Etusivu » Arkistot 13.3.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote13.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä13.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä1 200osaketta
Keskihinta/ osake6.8333EUR
Kokonaishinta8 199.96EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 154 459 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_13.3_trades

KUTSU FELLOW FINANCE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fellow Finance Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.4.2019 klo 15:00 alkaen Helsingissä osoitteessa Kasarmikatu 21 (Jura-sali), Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kello 14:00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsaus

7. Päätetään emoyhtiön sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta

8. Päätetään taseen osoittaman voiton käsittelystä sekä osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet voittovarat jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on 15.4.2019.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten määrästä ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi.

Yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, ehdotetaan maksettavan hallitustyöskentelystä palkkiona 10 000 euroa vuodessa kullekin ja hallituksen puheenjohtajalle 15 000 euroa. Yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyisten hallituksen jäsenten Kai Myllynevan, Teemu Nyholmin, Harri Tilevin, Esa Laurilan ja Jorma Alanteen valitsemista uudelle toimikaudelle. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely ja osakeomistukset ovat nähtävissä Fellow Finance Oyj:n internetsivuilla www.fellowfinance.fi/yritys/hallinnointi.

12. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT Timo Helle Grant Thorntonilta.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Yhtiöllä päättyy yhtiökokoukseen 3.4.2019 aiempi omien osakkeiden (581 762 osaketta) hankintaa koskeva valtuutus.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi mahdollisten yrityskauppojen ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Val-tuutuksen nojalla hankitut osakkeet voidaan luovuttaa muutoin edelleen, pitää yhtiöllä tai mitätöidä. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

15. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikuntaan äänivallattomana asiantuntijajäsenenä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät omistajatietojen perusteella, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti neljä suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan.

Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, ratkaistaan asia arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan jäseneksi ei voida nimetä yhtiöön työ- tai toimisuhteessa olevaa henkilöä eikä yhtiön hallituksen jäsentä pois lukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu nimitystoimikuntaan äänivallattomana asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu.

Nimitystoimikunta lähettää ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä arkipäivänä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 300 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,2 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivän tilanteen perusteella.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukaisen kannustinpalkkion maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen esitetään sisältävän lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyy yhtiökokoukseen 3.4.2019.

17. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Fellow Finance – konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 200 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä kokouskutsun päivän tilanteen perusteella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2022 – 28.2.2023. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin aikavälillä 1.3. – 1.4.2019. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien 2019 jakamisesta 30.8.2019 mennessä. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista, jotka voivat koskea esimerkiksi avainhenkilön osakeomistusta tai yhtiön taloudellista menestystä.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 13.3.2019 alkaen Fellow Finance Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.fellowfinance.fi.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja ne ovat ladattavissa ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilta.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 22.3.2019 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 29.3.2019 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Sähköpostitse sijoittajapalvelu@fellowfinance.fiPuhelimitse: 0757 568 603, maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.3.2019 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 29.3.2019 klo 10.00 mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse skannattuna kopiona (sijoittajapalvelu@fellowfinance.fi) ja alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 29.3.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Fellow Finance Oyj, Yhtiökokous, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki.

MUUT TIEDOT

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Fellow Finance Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 7 128 625 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2019

FELLOW FINANCE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja
Jouni Hintikka
toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
puh. +358 40 585 5009
jouni.hintikka@fellowfinance.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance lyhyesti
Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 550 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2800 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 4.3.2019)

Liitteet

FELLOW FINANCE OYJ OPTIO-OIKEUDET 2019Fellow Finance Oyj osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 13.3.2019 kello 15.15

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Roinisen ja varapuheenjohtajaksi Tapani Rautiaisen.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelua: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Feodor Aminoff, maaliskuu 2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 13.3.2019 klo 14:00 (CET)

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Feodor Aminoff, maaliskuu 2019

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Aminoff, Feodor
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 743700J1YZ8IEJAPDL21_20190313123055_3
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Savosolar Oyj
LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-13
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Liiketoimen luonne: Merkintä
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000123096
Volyymi: 600000
Yksikköhinta: 0,00500 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 600000
Keskihinta: 0,00500 Euro

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 13.3.2019 klo 14:00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 13.3.2018 kello 14.45

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.2.2019.

Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:
Petri Roininen, hallituksen puheenjohtaja;
Taina Ahvenjärvi, hallituksen jäsen;
Petri Kovalainen, hallituksen jäsen;
Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;
Eljas Repo, hallituksen jäsen ja
Pekka Peiponen, toimitusjohtaja. 30.9.2018 saakka
Kari Sainio, toimitusjohtaja 1.10.2018 lukien.

Päätettiin, että tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin viideksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus astuu voimaan 1.7.2019 ja on voimassa 30.6.2020 asti.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Sainio, puh. 0400 209 147

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2018 on julkaistu

Ponsse Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com sekä suomen- että englanninkielisenä.

Painettu vuosikertomus lähetetään postitse vuosikertomuksen tilanneille. Vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internet-sivuilla olevalla tilauslomakkeella www.ponsse.com/fi/media-arkisto/tilaa-julkaisuja tai puhelimitse numerosta 020 768 800.

Vieremällä 13. maaliskuuta 2019

PONSSE OYJ

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Liite

Ponsse Oyj_Vuosikertomus_2018_FI

SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS

logo.gif

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2019. Kokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Kimmo Viertola, joka toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkönä. Valtiosihteeri Paula Lehtomäki oli ilmoittanut eroavansa Solidium Oy:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi Pohjoismaiden ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,9 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Savosolarin suurin aurinkolämpöjärjestelmä Grenaa Varmevaerkille otettu käyttöön kokonaan

Savosolar Oyj
Lehdistötiedote 13.3.2019 klo 12:50 (CET)

Savosolarin suurin aurinkolämpöjärjestelmä Grenaa Varmevaerkille otettu käyttöön kokonaan

Savosolarin tähän asti suurin aurinkolämpöjärjestelmä, joka toimitettiin Grenaa Varmevaerkille Tanskassa, otettiin täysin käyttöön maanantaina 11. maaliskuuta. Aurinkolämpökenttä, joka on kooltaan lähes 21 000 m2, tuottaa nyt puhdasta lämpöä Grenaan kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Osa aurinkokeräinkentästä on toiminut jo joitain viikkoja, ja käynnistysvaiheen aikana (edelliset 3 viikkoa) se on tuottanut riittävästi energiaa 22 normaalin omakotitalon lämmittämiseksi vuodeksi. Koko järjestelmä on nyt siis asennettu ja toiminnassa, aikataulun mukaisesti. Järjestelmän lopullinen luovuttaminen vaatii vielä joitakin asiakirjoja ja säätöjä.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että järjestelmä on nyt täysin toiminnassa. Olemme myös iloisia siitä, että saimme toimittaa yhtiömme historian tähän asti suurimman aurinkolämpöjärjestelmän Grenaa Varmevaerkille. Tämä onnistunut kokonaistoimitus Tanskassa, joka on yksi maailman kilpailluimmista aurinkolämpömarkkinoista, vahvistaa uskoamme tulevaisuuteen nyt, kun laajennumme uusille markkinoille ja samalla tuotteidemme kysyntä maailmalla koko ajan vahvistuu.”

-Jari Varjotie, toimitusjohtaja.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Outotec toimittaa rikkihappotehtaan Marokkoon

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.3.2019 KLO 9.00

Outotec toimittaa rikkihappotehtaan Marokkoon

Outotec toimittaa marokkolaiselle OCP Groupille rikkihappotehtaan lannoitetuotantoon. Noin 80 miljoonan euron arvoinen tilaus on kirjattu Outotecin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauskertymään.

Outotecin rikinpolttoteknologiaan perustuvan laitoksen toimitukseen sisältyvät suunnittelu, hankinnat sekä laitoksen rakennustyöt. Uudella rikkihappotehtaalla otetaan käyttöön Outotecin edistykselliset teknologiat, kuten tehokas lämmön talteenotto, kontaktikonvertteri, imeytystornit sekä ruostumattomasta Edmeston SX -erikoisterässeoksesta valmistettu hapon jakoputkisto.

OCP on maailmanlaajuisesti toimiva lannoitevalmistaja ja fosfaattiteollisuuden kärkiyhtiöitä, jolla on yli 20 happotehdasta sekä useita kaivoksia. Rikkihappotehdas rakennetaan yhtiön nykyisten kemianlaitosten yhteyteen tukemaan kaivostoiminnasta raaka-aineena saatavan fosfaattikiven käyttöä lannoitetuotannon raaka-aineena.

“Outotecin rikkihappoteknologia on vuosikymmenten saatossa ansainnut asemansa alan johtavien teknologioiden joukossa. On hienoa, että OCP valitsi meidän ratkaisumme uudelle tehtaalleen. Johtavien teknologioidemme edut, kuten turvallisuus, käyttövarmuus ja tehokas lämmön talteenotto, ovat keinomme auttaa OCP:ta saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa”, sanoo Outotecin Metals, Energy & Water -liiketoiminnan johtaja Kalle Härkki.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Kalle Härkki, Johtaja, Metals, Energy & Water
Puhelin 020 529 2700

Eila Paatela, viestintäjohtaja
Puhelin 020 529 2004, 0400 817198

Sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Herantis Pharma Oyj: johdon liiketoimet – Mats Heiman

Herantis Pharma Oyj: johdon liiketoimet – Mats Heiman

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 13.3.2019 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Mats Heiman

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Ingrid Atteryd Heiman

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Herantis Pharma Oyj

LEI: 743700W4CQVYAT3WKK38

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700W4CQVYAT3WKK38_20190312215059_9

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-12

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000087861

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 5,2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 10 000 Keskihinta: 5,2 EUR

____________________________________________

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

facebook twitter