Etusivu » Rovio Entertainment Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rovio Entertainment Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 14.3.2019 klo 14:00

KUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu Rovio Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Rovio Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.4.2019 kello 14:00 alkaen Tennispalatsin salissa 2 (2. krs), osoitteessa Salomonkatu 15, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 13:00. Kahvitarjoilu ennen kokousta 3. kerroksen lämpiössä klo 13:00 alkaen.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 158 924 820,16 euroa sisältäen tilikauden 2018 voiton 26 105 301,07 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Rovio Entertainment Oyj jakaa vuoden 2018 tilinpäätöksen perusteella osinkona 0,09 euroa osaketta kohti.

14.3.2019 ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona jaettaisiin yhteensä 7 098 255,45 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukselle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, ja että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti; hallituksen puheenjohtajalle 9 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 7 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 5 000 euroa kuukaudessa sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 2 500 euroa kuukaudessa. Jos tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hänelle ei makseta lisäpalkkiota.

Yhtiö korvaa hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtäviin liittyvät kohtuulliset matkakulut.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mika Ihamuotila, Kaj Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius ja Jenny Wolfram ja uusina jäseninä Fredrik Löving ja Jeferson Valadares;

Fredrik Löving, syntynyt 1979, on Goodbye Kansasin pelistudion johtaja. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus pelialalta ja hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa yhtiössä DICE/EA. Hänellä on maisterin tutkinto sähköisestä kaupankäynnistä ja projektinhallinnasta ja kandidaatin tutkinto tietotekniikasta ja tietojärjestelmistä. Fredrik on pelialan veteraani, joka on erityisen kiinnostunut pelialan luovasta puolesta ja uusista teknologioista.

Jeferson Valadares, syntynyt 1975, on Doppion toimitusjohtaja ja perustajaosakas. Jefersonilla on yli 15 vuoden kokemus pelialalta, ja hän on toiminut johtotehtävissä muun muassa yhtiöissä Bandai Namco Entertainment, Electronic Arts ja Flurry. Hänellä on maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä ja tekoälystä sekä kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä. Jeferson on kokenut luova johtaja, jolla on kattava ymmärrys ja kokemus free-to-play ympäristöstä, kehitystyöstä, analytiikasta ja julkaisemisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Kaj Hedin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Fredrik Lövingin ja Jeferson Valadaresin esittelyt ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä (liite 1) ja saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointitapa/yhtiokokous-2019. Muiden ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla http://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 7 946 474 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai pitää panttina enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 946 474 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Tämän lisäksi hallitus voi päättää yhteensä enintään 7 946 474 yhtiön hallussa olevanoman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointitapa/yhtiokokous-2019. Rovio Entertainment Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään tiistaina 23.4.2019.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 28.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 4.4.2019 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Rovio Entertainment Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointitapa/yhtiokokous-2019 puhelimitse numeroon 020 788 8300 maanantaista perjantaihin klo 9-16.00; tai kirjeitse yhtiön osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous 2019, Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, Finland.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Rovio Entertainment Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon torstaina 28.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 4.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointitapa/yhtiokokous-2019.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle joko alkuperäisinä osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous 2019, Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen rovio.agm@rovio.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli alkuperäistä valtakirjaa ei ole ennalta toimitettu yhtiölle, tulee edustajan tai asiamiehen kyetä esittämään alkuperäinen valtakirja yhtiökokouksessa.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Rovio Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 79 464 742 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 595 237. Yhtiön omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Espoossa 14.3.2019

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Minna Raitanen, lakiasiainjohtaja, minna.raitanen@rovio.com, puh. 0207 888 300 (vaihde)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.rovio.com

ROVIO LYHYESTI
Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. http://www.rovio.com/fi.

LIITE
Liite 1: Yhtiökokouskutsu ja uusien hallitusehdokkaiden Fredrik Lövingin ja Jeferson Valadaresin esittely

Liite

KUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ_YHTIÖKOKOUS 2019.pdf

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!