Etusivu » Arkistot 4.3.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote4.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä4.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä210osaketta
Keskihinta/ osake6,8714EUR
Kokonaishinta1 442,99EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 151 934 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_4.3_trades

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 4.3.2019 klo 16:45 (CET)

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.3.2019 kello 16.00 alkaen Sitran “Edison”-neuvottelutilassa osoitteessa Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittama tappio ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 6 423 274,98 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista julkistetaan 14.3.2019.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä julkistetaan 14.3.2019.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta julkistetaan 14.3.2019.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Ehdotus tilintarkastajan palkkioista julkistetaan 14.3.2019.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta julkistetaan 14.3.2019.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Savosolar Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.savosolar.com. Savosolar Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä ehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla 14.3.2019. Edellä mainitut dokumentit ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 11.4.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 18.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 25.3.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

Savosolar Oyj:n verkkosivuilla www.savosolar.com; sähköpostitse osoitteeseen aulikki.hynonen@savosolar.com; puhelimitse numeroon +358 50 572 6348 (ma-pe klo 10-16); tai postitse osoitteeseen Savosolar Oyj, Yhtiökokous, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Savosolar Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 18.3.2019.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Savosolar Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 18.3.2019, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Savosolar Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Savosolar Oyj:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 19.3.2019 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Savosolar Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Savosolar Oyj, Yhtiökokous, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista voi olla englanninkielistä.

Savosolar Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2019 yhteensä 352 538 414 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 4.3.2019

SAVOSOLAR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 4.3.2019 klo 16:45 (CET).

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

TRAINERS’ HOUSEN VUODEN 2018 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS JULKAISTU

TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.3.2019 KLO 15:45

Trainers’ House Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi/sijoittajat.

Saku Keskitalo, puhelin 0404 111 111
talousjohtaja

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liitteet

Tilinpäätös 2018Vuosikertomus 2018

Gofore Oyj: Gofore ihmislähtöisen Turun kehittämiskumppaniksi

GOFORE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.3.2019 KLO 15.30

Gofore ihmislähtöisen Turun kehittämiskumppaniksi

Turun kaupunki valitsi digitalisaation asiantuntija Goforen kumppanikseen kaupungin toiminnan ja digitalisaation kehittämisen tueksi. Turun kaupunki kilpailutti puitesopimuksen toimintansa kehittämiseen ja valitsi Goforen mukaan puitesopimusjärjestelyn kahdeksaan osa-alueeseen:

– Data-analytiikan asiantuntijat
– Teknologia-arkkitehtuurin määrittelyn ja toteutuksen asiantuntijuus
– Projektinhallinta ja projektijohtamisen koulutuksen ja konsultoinnin asiantuntijuus
– Nuorempi IT-projektipäällikköpalvelun asiantuntijuus
– Vanhempi IT-projektipäällikkö asiantuntijuus
– Liiketoimintatieto, tietovarastointi (sisältäen tietomallintamisen) ja BI-ratkaisujen asiantuntijuus
– Arkkitehtuuri määrittelyn asiantuntijuus
– Mikropalvelujen kehittäminen ja DevOps-menetelmät.

Yhteistyö Turun kaupungin kanssa on Goforelle tuttua aikaisemmilta vuosilta muun muassa kaupungin toiminnan kehittämisessä, kokonaisarkkitehtuurissa sekä toimintamallityössä. Uudet osa-alueet mahdollistavat myös yhteistyön esimerkiksi data-analytiikan kehittyvällä kentällä sekä erilaisissa ohjelmistokehitys- ja toiminnan arkkitehtuurin kehityshankkeissa.

Turun kaupungin asiakkuudesta vastaava Kari Karru iloitsee menestyksestä kilpailutuksessa: “Goforella on pitkä ja laaja kokemus läpi toimialojen julkiselta ja yksityiseltä puolelta sekä erittäin motivoitunut henkilökunta toimimaan eri rooleissa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tämän hankintapäätöksen myötä voimme tarjota Turussa työskenteleville asiantuntijoillemme uusia mielenkiintoisia työmahdollisuuksia ja toisaalta myös muu osaajajoukkomme on nyt Turun kaupungin käytettävissä. Odotamme innoissamme yhteistyön jatkumista Turun kaupungin kanssa.”

Goforen Turun toimistoa vetävä Eero Rostiala pitää yhteistyötä Turun kanssa laajalti merkityksellisenä: “Turku on vastuullinen ja ihmislähtöinen edelläkävijäkaupunki, joka kehittää toimintaansa moderneilla tavoilla kestävien arvojen mukaisesti. Tällaisia asiakkaita auttamalla Goforekin pääsee vaikuttamaan yhteiskuntamme kehitykseen, mikä puolestaan on hyvin tärkeää meidän työntekijöillemme ja korostaa myös yrityskansalaisuuttamme.”

Goforen Turun toimipiste avattiin elokuussa 2018. Goforelaisia asiantuntijoita työskentelee Turussa jo toistakymmentä.

Lisätietoja:
Kari Karru, asiakasvastaava
p. 040 8380280
kari.karru@gofore.com

Eero Rostiala, Turun toimiston vetäjä
p. 050 3122 580
eero.rostiala@gofore.com

Timur Kärki, toimitusjohtaja
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 500 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

KUTSU TRAINERS’ HOUSEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.3.2019 KLO 15:30

Trainers’ House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2019 klo 12.00 alkaen yhtiön toimistolla osoitteessa Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 11.45.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42,43 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42,43 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan, ja hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42,43 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Nina Ignatius.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, Trainers’ House Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Trainers’ House Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.4.2019 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2019 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteella Trainers’ House Oyj, Arja Kokkarinen, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki tai puhelimitse numeroon 0400 911 388 tai sähköpostin välityksellä osoitteella arja.kokkarinen@trainershouse.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2019.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Trainers’ House Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 106.737.062 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

4.3.2019

TRAINERS’ HOUSE OYJ
Hallitus

Liite

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

NORDIC ID OYJ UUDISTAA ORGANISAATIORAKENNETTA JA JOHTORYHMÄN KOKOONPANOA

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 04.03.2019 KELLO 15

NORDIC ID OYJ UUDISTAA ORGANISAATIORAKENNETTA JA JOHTORYHMÄN KOKOONPANOA

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj uudistaa organisaatiorakennettaan ja perustaa kaksi liiketoimintayksikköä. Johtoryhmän kokoonpano muuttuu muutoksen seurauksena.

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj (”Nordic ID” tai ”Yhtiö”) uudistaa organisatiorakennettaan tukemaan strategian toimeenpanoa ja nopeuttamaan liiketoiminnan kasvua. Organisaatioon perustetaan kaksi liiketoimintayksikköä, Devices (Laitteet) ja Services & Solutions (Ratkaisupalveluliiketoiminta). Services & Solutions liiketoimintayksikköä johtaa Juuso Lehmuskoski, Nordic ID:n palveluliiketoiminnan johtaja. Toimitusjohtaja Juha Reima johtaa Devices liiketoimintayksikköä oman toimensa ohella. Uusi organisaatio astuu voimaan 4.3.2019.

Toimitusjohtaja Juha Reima kommentoi:

”Organisaatiouudistuksella pystymme hyödyntämään resurssejamme tehokkaammin ja se myös selkiyttää tiimien väliset vastuut. Muutos tukee liiketoiminnan kehittämistä strategian mukaisesti ja nopeuttaa meidän reagointikykyä markkinamuutoksiin.”

Johtoryhmä 4.3.2019 alkaen:

Juha Reima, toimitusjohtajaAnne-Mari Tamminen, operatiivinen johtajaHenri Ojanen, talousjohtajaPatrick Hüttemann, myyntijohtajaPaul Murdock, Nordic ID Inc. toimitusjohtaja ja liiketoiminnan kehitysjohtajaMika Karttunen, tuotekehitysjohtajaJuuso Lehmuskoski, palveluliiketoiminnan johtajaFreja Harkke, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Pekka Halonen, puh. 040 587 7000

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 – 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattuna Nasdaq First North-markkinapaikalla.

www.nordicid.fi

Liite

Yhtiötiedote_NordicID_organisaationmuutos_040319

DNA Oyj: Johdon liiketoimet: Johan Flykt

DNA OYJ JOHDON LIIKETOIMET 4.3.2019 KLO 14.00

DNA Oyj:n yritysliiketoiminnan johtaja Johan Flykt on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta DNA Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Flykt, Johan
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: DNA Oyj
LEI: 7437003Y73DAKAXYJV21

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003Y73DAKAXYJV21_20190304110625_13
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 1.3.2019
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062385
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 635 Yksikköhinta: 0,00 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 635 Keskihinta: 0,00 euroa

Johan Flyktin DNA Oyj:n osakkeiden kokonaisomistus osakepalkkion vastaanottamisen jälkeen: 1 612 kpl

DNA Oyj

Lisätietoja:
Marja Mäkinen, Head of IR, Sijoittajasuhteet, DNA Oyj, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 7 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 05.03.2019, sarjat 2019: L16N FI, 2019: S16N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Energy – Oil – Brent

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Instrumentti Unlimited turbowarrantti
Kohde-etuus Energy – Oil – Brent
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä 1 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä 1 unlimited turbowarrantti
Markkinatakaaja Nordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTOLJYNONF66 FI4000365028 Energy – Oil – Brent XXBRNT
TSHRTOLJYNONF67 FI4000365036 Energy – Oil – Brent XXBRNT
TSHRTOLJYNONF68 FI4000365044 Energy – Oil – Brent XXBRNT
TSHRTOLJYNONF69 FI4000365051 Energy – Oil – Brent XXBRNT
TSHRTOLJYNONF70 FI4000365069 Energy – Oil – Brent XXBRNT
TLONGOLJYNONF68 FI4000365077 Energy – Oil – Brent XXBRNT
TLONGOLJYNONF69 FI4000365085 Energy – Oil – Brent XXBRNT

Tukholmassa 04.03.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-03-05

Fellow Financen joukkorahoitusalustalla lainoja rahoitettiin helmikuussa 18,1 milj. eurolla

Fellow Financen lainasijoittajat rahoittivat yritys- ja vertaislainoja helmikuussa yhteensä noin 18,1 miljoonalla eurolla. Kumulatiivinen välitettyjen lainojen määrä kasvoi noin 397 milj. euroon ja sijoittaja-asiakkaiden määrä kasvoi 11 653 lainasijoittajaan. Reaaliaikaiset tilastot ovat saatavilla sivulla:www.fellowfinance.fi/sijoittajalle/sijoittajalle-tilastot tai kirjautumalla Fellow Financen verkkopalveluun.

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 540 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2800 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 4.3.2019)

Lisätietoja antaa:

Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
jouni.hintikka@fellowfinance.fi, puh. +358 40 585 5009

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2018 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2019 KLO 12.00

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2018 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Orion-konsernin vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi.

Yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa http://www.orion.fi/yhtiokokous2019.

Hallituksen vahvistama selvitys Orionin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2018 on julkaistu erillisenä kertomuksena suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi.

ORION OYJ

Olli Huotari Terhi Ormio
Johtaja, Esikuntatoiminnot Viestintäjohtaja

Yhteyshenkilö:
Lilli Riikonen, viestintäpäällikkö, p. 050 966 2319

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet

Orion Tilinpäätösasiakirjat 2018.pdfOrion Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.pdf

facebook twitter