Etusivu » Arkistot 6.3.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MARKKINATAKAUSSOPIMUS

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2019 klo 17:20

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MARKKINATAKAUSSOPIMUS

Plc Uutechnic Group Oyj on irtisanonut Plc Uutechnic Group Oyj:n ja Nordean välisen LP-markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyy 5.4.2019. Samassa yhteydessä Plc Uutechnic Group Oyj ja Lago Kapital Ltd ovat tehneet Nasdaq Helsinki Oy:n Liguidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen.

Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa 6.4.2019. Sopimus on voimassa 3 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Uudessakaupungissa 6.3.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Kutsu Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 6.3.2019 klo 15.45

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.3.2019 kello 14.00 alkaen Verkkokauppa.com Oyj:n toimitiloissa, osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, 6 krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee seuraavat päätökset:

8a. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2018 osinkoa 0,048 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.4.2019.

8b. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 2018 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten korkeintaan 0,198 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavia:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että 50 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2019 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta (6) ja että varajäseniä ei valita.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdokkaiden keskeiset henkilötiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla https://www.verkkokauppa.com/fi/investors.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Verkkokauppa.com Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.verkkokauppa.com. Verkkokauppa.com Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.3.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 11.4.2019 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2019 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen agm2019@verkkokauppa.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Verkkokauppa.com Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Verkkokauppa.com Oyj / Jussi Tallgren, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs., 00220 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 6.3.2019 yhteensä 45 065 130 osaketta, ja ne tuottavat 45 065 130 ääntä.

Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2019

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Privanet Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
06.03.2019 kello 15.35

Privanet Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Privanet Group Oyj:n (Y-tunnus: 2393685-6) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 12.00 alkaen Kasarmin Salien Jura-salissa, osoitteessa Kasarminkatu 21 B, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 11.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset. Hallituksen puheenjohtajalle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan nykyinen hallituksen jäsen Timo T. Laitinen uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, sekä uusina jäseninä Tommi Lindfors, Jonas Lindholm ja Mika Lehtimäki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojen jaoksi. Tilintarkastaja valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana toimisi päävastuullisena tilintarkastajana. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 400 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus ehdotetaan olevaksi voimassa viisi vuotta päätöksestä. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Privanet Group Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi. Privanet Group Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.3.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.4.2019 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2019 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Internet-sivujen kautta http://ssl.eventilla.com/privanetin-yhtiokokous; tai puhelimitse numeroon +358 (0)44 7823 675 arkisin kello 10-16 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Privanet Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2019 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Privanet Group Oyj, Gabriela Haarala, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Privanet Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.3.2019 yhteensä 14 054 317 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsinki 6.3.2019
PRIVANET GROUP OYJ
Hallitus

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kolmellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi.

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

AGMNotice2019

Privanet Group Oyj:n vuosikertomus 2018 on julkaistu

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
06.03.2019 kello 15.00

Privanet Group Oyj:n vuosikertomus 2018 on julkaistu

Privanet Group Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus on tänään julkaistu osoitteessa www.privanetgroup.fi. Vuosikertomus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus on pdf-tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä.

Tilintarkastuskertomukseen on kirjattu tilintarkastajan antama tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto. Tilintarkastaja on halunnut kiinnittää huomiota konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan, jotka osoittavat tuloskehityksen heikentyneen ja maksuvalmiuden kiristyneen tilikauden aikana. Tilintarkastajan lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Karri Salmi, toimitusjohtaja
+358 (0)50 67 540
karri.salmi@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Johanna Hurskainen, talousjohtaja
+358 (0)40 528 2572
johanna.hurskainen@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kolmellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi.

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liitteet

Announcement Financial statementsPrivanet_vuosikertomus_2018Privanet_Annual_report_2018

Tulosvaroitus: Telesten tytäryhtiöön kohdistunut rikos, minkä johdosta Teleste kirjaa kertaluonteisia kuluja arviolta 7 miljoonaa euroa. Teleste täsmentää vuoden 2019 taloudellisia näkymiä

TELESTE OYJ    PÖRSSITIEDOTE    6.3.2019  KLO 14:50

TULOSVAROITUS: TELESTEN TYTÄRYHTIÖÖN KOHDISTUNUT RIKOS, MINKÄ JOHDOSTA TELESTE KIRJAA KERTALUONTEISIA KULUJA ARVIOLTA 7 MILJOONAA EUROA. TELESTE TÄSMENTÄÄ VUODEN 2019 TALOUDELLISIA NÄKYMIÄ

Telesten ulkomaisen tytäryhtiön epäillään joutuneen rikoksen kohteeksi, mistä aiheutuvat menetykset ovat kertaluonteisia kuluja. Asiasta on tiedotettu erikseen 6.3.2019.

Koska Teleste ei tässä vaiheessa pysty arvioimaan mahdollisten vakuutuskorvausten ja takaisin saatavien varojen määrää, kirjaa yhtiö tässä vaiheessa täysimääräisesti noin 7 miljoonan euron kertaluontoisen kulun, joka raportoidaan liiketoiminnan muissa kuluissa kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tästä syystä Teleste alkaa raportoida vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistua liiketulosta, josta mahdollisesta rikoksesta syntynyt arviolta 7 miljoonan euron erä on eliminoitu ja tarkentaa kuluvan vuoden ohjeistustaan.

Uusi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Aikaisempi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut kotiisi, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2018 Telesten liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1400 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: Jukka Rinnevaara, puh. 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Telesten tytäryhtiöön kohdistunut rikos – poliisitutkinta asiassa on kesken

TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2019 KLO 14:45

TELESTEN TYTÄRYHTIÖÖN KOHDISTUNUT RIKOS – POLIISITUTKINTA ASIASSA ON KESKEN

Telesten tytäryhtiöön kohdistunut rikos – poliisitutkinta asiassa on kesken

Telesten ulkomaisen tytäryhtiön epäillään joutuneen rikoksen kohteeksi. Epäillyt tekijät ovat identiteettivarkaudella ja muilla mahdollisilla lainvastaisilla toimilla saaneet Telesten tytäryhtiön suorittamaan aiheettomia maksuja noin 7 miljoonaa euroa kolmansille tahoille. Teleste on tehnyt tutkintapyynnön viranomaisille asiaan liittyvissä maissa ja antaa viranomaisille kaiken tukensa, jotta varat saataisiin mahdollisimman kattavasti takaisin ja mahdolliseen rikolliseen tekoon syyllistyneet tekijät saataisiin vastuuseen.

Telestellä on konsernin kattava vakuutusturva, jonka korvausedellytyksiä asian osalta selvitetään. Asiasta mahdollisesti aiheutuvat menetykset ovat satunnaisia kuluja, jotka eivät vaikuta Telesten operatiiviseen tuloksentekokykyyn eivätkä vaaranna Telesten maksuvalmiutta.

Koska poliisitutkinta asiassa on kesken, ei Teleste tässä vaiheessa anna asiasta lisätietoa. Teleste antaa mahdollisuuksien mukaan asiasta myöhemmin lisätietoja.

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut kotiisi, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2018 Telesten liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1400 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

DOVRE GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2018 JULKAISTU

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 6.3.2019 klo 14.00

DOVRE GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2018 JULKAISTU

Dovre Group Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivulla osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors. Vuosikertomus sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Mari Paski, talousjohtaja
mari.paski@dovregroup.com
puh. 020 436 2000

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Liite

Dovre Group_2018_FIN

Aktia valittiin jälleen Suomen parhaaksi korkovarainhoitajaksi

logo.gif

Aktia on voittanut Morningstarin Suomen Awards 2019 -kilpailussa sekä korkovarainhoitaja-sarjan että korkorahastot-sarjan. Aktian varainhoitopalvelut on palkittu toistuvasti niin Morningstarin kuin useiden muiden toimijoiden kilpailuissa. Jatkuva menestys on osoitus ainutlaatuisesta osaamisesta aktiivisessa salkunhoidossa erityisesti kehittyvien maiden velkakirjoihin sijoittavissa rahastoissa.

Morningstar on palkinnut jälleen Aktian Suomen parhaaksi korkovarainhoitajaksi Awards 2019 -kisassa. Aktian korkovarainhoito on ollut Morningstarin mittausten kärjessä vuodesta 2013 lähtien.

”On jälleen kerran iso kunnia saada tämä palkinto. Voitto on tulosta vuosien pitkäjänteisestä työstä ja tiimimme ainutlaatuisesta osaamisesta ja asiantuntijuudesta korkovarainhoidossa. Se on myös osoitus aktiivisen salkunhoidon menestyksestä”, sanoo Aktia Varainhoito Oy varatoimitusjohtaja ja sijoitustoiminnasta vastaava Jetro Siekkinen.

Parhaan korkovarainhoidon lisäksi Aktia Government Bond+ -rahasto valittiin parhaaksi korkorahastoksi Awards 2019 -kisassa. Lisäksi Aktia oli kolmen parhaan rahastotalon joukossa koko valikoima -sarjassa. Sijoitus kolmen parhaan joukkoon edellyttää viiden vuoden erittäin vahvaa tuotto-riski-suhdetta.

”Olemme todistetusti paras korkovarainhoitaja ja meillä on tällä saralla maailman mittakaavassakin ainutlaatuista osaamista, mutta sen lisäksi olemme tehneet jatkuvasti töitä koko sijoitustarjoamamme kehittämiseksi. On hienoa saada myös tälle työlle lisää tunnustusta”, Siekkinen iloitsee.

Aktia Varainhoito on keskittänyt erityisosaamistaan kolmeen pääalueeseen korkovarainhoidossa: globaaliin inflaatioon, eurooppalaisiin yrityslainoihin ja kehittyvien maiden valtionlainoihin. Morningstar on palkinnut Aktian parhaana korkovarainhoitajana vuosina 2013, 2014, 2015 ja 2018. Lisäksi Aktia on ollut ainoana suomalaisena toimijana kolmen parhaan korkovarainhoitajan joukossa vuosina 2016 ja 2017.

Morningstar on johtava riippumattoman sijoitustutkimuksen keskus Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Australiassa ja Aasiassa. Se palkitsee vuosittain parhaat varainhoitajat kolmessa pääkategoriassa sekä parhaat yksittäiset rahastot kuudessa eri kategoriassa.

Lisätietoja:
Jetro Siekkinen, varatoimitusjohtaja, Aktia Varainhoito Oy, puh. 010 247 6564
Anssi Rantala, varatoimitusjohtaja, Aktia Pankki Oyj, puh. 010 247 6381

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Raisio Oyj: Vuosikatsaus 2018 julkaistu

Raisio Oyj, pörssitiedote 6.3.2019

RAISION VUOSIKATSAUS 2018 JULKAISTU

Raision vuosikatsaus 2018 on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä. Vuosikatsaus on luettavissa osoitteessa https://vuosikatsaus2018.raisio.com.

RAISIO OYJ

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060, communications@raisio.com

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2018 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 228 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 26 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

Kalmarin ekotehokas hybridikonttilukkiteknologia valittiin DP Worldin neljään eurooppalaiseen konttiterminaaliin

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 6. MAALISKUUTA 2019 KLO 12

Cargoteciin kuuluva Kalmar toimittaa DP Worldille yhteensä 63 hybridikonttilukkia asiakkaan neljään konttiterminaaliin: 12 laitetta toimitetaan Le Havressa Ranskassa sijaitsevaan GMP-terminaaliin, 20 laitetta Marseillessa Ranskassa sijaitsevaan Eurofosiin, 19 laitetta Belgiassa sijaitsevaan Antwerp Gatewayhin ja 12 laitetta Southamptonissa Isossa Britanniassa sijaitsevaan terminaaliin. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan, ja valtaosa laitteista on tarkoitus toimittaa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kalmarin ja maailman johtaviin satama- ja sisämaaterminaalioperattoreihin kuuluvan DP Worldin kumppanuus on kehittynyt erittäin menestyksekkäästi monivuotisen yhteistyön myötä. Yhtiöt jakavat vision ekotehokkaammasta ja kestävämmästä lastinkäsittelyteollisuuden tulevaisuudesta, ja Kalmarin laitteet mahdollistavat useiden DP Worldin terminaalien menestyksekkään toiminnan ympäri maailman.

Le Havren satamassa sijaitseva GMP on käyttänyt Kalmarin konttilukkeja 1990-luvun alusta lähtien. Terminaalille on toimitettu 12 Kalmarin sähkökäyttöistä konttilukkia aiemmin tänä vuonna. Eurofos operoi Välimeren rannalla Fos-sur-Merissä sijaitsevaa terminaalia Kalmarin konttilukeilla. Kalmar on toimittanut yhteensä 27 sähköistä konttilukkia Eurofosiin vuosina 2014 ja 2017. Antwerp Gatewayn konttiterminaalissa Belgiassa on kuusi Kalmar-satamanosturia ja Kalmarin konttilukkeja, mukaan lukien vuosina 2017 ja 2018 toimitetut 23 hybridikonttilukkia. DP World Southampton on toiminut Kalmarin konttilukeilla jo vuodesta 2007. Ennen tätä terminaaliin on tilattu yhteensä 65 Kalmarin laitetta, joista viimeisimmän, vuonna 2018 tehdyn 12 hybridilukin tilauksen toimitukset ovat tällä hetkellä käynnissä.

DP World on sitoutunut pienentämään ja lieventämään toimintansa hiilijalanjälkeä pyrkimällä jatkuvasti vähentämään toimipaikkojensa energiankulutusta sekä investoimalla tuotemalleihin, jotka säästävät energiaa ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Kalmar pyrkii muovaamaan lastinkäsittelyn tulevaisuutta turvallisilla ja ekotehokkailla ratkaisuilla, jotka parantavat asiakkaiden toimintaa. Uudet Kalmarin hybridikonttilukit auttavat DP Worldia saavuttamaan tavoitteensa mahdollistamalla merkittävät vähennykset sekä terminaalin konttilukkitoimintojen polttoaineen kulutuksessa että hiilidioksidipäästöissä perinteisiin dieselkäyttöisiin laitteisiin verrattuna. Hybridilaitteet tuottavat myös paljon vähemmän melua kuin vastaavat dieselkoneet.

Edi Cioran, Euroopan alueen toiminnoista vastaava johtaja, DP World: “Kalmar on jo vuosia ollut luotettu kumppanimme, ja heidän todistettu teknologiansa ja sitoumuksensa ekotehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sopivat täydellisesti meidän sitoumukseemme olla kestävän kehityksen maailmanjohtaja. Hybridikonttilukit auttavat terminaalejamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa samalla kun ne myös parantavat kontinkäsittelyn tehokkuutta.”

Tero Kokko, johtaja, Automaatio ja projektit, Kalmar: “Olemme iloisia, että voimme entisestään vahvistaa jo erinomaista yhteistyösuhdettamme DP Worldin kanssa ja jatkaa yhteistä matkaamme kohti kestävämpää lastinkäsittelyn tulevaisuutta. Panostamme jatkuvasti yhä ekotehokkaampien ratkaisujen tuotekehitykseen, ja on hienoa, että meillä ja asiakkaillamme on yhteiset prioriteetit. Olemme myös ylpeitä voidessamme kertoa, että tämän tilauksen myötä olemme myyneet lähes 250 Kalmar-hybridikonttilukkia siitä, kun toimme laitteen markkinoille vuonna 2013.”

Lisätietoja medialle

Tero Kokko, johtaja, automaatio ja projektit, Kalmar, tero.kokko@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liitteet

Kuva 1: Kalmar-konttilukki.jpgKuva 2: Kalmar-konttilukki.jpg

facebook twitter