Etusivu » Pörssitiedote: Containerships Oyj:n tilinpäätös 28.2.2019

Pörssitiedote: Containerships Oyj:n tilinpäätös 28.2.2019

CONTAINERSHIPS LOGO no slogan.png

Containerhips Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.1.2018

Containerships Oyj:n täydellinen tilinpäätös, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä yhteiskuntavastuuraportin (ei-taloudelliset tiedot) ja selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu. Tilinpäätös kokonaisuudessaan on nähtävissä konsernin verkkosivuilla www.containershipsgroup.com > sijoittajasivut > tiedotteet ja julkaisut. Selvitys Containershipsin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on nähtävillä konsernin verkkosivuilla www.containershipsgroup.com > sijoittajasivut > Hallinto.

Taloudellinen tulos 1-12/2018

Liikevaihto 268.0 M€ (+18,2%)Käyttökate EUR 13.3 M€, joka on 5.0 % prosenttia liikevaihdosta Containerships tuli osaksi CMA CGM konsernia 31.10.2018Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan vuodesta 2018

Containerships, CMA CGM konsernin tytäryhtiö, on suomalainen täyden palvelun logistiikkayhtiö, joka tarjoaa turvallisen, nopean ja ympäristöystävällisen konttiliikenneratkaisun Itämeren, Pohjanmeren ja Välimeren alueilla. Tarjontaan kuuluvat sekä standardoidut että asiakaskohtaiset kontit ja eri kuljetusmuodot ovelta ovelle. Konsernin liiketoiminnan ydin on Itämerellä, jossa Containerships on alansa johtavia yhtiöitä. Konserni on laajentanut 2010 -luvulla toimintaansa myös Välimeren alueelle, jonka toiminnot kattavat tällä hetkellä 13% konsernin liikevaihdosta.

Containerships Oyj:n 60,0 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsingissä (Helsingin Pörssi) ja laina erääntyy maksettavaksi 2021.

Container Finance Ltd Oy:n ja CMA CGM:n välinen uudelleenjärjestelysopimus sai hyväksynnän 31.10.2018. Sopimuksen lopullisen hyväksymisen myötä Containerships Oyj tuli osaksi CMA CGM:n toimintoja Euroopassa ja Välimeren alueella.

CMA CGM on yksi maailman johtavista merilogistiikkayhtiöistä. CMA CGM:n toimitusjohtajana toimii Rodolphe Saadé. CMA CGM palvelee 506 aluksella yli 420 satamaa maailmanlaajuisesti 5 mantereella. Vuonna 2017 CMA CGM kuljetti lähes 19 miljoonaa TEUa. CMA CGM työllistää 37 000 henkilöä globaalisti ja 2400 henkilöä pääkonttorissaan Marseillessa, Ranskassa. CMA CGM toimii 160 maassa 755 agentin verkoston kautta. CMA CGM on sitoutunut LNG teknologian käyttöönottoon tilaamalla yhdeksän 22000 TEUn LNG-alusta, jotka luovutetaan vuodesta 2020 alkaen.

Toimintaympäristö

Vuoden 2018 aikana monet geo- tai talouspoliittiset sekä lainsäädännölliset tapahtumat vaikuttivat logistiikkamarkkinaan konsernin toiminta-alueella. Dramaattisia, oleellisesti konsernin toimintaan tai tulokseen vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä ei vuoden aikana kuitenkaan tapahtunut.

Öljyn hinta vuonna 2018 vaikutti konserniin markkinoihin eri tavoin. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä voimakkaaseen nousuun lähtenyt bunkkerihinta vaikutti suoraan konsernin operatiivisiin kustannuksiin. Toisaalta kahdessa konsernille tärkeässä markkinassa Libyassa ja Venäjällä talouden odotetaan voimistuvan öljyn hinnan noustessa.

Venäjän sanktiot jatkuivat edelleen vuonna 2018 vaikuttaen erityisesti tavaravirtoihin Euroopasta Venäjälle. Sanktioiden astuessa voimaan konserni muutti menestyksekkäästi Venäjän liikenteen strategiaansa korvaten elintarvikekuljetuksia muilla tavarakuljetuksilla ja lisäten Venäjältä Eurooppaan suuntautuvien kuljetusten määrää. Vuonna 2018 Venäjän vienti jatkoi kasvua edellisvuoden tapaan.

Lisäksi konsernin toiminta-alueista etenkin Pohjois-Afrikassa on markkinoita, jotka ovat alttiita poliittiselle ja taloudelliselle epävarmuudelle. Esimerkiksi konsernin kannalta tärkeällä markkina-alueella Libyassa epävarmuuden lisääntyminen on lisännyt laivojen käsittelyaikoja satamissa. Turkin poliittiset levottomuudet eivät vaikuttaneet merkittävästi konsernin kuljetusvolyymiin vuonna 2018.

Kesäkuussa 2016 järjestetty kansanäänestys Iso-Britannian EU-jäsenyydestä johti maan päätökseen erota Euroopan Unionista. Brexit -päätös ei vuonna 2018 vaikuttanut kuljetusvolyymeihin. Iso-Britannian EU-ero saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa erityisesti Iso-Britanniaan suuntautuviin kuljetusmääriin alentavasti, mutta toisaalta voi myös vahvistaa Iso-Britannian vientiä.

Taloudellinen kehitys ja hallituksen esitys voitonjaosta

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ollen 268,0 M€ (226,7 M€), mutta seurauksena konsernin operatiivinen tulos heikkeni edellisvuodesta. Käyttökate oli 13,3 M€ (15,2 M€), laskua 1,9 M€ eli 12,4 %. Kertaeristä oikaistu käyttökate oli 15,3 M€. Tuloskehitykseen vaikuttivat negatiivisesti erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun myötä kasvaneet polttoainekustannukset. Konsernin liiketulos heikkeni myös ollen 6,1 M€ (7,8 M€). Kertaeristä oikaistu liiketulos oli 10,4 M€.Tulosta rasitti lisäksi aineettoman omaisuuden alaskirjaukset (2,3 M€). Konsernin kasvustrategian mukaisesti konsernin tulosta rasittavat myös normaalia isommat rahoituskulut. Konsernin nettotulos huononi 1,9 M€ ja oli tappiollinen -1,7 M€ (0,2 M€). Kertaeristä oikaistu tilikauden tulos oli 2,6 M€.

Konsernin omavaraisuusaste oli 11,6% (16,0%). Konsernilla on kaksi pääomalainaa, yhteensä 11 M€. Toisen pääomalainan ehtoja muutettiin hybridilainaksi 2016, jolloin se lasketaan myös IFRS-periaatteella omaksi pääomaksi. Joukkovelkakirjaehtojen mukaan molemmat konsernin pääomalainat luetaan omaksi pääomaksi, jolloin oikaistu omavaraisuusaste on 15,4% (20,8%).

Konsernin operatiivinen kassavirta parani ollen 12,3 M€ (1,6 M€). Konsernin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 35,1 M€ (0,8 M€). Konsernin kassatilanne oli vuoden lopussa tyydyttävällä tasolla, rahavarojen ollessa 10,2 M€ (11,3 M€).

Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovarat -tilille ja että vuodelta 2018 ei jaeta osinkoa.

KONSERNI
Tunnusluku 2018 2017 Muutos 2016
IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto, M€ 268,0 226,7 18,2 % 197,9
Käyttökate, M€ 13,3 15,2 -12,4 % 13,9
Käyttökate- % 5,0 % 6,7 % -25,9 % 7,0 %
Käyttökate, M€, oikaistu* 15,3 15,2 0,8 % 13,9
Käyttökate- %, oikaistu 5,7 % 6,7 % -14,8 % 7,0 %
Liikevoitto, M€ 4,1 7,8 -47,2 % 5,9
Liikevoitto % 1,5 % 3,4 % -55,3 % 3,0 %
Liikevoitto, M€, oikaistu** 8,4 7,8 8,2 % 5,9
Liikevoitto %, oikaistu 3,1 % 3,4 % -8,5 % 3,0 %
Tilikauden tulos, M€ -1,7 0,2 -1,4
Tilikauden tulos % -0,6 % 0,1 % -0,7 %
Tilikauden tulos, M€, oikaistu*** 2,6 1,7 -1,4
Tilikauden tulos %, oikaistu 1,0 % 0,8 % -3,4 %
Oman pääoman tuotto % -9,4 % 0,8 % -7,8 %
Oman pääoman tuotto %, oikaistu 14,8 % 8,7 % -7,8 %
Omavaraisuusaste % 11,6 % 16,0 % -27,7 % 16,8 %
Omavaraisuusaste, oikaistu % 15,4 % 20,8 % -25,7 % 21,3 %
Korollinen nettovelka, M€**** 56,2 64,1 -12,3 % 46,2
% liikevaihdosta 21,0 % 28,3 % -25,9 % 27,3 %
Henkilöstö, keskimäärin***** 671 633 6,0 % 608
Kaavat tunnuslukujen laskentaan:
Oman pääoman tuotto = Tilikauden tulos/ Oma pääoma * 100
Omavaraisuusaste = Oma pääoma/taseen loppusumma * 100
Oikaistu omavaraisuusaste = (Oma pääoma + pääomalainat)/ taseen loppusumma * 100
* Käyttökateesta on oikaistu jvk-ehtojen mukaan seuraavat kertaerät: transaktiokulut 0,9 M€, johdannaisiin liittyvät kertaerät 0,7 M€ ja muut kertaerät 0,4 €
** Liikevoitosta on jvk-ehtojen mukaisesti oikaistu aineettoman omaisuuden 2,3 M€ alaskirjaus
*** Tilikauden oikaistuun tuloksen sisältyy yllä mainitut käyttökatteen ja liikevoiton oikaistut
**** Korollinen nettovelka laskettu jvk-ehtojen mukaisesti (ei sisällä pääomalainoja eikä LNG alusten leasing vastuita)
***** Vuoden 2018 tilinpäätöksen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on 671. Vastaava päivitetty henkilömäärä 31.12.2017 on
633. 2017 tilinpäätöksen luvusta (562) puuttui osa kuorma-auton kuljettajista.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuonna 2018 keskimäärin 671 (633 vuonna 2017) henkilöä. Lisäyksestä 40 tuli Iso-Britannian oman kuljetuskaluston kuljettajamäärän kasvusta. Kokonaishenkilöstökulut olivat 26,7 M€ (23,1 M€), josta johdon ja hallituksen jäsenten osuus oli 1,6 meur (1,2 meur vuonna 2017). Yhtiöllä oli henkilöstöä yhteensä 15 maassa, joista 111 Suomessa.

Konsernirakenne ja omistus

Containerships -konserni on, 1.1.2018 lähtien, ollut osa CMA CGM -konsernia. Ranskalaisen CMA CGM -konserniin kuuluva tytäryhtiö MacAndrews GmbH omistaa 100 %:a Containerships Oyj:n osakkeet kokonaan omistavasta Container Finance Ltd Oy:n osakkeista. Containerships Oyj on Containerships -konsernin emoyhtiö.

Containerships Oyj muodostuu emoyhtiö Containerships Oyj:stä sekä sen vähintään 90-prosenttisesti omistamista 19 tytäryhtiöstä. Yhtiöllä on toimintaa 21 maassa.

Containershipsin myötä CMA CGM Group vahvistaa entisestään CMA CGM Groupin puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Rodolphe Saadén kehitysstrategiaa, jolla pyritään tiivistämään konsernin alueellista verkostoa.

Tilikauden merkittävimmät tapahtumat

Aiemmin tilatuista neljästä LNG laivasta ensimmäinen LNG laiva valmistui joulukuussa 2018 ja loput kolme laivaa toimitetaan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konserni jatkoi LNG-strategian mukaisesti investointeja LNG-rekkoihin. Vuoden lopulla konsernilla käytössä oli 40 LNG rekkaa Iso-Britanniassa ja 16 muilla markkinoilla. Luvut sisältävät 15 sopimusliikenteessä olevaa yksikköä Hollanin markkinassa.

Konserni kiinnitti erityistä huomiota operatiivisen toiminnan tehokkuuden lisäämiseen. Tämän myötä laivojen täyttöaste, konttien käyttöaste, terminaali- ja kuljetustoiminnan tehokkuus parantui. Nämä asiat vaikuttivat positiivisesti konsernin tuloskehitykseen.

Hallinto

Containerships Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.6.2018 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen muodostivat 31.10.2018 asti Veli-Kimmo Nordström (puheenjohtaja), Harri-Ragnar Nordström ja Karita Nordström, jotka kukin omistivat 33,3 prosenttia Containerships Oyj:n emoyhtiöstä Container Finance Oy:stä.

Container Finance Ltd Oy:n ja CMA CGM:n välinen uudelleenjärjestelysopimus sai lopullisen hyväksynnän 31.10.2018. Sopimuksen lopullisen hyväksymisen myötä Containerships Oyj tuli osaksi CMA CGM:n toimintoja Euroopassa ja Välimeren alueella. Containershipsin uusi hallitus 1.11.2018 alkaen on Lars Kastrup (puheenjohtaja), Michel Sirat (hallituksen jäsen) ja Guillaume Lathelize (hallituksen jäsen). Hallituksen jäsenet ovat CMA CGM:n nimittämiä ja työskentelevät CMA CGM:n palveluksessa.
Tilintarkastajaksi varsinainen yhtiökokous valitsi Tilintarkastusyhteisö KPMG:n, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii Kimmo Antonen.

Containerships Oyj:n toimitusjohtajana toimii Kari-Pekka Laaksonen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuonna 2018 lisäksi myynti- ja markkinointijohtaja Jari Lepistö, rahoitus- ja laskentajohtaja Teemu Kylliäinen, raportointi- ja analytiikkajohtaja Antti Laukkanen, operatiivinen johtaja Frederic Leca, kehitysjohtaja Juha-Pekka Mäkelä sekä maaliikennetoimintojen johtaja Janne Ritakoski.

Ei-taloudellinen informaatio

Ympäristövastuu

Osana CMA CGM –konsernia, Containerships-konserni on määritellyt ympäristökuormituksen minimoimisen strategiseksi tavoitteekseen ja näkee ympäristömyönteisyyden kilpailuetuna.

Containerships on tunnistanut toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja pyrkii vähentämään niitä aktiivisesti. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat kuljetustoiminnan aiheuttamat päästöt ilmaan.

Containerships noudattaa kunkin toimintamaansa ympäristölainsäädäntöä toiminnan minimitasona. Containerships on aktiivisesti investoinut päästöjä vähentäviin teknologioihin, laivojen osalta rikkipesureihin sekä maaliikenteen osalta LNG-rekkoihin. Yhtiö otti ensimmäisenä Euroopassa käyttöönsä rikkipäästöjen suljetun kierron pesurin CS VII -aluksellaan jo vuonna 2011. Myös neljään muuhun yhtiön operoimaan alukseen on asennettu pesurit tämän jälkeen. Containershipsillä on myös tavoitteena vähentää Itämereen kohdistuvaa rasitusta kieltäen laivojen jätevesien tyhjentämisen Itämerellä.

Containerships on tilannut neljä uutta rahtialusta, jotka käyttävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua. Kaasun nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta ja mahdollistaa näin kaasun kuljettamisen ja varastoinnin maalla ja merellä. Uusien LNG-alusten lisäksi konserni on myös investoinut LNG:llä kulkeviin rekkoihin Suomessa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Yhtiöllä oli käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä 56 LNG:llä eli nesteytetyllä maakaasulla kulkevaa rekkaa.

Polttoaineen kulutuksen vähentäminen ja ajamisen taloudellisuus ovat olennainen osa perinteisillä polttoaineilla tehtävien maakuljetusten kehittämistä ja seurantaa. Kuljetusten tietojärjestelmällä seurataan muun muassa kaluston sijaintia ja sen tehokasta ja taloudellista käyttöä. Containershipsin rekkoihin on asennettu seurantajärjestelmät, jotka raportoivat polttoaineen kulutuksesta sekä kuljettajan ajotyylistä keskeisiä asioita, kuten jarrutuksia ja tyhjäkäyntiä.

Konsernilla on käytössään ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä Suomessa, Venäjällä, Liettuassa, Latviassa, Hollannissa, Isossa-Britannissa sekä Irlannissa ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä Suomessa, Venäjällä, Iso-Britanniassa sekä Hollannissa. Kaikki yhtiön toimistot käyttävät samaa johtamisjärjestelmää (Operations Manual) toiminnassaan. Konserni on sitoutunut vähentämään toimintansa aiheuttamia merkittäviä ympäristövaikutuksia, keskittyen erityisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjä kuljetustoiminnassa. Vuonna 2018 konserni onnistui vähentämään kuljetustensa hiilidioksidipäästöjä Itämerellä 2,7 prosenttia.

Sosiaalinen vastuu

Containerhips haluaa taata henkilöstölleen turvallisen, terveellisen ja kannustavan työympäristön. Hyvään työyhteisöön pyritään esimiehiä kouluttamalla ja kannustamalla kaikkia työntekijöitä vastuullisuuteen omalta osaltaan hyvän työyhteisön rakentamisessa.

Containerships tarjoaa työterveyshuollon henkilöstölleen Suomessa ja suosittelee vastaavia ratkaisuja maavastaaville eri maissa ottaen huomioon paikalliset käytännöt. Työterveyshuoltoon Suomessa kuuluvat sekä sairauden hoito, että ennaltaehkäisy sekä esimerkiksi terveyttä edistävän työergonomian tarkastukset. Henkilöstön työkykyä tuetaan muun muassa järjestämällä työhyvinvointitapahtumia sekä osallistumalla työntekijän vapaa-ajan liikuntakustannuksiin.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää Containershipsin toiminnassa. Kaikki kuljettajat osallistuvat säännöllisesti työterveys- ja turvallisuuskoulutukseen. Containerships varmistaa, että kaikilla kuljettajilla on asianmukaiset koulutus- ja turvalaitteet, jotta he voivat työskennellä turvallisesti, sekä valvoo ajo- ja työaikadirektiivin täytäntöönpanoa ja noudattamista. Containerships kouluttaa erikseen kaikki LNG-kuorma-autonkuljettajat LNG-tankkausprosessiin, ja jokaisella kuljettajalla on vaadittavat henkilökohtaiset suojavarusteet.

Konserni huolehtii työturvallisuudesta myös omistamallaan Containerships CVII -aluksella. Konsernilla on erilliset terveys- ja turvallisuusohjeet, joita seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Alus toimii ILO:n merityötä koskevan yleissopimuksen mukaisesti ja yhtiö suosittaa vastaavia käytäntöjä yhteistyökumppaneilleen, joilta se vuokraa aluksia. Miehistö on koulutettu täyttämään uudet STCW-määräykset.

Containerships noudattaa työlainsäädäntöä jokaisessa toimintamaassaan. Konsernin jokaiselle uudelle työntekijälle järjestetään perehdytys konsernin perehdytyssuunnitelman mukaan, jolla taataan jokaiselle tehokas ja tasa-arvoinen perehdytys.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinit olivat noin 35,1 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa aluksiin, rekka-autoihin ja kontteihin sekä tietojärjestelmiin.

Riskit

Konsernin suurimmat riskit liittyvät tällä hetkellä poliittisen tilanteen vaikeutumiseen yhtiön toiminta-alueella sekä Itä- että Välimerellä. Lisäksi äkilliset nousut öljyn hinnassa aiheuttavat yhtiölle operatiivisten kustannusten nousua, joita yhtiö kykenee kompensoimaan viiveellä. Maailmantalouden suhdannevaihtelut voivat vaikuttaa hyödykkeiden kysyntään ja sitä kautta kuljetusmääriin ja tämä vaatii toimintaherkkyyden ylläpitämistä. Konsernin taloudellista riskejä on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Riita-asiat

Konsernilla on käynnissä välimiesmenettely Algerian entisen agentin kanssa avoinna oleviin saamisiin liittyvistä maksuista. Konserni on esittänyt entiselle agentille näihin ja muihin lopettamisiin liittyviin erimielisyyksiin liittyen yhteensä noin 1,8 miljoonnan euron korvausvaatimukset. Agenttisopimuksen mukaan erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Lontoossa. Konsernin arvion mukaan prosessi tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2019 aikana.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Container Finance Ltd Oy:n ja CMA CGM:n välinen uudelleenjärjestelysopimus sai lopullisen hyväksynnän 31.10.2018. Sopimuksen lopullisen hyväksymisen myötäjoukkovelkakirjojen haltijoilla oli mahdollisuus vaatia joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaista joukkovelkakirjojen takaisinostoa. Määräpäivä joukkovelkakirjojen haltijoiden vaatimuksille joukkovelkakirjojensa takaisinostoa koskien oli 4.1.2019. Containerships Oyj vastaanotti määräpäivään mennessä päteviä takaisinostoilmoituksia nimellispääomaltaan 11,4 miljoonan euron arvosta, mikä edustaa noin 19 prosenttia kaikkien joukkovelkakirjojen nimellismääräisestä kokonaispääomasta. Containerships Oyj maksoi joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti takaisinostopäivänä 1.2.2019 101 prosenttia takaisinostettavien joukkovelkakirjojen nimellismäärästä sekä takaisinostopäivään mennessä takaisinostettaville joukkovelkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Containerhips Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2018 on laadittu IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Tilinpäätöksen tiedot ovat tilintarkastettu.

Containerships: uusi johtaja Euroopassa

CMA CGM ilmoitti tammikuussa 2019, että 1.4.2019 alkaen Containerships- ja MacAndrews-tuotemerkit yhdistyvät Containerships-tuotemerkin alle. Yhdistämällä kahden tunnetun eurooppalaisen multimodaaliliikenteen asiantuntijan vahvuudet, CMA CGM -konserni luo johtavan eurooppalaisen brändin, joka yhdistää merenkulun ja maaliikenteen ratkaisuja. Tämä uusi tuotemerkki mahdollistaa merkittäviä synergiaetuja ja luo mahdollisuuksia liikentoiminnan kasvuun sekä laadukkaiden palvelujen ja räätälöityjen ratkaisujen kehittämiseen asiakkaille.

CONTAINERSHIPS PLC
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja, Kari-Pekka Laaksonen, puhelin +358 50 550 2555, kari-pekka.laaksonen(at)containerships.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
www.containershipsgroup.com

CONTAINERSHIPS KONSERNI
KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

EUR 1 000 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 1-12/2018 1-12/2017 Diff
Liikevaihto 73 272 68 305 63 869 62 593 268 038 226 655 41 383
Liiketoiminnan muut tuotot 2 025 637 1 773 1 469 5 904 4 566 1 338
0
Materiaalit ja palvelut -59 585 -54 577 -50 370 -48 938 -213 469 -175 978 -37 491
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 096 -6 487 -6 770 -6 313 -26 666 -23 073 -3 593
Liiketoiminnan muut kulut -7 042 -4 154 -4 479 -4 811 -20 486 -16 984 -3 502
KÄYTTÖKATE 1 574 3 725 4 023 4 001 13 322 15 187 -1 865
Poistot ja arvonalentumiset -4 073 -1 702 -1 693 -1 727 -9 195 -7 428 -1 767
LIIKEVOITTO -2 499 2 023 2 330 2 274 4 127 7 759 -3 632
Rahoitustuotot 3 798 -67 3 744 1 840 9 315 5 319 3 996
Rahoituskulut -5 904 -731 -4 280 -3 404 -14 319 -12 743 -1 576
Voitto (tappio) ennen sat. eriä, arvonmuut. ja veroja -4 606 1 224 1 794 710 -878 335 -1 213
Tuloverot 104 -242 -496 -161 -794 -165 -629
Raportointikauden tulos -4 502 982 1 298 549 -1 673 170 -1 843
Käyttökate- % 2,1 % 5,5 % 6,3 % 6,4 % 5,0 % 6,7 %
Liikevoitto- % -3,4 % 3,0 % 3,6 % 3,6 % 1,5 % 3,4 %
Nettotulos- % -6,1 % 1,4 % 2,0 % 0,9 % -0,6 % 0,1 %

Containership Oyj julkaisee vuonna 2019 puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:

Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus perjantaina 17.5.2019
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus perjantaina 16.8.2019
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus perjantaina 15.11.2019

Liite

Containerships konserni tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!