Etusivu » Oyj Ahola Transport Abp: Tilinpäätöstiedote 2018

Oyj Ahola Transport Abp: Tilinpäätöstiedote 2018

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 lyhyesti

Konsernin liikevaihto oli 99 534 T€ (98 424 T€)Konsernin liiketulos oli 2 199 T€ (1 662 T€)Konsernin tulos oli 1 425 T€ (1 009 T€) Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,096 € (0,068 €) ja oma pääoma osaketta kohden 0,60 € (0,52 €)Hallituksen ehdottaa, että A-osakkeille maksetaan osinkoa 0,022 euroa (0,0144 €) osakkeelta. A-osakkeiden osinko olisi yhteensä 320 569,46 €. Hallitus ehdottaa, että B-osakkeille maksetaan osinkoa 0,10 euroa (0,10 €) osakkeelta. B- osakkeiden osinko olisi yhteensä 25 463 €.

Toimitusjohtaja Hans Aholan kommentit

Ahola Transport-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 99 534 T€ ja liiketulos 2 199 T€ (1 662 T€). Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,1 % ja liiketulos 32,3 %.

Vienti- ja tuontikuljetukset eivät olleet kuluneena vuotena tasapainossa eri markkina-alueilla. Pohjoismaissa epätasapainon aiheutti kasvanut viennin määrä, kun samalla tuonnin määrä laski hieman. Baltian ja Itä-Euroopan osalta tuonti oli merkittävästi suurempaa kuin vienti.

Projekti- ja erikoiskuljetusliiketoiminnan osalta kehitys on ollut hyvää. Sekä liikevaihto että liiketulos ovat parantuneet huomattavasti. Myös IT-segmentin kohdalla kehitys on ollut hyvä.

Koko konsernin tavoitteena viime vuotena oli parantaa kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Kehitys on kulkenut oikeaan suuntaan, mutta edelleen tarvitaan ponnisteluja hyväksyttävän tason saavuttamiseksi.

Katsaus liiketoimintakaudelle 2018

Konsernin kulunut vuosi oli erittäin tapahtumarikas.

Alkuvuonna hankittiin IT-yritys Adminotech Oy, jolla vahvistettiin konsernin IT-osaamista.

Kesällä Ahola Transport osti projekti- ja laiteasennuksiin keskittyvän AT Install Oy:n, jolla vahvistettiin erikoiskuljetusyksikön palvelutarjontaa.

Syksyllä Ahola Transport-konserni perusti yhteisyrityksen FCG Finnish Consulting Group-ryhmän kanssa ja siirsi henkilöliikenteen toiminnot uuteen FCG Smart Transportation yhtiöön. Toimenpiteellä haluttiin varmistaa, että henkilöliikenteen liiketoiminnoissa on riittävästi osaamista ja kapasiteettia liiketoiminta-alueen kehittämiseen.

Vuoden vaihteessa AT Motortransport fuusioitiin Ahola Transportiin ja Adminotech fuusioitiin Attracsiin. Nämä fuusiot toteutettiin yritysrakenteen yksinkertaistamiseksi.

Tulevaisuudennäkymät vuodelle 2019

Vuosi 2019 on käynnistynyt odotuksiemme mukaisesti. Markkinoiden kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Teollisuus sekä kaupanala on kehittynyt alkuvuodesta edelleen hyvin.

Arvioimme, että Ahola Transport-konsernin liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee vuoteen 2018 verrattuna.

Kokkolassa 15.2.2019

Lisätietoja

Oyj Ahola Transport Abp

Hans Ahola, Toimitusjohtaja p. +358 (0) 44 4494 000
CFO Stefan Kaptens, Talousjohtaja p. +358 (0) 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41

Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 31.12.2018 olivat 3 530 T€ (3 970 T€). Konsernin korolliset velat olivat 6 090 T€ (5 337 T€).

Investoinnit ja poistot

Konsernin investoinnit taseeseen olivat katsauskaudella 869 T€ ( 917 T€), joista 703 T€ oli aineellisiin ja 166 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Katsastuskaudella poistot olivat 998 T€ (1 071 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 237 T€, liikearvon poistot 309 T€ ja aineellisten hyödykkeiden poistot 452 T€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 31.12.2018 olivat 8 847 T€ (7 664 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 7 479 T€ (6 296 T€).

Osakepääoma 31.12.2018 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

31.12.2018 konsernilla oli palkattuna 209 työntekijää.

Omistajarakenne

Sisäpiirin omistukset

Johdon omistukset 31.12.2018
Nimi Virka Osakelaji A Osakelaji B
Hans Ahola Toimitusjohtaja
Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja 9 862 16 300
Jukka Karhula Hallituksen jäsen
Mikael Österholm Hallituksen jäsen
Lars Ahola Hallituksen jäsen
Ida Saavalainen Hallituksen jäsen 13 700
Ole Nyblom Ostojohtaja. konsernijr 5 000
Jonas Ahola Tj Special, konsernijr 36 000
Mika Sorvisto Kehitysjohtaja,konsernijr 6 100
Åke Nyblom Kuljetusjohtaja, konsernijr 7 100
Birgitta Hatt Henkilöstöpääll, konsernijr
Nils Ahola
Stefan Kaptens
Ajoneuvohank,päll.,konsernijr
Talousjohtaja, konsernijr

7 000

Ahola Group omistaa 88,98 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.
*Hans, Nils, Lars ja Rolf Ahola omistavat Oy Ahola Group Ab:n.

Selvitysperusteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee taloustietoa seuraavasti:

Vuosikertomus 2018 22 maaliskuuta 2019

Puolivuosiraportti 2019 15 elokuuta 2019

Yhtiökokous pidetään 12.4.2019

Tuloslaskelma
Konserni
(T€)
1.1.20181.1.2017
– 31.12.2018 – 31.12.2017
Liikevaihto99 53498 424
Valmistus omaan käyttöön 143 196
Liiketoiminnan muut tuotot 2 602 1 708
Materiaalit ja palvelut -80 190 -79 705
Henkilöstökulut -10 083 -9 736
Poistot ja arvonalentumiset -998 -1 071
Liiketoiminnan muut kulut -8 809 -8 154
Liiketulos2 1991 662
Rahoitustuotot ja -kulut-345-335
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1 8541 327
Verot -366 -318
Vähemmistöosuudet -63
Tilikauden tulos1 4251 009
Tase
Konserni
(T€)
TASE,31.12.201831.12.2017
Vastaavat
Pysyvät vastaavat
Liikearvo 935 477
Muut aineettomat hyödykkeet 500 573
Aineelliset hyödykkeet 2 096 2 320
Sijoitukset 463 5
Pysyvät vastaavat yhteensä3 9943 375
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Tavarat 512 278
Vaihto-omaisuus yhteensä512278
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 15 614 14 478
Lainasaamiset 0 11
Muut saamiset ja siirtosaamiset 2 442 2 437
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä18 05616 926
Kassa ja Pankki
Pankkisaamiset 3 530 3 970
Kassa ja Pankki yhteensä3 5303 970
Vaihtuvat vastaavat yhteensä22 09821 174
Vastaavat yhteensä26 09224 549

Tase

konserni
(T€)
TASE,31.12.201731.12.2016
Vastattavat
Oma pääoma
Osakepääoma 1 363 1 363
Vararahasto 0 0
Ylikurssirahasto 5 5
Vapaan oman pääoman rahasto 6 656 6 893
Edellisten tilikausien voitto -602 -1 606
Tilikauden tulos 1 425 1 009
Oma pääoma yhteensä8 8477 664
Vähemmistöosuudet153
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat luottolaitoksille 5 260 5 094
Muut velat 258 245
Pitkäaikaiset velat yhteensä5 5185 339
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat luottolaitoksille 830 243
Ostovelka 7 314 7 527
Muut velat ja siirtovelat 3 430 3 776
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä11 57411 546
Vieras pääoma yhteensä17 09216 885
Vastattavat yhteensä26 09224 549
Rahoituslaskelma
Konserni
(T€)
1.1.20181.1.2017
Rahoituslaskelma31.12.201831.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä1 8541 327
Oikaisut
Suunnitelmien mukaiset poistot 998 1 071
Muut oikaisut 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut 345 335
Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia3 1972 733
Käyttöpääoman muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutokset -974 -1 890
Muutokset vaihto-omaisuudessa -234 -162
Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa -698 1 021
Käyttöpääoman muutokset-1 906-1 031
Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 2911 702
Korot ja muut rahoitukselliset kulut -438 -404
Saadut korot liiketoiminnasta 93 69
Saadut osingot 0 0
Verot -366 -318
Liiketoiminnan rahavirta (A)5801 049
Investointien rahavirta :
Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -869 -971
Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 582 217
Osakkeiden ja sijoitusten osto -1 108 6
Investointien rahavirta(B)-1 395-748
Rahoituksen rahavirta :
Maksullinen osakeanti 0 0
Lyhytaikaisten lainojen muutokset 546 -618
Pitkäaikaisten lainojen muutokset 64 345
Saadut ja suoritetut konserniavustukset 0 0
Maksetut osingot ja voitonjako -235 -235
Rahoituksen rahavirta (C)375-508
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)-440-207
Kassavarat tilikauden alussa 3 970 4 177
Kassavarat tilikauden lopussa 3 530 3 970
Kassavarojen muutokset-440-207
Avainluvut
Konserni
1.1.20181.1.2017
– 31.12.2018 – 31.12.2017
Kannattavuus
Liikevaihdon muutos 1,13 % 3,23 %
Liiketulos % 2,21 % 1,69 %
Kauden tulos % 1,43 % 1,03 %
Pääoman rakenne
Oma pääoma (T€) 8 847 7 664
Taseen loppusumma (T€) 26 092 24 549
Korolliset velat (T€) 6 090 5 337
Omavaraisuusaste 33,91 % 31,22 %
Velkaantumisaste 68,84 % 69,64 %
Käteisvarat (T€) 3 530 3 970
Sijoitukset
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 869 917
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin 1 108 0
Henkilökunta
Henkilökunnan keskiarvo 209 211
Osakkeet
Osakkeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339
B-osakkeet 254 630 254 630
Yhteensä 14 825 969 14 825 969
Tulos per osake 0,096 0,068
Oma pääoma per osake 0,597 0,517

Avainlukujen määritys

Kannattavuus
Liikevaihdon muutos (%) Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%) Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%) Vuoden tulos % liikevaihdosta
Pääoman rakenne
Oma pääoma (T€) Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€) Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€) Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€) Pankkisaamiset kauden päättyessä
Osakkeet
Osakkeiden lukumäärä Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä

Liite

Tilinpäätöstiedote 2018.pdf

Jätä kommentti

facebook twitter