Etusivu » Cramon hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön

Cramon hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön

logo.gif

Cramo Oyj
Pörssitiedote
18.2.2019, klo 09.00

Cramon hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön

Cramo Oyj:n (”Cramo”) hallitus on arvioituaan Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoiminnan strategisia vaihtoehtoja tänään 18.2.2019 hyväksynyt Cramon osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautuu siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoimintaan kuuluvat varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Adapteo Oyj (”Adapteo”) (”Jakautuminen”). Adapteon osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholman päämarkkinalle. Cramon Kone- ja laitevuokrauspalvelut -liiketoiminta jäisi Jakautumisessa nykyiseen yhtiöön, joka jatkaisi toimintaansa Cramo-nimellä. Adapteolla olisi aluksi sama omistajarakenne kuin Cramolla, eikä Cramon ja Adapteon välillä olisi ristiinomistuksia.

Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Cramon pääasiassa siirtokelpoisten tilojen vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista koostuvan Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttäminen siten, että se muodostaa uuden itsenäisen konsernin. Cramon hallituksen näkemyksen mukaan Jakautuminen tulee muun muassa selkeyttämään liiketoimintarakenteita, rahoitusta ja hallintoa, lisäämään mahdollisuuksia toiminnallisen tehokkuuden ja arvonluonnin optimointiin, selkeyttämään erilaisia riski- ja kasvuprofiileja omaavia sijoitusvaihtoehtoja sekä parantamaan kilpailukykyä erikoistumisen kautta ja siten vahvistamaan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi.

Viime vuosien aikana Cramo on onnistuneesti toteuttanut strategiaansa ja vahvistanut asemaansa valikoiduilla päämarkkinoilla kehittämällä Kone- ja laitevuokraus ja Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoimintojen toimintamalleja sekä yritysmyyntien ja -ostojen avulla, joista viimeisin on Nordic Modular Groupin hankinta. Cramo on jatkuvasti kehittänyt valikoimaansa panostamalla enemmän innovaatioon ja digitaalisen alustansa parantamiseen sekä omaksumalla asiakaskeskeisemmän painopisteen. Vastatakseen sidosryhmien odotuksiin kestävän kehityksen mukaisesta liiketoiminnasta Cramo on päivitetyn kestävän kehityksen alustan, Cramo Caren, avulla entisestään edistänyt kestävän kehityksen sisällyttämistä osaksi liiketoimintaansa. Strategian onnistuneen toteuttamisen jälkeen Jakautumisessa muodostuisi kaksi omilla markkinoillaan johtavaa yhtiötä. Kone- ja laitevuokraus ja Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintojen harjoittamisen erillisinä yhtiöinä odotetaan entisestään parantavan mahdollisuuksia toiminnallisen tehokkuuden optimointiin kasvun ja arvonluonnin tukemiseksi ja erikoistuneempien liiketoimintojen katsotaan parantavan kilpailukykyä. Lisäksi kaksi erillistä liiketoimintaa tarjoaa selkeästi erilaisia sijoitusmahdollisuuksia toisistaan poikkeavin riski- ja kasvuprofiilein.

Veli-Matti Reinikkala, Cramon hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: ”Hallitus on todennut, että Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttäminen osittaisjakautumisella tarjoaa parhaat mahdollisuudet liiketoiminnan täyden potentiaalin hyödyntämiseen ja omistaja-arvon luomiseen. Jakautuminen lisää molempien yhtiöiden fokusta ja parantaa edellytyksiä strategian toteuttamiselle ja kasvulle. Lisäksi uskomme kahden yhtiön tarjoavan kaksi houkuttelevaa sijoitusmahdollisuutta kiteytetyillä strategioilla ja liiketoiminnoilla.”

Jakautuminen toteutettaisiin liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaisesti osakeyhtiölain mukaisena osittaisjakautumisena. Cramon osakkeenomistajat saisivat Jakautumisen täytäntöönpanohetkellä jakautumisvastikkeena yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohti. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellyttäisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Jakautumisen voimaan tuleminen edellyttää muun muassa Cramon ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä kaupparekisteriin osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen.

Cramo suunnittelee järjestävänsä Jakautumista koskevan ylimääräisen yhtiökokouksen arviolta 17.6.2019. Kokouksessa on tarkoitus päättää Jakautumisesta ja muista jakautumissuunnitelmaan perustuvista hallituksen esityksistä, mukaan lukien osakeantivaltuutuksesta, jota voidaan käyttää muun muassa Nordic Modular Groupin myyjien mahdollisessa uudelleensijoittamisessa Adapteoon, kuten Cramo tiedotti 26.6.2018. Hallitus julkistaa myöhemmin erikseen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä ehdotuksen Adapteon hallituksen kokoonpanoksi.

Kuten aiemmin on tiedotettu, Jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Jakautumissuunnitelman mukainen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.7.2019. Kaupankäynnin Adapteon osakkeilla Nasdaq Tukholmassa odotetaan alkavan täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Jakautumisen valmistelun yhteydessä Cramo on varmistanut tietyin tavanomaisin edellytyksin riittävän rahoituksen jakautuville liiketoiminnoille. Jakautumisen jälkeen Cramon rahoitus koostuu olemassa olevasta 150 miljoonan euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, 50 miljoonan euron määräaikaislainalimiitistä Euroopan Investointipankilta ja 200 miljoonan yritystodistusohjelmasta. Cramo suunnittelee myös pitävänsä voimassa vuoden 2014 lainasopimuksen alaisen 250 miljoonan euron rahoituslimiitin. Cramo on myös sopinut rahoitussitoumuksista liittyen 150 miljoonan euron back-up lainaan olemassa olevaa 150 miljoonan euron vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa varten. Lisäksi Cramo on saanut rahoitussitoumukset Adapteolle, koostuen 400 miljoonan euron määräaikaislainasta sekä 100 miljoonan euron rahoituslimiitistä. Sujuvoittaakseen jakautumismenettelyä Cramo aikoo lisäksi pyytää tiettyjä suostumuksia, vaateista luopumisia sekä ehtomuutoksia liittyen sen 150 miljoonan euron vakuudettomaan joukkovelkakirjalainaan.

Cramo on saanut Konserniverokeskukselta ennakkoratkaisun, jonka mukaan Jakautumista kohdellaan veroneutraalina jakautumisena elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n mukaisesti.

Kesäkuussa 2019 julkaistavaksi suunniteltu arvopaperimarkkinalain mukainen jakautumis- ja listautumisesite sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa Jakautumisesta ja Adapteosta.

CRAMO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh: +46 70 691 2550, email: leif.gustafsson@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 010 661 10, 040 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com
Mattias Rådström, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, puh: +46 70 868 7045, email: mattias.radstrom@cramo.com

Liite: Jakautumissuunnitelma liitteineen lukuun ottamatta liitettä 3 (selvitys Cramon yrityskiinnityksistä)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 13 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Cramo Adapteo on Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan alabrändi.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Cramon aikomuksena ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia.Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista.Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Jakautumiseen tai sen täytäntöönpanoon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Liite

Jakautumissuunnitelma ja liitteet 1, 2 ja 4

Jätä kommentti

facebook twitter