Etusivu » Arkistot 20.3.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote20.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä20.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä1 453osaketta
Keskihinta/ osake6.8500EUR
Kokonaishinta9 953.05EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 158 714 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_20.3_trades

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2019 KLO 17:30

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2019.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja 50.000 euroa vuodessahallituksen varapuheenjohtaja 36.000 euroa vuodessahallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 36.000 euroa vuodessahallituksen jäsen 30.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Vuosipalkkiota ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen
Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen nykyiset jäsenet Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen, Hanna Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen uudelleen. Yhtiökokous valitsi Uusiksi hallituksen jäseniksi Elina Björklund ja Juhani Elomaa.

Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin.

Yhtiökokous valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen ja Juhani Elomaan siten, että Juha Laaksonen toimii hallituksen varapuheenjohtajana siihen saakka, kunnes Juhani Elomaan Taaleri Oyj:n toimitusjohtajuus päättyy. Tämän jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana toimii Juhani Elomaa.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Ulla Nykky.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2018 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2018 antaman valtuutuksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä nimitystoimikunnan pyynnöstä.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. Työjärjestys on nähtävillä Taaleri Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.taaleri.com/yhtiokokous.

Taaleri Oyj:n hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Vesa Puttonen, Hanna Sievinen ja Tuomas Syrjänen. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Vesa Puttosen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Fagernäs, Juha Laaksonen ja Elina Björklund. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin.

Taaleri Oyj
Viestintä

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Efore Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018 julkaistu

EFORE OYJ Pörssitiedote 20.3.2019 klo 17.00

Efore Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018 julkaistu

Efore Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2018 on julkaistu pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.efore.com.

Lisäksi Efore Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä. Selvitykset ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla www.efore.com ja ne löytyvät myös yhtiön vuosikertomuksesta.

EFORE OYJ

Vesa Leino
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.com

LIITTEET:

Vuosikertomus 2018
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Liitteet

Efore_2018_VuosikertomusEfore_2018_Palkka- ja palkkioselvitysEfore_2018_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. on saanut omistusoikeuden Technopoliksen vähemmistöosakkeisiin ja Technopoliksen osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingistä

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2019 klo 16.45

Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. on saanut omistusoikeuden Technopoliksen vähemmistöosakkeisiin ja Technopoliksen osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingistä

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. (”Kildare”) on tänään asettanut Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämän välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden Technopolis Oyj:n (”Technopolis”) vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn yhteydessä. Kildare on siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Technopoliksen osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Technopoliksen vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on 14.2.2019 Technopoliksen hakemukseen perustuen päättänyt poistaa Technopoliksen osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Technopoliksen osakkeisiin on lunastusmenettelyssä siirtynyt Kildarelle osakeyhtiölain mukaisesti. Technopoliksen osakkeiden listaus Nasdaq Helsingissä päättyi tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:
Outi Raekivi
Lakiasiainjohtaja
puh. 050 303 9393

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää seitsemässä maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. www.technopolis.fi

Omien osakkeiden luovutus 20.3.2019

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
20.3.2019 klo 14.00

Omien osakkeiden luovutus 20.3.2019

Lassila & Tikanoja Oyj on yhtiökokouksen 14.3.2019 päätöksellä siirtänyt 5 903 osaketta Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 14,90 euroa, joka on osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 19.3.2019.

Yhtiön hallussa on omia osakkeita 382 763 kappaletta 20.3.2019 suoritettujen luovutusten jälkeen.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Taaleri Oyj:n uusi toimitusjohtaja Robin Lindahl aloittaa 1.6.2019

logo.jpg

TAALERI OYJ LEHIDISTÖTIEDOTE 20.3.2019 KLO 15.15

Taaleri Oyj:n uusi toimitusjohtaja Robin Lindahl aloittaa 1.6.2019

KTM Robin Lindahlin aloituspäivämäärä on täsmentynyt ja hän aloittaa Taaleri Oyj:n toimitusjohtajana 1.6.2019. Lindahl siirtyy Taaleriin Normet-konsernista, jonka toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2016. Nimitysuutinen tiedotettiin alun perin pörssitiedotteena 14.2.2019.

Taaleri Oyj

Viestintä

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista – Tarkka, Laura

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
20.3.2019 klo 15.10

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Tarkka, Laura
Asema:Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:743700Z9Z54VGHZA0028_20190320102004_11
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Lassila & Tikanoja Oyj
LEI:743700Z9Z54VGHZA0028
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-03-20
Kauppapaikka:OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009010854
Volyymi:805
Yksikköhinta:Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:805
Keskihinta:0.00000 Euro

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista – Maijala, Miikka

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
20.3.2019 klo 15.10

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Maijala, Miikka
Asema:Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:743700Z9Z54VGHZA0028_20190320101932_13
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Lassila & Tikanoja Oyj
LEI:743700Z9Z54VGHZA0028
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-03-20
Kauppapaikka:OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009010854
Volyymi:805
Yksikköhinta:Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:805
Keskihinta:0.00000 Euro

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista – Kangas-Kärki, Teemu

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
20.3.2019 klo 15.10

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Kangas-Kärki, Teemu
Asema:Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:743700Z9Z54VGHZA0028_20190320101738_7
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Lassila & Tikanoja Oyj
LEI:743700Z9Z54VGHZA0028
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-03-20
Kauppapaikka:OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009010854
Volyymi:805
Yksikköhinta:Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:805
Keskihinta:0.00000 Euro

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista – Lares, Laura

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
20.3.2019 klo 15.05

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Lares, Laura
Asema:Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:743700Z9Z54VGHZA0028_20190320101820_9
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Lassila & Tikanoja Oyj
LEI:743700Z9Z54VGHZA0028
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-03-20
Kauppapaikka:OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009010854
Volyymi:805
Yksikköhinta:Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:805
Keskihinta:0.00000 Euro

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

facebook twitter