Etusivu » Arkistot 15.3.2019

Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2018 on julkaistu

Ponsse Oyj on julkaissut erillisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018. Selvitykset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com Ponsse.comSijoittajat › Hallinnointi
suomeksi ja englanniksi.

Vieremällä 15. maaliskuuta 2019

PONSSE OYJ

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Liitteet

Ponsse Oyj_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä_2018Ponsse Oyj_Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote15.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä15.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä400osaketta
Keskihinta/ osake6.8500EUR
Kokonaishinta2 740.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 155 259 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_15.3_trades

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Korjaus BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n yhtiökokouskutsuun, joka julkaistu 15.3.2019 klo 12:00

Korjaus BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n yhtiökokouskutsuun, joka julkaistu 15.3.2019 klo 12:00

Hallintarekisteristä ilmoittautuminen kestää 2.4.2019 klo 10:00 saakka.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

BBS-Bioctive Bone Substitutes Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote 15.3.2019, klo 16:30

KUTSU BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu, perjantaina 5.4.2019 kello 14.00 alkaen. Yhtiökokouksessa osallistumis- ja äänioikeus on täsmäytyspäivänä 26.3.2019 osakasrekisteriin merkityillä osakkeenomistajilla.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avausPuheenjohtajan ja sihteerin valintaPöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valintaKokouksen laillisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenEsitetään 31.12.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtajan katsausPäätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisestaPäätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalleHallituksen jäsenten palkkioista päättäminenHallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenHallituksen jäsenten valintaTilintarkastajan palkkiosta päättäminenTilintarkastajan valitseminenHallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 5.4.2019 klo 14.00 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisella tai optio-oikeuksien antamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 1 500 000 kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 5 090 520 osaketta, vanha valtuutus ehdotetaan poistettavaksi.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2020 saakka.

Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

C: OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 2.4.2019 klo 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan henkilöllisyys. Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 26.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 2.4.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa sellainen hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyytensä ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu 2.4.2019 klo 10.00 mennessä. Kirjeitse tehdyn ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllämainitun ilmoittautumisajan päättymistä

Oulussa 15. maaliskuuta 2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat:
Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,
puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi
Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,
puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bbs-artebone.fi

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 15. maaliskuuta 2019 klo 12.00 (UCT).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.

Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi

Valmet Oyj:n pörssitiedote 15.3.2019 klo 16:00

Valmetin hallitus päätti 20. joulukuuta 2018 suunnatusta osakeannista Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi ansaintajaksolta 2018.

Osakeannissa 15. maaliskuuta 2019 on luovutettu vastikkeetta 200 707 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Lisätietoja pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on saatavilla 11. joulukuuta 2017 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 21. maaliskuuta 2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakeannin jälkeen Valmet Oyj:n hallussa on 244 027 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa 18.03.2019 (sarjat 2019: C2 FI ja 2019: P2 FI)

Nordea Bank Abp laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa 18.03.2019. Turbowarranttien kohde-etuutena Metso Oyj:n (METSO), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YIT) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank Abp:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (METSO), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YIT) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiturbowarrantti:
(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin
Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Loppukurssi Erääntymispäivänä:
Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi

Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi

Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.

Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;

Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.

Vertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
Deutsche Börse

Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000–500 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank Abp
Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:
http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta
www.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com, www.sampo.fi, www.deutsche-boerse.com
Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin kaupankäyntitunnusTurbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TDAX9R12300NDS FI4000370713 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9R12200NDS FI4000370721 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9R12100NDS FI4000370739 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9R12000NDS FI4000370747 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9R11900NDS FI4000370754 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9R11800NDS FI4000370762 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9F11100NDS FI4000370770 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9F11200NDS FI4000370788 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9F11300NDS FI4000370796 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9F11400NDS FI4000370804 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9F11500NDS FI4000370812 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX9F11600NDS FI4000370820 DAX Index (Germany) DE0008469008
TOTE9R 48NDS FI4000370838 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE9R 46NDS FI4000370846 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE9R 44NDS FI4000370853 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE9R 42NDS FI4000370861 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE9F 32NDS FI4000370879 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE9F 34NDS FI4000370887 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE9F 36NDS FI4000370895 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE9F 38NDS FI4000370903 Outotec Oyj FI0009014575
TYIT9R 62NDS FI4000370911 YIT Oyj FI0009800643
TYIT9R 6NDS FI4000370929 YIT Oyj FI0009800643
TYIT9R 58NDS FI4000370937 YIT Oyj FI0009800643
TYIT9R 56NDS FI4000370945 YIT Oyj FI0009800643
TYIT9F 46NDS FI4000370952 YIT Oyj FI0009800643
TYIT9F 48NDS FI4000370960 YIT Oyj FI0009800643
TYIT9F 5NDS FI4000370978 YIT Oyj FI0009800643
TYIT9F 52NDS FI4000370986 YIT Oyj FI0009800643
TSTE9R 14NDS FI4000370994 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE9R 135NDS FI4000371000 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE9R 13NDS FI4000371018 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE9R 125NDS FI4000371026 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE9F 10NDS FI4000371034 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE9F 105NDS FI4000371042 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE9F 11NDS FI4000371059 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE9F 115NDS FI4000371067 Stora Enso Oyj FI0009005961
TWRT9R 165NDS FI4000371075 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT9R 16NDS FI4000371083 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT9R 155NDS FI4000371091 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT9R 15NDS FI4000371109 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT9F 125NDS FI4000371117 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT9F 13NDS FI4000371125 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT9F 135NDS FI4000371133 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT9F 14NDS FI4000371141 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TMET9P 35NDS FI4000371158 Metso Oyj FI0009007835
TMET9P 34NDS FI4000371166 Metso Oyj FI0009007835
TMET9P 33NDS FI4000371174 Metso Oyj FI0009007835
TMET9P 32NDS FI4000371182 Metso Oyj FI0009007835
TMET9D 27NDS FI4000371190 Metso Oyj FI0009007835
TMET9D 28NDS FI4000371208 Metso Oyj FI0009007835
TMET9D 29NDS FI4000371216 Metso Oyj FI0009007835
TMET9D 30NDS FI4000371224 Metso Oyj FI0009007835
TNOK9Q 62NDS FI4000371232 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9Q 61NDS FI4000371240 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9Q 6NDS FI4000371257 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9Q 59NDS FI4000371265 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9Q 58NDS FI4000371273 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9Q 57NDS FI4000371281 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9E 5NDS FI4000371299 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9E 51NDS FI4000371307 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9E 52NDS FI4000371315 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9E 53NDS FI4000371323 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9E 54NDS FI4000371331 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK9E 55NDS FI4000371349 Nokia Oyj FI0009000681

Taulukko 2

Turbowarrantin kaupankäyntitunnusLunastushintaRajatasoC/P *KerroinLiikkeeseenlaskupäiväErääntymispäivä
TDAX9R12300NDS 12,300.00 12,300.00 P 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9R12200NDS 12,200.00 12,200.00 P 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9R12100NDS 12,100.00 12,100.00 P 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9R12000NDS 12,000.00 12,000.00 P 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9R11900NDS 11,900.00 11,900.00 P 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9R11800NDS 11,800.00 11,800.00 P 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9F11100NDS 11,100.00 11,100.00 C 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9F11200NDS 11,200.00 11,200.00 C 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9F11300NDS 11,300.00 11,300.00 C 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9F11400NDS 11,400.00 11,400.00 C 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9F11500NDS 11,500.00 11,500.00 C 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TDAX9F11600NDS 11,600.00 11,600.00 C 1/150 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9R 48NDS 4.80 4.80 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9R 46NDS 4.60 4.60 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9R 44NDS 4.40 4.40 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9R 42NDS 4.20 4.20 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9F 32NDS 3.20 3.20 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9F 34NDS 3.40 3.40 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9F 36NDS 3.60 3.60 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TOTE9F 38NDS 3.80 3.80 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9R 62NDS 6.20 6.20 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9R 6NDS 6.00 6.00 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9R 58NDS 5.80 5.80 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9R 56NDS 5.60 5.60 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9F 46NDS 4.60 4.60 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9F 48NDS 4.80 4.80 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9F 5NDS 5.00 5.00 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TYIT9F 52NDS 5.20 5.20 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9R 14NDS 14.00 14.00 P 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9R 135NDS 13.50 13.50 P 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9R 13NDS 13.00 13.00 P 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9R 125NDS 12.50 12.50 P 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9F 10NDS 10.00 10.00 C 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9F 105NDS 10.50 10.50 C 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9F 11NDS 11.00 11.00 C 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TSTE9F 115NDS 11.50 11.50 C 1/1 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9R 165NDS 16.50 16.50 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9R 16NDS 16.00 16.00 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9R 155NDS 15.50 15.50 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9R 15NDS 15.00 15.00 P 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9F 125NDS 12.50 12.50 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9F 13NDS 13.00 13.00 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9F 135NDS 13.50 13.50 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TWRT9F 14NDS 14.00 14.00 C 1/2 2019-03-18 2019-06-20
TMET9P 35NDS 35.00 35.00 P 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TMET9P 34NDS 34.00 34.00 P 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TMET9P 33NDS 33.00 33.00 P 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TMET9P 32NDS 32.00 32.00 P 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TMET9D 27NDS 27.00 27.00 C 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TMET9D 28NDS 28.00 28.00 C 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TMET9D 29NDS 29.00 29.00 C 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TMET9D 30NDS 30.00 30.00 C 1/5 2019-03-18 2019-04-18
TNOK9Q 62NDS 6.20 6.20 P 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9Q 61NDS 6.10 6.10 P 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9Q 6NDS 6.00 6.00 P 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9Q 59NDS 5.90 5.90 P 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9Q 58NDS 5.80 5.80 P 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9Q 57NDS 5.70 5.70 P 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9E 5NDS 5.00 5.00 C 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9E 51NDS 5.10 5.10 C 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9E 52NDS 5.20 5.20 C 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9E 53NDS 5.30 5.30 C 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9E 54NDS 5.40 5.40 C 1/1 2019-03-18 2019-05-17
TNOK9E 55NDS 5.50 5.50 C 1/1 2019-03-18 2019-05-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 15.03.2019

Nordea Bank Abp

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

NBAB lehdistötiedote turbo 2019-03-18

Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 15.3.2019 klo 15:00

Valmet Oyj:lle on 15. maaliskuuta 2019 palautunut vastikkeetta 2 428 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen.

Osakkeiden palautuksen jälkeen Valmet Oyj:n hallussa on 444 734 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS CGC DB3 MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S YHTIÖTIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS CGC DB3 MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman MINIS CGC DB3 minifutuurin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua minifutuurin rajatason (Barrier Level). Kyseisen minifutuurin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 15.3.2019 kello 11:19.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa minifutuuria:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: MINIS CGC DB3

ISIN-koodi: DK0061129947

Kohde-etuus: Cargotec Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 15.3.2019

Rajataso: 34.743749 euroa

Rahoitustaso: 35.785321 euroa

Kerroin: 1

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 16.12.2022

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin ylintä hintaa, joka on 35.04 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 0.745321 euroa / minifutuuri.

Minifutuuri on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Irlannin keskuspankin 18.6.2018 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 24.7.2018, 3.10.2018, 9.10.2018, 19.10.2018, 12.11.2018, 12.12.2018, 18.1.2019 ja 26.2.2019 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja minifutuurin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Efecten talousjohtaja vaihtuu

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 15.3.2019 KLO 14.00

Efecten talousjohtaja vaihtuu

Efecten talousjohtaja Hannu Nyman on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Yhtiö on aloittanut uuden talousjohtajan hakuprosessin.

“Haluan lausua lämpimät kiitokset Hannulle hänen panoksestaan Efecten kehittämisessä kuluneen kahden vuoden aikana”, sanoo Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredrikson.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com

NoHo Partners Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua ensisijaisesti kansainvälisen ja kotimaisen kasvun rahoittamiseksi

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 15.3.2019 klo 13.25

NoHo Partners Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua ensisijaisesti kansainvälisen ja kotimaisen kasvun rahoittamiseksi

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

NoHo Partners Oyj harkitsee arviolta 20-30 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskua. Laina pyritään laskemaan liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan.

NoHo Partners Oyj aikoo käyttää hybridilainalla mahdollisesti saamansa varat sen strategian mukaisiin investointeihin, mukaan lukien mahdolliset kansainväliset ja kotimaiset yritysjärjestelyt, tiettyjen nykyisten lainojen takaisinmaksuun noin 5 miljoonan euron osalta, mukaan lukien tiettyjen pääjärjestäjän myöntämien lainojen takaisinmaksu, sekä yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

NoHo Partners Oyj neuvottelee parhaillaan strategiansa mukaisista Ravintolaliiketoimintaan liittyvistä pohjoismaisista yritysjärjestelyistä, mukaan lukien laajentumisesta uusiin maihin. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että tällaiset neuvottelut saatetaan menestyksellisesti päätökseen.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaisi yhtiön pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. NoHo Partners Oyj:n korollisten velkojen maturiteettijakauma per 31.12.2018 on seuraava:

(1000 euroa)20192020202120222023-2024
Korolliset velat 53 140 24 260 21 461 20 298 24 471

Nordea Bank Abp toimii hybridilainan pääjärjestäjänä. NoHo Partners Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

NOHO PARTNERS OYJ

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Tärkeää tietoa
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. NoHo Partners Oyj:lla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Hybridilainaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

BBS-Bioctive Bone Substitutes Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote 15.3.2019, klo 12:00

KUTSU BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu, perjantaina 5.4.2019 kello 14.00 alkaen. Yhtiökokouksessa osallistumis- ja äänioikeus on täsmäytyspäivänä 26.3.2019 osakasrekisteriin merkityillä osakkeenomistajilla.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avausPuheenjohtajan ja sihteerin valintaPöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valintaKokouksen laillisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenEsitetään 31.12.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtajan katsausPäätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisestaPäätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalleHallituksen jäsenten palkkioista päättäminenHallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenHallituksen jäsenten valintaTilintarkastajan palkkiosta päättäminenTilintarkastajan valitseminenHallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 5.4.2019 klo 14.00 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisella tai optio-oikeuksien antamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 1 500 000 kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 5 090 520 osaketta, vanha valtuutus ehdotetaan poistettavaksi.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2020 saakka.

Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

C: OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 2.4.2019 klo 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan henkilöllisyys. Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 26.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa sellainen hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyytensä ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu 2.4.2019 klo 10.00 mennessä. Kirjeitse tehdyn ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllämainitun ilmoittautumisajan päättymistä

Oulussa 15. maaliskuuta 2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,

puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,

puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 15. maaliskuuta 2019 klo 12.00 (UCT).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE®on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.

facebook twitter