Etusivu » Sievi Capital Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

Sievi Capital Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 1.3.2019 klo 09:10

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10.4.2019 klo 13.00 Vanhalla Ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Jussi Capital Oy, joka ilmoituksensa mukaan 8.2.2019 omisti 81 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainittu osakkeenomistaja Jussi Capital Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valinta

Edellä mainittu osakkeenomistaja Jussi Capital Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan sen nykyisistä jäsenistä Asa-Matti Lyytinen ja Klaus Renvall ja ehdottaa uusiksi jäseniksi seuraavia henkilöitä: Tuomo Lähdesmäki, Taru Narvanmaa ja Kati Kivimäki. Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla www.sievicapital.fi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Jussi Capital ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Tuomo Lähdesmäki.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi viimeistään 4.3.2019. Sievi Capital Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 15.3.2019. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 24.4.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 29.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 3.4.2019 klo 10.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, puhelimitse numeroon 040 500 6898 tai sähköpostitse info@sievicapital.fi.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Markus Peura, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 29.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2019 yhteensä 57 765 439 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2019

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Jätä kommentti

facebook twitter