Etusivu » DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: DNA:n vuoden 2018 liikevaihto ja liiketulos ennätyskorkealla

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: DNA:n vuoden 2018 liikevaihto ja liiketulos ennätyskorkealla

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2019 KLO 8.30

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille klo 10.00 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 13. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tilinpäätöstiedotteesta 2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2018 tiedot esitetään taulukoissa IFRS-standardien edellyttämällä tavalla soveltaen 1.1.2018 käyttöönotettuja IFRS 15 ja IFRS 9 -standardeja, sekä oikaistuina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina. Raportin selostusosan kausien välinen analyysi on laadittu vertailukelpoisilla tiedoilla, jolloin vuoden 2018 tiedot on esitetty oikaistuina vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina.

Loka-joulukuu 2018

Liikevaihto kasvoi 1,2 % ja oli 237,5 miljoonaa euroa (234,6).Käyttökate laski 4,5 % ja oli 62,7 miljoonaa euroa (65,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 26,4 % (28,0).Liiketulos laski 6,5 % ja oli 25,1 miljoonaa euroa (26,9). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 10,6 prosenttia (11,5).Vertailukelpoinen liiketulos oli 25,1 miljoonaa euroa (29,9).Osakekohtainen tulos laski ja oli 0,14 euroa (0,16).Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski 0,2 % ja oli 18,9 euroa (19,0).Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) pieneni ja oli 14,8 prosenttia (18,1).

Tammi-joulukuu 2018

Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 913,5 miljoonaa euroa (886,1).Käyttökate kasvoi 4,4 % ja oli 283,6 miljoonaa euroa (271,8). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 31,0 % (30,7).Liiketulos kasvoi 8,3 % ja oli 133,8 miljoonaa euroa (123,5). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 14,6 prosenttia (13,9).Vertailukelpoinen liiketulos oli 133,8 miljoonaa euroa (126,6).Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 7,3 % 149,0 miljoonaan euroon (138,9).Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,74 euroa (0,71).Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,3 % ja oli 2 877 000 liittymää (2 811 000).Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 2,3 % ja oli 18,8 euroa (18,4).Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) pieneni ja oli 16,2 prosenttia (18,3).Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi ja oli 1 152 000 liittymää (1 130 000).

Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että DNA jakaa osinkoa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,70 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa ylimääräisenä osinkona jaettavaksi 0,40 osakkeelta. Kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksetaan osinkona 1,10 euroa osakkeelta.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. euroa10-12
/2018
Ra-
por-
toitu
10-12
/2018
Oi-
kaistu*
10-12
/2017
Ra-
por-
toitu
Muutos-
%
1-12
/2018
Ra-
por-
toitu
1-12
/2018
Oi-
kaistu*
1-12
/2017
Ra-
por
toitu
Muutos-
%
Liikevaihto236,9 237,5 234,6 1,2911,8 913,5 886,1 3,1
Käyttökate65,4 62,7 65,7 -4,5284,9 283,6 271,8 4,4
– osuus
liikevaihdosta, %
27,6 26,4 28,031,2 31,0 30,7
Poistot ja
arvonalentumiset
37,0 37,6 38,8146,0 149,9 148,2
Liiketulos28,4 25,1 26,9 -6,5138,9 133,8 123,5 8,3
– osuus
liikevaihdosta, %
12,0 10,6 11,515,2 14,6 13,9
Vertailukelpoinen liiketulos**28,4 25,1 29,9 -16,1138,9 133,8 126,6 5,7
– osuus liikevaihdosta, %12,0 10,6 12,815,2 14,6 14,3
Tulos ennen
veroja
26,3 22,9 24,6 -6,8127,7 122,6 114,2 7,4
Tilikauden tulos21,2 18,5 21,6 -14,1102,2 98,1 93,1 5,4
Sijoitetun
pääoman tuotto (ROI), %
11,5 10,6 11,514,1 14,2 13,1
Oman pääoman
tuotto (ROE), %
14,2 13,4 14,516,4 16,9 15,5
Investoinnit53,7 53,8 74,1 -27,3138,3 139,1 144,0 -3,4
Rahavirta
investointien
jälkeen
10,5 10,5 -2,163,4 63,4 107,7
Vapaa kassavirta omalle pääomalle72,0 72,0 118,8
Nettovelka379,3 379,3 304,3
Nettovelka/
käyttökate
1,45 1,51 1,161,33 1,34 1,12
Nettovelkaantumis-
aste (gearing), %
62,7 67,8 50,3
Omavaraisuus-
aste, %
46,9 45,6 50,6
Osakekohtainen
tulos (euroa)
0,16 0,14 0,160,77 0,74 0,71
Laimennettu osakekohtainen
tulos (euroa)
0,16 0,14 0,160,77 0,74 0,71
Henkilöstön määrä kauden lopussa1 590 1 590 1 601

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15 -standardin vaikutuksia
**Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli kaikkien aikojen paras DNA:lle. Onnistuimme hienosti strategisten tavoitteidemme toteuttamisessa – asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti, liikevaihtomme ja kannattavuutemme olivat DNA:n koko historian korkeimmalla tasolla ja henkilöstömme oli DNA:han entistäkin tyytyväisempi työnantajana. Näistä lähtökohdista oli hienoa siirtyä vuoteen 2019.

Vuonna 2018 liikevaihtomme kasvoi 3,1 prosenttia 913,5 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liiketuloksemme kasvoi 5,7 prosenttia ja oli liikevaihdon tapaan ennätyksellisen korkea: 133,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liiketuloksen osuus liikevaihdosta nousi 14,6 prosenttiin. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti matkaviestinpalveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti liittymäkannan hyvästä kehityksestä ja arvokkaampien 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Myös mobiililaitemyynti oli korkealla tasolla vuonna 2018.

Viimeisen neljänneksen kannattavuutta heikensivät korkeat myynnin ja markkinoinnin kustannukset. Vertailukelpoinen liiketuloksemme laskikin viimeisellä neljänneksellä 16,1 % ja oli 25,1 miljoonaa euroa. Toimenpiteemme nykyisen asiakaskantamme turvaamiseksi tuottivat tulosta, ja CHURN oli matala viimeisellä neljänneksellä, 14,8 %. Matkaviestinverkkomme liittymämäärät nousivat vuoden 2018 aikana 66 000 liittymällä huolimatta koko vuoden kireänä säilyneestä kilpailusta ja vuoden lopussa niitä oli 2 877 000. Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä nousi vuoden aikana 23 000 liittymällä ja kaapelitelevisioliittymien määrä 11 000 liittymällä. Onnistuimme ylittämään kolmannen neljänneksen aikana jo 4 miljoonan liittymäasiakkuuden rajan. Lisäksi kasvatimme kesällä 2018 markkinaosuuttamme kiinteän laajakaistan liittymissä 28 prosenttiin ja nousimme näin Suomen toiseksi suurimmaksi toimijaksi kiinteässä laajakaistassa.

Vuonna 2018 matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,8 euroa, kun vuonna 2017 se oli 18,4 euroa. Liittymäkohtaista liikevaihtoa kasvatti erityisesti asiakkaidemme siirtyminen entistä nopeampiin 4G-liittymiin. Asiakasvaihtuvuutemme (CHURN) kehittyi suotuisasti ja laski vuoden 2017 18,3 prosentista 16,2 prosenttiin vuonna 2018. Onnistuimme kilpailutilanteesta huolimatta pitämään asiakasvaihtuvuutemme matalana johtuen korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja kyvystämme reagoida nopeasti kilpailijoiden kampanjointiin.

5G on tärkeä edistysaskel mobiilidatapalveluille, ja olemme jo pitkään kehittäneet matkaviestinverkkoamme 5G-valmiuteen tuomalla verkkoon 5G-kyvykästä teknologiaa ja kasvattamalla verkon kapasiteettia 5G:n vaatimuksia vastaavaksi. Avasimme vuodenvaihteessa 5G-verkon Helsinkiin. Ensivaiheessa ydinkeskustan alueita kattavaa verkkoa laajennetaan, kun 5G:ta tukevia päätelaitteita on yleisesti markkinoilla. DNA:lla on parhaillaan menossa myös kiinteän 5G:n (Fixed Wireless Access -tekniikan) käyttöpilotti Vantaalla. Ensimmäisiä hyötyjiä 5G-verkosta ovatkin ne verkon piiriin tulevat pientaloasukkaat ja yritykset, joiden saatavilla ei ole nopeaa valokuituyhteyttä.

5G-investointien rinnalla tehostamme jatkuvasti myös 4G-verkkoamme. Näkemyksemme mukaan 4G pysyy 5G:n tulosta huolimatta pitkään matkaviestinverkkojen pääasiallisena teknologiana.

Panostuksemme työympäristömme kehittämiseksi sai jälleen kiitosta, kun saimme toisena vuonna peräkkäin Great Place to Work® -sertifikaatin marraskuussa 2018. DNA:laisten työtyytyväisyys on parantunut yhtäjaksoisesti jo neljä vuotta.

Jatkamme vuonna 2019 liiketoimintamme kehittämistä strategisten tavoitteidemme mukaisesti keskittyen asiakaskokemukseen, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja kannattavaan kasvuun. Arvioimme liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen, sisältäen IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvavan merkittävästi vuodesta 2018 sekä rahoitusaseman ja maksuvalmiuden pysyvän hyvänä.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2019:

Vuoden 2018 täydellinen tilinpäätös ja sähköinen vuosikertomus 25.2.2019 alkavalla viikolla (viikko 9)DNA:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2019Vuoden 2019 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 25.4.2019Vuoden 2019 puolivuotiskatsaus (tammi-kesäkuu) 19.7.2019Vuoden 2019 tammi-syyskuun osavuosikatsaus 22.10.2019

Tulostiedotustilaisuudet

Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00

Tiedotustilaisuus järjestetään DNA Talossa osoitteessa Läkkisepäntie 21, Helsinki. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan sähköpostiosoitteessa viestinta@dna.fi. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä DNA:n verkkosivuilla, osoitteessa: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille klo 13.00

Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä puhelimitse soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 817 10310, vahvistuskoodi: 6963 5673#. Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös suoran audiocast-lähetyksen kautta osoitteessa: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet.

Myös tulosraportti ja tilaisuuksien esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuksien alkua osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuksien tallenteet löytyvät osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat myöhemmin tulospäivän aikana.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Liite

DNA:n tilinpäätöstiedote 2018.pdf

Jätä kommentti

facebook twitter