Etusivu » Arkistot tammikuu 2019

Pöyry Oyj: ÅF AB (publ) jatkaa kaikista Pöyry Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen tarjousaikaa 15.2.2019 asti

Pöyry Oyj Pörssitiedote 31.1.2019 klo 16:00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

ÅF AB (publ) jatkaa kaikista Pöyry Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen tarjousaikaa 15.2.2019 asti

ÅF AB (publ) (“ÅF”) aloitti 20.12.2018 vapaaehtoisen Pöyry Oyj:n (“Pöyry”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Pöyryn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen tarjousajan oli alun perin suunniteltu päättyvän 31.1.2019 kello 16.30 (Suomen aikaa).

ÅF on tänään julkistanut pörssitiedotteella seuraavat tiedot:

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tietyt edellytykset ovat täyttyneet tai että ÅF luopuu niiden täyttymisen vaatimisesta sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin ÅF julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa se, että ÅF on saanut kaikki tarvittavat lakisääteiset hyväksynnät. ÅF:n mukaan ÅF on jo saanut hyväksynnät Ostotarjouksen toteuttamiselle Itävallan kilpailuviranomaiselta, Norjan kilpailuviranomaiselta ja Ruotsin kilpailuviranomaiselta, mutta lakisääteinen odotusaika Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnälle ei ole vielä päättynyt ja täten tätä hyväksyntää odotetaan yhä.

Koska kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset eivät vielä ole täyttyneet eikä ÅF ole luopunut niiden täyttymisen vaatimisesta, ÅF on tänään Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti päättänyt jatkaa tarjousaikaa päättymään 15.2.2019 kello 16.30 (Suomen aikaa). Tämän johdosta ÅF julkistaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta 18.2.2019 ja lopullisen tuloksen arviolta 20.2.2019.

ÅF:n edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Liite: ÅF:n pörssitiedote 31.1.2019

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.

Tärkeää tietoa

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI (MILLÄÄN TAVALLA MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE, TELEFAKSILLA, PUHELIMITSE TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ, MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA) AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Pöyryn Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Pöyryn osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Pöyryn muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, Pöyryn, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tähän pörssitiedotteeseen tai tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu soveltuvien Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Pöyryn osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska ÅF ja Pöyry ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki ÅF:n ja Pöyryn johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Pöyryn osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ÅF:ää tai Pöyryä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. ÅF:n, Pöyryn ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen, kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti “Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

ÅF ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan ÅF:n tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa sellaisia Pöyryn osakkeita, jotka ovat Ostotarjouksen kohteena, tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssitiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Pöyryn osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. ÅF:n taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Pöyryn arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (the U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt ilmaukset “pyrkii”, “ennakoi”, “olettaa”, “uskoo”, “voisi”, “arvioi”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, “pitäisi”, “tulee” ja muut ÅF:ään, Pöyryyn, Ostotarjoukseen tai ÅF:n ja Pöyryn liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat ovat tunnistettavissa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty tämän pörssitiedotteen useissa kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa ÅF:n liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, mukaan lukien strategisista suunnitelmista, synergioista ja kasvusta, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja ovat alttiita useille riskeille ja epävarmuustekijöille. Sijoittajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että ÅF:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. ÅF tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään tarkistuksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka huomioisivat tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Vastuuvapauslauseke

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), jonka toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonta (Finansinspektionen), toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun johtavana taloudellisena neuvonantajana sekä Ostotarjouksen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Access Partners Oy toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Access Partners Oy:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Liite

ÅFn pörssitiedote 31.1.2019.pdf

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
31.1.2019 klo 16.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seuraavan esityksen Aktia Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan kahdeksan, toisin sanoen yksi nykyistä seitsemää enemmän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Arja Talma suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että

OTK, asianajaja Tarja Wist (s. 1965) suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Tarja Wist on asianajotoimisto Waselius & Wistin osakas ja hänellä on vankkaa asiaosaamista pankki- ja finanssialalta toimittuaan pitkän uransa aikana juridisena neuvonantajana finanssialan asiakkaille; jaKTM, OTK Johan Hammarén (s. 1969) suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Johan Hammarén toimii Oy Hammarén & Co Ab:n toimitusjohtajana ja hänen osaamisessaan korostuvat yrittäjyys ja uudet ajattelutavat. Hammarén on aiemmin työskennellyt Nokialla ja hän on yksi lakiasiaintoimisto Fondia Oy:n sekä varainhoitotalo JAM Advisors Oy:n perustajista. Molemmat yritykset ovat omien alojensa edelläkävijöitä ja niiden toiminta perustuu täysin uudenlaisille toimintamalleille.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Hallituksen jäsen Catharina Stackelberg-Hammarén on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Lasse Svensin hallituksen puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään muuttumattomina.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Nina Wilkman (Stiftelsen Tre Smederin nimeämänä), jäseninä toimivat Carl Pettersson (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä), Dag Wallgren (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n nimeämänä), Johan Hammarén (Oy Hammarén & Co Ab:n nimeämänä) ja Peter Boström (Åbo Akademin säätiön nimeämänä), ja asiantuntijana toimii Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.

Lisätietoja:

Nina Wilkman, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 506 6122

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki- ja varainhoitoratkaisuja sekä henkilövakuutuksia. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.1.2019                                    

Panostaja Oyj Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset 31.1.2019 klo 16.00

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2019 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2017–31.10.2018 ja päätti, että päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.2.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.2.2019. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5), ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle hallitukseen valittiin uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Tarja Pääkkönen ja Hannu-Kalle (Kalle) Reponen.

Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.2.2018 annetun omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 31.7.2020 saakka.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ala-Mello ja varapuheenjohtajaksi Eero Eriksson.

Tämän tiedotteen liitteenä on Tapio Tommilan yhtiökokoukselle pitämä toimitusjohtajan katsaus.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311

Liite: Panostaja Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty toimitusjohtajan katsaus

Liite

Panostaja Oyj, Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokous 31.1.2019

”Olen saanut urheilulta paljon ja haluan jakaa tietojani ja taitojani eteenpäin”

Täysillä tulevaan kauteen tähtäävä Tero Pitkämäki:
”Olen saanut urheilulta paljon ja haluan jakaa tietojani ja taitojani eteenpäin”

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki ja hänen pääyhteistyökumppaninsa Ponsse Oyj lähtevät yhteisvoimin tukemaan nuorten suomalaisurheilijoiden tietä kohti tavoitteiden saavuttamista maailman huipulle. Tänään Vieremällä perustettuun Tero Pitkämäki Tiimiin kuuluu kaksi lahjakasta keihäänheittäjää, Limingan Niittomiehiä edustava 20-vuotias Toni Keränen ja Kankaanpään seudun Leiskua edustava 18-vuotias Teemu Narvi. Keräsen henkilökohtainen ennätys on 78,86 m ja Narvin 75,90 m.

”Pitkäjänteinen työ tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyökumppanuuksissa ovat tiimille tärkeitä arvoja. Tämä on ensimmäinen käytännön askel tiimin toiminnassa. Tulevaisuudessa on mahdollista perustaa vastaavia lajikohtaisia tiimejä eri lajien urheilijoiden kanssa ja laajentaa yhteistyökumppanuuksia”, toteaa Tero Pitkämäki. Tavoitteena on, että Tero Pitkämäki jakaa tiimin urheilijoille omia kokemuksiaan ja neuvojaan huippu-urheilijan uraan liittyvissä kysymyksissä ja käytännön asioissa. Nuoret urheilijat voivat avoimesti kysyä neuvoja ja palautetta asioista, johon kaipaavat tukea. Tero Heiska hoitaa tiimissä managerointiin liittyviä asioita.

Varsinaiseen valmennustyöhön Pitkämäki ei osallistu. Toni Keräsen valmentajana toimii Hannu Kangas ja Teemu Narvia valmentaa Petteri Piironen.

Vieremällä, 31. tammikuuta 2019

LISÄTIETOJA:
Tero Heiska, puh. 040 518 7248
Tero Pitkämäki, puh. klo 15:00–17:00 yllä olevasta numerosta

Liitteet

Tero Pitkämäki Tiimi (1)Tero Pitkämäki Tiimi (2)Tero Pitkämäki Tiimi (3)

NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 1.2.2019

TIEDOTE 31.1.2019 Leverage Certificates

NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 1.2.2019

Nasdaq Helsinki on päättänyt ottaa kaupankäynnin kohteeksi 6 sertifikaattia, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Sertifikaattien listauspäivä on 1.2.2019 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikan NSDX-segmentille. (HEL Leverage Certificates Extend)

Perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa.

Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

INVESTORS HOUSE TOTEUTTI ASUNTOKOHTEIDEN MYYNNIN KANSAINVÄLISELLE SIJOITTAJALLE

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 31.1.2019 klo 13.40

INVESTORS HOUSE TOTEUTTI ASUNTOKOHTEIDEN MYYNNIN KANSAINVÄLISELLE SIJOITTAJALLE

Investors House on 31.1.2019 toteuttanut kahden asuntokohteen myynnin kansainväliselle sijoittajalle. Ostajan lopulliselle rahoitukselle ehdollinen kauppa tiedotettiin 31.12.2018. Rahoitusehdon nyt täytyttyä kauppa toteutettiin tänään.

Myytävät kohteet ovat K Oy Lovisa Ulrikaborgin koko osakekanta sekä 97 %:n osuus As Oy Hämeenlinnan Aroniitunkuja 7:n osakekannasta. Kohteet on rakennettu 1970- ja 1990-luvuilla. Niissä on yhteensä hieman vajaat sata huoneistoa.

Myytävien kohteiden velaton kauppahinta on 5,6 M€.

Kaupan seurauksena Investors House kirjaa 2018 tilinpäätöksen nettotulokseen laskennallisen 0,1 M€ tappion. Vaikutus on alle kaksi prosenttia kauppahinnasta huolimatta sitä, että huoneistot myydään ns. tukkukaupalla.

Investors House on toiminut aloitteellisena osapuolena transaktiossa eikä sille realisoidu huoneistojen yksittäinmyyntiä vastaavia tai muita välityspalkkioita kaupasta.

Toimitusjohtaja Petri Roininen

’’Kauppa toteuttaa tavoitettamme säännöllisesti kierrättää pääomaa ja uudistaa tasetta. Omistusaikanamme olemme vuokranneet ja ajanmukaistaneet huoneistoja sekä tehneet kohteiden rahoitusjärjestelyt. Nyt kohteet siirtyvät Suomeen vahvasti etabloituneen kansainvälisen toimijan omistukseen ja hallintaan.

Kiinteistömarkkina Suomessa on tällä hetkellä kansainvälisesti kiinnostava. Tilanteen säilyminen muuttuvissa oloissa ei ole itsestäänselvyys. Kiinteistö- ja rahoitussektorin toimintaympäristön jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, jotta kilpailukyky mieluummin paranisi kuin heikkenisi jatkossa.’’

Helsinki 31.1.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Kutsu Digia Oyj:n loka-joulukuun ja koko tilikauden 2018 tuloksen tiedotustilaisuuteen ja verkkolähetykseen 8.2.2019

Digia Oyj
Sijoittajauutinen
31.1.2019 klo 13:30

Digia Oyj

Kutsu Digia Oyj:n loka-joulukuun ja koko tilikauden 2018 tuloksen tiedotustilaisuuteen ja verkkolähetykseen 8.2.2019

Digia Oyj julkaisee loka-joulukuun ja koko tilikauden 2018 tuloksensa tilinpäätöstiedotteella perjantaina 8.2. klo 08:00.

Digia Oyj:n toimitusjohtaja Timo Levoranta ja talousjohtaja Kristiina Simola esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa perjantaina 8.2.2019 klo 11:00. Tilaisuus pidetään Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, Mannerheimintie 20 B, 6. krs. Käynti Mannerheimintien ja Simonkadun Lasikulmasta).

Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen tiistaihin 6.2.2019 mennessä: jaana.sirkia@digia.com tai puh. 0400 3030 096.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla 8.2.2019 klo 11.00 alkaen osoitteessa: www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä klo 11:00 alkaen osoitteessa: https://www.inderes.fi/fi/videot/digia-q42018-tilinpaatostiedote-822019-klo-1100-alkaen

Nauhoite on katsottavissa osoitteessa: www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

Digia Oyj
Timo Levoranta, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jaana Sirkiä, viestinnän asiantuntija, puh. 0400 303 096

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme noin 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2017 oli 94,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com.

Kojamo Oyj: Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote 31.1.2019 klo 13.00

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 14.3.2019 kokoontuvalle Kojamo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2019 kokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro uutena jäsenenä ja hallituksen jäseniksi valitaan Heli Puura uutena jäsenenä sekä nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä. Esittely uusista jäsenehdokkaista löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Riku Aalto ja Jan-Erik Saarinen jäävät pois Kojamon hallituksesta. Riku Aalto toimi hallituksen jäsenenä 16 vuotta, joista hän toimi hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Jan-Erik Saarinen puolestaan toimi hallituksen jäsenenä vuodesta 2013. “Kiitän nimitystoimikunnan puolesta Aaltoa hänen arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstään Kojamon hallituksen puheenjohtajana ja Saarista hänen vahvasta panoksestaan hallitustyöskentelyyn”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jouko Pölönen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista pois lukien Mikko Mursula, Heli Puura ja Reima Rytsölä, jotka ovat työsuhteessa yli 10 prosenttia Kojamon osakekannasta omistaviin osakkeenomistajiin.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa, hallituksen jäsenelle 30 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.

Uutena palkkiokäytäntönä nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankintaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (puheenjohtaja) Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Timo Korpijärvi, sijoituspäällikkö, Teollisuusliitto ry

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, gsm 050 1282.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Mikael Aro CV FI.pdfHeli Puura CV FI.pdf

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 6 uutta sertifikaattisarjaa 1.2.2019

Nordea Bank Abp laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 4 uutta sertifikaattisarjaa 1.2.2019. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Energy – Oil – Brent
, Metals – Precious – Gold, Metals – Precious – Silver. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank Abp:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Energy – Oil – Brent, Metals – Precious – Gold, Metals – Precious – Silver

Vipukerroin 15, katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä.

BULL-sertifikaatti:
Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.

BEAR-sertifikaatti:
Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:

Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; tai

Liikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.

Kohde-etuuden vertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 2 400 000 per ISIN
Markkinatakaaja Nordea
Markkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta,
www.cmegroup.com, www.standardandpoors.com ja www.nasdaq.com.

Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/

Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
BULLOLJYX15SNONF FI4000367909 Energy – Oil – Brent Not Applicable
BEAROLJYX15SNONF FI4000367917 Energy – Oil – Brent Not Applicable
BULLKULTX15SNONF FI4000367925 Metals – Precious – Gold Not Applicable
BEARKULTX15SNONF FI4000367933 Metals – Precious – Gold Not Applicable
BULLHOPEX15SNONF FI4000367941 Metals – Precious – Silver Not applicable
BEARHOPEX15SNONF FI4000367958 Metals – Precious – Silver Not applicable

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipukerroinHallinnointipalkkioRajatasoKorkoperustemarginaali
BULLOLJYX15SNONF 10 15 0.49% 93.33% 42.50%
BEAROLJYX15SNONF 10 -15 0.49% 106.67% 42.50%
BULLKULTX15SNONF 10 15 0.49% 93.33% 42.50%
BEARKULTX15SNONF 10 -15 0.49% 106.67% 42.50%
BULLHOPEX15SNONF 10 15 0.49% 93.33% 42.50%
BEARHOPEX15SNONF 10 -15 0.49% 106.67% 42.50%

Tukholmassa 31.1.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

NBAB pörssitiedote CLC 2019-02-01

Pöyry Oyj: Kutsu Pöyryn tammi-joulukuun 2018 tuloksen tiedotustilaisuuteen 7.2.2019

Pöyry Oyj: Kutsu Pöyryn tammi-joulukuun 2018 tuloksen tiedotustilaisuuteen 7.2.2019

Pöyry Oyj Lehdistötiedote 31.1.2019 klo 12.00

Kutsu Pöyryn tammi- joulukuun 2018 tuloksen tiedotustilaisuuteen 7.2.2019

Pöyryn tammi-joulukuun 2018 tilinpäätöstiedote julkaistaan 7.2.2019 klo 8.30. Raportti on julkaisemisen jälkeen nähtävillä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään englanniksi klo 13.00 Pöyry-talolla osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Juuso Pajunen. Ilmoittautumiset tilaisuuteen pyydetään 4.2.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen peggy.hagberg@poyry.com.
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta, joka järjestetään samanaikaisesti tiedotustilaisuuden kanssa. Puhelinkonferenssin tiedot on esitetty alla.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
UK: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 323-794-2093
Muut maat: +44 (0)330 336 9105

Konferenssin ID-numero: 8959325

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. 010 33 26632

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 120 toimistoa.

facebook twitter