Etusivu » Arkistot 25.4.2018

Digitalist Group Oyj järjestelee rahoitustaan

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 25.4.2018 klo 18:45

Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) on hyväksynyt sen pääomistaja Tremoko Oy Ab:n sitovan tarjouksen enintään 1,0 miljoonan euron suuruisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä (”Rahoitusjärjestely”). Rahoitusjärjestely mahdollistaa Digitalist Groupille lisärahoitusta tarvittaessa 1,0 miljoonaa euroa enemmän aiempaan verrattuna. Rahoitusjärjestelyn mukainen lisärahoitus erääntyy maksettavaksi viimeistään 31.12.2019.

Osana Rahoitusjärjestelyä Digitalist Group on lisäksi sopinut sen pääomistaja Tremoko Oy Ab:n kanssa siltä aiemmin nostetun yhteensä 4,6 miljoonan euron rahoituslimiitin eräpäivän 31.1.2019 siirtämisestä siten, että ko. rahoituslimiitti erääntyy viimeistään 31.12.2019.

Rahoitusjärjestelyn yhteydessä Digitalist Group on samalla sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa 2,0 miljoonan euron suuruisen velkakirjalainan nostamisesta, jolla korvataan aiempi samansuuruinen rahoituslimiitti. Velkakirjalaina erääntyy maksettavaksi yhtä suurina erinä kolmen kuukauden välein alkaen 30.4.2020. Lainan viimeinen maksupäivä on 30.4.2023.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Ville Tolvanen puh. +358 50 3100 642, ville.tolvanen@digitalistgroup.com

Talousjohtaja Hans Parvikoski, CFO, tel. +358 40 586 6154, hans.parvikoski@digitalistgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Liite

Digitalist Group järjestelee rahoitustaan_pörssitiedote_FI 25042018

Nixu Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2018

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 25.4.2018 kello 17:42

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2018

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2017.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi sekä Teemu Tunkelo uutena jäsenenä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista siten että, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 250 euroa kuukaudessa; ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi päätettiin, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle toteutettujen kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 000 kappaletta.

(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä.

(iii) Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.

(iv) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

(v) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

4. Antivaltuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

(i) Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

(ii) Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 448 240 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille, lisäksi valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Näin luovutettavien tai annettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

(iii) Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

(iv) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se päättää vuonna 2014 hallitukselle annetut valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

5. Siirtyminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssin päälistalle

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jatkamaan valmisteluja yhtiön osakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle sekä päättämään mahdollisesta hakemisesta päälistayhtiöksi.

NIXU OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: 020 743 0280

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.

www.nixu.com

Hannu Jaatinen nimitetty OP Yrityspankin vt. toimitusjohtajaksi

OP Yrityspankki Oyj
Pörssitiedote
25.4.2018 klo 16.00

Hannu Jaatinen nimitetty OP Yrityspankin vt. toimitusjohtajaksi

OP Yrityspankki Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM, eMBA Hannu Jaatisen OP Yrityspankin vt. toimitusjohtajaksi 1.5.2018 alkaen.

Jaatinen on toiminut OP Ryhmän OP Yrityspankki -liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2014. OP Ryhmän palveluksessa hän on ollut vuodesta 1985.

OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja OP Ryhmän pankkitoiminnasta vastaava johtaja Jouko Pölönen eroaa OP Ryhmän palveluksesta 30.4.2018 aiemman ilmoituksensa mukaisesti.

OP Yrityspankki Oyj
Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätiedot:
OPn viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2018

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2018 klo 15.00

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2018

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 25.4.2018 vahvistanut vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,11 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2018 ja osingon maksupäivä on 7.5.2018.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström ja Christina Lindstedt.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Christina Lindstedt sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Bengt Engström.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 675 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkioksi 2 100 euroa/kk ja lisäksi valiokunnan jäsenelle 525 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan.
Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 26.4.2017 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 26.4.2017 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 9.5.2018 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111

JAKELU NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 25.4.2018 klo 14.20

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

Vuosi 2018 alkoi hyvin: saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat ja liikevoitto parani

Ensimmäinen neljännes 2018 lyhyesti

· Saadut tilaukset 87,1 (81,5) miljoonaa euroa, kasvua 7 %
· Tilauskanta kauden lopussa 133,4 (130,3) miljoonaa euroa, kasvua 2 %
· Liikevaihto 76,4 (68,4) miljoonaa euroa, kasvua 12 %
· Bruttokateprosentti 51,3 % (51,4 %)
· Liiketulos (EBIT) 5,7 (2,6) miljoonaa euroa, 7,5 % (3,7 %) liikevaihdosta
· Osakekohtainen tulos 0,19 (0,09) euroa
· Liiketoiminnan rahavirta -5,4 (2,9) miljoonaa euroa
· Rahavarat kauden lopussa 83,5 (72,9) miljoonaa euroa, kasvua 15 %

Taloudellinen ohjeistus 2018 ennallaan

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330-350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35-45 miljoonaa euroa.

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä

“Vaisalan vuosi 2018 alkoi hyvin. Ensimmäisen neljänneksen tilaukset kasvoivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja lähes kaksi kertaa niin paljon vertailukelpoisilla valuutoilla. Useat isot tilaukset meteorologia- ja liikennesääasiakassegmenteiltä sekä vahva kysyntä teollisuusasiakkailta nostivat APAC-alueen vahvimmaksi. Tilauksiin sisältyi valtakunnallinen salamapaikannusjärjestelmä sekä Vietnam-infrastruktuurisopimuksen kolmas ja viimeinen vaihe arvoltaan 9,3 miljoonaa euroa. Digitaalisten ratkaisujen, sähkönsiirtotuotteiden ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysyntä ei saavuttanut tavoiteltua tasoa neljänneksen aikana.

Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kasvu oli 12 % edellisestä vuodesta. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 20 % projektiliiketoiminnan hyvän kehityksen sekä osin tuloutusperiaatteen muutoksen seurauksena. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto olisi kasvanut 9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mutta Yhdysvaltain dollarin heikentymisen takia liikevaihto jäi edellisen vuoden tasolle. Instrumenttitoimitukset teollisuusasiakkaille kasvoivat APAC-alueella ja Euroopassa. Kiinassa liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, kun taas Americas-alueella liikevaihto laski volyymien jäätyä viime vuoden tasolle.

Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihdon hyvä kehitys, joka oli osin seurausta tuloutusperiaatteen muutoksesta, paransi Vaisalan ensimmäisen neljänneksen liiketulosta edellisestä vuodesta ja se oli 7,5 % liikevaihdosta. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liiketulos oli vahva 21,1 % liikevaihdosta.

Vuoden hyvästä alusta huolimatta sään mittausratkaisujen markkinoihin liittyvä epävarmuus on jonkin verran kasvanut. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti. Sähkönsiirtotuotteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän saavan vauhtia uuden sukupolven järjestelmästä. Valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta arvoimme vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330-350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35-45 miljoonaa euroa.”

Avainluvut
1-3/20181-3/20171-12/2017
Saadut tilaukset, milj. euroa 87,1 81,5 346,3
Tilauskanta, milj. euroa 133,4 130,3 124,8
Liikevaihto, milj. euroa 76,4 68,4 332,6
Bruttokate, milj. euroa 39,1 35,1 174,0
Bruttokateprosentti 51,3 51,4 52,3
Kiinteät kulut, milj. euroa 33,5 32,8 133,3
Liiketulos, milj. euroa 5,7 2,6 40,9
Liiketulos, % 7,5 3,7 12,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 4,5 2,0 38,1
Kauden tulos, milj. euroa 3,5 1,6 27,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,09 1,52
Oman pääoman tuotto, % 7,4 3,7 15,0
Investoinnit, milj. euroa 2,2 1,8 8,5
Poistot, milj. euroa 2,2 2,9 9,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -5,4 2,9 49,2
Rahavarat, milj. euroa 83,5 72,9 91,3

Ensimmäinen neljännes 2018

Saadut tilaukset

Milj. euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos, % Muutos, % vertailukelp. valuutoilla
Weather and Environment 56,2 52,0 8 12
Industrial Measurements 30,9 29,5 5 14
Yhteensä 87,1 81,5 7 13

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Vaisalan saadut tilaukset kasvoivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 87,1 (81,5) miljoonaa euroa. Tilaukset kasvoivat APAC-alueella usean ison sään mittausratkaisutilauksen ja teollisuuden mittausratkaisujen vahvan kysynnän seurauksena. Helmikuussa 2016 tiedotetusta 20,1 miljoonan euron Vietnam-sopimuksesta kirjattiin ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin kolmas vaihe 9,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat kasvaneet 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 56,2 (52,0) miljoonaa euroa. Tilausten kasvu tuli useasta isosta tilauksesta meteorologia- ja liikenneasiakassegmenteistä pääasiassa Aasia ja Tyynenmerenalue, Lähi-itä ja Afrikka -alueella. Helmikuussa 2016 tiedotetusta 20,1 miljoonan euron Vietnam-sopimuksesta kirjattiin ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin kolmas vaihe 9,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat kasvaneet 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 5 % vahvaan edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 30,9 (29,5) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa instrumenttitilauksista APAC-alueelta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat kasvaneet 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Tilauskanta

Milj. euroa 31.3.2018 31.3.2017 Muutos, %
Weather and Environment 120,0 120,4 0
Industrial Measurements 13,4 10,0 35
Yhteensä 133,4 130,3 2

Maaliskuun 2018 lopussa Vaisalan tilauskanta oli 133,4 (130,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi APAC-alueella. Tilauskannasta 97,1 (89,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Maaliskuun 2018 lopussa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla eli 120,0 (120,4) miljoonaa euroa. Kasvu tuli Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka -alueelta. Tilauskannasta 85,1 (80,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Maaliskuun 2018 lopussa Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 13,4 (10,0) miljoonaa euroa ja kasvoi 35 % edelliseen vuoteen verrattuna tilausten painottuessa neljänneksen loppua kohti. Kasvu tuli kaikista regioonista ja oli voimakkain Americas- ja APAC-alueilla. Tilauskannasta 12,0 (8,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Milj. euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos, % Muutos, % vertailukelp. valuutoilla
Weather and Environment 48,1 40,3 20 26
Tuotteet 22,7 23,0 -1
Projektit 17,2 8,5 102
Palvelut 8,3 8,7 -5
Industrial Measurements 28,2 28,1 0 9
Tuotteet 25,3 25,2 0
Palvelut 2,9 2,9 2
Yhteensä 76,4 68,4 12 19
Liikevaihto maantieteellisin aluein
Milj. euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos, %
EMEA 22,3 18,1 23
Americas 29,5 28,7 3
APAC 24,6 21,6 14
Yhteensä 76,4 68,4 12

Vaisalan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 76,4 (68,4) miljoonaa euroa. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 % (98 %). Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla sekä Weather and Environment -liiketoiminta-alueella, kun taas Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Kasvu tuli Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnasta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 19 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan. Jos nykyistä tuloutusstandardia olisi sovellettu edellisenä vuotena, olisi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ollut 4,9 miljoonaa euroa raportoitua korkeampi. Näin ollen Vaisalan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto olisi kasvanut 4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihto EMEA-alueella oli 22,3 (18,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 23 %. Kasvu oli hyvä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueella ja erinomainen Weather and Environment -liiketoiminta-alueella. Americas-alueen liikevaihto oli 29,5 (28,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 3 %. Vaatimaton kasvu oli seurausta Weather and Environment -liiketoiminta-alueen erinomaisesta neljänneksestä Latinalaisessa Amerikassa, mutta toisaalta Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihdon laskusta, koska volyymi jäi viime vuoden tasolle. APAC-alueen liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 24,6 (21,6) miljoonaa euroa. Kasvu tuli Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan erinomaisesta neljänneksestä sekä vahvoista instrumenttitoimituksista.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 48,1 (40,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli projektiliiketoiminnasta. Vahva tilauskanta vuoden alussa tuki liikevaihdon kasvua. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 26 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan. Jos nykyistä tuloutusstandardia olisi sovellettu edellisenä vuotena, olisi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ollut 4,9 miljoonaa euroa raportoitua korkeampi. Näin ollen vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto olisi kasvanut 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla eli 28,2 (28,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli instrumenttitoimituksista APAC- ja EMEA-alueilla, kun taas Americas-alueen liikevaihto laski volyymin jäätyä viime vuoden tasolle. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 2,5 miljoonaa euroa eli 9 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Bruttokateprosentti ja liiketulos

1-3/2018 1-3/2017
Bruttokateprosentti 51,3 51,4
Weather and Environment 45,3 43,8
Industrial Measurements 61,8 62,6
Liiketulos, milj. euroa 5,7 2,6
Weather and Environment 0,0 -4,0
Industrial Measurements 5,9 6,4
Eliminoinnit ja muut -0,2 0,2
Liiketulos, % 7,5 3,7
Weather and Environment 0,0 -10,0
Industrial Measurements 21,1 22,7

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Vaisalan liiketulos parani ja oli 5,7 (2,6) miljoonaa euroa, 7,5 % (3,7 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen parantuminen tuli pääasiassa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvua seuranneesta liiketuloksen parantumisesta. Bruttokateprosentti oli vertailukauden tasolla 51,3 % (51,4 %). Kiinteät kulut kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 33,5 (32,8) miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos parani ja oli 0,0 (-4,0) miljoonaa euroa, 0,0 % (-10,0 %) liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli 45,3 % (43,8 %) ja sen nousu oli pääasiassa seurausta projektiliiketoiminnan bruttokateprosentin parantumisesta. Kiinteät kulut olivat vertailukauden tasolla eli 21,8 (21,7) miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liiketulos laski ja oli 5,9 (6,4) miljoonaa euroa, 21,1 % (22,7 %) liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli 61,8 % (62,6 %) ja laski pääasiassa vahvistuneen euron seurauksena. Kiinteät kulut kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 11,5 (11,2) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa tutkimus- ja tuotekehityskulujen suunnitellusta noususta.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,2 (-0,5) miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saatavien arvostusvaikutuksesta.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä tulos ennen veroja oli 4,5 (2,0) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -1,0 (-0,4) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 3,5 (1,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,19 (0,09) euroa.

Tase ja rahavirta

Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina maaliskuun 2018 lopussa. Rahavarat nousivat 83,5 (72,9) miljoonaan euroon. Vaisalalla ei ollut merkittäviä korollisia velkoja maaliskuun lopussa.

Taseen loppusumma nousi 268,1 (253,0) miljoonaan euroon parantuneen kannattavuuden nostaessa omaa pääomaa ja viimeisten 12 kuukauden vahvan rahavirran kasvattaessa rahavaroja. Käyttöpääoma kasvoi liikevaihdon kehitystä seuranneesta saatavien kasvusta sekä velkojen pienentymisestä. Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes sisälsi osingonmaksuvelan. Vaihto-omaisuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna.

Tammi-maaliskuussa 2018 liiketoiminnan rahavirta laski -5,4 (2,9) miljoonaan euroon käyttöpääoman kehityksen seurauksena.

Investoinnit

Tammi-maaliskuun 2018 investoinnit olivat 2,2 (1,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja. Poistot ja arvonalentumiset olivat 2,2 (2,9) miljoonaa euroa.

Tutkimus ja tuotekehitys

T&K-kulut liiketoiminta-alueittain

Milj. euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos, %
Weather and Environment 7,0 7,0 0
Industrial Measurements 3,6 3,1 19
Yhteensä 10,6 10,1 6

Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen T&K-aktiviteetti jatkoi kasvuaan suunnitellusti.

T&K-kulut % liikevaihdosta

1-3/2018 1-3/2017
Weather and Environment 14,5 17,4
Industrial Measurements 12,9 10,9
Total 13,9 14,7

Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu alensi T&K-kulujen osuutta liikevaihdosta.

Henkilöstö

Tammi-maaliskuussa 2018 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 617 (1 562) henkilöä. Maaliskuun 2018 lopussa henkilöstön määrä oli 1 621 (1 558). Henkilöstöstä 70 % (69 %) työskenteli EMEA-alueella, 22 % (22 %) Americas-alueella ja 9 % (9 %) APAC-alueella. Henkilöstöstä 63 % (62 %) työskenteli Suomessa.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 10.4.2018. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 1,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2018 ja maksupäivä 19.4.2018.

Ylimääräiseksi osingoksi vahvistettiin 1,00 euroa osakkeelta. Ylimääräisen osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2018 ja maksupäivä 19.4.2018.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) ja yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous päätti antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin yksi (1) uusi osake (ns. split). Osakeannin täsmäytyspäivä oli 12.4.2018. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet 12.4.2018 lukien. Uudet osakkeet eivät oikeuttaneet edellä mainittuihin osingonmaksuihin.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää niin, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset poistettiin.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 400 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 10.10.2019 saakka, ja se korvasi aiemman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1,046,636 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 10.4.2023 saakka, ja se korvasi aiemman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamiseen.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:
Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.3.2018 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla oli 18 218 364 osaketta, joista 3 389 331 kuului sarjaan K ja 14 829 033 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi-maaliskuussa 2018 yhteensä 525 735 (498 573) kappaletta 22,9 (16,9) miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 43,40 (35,02) euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 46,90 (36,40) euroa ja alin 40,00 (31,88) euroa. Osakkeen hinnan volyymilla painotettu keskikurssi oli 43,53 (33,98) euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2018 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 629,5 (506,4) miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli yhteensä 776,6 (625,1) miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous 28.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 568 344 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus oli voimassa 10.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Helmikuussa 2018 hallitus päätti luovuttaa osakkeita tämän valtuutuksen perusteella. Yhteensä 49 046 A-sarjan osaketta luovutettiin maaliskuussa vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2015 ja ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 28 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti.

Vaisalan hallussa oli maaliskuun 2018 lopussa 323 318 (367 544) yhtiön omaa A-sarjan osaketta, joiden osuus A-sarjan osakkeista oli 2,2 % (2,5 %) ja kaikista osakkeista 1,8 % (2,0 %).

Osakkeenomistajat
Maaliskuun 2018 lopussa Vaisala Oyj:llä oli 8 174 (7 794) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 16,4 % (15,6 %). Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,3 % (40,7 %), yksityiset yritykset 13,9 % (14,3 %), rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,6 % (12,8 %), voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11,1 % (11,3 %) ja julkisyhteisöt 4,7 % (5,3 %).

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Weather and Environment -liiketoiminta-alueella. Häiriöt projektien toimituksissa voivat alentaa tai viivästyttää niihin liittyvää tulosta. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuantureiden ja -verkostojen, digitaalisten ratkaisujen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen internetsivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan yksi (1) uusi osake (ns. split). Osakeannin täsmäytyspäivä oli 12.4.2018 ja uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 12.4.2018. Uudet osakkeet luovutettiin 13.4.2018. Osakeannin jälkeen Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 778 662 kuuluu sarjaan K ja 29 658 066 sarjaan A. Vaisalan hallussa on 646 636 yhtiön omaa A-sarjan osaketta, joiden osuus A-sarjan osakkeista on 2,2 % ja kaikista osakkeista 1,8 %.

Vaisala päätti huhtikuussa rakennuttaa seuraavien kahden vuoden aikana noin 3 000 m² toimistorakennuksen Louisvilleen, Yhdysvaltojen Coloradoon yhtiön nykyisen toimistorakennuksen viereen. Rakennushankkeen yhteydessä nykyinen toimistorakennus kunnostetaan vastaamaan modernin toimistorakennuksen vaatimuksia. Rakennushankkeen seurauksena Vaisala luopuu alueella sijaitsevista vuokraamistaan toimistotiloista. Uudesta rakennuksesta tulee energiatehokas ja se tukee siten Vaisalan kestävän kehityksen tavoitteita. Tämän rakennus- ja kunnostushankkeen kustannusarvio on noin 12 miljoonaa euroa, joka realisoituu seuraavien kahden vuoden aikana.

Markkinanäkymät 2018

Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan tasaiset. Markkinoiden kasvua haetaan digitaalisista ratkaisuista sekä ilmanlaadun mittaamisesta, mutta niiden kasvu alkaa matalalta tasolta. Sään mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan paranevan Americas-alueella. Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka -alueella sekä Kiinassa kysynnän arvioidaan olevan vakaa, kun taas Euroopassa kysynnän arvioidaan laskevan vahvaan vuoteen 2017 verrattuna, koska asiakkaiden päätöksenteko voi viedä aikaa. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti.

Teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan hyvät. Kysynnän arvioidaan kasvavan kaikissa regioonissa. Sähkönsiirtotuotteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän saavan vauhtia uuden sukupolven järjestelmästä.

Valuuttakursseilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon olettaen, että kurssit pysyvät maaliskuun lopun tasolla.

Vuoden 2018 taloudellinen ohjeistus

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330-350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35-45 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 talouskalenteri

20.7.2018: Puolivuosikatsaus 2018
23.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018

Vantaa, 25.4.2018

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2017 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat uudet standarit ja tulkinnat 1.1.2018 alkaen.

IFRS 2 -muutos Osakeperusteiset maksut
Muutokset selventävät seuraavia seikkoja:

Käteisvaroina maksettavan osakeperusteisen liiketoimen käyvän arvon arvioinnissa oikeuden syntymisehtojen ja lopullista oikeutta synnyttämättömien ehtojen kirjanpitokäsittelyn tulisi seurata samaa menettelyä kuin omana pääomana maksettavan osakeperusteisen liiketoimen kohdalla.
Mikäli verolaki tai sääntely edellyttää yhtiötä pidättämään tietyn määrän oman pääoman ehtoisia instrumentteja, rahalliselta arvoltaan työntekijöiden verovelvoitetta vastaavan määrän työntekijän verovelan kuittaamiseksi ja myöhemmin maksamiseksi veroviranomaiselle (ts. osakeperusteisessa järjestelyssä on nettosuoritusominaisuus), on tällainen järjestely luokiteltava kokonaisuudessaan omana pääomana maksettavaksi liiketoimeksi edellyttäen, että osakeperusteinen maksu olisi luokiteltu omana pääomana maksettavaksi liiketoimeksi ilman sen sisältämää nettosuoritusominaisuutta.
Osakeperusteisessa maksussa tapahtuva muutos, joka muuttaa liiketoimen käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi, käsitellään seuraavasti: alkuperäinen velka kirjataan pois taseesta; omana pääomana maksettava osakeperusteinen maksu kirjataan myönnetyn oman pääoman ehtoisen instrumentin muutospäivän käypään arvoon siltä osin kuin työtä on suoritettu muutospäivään mennessä; ja mahdollinen ero muutospäivän velan kirjanpitoarvon ja omaan pääomaan kirjattavan arvon välillä kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Näistä muutoksista johtuen Vaisala on oikaissut muita oman pääoman rahastoja 3,9 miljoonaa euroa sekä ostovelkoja ja muita velkoja -3,9 miljoonaa euroa. Vaisala on tarkentanut IFRS 2:sta johtuvia avaavan taseen oikaisuja tässä osavuosikatsauksessa. Vertailuvuosia ei ole muutettu takautuvasti.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit tuo uusia vaatimuksia rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen. Standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusvarojen luokittelusta, kirjaamisesta ja arvostamisesta, yleistä suojauslaskentaa koskevat uudet säännökset sekä uusi odotettavissa olevia luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli. Tämän lisäksi standardi sisältää liitetietovaatimuksia.

Vaisalalla ei ole merkittäviä rahoitusinstrumentteja asiakassaatavien ja valuuttatermiinien lisäksi. Vaisala ei myöskään sovella suojauslaskentaa.

Vaisala soveltaa standardin yksinkertaistettua menettelyä koko voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamiseen myyntisaamisten ja pitkäaikaishankkeiden asiakassaatavien osalta kuten IFRS 9 vaatii tai sallii. Johto arvioi IFRS 9:n mukaisen odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamismallin soveltamisen johtavan luottotappioiden aikaisempaan kirjaamiseen kuvattujen erien osalta ja kasvattavan näistä kirjattavan tappioita koskevan vähennyserän määrää. Tähän perustuen Vaisala on oikaissut -0,2 miljoonalla eurolla kertyneitä voittovaroja ja myyntisaamisia ja muita saamisia 1.1.2018. IFRS 9:n käyttöönotto ei vaikuta olennaisesti veroihin. Vertailuvuosia ei ole oikaistu takautuvasti.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan EU:ssa 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) sisältää yhden kattavan tuloutusmallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. IFRS 15 korvaa IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15:n pääperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan siten, että ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palveluiden luovuttamista asiakkaalle sellaiseen rahamäärään, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluita vastaan. IFRS 15:n mukaan yhteisö kirjaa myyntituoton silloin kun (tai sitä mukaa kuin) suoritevelvoite täytetään, toisin sanoen silloin kun asiakas saa määräysvallan suoritevelvoitteen perusteena olevaan tavaraan tai palveluun. Myyntituotot kirjataan tämän periaatteen mukaisesti seuraavia viittä vaihetta noudattaen:

1. Tunnistetaan asiakassopimus (tai -sopimukset)
2. Tunnistetaan sopimukseen sisältyvät suoritevelvoitteet
3. Määritetään transaktiohinta
4. Kohdistetaan transaktiohinta sopimukseen sisältyville suoritevelvoitteille
5. Kirjataan myyntituotto

Lisäksi IFRS 15 sisältää laajat liitetietovaatimukset.

Vaisala siirtyi soveltamaan IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia 1.1.2018 alkaen. IFRS 15 -standardin vaikutukset kohdistuivat Vaisalassa enimmäkseen Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoimintaan, kun taas uuden standardin vaikutukset ovat vähäisiä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintoihin sekä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueeseen.

Projektiliiketoiminta
Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2017 oli 76 miljoonaa euroa ja 65 miljoonaa euroa tilikaudella 2016. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat yllämainituissa vaiheissa kaksi, neljä ja viisi, kun taas vaiheissa yksi ja kolme muutokset olivat vähäisiä.

Vaisalan toimitusprojektit ovat tyypillisesti integroituja projekteja. Integroiduissa projekteissa Vaisala toimittaa asiakkaille havaintojärjestelmän, joka koostuu tuotteista, palveluista ja ohjelmistoista. Nämä järjestelmät kytketään/yhdistetään asiakkaan järjestelmään asiakkaan määrittelyjen mukaisesti. Tästä johtuen yksi toimitusprojekti on tyypillisesti yksi IFRS 15:n mukainen suoritevelvoite. Vaisala tulouttaa integroidut projektit valmistusasteen mukaisesti. Tehdyn sopimusanalyysin perusteella Vaisalan sopimukset tyypillisesti täyttävät jatkuvan tuloutuksen kriteerit joko siten, että tuotteella ei ole vaihtoehtoista käyttöä ja että Vaisalalla on oikeus maksuun tehdystä työstä ja/tai siten, että suorite on valmistusvaiheen aikana asiakkaan kontrollissa.

Projektit, jotka eivät täytä jatkuvan tuloutuksen kriteerejä, tuloutetaan yhdellä kertaa, kun kontrolli siirtyy asiakkaalle. Nämä projektit ovat tyypillisesti standarditoimituksia tai joukko erillisiä toimituksia, joita hallinnoidaan projekteina niiden laajuuden takia.

Ennen vuotta 2018 valmistusasteen mukainen tuloutus on ollut projekteissa harvinaista ja sitä on sovellettu vain ajallisesti hyvin pitkiin projekteihin. Yleisin tuloutustapa on ollut tulouttaa laite ja kenttäpalvelut erikseen niiden suhteellisen myyntihinnan mukaisesti. Valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen siirtyminen vaikuttaa tuloutusajankohtaan, koska kontrolli tulee siirtymään asiakkaalle vähitellen. Tästä johtuen liikevaihdon ja voiton kirjaaminen aikaistuu.

Tuote- ja palveluliiketoiminta
Vaisala tulee jatkamaan tuoteliiketoiminnassa nykyistä toimitusehtoihin perustuvaa tuloutustapaa ja palveluliiketoiminnassa tapaa, joka ajoittaa tuloutuksen hetkeen, jolloin asiakkaat saavat hyödyt palveluista. Määräaikaisissa palvelusopimuksissa, jotka neuvotellaan toimitusprojektien yhteydessä ja jotka toteutuvat projektitoimitusten jälkeen, Vaisala tulee jatkamaan jatkuvaa tuloutusta erillisenä suoritevelvoitteena.

Vaisalan taloudellinen raportointi ja siirtymä
IFRS 15 mukaisesti laskettuna tammi-joulukuun 2017 liikevaihto olisi ollut noin 4 miljoonaa euroa pienempi ja tilauskanta olisi ollut kumulatiivisesti 1 miljoonaa euroa alempi IFRS 15:n mukaan tuloutettuna verrattuna vuoden 2017 laskentaperiaatteisiin. Vaikutus perustuu tuloutuksen aikaistumiseen. Vuoden 2017 laskentaperiaatteiden mukainen tuloutus johti kausivaihteluun, jossa kolmannen ja etenkin neljännen neljänneksen liikevaihto oli tyypillisesti korkeampi. IFRS 15 käyttöönotto johtaa tasaisempaan tuloutukseen vuosineljännesten välillä, koska projektit tosiasiallisesti valmistuvat tasaisemmin vuoden aikana.

Vaisala käyttää siirtymisessä osittain takautuvaa menetelmää, jonka mukaan avoinna olevat sopimukset on tuloutettu IFRS 15:n mukaisesti 1.1.2018 alkaen, mutta ennen sitä loppuunsaatettujen projektien vertailutietoja ei muutettu takautuvasti. Tästä johtuen Vaisala on tehnyt 0,3 miljoonan euron oikaisun kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018. Lisäksi Vaisala on oikaissut taseessa myyntisaamisia ja muita saamisia 2,8 miljoonaa euroa, vaihto-omaisuutta -2,6 miljoonaa euroa, ostovelkoja ja muita velkoja -0,2 miljoonaa euroa ja tuloverovelkoja 0,1 miljoonaa euroa IFRS 15 käyttöönoton myötä. Vertailuvuosia ei ole oikaistu takautuvasti.

Konsernituloslaskelma
Milj. euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Liikevaihto 76,4 68,4 332,6
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -37,2 -33,2 -158,5
Bruttokate39,135,1174,0
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -22,9 -22,8 -93,7
Tutkimus- ja kehityskulut -10,6 -10,1 -39,6
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,1 0,3 0,1
Liiketulos5,72,640,9
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -1,2 -0,5 -2,8
Tulos ennen veroja4,52,038,1
Tuloverot -1,0 -0,4 -10,9
Kauden tulos3,51,627,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,09 1,52
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,09 1,50
Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0
Yhteensä0,00,00,0
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -0,3 -0,2 -3,2
Yhteensä-0,3-0,2-3,2
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-0,3-0,2-3,2
Kauden laaja tulos yhteensä3,21,424,1
Konsernitase
Milj. euroa
Varat31.3.201831.3.201731.12.2017
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 20,1 19,0 20,6
Aineelliset hyödykkeet 40,4 40,9 40,4
Sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 0,9 0,8 0,9
Pitkäaikaiset saamiset 0,7 0,7 0,7
Laskennalliset verosaamiset 7,3 10,9 7,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä69,572,470,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 26,9 35,5 28,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 86,3 69,2 83,1
Tuloverosaamiset 1,8 2,9 0,5
Rahavarat 83,5 72,9 91,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä198,6180,5203,5
Varat yhteensä268,1253,0273,8
Oma pääoma ja velat31.3.201831.3.201731.12.2017
Emoyhtiön omistajien oma pääoma
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot 4,1 1,8 3,0
Muuntoerot -0,5 2,7 -0,2
Omat osakkeet -9,0 -10,1 -10,1
Kertyneet voittovarat 188,7 159,4 185,1
Oma pääoma yhteensä190,9161,5185,4
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 0,0
Eläkevastuut 2,6 2,5 2,5
Laskennalliset verovelat 0,4 0,0 0,5
Varaukset 0,2 0,0 0,2
Muut pitkäaikaiset velat 2,7 1,4 2,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä5,93,95,8
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 0,0 0,0
Laskuttamattomat saadut ennakot 2,9 3,1 4,6
Tuloverovelat 1,0 0,6 1,4
Varaukset 1,0 1,1 1,3
Ostovelat ja muut velat 66,3 82,8 75,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä71,387,682,5
Velat yhteensä77,291,488,4
Oma pääoma ja velat yhteensä268,1253,0273,8
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroa Osake-pääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20177,72,0-9,62,9175,6178,5
Kauden tulos 1,6 1,6
Muu laaja tulos 0,0 -0,2 -0,2
Maksetut osingot -17,8 -17,8
Maksamattomien osinkojen
palautus omaan pääomaan -0,1 -0,1
Omien osakkeiden ostot -0,8 -0,8
Osakeperusteiset maksut -0,1 0,3 0,2
Oma pääoma 31.3.20177,71,8-10,12,7159,4161,5
Milj. euroa Osake-pääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 31.12.20177,73,0-10,1-0,2185,1185,4
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan
IFRS 2 -muutos 3,9 3,9
IFRS 9 -0,2 -0,2
IFRS 15 0,3 0,3
Oma pääoma 1.1.20187,76,8-10,1-0,2185,2189,3
Kauden tulos 3,5 3,5
Muu laaja tulos 0,0 -0,3 -0,3
Osakeperusteiset maksut -2,8 1,1 -1,7
Oma pääoma 31.3.20187,74,1-9,0-0,5188,7190,9
Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 82,3 82,4 330,6
Maksut liiketoiminnan kuluista -85,0 -76,9 -272,6
Maksetut rahoituserät, netto -0,4 -0,7 -1,8
Maksetut tuloverot -2,3 -2,0 -7,1
Liiketoiminnan rahavirta-5,42,949,2
Investointien rahavirta
Yrityshankinnat -2,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit -2,2 -1,8 -8,5
Käyttöomaisuusmyynnit 0,0 0,0 0,3
Investointien rahavirta-2,2-1,8-10,2
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot -17,9
Omien osakkeiden ostot -0,8 -0,8
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,0
Leasingvelkojen muutos 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta0,0-0,8-18,6
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( – )-7,50,320,4
Rahavarat kauden alussa 91,3 72,4 72,4
Rahavarojen muutos -7,5 0,3 20,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,2 -1,5
Rahavarat kauden lopussa83,572,991,3
Katsauksen liitetiedot
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Weather and Environment 56,2 52,0 233,0
Industrial Measurements 30,9 29,5 113,3
Yhteensä87,181,5346,3
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Weather and Environment
Tuotteet 22,7 23,0 112,0
Projektit 17,2 8,5 76,4
Palvelut 8,3 8,7 33,8
Yhteensä48,140,3222,2
Industrial Measurements
Tuotteet 25,3 25,2 98,7
Palvelut 2,9 2,9 11,6
Yhteensä28,228,1110,3
Liikevaihto, muu toiminta 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto, yhteensä76,468,4332,6
Liiketulos liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Weather and Environment 0,0 -4,0 18,2
Industrial Measurements 5,9 6,4 22,8
Muu toiminta -0,2 0,2 -0,2
Yhteensä5,72,640,9
Liikevaihto maantieteellisin aluein
Milj. euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
EMEA 22,3 18,1 107,7
Americas 29,5 28,7 127,3
APAC 24,6 21,6 97,5
Yhteensä76,468,4332,6
Henkilöstö
1-3/20181-3/20171-12/2017
Henkilöstö, keskimäärin 1 617 1 562 1 592
Henkilöstö, kauden lopussa 1 621 1 558 1 608
Johdannaissopimukset
31.3.201831.3.201731.12.2017
Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa 35,3 47,3 38,8
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa 1,3 0,1 1,5
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa 0,3 0,8 0,3
Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta
markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja
(käypien arvojen taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea
luottoluokitus.
Osaketiedot
1-3/20181-3/20171-12/2017
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta 17 895 17 851 17 846
Omien osakkeiden määrä, tuhatta 323 368 372
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella, tuhatta 18 077 18 044 18 176
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, tuhatta 17 859 17 843 17 847
Pörssivaihto, tuhatta 526 499 2 149
Osakekurssi, ylin, euroa 46,90 36,40 48,90
Osakekurssi, alin, euroa 40,00 31,88 31,88
Tunnusluvut
1-3/20181-3/20171-12/2017
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,09 1,52
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,09 1,50
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 10,67 9,05 10,39
Oman pääoman tuotto, % 7,4 3,7 15,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,30 0,16 2,76
Omavaraisuusaste, % 72,0 64,6 68,9

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samanaikaisesti englanninkielisen puhelinkonferenssin kanssa tiedotustilaisuus klo 16.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin:

Suomi: (09) 8171 0495
Iso-Britannia: +44 20 3194 0552
Ruotsi: +46 8 5664 2702
USA: +1 85 5716 1597

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Liite

Osavuosikatsaus Q1_FI_FINAL.pdf

Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2018

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2018 klo 14.00

Vahva alku vuodelle, vertailukelpoinen liikevaihto ja käyttökate kasvoivat yli 5 %

Tammi–maaliskuu 2018

IFRS

Liikevaihto oli 42,9 (44,3) milj. euroa, laski 3,1 %Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,10) euroa, kasvoi 40,3 %Osakekohtainen oma pääoma oli 3,98 (3,76) euroa, kasvoi 6,1 %

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Käyttökate oli 23,1 (23,6) milj. euroa, laski 2,2 % Taloudellinen vuokrausaste nousi 95,8 %:iin (93,5 %)EPRA-tulos oli 14,4 (14,1) milj. euroa, kasvoi 1,5 %EPRA-tulos/osake oli 0,09 (0,09) euroaEPRA-nettovarallisuus per osake oli 4,51 (4,26) euroa, kasvoi 5,9 %Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 1 558,3 milj. euroa (1 644,0; 31.12.2017:
1 537,9) milj. euroa

Sulkeissa olevat numerot viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Technopolis muutti tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan laskennallisten verojen osalta vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä ja oikaisi taloudelliset tietonsa vuodelta 2017. Vertailuluvut ovat oikaistuja lukuja.

Keskeiset tunnusluvut

1–3/20181–3/2017Muutos %2017
IFRS
Liikevaihto,milj. euroa42,944,3-3,1179,7
Omavaraisuusaste,%39,640,944,8
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Käyttökate (EBITDA),milj. euroa23,123,6-2,297,1
EPRA-tulos,milj. euroa14,414,11,560,6
Luototusaste (LTV),%54,653,450,1
Oman pääoman tuotto (EPRA) (liukuva 12 kk),%9,79,39,1
EPRA-tulos/osake,euroa0,090,090,39
EPRA-nettovarallisuus/osake,euroa4,514,265,94,58
EPRA oikaistu nettovarallisuus/osake,euroa3,953,735,94,05
Taloudellinen vuokrausaste,%95,893,596,1
EPRA-nettovuokratuotto,%7,17,07,2

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja, käyvän arvon muutoksia eikä kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja tai -tappioita.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista (tunnusluvuista, jotka eivät perustu tilinpäätösnormistoon) tulivat voimaan heinäkuussa 2016. Technopolis esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, kuten EPRA:n mukaisia tunnuslukuja, kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina mittareina.

Lähiajan näkymät ennallaan

Technopolis arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 on vuoden 2017 tasolla. Yhtiö arvioi konsernin käyttökatteen olevan vuoden 2017 tasolla tai hieman matalampi.

Arvioissa on otettu huomioon Jyväskylän liiketoimintojen myynti loppuvuonna 2017. Jyväskylän liiketoimintojen ja kiinteistöjen myynnin yhteenlaskettu vaikutus konsernin liikevaihtoon on vuositasolla noin 14,5 miljoonaa euroa ja vaikutus konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) noin 7,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi arviossa on otettu huomioon käynnissä olevien orgaanisten kasvuhankkeiden suunniteltu valmistuminen, yhtiön näkemys kunkin Technopoliksen markkina-alueen taloudellisesta kehityksestä sekä yhtiön vuokrausasteen ja vuokrien kehityksestä.

Toimitusjohtajalta

”Vuosi on alkanut hyvin. Jyväskylän liiketoimintojen ja kiinteistöjen myynti marraskuussa 2017 heikensi liikevaihtoa ja käyttökatetta hieman, mutta Jyväskylän myynnin vaikutus pois lukien kasvu oli terveellä pohjalla. Vuokrausasteiden kasvu jatkui, mikä tuki sekä liikevaihdon että suhteellisen kannattavuuden kehitystä.

Konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laski 3,1 % edellisvuodesta. Ilman Jyväskylän liiketoimintojen myynnin vaikutusta liikevaihto kuitenkin kasvoi 5,3 %. Palvelutuottojen kasvu ja vuokrausasteen nousu olivat tärkeimmät tekijät tämän kehityksen taustalla. Myös vuokrien kasvu vaikutti myönteisesti konsernin liikevaihtoon. Taloudellinen vuokrausasteemme oli vuoden lopussa 95,8 % (93,5 %), ja kasvu oli suurinta Oulussa.

Meillä on käynnissä viisi orgaanista kasvuhanketta. Näiden investointien kokonaismäärä on lähes 140 milj. euroa. Suunnitteilla on myös kymmenen uutta hanketta. Suurin osa nykyisten kampustemme laajennusprojekteista perustuu olemassa olevien asiakkaidemme kasvuun. Odotamme orgaanisen kasvun jatkuvan, mutta arvioimme jokaisen uuden hankkeen hyvinkin tarkasti. Käynnistämme uusia rakennushankkeita ainoastaan jos markkinaolosuhteet ovat otolliset ja tiukat investointikriteerimme täyttyvät.

Palveluilla on yhä tärkeämpi rooli liiketoiminnassamme, ja ne kasvavat edelleen tasaisesti. Palvelutuotot vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 6,3 milj. euroa (+5,1 % edellisvuodesta). Vertailukelpoinen kasvu oli kuitenkin 14,8 % edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,7 %. Lisäksi, ensimmäistä kertaa ikinä palvelujemme käyttökate ylitti 1 milj. euron rajan kolmen kuukauden ajanjaksolla. Palvelujen käyttökatemarginaali oli 16,0 % (11,7 %). Tavoitteemme on 20 % strategiakauden lopussa vuonna 2020.

Konsernin käyttökate tammi–maaliskuussa laski noin puoli miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 23,1 (23,6) milj. euroa. Käyttökatemarginaali oli 53,7 % (53,2 %). Ilman Jyväskylän liiketoimintojen myynnin vaikutusta käyttökate kasvoi 5,2 % edellisvuodesta. Tuottovaatimusten lasku oli merkittävin tekijä sijoituskiinteistöjen käypien arvojen kasvun taustalla. Käyvät arvot nousivat 9,7 (6,0) milj. euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, millä oli huomattava vaikutus yhtiön liikevoittoon.

Maaliskuussa Technopolis allekirjoitti viisivuotisen 518 milj. euron jälleenrahoitussopimuksen. Rahoituspaketti koostuu neljästä vakuudellisesta fasiliteetista: olemassa olevien lainojen jälleenrahoitukseen tarkoitetusta 150 milj. euron lainasta, 200 milj. euron sitovista luottolimiiteistä sekä takausjärjestelystä pitkäaikaisille Euroopan Investointipankin lainoille. Uudet lainat korvaavat suurimman osan Technopolis Oyj:n kahdenkeskisistä vakuudellisista pankkilainoista, joita yhtiöllä aiemmin oli Suomessa. Sen lisäksi, että jälleenrahoitus parantaa lainojemme maturiteettiprofiilia, se nosti reaalivakuudesta vapaan omaisuutemme osuuden 25,6 %:iin 13,8 %:sta vuoden 2017 lopussa.

Yksi strategiamme kulmakivistä on UMA coworking -verkostomme laajentaminen. Tukholmassa avattiin uusi UMA coworking -tila aiemmin tällä viikolla, ja seuraava on tarkoitus avata Kööpenhaminaan syyskuussa. Aiomme laajentaa UMA-verkostoamme Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurimmissa kaupungeissa ja keskuksissa. Ostamalla UMA-jäsenyyden asiakkaamme saavat käyttöönsä Technopoliksen yhteisten työtilojen verkoston erinomaisilla sijainneilla kaupunkien ydinkeskustoissa. Technopolis voi laajentua UMA-konseptin avulla nopeasti, kustannustehokkaasti ja pienemmillä investoinneilla Pohjoismaiden ja Itämeren alueella.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme luo hyvän pohjan loppuvuodelle ja vakaan perustan jatkaa konsernin strategian asteittaista toteuttamista.”

Lisätietoja:

Keith Silverang
toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Webcast sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään 25.4.2018 klo 15.00. Webcastin osoite on www.technopolis.fi/webcast. Muut webcastiin liittyvät yksityiskohdat ovat saatavilla julkaisutiedotteessa.

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

Liite

Technopolis Q1 2018 osavuosikatsaus

IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut 2017 ja IFRS 15:n mukaiset näkymät 2018

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE 25.4.2018 klo 14.00

Uusien, 1.1.2018 voimaan tulleiden IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista –standardin laskentaperiaatteiden noudattamisen seurauksena QPR Softwaren liikevaihdon tuloutukseen tulee muutoksia. QPR Software raportoi tuloksensa IFRS 15:n mukaisesti alkaen tammi – maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta, joka julkistetaan 26.4.2018.

Yhtiö esittää 1.1.2018 alkaen tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi. Konsultoinnin tuloutukseen uusilla laskentaperiaatteilla ei ole vaikutusta, mutta ohjelmistomyynnin tuloutus muuttuu. Pilvipalvelujen osuutta ohjelmistomyynnistä yhtiö ei ole aiemmin erikseen raportoinut.

Yhtiön raportoimat ohjelmistomyynnin jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan se osuus ohjelmistolisensseistä, jossa käyttöoikeus on myyty asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella etukäteen laskutettavaksi kaudeksi. Lisenssien osuus tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus uusiutuu kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei sitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa.

Tässä tiedotteessa julkistettavat näkymät vuodelle 2018 ovat sisällöltään samat kuin tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2018 julkistetut, mutta ne on päivitetty uusien IFRS 15:n mukaisten laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Keskeiset muutokset aiempiin laskentaperiaatteisiin verrattuna

QPR toimii päämiehenä ohjelmistojensa jälleenmyyjien tekemän myynnin osalta. IFRS 15 -standardi edellyttää, että päämiehenä toimiva yhtiö kirjaa tuotoksi liikevaihtoon agenttina toimivan jälleenmyyjän suorittaman ohjelmistomyynnin loppuasiakkaalle ja kirjaa kuluksi jälleenmyyjän saaman komission. Tämä lisäsi vuoden 2017 liikevaihtoa ja kuluja jälleenmyyntikomission määrällä. Muutos heikentää suhteellista kannattavuutta, mutta ei vaikuta absoluuttiseen kannattavuuteen.

IFRS 15 edellyttää, että ohjelmistolisenssien tuloutus tapahtuu luovutushetkellä. Pitkäaikaisten toistaiseksi voimassa olevien ohjelmistolisenssien osalta QPR:n suoritevelvoitteita ovat lisenssit, ylläpitopalvelut ja pilvipalvelut (SaaS).

Lisenssien osuus tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Pitkäaikaisia, toistaiseksi voimassaolevia ohjelmistolisenssejä ostaneiden asiakkaiden yleisin laskutuskausi on kalenterivuosi, joten lisenssien osuus näistä sopimuksista tuloutuu vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Aiempaan tuloutuskäytäntöön verrattuna myyntiä tuloutuu siten vuoden ensimmäiselle neljännekselle aiempaa enemmän, ja vastaavasti vähemmän vuoden muille neljänneksille.

Ylläpitopalvelut sekä pilvipalveluna toimitettavat ohjelmistot tuloutetaan ajan kulumisen perusteella, tasaisesti sopimuksen kullekin laskutuskaudelle. Ylläpitopalveluiden tuloutus käytännössä säilyy aiemman kaltaisena. Pilvipalvelujen osuus ohjelmistomyynnistä raportoidaan erikseen, kun aiemmin ne on raportoitu osana ylläpitopalveluja ja lisenssejä.

Yllä selostetut tuloutusten muutokset siirtävät vuoden 2017 aiemmin raportoitua liikevaihtoa ja tulosta, osittain aikaistaen vuodelle 2016 ja osittain viivästäen vuodelle 2018. Suurin vaikutus on sillä, että osa aiemmin määräaikaisina lisensseinä yhtenä ajankohtana kerralla kirjatuista tuotoista on oikaistu pilvipalveluksi, joka tuloutetaan tasaisesti laskutuskauden kaikkien kuukausien aikana.

IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut vertailukelpoiset avainluvut vuodelle 2017 on esitetty alla olevassa taulukossa. Oikaistuja lukuja ei ole tilintarkastettu.

Keskeiset tunnusluvut IFRS 15 vaikutuksilla oikaistuna

Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-12/
2017
10-12/
2017
7-9/
2017
4-6/
2017
1-3/
2017
12/
2016
Liikevaihto9 0842 1071 9662 1982 813
Käyttökate946-72201123694
% liikevaihdosta10,4-3,410,25,624,7
Liikevoitto32-322-34-99488
% liikevaihdosta0,4-15,3-1,7-4,517,3
Katsauskauden voitto-152-398-32-86365
% liikevaihdosta-1,7-18,9-1,6-3,913,0
Tulos/osake, euroa-0,013-0,033-0,003-0,0070,030
Oma pääoma/osake, euroa0,2310,2310,2630,2660,3020,273
Korollinen nettovelka-318-318-719-1 336-2 015
Nettovelkaantumisaste, %-11,0-11,0-22,0-40,4-53,6-9,4
Oma pääoma2 8752 8753 2713 3053 7593 394
Omavaraisuusaste, %49,549,569,869,462,347,1
Oman pääoman tuotto, %-4,8-51,9-3,9-9,840,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %1,4-42,2-4,1-10,655,3

Aikaisemmin raportoidut keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-12/
2017
10-12/
2017
7-9/
2017
4-6/
2017
1-3/
2017
12/
2016
Liikevaihto8 4842 3811 7332 0622 307
Käyttökate1 345437199227482
% liikevaihdosta15,918,311,511,020,9
Liikevoitto432187-364276
% liikevaihdosta5,17,9-2,10,212,0
Katsauskauden voitto247110-3418153
% liikevaihdosta2,94,6-2,00,96,6
Tulos/osake, euroa0,0210,009-0,0030,0010,013
Oma pääoma/osake, euroa0,2520,2520,2430,2450,2740,261
Korollinen nettovelka-318-318-719-1 336-2 015
Nettovelkaantumisaste, %-10,1-10,1-23,8-43,7-59,2-17,4
Oma pääoma3 1323 1323 0193 0553 4053 252
Omavaraisuusaste, %55,855,868,868,560,546,3
Oman pääoman tuotto, %7,714,4-4,52,218,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %13,822,9-6,6-3,633,9

Uusien IFRS 15- laskentaperiaatteiden käyttöönotolla on vuoden 2017 liikevaihtoon 601 tuhannen euron positiivinen vaikutus. Vuoden 2017 käyttökatteeseen ja liikevoittoon standardin käyttöönotolla on 399 tuhannen euron negatiivinen vaikutus.

Muutoksen vaikutus 1.1.2017 avaavan taseen omaan pääomaan on 142 tuhatta euroa positiivinen, minkä johdosta omavaraisuusaste tänä ajankohtana nousee 46,3 prosentista 47,1 prosenttiin.

Näkymät vuodelle 2018 (IFRS 15:n mukaisesti päivitetyt)

Näkymät ovat sisällöltään samat kuin tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2018 julkistetut, mutta ne on päivitetty uuden tilinpäätösstandardin IFRS 15:n mukaisesti.

QPR Software arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018 (2017: 9 084 tuhatta euroa). Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysiohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, ja suunnittelee lisäävänsä resurssejaan erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi liikevoiton kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän 5% liikevaihdosta (2017: 32 tuhatta euroa).

Aikaisemmin julkaistut näkymät vuodelle 2018

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018. Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysiohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, ja suunnittelee lisäävänsä resurssejaan erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

QPR SOFTWARE OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397
Talousjohtaja Jaana Mattila, puh. 040 532 7328

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

NORDEA BANK AB (PUBL):N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.4.2018

TIEDOTE 25.4.2018 TURBO WARRANTIT

NORDEA BANK AB (PUBL):N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.4.2018

Nasdaq Helsinki on päättänyt ottaa kaupankäynnin kohteeksi 49 warranttia, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea Bank AB (publ). Warranttien listauspäivä on 26.4.2018 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikan NSDX-segmentille.

Perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa.

Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

Evli-Rahastoyhtiölle uusi toimitiloihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

EVLI PANKKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.4.2018, klo 13.00

Evli-Rahastoyhtiö laajentaa vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjontaansa perustamalla vakaata tuottoa tavoittelevan Evli Vuokratuotto -erikoissijoitusrahaston. Rahaston toiminta on käynnistynyt 24.4.2018.

Rahasto toiminta käynnistettiin yhdessä kahden ankkurisijoittajan kanssa ja se on jo hankkinut ensimmäiset kohteensa sekä tehnyt aiesopimuksia tulevien kohteiden osalta. Rahasto on auki uusille sijoituksille neljä kertaa vuodessa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa. Rahastoon voi sijoittaa sekä yksityishenkilöt että instituutionaaliset sijoittajat. Rahasto tavoittelee 7-10 prosentin vuotuista tuottoa. Rahasto jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 prosenttia osuudenomistajilleen.

“Kiinteistöt täydentävät osake- ja korkosijoituksia ja niiden tulisi olla osa jokaista hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Evli Vuokratuotto antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa järkevällä palkkiorakenteella laadukkaaseen ja hyvin hajautettuun toimitilarahastoon, jossa on moderneja kiinteistöjä pitkillä sopimuksilla vahvojen ankkurivuokralaisten kanssa,” toteaa Evlin vaihtoehtorahastojen johtaja Tero Tuominen.

Evli Vuokratuotto on Evli-Rahastoyhtiön kolmas kiinteistörahasto ja täydentää asunto- ja hoivarahaston ohella Evlin kiinteistörahastotarjontaa. Evli on alkuvuoden 2018 aikana kerännyt kiinteistörahastoihin uutta omaa pääomaa yli 120 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Tero Tuominen, johtaja, vaihtoehtoehtorahastot, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 50 439 2867, tero.tuominen@evli.com

Evli-Rahastoyhtiö Oy on Evli Pankin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 65,9 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,4 prosenttia (31.3.2018). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (jaettu ensimmäinen sija).

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. huhtikuuta 2018 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018

Tammi-maaliskuu 2018: Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla, EBIT-marginaali edelleen paineen alla

Saadut tilaukset laskivat 0,2 % 1 909 (1-3/2017: 1 913) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein las­kettuna tilaukset kasvoivat 6,8 %. Liikevaihto kasvoi 3,3 % 2 008 (1 943) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 10,6 %. Liikevoitto (EBIT) oli 211,5 (245,8) miljoonaa euroa eli 10,5 % (12,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 218,3 miljoonaa euroa eli 10,9 % liikevaihdosta.* Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 179,0 (305,3) miljoonaa euroa.

KONE julkisti 19. maaliskuuta oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 uusien IFRS 15 – ja IFRS 9 -standardien käyttöönoton johdosta. Tässä osavuosikatsauksessa kaikki 2017 tilikauden luvut on oikaistu IFRS 15 – ja IFRS 9 -standardien mukaisesti. Aikaisemmin julkaistua oikais­tua taloudellista tietoa 2017 tilikaudelta on hieman korjattu. Korjaukset eivät ole merkittäviä eivätkä vaikuta tuloslaskelmaan tai kassavirtaan.

Liiketoimintanäkymät

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein ver­rattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen maaliskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoit­tomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppu­vuodesta 2018.

Aiemmin KONEen vuoden 2018 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan suunnilleen vuoden 2017 tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin laskevan edelleen vuonna 2018, kuten vuonna 2017. Margi­naalipaineen odotettiin kuitenkin helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja tuottavuudenparannustoimenpiteiden johdosta lop­puvuodesta 2018.

Avainluvut1-3/
2018
1-3/
2017
Muutos1-12/
2017
Saadut tilaukset Me 1 908,7 1 913,0 -0,2 % 7 554,0
Tilauskanta Me 7 786,6 7 960,5 -2,2 % 7 357,8
Liikevaihto Me 2 008,0 1 943,4 3,3 % 8 796,7
Liikevoitto (EBIT) Me 211,5 245,8 -14,0 % 1 192,3
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali) % 10,5 12,6 13,6
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)* Me 218,3 245,8 -11,2 % 1 205,5
Oikaistu liikevoittomarginaali* % 10,9 12,6 13,7
Voitto ennen veroja Me 223,7 271,8 -17,7 % 1 250,4
Tilikauden voitto Me 172,2 208,7 -17,5 % 960,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,33 0,40 -17,5 % 1,86
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 179,0 305,3 1 263,3
Korollinen nettovelka Me -1 001,3 -1 182,8 -1 690,2
Omavaraisuusaste % 43,9 42,5 50,0
Oman pääoman tuotto % 25,6 31,4 32,1
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -735,9 -995,3 -772,6
Nettovelkaantumisaste % -42,5 -49,9 -55,8

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liiketoivon tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

“Vuosi 2018 lähti käyntiin saatujen tilausten ja liikevaihdon hyvällä kasvulla, mutta kannattavuutta rasittivat edelleen useat tekijät. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikissa liiketoiminnoissa vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Uuslaiteliiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat eniten EMEA-alueella ja piristyivät myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Uuslaiteliiketoiminnan liikevaihto oli poikkeuksellisen vahva, sillä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitettiin suuri määrä uusia projekteja. Hyvä vire jatkui palveluissa, ja sekä huolto että modernisointi kehittyivät hyvin. Kuten ennakoimme, kannattavuuttamme rasittivat edelleen Kiinan uuslaitetilauksissa aiemmin nähty hintapaine, korkeammat raaka-aineiden hinnat sekä meille epäedulliseen suuntaan liikkuneet valuuttakurssit. Saatujen tilausten marginaali kuitenkin vakaantui edelleen.

On selvästi nähtävissä, että Menestymme asiakkaan kanssa -strategiamme vie meitä oikeaan suuntaan. Kun panostamme entistä enemmän arvon luomiseen asiakkaillemme, meille avautuu mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Vahvistamme erottautumista kilpailijoista tuomalla markkinoille tuotteita ja ratkaisuita, jotka vastaavat asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Esimerkiksi uusi KONE Care sekä 24/7 Connected Services -palvelut ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Nämä palvelut ovat nyt saatavilla yli 15 maassa ja niiden tuonti uusille markkinoille jatkuu. Laajensimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 24/7 Connected Services -palveluitamme niin, että ne kattavat myös liukuportaat. Lisäksi, nopeuttaaksemme kykyämme vastata asiakkaiden toiveisiin yhä paremmin lanseerasimme viime vuonna Accelerate-ohjelman, joka edistyy hyvin.

Vahva vire palveluliiketoiminnassa ja hyvä kasvu saaduissa tilauksissa viimeisellä muutamalla vuosineljänneksellä luovat perustan hyvälle liikevaihdon kasvulle vuonna 2018. Uskomme myös marginaalipaineen helpottavan loppuvuodesta hyvien liikevaihdon kasvunäkymien sekä tehtyjen hinnoittelu- ja tuotta­vuudenparannustoimenpiteiden ansiosta. Olen luottavainen, että tämä kehitys ja hyvään vauhtiin lähtenyt strategiamme toteutus yhdessä vievät meitä kohti strategisia tavoitteitamme.”

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2018

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2017 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laittei­den volyymit kasvoivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina oli melko vakaa tilatuissa yksiköissä mitattuna. Asuinrakentamisen segmentti ja kaupallinen segmentti olivat melko vakaita ja inf­rastruktuurisegmentti kasvoi hieman. Isommissa kaupungeissa markkina laski johtuen viranomaistoimenpiteistä asuntomark­kinoiden rauhoittamiseksi, kun taas pienempien kaupunkien kysyntä kasvoi hieman. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alu­eella uuslaitemarkkina kääntyi hienoiseen kasvuun erityisesti Intian markkinan ansiosta. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkina kasvoi alueella vallitsevasta epävarmuudesta huoli­matta. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Kiinassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana ensimmäisen vuo­sineljänneksen aikana. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Huollon hinnoittelu parani hieman Keski- ja Poh­jois-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa hinnoitteluympäristö pysyi edelleen suotuisampana kuin muilla alueilla.

Markkinanäkymät 2018

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan hieman tai pysyvän vakaana tilatuissa yksiköissä ja tiukan kilpailun odo­tetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella mark­kinan odotetaan kasvavan. Myös Pohjois-Amerikan markkinan sekä markkinan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odote­taan kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alu­eilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2018

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen maaliskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vai­kutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuus­toimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilaus­kantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle lii­kevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Korkeam­milla raaka-ainehinnoilla arvioidaan olevan noin 100 miljoo­nan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-794-2093
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 1335887

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2017 KONEen liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa ja vuoden 2017 lopulla henkilöstömäärä oli yli 55 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Liite

KONE Q1 2018 Osavuosikatsaus.pdf

facebook twitter