Etusivu » Arkistot 21.2.2019

Pöyry Oyj: Pöyry lunastaa 30 miljoonan euron hybridilainansa

Pöyry Oyj Pörssitiedote 21.2.2019 klo 20:25

Pöyry lunastaa 30 miljoonan euron hybridilainansa

Pöyry Oyj (“Pöyry”) ilmoittaa, että se lunastaa 25.11.2015 liikkeeseen lasketun 30 miljoonan euron hybridilainan (ISIN: FI4000180401). Lunastus suoritetaan 25.3.2019 hybridilainan ehtojen kohdan 7.7 (Change of Control) mukaisesti lunastushinnalla, joka on 103 prosenttia pääoman määrästä lisättynä kertyneillä koroilla.

ÅF AB (publ) (“ÅF”) aloitti 20.12.2018 vapaaehtoisen Pöyryn hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Pöyryn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (“Ostotarjous”). ÅF julisti Ostotarjouksen ehdottomaksi 7.2.2019 ja tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Kuten tänään on tiedotettu, ÅF on ilmoittanut Pöyrylle 21.2.2018, että ÅF omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Pöyryn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista, ja täten hybridilainan ehtojen kohdan 7.7 mukainen määräysvallan vaihtuminen (Change of Control) on tapahtunut.

Tämä lunastusilmoitus on peruuttamaton, ja se annetaan laskenta-asiamiehelle (Calculation Agent) ja hybridilainan haltijoille hybridilainan ehtojen mukaisesti.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijoilla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, kuten oikeutta äänestää yhtiökokouksissa, eikä hybridilaina laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Pöyry Oyj: ÅF AB (publ) aloittaa lunastusmenettelyn koskien Pöyry Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

Pöyry Oyj Pörssitiedote 21.2.2019 klo 20:15

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

ÅF AB (publ) aloittaa lunastusmenettelyn koskien Pöyry Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

ÅF AB (publ) (“ÅF”) aloitti 20.12.2018 vapaaehtoisen Pöyry Oyj:n (“Pöyry”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Pöyryn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen jatkettu tarjousaika päättyi 15.2.2019. ÅF julisti Ostotarjouksen ehdottomaksi 7.2.2019 ja tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

ÅF on ilmoittanut Pöyrylle 21.2.2018, että ÅF omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Pöyryn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista ja että ÅF:llä on siten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden Pöyryn osakkeenomistajien osakkeet.

ÅF käynnistää Pöyryn vähemmistöosakkeenomistajien omistamia jäljellä olevia Pöyryn osakkeita koskevan lunastusmenettelyn panemalla vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2018 oli 580 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 120 toimistoa.

Tärkeää tietoa

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI (MILLÄÄN TAVALLA MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE, TELEFAKSILLA, PUHELIMITSE TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ, MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA) AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Pöyryn Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Pöyryn osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Pöyryn muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, Pöyryn, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tähän pörssitiedotteeseen tai tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu soveltuvien Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Pöyryn osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska ÅF ja Pöyry ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki ÅF:n ja Pöyryn johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Pöyryn osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ÅF:ää tai Pöyryä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. ÅF:n, Pöyryn ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen, kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti “Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

ÅF ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan ÅF:n tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa sellaisia Pöyryn osakkeita, jotka ovat Ostotarjouksen kohteena, tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssitiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Pöyryn osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. ÅF:n taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Pöyryn arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (the U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt ilmaukset “pyrkii”, “ennakoi”, “olettaa”, “uskoo”, “voisi”, “arvioi”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, “pitäisi”, “tulee” ja muut ÅF:ään, Pöyryyn, Ostotarjoukseen tai ÅF:n ja Pöyryn liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat ovat tunnistettavissa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty tämän pörssitiedotteen useissa kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa ÅF:n liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, mukaan lukien strategisista suunnitelmista, synergioista ja kasvusta, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja ovat alttiita useille riskeille ja epävarmuustekijöille. Sijoittajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että ÅF:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. ÅF tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään tarkistuksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka huomioisivat tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Vastuuvapauslauseke

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), jonka toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonta (Finansinspektionen), toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun johtavana taloudellisena neuvonantajana sekä Ostotarjouksen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Access Partners Oy toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Access Partners Oy:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Sievi Capital Oyj: Sievi Capitalin sijoituskohde iLOQ on julkistanut tietoja vuoden 2018 taloudellisesta kehityksestään

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 21.2.2019 klo 19.30

Sievi Capitalin sijoituskohde iLOQ on julkistanut tietoja vuoden 2018 taloudellisesta kehityksestään

Sievi Capitalin sijoituskohde iLOQ Oy on tänään julkistanut tietoja taloudellisesta kehityksestään vuonna 2018.

iLOQin kasvu jatkui myös vuonna 2018. Liikevaihto nousi 50,2 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 24,5 %. Yhtiön myyntikate kasvoi 23,0 % edellisestä vuodesta ja strategisen selvitystyön kustannuksilla oikaistu vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 2,1 % viime vuodesta. Yhtiön IFRS:n mukainen tilintarkastamaton käyttökate vuonna 2018 oli 9,5 (2017: 10,1) milj. euroa, liikevoitto 8,3 (9,1) milj. euroa ja tilikauden tulos 6,5 (7,2) milj. euroa. Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 26,4 (29,8) milj. euroa ja omavaraisuusaste 68,6 (70,4) %

iLOQ teki vuonna 2018 merkittäviä panostuksia tulevaisuuden kasvun ja kansainvälisen laajentumisen varmistamiseksi. Merkittävimmät panostukset kohdistettiin erityisesti kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen vahvistamiseen. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 50 %:lla ja oli vuoden lopussa 129.

iLOQ:n toimitusjohtajan mukaan kansainvälinen kiinnostus ja kysyntä yhtiön digitaalisen pääsynhallinnan tuotteisiin vaikuttaa erittäin vahvalta, ja yhtiö voi katsoa luottavaisin mielin vuoteen 2019.

iLOQ Oy:n lehdistötiedote on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.iloq.com sekä tämän tiedotteen liitteenä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

iLOQ on nopeasti kasvava suomalaisyritys ja lukitusalan teknologisen vallankumouksen johtaja. Yrityksen tuotteet korvaavat mekaanisen lukituksen digitaalisella kulunhallinnalla. iLOQ-ratkaisut perustuvat yrityksen kehittämään, patentoitavaan teknologiaan, joka mahdollistaa sähköisen lukitsemisen ilman paristoja tai kaapeleita. iLOQ korvaa mekaaniset ja sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät ympäristöystävällisillä omavoimaisilla ratkaisuilla, jotka ratkaisevat kadonneista tai kopioiduista avaimista, lukon ylläpidosta ja elinkaarikustannuksista aiheutuvat ongelmat.

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Liite

iLOQ Tulostiedote 2018

Valoe Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018

Valoe Oyj Tilinpäätöstiedote 21.2.2019

VALOE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018
Liikevaihto yli kaksinkertaistui. Tulos ja käyttökate paranivat. Rahoitusasema on edelleen tiukka.

YHTEENVETO

Rahoitus

– Joulukuussa 2017 yhtiö päätti suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjosi enintään 10.000.000 uutta osaketta merkittäväksi yhtiön kaikille sellaisille velkojille, joilla oli merkintähetkellä vähintään 25.000 euron suuruinen riidaton saatava yhtiöltä. Uusien Osakkeiden merkintähinta voitiin maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta merkitsijällä yhtiöltä olevia saatavia vastaan. Tammikuussa 2018 päättyneessä osakeannissa merkittiin yhteensä 8.721.077 uutta osaketta. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 859.000 euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja. Lisäksi Valoen velkaisuus väheni yhteensä noin 9.257.000 eurolla.

– Valoe allekirjoitti Bracknor Investmentin (“Bracknor”) kanssa 19.4.2017 enintään 3.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Bracknor sopimus päättyi 19.10.2018. Valoe nosti sopimuksen perusteella lainaa yhteensä 1,65 miljoonaa euroa, jonka summan Bracknor vaihtoi kokonaan osakkeiksi. Sopimuksen päättymisen jälkeen Bracknorille jäi Valoen osakkeisiin oikeuttavia warranteja, jotka sen on halutessaan käytettävä 19.10.2023 mennessä. Optiot oikeuttavat osakkeisiin kulloisenkin lainaerän nostoajankohdan pörssikurssiin sidotulla hinnalla. Warranttien ehdot ovat 19.4.2017 julkaistussa tiedotteessa.

– Katsauskaudelle Valoe laski liikkeelle kaksi vaihtovelkakirjalainaa. Huhtikuussa 2018 Valoe laski liikkeelle pääomarakenteensa vahvistamiseksi ja kennonvalmistuslinjan ostamiseksi Megacell S.r.l.:n konkurssipesältä enintään 1,0 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan. Yhden uuden osakkeen merkintähinta oli 0,55 euroa. Vaihtovelkakirjalainaa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille. Laina-aika päättyy 31.5.2021, jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Lainalle maksetaan kahdeksan (8) prosentin korko. Vaihtovelkakirjalainan vaihtoaika osakkeiksi alkoi vaihtovelkakirjalainan merkinnästä ja päättyy 31.5.2021. Vaihtovelkakirjalaina merkittiin kokonaan. Merkinnöistä 0,9 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja 0,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan. Lokakuussa Valoe laski liikkeelle yhteensä 2.195.289,10 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan 2/2018 ja tarjosi sitä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Ilmarinen merkitsi Vaihtovelkakirjalainan sillä Valoelta olevaa saatavaa vastaan muuttamalla vaihtovelkakirjalainan I/2015 pääoma- ja korkosaatavan pääomaehtoiseksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2018. Edellä mainituista rahoitusjärjestelyistä huolimatta yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne jatkuvat tiukkana.

– Valoe tiedotti 20.12.2018 allekirjottaneensa Winancen kanssa enintään 2 000 000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Järjestelyssä Valoe laskee liikkeeseen Winancelle vaihtovelkakirjalainoja, jotka ovat nostettavissa enintään neljässä 500 000 euron määräisessä perättäisessä erässä 24 kuukauden aikana ensimmäisen erän nostopäivästä lukien, mikäli kunkin lainaerän ennakkoehdot täyttyvät. Winancella on oikeus vaihtaa jokainen lainaerä yhtiön uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Lisäksi Winance saa kunkin lainaerän noston yhteydessä vaihtovelkakirjalainasta irrallisia warrantteja. Warrantit oikeuttavat Winancen merkitsemään lisää yhtiön osakkeita. Valoella on velvollisuus nostaa vaihtovelkakirjalainaa yhteensä vähintään kaksi lainaerää eli yhteensä 1 000 000 euroa. Vaihtovelkakirjalainojen loppuosan, yhteensä 1 000 000 euroa, yhtiö voi nostaa harkintansa mukaan.

Tuotekehitys

– Katsauskaudella Valoe teki merkittäviä panostuksia tuotekehitykseensä. Huhtikuussa 2018 yhtiö toi markkinoille uuden, täysin lasirakenteisen aurinkosähköpaneelin, Chrome II:n, jossa on Valoen oma taustajohdekenno. Lisäksi yhtiö ilmoitti huhtikuussa 2018 ostaneensa aurinkosähköpaneeleissa käytettävien aurinkokennojen valmistuslinjan Megacell S.r.l.:n konkurssipesältä Italiasta ja sopineensa yhteistyöstä liettualaisen aurinkosähkökennovalmistajan, Soli Tek Cells JSC:n (”SoliTek”) kanssa. Valoen Italiasta ostama valmistuslinja on siirretty Soli Tek Cells JSC:n tiloihin Liettuaan. Toukokuussa Valoe tiedotti solmineensa tuotekehitysyhteistyö- ja teknologian siirtosopimuksen saksalaisen Konstanzin aurinkoenergiainstituutin (ISC Konstanz) kanssa. Kennolinjan ostaminen Italiasta sekä yhteistyösopimukset niin SoliTekin kuin ISC konstanzin kanssa tukevat Valoen tavoitetta sovittaa Valoen paneeleihin IBC (Interdigidated Back Contact)-taustajohdekenno ja niinikään n-tyypin kaksipuoleinen aurinkokenno BiSoN sekä muuntaa Valoen nykyisen paneelin rakennetta niin, että IBC:n ja BiSoN:in poikkeuksellisen hyvät ominaisuudet tulevat parhaiten hyödynnettyä. Valoe on lisäksi sopinut ISC Konstanzin kanssa edellä mainittujen kennotyyppien lisensoimisesta Valoen ja sen tulevien valmistuspartnereiden käyttöön. Tilikauden päättymisen jälkeen Valoe tiedotti 19.2.2019 ostavansa SoliTek R&D JSC:n aurinkokennoliiketoiminnat. Edellyttäen, että tarvittava rahoitus järjestyy tämä kauppa mahdollistaa IBC-kennon ja sen valmistusteknologian kehittämisen niin, että IBC-kenno olisi Valoen käytössä tilikauden 2019 toisella puoliskolla.

Tärkeimmät tilaukset

– Huhtikuussa 2018 Valoe allekirjoitti ForUs Capital Oy:n kanssa yhteensä noin 0,45 miljoonan euron tilaussopimukset, jotka liittyvät Valoen 7.8.2017 tiedottamaan ForUs Capital Oy:n kanssa allekirjoitettuun puitesopimuksen yhteensä noin neljän (4) miljoonan euron arvoisten aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Kaiken kaikkiaan Valoe on saanut ForUs Capital Oy:lta katsauskauden päättymiseen mennessä sitovia tilauksia yhteensä noin 1,6 miljoonan euron arvosta. Toimituksia on tehty syksystä 2017 alkaen ja lähes kaikki katsauskauden päättymiseen mennessä tehdyistä tilauksista toimitettiin vuoden 2018 loppuun mennessä.

Talous

– Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto kasvoi tilikaudella 2018 140 %. Liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2017). Liiketulos, tulos ja käyttökate paranivat. Liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa), kauden tulos -4,2 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,28 euroa (-1,23 euroa) ja käyttökate oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa).

– Valoen aasialainen asiakas käy neuvotteluja noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä. Valoe sisällyttää tilauksen tilauskantaansa vasta asiakkaan tehdasprojektin rahoituksen varmistuttua.

– Valoe ei anna markkinaohjeistusta tulevaisuudennäkymistään tilikaudelle 2019.

– Katsauskauden ja sen päättymisen jälkeisistä tapahtumista on kerrottu enemmän pörssitiedotteissa, jotka on julkaistu Valoen internet-sivuilla www.valoe.com. Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Valoe on soveltanut tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2017. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Joulukuussa 2017 yhtiö päätti suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjosi enintään 10.000.000 uutta osaketta merkittäväksi yhtiön kaikille sellaisille velkojille, joilla oli merkintähetkellä vähintään 25.000 euron suuruinen riidaton saatava yhtiöltä. Uusien osakkeiden merkintähinta voitiin maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta merkitsijällä yhtiöltä olevia saatavia vastaan. Tammikuussa 2018 päättyneessä osakeannissa merkittiin yhteensä 8.721.077 uutta osaketta. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 859.000 euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja. Lisäksi Valoen velkaisuus väheni yhteensä noin 9.257.000 eurolla.

Katsauskaudelle Valoe laski liikkeelle kaksi vaihtovelkakirjalainaa. Huhtikuussa 2018 Valoe laski liikkeelle pääomarakenteensa vahvistamiseksi ja kennonvalmistuslinjan ostamiseksi Megacell S.r.l.:n konkurssipesältä enintään 1,0 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan. Yhden uuden osakkeen merkintähinta oli 0,55 euroa. Vaihtovelkakirjalainaa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille. Laina-aika päättyy 31.5.2021, jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Lainalle maksetaan kahdeksan (8) prosentin korko. Vaihtovelkakirjalainan vaihtoaika osakkeiksi alkoi vaihtovelkakirjalainan merkinnästä ja päättyy 31.5.2021. Vaihtovelkakirjalaina merkittiin kokonaan. Merkinnöistä 0,9 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja 0,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan. Lokakuussa Valoe laski liikkeelle yhteensä 2.195.289,10 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan 2/2018 ja tarjosi sitä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Ilmarinen merkitsi Vaihtovelkakirjalainan sillä Valoelta olevaa saatavaa vastaan muuttamalla vaihtovelkakirjalainan I/2015 pääoma- ja korkosaatavan pääomaehtoiseksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2018. Edellä mainituista rahoitusjärjestelyistä huolimatta yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2018 edelleen tiukkoja.

Huhtikuussa Valoe allekirjoitti ForUs Capital Oy:n kanssa yhteensä noin 0,45 miljoonan euron tilaussopimukset, jotka liittyvät Valoen 7.8.2017 tiedottamaan ForUs Capital Oy:n kanssa allekirjoitettuun puitesopimuksen yhteensä noin 4 miljoonan euron arvoisten aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Kaiken kaikkiaan Valoe on saanut ForUs Capital Oy:lta katsauskauden päättymiseen mennessä sitovia tilauksia yhteensä noin 1,6 miljoonan euron arvosta. Toimituksia on tehty syksystä 2017 alkaen ja suurin osa katsauskauden päättymiseen mennessä tehdyistä tilauksista toimitetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Joulukuussa 2018 Valoe allekirjotti Winancen kanssa enintään 2 000 000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Järjestelyssä Valoe laskee liikkeeseen Winancelle vaihtovelkakirjalainoja, jotka ovat nostettavissa enintään neljässä 500 000 euron määräisessä perättäisessä erässä 24 kuukauden aikana ensimmäisen erän nostopäivästä lukien, mikäli kunkin lainaerän ennakkoehdot täyttyvät. Winancella on oikeus vaihtaa jokainen lainaerä yhtiön uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Lisäksi Winance saa kunkin lainaerän noston yhteydessä vaihtovelkakirjalainasta irrallisia warrantteja. Warrantit oikeuttavat Winancen merkitsemään lisää yhtiön osakkeita. Valoella on velvollisuus nostaa vaihtovelkakirjalainaa yhteensä vähintään kaksi lainaerää eli yhteensä 1 000 000 euroa. Vaihtovelkakirjalainojen loppuosan, yhteensä 1 000 000 euroa, yhtiö voi nostaa harkintansa mukaan.

Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta katsauskauden lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä lainasta on nostamatta 1,2 miljoonaa euroa.

Vaikka Etiopian tehdastoimitusprojektin taloudellinen vaikutus poistettiin Valoen kirjanpidosta tilikaudella 2016, operatiivisesti Etiopian projektia jatketaan ja osatuloutukseen palataan, kun IAS-standardin mukainen riittävä näyttö tuottojen kotiutumisesta on saatu. Tärkeimpänä tällaisena edellytyksenä Valoe pitää asiakkaan tilauksen mukaisen noin 9,5 miljoonan euron peruuttamattoman remburssin avaamista yhtiön hyväksymässä pankissa tai merkittävän käteismaksun saamista asiakkaalta. Yhtiö saattaa tarvita maksun saamiseksi vientikaupassa tavanomaiset vastavakuudet.

Valoen aasialainen asiakas käy neuvotteluja noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä. Valoe sisällyttää tilauksen tilauskantaansa vasta asiakkaan tehdasprojektin rahoituksen varmistuttua. Kaupan rahoitukseen liittyvät neuvottelut ovat kuitenkin edelleen kesken, eikä niiden toteutumisesta ole vielä varmuutta. Valoe neuvottelee aktiivisesti myös useasta muusta tehdaskaupasta.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2017, jollei toisin mainita. Vertailukauden 2017 luvuista on poistettu Etiopian projektin tulosvaikutus. Tilikaudella 2017 yhtiö raportoi erikseen jatkuvat ja lopetetut toiminnot. Katsauskaudesta alkaen yhtiö ei enää tuloslaskelmassaan näitä raportoi, sillä lopetettuja toimintoja ei ole enää ollut katsauskaudella eikä sen vertailukaudella. Tase-erät sisältävät vielä lopetettuihin toimintoihin kohdistuvia velkoja.

Lokakuu – joulukuu 2018:

Verrattuna vuoden 2017 vastaavaan aikaan viimeisellä kvartaalilla Valoen liikevaihto nousi 285 %. Käyttökate, liiketulos, tulos ennen veroja ja osakekohtainen laimentamaton tulos paranivat.

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 0,3 miljoonaan euroon (vuonna 2017: 0,1 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,06 euroa (-0,35 euroa).

Liiketoiminnan muista kertaluonteisista tuotoista puhdistettu liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

Tammikuu – joulukuu 2018 :

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi noin 140 prosenttia 1,3 miljoonaan euroon (vuonna 2017: 0,6 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -4,2 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -4,2 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,28 euroa (-1,23 euroa)

Liiketoiminnan muista kertaluonteisista tuotoista puhdistettu liiketulos oli -3,0 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Taloudesta

Katsauskaudella yhtiön liikevaihto jatkoi kasvuaan ollen noin 140 prosenttia vuoden 2017 liikevaihtoa suurempi.

Valoen liiketoiminnan kannattavuus on valitettavasti edelleen huono. Valoen valmistautuessa liiketoiminnan kasvuun tuotannon kiinteitä kustannuksia oli kasvatettava, mikä luonnollisesti vähensi katsauskauden kannattavuutta.

Katsauskaudella toimitettujen tilausten bruttokate oli positiivinen. Näin yhtiön johdolla on hyvä syy uskoa, että kannattavuus paranee liikevaihdon kasvun jatkuessa. Yhtiö uskoo pystyvänsä parantamaan kannattavuuttaan paitsi liikevaihdon kasvaessa myös uusien, erikoisesti Valoen tekniseen erikoistumiseen perustuvien tuotteittensa myynnin lisääntyessä ja kehittyvän tuotantoteknologian myötä. Pitemmällä tähtäimellä kannattavuuden uskotaan parantuvan vieläkin enemmän teknologiamyynnin suhteellisen osuuden kasvaessa.

Valoen IBC-kennoprojekti ja sen tuomat mahdollisuudet

Yhtiö tiedotti 19.2.2019 hankkineensa liettualaisen JCS SoliTek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan. Liiketoiminnan osto oli suora jatkumo Valoen ja SoliTekin tilikaudella 2018 alkaneelle yhteistyölle taustajohdinkennojen kehittämiseksi. Nyt tehty kauppa ja vuonna 2018 solmittu yhteistyösopimus ISC Konstanzin kanssa mahdollistavat IBC-kennojen ja -paneelien tuomisen markkinoille vuoden 2019 aikana. Valoen IBC aurinkokenno, on hyötysuhteeltaan yksi markkinoiden tehokkaimmista. Valoen kaksipuoleisista IBC-kennoista rakennettu täysin lasirakenteinen IBC-taustajohdinpaneeli kuuluu valmistuttuaan eittämättä maailman kilpailukykyisimpiin paneeleihin. Tämä on mielestämme saavutus, jollaisesta emme olisi osanneet muutama vuosi sitten edes haaveilla. Chrystal Twiniksi nimetty paneeli tuottaa kaksipuoleisena ja 72 kennoisena selvästi yli 500 kWpe:n tehon. Paneeli tuottaa sähköä myös takapinnallaan ja soveltuu erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiin. Kaksipuolisuudesta on erityistä hyötyä pitkinä kesäaamuina ja -iltoina sekä alkutalven lumisena aikana – aina, kun aurinko paistaa matalalta. Kuumilla alueilla korostuu IBC-paneelin tavanomaista pienempi tehohävikki lämpötilan noustessa.

Valoen asiakkaat ovat ottaneet tiedon uuden teknologian saataville tulosta hyvin vastaan. Valoe neuvottelee voimalatoimituksista niin Suomeen kuin muuallekin.

Valoe on myös aloittanut IBC-teknologian myyntiponnistukset kansainvälisillä markkinoilla. IBC-kennon ja Chrystal Twin -paneelin poikkeuksellinen suorituskyky on saanut osakseen huomiota. Uusia yhteistyökeskusteluja on aloitettu ja entiset ovat saaneet vauhtia. Jotkut asiakkaista ovat kiinnostuneet kennoteknologiasta, osa taas koko Valoen teknologiapaketista.

Esimerkkejä uusista IBC-taustajohdin erikoistuotteista

Autoteollisuudesta ja muista liikkuvan logistiikan liiketoiminnoista on löytynyt useita sovellutuksia, joissa erityisesti Valoen taustajohdinteknologian mahdollistama virran siirtäminen kennojen takapuolelta avaa uusia mahdollisuuksia Valoelle. Esimerkkinä Valoen tutkimista uusista sovellutuksista on vaikkapa kylmäkuljetusten dieselvoimaan perustuvan ilmastoinnin osittainen korvaaminen päästöttömällä, äänettömällä ja käyttökustannuksiltaan edullisemmalla aurinkoenergialla.

Valoen teknologioille soveltuvat erinomaisesti kaikki sellaiset käyttöympäristöt, joissa vaaditaan korkeaa neliökohtaista hyötysuhdetta sekä kevyttä ja joustavaa paneelirakennetta, ja joissa virran siirron paneelista on tapahduttava kennojen ja paneelin takaa. Autovalmistajat haluavat myös ladata akkuja aurinkoenergialla. Auton katolle asennettavaa aurinkoenergiajärjestelmää voidaan myös hyödyntää auton tai joukkoliikenteessä sisätilojen viilentämiseen polttomoottorin ollessa pysähdyksissä.

”Rahoitus on saatava kuntoon”

Uusien, todennäköisesti paljonkin vakiopaneeleita parempia katteita tarjoavien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaati Valoelta jatkuvia investointeja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tuotantokapasiteettiin. Vielä tuntemattomana teknologiakehittäjänä Valoen haasteet tulevat liittymään asiakkaiden vaatimuksiin taloudellisesta vakaudesta. Autojen valmistus on tyyppiesimerkki vakiintuneesta teollisuudesta, joka vaatii aina toimittajiltaan vahvaa rahoitusasemaa. Valoella on kyvykäs henkilöstö, vahva teollinen traditio ja laajaa kansainvälistä kokemusta, joilla keskustelut onnistutaan avaamaan. Valoen innovatiivisuus kiinnostaa ja jopa innostaa kaikkia kasvuhakuisten teollisuudenalojen edustajia. Tulokset ja vakavaraisuus puuttuvat toistaiseksi. Nykyisten ankkuriomistajien lisäksi Valoe tarvitsee uusia sijoittajia, joiden turvin tuottavat mahdollisuudet voidaan hyödyntää. Valoen hallitus ja johto etsivät aktiivisesti keinoja riittävien rahallisten resurssien varmistamiseksi.

Valoen rahoitustarve tämän hetkisten investointisuunnitelmien toteuttamiseksi on noin seitsemän miljoonaa euroa. Valoen teknologia ja hyvin kannattavilta näyttävät asiakashankkeet ovat herättäneet kiinnostusta joissakin jo alalla toimivissa teollisuusyrityksissä sekä pääomasijoittajissa. Valoe valmistelee myös yleisölle suunnattavaa osakeantia investointiensa rahoittamiseksi.

Ennen riittävän rahoitusratkaisun varmistumista Valoen toimintaa haittaavat taloudelliset riskit, eikä yhtiö voi olla varma tavoitteisiinsa pääsemisestä.

Toiminnasta

Yhtiön tämän hetkinen kasvu perustuu lisääntyneeseen myyntiin erittäin kilpailulla, kotimaisilla voimalaitosmarkkinoilla. Pitkällä olevien neuvottelujen perusteella Valoen johto olettaa kasvun Suomessa jatkuvan voimakkaana. Merkittävin kasvupotentiaali on kuitenkin ulkopuolella ja ennen kaikkea teknologian myynnissä.

Yhtiö luovutti katsauskaudella asiakkailleen useita keskisuuria voimalaitoksia ja kehitti merkittävästi toimituskykyään tavoitteenaan vastata paremmin kasvavaan kysyntään. Valoe kehitti asennusjärjestelmiään ja koulutti asentajia hyödyntämään kehitystyönsä tuloksia. Paneelitehtaan tuotantohenkilöstöä koulutettiin. Ajoparametreja sekä prosessilaitteiden luotettavuutta parannettiin laadun parantamiseksi ja tiedossa olevaa tuotannon kasvua ennakoiden.

Etiopiassa yhtiö on jatkanut valmistuspartnerinsa tukemista Valoen toimitukselle myönnetyn rahoituksen nostamiseksi. Etiopian projektin perusedellytykset ovat edelleen kunnossa ja liiketoimintaympäristö aurinkosähkön tuottamiseksi on edelleen suotuisa. Valoen paikallinenyhteistyökumppani on osoittanut huomattavaa sitkeyttä ja on edelleen täysin sitoutunut hankkeen toteuttamiseen. Valoelle ja sen hankkeelle on luvattu niin paikallisen valtiovallan kuin paikallisen valtion energiayhtiönkin tuki. Valoe uskoo edelleen hankkeen toteutumiseen. Asioiden edistämiseksi Valoe onkin yhdessä partnerinsa kanssa paikallisen valtionvallan tukemana aloittanut neuvottelut Maailmanpankin alaisen IFCn kanssa valuuttamääräisen rahoituksen järjestämiseksi ja projektin kone ja teknologiatoimitusten aloittamiseksi. Tällaiset neuvottelut ovat aikaa vieviä mutta Valoen käsityksen mukaan keskustelut ovat aivan viime aikoina edistyneet ripeästi, projektin arviointi on siirtynyt IFC:n asiantuntijoille Washingtoniin ja tiedonvaihto on sujunut erittäin positiivisessa hengessä.

Valoe suunnittelee vuorokauden ympäri sähköä tuottavan aurinkosähkökonseptin kokeilemista pilottimittakaavassa. Kyky tarjota aurinkosähkön käyttöönottoon sähkön varastoinnin huomioon ottavia ja taloudellisia kokonaisratkaisuja tulee yhtiön käsityksen mukaan olemaan sen tärkeimpiä kilpailutekijöitä, kun asiakkaat ja valmistuspartnerit valitsevat itselleen parhaita toimittajia ja teknologioita.

Tuotekehityksen onnistuminen luo edellytykset menestykselle

Valoen tavoite on, että sen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Valoen tavoitteena on valmistaa aurinkopaneeli, jonka käyttöikä ylittää sata vuotta. Vaikka nykyinen paneeli ei siihen ehkä vielä pystykään, Valoe valitsee komponenttinsa tätä tavoitetta silmällä pitäen. Valoe ei koskaan hanki halvempia komponentteja niiden käyttöiän kustannuksella.

Kennoteknologiassa Valoe onnistui vuoden 2018 aikana luomaan pohjan kehitykselle, jonka tuloksena yhtiö toi katsauskaudella markkinoille täysin lasirakenteisen monikidepaneelin, Chrome II:n. Polykidekennotvalmistettiin Liettuassa Soli Tek Cells yhtiön laitteilla ja ne muunnettiin Valoen omalla lasertekniikalla taustajohdinkennoiksi. Valoe osti 18.2.2019 SoliTekin kennolinjat ja muuntaa ne vuoden 2019 aikana sopiviksi IBC-kennojen valmistukseen.

Valoen strategiaan ei edelleenkään kuulu paneeleiden massavalmistus. Kaikki Valoen toiminta, mukaan lukien kehitystyössä tarpeellinen, kapasiteetiltaan pienehkö tuotanto, tähtää teknologian myynnin kilpailukyvyn luomiseen ja parantamiseen. Perustuen yhtiön historiaan ja jo vuosia maailman huipulla olleisiin avainteknologioihin ja todennetusti kyvykkääseen henkilöstöön Valoe on aina uskonut omaavansa sellaisia valmiuksia, joilla se uskoo olevansa ja pysyvänsä kilpailukykyisen teknologian kehityksen kärjen tahdissa. Käyttämällä rakentamiaan kumppanuuksia maailman johtavien tutkimus- ja kehitysorganisaatioden kanssa Valoe uskoo pystyvänsä myymään kilpailukykyistä tekniikkaa riittävän korkealla hinnalla.

Kotimaan markkina kasvaa – Valoe kasvattaa tuotantoaansa

Vaikka kehittyvät markkinat ovat Valoen tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä, on Suomen aurinkosähkömarkkinan merkitys Valoelle alkanut kasvaa. Suomen vielä varhaisessa vaiheessa olevalla aurinkosähkömarkkinalla toimii useita innokkaita aurinkoenergiayhtiöitä ja aurinkosähköinvestoinnin hinta on pudonnut merkittävästi. Monet potentiaaliset asiakkaat ovat tehneet aurinkovoimalan hankintapäätöksen halpojen tarjousten houkuttelemina. Valveutuneet ostajat tekevät kuitenkin päätöksensä tuotetun kilowattitunnin hinnan perusteella. Tätä arvioidessa voimalaitoksen pääomakustannuksen lisäksi on huomioitava voimalaitoksen suunniteltu käyttöikä.

Valoe solmi syksyllä 2017 merkittävän sopimuksen ForUs Capital Oy:n kanssa useiden aurinkovoimaloiden toimituksista Suomeen. Merkittävä osa ForUsin tilaamista voimaloista on toimitettu tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä. Valoen julkaistua uuden IBC-Chrystal -paneeliperheen on Valoen ja ForUs Capital:in yhteistoiminta syventynyt entisestään. Valoe uskoo ForUs:lle toimitettavien voimaloiden määrän Suomessa kasvavan kuluvalla tilikaudella merkittävästi.

VALOEN STRATEGIA

Yhtiö toimii puhtaan energian toimialalla ja tarjoaa tuotteitaan, ratkaisujaan ja palveluitaan maailmanlaajuisesti. Valoella on strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia:

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN MYYNTI JA TOIMITUKSET

Aurinkosähkö-järjestelmien myynti on ehkä Valoen näkyvin, mutta ainakin toistaiseksi liikevaihtopotentiaaliltaan pieni tuoteryhmä. Kaikki Valoen aurinkosähköpaneelit valmistetaan toistaiseksi yhtiön tehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan pääasiallisesti yhtiön jakelijoille tai tuleville valmistuspartnereille. Lisäksi yhtiö myy ja toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä koti- ja ulkomaisille asiakkaille. Valoe on tehostanut paneeleittensa ja aurinkosähköjärjestelmiensä myyntiä Suomessa rakentamalla järjestelmällisesti jälleenmyyntikanavia tuotteilleen. Valoen tärkein asiakas Suomessa oli ForUs Capital Oy.

Yhtiön Mikkelin tehtaan nykyinen kapasiteetti on suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 6–8 miljoonan euron arvosta aurinkosähköpaneeleita tämän hetkisin maailmanmarkkinahinnoin. Hyvien myyntinäkymien rohkaisemana Valoe on ryhtynyt toimenpiteisiin tuotantokapasiteettinsa lisäämiseksi Mikkelissä.

Valoen paneelit ovat läpäisseet Valoen saksalaiselta tutkimus- ja testauslaitokselta, Fraunhofer ISE:ltä, tilaamassa testiohjelmassa kaikki aurinkopaneelien testaamiseen yleisesti käytetyt testit. Mikäli yhtiön tavoittelemilla myyntialueilla vaadittaisiin erityistä, paikallista sertifiointia, em. testitulokset helpottavat ja nopeuttavat oleellisesti sertifikaattien saamista.

TUOTANTOLINJOJEN JA NIIDEN OSIEN KEHITTÄMINEN JA MYYNTI

Tyypillisesti uusiin aurinkopaneelien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla toimivat valmistajat. Nämä Valoen potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin pintajohdotettuja aurinkosähköpaneeleja. Valoella olevan tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä valmistamaan seuraavan sukupolven taustajohdinpaneeleita. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma paneelireseptiikkansa ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta taustajohdinpaneelien tuotantokoneille tai valmistuslinjalle on Valoen arvion mukaan noin 4–8 miljoonaa euroa. Yksittäisten tuotantokoneiden tai tuotantolinjojen osien hinnat vaihtelevat 0,3–1,0 miljoonan euron välillä.

VALMISTUSPARTNERIVERKOSTON RAKENTAMINEN

Valoen strategian kulmakivi on solmia valmistuspartnerisopimuksia tai teknologian lisenssisopimuksia, joissa alalle pyrkivät, uudet aurinkopaneelien valmistajat sitoutuvat sekä Valoen tuotantoteknologiaan että käyttämään Valoen taustavirtajohdintekniikkaan kuuluvia komponentteja. Valoe toimittaa partnerille paneelitehtaan avaimet käteen –periaatteella, takaa partnerinsa komponenttien saatavuuden valmistamalla ne itse tai hankkimalla tekniikkaan sopivat osat muualta ja sitoutuu asiakkaansa teknologiapartneriksi jäämällä valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Tavoitellut valmistuspartneriyritykset toimivat pääasiassa kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähköpaneeleja paikallisille sekä lähialueittensa markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen-toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Valoe solmi ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksensa etiopialaisen LS Corpin kanssa vuonna 2016. Partnerisopimuksen mukaista teknologiatoimitusta ei kuitenkaan ole tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä vielä toteutettu.

Valoelle on Etiopian projektin alkuvaiheen perusteella jo muodostunut käsitys tulevien tehdastoimitustensa kustannuksista ja projektien kannattavuudesta. Valoen tehdaskonsepti, koneet, tekniikka ja toimitustapa ovat aina samanlaisia ja siten ensimmäisen toimituksen kokemusten jälkeen seuraavien projektien kannattavuuden voidaan olettaa olevan hyvä. Lisäksi jokainen toimitettu tehdas tai tuotantolinja tuottaa Valoelle jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa komponenttimyynnin muodossa. Tavoitteena on, että Valoen toimittamissa tehtaissa tai tuotantolinjoissa käytetään vain yhtiön komponentteja. Valoen asiakkaan puolesta anomat tuotesertifikaatit ovat voimassa ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Valoen hyväksymiä komponentteja. Yhtiön kokemusten mukaan komponenttien saatavuus muualta on tällä hetkellä rajallinen. Valoen kasvustrategia edellyttää uusien valmistuspartnerisopimusten solmimista. Valoen tavoitteena on solmia 10 tällaista sopimusta seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän tason saavutettuaan Valoen partneriverkosto on kooltaan sen suuruinen, etteivät suurimmatkaan aurinkosähköpaneelien valmistajat saa enää merkittävää mittakaavahyötyä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissaan Valoen verkostoon verrattuna.

PANEELIEN KOMPONENTTIEN MYYNTI LÄHINNÄ VALMISTUSPARTNEREILLE

Valoen strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset lähinnä valmistuspartnereille. Ensimmäinen Valoen tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty, jokaiseen paneeliin yhtenä sen tärkeimmistä komponenteista kuuluva taustavirtajohde. Yksi normaalikokoinen taustavirtajohdetekniikkaa soveltava paneelitehdas tarvitsee täydellä teholla toimiessaan noin 300.000 – 500.000 taustavirtajohdetta vuodessa. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohteita noin 5–11 miljoonan euron arvosta vuosittain. Tyypillisesti komponenttitoimitukset valmistuspartnerille voivat alkaa aikaisintaan noin 12 kuukautta valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Valoe tarjoaa partnereilleen myös valmistamansa IBC-tekniikkaan perustuvat aurinkokennot sekä muita erikoiskomponentteja. Täysimittainen paneelitehdas saattaisi yhtiön arvion mukaan ostaa Valoelta kennoja n. 25-30 miljoonalla eurolla vuosittain. Muita komponentteja voivat olla muiden valmistajien erilaiset älykomponentit ja energian varastointiin liittyvät komponentit sekä virran hallintaan ja sähkön laskutukseen liittyvät ohjelmistot.

Pitkällä aikavälillä Valoe tulee lisäämään tarjontaansa myös energiavarastoihin ja polttokennoihin liittyviä sekä yleisemminkin aurinkosähkön käyttöä edistäviä teknologioita. Näiden teknologioiden ydinosaamisessa Valoe tukeutuu teknologiapartnereihinsa.

MARKKINATILANNE

Aurinkosähköpaneelien hinnat laskivat vuosina 2010–2012 noin 70 %. Halvimpien ja keskihintaisten paneelien hinnat putosivat uudelleen noin 30 % vuosina 2016 ja 2017. Kova hintakilpailu ja siitä seurannut aurinkosähkön tuotantokustannusten lasku sekä vuonna 2018 tapahtunut Kiinan kotimaankaupan volyymien putoaminen halvensivat hintoja Kiinan ulkopuolella edelleen jyrkästi, mikä on johtanut nopeaan auringosta tuotetun sähkön määrän lisääntymiseen maailmalla ja siten vauhdittanut alan voimakasta kasvua entisestään.

Aurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleenkin ja kiihtyvällä vauhdilla parantumaan. Jo vuonna 2019 auringolla tuotetun sähkön arvioidaan olevan halvinta sähköä.

Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen kilpailijat tuovat markkinoille omia taustajohdinpaneeleitaan sekä muita innovaatioita. Hintakilpailussa menestyvät yritykset tulevat jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen ja jatkavat pudotuspeliä maailmanlaajuisesti. Valoe uskoo tulevaisuuden toimintaympäristön olevan suotuisa sellaisille innovaatiokykyisille toimijoille, jotka jatkavat tuotekehitystään tähtäimessään verraten lähellä olevat seuraavan sukupolven teknologiat. Valoe pitää itseään tällaisena yhtiönä.

Valoen menestys teknologian myynnissä perustuu myytävän teknologian kilpailukykyyn, eikä paraskaan tuote saa aiheuttaa investointikustannusten kasvua. Tähän asti Valoen tuote on ollut kuriositeetti eivätkä markkinat ole varauksettomasti uskoneet yhtiön lupauksiin teknologian pitkän aikavälin kilpailukyvystä tai ainakaan eivät ole olleet valmiita maksamaan näistä eduista riittävästi.

Nyt Valoe on kuitenkin tuomassa markkinoille paneelin, jonka hyötysuhde poikkeaa merkittävästi paneelien valtavirrasta ja jonka asennuskustannus ja tilantarve ovat merkittävästi totuttua pienemmät. Valoe pystyy nyt teknologiaa markkinoidessaan aiempaa paremmin perustelemaan hankintaa myös investoinnin kilpailukykyisellä hinnalla ilman tarvetta korostaa paneelin suorituskyvyn tuomia pitkän aikavälin etuja. Mahdollisuudet teknologian viennille ovat siis parantuneet merkittävästi aiemmasta. Valoella strategian yksi kulmakivi on kyky toimittaa reseptiikan lisäksi toimiva automaatiojärjestelmä. Vaikka ainakin Euroopassa ja Aasiassa on alalla useita osaavia laitetoimittajia, kokee Valoe olevansa erinomaisessa asemassa taustavirtajohtimiin perustuvien automaatiolaitteiden suunnittelijana sekä toimittajana. M markkinoilla ei ole näiltä osin tapahtunut kilpailua lisääviä muutoksia viime vuosina. Lisäksi Valoe on sillä käytettävissä olevan tiedon mukaan ainoa taustavirranjohtimien valmistaja, jolla on tällä hetkellä merkittävä valmistuskapasiteetti tuotantovalmiina.

Valoe tarjoaa tuotantoteknologiaansa kaikille taustajohdinmoduuleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat jai OEM-valmistajat. Yhtiö uskoo paikallisen valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Valoe ei kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen itse, vaan hakee moduulitehdashankkeeseen aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että Valoe vastaa valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

Jatkuvasti alenevat hinnat ovat ajaneet monia H-tyypin aurinkosähköpaneelien valmistajia ongelmiin tai konkurssiin. Useiden maailman suurimpien kiinalaisten valmistajien tulokset ovat painuneet tappiolle. Markkina-aktiviteetista voi päätellä, että nykyinen polku alkaa olla niin hinta- kuin teknologiamielessäkin kuljettu loppuun. Valoe ei usko hintojen nousevan vaan ennustaa uusien, parempien teknologioiden voimakkaaseen lisääntymiseen tulevina vuosina. Tässä teknologiakilpailussa Valoe uskoo olevansa hyvissä asemissa vuosia kestäneen taustavirtajohteeseen kohdistuneen tutkimus- ja tuotekehitystyönsä ansiosta.

RAHOITUS

Valoe allekirjoitti Bracknor Investmentin (“Bracknor”) kanssa 19.4.2017 enintään 3.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja.

Bracknor sopimus päättyi 19.10.2018. Valoe nosti sopimuksen perusteella lainaa yhteensä 1,65 miljoonaa euroa, jonka summan Bracknor vaihtoi kokonaan osakkeiksi. Sopimuksen päättymisen jälkeen Bracknorille jäi Valoen osakkeisiin oikeuttavia warranteja, jotka sen on halutessaan käytettävä 19.10.2023 mennessä. Optiot oikeuttavat osakkeisiin kulloisenkin lainaerän nostoajankohdan pörssikurssiin sidotulla hinnalla. Warranttien ehdot ovat 19.4.2017 julkaistussa tiedotteessa.

Valoe keräsi tammikuussa 2018 päättyneessä osakeannissa uusia varoja 0,86 miljoonaa euroa ja yhtiön velkaantuneisuus pieneni yhteensä noin 9,3 miljoonalla euroalla. Lisäksi 25.5.2018 päättyneessä vaihtovelkakirjalainan merkinnässä yhtiö keräsi 0,9 miljoonaa euroa käteisenä ja tilivelkoja konvertoitiin 0,1 miljoonaa euroa.

Valoe on katsauskaudella kiihdyttänyt tuotekehitysaktiviteettejaan merkittävästi. Edetäkseen kehityshankkeissaan suunnitellusti tulee yhtiö tarvitsemaan lisärahoitusta. Valoen tämän hetkinen investointisuunnitelma edellyttää toteutuakseen vähintään noin seitsemän miljoonaa euroa uutta rahoitusta, jonka hankkimiseksi Valoe on aloittanut keskustelut merkittävimpien osakkaidensa kanssa. Keskusteluja rahoituksesta käydään myös pääomasijoittajien ja teollisten toimijoiden kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on edelleen yleisen osakeannin järjestäminen yhdessä tai erikseen suunnatun osakeannin kanssa. Lisäksi Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä on nostamatta 1,2 miljoonaa euroa. Mikäli yhtiö saa kerättyä tavoitellun määrän uutta pääomaa mm. yllä mainituilla järjestelyillä, pystyy se toteuttamaan strategiansa mukaisen investointisuunnitelman.

Valoen hallituksen käsityksen mukaan huomioiden yhtiön käytössä olevat rahoitussitoumukset sekä lisääntyneen kysynnän tuoman kassavirran yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa vähintään seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Ilman noin seitsemän miljoonan euron lisärahoitusta yhtiö ei kuitenkaan pysty jatkamaan strategiansa mukaisia investointeja.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – joulukuussa -2,1 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,03 miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -61,5 prosenttia (-47,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,47 euroa (-0,96 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -0,7prosenttia (0,4 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,06 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Yhtiö on lisännyt tuotekehityksensä aktiivisuutta merkittävästi. Valoen tuotekehityksen pääpaino on ollut Business Finaland:in (ent. Tekes) rahoittamassa piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa, jossa katsauskaudella edettiin hyvin tuloksin. Yhtiö kehittää myös muita paneelien komponentteja ja aikoo seurata aktiivisesti teknologiapartnereidensa hankkeita aurinkosähkön käyttöä lisäävien tekniikoiden kehittämiseksi.

Toinen yhtiön tuotekehityksen merkittävä tavoite on kehittää Valoen aurinkopaneelista tuote, jonka elinkaari ylittää 100 vuotta. Tänä päivänä yhtiö uskoo paneelinsa kestävän käytössä noin 40 vuotta, mikä on merkittävästi pidempi aika kuin sen useimpien kilpailijoiden paneelien käyttöikä. Valoen mielestä vihreän energian tuotannossa laitteiden taloudellisen käyttöiän pidentämisen täytyy olla myös kehitystyön tärkeimpiä tavoitteita. Voimalaitosten teollinen käyttöikä vaikuttaa suoraan tuotetun sähkön hintaan. Pelkästään aurinkopaneelien hintaa alentamalla ei Suomessa voida päästä nykyisen pörssisähkön hintaan ainakaan lähitulevaisuudessa. Tavoitteeseen voidaan kuitenkin päästä voimaloiden käyttöikää pidentämällä sekä hyötysuhdetta parantamalla ja samanaikaisesti pitämällä pääomainvestoinnit kohtuullisina.

Valoen aurinkopaneelilla tuotetun sähkön tulee olla niin markkinoiden vihreintä kuin edullisintakin.

Muu Valoen tuotekehitys keskittyy paljolti tuotantolinjakonseptin kehitykseen. Paneelien automatisoidussa valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet tulevat enenevässä määrin perustumaan yhtiön omille innovaatioille ja Valoe suunnittelee ne itse. Valoe pyrkii suojaamaan keksintöjään kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.

Katsauskauden aikaisia ja muita merkittäviä tapahtumia erityisesti tuotekehityksessä on tässä tilinpäätöstiedotteessa kuvattu tarkemmin toimitusjohtajan katsauksessa.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi-joulukuu olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa) eli 99,5 prosenttia (277,5 %) liikevaihdosta.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 3,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat sekä katsauskaudella että vertailukaudella pääosin kehittämismenoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2018 lopussa 25 (18) henkilöä, jotka kaikki työskentelivät Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 31.12.2018 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 17.136.338 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 31.12.2018 sen omia osakkeita 1.150.727 kappaletta.

Yhtiöllä oli joulukuun 2018 lopussa yhteensä 7 359 osakkeenomistajaa ja osakkeista 12,15 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2018 yhteensä 66,6 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 31.12.2018

osakkeita prosentteja
1 OY HERTTAÄSSÄ AB 1 762 723 10,3
2 SAVCOR COMMUNICATIONS LTD PTY 1 459 235 8,5
3 GASELLI CAPITAL OY 1 356 463 7,9
4 SAVCOR INVEST B.V. 1 323 752 7,7
5 SAVCOR TECHNOLOGIES OY 1 284 701 7,5
6 VALOE OYJ 1 150 727 6,7
7 SAVCOR GROUP OY 1 071 511 6,3
8 OLLILA JORMA JAAKKO 919 528 5,4
9 OY INGMAN FINANCE AB 872 199 5,1
10 SAVISALO TUUKKA 205 932 1,2
MUUT 5 729 567 33,4
YHTEENSÄ 17 136 338 100,00

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2018 yhteensä 4.103.700 osaketta, mikä oli noin 23,9 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Lisäksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 232.540 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 4.067.688 yhtiön osaketta ja 81.620 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-joulukuussa 0,10 euron ja 1,35 euron välillä. Keskikurssi oli 0,53 euroa ja päätöskurssi joulukuun lopussa 0,14 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-joulukuussa 4,1 miljoonaa euroa ja 7,6 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 2,3 miljoonaa euroa.

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2018 yhtiökokous päätti valtuuttaa Valoen hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 49.000.000 osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä hallitus on päättänyt yhteensä 48.094.615 osakkeen antamisesta osakeantivaltuutuksen nojalla.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

18.1.2019: VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN

Valoe Oyj:n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 3,8 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 25.333.333 yhtiön uuteen osakkeeseen. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,15 euroa.

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.

Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintä on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa, joka voidaan vaihtaa 333.333 yhtiön uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainaa voi merkitä myös yhtiöltä vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana olevaa riidatonta vähintään 50.000 euron lainasaatavaa vastaan muuttamalla lainan pääoma- ja/tai korkosaatava tämän vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseksi vaihtovelkakirjalainaksi, mikäli merkitsijä merkitsee samanaikaisesti vaihtovelkakirjalainaa tekemällä lisäksi vähintään 50.000 euron käteissijoituksen.

Laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy 31.5.2022, jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Vaihtovelkakirjalainan vaihtoaika osakkeiksi alkaa 15.3.2019 ja päättyy 31.5.2022.

Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika päättyy 15.2.2019 klo 18:00. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä milloin tahansa merkintäaikana. Mikäli vaihtovelkakirjalaina tulee ylimerkityksi, merkintöjen allokoinnista merkitsijöiden kesken päättää yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksella on milloin tahansa oikeus keskeyttää vaihtovelkakirjalainan merkintäaika. Hallitus voi myös päättää merkintäajan pidentämisestä.

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä noin 2,2 miljoonan euron merkintäsitoumukset vaihtovelkakirjalainasta. Merkintäsitoumuksista käteissijoituksia on yhteensä 0,6 miljoonaa euroa ja noin 1,6 miljoonaa euroa velkojen kuittaamisella tehtäviä merkintöjä.

Vaihtovelkakirjalainan tarjoamisessa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska erityiset oikeudet annetaan lainaosuuksien muodossa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi rahoituksen koko huomioon ottaen kustannustehokkaalla tavalla ja yhtiön olemassa olevien velkojen uudelleenjärjestelemiseksi yhtiön kannalta edullisella tavalla, joten erityisten oikeuksien antamiselle on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä 1.

18.2.2019: VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2019 TULOS

Valoen 18.1.2019 tiedottamasta vaihtovelkakirjalainasta I/2019 merkittiin merkintäaikana yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana 0,7 miljoonaa euroa. Merkinnöistä noin 2,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan.

Valoen hallitus on hyväksynyt kaikki tehdyt vaihtovelkakirjalainamerkinnät.

Vaihtovelkakirjalainan mukainen yksi 50.000 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään 333.333 Yhtiön uutta osaketta. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 18.894.615 yhtiön uutta osaketta. Laina-aika ja vaihto-oikeus päättyy 31.5.2022.
Vaihtovelkakirjalainan ehdot, ilman teknisiä liitteitä, ovat Valoen 18.1.2019 julkaiseman pörssitiedotteen liitteenä.

19.2.2019: VALOE ALOITTAA OMAN IBC-AURINKOKENNOTUOTANNON LIETTUASSA. YHTIÖ OSTI GLOBAL BOD GROUPILTA SOLITEKIN AURINKOKENNOLIIKETOIMINNAN
Valoe Oyj (”Valoe”) on sopinut ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) sen täysin omistaman tytäryhtiön JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan. Valoen tarkoituksena on uudistaa Vilnaan Liettuaan uusi kennotehdas valmistamaan IBC-kennoja (Interdigitated Back Contact). Ensimmäiset tuotantokennot valmistuvat arviolta vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla edellyttäen, että Valoe saa järjestettyä projektin loppuunsaattamiseen tarvittavan n. 5 miljoonan euron rahoituksen. Summa sisältää myös nyt SoliTekilta ostetun liiketoiminnan loppukauppahinnan, noin 3,2 miljoonaa euroa.

Valoen aurinkokennotehdas tulee olemaan Valoen käsityksen mukaan yksi harvoista tuotantolaitoksista maailmassa, joissa pystytään valmistamaan IBC- tai niitä vastaavia kennoja. Valoen arvion mukaan sen uuden aurinkokennotehtaan vuosittainen kapasiteetti on ensi vaiheessa noin 60 MW ja se on kaksinkertaistettavissa vähäisin investoinnein noin 120 MW:iin.

Uuden tehtaan vuosituotannosta noin 20 MW on jo myyty kahdeksi vuodeksi tuotannon käynnistymisestä lukien. Laatukriteereiden saavuttamista edellyttävän tilauksen arvo on tämän hetkisellä maailmanmarkkinahinnalla noin 8 – 12 miljoonaa euroa riippuen valmistettavan kennon tyypistä ja maailmanmarkkinahinnan kehityksestä. Valoe aloittaa aurinkokennotehtaansa muutostyöt välittömästi yhdessä Konstanzin aurinkoenergiainstituutin, International Solar Energy Research Center Konstanz e.V. (”ISC Konstanz”) kanssa. Toukokuussa 2018 solmitussa teknologiansiirtosopimuksessa ISC Konstanz on sitoutunut siihen, että valmistettavien IBC-kennojen laatu täyttää tietyt laatukriteerit, joita esimerkiksi yllä mainitussa tilauksessa on käytetty hyväksynnän ehtona.

Osa tehtaan kapasiteetista käytetään Valoen omien Chrystal-paneelien kennojen valmistukseen. Valoe arvioi, että sen IBC-kennoilla varustetun paneelin teho tulee olemaan yksipuolisena 60 kennon versiona noin 320-340 Wpe ja kaksipuoleisena yli 400 Wpe. Valoen nykyisten yksittäiskidekennollisten paneelien teho on noin 300 Wpe ja yleisimmin Suomessa markkinoilla olevan monikidepaneelien noin 260-280 Wpe.

Ottaen huomioon yllämainitun tilauksen, käynnissä olevat keskustelut muiden mahdollisten IBC-kennon ostajien kanssa ja oman kennotarpeensa sekä ennusteet IBC-kennojen markkinahinnan tasosta Valoe uskoo, että kennotehdas on heti käynnistyttyään voitollinen ja sen toiminta kassavirtapositiivista.

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: ”Oman aurinkokennotuotannon ja erityisesti IBC-kennojen valmistuksen aloittaminen on saavutus, josta saatoimme vain haaveilla vielä muutama vuosi sitten. Tehty liiketoimintakauppa on tärkein askel Valoen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa tähän mennessä. Valoella on nyt mahdollisuus nousta teknologiassa tasolle, jolla maailmassa ovat LG, Sunpower ja Panasonic. Uskomme, että paitsi laadussa pystymme kilpailemaan myös hinnassa. Valoen taloudelliselta käyttöiältään normaalia pitkäikäisemmällä IBC-kennolla varustettu yhtiön omaan taustajohdinteknologiaan perustuva lasi-lasi -paneeli kestää käytössä yli 40 vuotta. Olemme nyt askeleen lähempänä tavoitettamme toimittaa teknologiaa, jolla auringon valolla voidaan tuottaa elinkaarikuluiltaan kaikkein halvinta sähköä (LCOE)”.

Ennen kaupan voimaantuloa SoliTekin aurinkokennoliiketoiminta eriytetään jakautumisella uuteen liettualaiseen yhtiöön, jonka Valoen Liettuaan perustettava uusi tytäryhtiö ostaa kaupan voimaantulon yhteydessä. SoliTek siirtää jakautumisessa syntyvään uuteen yhtiöön kaikki sen nykyiseen aurinkokennoliiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät, tietotaidon sekä avainhenkilöstön.

Kauppahinta on 3,5 miljoonaa euroa edellyttäen, että jakautumisessa syntyvän uuden yhtiön nettovelka ja nettokäyttöpääoma ovat 0 euroa jakautumisen voimaantullessa.

Valoe on maksanut kauppahinnan etumaksuna 0,3 miljoonaa euroa. Valoe on lisäksi sopinut maksavansa toisena kauppahinnan etumaksuna 0,5 miljoonaa euroa sen jälkeen kun kaupan kohteena oleva SoliTekin aurinkokennoliiketoiminta on siirretty jakautumisessa syntyvään uuteen yhtiöön, arviolta huhtikuussa 2019. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan kaupan voimaantulon yhteydessä, arviolta toukokuussa 2019. Kaupan voimaantulo on ehdollinen tavanomaisille yrityskaupan voimaantulon edellytyksille.

Mikäli Valoe ei pysty maksamaan kauppahinnan loppuosaa tai kauppa ei tule voimaan mistä muusta syystä tahansa, ovat Valoe ja BOD sitoutuneet myymään yhdessä uudistetun kennotehtaan, jonka rakentamiseen käytetään sekä nyt sovitun kaupan kohteena olevat omaisuuserät että Valoen huhtikuussa 2018 Megacell S.r.l.:n konkurssipesältä Italiasta ostama ja sittemmin SoliTekin tiloihin Liettuaan siirretty aurinkokennojen valmistuslinja. Myyntihinnasta maksettaisiin ensiksi Valoelle sen siihen mennessä nyt sovitusta kaupasta maksamat etumaksut sekä sen siihen mennessä uuteen linjaan mahdollisesti tekemät uudet investoinnit ja loppuosa myyntihinnasta jaettaisiin BOD:n ja Valoen kesken suhteessa 3,5 (BOD) / 2,5 (Valoe).

Valoe on tehnyt jo noin vuoden ajan tiivistä yhteistyötä SoliTekin kanssa oman taustajohteisen monikidekennon (”MWT”) kehittämisessä.

Toukokuussa 2018 Valoe tiedotti solmineensa tuotekehitysyhteistyö- ja teknologiansiirtosopimuksen ISC Konstanzin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on sovittaa Valoen paneeleihin IBC -taustajohdinkenno sekä muuntaa Valoen nykyistä aurinkopaneelin rakennetta niin, että n-tyyppisen IBC:n tavanomaista p-tyypin aurinkokennoa paremmat sähköntuotanto-ominaisuudet tulevat parhaiten hyödynnettyä.

Valoe on lisäksi sopinut ISC Konstanzin kanssa IBC-kennon lisensoimisesta Valoen ja sen tulevien valmistuspartnereiden käyttöön.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen tiukkoja. Valoen hallitus luottaa kuitenkin siihen, että huomioiden yhtiön käyttöpääoman tarpeen, käytössä olevat rahoitussitoumukset sekä lisääntyneen kysynnän tuoman kassavirran yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa vähintään seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Ilman noin seitsemän miljoonan euron lisärahoitusta yhtiö ei kuitenkaan pysty jatkamaan strategiansa mukaisia investointeja.

Toteuttaakseen investointisuunnitelmansa Valoe on aloittanut rahoitusneuvottelut merkittävimpien osakkaidensa, pääomasijoittajien ja teollisten toimijoiden kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on yleisen osakeannin järjestäminen yhdessä tai erikseen suunnatun osakeannin kanssa. Neuvottelujen tuloksesta eikä osakeannin toteutumisesta tai onnistumisesta ole varmuutta.

Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä on nostamatta 1,2 miljoonaa euroa. Mikäli yhtiö saa kerättyä tavoitellun määrän uutta pääomaa mm. yllä mainituilla järjestelyillä, pystyy se toteuttamaan strategiansa mukaisen investointisuunnitelman.

Valoen tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille aurinkopaneelien valmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Valoen automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksi käyttäen Valoen teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähköpaneeleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako Valoe asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Valoen tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähköpaneelien markkinoilla sekä yhtiön rahoituksesta.

Valoen asiakkaalla on käynnissä neuvottelut noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä Aasiaan. Projektin toteutumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä. Neuvottelut ovat kesken eikä projektin toteutumisesta kokonaan tai edes osittain ole vielä varmuutta.

Etiopian paneelitehdastilaukseen liittyy normaaleja kansainvälisen laitekaupan liiketoiminta-, rahoitus- aikataulu- ja maariskejä. Maariskeihin on luettava myös projektin rahoitusjärjestelyjen hitaus. Tehdastoimituksen maksut Valoelle eivät vieläkään sitovista rahoitussopimuksista huolimatta ole käynnistyneet. Valoen asiakas LSCorp on kuitenkin aloittanut paikallisvaluuttamääräiset nostot edellä mainituista rahoitussitoumuksista ja rakentaa parhaillaan paneelitehtaalle tehdasrakennusta. Yhtiö seuraa tarkasti tilannetta Etiopiassa ja pyrkii tukemaan asiakastaan tämän neuvotteluissa olemalla mahdollisimman paljon paikan päällä.

ForUs Capital Oy:n kanssa allekirjoitettuun puitesopimukseen sisältyy riskejä, joista merkittävin on riittävän rahoituksen järjestyminen osalle puitesopimuksen mukaisista projekteista.

Kehittyvät markkinat toimivat arvaamattomasti ja niissä toimimiseen sisältyy yllättäviä riskejä. Yhtiötä arvioitaessa sijoittajan tulee tiedostaa, että merkittävä osa yhtiön toiminnasta tapahtuu riskialttiissa toimintaympäristössä ja arvioida huolellisesti riskin vaikutus sijoitusstrategiaansa.

Tämän tilinpäätöstiedotteen tietyt lausunnot ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Valoe ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2019.

Mikkelissä, 21.2.2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 327 85 1 328 554
Myytyjen suoritteiden hankintameno -546 -523 -1 657 -1 204
Bruttokate -219 -438 -329 -650
Liiketoiminnan muut tuotot 543 17 562 398
Tuotekehityskulut -388 -361 -1 322 -1 536
Myynnin ja markkinoinnin kulut -177 -149 -697 -498
Hallinnon kulut -180 -246 -682 -786
Liiketoiminnan muut kulut 0 -2 0 -5
Liikevoitto -420 -1 178 -2 468 -3 078
Rahoitustuotot 0 0 0 0
Rahoituskulut -484 -652 -1 743 -2 716
Tulos ennen veroja -904 -1 831 -4 210 -5 794
Tuloverot 0 0 0 0
Kauden tulos -904 -1 831 -4 210 -5 794
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -904 -1 831 -4 210 -5 794
Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,06 -0,35 -0,28 -1,23
Tulos/osake (laimennettu), eur -0,06 -0,35 -0,28 -1,23
Kauden tulos -904 -1 831 -4 210 -5 794
Kauden laaja tulos yhteensä -904 -1 831 -4 210 -5 794
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille -904 -1 831 -4 210 -5 794

Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 31.12.2018 31.12.2017
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 29 8
Liikearvo 441 441
Muut aineettomat hyödykkeet 9 016 6 982
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 495 7 441
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 659 582
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 234 1 256
Rahavarat 22 350
Muut rahavarat 41 0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 955 2 188
Varat yhteensä 11 451 9 629
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 804 10 542
Kertyneet voittovarat -18 927 -15 166
Oma pääoma yhteensä -7 044 -4 544
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 11 240 7 874
Pitkäaikaiset velat yhteensä 11 240 7 874
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 2 534 2 004
Ostovelat ja muut velat 4 339 3 773
Lyhytaikaiset varaukset 307 215
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 180 5 992
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 75 306
Velat yhteensä 18 495 14 172
Oma pääoma ja velat yhteensä 11 451 9 629

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -4 210 -5 794
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset + 1 232 1 333
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- 5 -11
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- -526 -129
Varausten muutos +/- 87 175
Rahoitustuotot ja -kulut +/- 1 737 2 728
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 676 -1 698
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -78 -162
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -12 -412
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 59 -611
Käyttöpääoman muutos -31 -1 184
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot 195 273
Muut rahoituserät 247 5
Rahoituserät ja verot -442 -278
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -2 149 -3 160
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2 613 357
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2 613 -357
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut + 59 800
Bracknor Investment rahoitusjärjestely + 918 650
Pitkäaikaisten lainojen nostot + 2 421 1 803
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 23
Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 2 829 1 380
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut 1 751 741
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 4 476 3 869
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -287 352

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2017 80 10 542 -15 166 -4 544
Kauden voitto/tappio -4 210 -4 210
Muuntoero, laaja tulos 0 0
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor 0 966 0 966
Osakeanti 0 295 0 295
Osakkeina toteutettavat optiot 0 0 32 32
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 416 416
31.12.2018 80 11 804 -18 927 -7 044
1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2016 80 0 -9 708 -9 628
Kauden voitto/tappio -5 794 -5 794
Muuntoero, keskikurssiero 1 1
Liiketoimet omistajien kanssa:
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 300 300
Omien osakkeiden myynti – Bracknor 722 722
Osakeanti 9 820 9 820
Osakeannin kulut -98 -98
Osakkeina toteutettavat optiot 0 0 133 133
31.12.2017 80 10 542 -15 166 -4 544

Lopetetut liiketoiminnot
(tilintarkastamaton)
Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Edelleen FTTK käytti 17.12.2014 oikeutensa lunastaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet allekirjoittivat osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Valoe raportoi Q3/2014 alkaen elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.
Tilikaudesta 2018 alkaen yhtiö ei enää raportoi erikseen jatkuvia ja lopetettuja toimintoja tuloslaskelmassaan, sillä lopetettuja toimintoja ei ole enää ollut katsauskaudella eikä sen vertailukaudella. Tase-erät sisältävät vielä lopetettuihin toimintoihin kohdistuvia velkoja.
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan tasetiedot:
1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017
Velat
Ostovelat ja muut velat 75 301
Varaukset 0 5
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 75 306
Myytävänä olevat nettovarat -75 -306
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan nettorahavirta:
1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017
Liiketoiminnan rahavirta -12 -186
Investointien rahavirta 0 0
Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 0,00
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 0,00

Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 327 85 1 328 554
Liiketulos -420 -1 178 -2 468 -3 078
% liikevaihdosta -128,3 % -1384,4 % -185,8 % -556,0 %
Käyttökate -113 -844 -1 236 -1 745
% liikevaihdosta -34,5 % -992,1 % -93,1 % -315,1 %
Tulos ennen veroja -904 -1 831 -4 210 -5 794
% liikevaihdosta -276,1 % -2150,6 % -316,9 % -1046,6 %
Taseen loppusumma 11 451 9 629 11 451 9 629
Omavaraisuusaste % -61,5 % -47,3 % -61,5 % -47,3 %
Nettovelkaantumisaste % neg. neg. neg. neg.
Bruttoinvestoinnit (jatkuvat toiminnot) 47 29 3 286 272
% liikevaihdosta 14,2 % 34,2 % 247,4 % 49,1 %
Tutkimus- ja kehitysmenot (jatkuvat toiminnot) 388 361 1 322 1 536
% liikevaihdosta 118,3 % 423,9 % 99,5 % 277,5 %
Tilauskanta 15 940 16 935 15 940 16 935
josta Etiopia 15 834 15 834 15 834 15 834
Henkilöstö, keskimäärin 25 18 21 17
Henkilöstö, kauden lopussa 25 18 25 18
Koroton vieras pääoma 4 414 4 074 4 414 4 074
Korollinen vieras pääoma 13 774 9 878 13 774 9 878
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimentamaton) -0,06 -0,35 -0,28 -1,23
Tulos/osake (laimennettu) -0,06 -0,35 -0,28 -1,23
Oma pääoma/osake -0,47 -0,96 -0,47 -0,96
Hinta/voitto-suhde (P/E) -2,42 -1,98 -0,48 -0,57
Ylin kurssi 0,38 1,33 1,35 2,60
Alin kurssi 0,10 0,66 0,10 0,66
Keskikurssi 0,19 0,91 0,53 1,85
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,14 0,70 0,14 0,70
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 2,3 3,7 2,3 3,7

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%) Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
lukumäärä
Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor Oy – taloushallinnon ja tuotannon palveluja 0 38
Savcor Face Ltd – aurinkopaneleita / suunnittelupalveluja 22 25
Savcor Tempo Oy – tuotannon palveluja 12 0
Yhteensä 35 62
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Dunsit Oy – vuokra 12 14
SCI Invest Oy – vuokra 24 0
Savcor Oy – taloushallinon palveluja ja IT-palveluja 0 -2
Savcor Face Ltd – markkinointipalveluja 8 3
SCI-Finance Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja 66 43
Savcor Technologies Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja 88 52
Savcor Tempo Oy – taloushallinnon palveluja 10 5
Oy Marville Ab – lakipalveluja 4 43
Yhteensä 211 157
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Savcor Invest B.V. 0 105
SCI-Finance Oy 55 24
Savcor Technologies Oy 283 268
Savcor Communications Pty Ltd 0 93
Savcor Tempo Oy 24 30
Muut 119 93
Yhteensä 481 613
1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 1 882 1 282
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä 2 011 1 511
Pitkäaikainen vaihdettava laina lähipiiriltä 114 114
Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 0 0
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 630 659
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 820 331
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 547 687
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 22 18
Savcor Invest B.V. ja Dunsit Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja/tai hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Communications Pty Ltd ja Savcor Tempo Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
Savcor Oy ei enää maaliskuun 2017 jälkeen ole ollut toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
SCI-Finance Oy on Valoen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Oy Marville Ab on Valoen hallituksen varapuheenjohtaja Ville Parpolan määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 490 537
Optio-ohjelma 2015 / laskennallinen IFRS 2 kirjaus 25 101

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvo Käypä arvo
1 000 EUR 31.12.2018 31.12.2018
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 234 1 234
Rahavarat 62 62
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 4 860 4 860
Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset 6 135 6 135
Vaihtovelkakirjalaina, pitkäaikainen 246 246
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 1 107 1 107
Muut lainat, lyhytaikaiset 1 000 1 000
Muut lyhytaikaiset velat 427 427
Ostovelat ja muut korottomat velat 1 755 1 755
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 2,2 miljoonaa euroa.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 31.12.2018 31.12.2017
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 7 431 8 493
Poistot ja arvonalentumiset -1 232 -1 333
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3 286 272
Vähennykset 0 0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 9 486 7 431

Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 31.12.2018 31.12.2017
Omasta puolesta annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta 525 600
Vientilimiitti 0 0
Muut velat 281 281
Annetut yrityskiinnitykset 3 355 12 691
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 64 62

Valmet:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.02.2019

Valmet Oyj ILMOITUS

21.02.2019 klo 18:30

VALMET OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.02.2019

Päivämäärä 21.02.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VALMT
Osakemäärä 19 600 kpl
Keskihinta/osake 21,3894 EUR
Ylin hinta/osake 21,4600 EUR
Alin hinta/osake 21,3200 EUR
Kokonaishinta 419 232,24 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.02.2019:

VALMT 442 306 kpl

Valmet Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Janne Tiihonen

Lisätietoja antaa:
Tuomas Kivimäki, Rahoitusjohtaja, Valmet, puh. +358 50 403 2403

Liite

VALMT sbb 21022019.xlsx

Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 1.2.2019

Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 1.2.2019

ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 21.2.2019 KLO 16:50

Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 1.2.2019

Perjantaina 1.2.2019 pidetty Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat. Päätökset ovat olleet saatavilla kokonaisuudessaan 11.2.2019 lähtien yhtiökokouksen pöytäkirjasta Admicom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Osinkoa 0,48 eur / osake

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 maksettavaksi osingoksi 0,48 eur/osake, josta 0,44 eur/osake jaetaan tilikauden voitosta ja loppuosa 0,04 eur/osake sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Kokonaisosinkosumma on 2 323 251,84 euroa. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin 14.2.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille (ei työsuhdetta tai historiaa yhtiössä) maksetaan palkkiona 1000 euroa kokoukselta. Palkitsemiskäytäntö on sama kuin tilikaudella 2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: uusina jäseninä Pekka Neittaanmäki ja Simo Ratilainen sekä vanhoina jäseninä jatkavat Timo Häll, Jarmo Suonpää, Pasi Aaltola, Antti Noronen, Simo Huvila sekä Matti Häll.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin yhtiön tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Riikka Maunula.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatuista osakeanneista henkilöstölle enintään 2 % osalta osakekannasta (96 802 kpl) sekä yrityshankintoihin tai muihin yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi enintään 18 % osakekannasta (871 219 kpl).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2020 asti.

Admicom Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Antti Seppä

Toimitusjohtaja

Admicom Oyj

antti.seppa@admicom.fi

+358 40 575 9709

Jenni Renko

Markkinointipäällikkö

Admicom Oyj

jenni.renko@admicom.fi

+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta noin 87 % oli toistuvaa kuukausilaskutusta vuonna 2018. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan keskimäärin 36 % vuosivauhtia vuosina 2013-2018 käyttökatteen noustessa 42 %:iin. Yhtiöllä on yli 120 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. www.admicom.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

INVESTORS HOUSE OYJ:N VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKAISEMINEN JA KUTSU TILAISUUTEEN 1.3.2019 KLO 13.00

Investors House Oyj
Sijoittajauutiset

INVESTORS HOUSE OYJ:N VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKAISEMINEN JA KUTSU TILAISUUTEEN 1.3.2019 KLO 13.00

Investors House Oyj
Sijoittajauutinen

INVESTORS HOUSE OYJ:N VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKAISEMINEN JA KUTSU TILAISUUTEEN 1.3.2019 KLO 13.00

Investors House Oyj julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 1.3.2019 noin klo 9.00.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiedotustilaisuudessa perjantaina 1.3.2019 klo 13.00. Tilaisuus pidetään Pörssitalolla osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Esitysaineistot ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.investorshouse.fi.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen ti 26.2.2019 klo 15.00 mennessä
Eija Tammiarolle, puh 050 518 9999 tai eija.tammiaro@investorshouse.fi.

Helsinki 21.2.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, toimitusjohtaja, puhelin 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.investorshouse.fi

Huhtamäen tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 julkaistu

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 21.2.2019 KLO 14.00

Huhtamäen tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 julkaistu

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätös on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Huhtamäki 2018 -julkaisu sisältää tilikautta 1.1.-31.12.2018 koskevan hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen ja palkka- ja palkkioselvityksen lisäksi toimitusjohtajan katsauksen.

Julkaisu on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 77 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 700 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Liite

Huhtamäki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018.pdf

Outotec Oyj:n tilinpäätös 2018 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.2.2019 KLO 13.30

Outotec Oyj:n tilinpäätös 2018 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Outotecin vuoden 2018 tilinpäätös on julkaistu ja se on ladattavissa suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.fi/sijoittajille.

Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu erillisenä raporttina ja se on ladattavissa suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.fi/hallinnointi.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003

sähköposti: rita.uotila@outotec.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Liitteet

Outotec Tilinpäätös 2018.pdfOutotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.pdf

Mascot Bidco Oy jatkaa Amer Sports Oyj:n kaikkia osakkeita koskevan vapaaehtoisen suositellun käteisostotarjouksen tarjousaikaa 7.3.2019 saakka

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
21.2.2019 klo 12.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Mascot Bidco Oy jatkaa Amer Sports Oyj:n kaikkia osakkeita koskevan vapaaehtoisen suositellun käteisostotarjouksen tarjousaikaa 7.3.2019 saakka

Mascot Bidco Oy:n (“Tarjouksentekijä”) kaikista Amer Sports Oyj:n (“Amer Sports”) liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa, tekemän vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen (“Ostotarjous”) tarjousaika alkoi 20.12.2018 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja sen suunniteltu päättymispäivä oli 28.2.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut päättäneensä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jatkaa tarjousaikaa siten, että se päättyy 7.3.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei sitä edelleen jatketa. Muutoin Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä voi Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti milloin tahansa jatkaa tarjousaikaa ja Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiselle. Tarjouksentekijän 4.2.2019 julkistamien viranomaishyväksyntöjen lisäksi Tarjouksentekijä on tähän mennessä saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät Ostotarjouksen toteuttamiselle Australian Foreign Investment Review Board -viranomaiselta, Euroopan komissiolta Euroopan Unionissa ja Turkin kilpailuviranomaiselta. Koska Meksikon Federal Economic Competition Commission -viranomaisen hyväksyntää koskeva prosessi on kuitenkin edelleen vireillä, Tarjouksentekijä on tänään päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa 7.3.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa) asti, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Amer Sportsin osakkeiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia tarjousajan jatkamisen johdosta.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1.

Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Amer Sports Oyj
Puh. 050 568 0533

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä (AMEAS).

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään suomalaisen julkisen osakeyhtiön Amer Sportsin arvopapereista. Amer Sports on perustettu Suomen lakien mukaan, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista säännöistä. Ostotarjous tullaan tekemään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (“Pörssilaki”), kohdan 14(e) mukaisesti sekä sen nojalla annettujen soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon kaikki poikkeukset ja vapautukset niistä, mikäli sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Näin ollen Ostotarjoukseen soveltuvat tiedonantovelvollisuutta ja muita menettelyjä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa Ostotarjouksen aikatauluun, selvitysmenettelyihin, peruuttamiseen, ehdoista luopumiseen, ja maksujen ajoitukseen, jotka poikkeavat yhdysvaltalaisista vastaavista paikallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Soveltuvien lakien ja määräysten salliessa, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5 -sääntö, ja tavanomaisen suomalaisen käytännön mukaisesti, Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjä tai välittäjän lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä tai puolesta) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Amer Sportsin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Amer Sportsin osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Yhtäkään tällaisista ostoista ei tulla missään tapauksessa tekemään osakekohtaisella hinnalla, joka on suurempi kuin Ostotarjouksessa tarjottu hinta. Siinä laajuudessa kuin tieto tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän lähipiiriyhtiöt, eikä mikään taho niiden puolesta, tule tekemään Ostotarjouksen ulkopuolella ostoja Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa edellytetään, kaikki tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Amer Sportsin yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Amer Sportsin osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a) hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut tämän pörssitiedotteen riittävyydestä tai oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset talletusosakkeet ja amerikkalaiset osaketalletustodistukset

Amer Sportsilla on ADR-ohjelma koskien osakkeitaan. Ostotarjous ei koske ADS:iä eikä ADR:iä. Ostotarjous tehdään kuitenkin ADS:ia vastaamaan talletetuista osakkeista, joita ADS:t edustavat. ADS:ien ja ADR:ien haltijoita kehotetaan kääntymään asianomaisen säilytysyhteisön puoleen koskien ADR:ien edustamien osakkeiden tarjoamista.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE TAI MISSÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI NIMENOMAISESTI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Muut asiat

Goldman Sachs International, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja finanssivalvontaviranomaisen sääntelemä, toimii yksinomaisesti Amer Sportsin, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Amer Sportsille Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

Liite 1

Liite

Liite 1 – Mascot Bidco Oyn pörssitiedote 21.2.2019.pdf

facebook twitter