Etusivu » Arkistot 5.2.2019

Neo Industrial Oyj: vuoden 2018 tuloksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen 12.2.2019

NEO INDUSTRIAL OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 5.2.2019 klo 17.35

Neo Industrial Oyj: vuoden 2018 tuloksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen 12.2.2019

Neo Industrial julkaisee yhtiön tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018 pörssitiedotteena tiistaina 12.2.2019 klo 10.00. Yhtiö pitää samaan aikaan Hyvinkäällä tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille.

TIEDOTUSTILAISUUS
Aika: Tiistai 12.12.2019 klo 10-11
Paikka: Villatehdas, kokoustila Värttinä, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 8.2. klo 15 mennessä.

Tervetuloa!

Ralf Sohlström
Toimitusjohtaja

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Viestintäpäällikkö Riina Silvennoinen
riina.silvennoinen@neoindustrial.fi
Puh. 0207 200 395

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Korjaus: Kutsu Martela Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Martela Oyj, pörssitiedote 5.2.2019

Martela Oyj:n vuoden 2019 yhtiökokouskutsun kohdan C kappaleissa “osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja” ja kappaleessa “hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja” oli virheelliset päivämäärät.

Virheellinen päivämäärä kappaleessa “osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja”: ”Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.3.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.”

Korjattu lause: ”Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.3.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.”

Virheellinen päivämäärä kappaleessa “hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”: ”Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2019 klo 10.00 mennessä.”

Korjattu lause: ”Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2019 klo 10.00 mennessä.”

Alla korjattu kutsu kokonaisuudessaan:

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.3.2019 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen

aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 maksettaisiin osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 17.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3 400,00 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille kullekin 1 700,00 euroa kuukaudessa ja lisäksi valiokuntajäsenyydestä maksettaisiin palkkiona 1 600,00 euroa vuodessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei hallituksen jäsenyydestä maksettaisi erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvattaisiin Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyiset jäsenet Minna Andersson, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela, Katarina Mellström ja Anni Vepsäläinen, sekä uutena jäsenenä Jan Mattsson, jonka ansioluettelo tulee nähtäville yhtiön verkkosivuille osoitteessa www.martela.fi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kirsi Komi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valintaa varten.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Jukka Rajala. Tilintarkastajan toimikausi päättyisi valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 415 560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 415 560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu ja Martela Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.martela.fi viimeistään 21.2.2019. Vuosikertomus on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 9.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 27.3.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.3.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta osoitteeseen IR@martela.com
b) kirjeitse osoitteeseen Martela Oyj, Investor Relations, PL 44, 00371 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot.

Osakkeenomistajien Martela Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Martela Oyj, Investor Relations, PL 44, 00371 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Martela Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.2.2019 yhteensä 4 155 600 osaketta, 604 800 K-sarjan osaketta ja 3 550 800 A-sarjan osaketta. K-sarjan osakkeilla on kullakin 20 ääntä ja A-sarjan osakkeilla 1 ääni.

Helsingissä 5. helmikuuta 2019

MARTELA OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Kalle Lehtonen, talousjohtaja, puh. 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Orion ja Bayer julkistavat darolutamidin ARAMIS-tutkimuksesta saatua uutta tietoa eturauhassyövästä

Orion Oyj Lehdistötiedote 5.2.2019 klo 15.00

Orion ja Bayer julkistavat darolutamidin ARAMIS-tutkimuksesta saatua uutta tietoa eturauhassyövästä

Vuoden 2019 ASCO GU -syöpäsymposiumissa esitetään kliinisen III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset darolutamidi-tutkimusyhdisteen käytöstä etäpesäkkeettömän eturauhassyövän hoidossa.

Orion Oyj ja Bayer ilmoittivat tänään, että niiden yhdessä kehittämää darolutamidi-tutkimusyhdistettä koskevia tutkimustuloksia esitellään Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO GU) urogenitaalisia syöpiä käsittelevässä symposiumissa San Franciscossa 14-16.2.2019.

Esitettäviä tietoja ovat muun muassa III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset. Satunnaistetulla lumekontrolloidulla kaksoissokkotutkimuksella arvioitiin darolutamidin turvallisuutta ja tehokkuutta etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla ja joilla on riski syövän leviämiseen. Darolutamidia kehittävät yhdessä Orion ja Bayer.

Bayer aikoo keskustella ARAMIS-tutkimuksen tuloksista ja myyntilupahakemuksen jättämisestä terveysviranomaisten kanssa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt darolutamidille etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa nopeutetun käsittelyn statuksen.

ASCO GU -syöpäsymposiumissa San Franciscossa esitellään seuraavia merkittäviä darolutamiditutkimuksia ja niiden tuloksia:

ARAMIS: Efficacy and safety of darolutamide in non-metastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC)

Abstrakti: 140, Board A4, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress, Oral Abstract Session A: Prostate Cancer Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST (posteriesitys) ja 13.45-13.55 PST (suullinen esitys)

Higher blood-brain barrier penetration of [14C]apalutamide and [14C]enzalutamide compared to [14C]darolutamide in rats using whole-body autoradiography

Abstrakti: 156, Board F21, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST

ODENZA: A study of patient preference between ODM-201 (darolutamide) and enzalutamide in men with metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC)

Abstrakti: TPS334, Board N10, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST

Drug-drug interaction (DDI) of darolutamide with cytochrome P450 (CYP) and P-glycoprotein (P-gp) substrates: Results from clinical and in vitro studies

Abstrakti: 297, Board D5, Poster Session B: Prostate Cancer, Urothelial Carcinoma, and Penile, Urethral, Testicular, and Adrenal Cancers Ajankohta: Perjantai 15.2.2019 klo 12.15-13.45 PST ja 17.15-18.15 PST

Darolutamidi

Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Darolutamidista on saatu lupaavia I- ja II-vaiheen tuloksia kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa. Parhaillaan on käynnissä III-vaiheen tutkimus levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (ARASENS) hoidosta. Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidiä.

Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Bayer

Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja maatalouteen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja heidän elämänlaatuaan parantaviksi. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisella tavalla. Vuonna 2017 Bayerilla oli noin 99 800 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 35 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,4 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 4,5 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilö ja mediakontaktit:

Terhi Ormio
Viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Outotecilta suodatusteknologiaa litiumin tuotantolaitokselle Australiaan

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.2.2019 KLO 14.00

Outotecilta suodatusteknologiaa litiumin tuotantolaitokselle Australiaan

Outotec on saanut noin 12 miljoonan euron tilauksen suodatusteknologian ja palveluiden toimituksesta Australiaan rakennettavalle litiumin tuotantolaitokselle. Tilaus on kirjattu vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauskertymään.

Outotecin toimitukseen sisältyvät omaan tuotekehitykseen perustuvien Outotec© Larox -painesuodatinten suunnittelu ja toimitus sekä asennuksen ja käyttöönoton asiantuntijapalveluita ja varaosia.

Valmistuttuaan laitos tuottaa spodumeenirikasteesta litiumhydroksidia.

“Tämä on mieluisa yhteistyöhanke, jossa saamme olla toteuttamassa maailmanluokan laitosta. Outotecin kehittämillä teknologioilla voidaan erottaa litiumia sekä suolajärvistä että spodumeenimalmista akkulaatuisiksi litiumkemikaaleiksi saakka. Meillä on hyvä asema litiumin jalostuksen kasvumarkkinoilla”, sanoo Outotecin Minerals Processing -liiketoiminnan johtaja Kimmo Kontola.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Kimmo Kontola, Minerals Processing -liiketoimintayksikön johtaja
puhelin 040 822 7100

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS STE DB5 MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S YHTIÖTIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS STE DB5 MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman MINIS STE DB5 minifutuurin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua minifutuurin rajatason (Barrier Level). Kyseisen minifutuurin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 5.2.2019 kello 10:19.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa minifutuuria:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: MINIS STE DB5

ISIN-koodi: DK0061130440

Kohde-etuus: Stora Enso Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 5.2.2019

Rajataso: 12.182720 euroa

Rahoitustaso: 12.556207 euroa

Kerroin: 1

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 16.12.2022

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin ylintä hintaa, joka on 12.46 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 0.09621 euroa / minifutuuri.

Minifutuuri on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Irlannin keskuspankin 18.6.2018 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 24.7.2018, 3.10.2018, 9.10.2018, 19.10.2018, 12.11.2018, 12.12.2018 ja 18.1.2019 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja minifutuurin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Lehdistötiedote: Terveystalon hammaslääkärikeskusverkosto laajenee – Länsi-Vantaan Hammaslääkärit Oy osaksi Terveystaloa

Terveystalo on sopinut Länsi-Vantaan Hammaslääkärit Oy:n osakekannan hankkimisesta. Yrityksen henkilöstö siirtyy Terveystaloon vanhoina työntekijöinä ja toiminta jatkuu entisissä tiloissa. Länsi-Vantaan Hammaslääkärit Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,9 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee 8 hammaslääkäriä, 2 suuhygienistiä ja 6 hammashoitajaa.

“Terveystalon palvelutarjonta laajentui suunterveyden palveluihin 2015. Suun terveys on osa kokonaisterveyttä, ja suunterveydellä ja suuhygienialla on merkittävä yhteys sairauksien ennaltaehkäisyyn. Moni asiakkaamme haluaa keskittää perheensä kaikki terveyspalvelut yhteen paikkaan. Myös Terveystalon työterveysasiakkaat ovat toivoneet hammaslääkäripalveluita osaksi Terveystalon palveluvalikoimaa”, Terveystalon suunterveyden liiketoimintajohtaja Petri Keksi sanoo.

“Viimeisen kolmen vuoden aikana Terveystalo on ostanut ja perustanut hammaslääkärikeskuksia eri puolille Suomea ja toimii nyt jo yli 40 yksikössä. Tavoitteena on jatkossa edelleen kasvattaa suunterveyden yksiköiden verkostoamme”, Keksi jatkaa.

“Toivotamme Länsi-Vantaan Hammaslääkärit Oy:n henkilöstön ja ammatinharjoittajat lämpimästi tervetulleeksi Terveystaloon. Yksikön palvelutarjonta täydentää hyvin palvelujamme pääkaupunkiseudulla asiakkaidemme toiveiden mukaisesti”, Keksi toteaa.

Lisätietoja:
Terveystalo, Petri Keksi, liiketoimintajohtaja, suunterveyden palvelut, puh. 040 730 8188

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Orkla ASA:n julkisen käteisostotarjouksen Kotipizza Group Oyj:stä jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Orkla ASA:n julkisen käteisostotarjouksen Kotipizza Group Oyj:stä jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Orkla ASA
Pörssitiedote
5.2.2019 klo 12.15 (EET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Orkla ASA:n julkisen käteisostotarjouksen Kotipizza Group Oyj:stä jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Orkla ASA (”Orkla” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Kotipizza Group Oyj (”Kotipizza”) ilmoittivat 22.11.2018 allekirjoittaneensa 22.11.2018 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Orkla sitoutui tekemään vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Kotipizzan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Kotipizzan tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika (”Jälkikäteinen Tarjousaika”) alkoi 21.1.2019 klo 9.30 ja päättyi 4.2.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Jälkikäteisen Tarjousajan alustavan tuloksen mukaan Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjotut osakkeet edustavat noin 0,56 % kaikista Kotipizzan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana Ostotarjoukseen tarjottujen ja Tarjouksentekijän markkinoilta muutoin hankkimien Kotipizzan osakkeiden kanssa, Tarjouksentekijän Ostotarjouksen yhteydessä hankkimat osakkeet edustavat noin 99,29 % kaikista Kotipizzan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Jälkikäteisen Tarjousajan lopullisen tuloksen ja Ostotarjouksen lopullisen tuloksen Jälkikäteisen Tarjousajan jälkeen arviolta 7.2.2019. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 8.2.2019.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Kotipizzan osakkeet. Tarjouksentekijä on 23.1.2019 toimittanut hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistääkseen jäljellä olevia Kotipizzan osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijä voi jatkaa Kotipizzan osakkeiden hankkimista julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Tarjouksentekijä aikoo hakea Kotipizzan osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Håkon Mageli

Group Director, Corporate Communications & Corporate Affairs

+47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no

Rabbe Wikström

Senior Advisor

+358 20785 4002

rabbe.wikstrom@orkla.no

Tommi Tervanen

Toimitusjohtaja, Kotipizza Group Oyj

+358 207 716 743

tommi.tervanen@kotipizzagroup.com

Lisätietoja sijoittajille:

Thomas Ljungqvist

SVP Investor Relations, Orkla ASA

+47 48 25 96 18

thomas.ljungqvist@orkla.no

Timo Pirskanen

Talous- ja varatoimitusjohtaja, Kotipizza Group Oyj

+358 207 716 747

timo.pirskanen@kotipizzagroup.com

TIETOA ORKLASTA

Orkla on johtava brändättyjen kulutustavaroiden ja konseptiratkaisuiden toimittaja kuluttaja-, out-of-home- sekä leipomomarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa sekä valikoiduilla markkinoilla Keski-Euroopassa ja Intiassa. Orkla on listattu Oslon pörssissä ja sen pääkonttori on Oslossa. Vuonna 2017 Konsernin liikevaihto oli 40 miljardia Norjan kruunua, ja sillä oli 31.12.2017 noin 18 000 työntekijää.

TIETOA KOTIPIZZASTA

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju ja sitä hallinnoiva Kotipizza Oyj ovat osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, meksikolaistyyppistä Chalupa-ravintolaketjua hallinnoiva Chalupa Oy, Social Burgerjoint -ravintolaketjua hallinnoiva The Social Burger Joint Oy sekä kansainvälisille markkinoille suunnattu No Pizza -ravintolakonsepti, jonka ensimmäinen ravintola avattiin kesäkuussa 2018.

Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 84,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,4 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ TAI VAATISI MINKÄÄN MUUN KUIN TARJOUSASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI MAINITUN VIRANOMAISEN REKISTERÖINTIÄ, HYVÄKSYNTÄÄ TAI MUITA TOIMIA. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI MUUTA MATERIAALIA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (“FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Kotipizzan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Kotipizzaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). Ostotarjous tehdään Kotipizzan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Kotipizzan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Kotipizzan muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, Kotipizzan, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tarjousasiakirjaan nimenomaisesti sisällytetyt tilinpäätökset ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Kotipizzan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Orkla ja Kotipizza ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Kotipizzan osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Orklaa tai Kotipizzaa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Orklan, Kotipizzan ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Orkla ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Orklan tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Kotipizzan osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Kotipizzan osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Kotipizzan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Orklan taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Kotipizzan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Kotipizza Group Oyj: Orkla ASA:n julkisen käteisostotarjouksen Kotipizza Group Oyj:stä jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Orkla ASA:n julkisen käteisostotarjouksen Kotipizza Group Oyj:stä jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote
5.2.2019 klo 12.15 (EET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Orkla ASA:n julkisen käteisostotarjouksen Kotipizza Group Oyj:stä jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Orkla ASA (”Orkla” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Kotipizza Group Oyj (”Kotipizza”) ilmoittivat 22.11.2018 allekirjoittaneensa 22.11.2018 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Orkla sitoutui tekemään vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Kotipizzan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Kotipizzan tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika (”Jälkikäteinen Tarjousaika”) alkoi 21.1.2019 klo 9.30 ja päättyi 4.2.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Jälkikäteisen Tarjousajan alustavan tuloksen mukaan Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjotut osakkeet edustavat noin 0,56 % kaikista Kotipizzan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana Ostotarjoukseen tarjottujen ja Tarjouksentekijän markkinoilta muutoin hankkimien Kotipizzan osakkeiden kanssa, Tarjouksentekijän Ostotarjouksen yhteydessä hankkimat osakkeet edustavat noin 99,29 % kaikista Kotipizzan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Jälkikäteisen Tarjousajan lopullisen tuloksen ja Ostotarjouksen lopullisen tuloksen Jälkikäteisen Tarjousajan jälkeen arviolta 7.2.2019. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 8.2.2019.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Kotipizzan osakkeet. Tarjouksentekijä on 23.1.2019 toimittanut hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistääkseen jäljellä olevia Kotipizzan osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijä voi jatkaa Kotipizzan osakkeiden hankkimista julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Tarjouksentekijä aikoo hakea Kotipizzan osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Håkon Mageli
Group Director, Corporate Communications & Corporate Affairs
+47 928 45 828
hakon.mageli@orkla.no

Rabbe Wikström
Senior Advisor
+358 20785 4002
rabbe.wikstrom@orkla.no

Tommi Tervanen
Toimitusjohtaja, Kotipizza Group Oyj
+358 207 716 743
tommi.tervanen@kotipizzagroup.com

Lisätietoja sijoittajille:

Thomas Ljungqvist
SVP Investor Relations, Orkla ASA
+47 48 25 96 18
thomas.ljungqvist@orkla.no

Timo Pirskanen
Talous- ja varatoimitusjohtaja, Kotipizza Group Oyj
+358 207 716 747
timo.pirskanen@kotipizzagroup.com

TIETOA ORKLASTA

Orkla on johtava brändättyjen kulutustavaroiden ja konseptiratkaisuiden toimittaja kuluttaja-, out-of-home- sekä leipomomarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa sekä valikoiduilla markkinoilla Keski-Euroopassa ja Intiassa. Orkla on listattu Oslon pörssissä ja sen pääkonttori on Oslossa. Vuonna 2017 Konsernin liikevaihto oli 40 miljardia Norjan kruunua, ja sillä oli 31.12.2017 noin 18 000 työntekijää.

TIETOA KOTIPIZZA GROUPISTA

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju ja sitä hallinnoiva Kotipizza Oyj ovat osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, meksikolaistyyppistä Chalupa-ravintolaketjua hallinnoiva Chalupa Oy, Social Burgerjoint -ravintolaketjua hallinnoiva The Social Burger Joint Oy sekä kansainvälisille markkinoille suunnattu No Pizza -ravintolakonsepti, jonka ensimmäinen ravintola avattiin kesäkuussa 2018.

Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 84,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,4 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ TAI VAATISI MINKÄÄN MUUN KUIN TARJOUSASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI MAINITUN VIRANOMAISEN REKISTERÖINTIÄ, HYVÄKSYNTÄÄ TAI MUITA TOIMIA. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI MUUTA MATERIAALIA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (“FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Kotipizzan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Kotipizzaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). Ostotarjous tehdään Kotipizzan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Kotipizzan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Kotipizzan muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, Kotipizzan, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tarjousasiakirjaan nimenomaisesti sisällytetyt tilinpäätökset ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Kotipizzan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Orkla ja Kotipizza ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Kotipizzan osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Orklaa tai Kotipizzaa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Orklan, Kotipizzan ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Orkla ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Orklan tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Kotipizzan osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Kotipizzan osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Kotipizzan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Orklan taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Kotipizzan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Liite

Orkla ASA julkisen käteisostotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Kutsu: Atria Oyj julkistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen 13.2.2019

Kutsu Atrian tilinpäätöksen 2018 julkistamiseen

Tervetuloa Atria Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen julkistamistilaisuuteen keskiviikkona 13.2.2019, klo 9.45 alkaen.

Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, kokoushuone Mansku 1. krs, Helsinki

Tilaisuuden ohjelma:
– klo 9.45 brunssi tarjolla
– klo 10.00 Atria Oyj – katsaus vuoteen 2018, toimitusjohtaja Juha Gröhn
– tilaisuus päättyy n. klo 11.00

Tiedote julkaistaan 13.2.2019, aamulla noin klo 8.00. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com). Toimitusjohtaja Juha Gröhnin lyhyt haastattelu julkaistaan Atrian Twitterissä @Atria_Oyj n. klo 9.00.

Ilmoitathan tulostasi 11.2.2019 mennessä sähköpostilla viestinta@atria.com tai puhelimitse 0400 777 874 / Marja Latvatalo.

Tervetuloa!

Hanne Kortesoja
Viestintä- ja IR-päällikkö
Atria Oyj

Kutsu VMP:n osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuteen 28.2.2019

VMP Oyj lehdistötiedote 5.2.2019

VMP:n osavuosikatsaus loka–joulukuulta 2018 julkistetaan torstaina 28.2.2019 noin klo 8.00. Samalla julkaisemme VMP Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Audiocast-lähetys
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään samana päivänä 28.2.2019 klo 11.00 Audiocast-lähetyksenä osoitteessa https://vmp.videosync.fi/2018-q4. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Juha Pesola ja talousjohtaja (Interim) Pauliina Soinio. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä.
Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.vmpgroup.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/. Audiocastin nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Lisätietoja
Juha Pesola, CEO, puh. +358 (0)40 510 9336, juha.pesola@vmp.fi

VMP lyhyesti
VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Staffplus-, Voima-, Enjoy-, Personnel-, Eezy- ja Alina-brändit.

facebook twitter