet ovat saatavilla osoitteessa https://www.nextgames.com/fi myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin. www.nextgames.com/fi

Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj hakee joukkovelkakirjalainansa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Bonum Pankin pörssitiedote 18.4.2019 klo 10:40

Bonum Pankki Oyj laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron senior-ehtoisen ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan osana Bonum Pankki Oyj:n 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelmaa. Joukkovelkakirjalaina on vaihtuvakorkoinen ja erääntyy 18.4.2022.

Joukkovelkakirjalainan lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.poppankki.fi/pop-pankki-ryhma/bonum-pankki-oyj/sijoittajille. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000378740.

Bonum Pankki Oyj on tänään jättänyt listalleottohakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Lisätietoja:

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Timo Hulkko, johtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 18.4.2019 kello 9.30

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019

Vincitin liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 12,0 (Q1/2018: 10,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 1,1 miljoonaa euroa eli 10,3 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 12,1 %.

Katsauskauden oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,3 (1,1) miljoonaa euroa eli 10,6 % (9,8 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 457 (398).

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat:

Teimme merkittävän yhteistyösopimuksen suomalaisen FinTech-yrityksen Holvi Payment Services Oy:n kanssa. Ostimme ohjelmistokehitykseen erikoistuneen oululaisen LeanCraft Innovations Oy:n koko osakekannan. Solmimme kolmivuotisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa, jossa Vincit toimii säätiön digitaalisen palvelukehityksen pääyhteistyökumppanina. Allekirjoitimme VincitEAM:in toimitus- ja ylläpitosopimuksen Kemijoki Oy:n kanssa. Tilaus koskee Kemijoki Oy:n omaisuudenhallintajärjestelmän toimitusta sisältäen vesivoimalaitosten kunnossapidon ja materiaalinhallinnan toiminnanohjauksen ominaisuudet. Sopimuksen kesto on 10 vuotta. Päivitimme strategiamme: terävöitämme sisäisiä prosessejamme, luomme uusia liiketoiminta-alueita sekä kehitämme palvelutarjoamaamme asiakaslähtöisesti ja teemme merkittäviä panostuksia strategisiin asiakkuuksiin.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme tunnistaneet markkinassa pelkoja, jotka hidastavat maailman kehittymistä kohti parempaa. Tätä tematiikkaa olemme pallotelleet myös omassa strategiatyössämme. Strategiamme on nyt kirkas. Se antaa meille eväät terävöittää osaamisemme ja asiakasarvomme huippukuntoon. Uskomme, että palvelutarjoamamme vastaa niin asiakkaidemme tarpeisiin kuin kysyntään yleisestikin, ja vie meitä yhdessä kohti tervettä kasvua.

Olen erittäin innostunut ryhdikkäästi käynnistyneestä vuodesta. Merkit viittaavat nyt siihen, että meillä erinomaiset edellytykset auttaa tunnistamiamme globaalisti relevantteja asiakkaita tekemään entistäkin arvokkaampaa työtä. Se luo hyvät edellytykset maailmalle, jossa huominen ei pelota.”

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Silmäasema Oyj: Tapani Kyrki Silmäaseman liiketoimintajohtajaksi  

Tapani Kyrki Silmäaseman liiketoimintajohtajaksi

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
18.4.2019 klo 9.30

Silmäaseman liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Tapani Kyrki (s.1968). Kyrkin vastuulle tulee Silmäaseman silmäklinikoiden ja optisen kaupan liiketoiminnan johtaminen. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 1.8.2019.

Kyrkillä on pitkä kokemus nopeasti kehittyviltä terveys-, hyvinvointi- ja vakuutustoimialoilta. Hän siirtyy Silmäasemalle Touhula-konsernin liiketoimintajohtajan paikalta, missä hän vastasi palvelutuotannon johtamisesta, konsernin kiinteistötoiminnasta ja IT:stä. Tätä ennen hän on toiminut useissa eri johtamistehtävissä mm. Terveystalossa ja vakuutusyhtiö Ifissä.

”Tapani Kyrkillä on pitkä ja monipuolinen kokemus liiketoiminnan johtamisesta terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja vakuutusliiketoiminnan alueelta, sekä syvä ymmärrys asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Hänellä on vahvat näytöt liiketoiminnan tavoitteellisesta, käytännönläheisestä ja osallistavasta kehittämisestä ja johtamisesta. Olen iloinen saadessani hänet mukaan tiimiin rakentamaan Silmäaseman tulevaisuutta”, toteaa Silmäaseman toimitusjohtaja Jussi Salminen.

”Silmäasemalla on Suomessa asiakaslähtöinen ja muista alan toimijoista erottuva palvelukokonaisuus, jossa hyvään näkemiseen liittyvät optisen kaupan ja silmäterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla helposti ja keskitetysti. Odotan innolla, että pääsen aloittamaan työt Silmäaseman asiantuntevien työntekijöiden ja kumppaneinamme toimivien silmälääkäreiden ja ‑kirurgien kanssa”, kertoo Silmäaseman tuleva liiketoimintajohtaja Tapani Kyrki.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, puh. 040 834 5818
Liiketoimintajohtaja Tapani Kyrki, puh. 050 376 1373 (aloitus 1.8.2019 mennessä)

Väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

INVESTORS HOUSE 30 VUOTTA LISTAYHTIÖNÄ – “KIINTEISTÖJEN ARVOPAPERISTUMINEN ON MEGATRENDI”

Investors House Oyj

Lehdistötiedote,

Julkaistavissa 18.4.2019 klo 8.15

INVESTORS HOUSE 30 VUOTTA LISTAYHTIÖNÄ – ’’KIINTEISTÖJEN ARVOPAPERISTUMINEN ON MEGATRENDI’’

Investors Housen edeltäjä SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj listautui Helsingin Pörssiin 18.4.1989 eli tasan 30 vuotta sitten. SSK:n listautuminen oli ensiaskelia kiinteistöjen arvopaperistumisessa. 80-luvun lopun Suomessa ei ollut kiinteistörahastoja eikä juuri listattuja kiinteistöyhtiöitäkään. Listautumalla yhtiö tarjosi yksityissijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa kiinteistöihin pörssiosakkeen muodossa. 2000-luvulla taas Investors House toi yksityissijoittajan ulottuville mahdollisuuden sijoittaa asuntojen uudistuotantoon kohdennettujen kiinteistöpääomarahastojen muodossa.

Nykymuotoinen Investors House on syntynyt vuosien 2015-2019 aikana tehdyn kokoamistyön tuloksena (kuva liitteenä). Konserniin on orgaanisen kasvun lisäksi hankittu ’’Buy and Build’’ -periaatteella mm rahastoyhtiö Dividend House, toimitilayhtiö IVH Kampus, valtakunnallinen välitysketju OVV sekä noin ¼ omistusosuus listatusta Ovaro Kiinteistösijoituksesta.

Tänään Investors House on ainoa toimija Suomessa, joka tarjoaa kiinteistösijoittajalle kaikkia vaihtoehtoja: pörssilistattuja osakkeita, kiinteistörahastoja sekä sijoituskiinteistöjen kokonaisvaltaista hoitopalvelua koko maassa. Pörssilistatulla yhtiöllä on noin 2.500 osakasta ja konsernilla franchise -toiminnot mukaan lukien noin 12.000 sijoittaja-asiakasta.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Kiinteistöjen arvopaperistuminen on megatrendi, joka on merkittävästi helpottanut sijoittamista kiinteistöihin. Se on tuonut yksityissijoittajan ulottuville huikean suuren määrän vaihtoehtoja ja samalla valinnan haasteen. Investors Housen vastaus valinnan haasteeseen on monituotteisuus ja -kanavaisuus. Tänään Investors Housen tarjonta kattaa kaikki vaihtoehdot sijoitusasuntojen kokonaisvaltaisesta hoitopalvelusta kiinteistörahastojen kautta pörssiosakkeeseen. Sijoituskohteita voi hankkia pörssistä ostamalla yhtiön osaketta, merkitsemällä Dividend Housen rahastoa tai asioimalla OVV -ketjun toimipisteiden kanssa. Yhtiön kyvystä saada kiinteistöt tuottamaan kertoo ehkä parhaiten se, että konsernin rullaava 12 kuukauden operatiivinen tulos on 2015-2018 aikana parantunut 16 kvartaalia peräkkäin’’, kertoo toimitusjohtaja Petri Roininen.

Helsinki 18.4.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 96 69

Jakelu NasdaqHelsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite Investors listalla 30 vuotta – juuret ja kokoamistyö 2015-2018

Liite

liite 18 04 2019

facebook twitter