Etusivu » Arkistot 3.4.2019

Fellow Finance Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 3.4.2019

Fellow Finance Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 3.4.2019

Fellow Finance Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.4.2019 klo 19:00

Fellow Finance Oyj:n 3.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 5.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 15.4.2019.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavalle toimikaudelle jatkamaan nykyiset hallituksen jäsenet Kai Myllyneva, Harri Tilev, Teemu Nyholm, Esa Laurila ja Jorma Alanne. Toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 15.000 euroa. Yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Päätettiin hallituksen tarkennetun ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT Timo Helle ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000 osaketta.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyi yhtiökokoukseen 3.4.2019.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti yhtiökokouskutsun liitteenä olleen ehdotuksen nimitystoimikunnan työjärjestykseksi. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikuntaan äänivallattomana asiantuntijajäsenenä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät omistajatietojen perusteella, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti neljä suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan.

Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, ratkaistaan asia arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan jäseneksi ei voida nimetä yhtiöön työ- tai toimisuhteessa olevaa henkilöä eikä yhtiön hallituksen jäsentä pois lukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu nimitystoimikuntaan äänivallattomana asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu.

Nimitystoimikunta lähettää ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä arkipäivänä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 300.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4.2 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämäärän tilanteen perusteella.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukaisen kannustinpalkkion maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen esitetään sisältävän lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyi yhtiökokoukseen 3.4.2019.

Optio-oikeuksien antaminen

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Fellow Finance – konsernin avainhenkilöille yhtiökokouskutsun liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 200 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä yhtiökokouskutsun päivämäärän tilanteen perusteella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2022 – 28.2.2023. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin aikavälillä 1.3. – 1.4.2019. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien 2019 jakamisesta 30.8.2019 mennessä. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista, jotka voivat koskea esimerkiksi avainhenkilön osakeomistusta tai yhtiön taloudellista menestystä.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan ehdotusta vastustavia ääniä 57.004 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa 200 000 kappaletta optio-oikeuksia hallituksen esittämin ehdoin.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan verkkosivuilla www.fellowfinance.fi/yritys/uutisarkisto viimeistään 17.4.2019.

Fellow Finance Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kai Myllynevan.

Kai Myllyneva, Esa Laurila ja Harri Tilev ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

FELLOW FINANCE OYJ

Lisätietoja:
Jouni Hintikka
toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
puh. +358 40 585 5009
jouni.hintikka@fellowfinance.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance lyhyesti

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 560 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2800 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 4.3.2019)

AFARAK AIKOO HANKKIA 49 % OSUUDEN SYNERGY AFRICA LTD:STÄ (YHTEISYRITYS)

16:45 Lontoo, 18:45 Helsinki, 3.4.2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

AFARAK AIKOO HANKKIA 49 % OSUUDEN SYNERGY AFRICA LTD:STÄ (YHTEISYRITYS)

Afarakin hallitus on hyväksynyt järjestelyn, jolla Afarak ja sen yhteisyrityskumppani sopivat Synergy Africa Ltd:n 49 % osakemäärän hankinnasta 49 Yhdysvaltain dollarin nimellisarvolla. Kaupan toteuduttua Afarak omistaa Synergy Africa Ltd:n koko osakekannan ja yhteisyrityssopimus puretaan. Synergy Africa ja yhteisyritys perustettiin vuonna 2010, kun yhteisyritys hankki Chromex Mining Plc:n.

Kauppa on määrä allekirjoittaa ja toteuttaa 2−3 viikon kuluessa. Kaupan myötä Afarak saa täyden määräysvallan kaivostoimintaan liittyvään omaisuuteensa. Yhteisyrityksen vähemmistöosuuden hankinta kirjataan vuoden 2019 toiselle neljännekselle. Järjestely johtaa todennäköisesti merkittävään kirjanpidolliseen voittoon IFRS:n mukaisesti kun nykyinen 51 prosentin omistusosuus uudelleenarvostetaan järjestelyn seurauksena.

Kauppa yksinkertaistaa konsernirakennetta ja mahdollistaa aiemmin yhteisyritykselle kirjatun tuloksen konsolidoinnin Afarakin kirjanpitoon tytäryhtiönä. Jos Synergy Africa olisi konsolidoitu Afarak Groupin vuoden 2018 tilinpäätökseen, konsernin liikevaihto olisi noussut 29 miljoonalla eurolla ja käyttökate yhdellä miljoonalla eurolla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä sopimuksen toteutumiseen, sillä Afarakin tulevat kasvumahdollisuudet nojaavat pitkälti kaivostoimintaamme”, sanoo Afarakin toimitusjohtaja. ”Lisäksi ferrokromin tuotantoon erikoistuminen edellyttää, että kontrolloimme täysin kaivostoimintaan liittyvää omaisuuttamme korkealuokkaisen malmin vakaan saatavuuden takaamiseksi.”

Osana järjestelyä yhteisyrityskumppanin Synergy Africalle aiemmin myöntämä 18 miljoonan Englannin punnan laina järjestellään uudelleen siten, että

toiselta Afarakin konserniyhtiöltä (EWW) yhteisyrityskumppanille annettu kolmen miljoonan Englannin punnan laina kuitataan ja;jäljelle jäävää 15 miljoonan Englannin punnan osuutta yhteisyrityskumppanille olevasta lainasta käsitellään Synergy Africa Ltd:n etuoikeutettuna velkana, joka maksetaan takaisin viiden vuoden kuluessa. Ainoastaan pieni 1,5 miljoonan Englannin punnan lainaosuus maksetaan pian kaupan toteuttamisen jälkeen.

Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.4.2019

Investors House OyjPörssitiedote3.4.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.4.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä3.4.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä1 600osaketta
Keskihinta/ osake6.7981EUR
Kokonaishinta10 876.96EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.4.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 168 633 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_3.4_trades

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

logo.jpg

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2018 KLO 16.00

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2018 perusteella jaetaan osinkoa 1,75 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 5.4.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2019.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2018.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara sekä uutena jäsenenä Kim Ignatius. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Petteri Koponen.

Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioiden muuttamisesta ja kokouspalkkioiden pitämisestä ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 80 000 euroa ja hallituksen jäsenille 65 000 euroa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 700 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Aspocompin suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 perusteella

logo.jpg

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 3.4.2019 klo 14.10

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on 3.4.2019 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ansaintajaksolta 2018 ansaittujen osakkeiden luovuttamiseksi.

Osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ehtojen mukaan ja palkkioista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annetaan vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 38 000 yhtiön uutta osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 25.2.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön verkkosivuilla. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakepalkkiojärjestelmä on perustettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta ja osakkeenomistajan etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeiden antaminen perustuu yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmän puitteissa annettujen uusien osakkeiden seurauksena Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 6 704 505 osakkeeseen. Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 23.4. 2019. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi viipymättä osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Palkkiona annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutus- ja panttausrajoitus sitouttamisjakson aikana. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden ajan osakkeiden tultua kirjatuiksi avainhenkilön arvo-osuustilille. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on palautettava yhtiölle vastikkeetta.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS KNE DB2 MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S YHTIÖTIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS KNE DB2 MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman MINIS KNE DB2 minifutuurin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua minifutuurin rajatason (Barrier Level). Kyseisen minifutuurin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 3.4.2019 kello 10:57.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa minifutuuria:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: MINIS KNE DB2

ISIN-koodi: DK0061130283

Kohde-etuus: Kone Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 3.4.2019

Rajataso: 47.523049 euroa

Rahoitustaso: 48.986393 euroa

Kerroin: 1

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 16.12.2022

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin ylintä hintaa, joka on 47.58 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 1.406393 euroa / minifutuuri.

Minifutuuri on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Irlannin keskuspankin 18.6.2018 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 24.7.2018, 3.10.2018, 9.10.2018, 19.10.2018, 12.11.2018, 12.12.2018, 18.1.2019 ja 26.2.2019 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja minifutuurin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

logo.jpg

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 3.4.2019 klo 13.45

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 PÄÄTÖKSET
Aspocomp Group Oyj:n 3.4.2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,12 euroa osakkeelta, hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos, Matti Lahdenperä ja Juha Putkiranta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 666 650 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2018 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 17.4.2019 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.

Hallitus valitsi Kaarina Muurisen uudelleen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Julianna Borsoksen sekä Matti Lahdenperän uudelleen jäseniksi.

Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet, paitsi Julianna Borsos ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

KUTSU: Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsauksen julkaisutilaisuus 26.4.2019

EVLI PANKKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 3.4.2019 klo 13.00

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulle 2019 julkaistaan perjantaina 26.4.2019 noin klo 13.00. Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.evli.com/sijoittajat.

Kutsu sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuteen

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki ja talousjohtaja Juho Mikola esittelevät tulosta sijoittajille ja analyytikoille Evli Pankissa (Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs, Helsinki) perjantaina 26.4.2019 klo 14.00. Tilaisuus pidetään suomeksi. Englanninkielinen esitysmateriaali on nähtävissä tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.evli.com/sijoittajat. Ilmoittautumiset ennakkoon sähköpostitse ir@evli.com perjantaihin 19.4.2019 klo 16.00 mennessä.

Tervetuloa!

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Daniela Wahlberg, viestintäasiantuntija, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 4017714, daniela.wahlberg@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Päivitetty aikataulu Savosolarin merkintäoikeusannissa

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 3.4.2019 klo 10.45 (CEST)

Päivitetty aikataulu Savosolarin merkintäoikeusannissa

Savosolar Oyj:n (“Savosolar” tai “Yhtiö”) merkintäoikeusannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröintiaikataulu kaupparekisteriin on viivästynyt yhdellä päivällä. Uudet osakkeet on tänään, 3.4.2019, rekisteröity kaupparekisteriin ja aikataulu eteenpäin on seuraava:

Suomi

3.4.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Finlandissa
4.4.2019 Euroclear Finlandin kautta toimitettavat osakkeet toimitetaan merkitsijöiden arvo-osuustileille
viikko 15, 2019 Euroclear Finlandin kautta toimitettavat optio-oikeudet toimitetaan suomalaisten merkitsijöiden arvo-osuustileille (arvio)
viikko 15, 2019 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä optio-oikeuksilla First North Finlandissa (arvio)

Ruotsi

8.4.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Swedenissä
12.4.2019 Euroclear Swedenin kautta toimitettavat osakkeet toimitetaan merkitsijöiden arvo-osuustileille
viikko 15, 2019 Euroclear Swedenin kautta toimitettavat optio-oikeudet toimitetaan ruotsalaisten merkitsijöiden arvo-osuustileille (arvio)
viikko 15, 2019 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä optio-oikeuksilla First North Swedenissä (arvio)

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB,info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS KNE DB2 MINIFUTUURIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS KNE DB2 MINIFUTUURIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman MINIS KNE DB2 minifutuurin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua minifutuurin rajatason (Barrier Level). Kyseisen minifutuurin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 3.4.2019 kello 10:57.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa minifutuuria:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: MINIS KNE DB2

ISIN-koodi: DK0061130283

Kohde-etuus: Kone Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 3.4.2019

Rajataso: 47.523049 euroa

Rahoitustaso: 48.986393 euroa

Kerroin: 1

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 16.12.2022

Minifutuuri on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Irlannin keskuspankin 18.6.2018 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 24.7.2018, 3.10.2018, 9.10.2018, 19.10.2018, 12.11.2018, 12.12.2018, 18.1.2019 ja 26.2.2019 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja minifutuurin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

facebook twitter