Etusivu » Arkistot 10.4.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.4.2019

Investors House OyjPörssitiedote10.4.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.4.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä10.4.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä304osaketta
Keskihinta/ osake6.8000EUR
Kokonaishinta2 067.20EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.4.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 171 587 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_10.4_trades

Silmäasema Oyj: Silmäasema Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Silmäasema Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
10.4.2019 klo 16:20

Silmäasema Oyj:n tänään 10.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 23.4.2019 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen vuosipalkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 22 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin 400 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokouksista.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Hienonen, Tuomas Lang, Maisa Romanainen, Torsti Sihvola ja Kaisa Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Martti Kiuru. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Vikkulan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT-tilintarkastaja Virpi Halonen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 1 400 000 osaketta, mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden enimmäismäärä 2 000 000 vastaa noin neljäätoista (14) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 24.4.2019 yhtiön verkkosivuilla: https://company.silmaasema.fi/fi/yhtiokokous/yhtiokokous-2019

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa Silmäaseman hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kaisa Vikkulan ja jäseniksi Jukka Hienosen sekä Martti Kiurun.

Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa Silmäaseman hallitus päätti perustaa palkitsemisvaliokunnan ja valitsi keskuudestaan sen puheenjohtajaksi Jukka Hienosen ja jäseniksi Maisa Romanaisen ja Tuomas Langin.

SILMÄASEMA OYJ

Toimitusjohtaja
Jussi Salminen

Lisätietoja antaa

Jussi Salminen, toimitusjohtaja, puh. 040 834 5818
Mikko Merisaari, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Sievi Capital Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 10.4.2019 klo 14:35

Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sievi Capitalin varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2019 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2019.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen Asa-Matti Lyytinen ja Klaus Renvall sekä uusina jäseninä, Kati Kivimaa, Tuomo Lähdesmäki ja Taru Narvanmaa.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Sievi Capitalin internetsivuilla www.sievicapital.fi/sijoittajat viimeistään 24.4.2019.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Metso toimittaa kaivoslaitteita Albemarlen litium-hankkeeseen läntisessä Australiassa

Metso toimittaa kaivoslaitteita Albemarlen litium-hankkeeseen läntisessä Australiassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 10. huhtikuuta 2019 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso on saanut merkittävän tilauksen lämpökäsittely- ja hienonnuslaitteiden toimittamisesta Albemarle-yhtiön uuteen litiumin tuotantolaitokseen, Kemertoniin, joka sijaitsee läntisessä Australiassa. Uuden laitoksen rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2019 ja sen tuotannon on määrä alkaa vuonna 2021.

Laitos koostuu alkuvaiheessa kolmesta tuotantolinjasta, joista kukin tuottaa vuosittain 20 000 tonnia litiumhydroksidia. Laitosta voidaan laajentaa viiteen linjaan, jolloin sen vuosittainen tuontantokapasiteetti nousee 100 000 tonniin vuoden 2025 tienoilla. Laitos saa raaka-aineensa lähellä sijaitsevasta Greenbushes-kaivoksesta.

Metson toimitus pitää sisällään kalsinointilaitoksen ja pasuton, kuulamyllyjä, kaasunkäsittelyjärjestelmiä sekä tarvittavia lisälaitteita. Metson lämpökäsittelyteknologia mahdollistaa tehokkaan litiumin talteenoton ja alhaisen energiankulutuksen. Tilaukset on kirjattu Metson vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen sekä vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Toimitukset on tarkoitus aloittaa 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.

“Olemme erittäin iloisia merkittävästä roolista Albemarlen suunnitelmissa, joilla se vastaa akkulaatuisten litiumkemikaalien kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään. Uskomme, että henkilöstömme kokemus ja osaaminen sekä yhteistyö hankkeessa mukana olevien paikallisten komponenttitoimittajien ja alihankkijoiden kanssa ovat keskeisiä tekijöitä hankkeen menestyksen kannalta”, sanoo Metson Australian markkina-alueen johtaja Ross Wotherspoon.

“Litium-hankkeiden määrä on kasvussa ja me Metsolla olemme laajentaneet ratkaisujamme ja palveluitamme vastaamaan tähän kysyntään. Olemme teknologiajohtaja mineraalien käsittelyssä ja meillä on vahva ja osaava tukiorganisaation lähellä asiakasta”, toteaa Metson Mining Equipment -liiketoiminta-alueen johtaja Victor Tapia.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Ross Wotherspoon, johtaja, Australian markkina-alue, Metso, puh. +61 2 8825 1700, sähköposti: ross.wotherspoon@metso.com

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Kuvateksti: Albemarlen uusi Kemertonin laitos saa raaka-aineenaan käyttämänsä litiumrikasteen noin 100 kilometrin päässä sijaitsevasta Greenbushes-kaivoksesta.

facebook twitter