Etusivu » Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Finnvera-konserni, pörssitiedote 26.2.2019

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Tulos selvästi positiivinen – itsekannattavuus on toteutunut koko Finnveran 20-vuotisen toiminnan ajan

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Finnveran viennin rahoituksen kysyntä pysyi vuonna 2018 korkeana pääomatavaraviennin pitkien laina-aikojen johdosta. Suuryritysten vientikauppoihin myönnettyjen vientitakuiden, erityistakausten ja vientiluottojen määrät olivat edellisvuotta alemmat, mutta vuosi 2017 oli Finnveran historiassa ennätyksellinen. Pk- ja midcap-yritysten rahoituksen saatavuus ja Euroopan strategisten investointien rahaston ESIR:in lisääntynyt käyttö alensivat Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen kysyntää. Myöntämämme rahoituksen painopiste oli strategiamme mukaisesti yhä vahvemmin aloittavissa, kasvavissa, kansainvälistyvissä ja muutoshakuisissa yrityksissä sekä omistajanvaihdoksissa.

Finnvera-konsernin tulos oli 98 miljoonaa euroa (107). Pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos oli tappiollinen -4 miljoonaa euroa (30) pääosin valtion luottotappiokorvaustason alentamisen ja IFRS 9 -standardin käyttöönoton vuoksi. Viennin rahoituksen tulos oli selvästi positiivinen 103 miljoonaa euroa (71), mikä lisää puskurivaroja tulevaisuutta varten.

Vientiluottojen kysyntä on viime vuosina kasvanut. Samalla varainhankinnan tarpeemme on noussut, ja vuonna 2018 varoja hankittiin markkinoilta 2,4 miljardia euroa. Varainhankinnan ja -hallinnan tasapainottamiseksi Finnvera maksoi ennenaikaisesti valtiolle takaisin vuosien 2009–2012 väliaikaisen vientiluottojärjestelmän aikaisia luottoja 1,5 miljardin euron arvosta.

Finnveran kokonaisvastuut olivat vuoden 2018 lopussa 25,6 miljardia euroa, joista nostettuja takuita ja luottoja oli 12,2 miljardia euroa. Noin puolet vastuukannasta on vientiyritysten tuleviin toimituksiin liittyviä sitovia rahoitustarjouksia tai sopimuksia, joista Finnveralle ei vielä synny luottoriskiä. Tyypillisesti nämä ovat ostajarahoituksia risteilyaluksiin, joiden toimitusajat ovat pitkiä. Pitkällä aikavälillä nostettujen vastuiden määrä tulee pysymään selvästi kokonaisvastuiden alapuolella. Mahdollisten tappioiden varalle olemme kerryttäneet toimintamme tuloksesta tähän mennessä 1,8 miljardin euron puskurirahastot.

Finnveran toimintaa ohjaa itsekannattavuus, joka varmistetaan riskienhallinnalla, riskien huolellisella analysoinnilla ja muun muassa jälleenvakuutuksilla. Liiketoimintamme on tavoitteiden mukaisesti ollut kumulatiivisesti itsekannattavaa Finnveran perustamisesta lähtien, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys
1–12/2018 (1–12/2017)

Myönnetyt lainat ja takaukset: 765 Me (782), muutos -2 %Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 3 145 Me (7 693), muutos -59 %Myönnetyt vientiluotot: 2 197 Me (6 555), muutos -66 % Rahoituksen volyymien vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen.

31.12.2018 (31.12.2017)

Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten nostetut lainat ja takaukset: 1 974 Me (2 129), muutos -7 %Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset, sis. pk- ja midcap-vientitakuut: 23 631 Me (22 562), muutos 5 % josta nostetut vastuut 10 275 Me (9 137), muutos 12 %Vastuukanta, vientiluotot: 5 981 Me (4 758), muutos 26 % Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.

Finnvera-konserni, vuosi 2018 (vs. 2017)
Tilikauden tulos
98 Me
(107), muutos -8 %
Taseen loppusumma
11,0 Mrd. e
(10,3), muutos 7 %
Vapaa oma pääoma ja
valtiontakuurahasto
1,8 Mrd. e
(1,7), muutos 4 %
Henkilöstö keskimäärin
360 hlöä
(383 hlöä), muutos -6 %
Omavaraisuus
12,3 %
(12,7 %)
Kulu-tuotto-suhde
29,3 %
(27,2 %)
Rahoituksen painopisteen muutos:
87 %
(80 %)
Pk- ja midcap-rahoituksesta kohdistui aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin
NPS-indeksiluku
(net promoter score)
70
(66)
Asiakkaat halukkaita suosittelemaan Finnveraa

Finnvera-konsernin H2/2018 tulos oli 49 miljoonaa euroa. Tulos oli H1/2018 tuloksen tasolla (49). Koko vuoden 2018 tulos oli 98 miljoonaa euroa (107), joka oli 8 prosenttia edellisvuoden tulosta alempi. Tuloksen alenemiseen vaikuttivat merkittävimmin korkokatteen pieneneminen, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien erien tappiot ja edellisvuotta suuremmat toteutuneet luottotappiot sekä pk- ja midcap-rahoituksen odotettavissa olevat tappiot valtion aiempaa alemman luottotappiokorvaustason ja IFRS 9:n käyttöönoton vaikutuksesta.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys
H2/2018
Me
H1/2018
Me
Muutos
%
H2/2017
Me
2018
Me
2017
Me
Muutos
%
Korkokate 19 23 -16 % 23 42 46 -10 %
Palkkiotuotot ja -kulut (netto) 70 65 7 % 61 135 127 6 %
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä -9 0,1 -2 -9 1
Hallintokulut -23 -23 0 % -21 -46 -43 6 %
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot (brutto) -18 -28 -35 % -22 -45 -42 8 %
Luottotappiokorvaus valtiolta 11 13 -14 % 12 24 23 3 %
Liikevoitto 49 51 -4 % 49 100 109 -8 %
Tilikauden voitto 49 49 0 % 50 98 107 -8 %

Rahoituksen näkymät

Suomen talouden kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019, ja Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia.

Odotamme rahoituksen saatavuuden säilyvän pk- ja midcap-yrityskentässä hyvänä. Finnveran tavoitteena on pitää pk- ja midcap-rahoituksen painopiste vahvasti kasvavissa, kansainvälistyvissä ja muutoshakuisissa yrityksissä omistajanvaihdosten ja aloittavien yritysten ohella. Tavoitteena on lisätä strategian mukaisesti vientiä harjoittavien pk-yritysasiakkaiden määrää sekä vientikauppojen rahoituksen ja riskeihin varautumisen neuvontapalveluja pk-vientiyrityksille. Odotamme tämän lisäävän viennin rahoituksen kysyntää tänä vuonna. Yritysten omistajanvaihdosten vauhdittaminen jatkuu, ja odotamme niihin liittyvän rahoituksen kysynnän pysyvän aiempien vuosien tapaan korkealla.

Vuonna 2018 viennin rahoituksen kysyntä oli edellisvuoden tapaan erittäin korkealla tasolla, mikä ennakoi kuluvan vuoden rahoitusnäkymiä. Odotamme vientitakuiden ja -luottojen kysynnän jatkuvan vahvana vuonna 2019 ja keskittyvän alus-, tele- ja metsäsektoreille. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Alueellisesti vahvinta kysynnän oletetaan olevan Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa ja enenevässä määrin myös muilla kehittyvillä markkinoilla. Ostajalle tarjottavien rahoitusratkaisujen rooli on keskeinen suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa.

Strategiaa toteutetaan konsernissa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2019, ja toiminnan odotetaan olevan itsekannattavaa myös kuluvalla tilikaudella. Toteutuneisiin ja odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyy epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa tuloskehitykseen merkittävästikin.

Lisätiedot:
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Tilinpäätös ovat saatavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit.

Liitteet

Finnvera_Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2018Finnvera_Vuosikatsaus_ja_yritysvastuu_2018Finnvera_Hallituksen_toimintakertomus_ja_tilinpaatos_2018

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!