Etusivu » Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018 (tilintarkastamaton): liikevoitto parani 78,0 % ja liikevaihto kasvoi 18,6 % – skaalautuva kirjanpitolinja näyttää kykynsä

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018 (tilintarkastamaton): liikevoitto parani 78,0 % ja liikevaihto kasvoi 18,6 % – skaalautuva kirjanpitolinja näyttää kykynsä

Talenom Oyj, pörssitiedote 22.10.2018 kello 13:30

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018 (tilintarkastamaton): liikevoitto parani 78,0 % ja liikevaihto kasvoi 18,6 % – skaalautuva kirjanpitolinja näyttää kykynsä

Tammi-syyskuun 2018 yhteenveto:

o Liikevaihto 36,4 (30,7) milj. euroa, kasvu 18,6 (11,7) %

o Liikevoitto (EBIT) 7,1 (4,0) milj. euroa, 19,4 (12,9) % liikevaihdosta

o Nettotulos 5,4 (2,8) milj. euroa

o Osakekohtainen tulos 0,78 (0,41) euroa

o Nettoinvestoinnit 7,1 (5,2) milj. euroa, josta liiketoimintakauppojen osuus 1,1 milj. euroa

Konserni1-9/20181-9/2017Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 36 423 30 722 5 701
Liikevaihdon kasvu, % 18,6 % 11,7 % 6,9 %-yksikköä
Käyttökate, 1 000 euroa *) 10 642 7 080 3 562
Liikevoitto, 1 000 euroa *) 7 079 3 977 3 102
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,4 % 12,9 % 6,5 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 123 5 226 1 897
Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 3 804 4 069 -265
Osakekohtainen tulos, eur 0,78 0,41 0,37
Nettotulos, 1 000 euroa *) 5 362 2 823 2 539

*) Jakso 1.1.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa

Konserni7-9/20187-9/2017Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 11 145 9 302 1 843
Liikevaihdon kasvu, % 19,8 % 12,9 % 6,9 %-yksikköä
Käyttökate, 1 000 euroa **) 3 051 1 916 1 134
Liikevoitto, 1 000 euroa **) 1 852 785 1 067
Liikevoitto liikevaihdosta, % 16,6 % 8,4 % 8,2 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 1 631 1 616 15
Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 3 804 4 069 -265
Osakekohtainen tulos, eur 0,21 0,07 0,14
Nettotulos, 1 000 euroa **) 1 415 480 935

**) Jakso 1.7.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 23 tuhatta euroa

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Ohjeistus vuodelle 2018

Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan selvästi edellistä vuotta nopeampaa (12,1%, 2017). Suhteellisen kannattavuuden liikevoitolla mitattuna odotetaan parantuvan edellisestä vuodesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 7,4-8,0 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jussi Paaso

Talenomin menestyksen ytimessä ovat pitkään jatkuneet kirjanpitolinjaan kohdistuneet investoinnit. Kirjanpitolinja näyttää nyt erinomaisen kyvykkyytensä, eikä nykyisen kaltaista kannattavaa kasvua olisi mahdollista saavuttaa ilman skaalautuvaksi kehitettyjä prosesseja ja määrätietoista teknologista kehityspolkua.

Kirjanpitolinjan kehityskaari on edellyttänyt Talenomin kehittämään asiakasaineiston digitalisointia, missä eri kanavista tulevat monenlaiset paperiset ja sähköiset kirjanpitoaineistot yhdenmukaistetaan. Seuraavassa kehitysvaiheessa keskityimme liiketapahtumien automaattikirjaukseen, jossa digitalisoitu aineisto käsitellään kirjanpidossa ilman henkilötyötä. Automaatioasteen kehitys on ollut nykyisen taloudellisen aseman kannalta merkittävää, sillä käytännössä palveluliiketoiminnalle epätyypillisellä tavalla olemme kyenneet skaalaamaan toimintaamme sekä kasvamaan kannattavasti kirjanpitohenkilöstöä lisäämättä. Positiivista on myös se, että samaan aikaan henkilöstötyytyväisyys on parantunut.

Automaatioasteen kasvun seurauksena kirjanpitäjälle jää enemmän aikaa palvella asiakkaita, mikä puolestaan parantaa asiakastyytyväisyyttä. Menemme kohti täysin automatisoitua kirjanpitoa samaan aikaan, kun kirjanpitäjät kykenevät tuottamaan korkeampaa lisäarvopalvelua. Katsauskauden aikana olemme ensimmäisen kerran saaneet hyviä näyttöjä siitä, että kirjanpitäjällä on mahdollista tehdä asiakkaille myös laskutettavaa korkean osaamisen kirjanpidollista asiantuntijatyötä.

Teknologinen kehitystyö on edellyttänyt ja edellyttää edelleen korkeaa taloushallinnon ja tuotekehityksen osaamista niin teknologian kehittäjien kuin kirjanpitäjienkin osalta. Teknologiset investoinnit jatkuvat ja yhtiön näkymät positiiviselle kannattavuuskehitykselle ovat edelleen hyvät.

Katsauskauden liikevaihdon kehitys oli erinomainen. Oman myynnin ja franchising-yrittäjien onnistuneen työn vuoksi tilitoimistopalveluiden asiakasmäärät jatkoivat edelleen erinomaisella kasvu-uralla, minkä johdosta tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 18,6 % ja heinä-syyskuun liikevaihto 19,8 % edellisvuodesta. Uskomme kaupallisen kyvykkyyden jatkuvan edelleen vahvana myös tulevilla kausilla.

Katsauskaudella liikevoitto parani toiminnan tehostumisen seurauksena merkittävästi. Tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi 78,0 % ja heinä-syyskuun liikevoitto peräti 135,9 %. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa, 19,4 % liikevaihdosta. Katsauskaudella liiketoiminnan rahavirta oli investointien jälkeen selvästi positiivinen.

Katsauskaudella lisäarvopalveluiden liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 66 % päätyen 2,4 miljoonaan euroon. Kasvu osoittaa, että konseptien kehitystyö etenee oikeaan suuntaan.

Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni1-9/20181-9/2017Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 36 423 30 722 5 701
Liikevaihdon kasvu, % 18,6 % 11,7 % 6,9 %-yksikköä
Käyttökate, 1 000 euroa *) 10 642 7 080 3 562
Liikevoitto, 1 000 euroa *) 7 079 3 977 3 102
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,4 % 12,9 % 6,5 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 18 923 19 360 -437
Nettovelkaantumisaste, % 107 % 145 % -38 %-yksikköä
Omavaraisuusaste, % 37,2 % 30,8 % 6,4 %-yksikköä
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -2 379 -2 400 21
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 123 5 226 1 897
Likvidit varat, 1 000 euroa 3 804 4 069 -265
Osakekohtainen tulos, eur 0,78 0,41 0,37
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 6 864 813 6 812 046 52 767
Nettotulos, 1 000 euroa *) 5 362 2 823 2 539

*) Jakso 1.1.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys – tammi-syyskuu 2018

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 18,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 5,7 miljoonaa euroa ja oli 36,4 (30,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta.

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 19,5 (17,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat liikevaihdosta 53,5 (57,1) %. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta laski vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 6,8 (6,3) miljoonaa euroa. Muiden kulujen suhde liikevaihtoon oli 18,6 (20,6) %.

Tammi-syyskuun liikevoitto oli 7,1 (4,0) miljoonaa euroa (19,4 (12,9) % liikevaihdosta) ja nettotulos 5,4 (2,8) miljoonaa euroa. Parantuneen kannattavuuden taustalla oli kirjanpidon tehokkuuden parantuminen.

Tase, rahoitus ja investoinnit
Konsernitase

1 000 euroa30.9.201830.9.201731.12.2017
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 18 420 18 420 18 420
Muut aineettomat hyödykkeet 10 103 7 256 7 787
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 277 2 492 2 521
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 237 237 237
Laskennalliset verosaamiset 68 364 191
Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 7 904 6 338 6 417
Pitkäaikaiset varat yhteensä39 00935 10835 573
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 948 4 273 5 457
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 0 21
Rahavarat 3 804 4 069 4 879
Lyhytaikaiset varat yhteensä8 7528 34310 357
Varat yhteensä47 76143 45145 930
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 850 12 373 12 373
Käyvän arvon rahasto -93 -130 -114
Kertyneet voittovarat 6 825 990 1 603
Oma pääoma yhteensä17 66313 31313 942
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 22 000 21 500 22 000
Ostovelat ja muut velat 299 182 372
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 116 162 143
Laskennalliset verovelat 44 30 44
Pitkäaikaiset velat yhteensä22 45921 87422 560
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 0 1 000 500
Ostovelat ja muut velat 6 836 6 639 8 352
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 0 6 1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 803 620 575
Lyhytaikaiset velat yhteensä7 6398 2649 429
Velat yhteensä30 09830 13831 989
Oma pääoma ja velat yhteensä47 76143 45145 930

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2018 oli 47,8 (43,5) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37,2 (30,8) % ja nettovelkaantumisaste 107 (145) %.

Korollista pankkilainaa 30.9.2018 oli yhteensä 22,0 miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,3 miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,3 miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15 standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38 standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 2,6 (2,5) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 2,9 (2,1) miljoonaa euroa.

Yhtiö osti katsauskaudella Tilitoimisto K Ollila Oy:n sekä Tilitoimisto Tuloslaskenta Oy:n ja ATT Yrityspalvelut Oy:n liiketoiminnat. Liiketoimintakauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 1,1 miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.-30.9.2018 olivat 7,1 (5,2) miljoonaa euroa. Likvidit varat 30.9.2018 olivat 3,8 (4,1) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 30.9.2018 käyttämättömiä tililimiittejä 1,0 miljoonaa euroa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Jussi Paaso

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

044 066 6622

jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 41,4 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 12,1 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2005 – 2017 oli noin 15,3 %.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talenom.fi

Liite

Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2018.pdf

Jätä kommentti