Etusivu » Arkistot 14.2.2019

Orionin ja Bayerin kehittämällä darolutamidilla hyvä teho ja siedettävyys eturauhassyövän hoidossa ARAMIS-tutkimuksessa

Orion Oyj Lehdistötiedote
Viestintä 14.2.2019 klo 23.45

Orionin ja Bayerin kehittämällä darolutamidilla hyvä teho ja siedettävyys eturauhassyövän hoidossa ARAMIS-tutkimuksessa

Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevä symposium (ASCO GU) 2019:

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä uusi syöpälääke darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) pidensivät aikaa eturauhassyövän etäpesäkkeiden ilmaantumiseen. Darolutamidin käyttöön liittyi vähän haittavaikutuksia lumelääkkeeseen ja androgeeni-deprivaatioterapiaan verrattuna.

Etäpesäkkeetön elinaika piteni tilastollisesti merkitsevästi; keskimäärin etäpesäkkeetön elinaika oli 40,4 kuukautta darolutamidin ja nykyisen tavanomaisen hoidon (androgeeni-deprivaatioterapian) yhdistelmällä hoidetuilla, kun taas lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT:n) yhdistelmällä se oli 18,4 kuukautta.
Positiivinen suunta havaittiin myös elinajassa: kuoleman riski (mistä tahansa syystä) oli 29 prosenttia pienempi darolutamidia saaneilla (P = 0,045).
Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla samanlainen kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon ADT) yhdistelmällä.
Tutkittavien elämänlaatu oli samanlainen darolutamidia ja lumetta saaneilla.
Satunnaistetun (vaiheen III) ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa. Tulokset julkaistiin samanaikaisesti arvostetussa The New England Journal of Medicine-lehdessä.

Abstrakti: 140 – ARAMIS

Satunnaistetun III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen tulokset osoittivat etäpesäkkeetöntä, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyistä (kastraatioresistenttiä) eturauhassyöpää (nmCRPC) sairastavillaa potilailla, että aika etäpesäkkeiden ilmaantumiseen piteni darolutamidin ja tavanomaisen hoidon yhdistelmää saaneilla tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmää saaneisiin (HR = 0,41, 95 %:n luottamusväli 0,34-0,50; P < 0,001). Tämä merkitsee etäpesäkkeiden ilmaantumisen (tai kuoleman) riskin pienenemistä 59 prosentilla. Keskimäärin aika satunnaistamishetkestä etäpesäkkeiden ilmaantumiseen oli 40,4 kuukautta darolutamidia saaneessa hoitoryhmässä, kun taas vastaava aika lumelääkettä saaneessa ryhmässä oli 18,4 kuukautta. Keskimääräinen etäpesäkkeettön elinaika piteni siis 22 kuukaudella. Kummankin hoitoryhmän potilaat saivat darolutamidin tai lumeen lisäksi tavanomaista hormonaalista hoitoa (androgeenideprivaatioterapiaa, ADT).

Positiivinen suunta havaittiin myös kokonaiselinajassa darolutamidiryhmän eduksi, sillä kuoleman vaara pieneni 29%. (HR=0,71, 95% luottamusväli 0,50-0,99; P=0,045). Darolutamidilla oli suotuisa vaikutus kaikkiin muuihinkin tutkittuihin elinaikamuuttujiin. Hoidon aikana ilmenneitä haittatapahtumia, joita esiintyi vähintään 5 prosenttilla tai jotka olivat vaikeita (vaikeusaste 3-5) esiintyi yhtä paljon darolutamidi- ja lumelääkeryhmissä. Vain uupumusta esiintyi yli 10 prosentilla potilaista ja useammilla darolutamidiryhmässä (darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneista 12,1 prosentilla ja lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneista 8,7 prosentilla). Elämänlaatumittareiden tulokset olivat samankaltaisia kummassakin hoitoryhmässä.

Nämä tiedot esitettiin Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU). Ne julkaistiin samanaikaisesti The New England Journal of Medicine-lehdessä.

“Etäpesäkkeettömään elinaikaan kohdistuvan hyödyn lisäksi suotuisa turvallisuusprofiili on erittäin tärkeä näille pääosin oireettomille nmCRPC-potilaille, koska hoitopäätökset voivat vaikuttaa heidän kokonaishyvinvointiinsa, ennusteeseensa, hoitomyöntyvyyteensä sekä muihin tälle potilasjoukolle tyypillisiin lääkityksiin. Nämä tutkimustulokset ovat innostavia eturauhassyövän kanssa tekemisessä olevalle yhteisölle; ne eivät vain osoita darolutamidin merkittävää tehoa eturauhassyövän leviämisen ehkäisemisessä, vaan myös sen, että lääkkeen saatua myyntiluvan potilaat voivat jatkaa jokapäiväistä elämäänsä ilman lisätaakkaa lääkkeen suotuisan siedettävyysprofiilin ansiosta”, toteaa ranskalaisen Institut Gustave Roussyn, University of Paris Sudin lääketieteen professori, lääketieteen tohtori Karim Fizazi.

“Eturauhassyöpäpotilaat tarvitsevat edelleen hoitoja, jotka eivät ole ainoastaan tehokkaita vaan myös turvallisia ja joihin ei liity potilaan elämänlaatua heikentäviä haittatapahtumia. Orion tekee kovasti töitä tuodakseen innovatiivisia hoitoja syöpäpotilaille. ARAMIS-tutkimuksen positiivisten tulosten ansiosta olemme Bayerin kanssa askeleen lähempänä darolutamidin tuomista potilaille ja heidän lääkäreilleen”, kertoo johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt Orionilta.

Bayer aikoo keskustella ARAMIS-tutkimuksen tuloksista ja myyntilupahakemuksen jättämisestä terveysviranomaisten kanssa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt darolutamidille etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa nopeutetun käsittelyn statuksen. Darolutamidia kehittävät yhdessä Bayer ja Orion.

Yksityiskohtaiset tutkimustulokset

Darolutamidihoidossa havaittu etäpesäkkeettömään elinaikaan kohdistunut hyöty oli johdonmukainen kaikissa potilasalaryhmissä. Myös kokonaiselinajan välianalyysissa darolutamidihoidossa havaittiin positiivinen suunta: kuoleman riski väheni 29 prosenttia (HR = 0,71, 95 %:n luottamusväli 0,50-0,99; P = 0,045; keskimääräistä elinikää ei saavutettu).

Darolutamidin ja tavanomaisen hoidon yhdistelmästä saatiin lisäksi merkittävä hyöty lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään verrattuna, kun tarkasteltiin aikaa kivun pahenemiseen (40,3 kuukautta verrattuna 25,4 kuukauteen; HR = 0,65, 95 %:n luottamusväli 0,53-0,79; P < 0,001) tai aikaa solunsalpaajahoitoon ryhtymisen (keskimääräistä aikaa ei saavutettu darolutamidiryhmässä verrattuna 38,2 kuukauteen lumeryhmässä; HR = 0,43, 95 %:n luottamusväli 0,31-0,60; P < 0,001). Aika ensimmäiseen oireiseen luustotapahtumaan oli myös pidempi darolutamidia saaneilla. Darolutamidi pidensi myös aikaa eturauhassyövän etenemiseen (36,8 kuukautta verrattuna 14,8 kuukauteen; HR = 0,38, 95 %:n luottamusväli 0,32-0,45; P < 0,001); vaara syövän etenemiseen joko paikallisesti, etäpesäkkeisenä tautina tai potilaan kuolemaan väheni 62 prosentilla.

Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli varsin samankaltainen darolutamidi- ja lumelääkehoidossa. Useimmat todetut haittatapahtumat olivat vaikeusasteeltaan lieviä (aste 1 tai 2; näitä todettiin 55 prosentilla darolutamidia ja tavanomaista hormonaalista hoitoa (ADT) saaneilla ja 54 prosentilla lumelääkettä ja tavanomaista hoitoa (ADT) saaneilla). Darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä ei lisännyt vaikeiden haittatapahtumien esiintyvyyttä lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään verrattuna. Todettuja vaikeita haittatapahtumia olivat mm. kouristuskohtaukset, kaatumiset, murtumat, ihottuma, ajatustoiminnan (kognition) häiriöt, psyykkiset häiriöt ja verenpaineen kohoaminen. Tutkimuksesta ei suljettu pois potilaita, joilla oli aiemmin esiintynyt kouristuskohtauksia.

Potilaan omaan arvioon perustuvat elämänlaatumittarit (Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate; FACT-P, European Organisation for Research and Treatment of Cancer quality of life; EORTC-QLQ-PR25 ja EQ-5D-3L-mittarit) osoittivat terveyteen liittyvän elämänlaadun säilyneen darolutamidihoitoa saaneilla lumelääkkeeseen verrattuna.

ARAMIS-tutkimuksen tutkimusasetelma

ARAMIS-tutkimus on III-vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta otettavan darolutamidin turvallisuutta ja tehoa etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on aiemmin hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla (androgeenideprivaatioterapialla) ja joilla on riski syövän leviämiseen. 1 509 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko 600 mg darolutamidia kahdesti vuorokaudessa tai lumelääkettä yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa. Päämuuttujana tutkimuksessa on aika ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan (etäpesäkkeetön elinaika). Muita muuttujia ovat elinaika, aika kivun lisääntymiseen, aika solunsalpaajahoidon aloittamiseen, aika ensimmäiseen oireiseen luustohaittaan sekä darolutamidin turvallisuus ja siedettävyys.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2018 arviolta 1,2 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja noin 358 000 miestä kuoli tähän sairauteen maailmassa. Eturauhassyöpä on miesten viidenneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. Eturauhassyöpä johtuu solujen poikkeavasta lisääntymisestä miesten sukupuolielimiin kuuluvassa eturauhasessa. Eturauhassyöpään sairastuvat miehet ovat pääasiassa yli 50-vuotiaita, ja riski suurenee iän myötä. Hoitovaihtoehdot vaihtelevat leikkauksesta sädehoitoon ja hormonihoitoon, jolla pysäytetään testosteronin tuotanto tai estetään sen vaikutus. Syöpä tulee kuitenkin lopulta vastustuskykyiseksi tavanomaiselle hormonihoidolle lähes kaikissa tapauksissa.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä on sairauden edennyt muoto, jossa syöpä etenee, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on hyvin pieni. Kastraatioresistenttien potilaiden hoitovaihtoehdot ovat kehittymässä nopeasti, mutta näille potilaille, joilla ei ole havaittu etäpesäkkeitä ja joiden PSA-pitoisuudet suurenevat hormonihoidon aikana, ei ole ollut tehokkaita hoitovaihtoehtoja kuin vasta viime aikoina. Etenevää etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten PSA-arvon lyhyt kaksinkertaistumisaika on johdonmukaisesti yhdistetty ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan johtavan ajan lyhenemiseen.

Darolutamidi

Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvua. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa. III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi darolutamidia tutkitaan myös III-vaiheen tutkimuksessa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa (ARASENS). Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidia kliiniseen käyttöön.

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi.

Bayer
Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja maatalouteen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja heidän elämänlaatuaan parantaviksi. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisella tavalla. Vuonna 2017 Bayerilla oli noin 99 800 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 35 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,4 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 4,5 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilöt:

Christer Nordstedt, johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj
Puh. +358 10 426 2562
christer.nordstedt@orion.fi

Mediakontaktit:

Terhi Ormio
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. +358 (0)50 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi/fi

Rauten tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sekä palkka- ja palkkioselvitys 2018 julkaistu

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2019 22.30

RAUTEN TILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 JULKAISTU

Raute Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös vuodesta 2018 on julkistettu pdf-muodossa. Se on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut. Painettu konsernitilinpäätös on tilattavissa osoitteesta ir@raute.com.

Raute Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sekä palkka- ja palkkioselvitys ja palkitsemisraportti vuodelta 2018 on julkaistu. Selvitykset ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi.

RAUTE OYJ
Tarja Järvinen
talousjohtaja

LISÄTIETOJA:
Talousjohtaja Tarja Järvinen, Raute Oyj, 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Liitteet

Raute Oyj Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2018Raute Oyj Tilinpäätös 2018Raute Oyj_Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti vuodelta 2018Raute Oyj_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Täydennys VMP Oyj:n 14.02.2019 klo 15:30 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n yrityskauppaa

VMP OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.02.2019 KLO 22.00

Täydennys VMP Oyj:n 14.02.2019 klo 15:30 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n yrityskauppaa

Liittyen VMP Oyj:n 14.02.2019 kello 15.30 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n yrityskauppaa, VMP julkaisee olennaiset tiedot Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.10.2016-30.9.2017 ja Henkilöstöratkaisu Extraajat -konsernin alustavasta tilinpäätöksestä 1.10.2017-30.9.2018:

(1 000 euroa) Henkilöstöratkaisu Extraajat -konserni
1.10.2017-30.9.2018
(tilintarkastamaton)
Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy
1.10.2016-30.9.2017 (tilintarkastettu)
Liikevaihto 19 798 14 544
Käyttökate 1 729 811
Liikevoitto 1 653 753
Oma pääoma 1 710 826
Tase yhteensä 5 559 3 387
Nettovelka -3 337 -1 897

Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy on perustanut tilikauden 1.10.2017-30.9.2018 aikana 8 uutta tytäryhtiötä. Emoyhtiöstä on tehty tilikaudella liiketoimintasiirrot uusille tytäryhtiöille.

Lisätietoja:

Juha Pesola, VMP Oyj, toimitusjohtaja
juha.pesola@vmp.fi
puh. +358 (0)40 307 5105

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, Enjoy-, Personnel-, Eezy- ja Alina-brändit.

VALMET OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.02.2019

Valmet Oyj ILMOITUS

14.02.2019 klo 18:30

VALMET OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.02.2019

Päivämäärä 14.02.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VALMT
Osakemäärä 23 000 kpl
Keskihinta/osake 21,3277 EUR
Ylin hinta/osake 21,5600 EUR
Alin hinta/osake 20,9800 EUR
Kokonaishinta 490 537,10 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.02.2019:

VALMT 338 706 kpl

Valmet Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Janne Tiihonen

Lisätietoja antaa:
Tuomas Kivimäki, Rahoitusjohtaja, Valmet, puh. +358 50 403 2403

Liite

VALMT sbb 14022019.xlsx

Elisa laski liikkeelle 300 miljoonan joukkovelkakirjalainan

logo.jpg

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2019 KLO 17.30

Elisa on tänään sopinut 13.2.2019 ilmoitetun mukaisesti, uuden 2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskusta ja ehdoista. Laina lasketaan liikkeelle yhtiön 1,5 miljardin euron Eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman (EMTN) puitteissa.

Lainan määrä on 300 miljoonaa euroa ja sen korko on seitsemänvuotisen koronvaihtosopimuksen viitekorko 0,336% + 90 korkopistettä. Lainan kuponkikorko on 1,125 % ja emissiokurssi 99,260.

Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, NatWest Markets, Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj.

“Olemme tyytyväisiä, että Elisan päättäväinen ja pitkäjänteinen strategian toteuttaminen ja kannattavuuden parantaminen näkyy erittäin vahvana kysyntänä yhtiön velkapapereihin. Tämä mahdollisti meille hyvän hinnoittelun. Tehdyllä järjestelyllä pidensimme rahoituksen keskimaturiteettia ja varaudumme tuleviin lainojen takaisinmaksuihin”, toteaa Elisan talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Jari Kinnunen, Talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 050 324 3521

Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja
puh. 050 555 3625

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Ruotsalainen organisaatio valitsi Innofactorin jäsenhallintahankkeen toteuttajaksi

logo.png

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 14.2.2019 klo 16.45

Ruotsalainen organisaatio on valinnut Innofactorin toimittamaan jäsenhallinta- ja tiketöintiratkaisun, sekä näiden integraation Microsoft Dynamics 365 Business Central -ratkaisuun. Hanke toteutetaan arviolta vuoden 2019 aikana. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Espoossa, 14.2.2019

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2013–2017 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 20 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

KORJAUS YHTIÖTIEDOTTEESEEN 14.2.2019 KLO 11:00: Fellow Finance Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2018-31.12.2018

Fellow Finance Oyj korjaa 14.2.2019 klo 11.00 antamaansa tilinpäätöstiedotetta seuraavasti. Julkaistun Konsernin toisen puolivuotisjakson (1.7.-31.12.2018) tuloslaskelman Ulkopuoliset palvelut olivat 664.510,71 euroa suuremmat kuin aikaisemmin raportoidut ja vastaavasti Rahoitustuotot ja -kulut olivat 664.510,71 euroa pienemmät. Tämä vaikuttaa toisen puolivuotisjakson osalta Liikevoittoon, Oikaistuun liikevoittoon, Käyttökatteeseen, Oikaistuun käyttökatteeseen sekä näihin liittyviin tunnuslukuihin. 1.7.-31.12.2018 puolivuotisjakson tiedot on korjattu alla olevaan tiedotteeseen.

Tilintarkastettuihin tilikauden 2018 (1.1.2018-31.12.2018) ja vertailukausien lukuihin tällä korjauksella ei ole vaikutusta.

Fellow Finance vahvassa kasvussa: liikevaihto kasvoi 38,2% ja liikevoitto 34,7%

2018 tilikauden yhteenveto

Liikevaihto oli 12,0 miljoonaa euroa (8,7), kasvua 38,2%Liikevoitto (EBIT) oli 3,4 miljoonaa euroa (2,5), kasvua 34,7%Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (2,5), kasvua 41,7%Liikevoittomarginaali oli 28,1%Oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBIT) oli 29,5%Tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroaOikaistu tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroaOsakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,19)Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS) oli 0,28 (0,19)Yhtiö listautui Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle 10.10.2018. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroaFellow Financen hallitus esittää 3.4.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta

1.7.-31.12.2018 yhteenveto

Liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa (4,7), kasvua 34,5%Liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa (1,5), kasvua 12%Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) oli 1,9 miljoonaa euroaPuolivuotisjakso sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä koskien Yhtiön listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Kuluja kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, joista 0,2 miljoonaa henkilöstökuluihin ja 0,9 miljoonaa rahoituskuluihin

Avainluvut

tuhatta euroa (ellei toisin mainittu)
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2018 07-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto (tuhatta euroa) 6 376.3 4 741.7 11 958.81) 8 655,71)
Josta välityspalkkiot 4 829.0 3 239.6 8 967.01) 5 975,21)
Josta korkotuotot lainoista 1 547.4 1 502.0 2 991.81) 2 680,41)
Käyttökate (EBITDA) 1 887.3 1 691.6 3 747.5 2 867,6
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 29.6 % 35.7 % 31.3 % 33,1 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 2 062.13) 1 691.6 3 922.33) 2 867,6
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali prosenttia 32.3%3) 35.7 % 32.8%3) 33,1 %
Liikevoitto (EBIT) 1 683.3 1 498.9 3 357.11) 2 493,01)
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 26.4 % 31.6 % 28.1%1) 28,8 %1)
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) 1 858.13) 1 498.9 3 531.93) 2 493,0
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali, prosenttia 29.1%3) 31.6 % 29.5%3) 28,8 %
Tulos ennen veroja (EBT) 48.0 809.9 1 053.11) 1 218,21)
Tulos ennen veroja (EBT) -marginaali, prosenttia 0.8 % 17.1 % 8.8 % 14,1 %
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) 1 163.13) 809.9 2 168.23) 1 218,2
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) -marginaali, prosenttia 18.2%3) 17.1 % 18.1%3) 14,1 %
Tilikauden tulos 11.9 722.6 797.91) 1 083,71)
Oikaistu tilikauden tulos 904.03) 722.6 1 690.03) 1 083,7
Lainaamon lainasaatavakanta 21 257.6 18 124.8 21 257.6 18 124,8
Lainaamon Konsernin ulkopuolinen korollinen velka 16 930.0 16 945.0 16 930.0 16 945,0
Oma pääoma/osake (osakeantioikaistu) euroa 2.0 0,72 2.0 0,722)
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia 0,3 % 37,9 % 8.5%1) 29,8 %1)
Omavaraisuusaste, prosenttia 44.8 % 19.1 % 44.8%1) 19,1 %1)
Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä) 31 24 271) 221)
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0.002 0,12 0.13 0,192)
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton euroa 0.143) 0,12 0.283) 0,192)
Oma pääoma/osake, euroa 2.0 18.0 2.0 18.0
Palkat ja palkkiot 929.3 512.4 1 525.5 924.8
Taseen loppusumma 32 392.5 21 890.3 32 392.5 21 890.3
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 6 401 875 5 817 625 6 112 151 5 817 6252)
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 7 128 625 5 817 625 7 128 625 5 817 6252)

1) Tilintarkastettu
2) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä Yhtiön osakkeenomistajille toteutetun maksuttoman osakeannin johdosta oikaistua osakemäärää. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin 7.9.2018 maksuttomasta osakeannista osana listautumiseen liittyviä järjestelyjä. Osakeantioikaisulla tarkoitetaan osakemäärän oikaisua maksuttoman osakeannin johdosta.
3) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita, joita kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonan edestä. 0,2 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 0,9 miljoonaa euroa rahoitustuotot ja -kulut ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.

Fellow Financen toimitusjohtaja Jouni Hintikka: Tapahtumarikas ja onnistunut vuosi
Kasvuvauhtimme ja tuloksemme vuonna 2018 oli erinomainen. Liikevaihtomme kasvoi lähes 40% 12 milj. euroon ja liikevoittomme kasvoi 3,4 milj. euroon (oikaistu liikevoitto 3,5 milj. euroa). Liiketoimintamme, palvelumme käyttäjien määrät ja välitettyjen lainojen määrä jatkoivat voimakasta kasvua koko vuoden ajan. Välitimme lainoja ennätyksellisesti 172 milj. eurolla, jossa kasvua edellisvuoteen 74%.

Vuoden 2018 merkittävimpinä virstanpylväinä listauduimme Nasdaq First North Finland- markkinapaikalle saaden noin 2800 uutta omistajaa yhtiöllemme ja laajennuimme kesällä Ruotsiin. Vuoden 2018 kehitystyömme palkintona avasimme tammikuussa 2019 jo viidennen lainamarkkinamme Tanskan. Palvelua käyttäviä sijoittaja-asiakkaita oli vuoden lopussa jo noin 60 maasta.

Vuonna 2019 tulemme jatkamaan vahvasti ja kannattavasti kasvaen toimialamme suunnannäyttäjänä kohti kunnianhimoisia tulevaisuuden tavoitteitamme. Laajennumme Euroopassa uusille markkinoille luoden perustaa tulevien vuosien kasvullemme sekä tuomalla uusia rahoitustuotteita nykyisille markkinoillemme tarjoten sijoittaja-asiakkaillemme entistä monipuolisempia sijoitusmahdollisuuksia muutoin lähes tuottamattomaan korkomarkkinaan.

Taloudelliset tavoitteet ja ohjeistus vuodelle 2019

Fellow Finance -konsernin vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 30% ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018.

Fellow Financen taloudellinen kehitys 2018

Fellow Finance -konsernin liikevaihto kasvoi 38,2 prosenttia edellisestä tilikaudesta 12,0 (8,7) miljoonaan euroon ja konsernin liikevoitto (EBIT) kasvoi 34,7 prosenttia 3,4 (2,5) miljoonaan euroon liikevoittomarginaalin ollessa 28,1% liikevaihdosta. Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 44,2% edellisestä tilikaudesta 7,7 (5,3) miljoonaan euroon ja tilikauden liikevoitto oli 2,0 (0,8) miljoonaa euroa.

Fellow Financen tase ja rahoitus
Fellow Finance -konsernin taseen loppusumma oli 32,4 (21,9) milj. euroa. Konsernin lainasaamiset olivat 21,3 (18,1) milj. euroa, vastaten 65,6% (82,8) taseen loppusummasta.

Fellow Finance -konsernin korollinen vieras pääoma oli 16,9 (16,9) milj. euroa. Vieras pääoma oli yhteensä 17,9 (17,7) milj. euroa ja oma pääoma 14,5 (4,2) milj. euroa.

Fellow Finance -konsernin omavaraisuusaste oli 44,8 (19,1) prosenttia. Taseen likvidit varat kasvoivat listautumisannin ja positiivisen tuloskehityksen myötä. Rahoitusasema vahvistui mahdollistaen tulevaisuuden kasvu- ja kehityssuunnitelmia.

Fellow Financen vakavaraisuus
Fellow Financen vakavaraisuuden hallinta on järjestetty maksulaitoksia säätelevien lakien ja määräysten mukaisesti. Vakavaraisuuden hallinnan perustana on, että maksulaitoksen omien varojen määrä, laatu ja kohdentuminen riittävät jatkuvasti kattamaan maksulaitokseen kohdistuvat olennaiset riskit. Maksulaitostoimintaan vaadittavan omien varojen määrän laskennassa Fellow Finance käyttää maksutapahtumasidonnaista laskentamenetelmää. Maksutapahtumaksi lasketaan sijoittajien tekemät rahasiirrot palvelun välityksellä lainansaajille ja lainansaajien suorittamat lainojen takaisinmaksut sijoittajille.

Fellow Finance Oyj:n omat varat olivat 12,94 milj. euroa (2,37) omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 0,4 milj. euroa (0,3) tilikauden päättyessä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden 2018 jälkeen

Yhtiö laajentui Tanskaan tammikuussa 2019. Tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiö on jatkanut palvelukehitystään Yhtiön strategian ja tavoitteiden mukaisesti laajentuen Euroopassa uusille markkinoille sekä luomalla uusia rahoitustuotteita nykyisillä markkinoillaan tarjoten sijoittaja-asiakkailleen entistä monipuolisempia korkosijoitus- ja hajautusmahdollisuuksia.

Varsinainen yhtiökokous ja osakkeenomistajien yksimieliset päätökset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.1.2018. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

Tilikaudelta 2017 päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa yhteensä 511.951,00 euroa.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä ja valittiin hallituksen jäseniksi: Teemu Nyholm, Jouni Hintikka, Harri Tilev, Jorma Alanne, Riikka Rajaviita ja Pontus Oinonen.

Päätettiin valita Yhtiön tilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton).

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi Yhtiö päätti osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä Helsingissä 1.8.2018 muuttaa hallituskokoonpanoaan Yhtiön listautumissuunnitelmien vuoksi. Tavoitteena oli parantaa listayhtiöltä vaadittavaa Corporate Governancea lisäämällä hallituksen monipuolista ja omistajista sekä toimivasta johdosta riippumatonta ulkopuolista osaamista. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Esa Laurila ja Kai Myllyneva. Hallituksessa jatkoivat Teemu Nyholm, Harri Tilev ja Jorma Alanne. Hallituksen riippumattomien jäsenten vuosipalkkioksi päätettiin 5000 euroa.

Muut osakkeenomistajien yksimieliset päätökset tilikaudella 2018 on käsitelty kohdassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet 1.8.2018 alkaen Kai Myllyneva puheenjohtajana ja varsinaisina jäseninä Teemu Nyholm, Jorma Alanne, Harri Tilev ja Esa Laurila. Vuonna 2018 hallitus kokoontui 15 kertaa ja osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 100%.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT Timo Helle (Grant Thornton).

Yhtiön toimitusjohtajana kuluvalla tilikaudella on toiminut Jouni Hintikka.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakemäärä 31.12.2018 oli 7 128 625 kappaletta. Yhtiö listautui tilikauden aikana Nasdaq First North Finland-markkinapaikalle. Yhtiön osakepääoma tilikauden 2018 lopussa oli 125.000 euroa.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 7.9.2018 yksimielisesti Yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja First North -listautumisen edellyttämistä muutoksista Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Osakkeenomistajat päättivät myös hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta, jonka nojalla voidaan laskea liikkeeseen enintään 1 700 000 Yhtiön uutta osaketta, sekä hallitukselle annettavasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen, jonka nojalla voidaan hankkia enintään 581 762 Yhtiön osaketta. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Fellow Finance laski First North -listautumisannissaan liikkeelle osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 7.9.2018 antaman valtuutuksen nojalla 1 300 000 osaketta ja 29.10.2018 suunnatussa osakeannissa 11 000 uutta osaketta johdon kannustinpalkkiona. Muilta osin osakkeiden ja oman pääoman muutoksista on kerrottu listautumisen yhteydessä laaditussa yhtiöesitteessä (26.9.2018). Tilikauden päättyessä Fellow Finance ei omistanut omia osakkeita.

Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä 9,98 miljoonan euron bruttovarat. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla käynnistyi 10.10.2018 kaupankäyntitunnuksella FELLOW. Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2018 oli 6,50 euroa. Tilikauden alin kaupankäyntikurssi oli 6,20 euroa ja ylin 8,25 euroa. Fellow Finance Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 46,34 miljoonaa euroa ja Yhtiöllä oli 2784 omistajaa.

Suurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.12.2018.

Nro Nimi Määrä (%)
1 TAALERI OYJ 1 847 163 25,91
2 MARGIN INVESTMENTS OY 830 843 11,66
3 TN VENTURES OY 830 843 11,66
4 OY T&T NORDCAP AB 646 436 9,07
5 AVENSIS CAPITAL OY 277 266 3,89
6 OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 140 060 1,96
7 VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 134 949 1,89
8 OP-SUOMI PIENYHTIÖT 130 000 1,82
9 SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT 129 366 1,81
10 KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 100 980 1,42

Osingonjakopolitiikka ja hallituksen voitonjakoehdotus

Fellow Financen hallitus on 31.7.2018 päättänyt Yhtiön osingonjakopolitiikasta. Fellow Finance pyrkii jakamaan osinkoa omistajillensa vähintään 30 prosenttia Fellow Finance -konsernin vuotuisesta nettotuloksesta, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Osingon maksuun ja sen suuruuteen vaikuttaa kuitenkin ainakin seuraavat tekijät: Yhtiön tulos ja taloudellinen tila, tulevat panostukset kasvuun, liiketoiminnan kassavirta, nettovelan määrä ja lainanhoitotarve ja muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät. Osingonjakopolitiikka on voimassa toistaiseksi.

Tilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan emoyhtiö Fellow Finance Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 13.436.667,11 euroa, josta tilikauden voitto oli 828.942,72 euroa.

Fellow Financen hallitus esittää 3.4.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, joka vastaa 30% raportoidusta tilikauden tuloksesta.

Konsernin tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000eur)
1.7-31.12.2018 1.7-31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017
(tilintarkastettu) (tilintarkastettu)
LIIKEVAIHTO 6 376.3 4 741.7 11 958.8 8 655.7
Liiketoiminnan muut tuotot 0.0 4.5 2.3 9.0
Materiaalit ja Palvelut
Rahoituskulut 0.0 0.0 0.0 0.0
Ulkopuoliset palvelut -1 949.3 -1 500.2 -3 788.7 -2 976.0
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 949.3 -1 500.2 -3 788.7 -2 976.0
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -869.1 -473.4 -1 414.1 -846.8
Eläkekulut -123.4 -89.3 -226.8 -157.7
Muut henkilösivukulut -26.5 -16.6 -40.4 -26.4
Henkilöstökulut yhteensä -1 019.0 -579.4 -1 681.4 -1 031.0
Poistot ja arvonalenemiset
Suunnitelman mukaiset poistot -191.5 -180.4 -365.5 -349.8
Konserniliikearvon poisto -12.4 -12.4 -24.8 -24.8
Poistot yhteensä -204.0 -192.8 -390.3 -374.6
Liiketoiminnan muut kulut -1 520.7 -975.0 -2 743.5 -1 790.1
LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 683.3 1 498.9 3 357.1 2 493.0
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 1.8 3.2 2.3 3.2
Korkokulut ja muut
rahoituskulut
Muille -1 637.1 -692.2 -2 306.3 -1 278.0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 635.3 -689.0 -2 304.0 -1 274.8
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 48.0 809.9 1 053.1 1 218.2
Tuloverot -36.1 -87.3 -255.2 -134.5
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 11.9 722.6 797.9 1 083.7
KONSERNIN TASE (1000eur)
VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 620.4 380.4
Liikearvo 35.2 60.0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 655.6 440.4
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 191.2 46.3
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 191.2 46.3
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 846.8 486.7
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Lainasaamiset 15 846.3 13 471.3
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 15 846.3 13 471.3
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 95.7 112.0
Lainasaamiset 5 411.3 4 616.7
Muut saamiset 1 156.9 1 182.2
Siirtosaamiset 347.5 267.1
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 011.3 6 178.0
Rahat ja pankkisaamiset
Käteisvarat 0.0 2.5
Pankkisaamiset 8 688.1 1 751.8
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 8 688.1 1 754.3
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 31 545.7 21 403.6
VASTAAVAA YHTEENSÄ 32 392.5 21 890.3
KONSERNIN TASE (1000eur)
VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 125.0 125.0
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
13 039.4 2 977.5
Edellisten tilikausien voitto/tappio 563.5 -10.3
Tilikauden voitto/tappio 797.9 1 083.7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 525.8 4 175.9
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 2 000.0 5 300.0
Muut velat 11 215.0 11 245.0
Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä 13 215.0 16 545.0
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 800.0 0.0
Ostovelat 275.9 322.5
Muut velat 3 017.9 477.6
Siirtovelat 558.0 369.3
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 651.8 1 169.4
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 866.8 17 714.4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 32 392.5 21 890.3
Rahoituslaskelma konserni (1000 eur)
Liiketoiminnan rahavirta 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 1 053.1 1 218.2
Suunnitelman mukaiset poistot 390.3 374.6
Rahoitustuotot ja -kulut 2 304.0 1 274.8
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 747.5 2 867.6
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -38.7 570.0
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 216.4 107.2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 925.2 3 544.8
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -2 306.3 -1 278.0
Saadut korot liiketoiminnasta 2.3 3.2
Maksetut välittömät verot -304.2 -149.1
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 316.9 2 120.9
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -750.5 -168.2
Myönnetyt lainat lisäys(-)/vähennys(+) -3 169.6 -6 026.3
Investointien rahavirta (B) -3 920.1 -6 194.5
Rahoituksen rahavirta
Listautumisanti 10 061.8
Lyhytaikaisten lainojen nostot 500.0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -715.0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 700.0 4 010.0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 500.0 -400.0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -512.0
Muuntoero 2.1 -5.0
Rahoituksen rahavirta (C) 9 537.0 3 605.0
Rahavarojen muutos 6 933.8 -468.6
Rahavarat tilikauden alussa 1 754.3 2 223.0
Rahavarat tilikauden lopussa 8 688.1 1 754.3
Rahavarojen erotus 6 933.8 -468.6
Oman pääoman muutoslaskelma Tilikausi 2018, 1000eur Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.1.2018 125.0 2 977.5 1 072.4 4 175.0
Osingonjako -512.0 -512.0
Optiomerkinnät 83.5 83.5
Osakeanti 9 978.4 9 978.4
Muunto- ja kurssierot 3.1 3.1
Tilikauden voitto 797.9 797.9
Loppusaldo 31.12.2018 125.0 13 039.4 1 361.4 14 525.8
Oman pääoman muutoslaskelma Tilikausi 2017, 1000eur Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.1.2017 125.0 2 977.5 185.3 3 287.8
Osingonjako 0.0
Optiomerkinnät 0.0
Osakeanti 0.0
Muunto- ja kurssierot -6.1 -6.1
Tilikauden voitto 894.2 894.2
Loppusaldo 31.12.2017 125.0 2 977.5 1 073.4 4 175.9
Oman pääoman muutoslaskelma Osavuosi 07-12/2018, 1000eur Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.7.2018 125.0 2 977.5 1 350.0 4 452.6
Osingonjako 0.0
Optiomerkinnät 83.5 83.5
Osakeanti 9 978.4 9 978.4
Muunto- ja kurssierot -0.6 -0.6
Tilikauden voitto 11.9 11.9
Loppusaldo 31.12.2018 125.0 13 039.4 1 361.4 14 525.8
Oman pääoman muutoslaskelma Osavuosi 07-12/2017, 1000eur Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.7.2017 125.0 2 977.5 351.2 3 453.7
Osingonjako 0.0
Optiomerkinnät 0.0
Osakeanti 0.0
Muunto- ja kurssierot -0.4 -0.4
Tilikauden voitto 722.6 722.6
Loppusaldo 31.12.2017 125.0 2 977.5 1 073.4 4 175.9

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019
Vuosikertomus 2018 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla viikolla 10. Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 3.4.2019 Helsingissä. Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 julkaistaan 23.8.2019.

FELLOW FINANCE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Jouni Hintikka

toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj

puh. +358 40 585 5009

jouni.hintikka@fellowfinance.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance lyhyesti

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 520 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2800 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 4.2.2019)

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Liikevaihto
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) = Käyttökate + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Liikevaihto
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) = Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali, % = Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Liikevaihto
Tulos ennen veroja (EBT), marginaali, % = Tilikauden tulos + tuloverot
Liikevaihto
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) = Tilikauden tulos + tuloverot + kertaluonteiset operatiiviset kulut1 + kertaluonteiset rahoituskulut2
Oikaistu tilikauden tulos = Tilikauden tulos + kertaluonteiset operatiiviset kulut1 + kertaluonteiset rahoituskulut2
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos (annualisoitu)
Oma pääoma keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden tulos
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu3 lukumäärä ajanjakson aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden tulos
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu3 lukumäärä ajanjakson aikana

MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) LEADDESK OY:N OSAKKEELLE ALKAA

TIEDOTE 14.2.2019 OSAKKEET

MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) LEADDESK OY:N OSAKKEELLE ALKAA

LeadDesk Oy:n ja Lago Kapital Oy:n välinen markkinatakaussopimus täyttää Nasdaq Helsingin markkinatakausohjeen (liquidity providing) vaatimukset. Markkinatakaus koskee LeadDesk Oy:n osaketta 15.2.2019 alkaen.

Yhtiön nimi: LeadDesk Oy
Kaupankäyntitunnus: LEADD
Liikkeeseenlaskijatunnus: LEADD
ISIN-koodi: FI4000364120
Orderbook id: 168114

Markkinatakaaja (LP): Lago Kapital Oy
Markkinatakaus alkaa: 15.2.2019

Nasdaq Helsinki
Global Listing Services

VMP vahvistaa asemaansa kaupan alan henkilöstövuokrauksessa ostamalla Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n

VMP OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.02.2019 KLO 15.30

VMP vahvistaa asemaansa kaupan alan henkilöstövuokrauksessa ostamalla Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n

VMP Oyj jatkaa strategiansa mukaista henkilöstöpalvelumarkkinan konsolidaatiota ostamalla Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n. Extraajat tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita valtakunnallisesti ja keskittyy erityisesti kaupan toimialan asiakkaisiin ja työntekijöihin.

Extraajilla on toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Yhtiö on perustettu vuonna 2012, ja yhtiö palvelee vuositasolla yli 900 asiakasta ja työllistää noin 5 000 henkilöä. Yhtiö tunnetaan vahvasta kaupan toimialan osaamisesta, hyvästä asiakaspalvelusta ja erittäin korkeasta toimitusvarmuudesta. Henkilöstöratkaisu Extraajien edellisen tilikauden liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,7 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa vahvistaa VMP:n asemaa erityisesti kaupan toimialalla ja tasapainottaa henkilöstövuokraustoiminnan asiakastoimialoja. ”Olen erittäin tyytyväinen, että Extraajat on jatkossa osa VMP:tä. Extraajien ja HoReCaan keskittyvän Enjoy-konsernin yritysjärjestelyiden myötä asemamme palvelusektorilla on vahvistunut merkittävästi. Kaupan ja HoReCan toimialat ovat kiinnostavia niiden vakaan kasvun vuoksi ja hankkimillamme yhtiöillä on odotettavissa myös keskinäisiä synergioita.”, sanoo VMP Oyj:n toimitusjohtaja Juha Pesola.

”Näemme kaupan toimialalla paljon kasvupotentiaalia ja mahdollisuuksia tuottaa asiakkaille uusia palveluita. Kehittäminen ja kehittyminen edellyttävät resursseja ja halua panostaa kasvuun. Ajatukset toimialan tulevaisuudesta olivat VMP:n kanssa yhteneväisiä ja uskon vahvasti, että yhdessä tekemällä Extraajien hyvä menestys saa jatkoa”, toteaa Extraajien toimitusjohtaja Jussi Siiriäinen.

VMP rahoittaa yrityskaupan pankkilainalla ja kassavaroillaan. Kiinteä velaton kauppahinta on noin 7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Juha Pesola, VMP Oyj, toimitusjohtaja
juha.pesola@vmp.fi
puh. +358 (0)40 307 5105

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, Enjoy-, Personnel-, Eezy- ja Alina-brändit.

OP Ryhmän viestintä- ja tiedonantopolitiikkaa on päivitetty

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote 14.2.2019 klo 15.15

OP Ryhmän viestintä- ja tiedonantopolitiikkaa on päivitetty

OP Ryhmän ryhmätasoista viestintä- ja tiedonantopolitiikkaa on päivitetty OP Osuuskunnan johtokunnan sekä OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n hallitusten päätöksillä. Uusi tiedonantopolitiikka astuu voimaan tänään 14.2.2019.

Viestintä- ja tiedonantopolitiikassa käsitellään OP Ryhmän viestintää sekä OP Osuuskunnan tytäryhtiöiden OP Yrityspankki Oyj:n (OP Yrityspankki) ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) tiedonantovelvollisuuden täyttämistä. OP Ryhmä viestii yhdessä arvopaperin liikkeeseenlaskijoiden OP Yrityspankin ja OPAn kanssa tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista.

Päivitetyssä viestintä- ja tiedonantopolitiikassa painotetaan ryhmätasoista tiedottamista ja arviointia myös liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä. Tulosnäkymien antamista on tarkennettu siten, että jatkossa sanallinen tulosnäkymä annetaan ainoastaan ryhmätasoisesti OP Ryhmän taloudellisissa raporteissa. OP Yrityspankki ja OPA esittävät jatkossa arvion liikkeeseenlaskijaa koskevasta tulevasta kehityksestä toimintakertomuksissaan.

Edellä mainittujen muokkausten lisäksi tiedonantopolitiikkaan on päivitetty uudet organisaationimet.

Päivitetty viestintä- ja tiedonantopolitiikka on liitteenä ja saatavilla lisäksi osoitteesta op.fi > OP Ryhmä > Medialle > Viestintä- ja tiedonantopolitiikka.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätiedot:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.

Liite

OP Ryhmän tiedonantopolitiikka 2019.pdf

facebook twitter