Etusivu » Arkistot 2.4.2019

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2019 KLO 19.55

RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 PÄÄTÖKSET

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2019 vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,40 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 11.4.2019 ja vastaava täsmäytyspäivä 4.4.2019.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin TkL Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 24.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Valtuutus korvaa 22.3.2018 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on 16.4.2019 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2019.
 
RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com

 

 

DIGITALIST GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2.4.2019 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 2.4.2019 klo. 19:30

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2018.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan siten, että ne olisivat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokousHallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous Hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona 500 euroa/kokous puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenelle

Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä valiokuntien jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Pekka Pylkäksen, Peter Erikssonin, Jaana Rosendahlin, Anders Liljebladin sekä Ville Tolvasen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen.

Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pylkäs ja jäseniksi Anders Liljeblad ja Esa Matikainen. Anders Liljeblad ja Esa Matikainen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Jaana Rosendahl ja Peter Eriksson. Esa Matikainen ja Jaana Rosendahl ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiosta päättäminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkioita esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 325.511.370 osaketta, mikä vastaa 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 65.102.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Hans Parvikoski, tel. +358 40 586 6154, hans.parvikoski@digitalistgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Home

Liite

Digitalist Group_Decisions of AGM etc._stockrelease_FI_20190402

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.4.2019

Investors House OyjPörssitiedote2.4.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.4.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä2.4.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä726osaketta
Keskihinta/ osake6,6000EUR
Kokonaishinta4 791,60EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.4.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 167 033 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_2.4_trades

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2.4.2019

Consti Yhtiöt Oyj Pörssitiedote 2.4.2019 klo 18.00

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2.4.2019

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 ja tilikauden tuloksen kirjaaminen

Consti Yhtiöt Oyj:n 2.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Petri Rignell ja Pekka Salokangas ja uutena jäsenenä Anne Westersund.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 580 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), ja osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investor.consti.fi viimeistään 16.4.2019 alkaen.

Consti Yhtiöt Oyj
Esa Korkeela, Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Esa Korkeela, Toimitusjohtaja
+358 40 730 8568

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2018 Consti-konsernin liikevaihto oli 316 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

Amer Sports on tehnyt 1 236 miljoonan euron konsernilainasopimuksen

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
2.4.2019 klo 16.55

Amer Sports on tehnyt 1 236 miljoonan euron konsernilainasopimuksen

Amer Sports Oyj (“Amer Sports”) on tehnyt Mascot Bidco Oy:n (“Mascot Bidco”) kanssa seitsemänvuotisen 1 236 miljoonan euron konsernilainasopimuksen, jonka perusteella Mascot Bidco sitoutuu asettamaan Amer Sportsin käyttöön enintään noin 921 miljoonan euron suuruisen lainan olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseksi sekä enintään 315 miljoonan euron suuruisen luottolimiitin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin (“Lainat”).

Mascot Bidco asettaa Lainat Amer Sportsin käytettäviksi Mascot Bidcon ja sen emoyhtiöiden ulkopuolisilta riippumattomilta pankeilta tähän tarkoitukseen hankkiman rahoituksen ehtojen mukaisesti ja alisteisina niille.

LISÄTIETOJA
Esko Heinälehto, rahoitusjohtaja, puh. 040 567 0593

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (Solidium Oy)

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2019 klo 16.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (Solidium Oy)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Solidium Oy:n (y-tunnus 2245475-9) omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus on 2.4.2019 laskenut alle kymmenen (10) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

Solidium Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,95 % osakkeista

9,87 % äänistä

9,95 % osakkeista

9,87 % äänistä

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 55 278 580 osaketta

55 278 580 ääntä

9,95 % osakkeista

9,87 % äänistä

A YHTEENSÄ 55 278 580 osaketta
55 278 580 ääntä
9,95 % osakkeista
9,87 % äänistä

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, mediasuhteet
Puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen

Yhtiötiedote, Helsinki, 2.4.2019 klo 16.00

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” tai “Yhtiö”), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, tiedottaa että Yhtiö on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen. Täydennys perustuu Yhtiön 29.3.2019 julkaisemaan yhtiötiedotteeseen, jonka mukaan Yhtiö on saanut Kanadan terveysviranomaiselta Health Canadalta lääkintälaitelisenssin, joka mahdollistaa Nexstimille NBS-laitteiston myynnin ja markkinoinnin Kanadassa leikkausta edeltävän kartoituksen osalta.

Finanssivalvonta on tänään 2.4.2019 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Peruutusoikeus

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista merkinnyt Antiosakkeita, on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 4.4.2019 klo 18 Suomen aikaa (17 Ruotsin aikaa).

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. Aqurat Fondkommisson AB:n internetsivuilla tehtäviä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivulla, vaan sijoittajan tulee ottaa yhteyttä Aqurat Fondkommission AB:hen sähköpostitse osoitteeseen info@aqurat.se tai puhelimitse +46 8-684 05 800).

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n mukaan perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että täydennystä vaativa seikka on käynyt ilmi ennen arvopapereiden toimittamista sijoittajille. Mikäli merkintäoikeutensa merkintään käyttäneen sijoittajan tilille on jo kirjattu Nexstimin väliaikaiset osakkeet, ei ensisijaista merkintää voi perua. Sen sijaan toissijaisen merkinnän peruminen on mahdollista.

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:
Nexstim
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinointia diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Liitteet

Nexstim Plc_Yhtiötiedote_2.4.2019.pdfEsitteen täydennysasiakirja.pdf

Aktian varainhoito palkittiin jälleen – kaksi Lipper Fund Awards -palkintoa

logo.gif

Aktia Varainhoito on voittanut Lipper Fund Awards -vertailussa Pohjoismaiden parhaan korkovarainhoitajan palkinnon. Lisäksi Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ -rahasto oli Pohjoismaiden paras omassa sarjassaan. Aktian varainhoitopalvelut on palkittu toistuvasti eri vertailuissa ja tänä vuonna Aktia on jo voittanut parhaan suomalaisen korkovarainhoitajan palkinnon Morningstarin vertailussa.

Aktia on voittanut Lipper Fund Awards 2019 -palkinnon parhaana pohjoismaisena korkovarainhoitajana Small Company -sarjassa. Palkinto myönnettiin osoituksena Aktia ainutlaatuisesta korkovarainhoidon osaamisesta.

Lisäksi Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ -rahasto voitti parhaan pohjoismaisen korkorahaston Lipper Fund Awards 2019 -palkinnon. Rahastopalkinto jaetaan parhaan tuottokehityksen perusteella.

”On hienoa saada tunnustusta vuosia jatkuneelle pitkäjänteiselle ja määrätietoiselle työllemme, joka pohjaa omaan vankkaan näkemykseemme ja ketterään tapaamme toimia. Nämä palkinnot osoittavat sen, että korko-osaamisemme ja -rahastomme ovat parhaita vertailuryhmissään”, sanoo Aktia Varainhoito Oy varatoimitusjohtaja ja sijoitustoiminnasta vastaava Jetro Siekkinen.

”Nämä palkinnot ovat hieno osoitus Aktian varainhoidon osaamisesta. Meillä on todistetusti maailmanluokan osaamista, joka konkretisoituu saamiemme palkintojen lisäksi asiakasvarojen kasvussa ja tarjontamme kasvavassa kansainvälisessä kysynnässä”, sanoo Aktia Pankin varatoimitusjohtaja Anssi Rantala.

Aktian varainhoito on palkittu toistuvasti useiden toimijoiden kilpailuissa. Tänä vuonna Aktian korko-osaaminen palkittiin jo viidettä kertaa Suomen parhaana Morningstarin Awards -vertailussa. Lipper-palkinnon Aktia on voittanut aiemmin vuonna 2017 parhaimpana pohjoismaisena varainhoitajana koko valikoiman Small Company -sarjassa.

Lipper on johtava kansainvälinen ja puolueeton rahastoanalyysien ja -vertailujen tuottaja. Arvostettuja Lipper Fund Awards -palkintoja jaetaan vuosittain parhaimmille rahastoille ja varainhoito- sekä rahastoyhtiöille yli 20 maassa ympäri maailmaa.

Lisätietoja:
Jetro Siekkinen, varatoimitusjohtaja, Aktia Varainhoito Oy, puh. 010 247 6564
Anssi Rantala, varatoimitusjohtaja, Aktia Pankki Oyj, puh. 010 247 6381

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 370 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

UPM Communication Papers suunnittelee sulkevansa päällystetyn mekaanisen paperin kapasiteettia Saksassa

(UPM, Helsinki, 2.4.2019 klo 11.35 EET) – UPM suunnittelee sulkevansa pysyvästi paperikone 10:n UPM Plattlingin tehtaalla Saksassa, vähentäen noin 155 000 tonnia päällystetyn mekaanisen paperin kapasiteettia Euroopassa. Paperintuotannon suunnitellaan jatkuvan Plattlingin tehtaan paperikone 1:llä ja 11:llä.

Suunnitelman arvioidaan koskevan 160 henkilöä Plattlingissa. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat huhtikuussa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Suunnitelman mukaan paperikone suljettaisiin henkilöstöneuvotteluiden päätyttyä.

“Paperimarkkinat ovat supistuneet maailmanlaajuisesti kymmenen viime vuoden ajan. UPM Communication Papers on vastannut tähän kehitykseen pyrkimällä säilyttämään liiketoiminnan kilpailukyvyn ja vähentämällä valikoivasti kapasiteettia. Näin jatkamme myös tulevaisuudessa. Tänään ilmoitettu suunniteltu sulkeminen noudattaa tätä linjaa: Keskitymme ylläpitämään uudenaikaisimmat ja kilpailukykyisimmät koneemme”, sanoo Winfried Schaur, UPM Communication Papersin liiketoimintajohtaja.

“UPM Communication Papers on säilyttänyt asemansa globaalisti johtavana aikakauslehtipaperien toimittajana. Euroopassa sijaitsevista päällystetyn mekaanisen paperin koneista Plattlingin paperikone 10:llä on alhaisin kapasiteetti ja korkein tekninen ikä. Sopeutamme kapasiteettiamme ollaksemme myös jatkossa luotettava kumppani asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet käymään reilut keskustelut henkilöstön edustajien kanssa. Samaan aikaan jatkamme korkealaatuisten tuotteiden toimituksia ja palvelemme asiakkaitamme täysipainoisesti”, sanoo Magazines, Merchants & Office -yksikön johtaja Ruud van den Berg.

UPM kirjaa noin 30 miljoonan euron kulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2019 toisen neljänneksen tulokseen. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 17 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Lisätietoja antaa:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +358 50 4017 916, paperinfo@upm.com

Tehtaalla lisätietoja antaa:
Mika Kämpe, tehtaanjohtaja, UPM Plattling, puh. +49 9931 89606502
(parhaiten tavoitettavissa klo 14.30-15.30 CET)

UPM, Mediasuhteet
Ma-Pe 9.00-16.00 EET
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Plattling
UPM Plattling valmistaa graafisia papereita. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 785 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Baijerissa, Saksassa ja työllistää noin 590 henkilöä.

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papers:in pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Apple Pay käyttöön Aktian asiakkaille

Nopea, helppo ja turvallinen tapa maksaa

Helsinki, 2.4.2019 – Aktia tuo 2.4. alkaen asiakkaidensa käyttöön Apple Payn, joka tekee mobiilimaksamisesta nopeaa ja kätevää helpolla, turvallisella ja yksityisellä maksutavalla.

”Mobiilimaksaminen yleistyy Suomessa ja maailmalla jatkuvasti, ja me haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat ratkaisut tähän. Apple Pay tarjoaa aidosti helpon tavan maksaa ja siksi onkin hienoa päästä tarjoamaan tämä mahdollisuus asiakkaillemme”, sanoo Aktian mobiilikehityksestä vastaava Alexhander Törnqvist.

Turvallisuus ja yksityisyys ovat Apple Payn perusta. Kun käyttää maksukorttia Apple Payllä, kortin varsinaisia numeroita ei tallenneta laitteeseen tai Applen palvelimille. Sen sijaan laitteelle luodaan salattu tunnusluku, joka tallennetaan turvallisesti laitteeseen. Kaikki tapahtumat vahvistetaan kertakäyttöisellä turvakoodilla.

Apple Pay on helppo ottaa käyttöön, ja käyttäjät saavat kaikki maksukorttien edut.Aktian asiakkaat voivat liittää Apple Payhin kaikki Aktian tarjoamat kortit.

Kaupoissa Apple Pay toimii iPhone SE:n, iPhone 6:n ja myöhempien mallien kanssa sekä Apple Watchin kanssa. Ostosten tekeminen on helppoa Apple Payn hyväksyvissä sovelluksissa ja verkkosivuilla Touch ID:n avulla tai tunnistautumalla Face ID:llä.

Apple Paytä voi käyttää iPhone 6:n ja myöhempien mallien, iPhone SE:n, iPad Pron, iPadin (5th Generation), iPad Air 2:n ja iPad mini 3:n ja myöhempien mallien kanssa tavaroiden ja palveluiden maksamiseen sovelluksissa tai Safarissa. Apple Paytä voi käyttää myös Safarissa tai millä tahansa Macillä, joka on otettu käyttöön vuoden 2012 jälkeen ja jossa on macOS Sierra, ja vahvistaa maksun iPhone 6:lla tai myöhemmällä mallilla tai Apple Watchilla tai uuden MacBook Pron tai MacBook Airin Touch ID:llä.

Lisätietoja Apple Paystä: https://www.apple.com/fi/apple-pay/

Tutustu Apple Payn käyttöön Aktian asiakkaana: https://www.aktia.fi/fi/verkkopalvelut/aktia-wallet/apple-pay

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 370 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Yhteystiedot medialle:
Viestintä, Aktia, 010 247 010

facebook twitter