Etusivu » Arkistot 7.2.2019

Pöyry Oyj: ÅF AB (publ) on saanut kaikki tarvittavat lakisääteiset hyväksynnät kaikista Pöyry Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen toteuttamiselle ja ilmoittaa ostotarjouksen ehdottomaksi

Pöyry Oyj Pörssitiedote 7.2.2019 klo 18:15

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

ÅF AB (publ) on saanut kaikki tarvittavat lakisääteiset hyväksynnät kaikista Pöyry Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen toteuttamiselle ja ilmoittaa ostotarjouksen ehdottomaksi

ÅF AB (publ) (“ÅF”) aloitti 20.12.2018 vapaaehtoisen Pöyry Oyj:n (“Pöyry”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Pöyryn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (“Ostotarjous”). ÅF jatkoi 31.1.2019 Ostotarjouksen tarjousaikaa 15.2.2019 asti.

ÅF on tänään julkistanut pörssitiedotteella seuraavat tiedot:

ÅF:n mukaan ÅF on tänään saanut Venäjän kilpailuviranomaiselta hyväksynnän Ostotarjouksen toteuttamiselle. Kuten 31.1.2019 tiedotettiin, ÅF oli jo tuolloin saanut hyväksynnät Ostotarjouksen toteuttamiselle Itävallan, Norjan ja Ruotsin kilpailuviranomaisilta. Näin ollen ja koska ÅF ei ole tietoinen, että Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttäisi muita lakisääteisiä hyväksyntöjä, on tarvittavia lakisääteisiä hyväksyntöjä koskeva toteuttamisedellytys täyttynyt.

Lisäksi ÅF:n saatavilla olevan alustavan tiedon mukaan Ostotarjouksessa 6.2.2019 mennessä tarjotut osakkeet yhdessä ÅF:n markkinoilta ostamien yhteensä 6 287 006 Pöyryn osakkeen kanssa edustavat noin 98,6 prosenttia kaikista Pöyryn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Näin ollen Ostotarjouksen 90 prosentin vähimmäishyväksyntäedellytys on myös täyttynyt. Lisäksi ÅF on päättänyt luopua kaikista Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä, jotka eivät vielä ole täyttyneet, ja ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi.

Koska ÅF ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, Ostotarjouksen ehtojen mukaan osakkeista jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä ei ole enää mahdollista peruuttaa, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen osakkeista ennen Pöyryn osakkeita koskevien toteutuskauppojen toteuttamista arviolta 21.2.2019.

ÅF:n edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Liite: ÅF:n pörssitiedote 7.2.2019

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2018 oli 580 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 120 toimistoa.

Tärkeää tietoa

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI (MILLÄÄN TAVALLA MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE, TELEFAKSILLA, PUHELIMITSE TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ, MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA) AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Pöyryn Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Pöyryn osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Pöyryn muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, Pöyryn, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tähän pörssitiedotteeseen tai tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu soveltuvien Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Pöyryn osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska ÅF ja Pöyry ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki ÅF:n ja Pöyryn johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Pöyryn osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ÅF:ää tai Pöyryä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. ÅF:n, Pöyryn ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen, kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti “Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

ÅF ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan ÅF:n tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa sellaisia Pöyryn osakkeita, jotka ovat Ostotarjouksen kohteena, tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssitiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Pöyryn osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. ÅF:n taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Pöyryn arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (the U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt ilmaukset “pyrkii”, “ennakoi”, “olettaa”, “uskoo”, “voisi”, “arvioi”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, “pitäisi”, “tulee” ja muut ÅF:ään, Pöyryyn, Ostotarjoukseen tai ÅF:n ja Pöyryn liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat ovat tunnistettavissa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty tämän pörssitiedotteen useissa kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa ÅF:n liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, mukaan lukien strategisista suunnitelmista, synergioista ja kasvusta, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja ovat alttiita useille riskeille ja epävarmuustekijöille. Sijoittajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että ÅF:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. ÅF tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään tarkistuksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka huomioisivat tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Vastuuvapauslauseke

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), jonka toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonta (Finansinspektionen), toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun johtavana taloudellisena neuvonantajana sekä Ostotarjouksen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Access Partners Oy toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Access Partners Oy:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Liite

ÅF pörssitiedote 07 02 2019.pdf

Outokumpu ilmoittaa uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta toimitusjohtajalle

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
7.2.2019 klo 16.55

Outokumpu ilmoittaa uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta toimitusjohtajalle

Outokummun hallitus on hyväksynyt toimitusjohtajaa koskevan uuden osakeosto-ohjelman ja uuden suoritepohjaisen osakeohjelman, joilla on kahden (2) vuoden ansaintajakso vuosien 2019–2020 aikana. Ohjelmat koskevat vain toimitusjohtajaa. Osakeosto-ohjelman palkkio-osakkeet suoritetaan joulukuussa 2020 ja suoritepohjaisen osakeohjelman maaliskuussa 2021.

Suoritepohjaisen osakeohjelman enimmäisosakemäärä (mukaan lukien verot) on 120 000 osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Palkkio luovutetaan Outokummun osakkeina soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen, mikäli hallituksen määrittämät suoritustavoitteet on saavutettu.

Toimitusjohtajan osakeosto-ohjelman ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja hankkii yhteensä 56 296 Outokummun osaketta ja on oikeutettu vastaanottamaan kolme osaketta jokaista ostamaansa 56 296 osaketta kohti, eli enintään yhteensä 168 888 osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Osakeosto-ohjelman ehtona on, että toimitusjohtaja pitää oman omistuksensa Outokummun osakkeissa muuttumattomana vuoden 2020 loppuun saakka.

Osakepalkkiot maksetaan Outokummun hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

Lisätietoja

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. +358 9 421 3466, +358 40 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. +358 50 522 0924

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi

Outokummun rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman seuraava ansaintakausi 2019–2021

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
7.2.2019 klo 16.50

Outokummun rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman seuraava ansaintakausi 2019–2021

Outokummun hallitus on hyväksynyt yhtiön rajoitettuja osakkeita koskevan osakepalkkio-ohjelman ansaintakauden 2019–2021 alkamisen. Ansaintakausi alkaa vuoden 2019 alusta, ja osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022.

Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä, esim. avainrekrytoinneille, poikkeukselliselle suoriutumiselle, korkealle potentiaalille tai muille erityisille yksilöllisille tilanteille. Kaudella 2019–2021 ohjelmasta voidaan allokoida enintään 250 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien). Brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Outokumpu maksaa osakepalkkiot yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, jolloin yhtiön osakemäärä ei muutu. Lisätietoa osakepalkkio-ohjelmista ja niiden ehdoista on osoitteessa: https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/governance/remuneration/share-based-incentive-programs.

Lisätietoja

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. +358 9 421 3466, +358 40 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. +358 50 522 0924

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi

Privanet Group ostaa Noweco-pääomasijoitusyhtiöt ja perustaa listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittavan rahaston

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
07.02.2019 kello 16.30

Privanet Group ostaa Noweco-pääomasijoitusyhtiöt ja perustaa listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittavan rahaston

Privanet Group Oyj on allekirjoittanut 7.2.2019 esisopimuksen, jonka myötä Privanet Group ostaa Noweco Partners Oy:n koko osakekannan. Nykyinen Noweco Partnersin toimitusjohtaja Mauri Visuri ja talousjohtaja Kaarina Pekkinen ovat mukana käynnistämässä uutta Noweco Nordic Fund V Ky -rahastoa ja sen hallinnointia.

”Noweco ja Privanet muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden. Privanetin vuosi vuodelta kasvava kasvuyritysten hankevirta, yritysten monipuoliset rahoitustarpeet sekä Noweco-konsernin pitkä kokemus pääomasijoitustoiminnasta luovat yhdessä erinomaisen mahdollisuuden kasvuyritysten pääomasijoitustoiminnalle”, toteaa Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Karri Salmi.

Uusi Noweco Nordic Fund V Ky -rahasto tulee sijoittamaan pohjoismaisiin, pääosin suomalaisiin ja norjalaisiin kasvuyrityksiin. Rahasto on tarkoitus suunnata pääasiassa suomalaisille, ammattimaisille sijoittajille sekä mahdollisesti myös ETA-alueella sijaitseville ammattimaisille sijoittajille. Rahaston markkinoinnin on suunniteltu alkavan huhtikuussa, jolloin rahaston käynnistyminen tapahtuisi arviolta elokuussa 2019.

Noweco Nordic Fund V Ky -rahaston sijoitusedellytykset täyttyvät, mikäli kohdeyrityksen liikevaihto ylittää miljoona euroa, arvo on 3 ja 20 miljoonan euron välillä ja henkilökuntaa on enemmän kuin viisi. Kohdeyrityksen kassavirta voi olla vielä negatiivista ja yritys voi olla vielä tappiollinen. Lähtökohtaisesti rahasto sijoittaa kohdeyhtiöön minimissään miljoona euroa ja edellyttää vähintään yli 10 prosentin omistusosuutta.

”Teknoventure Oy on ollut mukana kehittämässä suomalaista pääomasijoitustoimintaa rahastomuodossa jo vuodesta 1991 alkaen. On motivoivaa olla mukana luomassa uutta merkittävää kasvua tukevaa Noweco Nordic Fund V -rahastoa. Teknoventuren toiminta jatkuu nykyisessä muodossaan ja vahvistamme samalla uuden rahaston deal flow’ta omien hankkeidemme kautta.”, sanoo toimitusjohtaja Mauri Visuri.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Karri Salmi, toimitusjohtaja
+358 (0)50 67 540
karri.salmi@privanet.fi

Teknoventure Oy
Mauri Visuri, toimitusjohtaja, osakas
+358 (0)40 865 7946
mauri.visuri@teknoventure.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kolmellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi.

Noweco Partners lyhyesti
Noweco-konserni on toiminut pääomasijoittajana 1990-luvulta alkaen ja hallinnoinut yhteensä kahtatoista erillistä pääomasijoitusrahastoa. Ennen omistusjärjestelyä Noweco-konserniin kuulunut tytäryhtiö Teknoventure Oy (www.teknoventure.fi) siirtyy kokonaan myyjien omistukseen. Kaupan kohteena olevaan Noweco Partners -konserniin jää emoyhtiön lisäksi sen kokonaan omistama tytäryhtiö Noweco Management Oy, joka on aiemmin hallinnoinut Wedeco-rahastoja.

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement070219

Suomi asettaa edistyksellisen 30 prosentin biopolttoainevelvoitteen vuodelle 2030

(UPM, Helsinki, 7.2.2019 klo 16.00 EET) – Eduskunta on eilen 6. helmikuuta hyväksynyt lain, joka asettaa asteittain 30 prosenttiin nousevan biopolttoainetavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Laki asettaa myös maailmanluokan 10 prosentin alatavoitteen kehittyneille biopolttoaineille vuoteen 2030 mennessä.

UPM on tyytyväinen eduskunnan asettamaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen vähentää liikenteen hiilipäästöjä:

“UPM on johtava uusiutuvan energian direktiivin mukaisten kehittyneiden biopolttoaineiden tuottaja, ja pidämme Suomen tavoitetta rohkeana ja konkreettisena askeleena kohti vähempipäästöistä liikennettä”, sanoo UPM Biopolttoaineiden liiketoimintajohtaja Sari Mannonen.

UPM tuottaa puupohjaista uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä Lappeenrannan biojalostamolla. UPM on myös julkaissut tutkivansa kasvumahdollisuuksia biopolttoaineissa ja on hiljattain saanut valmiiksi ympäristövaikutusten arvioinnin mahdolliselle 500 000 tonnin vuosituotannon biojalostamolle Kotkaan.

“Eduskunnan päätös on erittäin tervetullut. Meistä on hienoa, että myös muut maat, kuten Ruotsi ja Norja, ovat edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä liikennesektorilla”, sanoo UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Marko Janhunen.

“Liikenteen hiilipäästöjen vähentäminen vaatii koko työkalupakin käyttöä – tarvitsemme kaikkia taloudellisesti ja teknologisesti toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä kehittyneistä biopolttoaineista sähköautoihin ja moottoritehokkuuden parantamiseen”, Janhunen päättää.

Lisätietoja antavat:
Marko Janhunen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, UPM, puh. +358 50 5900047

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita: Twitter | Facebook | Youtube

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjun vertailukelpoinen myynti kasvoi tammikuussa 1,3 prosenttia

Kotipizza Group Oyj

Lehdistötiedote 7.2.2019, klo 15.10 (EET)

Kotipizza-ketjun vertailukelpoinen myynti kasvoi tammikuussa 1,3 prosenttia

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Kotipizza-ravintoloiden myynti kasvoi tammikuussa 2019 7,4 prosenttia edellisvuodesta. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) nousi 1,3 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 254 ravintolan myyntilukuihin.

Vuoden 2019 tammikuun myynti oli 9,7 miljoonaa euroa, kun edeltävänä vuonna samaan aikaan myynti oli 9,1 miljoonaa euroa. Ketjumyynti on kasvanut tammikuu 2019 mukaan lukien 46 peräkkäistä kuukautta.

Ketjun kivijalkaravintoloiden myynti kasvoi 8,5 prosenttia ja shop in shop
-ravintoloiden myynti 0,5 prosenttia. Verkkokaupan myynti nousi 68,9 prosenttia
1 498 000 euroon. Verkkokaupan myynti koostuu pääasiassa 88 kuljetuksia tarjoavan kivijalkaravintolan myynnistä ja sisältyy kokonaisuudessaan kivijalkaravintoloiden myyntiin.

Kotipizzan kumulatiivinen ketjumyynti tilikauden alusta (1.2.–31.1.) on kasvanut 14,9 prosenttia edellisvuodesta 122,1 miljoonaan euroon.

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Chalupa-ravintoloiden myynti kasvoi tammikuussa 2019 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2019 tammikuun myynti oli 184 000 euroa. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) laski 3,9 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 11 ravintolan myyntilukuihin.

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Social Burgerjoint -ravintoloiden myynti kasvoi tammikuussa 2019 445,4 prosenttia edellisvuodesta. Tammikuun myynti oli 409 000 euroa. Vertailukelpoinen myynti laski tammikuussa 28,3 prosenttia ja se perustuu yhden ravintolan myyntiin.

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvan No Pizza -ravintolan tammikuun 2019 myynti oli 56 000 euroa.

Kotipizza-ketjun kuukausimyynnit

Tammikuu 2019 2018 Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 9 735 9 065 7,4
Kivijalkaravintolat 8 422 7 759 8,5
Shop in shop -ravintolat 1 313 1 307 0,5

Verkkokaupan myynti (tuhatta euroa) (sisältyy kivijalka-ravintoloiden myyntiin)

1 498

887

68,9

Kotipizza-ravintoloiden määrä

280

266

Kivijalkaravintolat 182 169
Shop in shop -ravintolat 98 97

Kuljetuksia tarjoavat ravintolat

88

76

Chalupa-ketjun kuukausimyynnit

Tammikuu 2019 2018 Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 184 181 1,9

Chalupa-ravintoloiden määrä

13

13

Social Burgerjoint -ravintoloiden kuukausimyynnit

Tammikuu 2019 2018 Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 409 75 445,4

Social Burgerjoint
-ravintoloiden määrä

4 1

No Pizza -ravintolan kuukausimyynnit

Tammikuu 2019
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 56

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju ja sitä hallinnoiva Kotipizza Oyj ovat osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, meksikolaistyyppistä Chalupa-ravintolaketjua hallinnoiva Chalupa Oy, Social Burgerjoint -ravintolaketjua hallinnoiva The Social Burger Joint Oy sekä kansainvälisille markkinoille suunnattu No Pizza -ravintolakonsepti, jonka ensimmäinen ravintola avattiin kesäkuussa 2018.

Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group
-konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 79,9 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 8,52 miljoonaa euroa.

Liite

Tiedote Kotipizzan myynti tammikuu 2019

Kotipizza Group Oyj: Lähipiirin liiketoimet

Kotipizza Group Oyj

Pörssitiedote 7.2.2019, klo 15.00 (EET)

Lähipiirin liiketoimet

Kotipizza Group Oyj ja Orkla ASA ovat sopineet rahoitusjärjestelystä, jonka puitteissa Orkla ASA on lainannut Kotipizza Group Oyj:lle 14 000 000 euroa. Kyseessä on lähipiirin liiketoimi, sillä Orkla ASA omistaa noin 99,3 prosenttia Kotipizza Group Oyj:n osakkeista.

Kotipizza Group Oyj käyttää Orkla ASA:lta saatavan rahoituksen Kotipizza Group Oyj:n vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyyn.

Kotipizza Group Oyj:n hallitus on arvioinut, että lähipiiriliiketoimen ehdot ovat kaikkiin osakkeenomistajiin nähden tasapuoliset ja kohtuulliset erityisesti, koska Orkla ASA:n tarjoaman rahoituksen ehdot ovat Kotipizza Group Oyj:lle huomattavasti paremmat kuin nykyisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen ehdot. Näin ollen Kotipizza Group Oyj:n tulevat rahoituskulut pienenevät järjestelyn toteuttamisen myötä. Järjestely toteutettiin 7.2.2019.

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju ja sitä hallinnoiva Kotipizza Oyj ovat osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, meksikolaistyyppistä Chalupa-ravintolaketjua hallinnoiva Chalupa Oy, Social Burgerjoint -ravintolaketjua hallinnoiva The Social Burger Joint Oy sekä kansainvälisille markkinoille suunnattu No Pizza -ravintolakonsepti, jonka ensimmäinen ravintola avattiin kesäkuussa 2018.

Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group
-konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 79,9 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 8,52 miljoonaa euroa.

Liite

Tiedote Lähipiirin liiketoimet

Sampo Oyj: Yhtiökokouskutsu

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2019 klo 14.30

Sampo Oyj: Yhtiökokouskutsu

Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.4.2019 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, hallit 5ab, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Johdon katsaukset sekä vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Hallituksen puheenjohtajan katsaus palkitsemisesta vuonna 2018

– Konsernijohtajan katsaus

– Tilintarkastajan esitys tilintarkastuskertomuksesta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,85 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioiden määrät säilyvät kokonaisuudessaan nykyisellään ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan vuotuisena palkkiona seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 90 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 175 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

– varapuheenjohtajalle 25 000 euroa,

– tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 25 000 euroa, ja

– tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Adine Grate Axén ja Eira Palin-Lehtinen eivät ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että Fiona Clutterbuck ja Johanna Lamminen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten Antti Mäkistä lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Mäkisen ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan merkittävän osakkeenomistajan Solidium Oy:n toimitusjohtajana (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan g mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan). Enemmistö ehdotetuista hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista sekä yhtiöstä.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että Sampo Oyj:n sekä Mandatum Life ja Topdanmark -konsernien tilintarkastajana toimi vuonna 2018 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young. If-konsernin tilintarkastajaksi valittiin 9.4.2018 tilintarkastusyhteisö KPMG AB. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2018 palkkiota tilintarkastustehtävistä Sampo-konsernissa laskun mukaan yhteensä 2 459 540 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöille maksettiin heidän valitsemisensa jälkeen muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 614 892 euroa.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli yhtiökokous valitsee Ernst & Young Oy:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Tarkastusvaliokunta toteaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty sellaisen Tilintarkastusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.4.2014 annettu asetus (EU) N:o 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta, “Tilintarkastusasetus”) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,0 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtävät omien osakkeiden hankinnat ehdotetaan tehtävän niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sampo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Sampo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/vuosi2018 viimeistään 8.3.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään 23.4.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.4.2019 klo 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä mainittuna aikana. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internetissä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6907 maanantai-perjantai klo 9.00-16.00;

c) faksilla numeroon 010 516 0623; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Sampo Oyj, Yhtiökokous, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen on ilmoitustavasta riippumatta oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä torstaina 4.4.2019 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asiamiehen tai lakisääteisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakisääteisen edustajan henkilötunnus.

Internetpalvelussa tehtävän valtuutuksen yhteydessä tarvitaan lisäksi arvo-osuustilin numero. Osakkeenomistajien Sampo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Sampo Oyj, Yhtiökokous, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sampo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.2.2019 yhteensä 554 151 850 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 554 151 850 ääntä, ja 1 200 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 6 000 000 ääntä, eli yhteensä 555 351 850 osaketta ja 560 151 850 ääntä. Kullakin A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

Helsinki, 7.2.2019

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

NORDEA BANK ABP:N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 8.2.2019

TIEDOTE 7.2.2019 TURBO WARRANTIT

NORDEA BANK ABP:N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 8.2.2019

Nasdaq Helsinki on päättänyt ottaa kaupankäynnin kohteeksi 43 warranttia, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Warranttien listauspäivä on 8.2.2019 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikan NSDX-segmentille. (HEL Warrants)

Perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa.

Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

facebook twitter