Etusivu » Arkistot 26.3.2019

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj julkistaa esitteen 5,2 miljoonan euron merkintäoikeusannista ja julkistaa uutta tietoa aiempaan tulosennusteeseen liittyen

Yhtiötiedote, Helsinki, 26.3.2019 klo 18.00

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj julkistaa esitteen 5,2 miljoonan euron merkintäoikeusannista ja julkistaa uutta tietoa aiempaan tulosennusteeseen liittyen
Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” tai “Yhtiö”), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, viittaa aiemmin tänään julkaistuun yhtiötiedotteeseen liittyen noin 5,2 miljoonan euron suuruiseen merkintäoikeusantiin (“Osakeanti”) sekä siihen liittyvään erityisten oikeuksien (“Antioikeudet”) tarjoamiseen, jolla Yhtiö voi kerätä enintään noin 2,6 miljoonaa euroa.
Yhtiö on laatinut Osakeantiin liittyen esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 26.3.2019. Yhtiön Hallitus on päättänyt julkaista esitteen 26.03.2019.
Suomenkielinen esite on saatavilla arviolta 26.3.2019 lähtien Nexstimin verkkosivustolla osoitteessa www.nexstim.com/investors/rights-issue-2019 ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen esite on saatavilla Nasdaq Helsingin vastaanotossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Epävirallinen englanninkielinen käännös esitteestä sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Nexstimin verkkosivustolla (http://www.nexstim.com/investors/rights-issue-2019) arviolta 26.3.2019.
Yhtiö julkistaa myös uutta tietoa liittyen vuosikertomuksen 2018 yhteydessä annettuun tulosennusteeseen.
Vuosikertomuksen 2018 julkistamisen yhteydessä Yhtiö on arvioinut, että sen terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvaa kuluvalla tilikaudella. Tähän liittyen Yhtiö nyt julkistaa, että johdon arvion mukaan terapialiiketoiminnan liikevaihto 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella oli noin 211,1 tuhatta euroa ja 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella noin 659,9 tuhatta euroa. Näitä johdon arvioita edellisiin tilikausiin liittyen ei ole tilintarkastettu.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Prospectus CA.pdf

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 26.3.2019

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 26.3.2019 KLO 17.15

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 26.3.2019

Tänään 26.3.2019 pidetty Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat keskeiset asiat. Päätökset ovat täydellisinä luettavissa yhtiökokouksen pöytäkirjasta Goforen verkkosivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokokous2019 viimeistään 5.4.2019.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Osakekohtainen osinko 0,19 euroa

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 maksettavaksi osingoksi 0,19 euroa osaketta kohden. Kokonaisosinkosumma on 2 496 178,77 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: uutena jäsenenä Stefan Baggström sekä vanhoina jäseninä jatkavat Ali U. Saadetdin, Sami Somero, Mika Varjus ja Kristiina Michelsson.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 311 715 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus annettiin käytettäväksi esimerkiksi osakkeiden luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 311 715 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa 26.3.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen nimittämä hallitus järjestäytyi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi valiokuntiensa jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ali U. Saadetdin.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Nimitysvaliokunta

Neljä suurinta osakkeenomistajaa valitsevat keskuudestaan yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Muut nimitysvaliokunnan jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajan nimeämä hallituksen nykyjäsen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Ali U. Saadetdin (puheenjohtaja), Sami Somero ja Mika Varjus.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Ali U. Saadetdin (puheenjohtaja), Sami Somero ja Stefan Baggström.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kristiina Michelsson (puheenjohtaja), Sami Somero ja Mika Varjus.

Hallitus arvioi, että kaikki sen jäsenet ovat yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia lukuun ottamatta Mika Varjusta. Lisäksi hallitus arvioi, että lukuun ottamatta Mika Varjusta ja Stefan Baggströmiä hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

GOFORE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ali U. Saadetdin, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 844 4201
ali.saadetdin@saadetdin.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 550 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 26.3.2019

Orion Oyj Pörssitiedote 26.3.2019 klo 16.45

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 26.3.2019

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

Vahvisti maksettavaksi osingoksi 1,50 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019. Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää. Hallitukseen valittiin uudelleen Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä Pia Kalsta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Heikki Westerlund. Valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tlinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2018.

Osakekohtainen osinko 1,50 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.4.-3.5.2019 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2019. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä Pia Kalsta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Heikki Westerlund.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat seuraavat:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 350 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Osakkeesta maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (“Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Suunnattu hankkiminen
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat seuraavat:

Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 850 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.

Maksullinen ja maksuton luovutus
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

myymällä niitä Nasdaq Helsinki Oy:n (“Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Merkintähinnan merkitseminen taseessa
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tällä osakeantivaltuutusta koskevalla päätöksellä kumotaan Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 antama osakeantivaltuutus siltä osin, kuin valtuutusta ei ole vielä käytetty.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internetsivuille http://www.orion.fi/yhtiokokous2019 viimeistään 9.4.2019

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot
Puhelin 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n 5,2 miljoonan euron merkintäoikeusanti

Yhtiötiedote, Helsinki, 26.3.2019 klo 15.20

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n 5,2 miljoonan euron merkintäoikeusanti
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” tai “Yhtiö”), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, ilmoittaa viitaten 12.03.2019 julkaistuun yhtiötiedotteeseen, että Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella järjestää noin 5,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (“Osakeanti”) sekä siihen liittyvän erityisten oikeuksien (“Antioikeudet”) tarjoamisen, jolla Yhtiö voi kerätä enintään noin 2,6 miljoonaa euroa.
Osakeanti lyhyesti

Nexstimin noin 5,2 miljoonan euron uusien osakkeiden (“Antiosakkeet”) merkintäoikeusanti, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus.Jokainen Nexstimin osakkeenomistaja saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään Antiosakkeita (“Merkintäoikeus”), jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.3.2019 (“Täsmäytyspäivä”) omistamaa Yhtiön osaketta kohden.Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään neljätoista (14) Antiosaketta merkintähintaan 0,115 euroa Antiosakkeelta (“Merkintähinta”). Niiden Antiosakkeiden, jotka rekisteröidään Euroclear Swedeniin ja listataan Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla, Merkintähinta on 1,20 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta.Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 2.4.2019 klo 9.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa) ja päättyy 26.4.2019. klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 24.4.2019 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla (“First North Finland”) (kaupankäyntitunnus NXTMHU0119) ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla (“First North Sweden”) (kaupankäyntitunnus NXTMS TR) 2.4.2019 ja 18.4.2019 välisenä aikana.

Osakeannin ja Antioikeuksien ehdot
Osakeannilla voidaan kerätä noin 4,8 miljoonaa euroa annin kulujen vähentämisen jälkeen (ilman mahdollisia takauspalkkiota, jotka voidaan maksaa kokonaan tai osittain Yhtiön osakkeilla), mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Mikäli Osakeannin ehtojen mukainen enimmäislukumäärä Antioikeuksia lasketaan liikkeelle ja kaikki erityiset oikeudet käytetään yhtiön osakkeiden merkintään, Yhtiö kerää vähintään noin 2,6 miljoonaa euroa Antioikeuksilla.
Merkintätakaajat ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita siten, että merkintätakauksen antajien takaus koskee noin 20,6 prosenttia Osakeannista, eli he ovat antaneet Osakeannille noin 1, 1 miljoonan euron merkintätakauksen.
Osakeannissa Nexstim Oyj antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) tai Euroclear Sweden AB:n (“Euroclear Sweden”) ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (“Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua yhtä (1) osaketta kohden. Osakeannin täsmäytyspäivä on 28.3.2019. Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään 14 osaketta. Yhtiö tarjoaa täten osakkeenomistajilleen merkittäväksi yhteensä enintään 45 552 444 Yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäetuoikeuden mukaisesti. Jos kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Nexstimin hallitus päättää ko. Antiosakkeiden allokaatiosta a) ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita Merkintäoikeuden perusteella ja b) toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia (ylimerkintätilanteessa tilanne ratkaistaan suhteessa tehtyihin Merkintäoikeuksiin/merkintöihin ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla).
Mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, merkintätakausten antajille voidaan suunnata maksullinen osakeanti käymällä samaa Osakeannin Merkintähintaa.
Lisäksi Yhtiö antaa vastikkeetta Osakeannissa ja sen yhteydessä mahdollisesti järjestettävässä suunnatussa osakeannissa osakkeita merkinneille Antioikeuksia siten, että kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua osaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Anti-oikeuden, jolla Antioikeuden haltija voi merkitä yhden (1) Yhtiön osakkeen Antioikeuksista annetuilla ehdoilla. Merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 25 prosentilla First North Finlandissa 7.10.2019-18.10.2019 välisenä aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla alle 0,115 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika Antioikeuksilla on 22.10.2019-4.11.2019.
Osakeannissa merkintäpaikkoina toimivat a) Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat ja b) Ruotsissa omaisuudenhoitajat ja suoraan osakkeita merkitsevät osakkeenomistajat (ei-hallintarekisteröidyt) voivat merkitä Aqurat Fondkommission AB:n internetsivuilla at www.aqurat.se ja Aqurat Fondkommission AB:n tiloissa osoitteessa Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Sweden (info@aqurat.se, puh. +46 8-684 05 800).
Osakeannin syyt ja varojen käyttö
Osakeannin odotetaan tukevan Yhtiön kasvua ja sen strategiaa. Nexstim odottaa käyttävänsä Osakeannin ja Antioikeuksien nettotuottoja pääasiassa rahoittaakseen markkinoinnin ja muut vastaavat kaupallistamistoimenpiteet Yhtiön masennuksen hoitoon käytettävän NBT-laitteiston myynnin kasvattamiseksi sekä yhdessä nykyisten rahojen ja pankkisaamisten kanssa rahoittaakseen erääntyvien lainojensa takaisinmaksua.
Osakeannin ja Antioikeuksien nettotuotot on tarkoitus käyttää erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Myynti- ja markkinointitoimintojen organisaation kehittämiseen ja organisaation kasvattamiseen palkkaamalla uusia henkilöitä erityisesti USA:n markkinoilleNBT-laitteistohankintojen rahoittamiseenOlemassa olevien lainojen takaisinmaksuun korkoineen ja kuluineenUusien kroonista neuropaattista kipua koskevien kliinisten tutkimusten arviointiinTuotekehitys- ja käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseenYhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiöllä on tällä hetkellä lainapääomaltaan 4,0 miljoonan euron määräinen laina Kreos Capital V (UK) Limitediltä (“Kreos” ja “Kreos-Laina”), josta normaalien sovittujen lainaehtojen mukaan erääntyy maksettavaksi vuoden 2019 aikana noin 1,0 miljoonaa euroa. Kreosin kanssa sovittujen lainaehtojen mukaan Kreosilla on kuitenkin oikeus vaatia Kreoslainan ennenaikaista takaisinmaksua korkoineen ja kuluineen (tällä hetkellä noin 4,37 miljoonaa euroa) esimerkiksi, mikäli Yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee. Mikäli Osakeannissa merkitään osakkeita olennaisesti vähemmän, kuin mikä on merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, on mahdollista, että Kreos esittää Osakeannin toteuduttua vaatimuksen Kreos-lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta korkoineen. Nykytilanteessa Yhtiön rahat ja pankkisaamiset riittäisivät vielä Kreos-lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun korkoineen ja kuluineen. Mahdollisella ennenaikaisella takaisinmaksulla olisi joka tapauksessa olennainen vaikutus siihen, missä määrin Yhtiö pystyy käyttämään Osakeannista ja Antioikeuksista saatavia nettovaroja muihin edellä tarkoitettuihin tarkoituksiin kuin lainanlyhennyksiin. Yhtiö kuitenkin katsoo Osakeannin ja Antioikeuksien pääasiallisen tarkoituksen olevan kaupallistamistoimenpiteiden ja muiden edellä tarkoitettujen liiketoiminnan tarpeiden rahoittaminen.
Osakeannin suunniteltu aikataulu on:

28.3.2019 Osakeannin Täsmäytyspäivä
2.4.-18.4.2019 Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena Suomessa ja Ruotsissa
2.4.-24.4.2019 Osakkeiden merkintäaika Ruotsissa
2.4.-26.4.2019 Osakkeiden merkintäaika Suomessa
2.4.2019 Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
2.5.2019 Merkintäoikeusannin tulos julkistetaan (arvio)
7.5.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Suomessa
7.5.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Ruotsissa
7.5.2019 Antiosakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin (arvio)
8.5.2018 Antiosakkeet kaupankäynnin kohteena Suomessa
9.5.2019 Antiosakkeet kaupankäynnin kohteena Ruotsissa
Viikko 21 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Antioikeuksilla Suomessa ja Ruotsissa (arvio)

Yhtiö on laatinut Osakeantiin liittyen esitteen, jolle odottaa saavansa Finanssivalvonnan hyväksynnän tänään 26.3.2019.
Sijoittajatapaaminen
Sijoittajatapaaminen Nexstimin kanssa järjestetään Helsingissä keskiviikkona 27.3.2019 klo 17-19 välisenä aikana osana Osakesäästäjien Yhtiöilta -tapahtumaa Helsingissä, Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3. Lisäksi Tukholmassa järjestetään Nexstimin sijoittajaesitys maanantaina 1.4.2019 klo 11.30-12.00 osana Aktiespararna sijoittajalounastatapahtumaa “Aktielunch Stockholm”, Birger Jarl hotelli, Birger Jarlsgatan 61A. Tukholman sijoittajaesitys lähetetään lisäksi livenä englanninkielisenä. Lisätietoja molemmista tapahtumista Nexstimin verkkosivuilla https://www.nexstim.com/news-and-events/events.
Neuvonantajat
Sisu Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa ja Asianajotoimisto Trust Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nexstim Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedot-teessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä “Esitedirektiivi”) (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaa-ville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite

terms.pdf

Suomen Hoivatilat Oyj: Ensimmäiset Ruotsin hankkeet käynnistyvät

Suomen Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 26.3.2019 kello 14:30 EET

Ensimmäiset Ruotsin hankkeet käynnistyvät

Hoivatilat AB:n liiketoiminta Ruotsissa on käynnistynyt vauhdikkaasti. Yhtiö on sopinut kolmen päiväkotihankkeen käynnistämisestä Eskilstunaan, Ronnebyhyn ja Norrtäljeen. Päiväkotien yhteenlaskettu investointiarvo on noin 11 miljoonaa euroa. Hankkeiden lopulliset maanvuokra- ja vuokrasopimukset solmitaan kevään aikana. Kohteet valmistuvat vuoden 2020 aikana. “Odotamme, että teemme jatkossakin pitkän aikavälin investointeja palvelukiinteistöihin yhdessä ruotsalaisten kuntien kanssa, sanoo Hoivatilat AB:n toimitusjohtaja Maria Frid.

“Olen todella iloinen, että olemme saaneet vauhdikkaan lähdön Ruotsissa ja meidät on otettu positiivisesti Ruotsissa vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulemme myös rekrytoimaan Ruotsiin lisää henkilöstöä kuluvan vuoden aikana,” kertoo Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Myös Suomen markkinoilla yhtiön alkuvuosi on ollut onnistunut. Yhtiön on sopinut alkuvuodesta Suomessa noin 30 miljoonan euron arvoisista uudishankkeista. Näistä hieman yli puolet on kuntavuokralaisille toteutettavia hankkeita: kouluprojekti Mikkeliin sekä päiväkotihankkeet Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan.

Lisätietoja:

Jussi Karjula, toimitusjohtaja, Suomen Hoivatilat Oyj, p. 040 773 4054
Maria Frid, toimitusjohtaja, Hoivatilat AB, p. +46 70 462 44 55

SUOMEN HOIVATILAT OYJ

Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt noin 180 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea.

Konecranes sai tilauksen 17 Konecranes Noell -konttilukista EUROGATEn Hampurin-terminaliin

Konecranesin pitkä yhteistyö EUROGATE-konsernin kanssa jatkuu sopimuksella, jossa Konecranes toimittaa 17 Konecranes Noell -konttilukkia Hampurissa olevaan EUROGATE-konttiterminaaliin. Konecranes toimitti jo vuonna 2018 43 Konecranes Noell -konttilukkia EUROGATE-konsernin Hampurin ja Bremerhavenin terminaaleihin sekä MSC Gate Bremerhavenin terminaaliin.

Konecranesin kumppanuus EUROGATE-konsernin kanssa alkoi jo konttikuljetusten alkuaikoina 50 vuotta sitten. Nykyään EUROGATEn Pohjois-Saksan terminaaleissa toimii 250 Konecranes Noell -konttilukkia, ja määrä on kasvussa. Vuoden 2019 alussa Konecranes kirjasi tilauksen 17 uudesta Konecranes Noell -konttilukista EUROGATEn Hampurissa olevaan terminaaliin. Toimitukset alkavat heinäkuussa 2019.

”EUROGATEn toiminta on alusta asti vakauttanut konttilukkien markkinoita, ja yhteistyömme on yhä tiivistä. Uusien koneiden avulla EUROGATEn Hampurin terminaali pääsee toteuttamaan kasvusuunnitelmiaan”, sanoo Peter Kania, Konecranes Port Cranesin Straddle Carrier Sales -yksikön johtaja.

Tilatut konttilukit ovat mallia NSC 644 E, ja niiden nostokapasiteetti on 50 tonnia. Ne voivat pinota yksi yli kolmen konttia päällekkäin ja niiden enimmäisnopeus on 24 km tunnissa. Konttilukit varustetaan Konecranesin Noell- kahden kontin konttikuormauselimellä NTS 62 F.

Lisätietoja: Peter Kania, Head of Straddle Carrier Sales, Konecranes Port Cranes
Sähköposti: peter.kania@konecranes.com tai puhelin: +499 31 205 3216

Lisätiedot sijoittajille ja analyytikoille: Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: eero.tuulos@konecranes.com tai puhelin: +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää ja 600 toimipistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Metson uuden segmenttirakenteen mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.03.2019 klo 13:00 paikallista aikaa

Metson uuden segmenttirakenteen mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018

Metso ilmoitti pörssitiedotteella 11.2.2019 siirtäneensä Pumput-liiketoiminta-alueen osaksi Minerals-raportointisegmenttiä. Muutos tuli voimaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen. Aikaisemmin Pumput raportoitiin aiemmin osana Flow Control -segmenttiä yhdessä venttiililiiketoiminnan kanssa. Metson ulkoisessa raportoinnissa on jatkossakin Minerals ja Flow Control -segmentit ja liiketoimintaa johdetaan näihin kahteen segmenttiin sisältyvien seitsemän liiketoiminta-alueen mukaisesti.

Metson vuoden 2018 taloudelliset tiedot uuden raportointirakenteen mukaisesti esitetään tähän tiedotteeseen liitetyissä excel- ja PDF-tiedostossa. Segmenttiraportoinnin muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin tuloslukuihin.

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@metso.com

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Liitteet

Metso Oyj Segmenttitiedote_excel.xlsxMetso Oyj Segmenttitiedote_pdf.pdf

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 on julkaistu

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 26.3.2019, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset. Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Materiaalit > Materiaalitilaus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Liitteet

CG statement 2018Vuosikertomus2018

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 7 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 27.03.2019, sarjat 2019: L21N FI, 2019: S21N FI

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany)

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusDAX Index (Germany)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä2 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTDAXNONF100FI4000373832DAX Index (Germany)DE0008469008
TSHRTDAXNONF101FI4000373840DAX Index (Germany)DE0008469008
TSHRTDAXNONF102FI4000373857DAX Index (Germany)DE0008469008
TSHRTDAXNONF103FI4000373865DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF137FI4000373873DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF138FI4000373881DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF139FI4000373899DAX Index (Germany)DE0008469008

Tukholmassa 26.03.2018

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-03-27

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2019, ehdottaa että hallitus valtuutetaan jakamaan yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta ja että Søren Skou valitaan hallituksen jäseneksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
26.3.2019 klo 12.45

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2019, ehdottaa että hallitus valtuutetaan jakamaan yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta ja että Søren Skou valitaan hallituksen jäseneksi

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2019. Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan tulevat saataville Nokian internetsivuille 29.3.2019.

Jakokelpoisten varojen jako tilikaudelta 2018

Kuten aiemmin julkistettu, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,20 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta käytettäisiin varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin jakoerän määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Alustava osingon irtoamispäiväAlustava täsmäytyspäiväAlustava maksupäivä
22.5.2019 23.5.2019 6.6.2019
29.7.2019 30.7.2019 8.8.2019
28.10.2019 29.10.2019 7.11.2019
3.2.2020 4.2.2020 13.2.2020

Kukin erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Suomen ulkopuolella osingon todelliset maksupäivät riippuvat osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Louis R. Hughes on ilmoittanut, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Näin ollen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle valitaan Søren Skou, A.P. Møller Mærsk A/S:n toimitusjohtaja.

Nimitysvaliokunta aikoo myös ehdottaa 21.5.2019 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Sari Baldaufin valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Hallitus ei ehdota muutoksia hallituksen jäsenten palkkioihin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankkimisesta

Aiempien vuosien tapaan hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita tai erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Aiempien vuosien tapaan hallitus ehdottaa myös, että se valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoisia varoja. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

550 miljoonaa osaketta vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättäisi kaikista muista osakkeiden antamiseen tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Kummankin valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 21.11.2020 saakka.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019.

Nokia on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2020 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Johtuen käytännön vaatimuksista EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen valintamenettelyn järjestämiseksi sekä velvollisuudesta sisällyttää vähintään kaksi ehdokasta tarkastusvaliokunnan ehdotukseen, hallitus uudelleenarvioi tillintarkastajan valinnan aikataulua. Tilintarkastajan valinta tilikaudeksi 2020 jo vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa antaisi valitulle tilintarkastusyhteisölle aikaa valmistauta uuteen tilintarkastustoimeksiantoon. Samalla yhtiön osakkeenomistajat saisivat mahdollisuuden valita tilintarkastaja jo ennen kyseistä tilikautta.

Yllä olevaan perustuen sekä tarkastusvaliokunnan suosituksesta, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020.

Lisäksi ehdotetaan, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Jon Peet, viestintäjohtaja

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä yleisesti ottaen 5G ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien 2019-2020 kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät “uskoa”, “odottaa”, “odotukset”, “sitoutua”, “ennakoida”, “ennustaa”, “nähdä”, “tavoitella”, “arvioida”, “on tarkoitettu”, “tähdätä”, “suunnitella”, “aikoa”, “vaikuttaa”, “oletus”, “keskittyä”, “jatkaa”, “arviomme mukaan”, “pitäisi”, “tulisi”, “tulee” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon “Operating and financial review and prospects-Risk factors” alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

facebook twitter