Etusivu » Arkistot 21.3.2019

NoHo Partners Oyj laskee liikkeeseen 25 miljoonan euron hybridilainan

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 21.3.2019 klo 19.10

NoHo Partners Oyj laskee liikkeeseen 25 miljoonan euron hybridilainan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

NoHo Partners Oyj laskee liikkeeseen 25 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 9,000 prosenttia vuodessa 29.3.2022 saakka, mutta se määrittyy uudestaan kolmen vuoden välein hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 29.3.2022 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. NoHo Partners Oyj aikoo käyttää hybridilainalla saamansa varat sen strategian mukaisiin investointeihin, mukaan lukien mahdolliset kansainväliset ja kotimaiset yritysjärjestelyt, tiettyjen nykyisten lainojen takaisinmaksuun noin 5 miljoonan euron osalta, mukaan lukien tiettyjen Pääjärjestäjän myöntämien lainojen takaisinmaksu, sekä yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:

“Olemme tyytyväisiä hybridilainamme saamaan sijoittajakysyntään ja kiitämme sijoittajiamme luottamuksesta kannattavan kasvun strategiaamme. Tämä järjestely parantaa yhtiömme pääomarakennetta ja luo meille uusia mahdollisuuksia jatkaa liiketoimintamme kehittämistä niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.”

Nordea Bank Abp toimii hybridilainan Pääjärjestäjänä. NoHo Partners Oyj:n ja Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

NOHO PARTNERS OYJ

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Huomautus

MiFID II -tuotevalvonta / kohdemarkkina

Yksinomaan direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, “MiFID II”) asetettujen tuotevalvontavaatimusten täyttämiseksi, kehittäjän määrittämän hybridilainan asiakaskohderyhmän mukaisesti: (i) hybridilainan kohdemarkkinaan kuuluvat ainoastaan MiFID II:ssa määritellyt hyväksyttävät vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat; (ii) hybridilainan kohdemarkkinaan eivät kuitenkaan kuulu asiakkaat (negatiivinen kohdemarkkina), jotka tavoittelevat täyttä pääomaturvaa tai koko sijoitetun pääoman takaisinmaksua, välttävät riskejä / heiltä puuttuu riskinsietokyky, taikka asiakkaat, jotka tarvitsevat ehdottoman varman tuoton tai täysin ennustettavissa olevan tuottoprofiilin; (iii) kaikki jakelukanavat hybridilainan jakelemiseksi hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille ovat asianmukaisia; ja (iv) seuraavat jakelukanavat ovat asianmukaisia hybridilainan jakelemiseksi ei-ammattimaisille asiakkaille: sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito, neuvontaa sisältämättömät kaupat tai toimeksiantojen toteuttaminen asianmukaisuusarvioinnin yhteydessä, edellyttäen, että jakelijan (kuten määritelty alla) MiFID II:n mukaisia soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia koskevia velvollisuuksia noudatetaan. Hybridilainaa myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön (“jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää hybridilainalle oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat.

Ilmoitus mahdollisille sijoittajille Euroopan talousalueella (sisältäen Suomen)

Tämän tiedotteen perustana on, että kaikki hybridilainan mahdolliset tarjoukset Euroopan talousalueen (“ETA”) jäsenvaltioissa tehdään direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen, “Esitedirektiivi”) mukaisten, esitteen laatimista arvopapereita tarjottaessa koskevan velvollisuuden poikkeusten nojalla, siten kuin poikkeukset on pantu täytäntöön ETA-jäsenvaltioissa. Näin ollen henkilön, joka tarjoaa tai aikoo tarjota hybridilainaa ETA-alueella, tulee tehdä tarjous ainoastaan, jos tästä ei aiheudu NoHo Partnersin tai Pääjärjestäjän velvollisuutta julkaista Esitedirektiivin mukainen tarjousta koskeva esite. NoHo Partners tai Pääjärjestäjä eivät ole valtuuttaneet eivätkä aio valtuuttaa arvopapereiden tarjoamista rahoituksenvälittäjien kautta.

Esitedirektiivin täytäntöön panneissa ETA-jäsenvaltioissa (kukin erikseen “Relevantti Jäsenvaltio”) hybridilainaa ei ole sallittua tarjota yleisölle, paitsi että hybridilainan tarjoaminen yleisölle kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa voidaan toteuttaa milloin tahansa seuraavien Esitedirektiivin poikkeusten nojalla, jos niitä sovelletaan kyseisessä Relevantissa Jäsenvaltiossa:

a) mille tahansa oikeushenkilölle, joka on Esitedirektiivin mukainen kokenut sijoittaja;

b) alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä kokeneita sijoittajia), kuten Esitedirektiivissä on sallittu; tai

c) muissa Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan tarkoittamissa olosuhteissa,

kaikissa näissä tapauksissa edellyttäen, että tällainen hybridilainaa koskeva tarjous ei aiheuta NoHo Partnersille tai Pääjärjestäjälle Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkistaa esite eikä asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (“PRIIPs-asetus”) mukaista velvollisuutta laatia avaintietoasiakirja muulla kuin suomen kielellä.

Tässä yhteydessä ilmaisulla “yleisölle tarjoaminen” tarkoitetaan hybridilainan osalta Relevanteissa Jäsenvaltioissa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta tapahtuvaa hybridilainaa koskevaa tarjousta koskevaa viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen hybridilainan ostamisesta (siten kuin edellä mainittua on saatettu mukauttaa kyseisessä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin täytäntöönpanevissa säädöksissä).

Lisätietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Singaporessa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole hybridilainaa koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä hybridilainaa myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole hybridilainaa koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hybridilainaa koskevaa esitettä ei ole, eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille tiedote voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Kemira Oyj: Solidiumin osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 15 prosentin rajan

Kemira Oyj
Pörssitiedote
21.3.2019 klo 17.00

Kemira Oyj: Solidiumin osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 15 prosentin rajan

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Kemira Oyj on 21.3.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen.

Solidium Oy:n omistus alitti 15 prosentin rajan Kemira Oyj:n osakepääomasta 21.3.2019 ja on 23 119 665 osaketta, mikä vastaa 14,88 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Kemiran osakepääoma koostuu yhteensä 155 342 557 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

HONKARAKENTEEN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 JULKAISTU

logo.jpg

HONKARAKENNE OYJ Tilinpäätös ja toimintakertomus 21.3.2019 kello 17:00

HONKARAKENTEEN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 JULKAISTU

Honkarakenteen hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 on julkaistu PDF-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.honka.com.

HONKARAKENNE OYJ

Leena Aalto

talousjohtaja

LISÄTIETOJA

talousjohtaja Leena Aalto, puh. 040 769 4590, leena.aalto@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2018 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 48,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 37 %. www.honka.com

Liite

HONKA_tilinpaatos_2018_FI

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ: Control-pelin julkaisupäivä vahvistui

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 21.3.2019 klo 16.40

Control-pelin julkaisupäivä vahvistui

Remedyn kehittämä videopeli Control saapuu maailmanlaajuisesti PlayStation 4, Xbox One ja PC-alustoille tiistaina 27. elokuuta 2019.

“Strategiamme mukaisesti Control tulee tarjoamaan pelaajille pidempään kestäviä, korkealaatuisia pelikokemuksia. Lisäksi strategian mukaisesti on tarkoitus, että Remedyn luomana ja omistamana pitkäaikaisena pelibrändinä Control erottuu markkinoilla. Jatkossa tavoitteemme on julkaista vähintään yksi peli tai pelilaajennus vuosittain”, kommentoi Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala.

Controlin julkaisijana toimii 505 Games, joka kuuluu italialaiseen Digital Bros S.p.A. -konserniin. Julkaisusopimukseen sisältyy 45 % rojaltimaksut Remedylle pelin nettomyynnistä. Lisätietoja pelin julkaisusta kerrotaan lehdistötiedotteella lähiaikoina.

Lisätietoja

Tero Virtala, toimitusjohtaja
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com
Puhelin: 09 4355 040

Lauri Haavisto, sijoittajasuhdevastaava
Sähköposti: lauri@remedygames.com
Puhelin: 09 4355 040

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games, Smilegate ja 505 Games. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake’s American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016). www.remedygames.com

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.maaliskuuta 2019 klo 16:30

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21. maaliskuuta 2019. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25. maaliskuuta 2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4. huhtikuuta 2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle 66 000 euroa ja muille jäsenille 52 800 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2019 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 4. huhtikuuta 2019 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Henkilöstön edustaja

Hallitus on päättänyt kutsua Riina Vilanderin Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Gofore Oyj: Gofore täydentää taloudellista raportointiaan

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 21.3.2019 KLO 15.20

Gofore täydentää taloudellista raportointiaan

Gofore Oyj tulee julkaisemaan maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa kuukausittaisissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen osalta konsernin EBITA-liikevoiton ja EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden tunnuslukujen vertailuarvot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. EBITA on tunnusluku, joka tarkoittaa liikevoittoa ennen liikearvopoistoja. Yhtiö pyrkii näin lisäämään läpinäkyvyyttä kasvun lisäksi myös kannattavuuden kehittymisestä. Maaliskuun liiketoimintakatsaus julkaistaan arviolta viikolla 16 ja syyskuun katsaus arviolta viikolla 42.

“Katsauksen täydennyksellä haluamme parantaa seurattavuutta myös sijoittajia kiinnostavaan kannattavuuskehitykseemme. Liiketoimintakatsauksen tarkoituksena on tarjota sijoittajille ja muille meitä seuraaville tahoille mahdollisimman reaaliaikaista tietoa tärkeimmistä tunnusluvuistamme ja niiden kehityksestä. Puolivuosikatsauksen rinnalla tämä on meille tärkeä keino palvella sijoittajayleisöjämme entistä paremmin”, kertoo toimitusjohtaja Timur Kärki.

Gofore raportoi täydet taloudelliset tiedot ja tunnusluvut koko konsernin liiketoiminnasta säännöllisesti puolivuosittain. Yhtiö on ottanut käytännöksi julkaista lisäksi kuukausittain liiketoimintakatsauksen, jossa kerrotaan edellisen kuukauden sekä edellisvuoden vastaavan ajankohdan liikevaihto. Katsauksissa on raportoitu lisäksi tunnuslukuja, joiden tarkoituksena on helpottaa yhtiön kasvun toteutumisen seurantaa ja vertailtavuutta eri kausien välillä. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistavat luvut koskevat koko konsernia ja ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 550 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 on julkaistu

Logo_lokakuu_2017.png

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.3.2019 KLO 14.40, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) vuosikertomus 2018 on julkaistu tänään suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.omasp.fi/sijoittajat. Vuosikertomus 2018 sisältää OmaSp:n tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

OmaSp:n julkaisema erillinen hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvitys sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 29.3.2019 suomeksi ja englanniksi.

OmaSp:n hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvitys 2018 julkaistaan osoitteessa www.omasp.fi > sijoittajat > johto ja hallinnointi. OmaSp:n palkka- ja palkkioselvitys 2018 julkaistaan osoitteessa www.omasp.fi > sijoittajat > palkkiot ja palkitseminen.

Vuosikertomus 2018 sekä tilinpäätös 2018 ovat PDF-tiedostoina tämän tiedotteen liitteenä.

Oma Säästöpankki Oyj

Haastattelu- ja lisätietopyynnöt:
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 290 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liitteet

OmaSp Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018OmaSp Vuosikertomus 2018

Oma Säästöpankki Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Logo_lokakuu_2017.png

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.3.2019 KLO 14.35, YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29. huhtikuuta klo 12.00 osoitteessa: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00. Kokoustarjoilut ovat ennen kokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 2.5.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 9.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

puheenjohtaja 43.000 euroavarapuheenjohtaja 26.000 euroajäsen 16.000 euroa

Kokouspalkkiot:

1.000 euroa/kokous500 euroa/ etäkokous ja valiokunnan kokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partaselle maksetaan ylimääräisenä palkkiona kahden (2) kuukauden palkkaa vastaava määrä eli 48.106 euroa.

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän eli jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että KTT Jaana Sandström valitaan suostumuksensa mukaisesti hallituksen uudeksi jäseneksi. Jaana Sandström on Lappeenrannan yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori ja hän on väitellyt tohtoriksi aiheenaan strateginen johdon laskentatoimi.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on yhtiön sijoittajasivuilla.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KTH Fredrik Westerholm vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan palkkio seuraavasti: Kokouspalkkio 1.000 euroa/kokous.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi/sijoittajat. Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla 21.3.2019. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ja päätösehdotuksista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 13.5.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.4.2019 kello 16.00, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 25.3.2019 alkaen:
a) yhtiön verkkosivuilla www.omasp.fi;
b) puhelimitse numeroon 020 7640 600 (arkisin klo 8.00–18.00); tai
c) kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Yhteisön ilmoittautuessa pyydetään lisäksi yhteisön arvo-osuustilinumero. Osakkeenomistajien Oma Säästöpankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja sen yhteydessä tehtävien rekisteröintien käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 24.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat tulee lähettää ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella Oma Säästöpankki Oyj/ Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs, 00100 Helsinki, tai sähköpostilla osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi.

4. Lisätietoja

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouskutsun päivänä Oma Säästöpankki Oyj:llä on yhteensä 29.596.700 osaketta. Äänten kokonaismäärä on 29.596.700. Mahdollisen äänestyksen yhteydessä ei huomioida yhtiön omassa hallinnassa olevia 11.700 osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 11.700 ääneen.

Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Helena Juutilainen, päälakimies, puh +358 40 580 6401, helena.juutilainen@omasp.fi

Median haastattelu- ja lisätietopyynnöt:
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 290 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 122 uutta warranttisarjaa 22.03.2019 (sarjat 2019: C4 FI ja 2019: P4 FI)

Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 122 uutta warranttisarjaa 22.03.2019. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany). Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank ABP warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank ABP
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusNokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin
Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq Helsinki Oy

ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq First North Finland
MarkkinatakaajaMarkkinatakaajana toimii Nordea Bank Abp

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:
http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
FOR9R 185NDSFI4000371596Fortum OyjFI0009007132
FOR9F 22NDSFI4000371604Fortum OyjFI0009007132
FOR9F 21NDSFI4000371612Fortum OyjFI0009007132
FOR9Q 185NDSFI4000371620Fortum OyjFI0009007132
FOR9Q 19NDSFI4000371638Fortum OyjFI0009007132
FOR9E 22NDSFI4000371646Fortum OyjFI0009007132
FOR9E 215NDSFI4000371653Fortum OyjFI0009007132
FOR9E 21NDSFI4000371661Fortum OyjFI0009007132
FOR9P 185NDSFI4000371679Fortum OyjFI0009007132
FOR9D 21NDSFI4000371687Fortum OyjFI0009007132
FOR9D 205NDSFI4000371695Fortum OyjFI0009007132
KNE9R 40NDSFI4000371703Kone OyjFI0009013403
KNE9F 54NDSFI4000371711Kone OyjFI0009013403
KNE9F 50NDSFI4000371729Kone OyjFI0009013403
KNE9Q 40NDSFI4000371737Kone OyjFI0009013403
KNE9Q 42NDSFI4000371745Kone OyjFI0009013403
KNE9E 54NDSFI4000371752Kone OyjFI0009013403
KNE9E 52NDSFI4000371760Kone OyjFI0009013403
KNE9E 50NDSFI4000371778Kone OyjFI0009013403
KNE9P 40NDSFI4000371786Kone OyjFI0009013403
KNE9P 42NDSFI4000371794Kone OyjFI0009013403
KNE9D 50NDSFI4000371802Kone OyjFI0009013403
MET9R 29NDSFI4000371810Metso OyjFI0009007835
MET9F 36NDSFI4000371828Metso OyjFI0009007835
MET9F 34NDSFI4000371836Metso OyjFI0009007835
MET9Q 29NDSFI4000371844Metso OyjFI0009007835
MET9Q 30NDSFI4000371851Metso OyjFI0009007835
MET9E 36NDSFI4000371869Metso OyjFI0009007835
MET9E 35NDSFI4000371877Metso OyjFI0009007835
MET9E 34NDSFI4000371885Metso OyjFI0009007835
MET9P 29NDSFI4000371893Metso OyjFI0009007835
MET9P 30NDSFI4000371901Metso OyjFI0009007835
MET9D 35NDSFI4000371919Metso OyjFI0009007835
MET9D 34NDSFI4000371927Metso OyjFI0009007835
MET9D 33NDSFI4000371935Metso OyjFI0009007835
NES9R 90NDSFI4000371943Neste OyjFI0009013296
NES9F 104NDSFI4000371950Neste OyjFI0009013296
NES9F 100NDSFI4000371968Neste OyjFI0009013296
NES9Q 90NDSFI4000371976Neste OyjFI0009013296
NES9Q 92NDSFI4000371984Neste OyjFI0009013296
NES9E 104NDSFI4000371992Neste OyjFI0009013296
NES9E 102NDSFI4000372008Neste OyjFI0009013296
NES9E 100NDSFI4000372016Neste OyjFI0009013296
NES9P 90NDSFI4000372024Neste OyjFI0009013296
NES9P 92NDSFI4000372032Neste OyjFI0009013296
NES9D 102NDSFI4000372040Neste OyjFI0009013296
NES9D 100NDSFI4000372057Neste OyjFI0009013296
NES9D 98NDSFI4000372065Neste OyjFI0009013296
NOK1X 53NDSFI4000372081Nokia OyjFI0009000681
NOK1L 59NDSFI4000372099Nokia OyjFI0009000681
NOK1R 5NDSFI4000372107Nokia OyjFI0009000681
NOK1R 53NDSFI4000372115Nokia OyjFI0009000681
NOK1F 6NDSFI4000372131Nokia OyjFI0009000681
NOK0R 53NDSFI4000372149Nokia OyjFI0009000681
NOK0O 52NDSFI4000372156Nokia OyjFI0009000681
NOK0C 61NDSFI4000372164Nokia OyjFI0009000681
NOK9X 53NDSFI4000372172Nokia OyjFI0009000681
NOK9U 52NDSFI4000372180Nokia OyjFI0009000681
NOK9U 54NDSFI4000372198Nokia OyjFI0009000681
NOK9I 61NDSFI4000372206Nokia OyjFI0009000681
NOK9R 53NDSFI4000372214Nokia OyjFI0009000681
NOK9Q 54NDSFI4000372222Nokia OyjFI0009000681
NOK9E 6NDSFI4000372230Nokia OyjFI0009000681
NOK9P 54NDSFI4000372248Nokia OyjFI0009000681
NOK9D 59NDSFI4000372255Nokia OyjFI0009000681
NRE9R 29NDSFI4000372263Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9F 36NDSFI4000372271Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9F 34NDSFI4000372289Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9Q 29NDSFI4000372297Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9Q 30NDSFI4000372305Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9E 36NDSFI4000372313Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9E 35NDSFI4000372321Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9E 34NDSFI4000372339Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9P 29NDSFI4000372347Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9P 30NDSFI4000372354Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9D 35NDSFI4000372362Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE9D 33NDSFI4000372370Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM9R 38NDSFI4000372388Sampo OyjFI0009003305
SAM9F 52NDSFI4000372396Sampo OyjFI0009003305
SAM9F 48NDSFI4000372404Sampo OyjFI0009003305
SAM9Q 38NDSFI4000372412Sampo OyjFI0009003305
SAM9Q 40NDSFI4000372420Sampo OyjFI0009003305
SAM9E 52NDSFI4000372438Sampo OyjFI0009003305
SAM9E 50NDSFI4000372446Sampo OyjFI0009003305
SAM9E 48NDSFI4000372453Sampo OyjFI0009003305
SAM9P 38NDSFI4000372461Sampo OyjFI0009003305
SAM9P 40NDSFI4000372479Sampo OyjFI0009003305
SAM9D 48NDSFI4000372487Sampo OyjFI0009003305
STE9R 112NDSFI4000372495Stora Enso OyjFI0009005961
STE9F 13NDSFI4000372503Stora Enso OyjFI0009005961
STE9F 125NDSFI4000372511Stora Enso OyjFI0009005961
STE9Q 112NDSFI4000372529Stora Enso OyjFI0009005961
STE9Q 115NDSFI4000372537Stora Enso OyjFI0009005961
STE9E 13NDSFI4000372545Stora Enso OyjFI0009005961
STE9E 127NDSFI4000372552Stora Enso OyjFI0009005961
STE9E 125NDSFI4000372560Stora Enso OyjFI0009005961
STE9P 112NDSFI4000372578Stora Enso OyjFI0009005961
STE9P 115NDSFI4000372586Stora Enso OyjFI0009005961
STE9D 125NDSFI4000372594Stora Enso OyjFI0009005961
UPM9R 25NDSFI4000372602UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9F 32NDSFI4000372610UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9F 30NDSFI4000372628UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9Q 25NDSFI4000372636UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9Q 26NDSFI4000372644UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9E 32NDSFI4000372651UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9E 31NDSFI4000372669UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9E 30NDSFI4000372677UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9P 25NDSFI4000372685UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9P 26NDSFI4000372693UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9D 31NDSFI4000372701UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM9D 29NDSFI4000372719UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT9R 14NDSFI4000372727Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9F 157NDSFI4000372735Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9F 152NDSFI4000372743Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9Q 14NDSFI4000372750Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9Q 142NDSFI4000372768Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9E 157NDSFI4000372776Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9E 155NDSFI4000372784Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9E 152NDSFI4000372792Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9P 14NDSFI4000372800Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9P 142NDSFI4000372818Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT9D 152NDSFI4000372826Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnusLunastushintaC/P *KerroinWarranttien kokonaismääräLiikkeeseenlaskupäiväErääntymispäivä
FOR9R 185NDS18.50P1/52019-03-222019-06-20
FOR9F 22NDS22.00C1/52019-03-222019-06-20
FOR9F 21NDS21.00C1/52019-03-222019-06-20
FOR9Q 185NDS18.50P1/52019-03-222019-05-17
FOR9Q 19NDS19.00P1/52019-03-222019-05-17
FOR9E 22NDS22.00C1/52019-03-222019-05-17
FOR9E 215NDS21.50C1/52019-03-222019-05-17
FOR9E 21NDS21.00C1/52019-03-222019-05-17
FOR9P 185NDS18.50P1/52019-03-222019-04-18
FOR9D 21NDS21.00C1/52019-03-222019-04-18
FOR9D 205NDS20.50C1/52019-03-222019-04-18
KNE9R 40NDS40.00P1/52019-03-222019-06-20
KNE9F 54NDS54.00C1/52019-03-222019-06-20
KNE9F 50NDS50.00C1/52019-03-222019-06-20
KNE9Q 40NDS40.00P1/52019-03-222019-05-17
KNE9Q 42NDS42.00P1/52019-03-222019-05-17
KNE9E 54NDS54.00C1/52019-03-222019-05-17
KNE9E 52NDS52.00C1/52019-03-222019-05-17
KNE9E 50NDS50.00C1/52019-03-222019-05-17
KNE9P 40NDS40.00P1/52019-03-222019-04-18
KNE9P 42NDS42.00P1/52019-03-222019-04-18
KNE9D 50NDS50.00C1/52019-03-222019-04-18
MET9R 29NDS29.00P1/52019-03-222019-06-20
MET9F 36NDS36.00C1/52019-03-222019-06-20
MET9F 34NDS34.00C1/52019-03-222019-06-20
MET9Q 29NDS29.00P1/52019-03-222019-05-17
MET9Q 30NDS30.00P1/52019-03-222019-05-17
MET9E 36NDS36.00C1/52019-03-222019-05-17
MET9E 35NDS35.00C1/52019-03-222019-05-17
MET9E 34NDS34.00C1/52019-03-222019-05-17
MET9P 29NDS29.00P1/52019-03-222019-04-18
MET9P 30NDS30.00P1/52019-03-222019-04-18
MET9D 35NDS35.00C1/52019-03-222019-04-18
MET9D 34NDS34.00C1/52019-03-222019-04-18
MET9D 33NDS33.00C1/52019-03-222019-04-18
NES9R 90NDS90.00P1/52019-03-222019-06-20
NES9F 104NDS104.00C1/52019-03-222019-06-20
NES9F 100NDS100.00C1/52019-03-222019-06-20
NES9Q 90NDS90.00P1/52019-03-222019-05-17
NES9Q 92NDS92.00P1/52019-03-222019-05-17
NES9E 104NDS104.00C1/52019-03-222019-05-17
NES9E 102NDS102.00C1/52019-03-222019-05-17
NES9E 100NDS100.00C1/52019-03-222019-05-17
NES9P 90NDS90.00P1/52019-03-222019-04-18
NES9P 92NDS92.00P1/52019-03-222019-04-18
NES9D 102NDS102.00C1/52019-03-222019-04-18
NES9D 100NDS100.00C1/52019-03-222019-04-18
NES9D 98NDS98.00C1/52019-03-222019-04-18
NOK1X 53NDS5.30P1/52019-03-222021-12-17
NOK1L 59NDS5.90C1/52019-03-222021-12-17
NOK1R 5NDS5.00P1/52019-03-222021-06-18
NOK1R 53NDS5.30P1/52019-03-222021-06-18
NOK1F 6NDS6.00C1/52019-03-222021-06-18
NOK0R 53NDS5.30P1/52019-03-222020-06-18
NOK0O 52NDS5.20P1/52019-03-222020-03-20
NOK0C 61NDS6.10C1/52019-03-222020-03-20
NOK9X 53NDS5.30P1/52019-03-222019-12-20
NOK9U 52NDS5.20P1/52019-03-222019-09-20
NOK9U 54NDS5.40P1/52019-03-222019-09-20
NOK9I 61NDS6.10C1/52019-03-222019-09-20
NOK9R 53NDS5.30P1/52019-03-222019-06-20
NOK9Q 54NDS5.40P1/52019-03-222019-05-17
NOK9E 6NDS6.00C1/52019-03-222019-05-17
NOK9P 54NDS5.40P1/52019-03-222019-04-18
NOK9D 59NDS5.90C1/52019-03-222019-04-18
NRE9R 29NDS29.00P1/52019-03-222019-06-20
NRE9F 36NDS36.00C1/52019-03-222019-06-20
NRE9F 34NDS34.00C1/52019-03-222019-06-20
NRE9Q 29NDS29.00P1/52019-03-222019-05-17
NRE9Q 30NDS30.00P1/52019-03-222019-05-17
NRE9E 36NDS36.00C1/52019-03-222019-05-17
NRE9E 35NDS35.00C1/52019-03-222019-05-17
NRE9E 34NDS34.00C1/52019-03-222019-05-17
NRE9P 29NDS29.00P1/52019-03-222019-04-18
NRE9P 30NDS30.00P1/52019-03-222019-04-18
NRE9D 35NDS35.00C1/52019-03-222019-04-18
NRE9D 33NDS33.00C1/52019-03-222019-04-18
SAM9R 38NDS38.00P1/52019-03-222019-06-20
SAM9F 52NDS52.00C1/52019-03-222019-06-20
SAM9F 48NDS48.00C1/52019-03-222019-06-20
SAM9Q 38NDS38.00P1/52019-03-222019-05-17
SAM9Q 40NDS40.00P1/52019-03-222019-05-17
SAM9E 52NDS52.00C1/52019-03-222019-05-17
SAM9E 50NDS50.00C1/52019-03-222019-05-17
SAM9E 48NDS48.00C1/52019-03-222019-05-17
SAM9P 38NDS38.00P1/52019-03-222019-04-18
SAM9P 40NDS40.00P1/52019-03-222019-04-18
SAM9D 48NDS48.00C1/52019-03-222019-04-18
STE9R 112NDS11.25P1/52019-03-222019-06-20
STE9F 13NDS13.00C1/52019-03-222019-06-20
STE9F 125NDS12.50C1/52019-03-222019-06-20
STE9Q 112NDS11.25P1/52019-03-222019-05-17
STE9Q 115NDS11.50P1/52019-03-222019-05-17
STE9E 13NDS13.00C1/52019-03-222019-05-17
STE9E 127NDS12.75C1/52019-03-222019-05-17
STE9E 125NDS12.50C1/52019-03-222019-05-17
STE9P 112NDS11.25P1/52019-03-222019-04-18
STE9P 115NDS11.50P1/52019-03-222019-04-18
STE9D 125NDS12.50C1/52019-03-222019-04-18
UPM9R 25NDS25.00P1/52019-03-222019-06-20
UPM9F 32NDS32.00C1/52019-03-222019-06-20
UPM9F 30NDS30.00C1/52019-03-222019-06-20
UPM9Q 25NDS25.00P1/52019-03-222019-05-17
UPM9Q 26NDS26.00P1/52019-03-222019-05-17
UPM9E 32NDS32.00C1/52019-03-222019-05-17
UPM9E 31NDS31.00C1/52019-03-222019-05-17
UPM9E 30NDS30.00C1/52019-03-222019-05-17
UPM9P 25NDS25.00P1/52019-03-222019-04-18
UPM9P 26NDS26.00P1/52019-03-222019-04-18
UPM9D 31NDS31.00C1/52019-03-222019-04-18
UPM9D 29NDS29.00C1/52019-03-222019-04-18
WRT9R 14NDS14.00P1/52019-03-222019-06-20
WRT9F 157NDS15.75C1/52019-03-222019-06-20
WRT9F 152NDS15.25C1/52019-03-222019-06-20
WRT9Q 14NDS14.00P1/52019-03-222019-05-17
WRT9Q 142NDS14.25P1/52019-03-222019-05-17
WRT9E 157NDS15.75C1/52019-03-222019-05-17
WRT9E 155NDS15.50C1/52019-03-222019-05-17
WRT9E 152NDS15.25C1/52019-03-222019-05-17
WRT9P 14NDS14.00P1/52019-03-222019-04-18
WRT9P 142NDS14.25P1/52019-03-222019-04-18
WRT9D 152NDS15.25C1/52019-03-222019-04-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 21.03.2019

NORDEA BANK ABP

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

Warranttilehdistötiedote 2019-03-22

Konecranes toimittaa kontinkäsittelylaitteita Wilmingtonin satamaan Yhdysvaltoihin

Konecranes on saanut tilauksen Gulftainer USA Wilmington LLC ‑yhtiöltä. Tilaus käsittää yhdeksän sähkökäyttöistä Konecranesin kumipyöräkonttinosturia (RTG) ja kolme Liftace‑konttikurottajaa. Laitteet toimitetaan vuosina 2019–2020. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen hintaa ei julkisteta.

Wilmingtonin satamalla on ennestään käytössä Konecranesin Gottwald-mobiilisatamanostureita. Lisäksi Gulftainerilla on käytössä Konecranesin kontinkäsittelylaitteita Canaveralin satamassa Floridassa sekä Lähi-idässä. Konecranesin tuotteisiin yritys päätyi tällä kertaa, koska sillä on hyviä kokemuksia Konecranesin laitteista ja koska Konecranesilla on hyvät huoltopalvelut Yhdysvalloissa. ”Tilaus on osoitus siitä, että Konecranesin tuotevalikoima on vahva kaikilla kontinkäsittelyn osa-alueilla. Menestyksemme Amerikassa jatkuu”, totesi Jussi Suhonen, Konecranesin satamaratkaisujen Americas-liiketoiminta-alueen myyntijohtaja.

Gulftainer USA Wilmingtonin toimitusjohtaja Eric Casey puolestaan totesi: ”Gulftainer USA Wilmington vastaanottaa lähitulevaisuudessa uusia lastinkäsittelylaitteita Konecranesilta. Tilaus käsittää yhdeksän RTG-nosturia, joiden nostokapasiteetti on 41 tonnia, sekä kolme konttikurottajaa, joiden kapasiteetti on 45 tonnia. Nämä Konecranesin RTG-nosturit ovat Gulftainerin ensimmäiset täysin sähkökäyttöiset kumipyöräkonttinosturit. Tämän edistyneen lastinkäsittelylaitteiston hankinta Wilmingtonin satamaan osoittaa, että olemme erittäin sitoutuneita vahvistamaan toimintaamme tässä terminaalissa. Samalla se vahvistaa Wilmingtonin asemaa Pohjois-Amerikan merkittävimpänä tuoreiden hedelmien ja mehutiivisteiden tuontisatamana. Gulftainer on tehnyt yhteistyötä Konecranesin kanssa jo kauan, ja odotamme yhteistyön myös jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen.”

Konecranesin RTG-nosturit toimitetaan vuoden 2020 ensimmäisen ja neljännen neljänneksen aikana. Ne ovat täysin sähkökäyttöisiä, dieselvapaita kumipyöräkonttinostureita, jotka saavat käyttövoimansa virtakiskojärjestelmän kautta akkujen toimiessa varavoimanlähteenä. Nosturit on varustettu Konecranesin aktiivisella kuormanhallintajärjestelmällä (ALC), joka eliminoi konttien heilahtelun, sekä törmäysten estojärjestelmällä. Niiden nostokapasiteetti on 41 tonnia, ja ne pystyvät pinoamaan kontit yksi-yli-viiden kontin korkuisiksi ja seitsemän kontin (plus rekkakaista) levyisiksi pinoiksi.

Konecranesin Liftace-konttikurottajat toimitetaan vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana. Niiden nostokapasiteetti on 45 tonnia, ja ne on varustettu sammutusjärjestelmillä, keskusvoitelulla ja peruutustutkilla.

Lisätietoja: Jussi Suhonen, Regional Sales Director Americas, Konecranes Port Solutions
Sähköposti: jussi.suhonen@konecranes.com tai puhelin: +1 (281) 610 2576

Lisätiedot sijoittajille ja analyytikoille: Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: eero.tuulos@konecranes.com tai puhelin: +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com

Wilmingtonin satama
Wilmingtonin satama Delawaressa Yhdysvalloissa on täyden palvelun syväsatama ja meriliikenneterminaali, joka sijaitsee strategisesti Delaware- ja Christinajoen yhtymäkohdassa. Terminaalialueen laajuus on 125 hehtaaria. Satama oli ensimmäinen suuri satama Delawarejoen varrella. Satamasta on Atlantille vain noin sadan kilometrin eli neljän tunnin laivamatka. Wilmingtonin sataman operaattorina toimii Gulftainer USA Wilmington LLC.

Konecranes
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää ja 600 toimipistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

facebook twitter