Etusivu » Arkistot 12.3.2019

Efecte Oyj:n tilinpäätös 2018 on julkaistu

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 12.3.2019 KLO 12.45

Efecte Oyj:n tilinpäätös 2018 on julkaistu

Efecte Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti.

Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavissa yhtiön verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Hannu Nyman
Talousjohtaja
Efecte Oyj
hannu.nyman@efecte.com
+358 50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com

Liite

Efecte_Oyj_Tilinpäätös_2018

Herantis Pharma Oyj: Mahdollista suunnattua osakeantia koskeva päivitys

Herantis Pharma Oyj: Mahdollista suunnattua osakeantia koskeva päivitys

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 12.3.2019 kello 12:30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa päivityksestä mahdolliseen suunnattuun osakeantiin, josta tiedotettiin yhtiötiedotteella 15.2.2019 (”Suunnattu anti”).

Yhtiö on neuvotellut Suunnatusta annista tiettyjen institutionaalisten sijoittajien kanssa ja odottaa, että Suunnatussa annissa annetaan alustavasti noin 1 100 000 uutta osaketta 5,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Tiettyjen institutionaalisten sijoittajien lisäksi on odotettavissa, että tietyt Yhtiön johdon jäsenet merkitsevät osakkeita Suunnatussa annissa samaan merkintähintaan.

Jos Suunnattu anti järjestetään, Suunnatun annin tuotot käytetään ensisijaisesti CDNF- ja Lymfactin-lääkeaihioiden Vaiheen 2 ja Vaiheen 3 kliinisten tutkimusten valmisteluun liittyvien toimien sekä ei-invasiivisen CDNF-lääkeaihion prekliinisen kehityksen rahoittamiseksi ja Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi.

Suunnattu anti edellyttää (i) Yhtiön 12.3.2019 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutusta Yhtiön hallitukselle osakeannista päättämiseen ja (ii) Yhtiön hallituksen päätöstä Suunnatun annin järjestämisestä.

UB Securities Oy toimii osakeannin järjestäjänä.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh.: +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh.: +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

Tärkeä huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita vastaavia toimenpiteitä. Järjestäjä toimii osakeannissa yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta. Järjestäjä ei kohtele asiakkaanaan eikä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai tässä tiedotteessa mainittua transaktiota.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (B) (i) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (direktiivin 2003/71/EY artiklan 2(1)(e) ja kunkin Euroopan talousalueen jäsenvaltion täytäntöönpanevan lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä); tai (ii) joiden asuinvaltio on Suomi ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 3 luvun 5 §:n tarkoittamassa merkityksessä); ja (C) Ison-Britannian osalta (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (ii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity); ja (iii) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet tai tällaisten osakkeiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa olevat lausumat, joissa käytetään ilmauksia “harkitsee”, “tähtää”, “arvioi”, “olettaa”, “uskoo”, “arvioi”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, “pitäisi”, ja muut Yhtiöön tai Osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat esimerkkejä tällaisista tulevaisuutta koskevista lausumista. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa on tietoa tulevaisuuden tuloksista, suunnitelmista tai odotuksista koskien Yhtiön liiketoimintaa, mukaan lukien sen strategiset suunnitelmat ja kasvua koskevat suunnitelmat ja kannattavuus, ja yleistä taloudellista tilannetta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat kuitenkin osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti siitä liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Näiden tekijöiden puuttuminen tai toteutuminen saattaa aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema poikkeavat merkittävästi siitä, mitä on esitetty tai kuvattu suoraan tai epäsuorasti niissä kohdissa, jotka sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitettyjen riskien, epävarmuustekijöiden, olettamusten ja muiden tekijöiden valossa tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät välttämättä toteudu. Näin ollen tässä tiedotteessa esitettyjen tulevaisuutta koskevien lausumien paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä tai ennustettujen tapahtumien toteutumista ei voida taata.

Lopullinen tulos Mascot Bidco Oy:n vapaaehtoisesta hallituksen suosittelemasta käteisostotarjouksesta Amer Sports Oyj:n kaikista osakkeista

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
12.3.2019 klo 11.35

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Lopullinen tulos Mascot Bidco Oy:n vapaaehtoisesta hallituksen suosittelemasta käteisostotarjouksesta Amer Sports Oyj:n kaikista osakkeista

Lopullinen tulos Mascot Bidco Oy:n vapaaehtoisesta hallituksen suosittelemasta käteisostotarjouksesta Amer Sports Oyj:n kaikista osakkeista: Mascot Bidco Oy toteuttaa ostotarjouksen ja aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Mascot Bidco Oy (“Tarjouksentekijä”) aloitti 20.12.2018 vapaaehtoisen Amer Sports Oyj:n (“Amer Sports”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, jotka eivät ole Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 20.12.2018 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyi tarjousajan 21.2.2019 julkistetun jatkamisen johdosta 7.3.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (“Tarjousaika”).

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 94,98 prosenttia kaikista Amer Sportsin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä (pois lukien Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet).

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin omistamien Amer Sportsin osakkeiden kanssa yli 90 prosenttia Amer Sportsin ulkona olevista osakkeista ja äänistä (“Vähimmäishyväksyntäehto”). Koska Vähimmäishyväksyntäehto ja kaikki muut Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Toteutuskaupat selvitetään ja tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 29.3.2019. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallinen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten maksunvälityksen käsittelyn kestosta.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden tarjota osakkeitaan ostettavaksi, Tarjouksentekijä on päättänyt aloittaa jälkikäteisen tarjousajan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (“Jälkikäteinen Tarjousaika”). Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 13.3.2019 klo 9.30 ja päättyy 27.3.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa). Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen hyväksynnät ovat sitovia eikä niitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Nordea Bank Oyj:n konttoreista. Mikäli osakkeenomistajat asuvat Yhdysvalloissa tai ovat Yhdysvaltojen alueella, he voivat ottaa yhteyttä arvopaperivälittäjiinsä saadakseen lisätietoja. On kuitenkin huomioitava, että Nordea Bank Oyj ei kommunikoi Ostotarjoukseen liittyen Yhdysvalloissa olevien osakkeenomistajien kanssa.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta 28.3.2019 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 1.4.2019. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille arviolta 2.4.2019. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallinen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten maksunvälityksen käsittelyn kestosta.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Amer Sportsin osakkeet. Koska Tarjouksentekijän omistus tulee ylittämään Ostotarjoukseen tarjottujen osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen 90 prosenttia kaikista Amer Sportsin ulkona olevista osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää jäljellä olevia Amer Sportsin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä ja/tai Sijoittajakonsortion jäsenet voivat hankkia Amer Sportsin osakkeita tiedotteen julkaisupäivänä tai sen jälkeen sekä Jälkikäteisellä Tarjousajalla tai sen jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1.

Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Amer Sports Oyj
Puh. 050 568 0533

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä (AMEAS).

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään suomalaisen julkisen osakeyhtiön Amer Sportsin arvopapereista. Amer Sports on perustettu Suomen lakien mukaan, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista säännöistä. Ostotarjous tullaan tekemään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (“Pörssilaki”), kohdan 14(e) mukaisesti sekä sen nojalla annettujen soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon kaikki poikkeukset ja vapautukset niistä, mikäli sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Näin ollen Ostotarjoukseen soveltuvat tiedonantovelvollisuutta ja muita menettelyjä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa Ostotarjouksen aikatauluun, selvitysmenettelyihin, peruuttamiseen, ehdoista luopumiseen, ja maksujen ajoitukseen, jotka poikkeavat yhdysvaltalaisista vastaavista paikallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Soveltuvien lakien ja määräysten salliessa, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5 -sääntö, ja tavanomaisen suomalaisen käytännön mukaisesti, Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjä tai välittäjän lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä tai puolesta) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Amer Sportsin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Amer Sportsin osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Yhtäkään tällaisista ostoista ei tulla missään tapauksessa tekemään osakekohtaisella hinnalla, joka on suurempi kuin Ostotarjouksessa tarjottu hinta. Siinä laajuudessa kuin tieto tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän lähipiiriyhtiöt, eikä mikään taho niiden puolesta, tule tekemään Ostotarjouksen ulkopuolella ostoja Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa edellytetään, kaikki tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Amer Sportsin yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Amer Sportsin osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a) hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut tämän pörssitiedotteen riittävyydestä tai oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset talletusosakkeet ja amerikkalaiset osaketalletustodistukset

Amer Sportsilla on ADR-ohjelma koskien osakkeitaan. Ostotarjous ei koske ADS:iä eikä ADR:iä. Ostotarjous tehdään kuitenkin ADS:ia vastaamaan talletetuista osakkeista, joita ADS:t edustavat. ADS:ien ja ADR:ien haltijoita kehotetaan kääntymään asianomaisen säilytysyhteisön puoleen koskien ADR:ien edustamien osakkeiden tarjoamista.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE TAI MISSÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI NIMENOMAISESTI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Muut asiat

Goldman Sachs International, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja finanssivalvontaviranomaisen sääntelemä, toimii yksinomaisesti Amer Sportsin, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Amer Sportsille Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

Liite 1

Liite

Liite 1 – Mascot Bidco Oy pörssitiedote 12.3.2019.pdf

Konecranes perustaa datalaboratorion Ranskaan

Konecranes ilmoitti tänään perustavansa datalaboratorion Ranskaan Lyonin kaupunkiin. Taustalla on pyrkimys lisätä tuotteiden, palveluiden ja toimintojen digitaalisuutta teollisen internetin hyötyjen valjastamiseksi. Konecranesilla on etävalvonnassa 20 000 laitetta maailmanlaajuisesti ja digitaaliset elinkaarenaikaiset tiedot yli 600 0000 laitteesta. Yhtiöllä onkin vahva usko siihen, että datan hyödyntämiseen perustuva arvonluonti tulee mullistamaan materiaalinkäsittelyteollisuuden.

Konecranes perustaa yhteistyössä Business Francen ja Invest in Lyonin kanssa datalaboratorion, joka avataan huhtikuussa 2019. Toiminta käynnistyy vaiheittain tulevien kuukausien aikana.

”Digitalisoidut prosessit ja verkkoon kytketyt tuotteet tuottavat valtavat määrät dataa, ja se on parantanut tarjontaamme asiakkaille. Pystymme nyt louhimaan dataa enemmän kuin koskaan, ja se auttaa meitä luomaan uusia liiketoimintamalleja ja tuottamaan asiakkaillemme enemmän arvoa.

Päädyimme Lyoniin, koska kaupungissa on niin edistyksellistä datatutkimusosaamista kuin vahvaa panostusta teollisuuteen. Tämän yhdistelmän pohjalta on hyvä lähteä kehittämään uusia materiaalinkäsittelyratkaisuja. Odotamme innolla Ranskan uuden osaamiskeskuksen avaamista”, sanoo Konecranesin teknologiajohtaja Juha Pankakoski.

Jotta dataa saadaan hyödynnettyä, tarvitaan datatieteilijöitä ja -tutkijoita, jotka ymmärtävät datatieteen lisäksi myös raskasta teollisuutta ja valmistusteollisuutta – siis hyvin erityisen osaamisyhdistelmän hallitsevia ihmisiä. Lyon oli luonteva valinta laboratorion paikaksi, sillä kaupunki on Ranskan raskaan ja valmistavan teollisuuden, koneoppimisen ja teollisuus 4.0 -kehitystyön keskus, ja lisäksi siellä on yksi maan suurimmista yliopistoista. Laboratorion osaamista voidaan hyödyntää Konecranesin kaikilla liiketoiminta-alueilla.

”Konecranes valitsi uuden datalaboratorionsa paikaksi Ranskan. Päätös osoittaa, että Ranska kiinnostaa ulkomaisia sijoittajia etenkin tekoälyn, koneoppimisen ja teollisuus 4.0:n osalta. Ranska on keskeinen innovoija näillä osa-alueilla, koska maassa on merkittävä ekosysteemi, joka vetää puoleensa laadukkaita infrastruktuureja, kasvuyrityksiä ja monen eri alan osaajia”, sanoo Business Francen Senior Investment Advisor Axel Berggren-Lagercrantz.

Konecranesin ilmoitus otettiin ilolla vastaan Lyonissa.

”Lyon on oiva paikka Konecranesin uudelle datalaboratoriolle, koska kaupunki on Ranskan tärkeimmän teollisuuskeskittymän keskus ja maan toiseksi tärkein digikeskittymä. Suur-Lyonin alueella panostetaan vahvasti teollisuuden digitalisaatioon, ja siitähän tässä hankkeessa on kyse”, toteaa Invest in Lyonin pääjohtaja Jean Charles Foddis.

”Lyonin yliopiston 6800 tutkijaa ja 140 000 opiskelijaa ovat mielissään Konecranesin datalaboratoriosta ja niistä yhteistyömahdollisuuksista, joita yliopiston vahva asema digitaalisessa murroksessa ja tekoälysovelluksissa tuo”, sanoo Lyonin yliopiston rehtori Khaled Bouabdallah.

Lisätietoja:
Mikael Wegmüller, toimitusjohtaja, Ranska
Sähköposti: mikael.wegmuller@konecranes.com tai puhelin: +33631212389

Juha Pankakoski, teknologiajohtaja
Sähköposti: juha.pankakoski@konecranes.com tai puhelin: +358 20 42711

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää ja 600 toimipistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS ORN DB2 MINIFUTUURIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS ORN DB2 MINIFUTUURIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman MINIS ORN DB2 minifutuurin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua minifutuurin rajatason (Barrier Level). Kyseisen minifutuurin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 12.3.2019 kello 10:07.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa minifutuuria:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: MINIS ORN DB2

ISIN-koodi: DK0061129863

Kohde-etuus: Orion Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 12.3.2019

Rajataso: 33.778647 euroa

Rahoitustaso: 34.798150 euroa

Kerroin: 1

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 16.12.2022

Minifutuuri on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Irlannin keskuspankin 18.6.2018 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 24.7.2018, 3.10.2018, 9.10.2018, 19.10.2018, 12.11.2018, 12.12.2018, 18.1.2019 ja 26.2.2019 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja minifutuurin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Innofactorin vuoden 2018 vuosikertomus on julkaistu

logo.png

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 12.3.2019 klo 09.15

Innofactorin vuoden 2018 suomenkielinen vuosikertomus on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internet-sivuilla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/tiedotteet-julkaisut-ja-selvitykset/#vuosikertomukset. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2018 on julkaistu toimintakertomuksesta erillisenä yhtiön internet-sivuilla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/.

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018 on julkaistu yhtiön internet-sivulla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/#palkitseminen.

Vuosikertomuksen englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta huhti-toukokuun vaihteessa.

Painetun vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta: ir@innofactor.com.

Espoossa 12.3.2019

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

Liitteet

Innofactor Oyjn vuosikertomus 2018Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2018Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018

Vincit Oyj: Vincit ja John Nurmisen Säätiö yhteistyöhön

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 12.3.2019 kello 9.00

Vincit ja John Nurmisen Säätiö yhteistyöhön

Vincit ja John Nurmisen Säätiö ovat solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen, jossa Vincit toimii säätiön digitaalisen palvelukehityksen pääyhteistyökumppanina. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa John Nurmisen Säätiön roolia tunnettuna ja arvostettuna edelläkävijänä Itämeren suojelussa sekä sen merellisen perinnön säilyttämisessä tuleville sukupolville.

Vincitin ja John Nurmisen Säätiön yhteistyöhankkeiden sarja käynnistyy JNS:n verkkopalveluiden kehittämishankkeella. Yhteistyön aikana Vincit konsultoi ja tukee asiakastaan strategiatyössä ja sen jalkauttamisessa käytäntöön. Koska Vincit kokee, että työllä saattaa parhaimmillaan olla merkittäviä vaikutuksia niin ympäristönsuojelun, yhteiskunnan kuin lähialueiden yhteistyön kannalta, osa työstä toteutetaan pro-bono -periaatteella.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Meillä on vain yksi planeetta. Me Vincitissä etsimme aktiivisesti keinoja, joilla pystymme konkreettisilla teoilla auttamaan vaalimaan kaikkea, mikä on meille, ja erityisesti jälkipolville, mittaamattoman arvokasta. Yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa on vasta päänavaus liiketoimintaamme ja elinkeinoelämää suuremmalle tavoitteellemme: pyrimme kohti maailmaa, jossa huominen ei pelota.”

John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt odottaa paljon yhteistyöltä: “Meidän missiomme on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville, ja Vincit on oivallinen kumppani tämän viestin vauhdittamiseen. Samoin kuin meillä, Vincitillä ajatellaan isosti ja tehdään työtä tinkimättömästi, eli yhteistyö on ollut helppoa. Heidän tiiminsä energia ja näkemys tuo meille paljon lisäarvoa.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:
Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Ari Virtanen, maaliskuu 2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 12.3.2019 klo 8:00 (CET)

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Ari Virtanen, maaliskuu 2019

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Virtanen, Ari Tapani
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 743700J1YZ8IEJAPDL21_20190311204042_3
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Savosolar Oyj
LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-11
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Liiketoimen luonne: Merkintä
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000123096
Volyymi: 600000
Yksikköhinta: 0,00500 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 600000
Keskihinta: 0,00500 Euro

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 12.3.2019 klo 08:00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Elisan vuoden 2018 vuosikertomus, tilinpäätös sekä yritysvastuuraportti on julkaistu

logo.jpg

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2019 klo 9.00

Elisa on julkaissut vuosikertomussivuston, joka sisältää tilinpäätöksen liitetietoineen vuodelta 2018, varmennetun vastuuraportin, joka on laadittu GRI-standardien mukaisesti ja on myös Elisan muiden kuin taloudellisten tunnuslukujen raportti, sekä 31.1.2019 julkaistun selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. PDF-tiedostot julkaistaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus on osoitteessa www.elisa.fi/vuosikertomus sekä suomeksi että englanniksi. Se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Liitteet

Elisa_vuosikatsaus_2018Elisa_tilinpäätös_2018Elisa_yritysvastuuraportti_2018Elisa_selvitys_hallinnointi_ja_ohjausjärjestelmästä_2018